Hubungan emosi malu dan penglibatan murid prasekolah dalam pengajaran dan pembelajaran kemahiran asas

50  12  Download (0)

Full text

(1)

HUBUNGAN EMOSI MALU DAN PENGLIBATAN MURID

PRASEKOLAH DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

KEMAHIRAN ASAS

MASADLIAHANI BINTI MASDUKI

(2)

MASADLIAHANI BINTI MASDUKI

Laporanprojekinidikemukakansebagaimemenuhi sebahagiandaripadasyaratpenganugerahan IjazahSarjanaPendidikanTeknik Dan Vokasional

FakultiPendidikanTeknikaldanVokasional UniversitiTun Hussein OnnMalaysia

(3)

iii

Teristimewa buat suami yang tercinta Ishamudin bin Jimat

Ayahanda dan bonda yang dikasihi selalu Hj Masduki bin Jarkasi danHjh Zarina binti Abdullah

Anak-anak yang disayangi Hanis Aliah, Hana Aisyah dan Hariz Adli

Seluruh ahli keluarga dan rakan-rakan seperjuangan yang sentiasa menemani terima kasih atas segalanya.

Setinggi penghargaan untukPenyelia DR Alias bin Masek

Terima kasih atas segala bimbingan dan pertolongan yang diberikan.

(4)

PENGHARGAAN

Alhamdulillah syukur ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan izin kurniaannya dapat saya sempurnakan hasil kerja ini dengan jayanya sepertimana yang telah dirancangkan. Di sini juga saya merakamkan sejuta penghargaan yang tidak terhingga kepada pensyarah penyelia saya iaitu Dr Alias bin Masek yang banyak membantu dan sudi membimbing saya dalam menyiapkan projek ini.

Tidak dilupakan kepada suami yang tersayang, Ishamudin bin Jimat yang sentiasa memberikan sokongan, dan galakan kepada saya dalam apa jua keadaan sekali pun. Terima kasih atas doa yang sentiasa dititipkan. Begitu juga kepada kedua ibu bapa yang amat saya kasihi,Hj Masduki Bin Jarkasi dan Hjh Zarina binti Abdullah yang tidak pernah rasa letih dalam mendidik saya selama ini. Segala nasihat yang diberikan selama ini banyak membantu menguatkan semangat saya dalam pengajian ini. Terima kasih juga atas doa yang tidak pernah putus dari kalian.

(5)

v

ABSTRAK

Tujuan Pendidikan Awal adalah untuk memperkembangkan potensi dan melahirkan murid yang berkemahiran. Namun, terdapat segelintir murid mempunyai masalah emosi maluyangmemberi kesan terhadap perkembangankemahiranmereka. Oleh yang demikian, kajian ini dijalankan untuk mengkaji hubungan emosi maludan penglibatan murid prasekolah terhadap pengajaran dan pembelajaran kemahiran asas. Kajianinimerupakan kajiantinjauan berbentuk deskriptif. Sampel bagi kajian ini adalah terdiri daripada 118murid Prasekolah Kementerian PendidikanMalaysia (KPM) daerahSegamatyangpemaludimanamuridyangterlibatdiwakili oleh gurukelasmerekauntukmembuat

(6)

ABSTRACT

(7)

vii

KANDUNGAN

BAB PERKARA MUKASURAT

PENGESAHAN

JUDUL i

PENGAKUAN ii

DEDIKASI iii

PENGHARGAAN iv

ABSTRAK v

ABSTRACT vi

SENARAI KANDUNGAN vii

SENARAI JADUAL xii

SENARAI RAJAH xiv

SENARAI SINGKATAN xv

SENARAI LAMPIRAN xvi

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Pengenalan 1

1.2 Latar Belakang Kajian 1

1.3 Pernyataan Masalah 5

1.4 Objektif Kajian 5

1.5 Persoalan Kajian 6

1.6 Kepentingan Kajian 6

1.6.1 Guru-guru Prasekolah 6

1.6.2 Bidang Prasekolah 7

1.7 Kerangka Konsep Kajian 7

(8)

1.9 Definisi Operasional/ Istilah 9

1.9.1 Emosi 9

1.9.2 Malu

1.9.3 Penglibatan Murid 1.9.4 Prasekolah

9 10 10 1.9.5 Pengajaran dan Pembelajaran 10

1.9.6Kemahiran Asas 11

1.10 Rumusan 11

BAB 2 TINJAUAN LITERATUR

2.1 Pengenalan 12

2.2 Latar Belakang Pendidikan Awal 13

2.2.1 Dasar Pendidikan Prasekolah 13 2.2.2 Prinsip Pembelajaran Prasekolah 14

2.3 Definisi dan Tanda-tanda Malu 16

2.4 Teori-teori dan Model Berkaitan 18

2.4.1 Teori Konsep Kendiri 18

2.4.2 Teori Hierarki Keperluan Maslow 19

2.4.3 Teori Kebimbangan 20

2.4.3 Teori Personaliti 20

2.4.5 Communication Apprehension (CA) 21

2.4.6 Model Lima Faktor 21

2.4.7 Teori Emosi 22

2.5 Kajian-kajian Lepas 23

2.5.1 Tahap Malu dan Instrumen Mengukur Tahap Malu

23

2.5.2 Penglibatan Murid Pemalu Ketika Sesi Pengajaran dan Pembelajaran

29

2.5.3 Perbezaan Tahap Malu Murid Lelaki dan Murid Perempuan

(9)

ix

2.5.4 Hubungan Penglibatan Murid Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran dengan Emosi Malu

36

2.6 Rumusan 39

BAB 3 METODOLOGI KAJIAN

3.1 Pengenalan 40

3.2 Reka Bentuk Kajian 40

3.3 Kerangka Operasi 41

3.4 Populasi dan Sampel Kajian 44

3.5 Instrumen Kajian 46

3.5.1 Soal Selididk 46

3.5.1.1 Kadar Pengagihan Borang Soal Selidik

49

3.6 Kesahan dan Kebolehpercayaan Instrumen 49

3.7 Prosedur Kajian 50

3.7.1 Kajian Rintis 50

3.7.2 Kajian Sebenar 52

3.8 Prosedur Pengumpulan Data 53

3.9 Prosedur Menganalisis Data 55

3.9.1. KaedahAnalisis Deskriptif 56 3.9.2. Kaedah Analisis Inferensi 56

3.10 Rumusan 57

BAB 4 ANALISIS DATA

4.1 Pengenalan 58

4.2 Analisis bahagian A: Maklumat Demografi 59

4.2.1 Jantina 59

(10)

4.3 Ujian Normaliti 61 4.4 Analisis Bahagian B: Persoalan Kajian 1 62 4.5 Analisis Bahagian C: Persoalan Kajian 2 63

4.6 Analisis Persoalan Kajian 3 65

4.7 Analisis Persoalan Kajian 4 66

4.8 Rumusan 67

BAB 5 PERBINCANGAN, KESIMPULAN DAN

CADANGAN

5.1 Pengenalan 69

5.2 Perbincangan 69

5.2.1 Tahap emosi malu murid ketika sesi pengajaran dan pembelajaran kemahiran asas

70

5.2.2 Penglibatan murid pemalu ketika sesi pengajaran dan pembelajaran kemahiran asas

73

5.2.3 Perbezaan malu diantara murid lelaki dan murid perempuan ketika sesi pengajaran dan pembelajaran kemahiran asas

75

5.2.4 Hubungan di antara Penglibatan Murid Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran dan Emosi Malu

76

5.3 Kesimpulan 79

5.4 Cadangan 80

5.4.1 Cadangan kepada pihak sekolah 80

5.4.2 Cadangan kepada guru 81

5.4.3 Cadangan untuk kajian lanjutan 81

(11)

xi

RUJUKAN 84

(12)

SENARAI JADUAL

2.1 Standard Pembelajaran Aspek Kemahiran Prasekolah

15

3.1 Peringkat Penggunaan Skala Likert 48

3.2 Kandungan Soal Selidik 48

3.3 Kaedah Penganalisisan Data 55

3.4 Pentafsiran Skor Min 56

3.5 Pentafsirankolerasi 57

4.1 Taburan Sampel Mengikut Umur 60

4.2 Min dan Sisihan Piawai bagi Umur Sampel 61

4.3 Jadual Tahap Malu Murid Ketika Sesi PdP Kemahiran Asas

62

4.4 Jadual Penglibatan Murid Pemalu Ketika Sesi PdP Kemahiran Asas

64

4.5 Min Tahap Malu Murid Lelaki Dan Perempuan

65

(13)

xiii

Perempuan

4.7 Ujian Kolerasi Tahap Malu Dan Penglibatan Murid Pemalu

(14)

SENARAI RAJAH

1.1 Kerangka Konsep Kajian 7

2.1 Tajuk-tajuk Utama Dalam Bab 2 13

2.2 Teori Hierarki Keperluan Maslow 19

3.1 Carta Alir Kerangka Operasi 43

3.2 Cara Penentuan Sampel Kajian 45

3.3 Prosedur Pengumpulan Data 54

4.1 Peratusan Sampel Mengikut Jantina 60

4.2 Hubungan di Antara Penglibatan Murid dalam Pdp Kemahiran Asas Terhadap Tahap Malu

67

5.1 Penglibatan MuridyangAktifdalamPdp Kemahiran Asas Dan Emosi Malu yang Menguasai Diri

(15)

xv

SENARAI SINGKATAN

PdP = Pengajaran dan Pembelajaran

KPM = Kementerian Pendidikan Malaysia

(16)

SENARAI LAMPIRAN

LAMPIRAN A CartaGant 94

LAMPIRAN B LokasiKajian 97

LAMPIRAN C Jadual Penentuan Saiz Sampel Daripada Populasi

(Sumber: Krejcie, Robert V., Morgan, Daryle W.,1970)

100

LAMPIRAN D Kebenaran Menggunakan

Instrumen

102

LAMPIRAN E Borang Pengenalpastian Murid 104

LAMPIRAN F Borang Soal Selidik 106

LAMPIRAN G Pengesahan Pakar 115

LAMPIRAN H Ujian Normaliti 124

LAMPIRAN I Kajian Rintis 133

LAMPIRAN J Analisis Data SPSS 136

(17)

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1Pengenalan

Bab ini terbahagi kepada lapan bahagian iaitu latar belakang kajian, pernyataan masalah, objektif kajian, persoalan kajian, kepentingan kajian, batasan kajian, kerangka konseptual, dan definisi istilah. Bahagian latar belakang kajian menyentuh tentang pendidikan prasekolah dan kepentingan murid menguasai kemahiran asas, selainmembincangkanserbasedikit tentang masalah emosi malu murid yang memberi kesan terhadap penglibatan mereka dalam pengajaran dan pembelajaran kemahiran asas. Seterusnya, bahagian pernyataan masalah menyatakan sebab kajian ini dilaksanakan. Bab ini juga menyenaraikan tujuan, objektif dan juga persoalan kajian bagi menentukan hala tujuan kajian ini. Selain daripada itu, perkara-perkara yang menjadi batasan kajian dan kepentingan kajian turut dibincangkan. Akhir sekali ialah huraian mengenai kerangka operasi dan definisi istilah yang dapat dijasikan panduan kepada pembaca.

1.2Latar Belakang Kajian

(18)

sebenarnya memainkan peranan utama dalam usaha memperkembangkan lagi potensi kanak-kanak dari segi akademik, mahupun kemahiran yang bermatlamatkan menuju sebuah negara yang seimbang dan harmoni.

Pendidikan Awaladalah bertujuan untuk memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh, bersepadu dan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial, di mana proses memperkembangkan potensi murid ini dilaksanakan melalui persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang selamat, menyeronokkan, kreatif dan bermakna (Dokumen Standard Kurikulum Prasekolah Kebangsaan, 2010). Pembelajaran melalui persekitaran yang positif ini adalah untuk meningkatkan kemahiran, menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri dalam diri kanak bagi menyuburkan dan memantapkan potensi kanak-kanak dalam semua aspek, termasuk aspekkemahiran sebagai persediaan memasuki sekolah rendah dan menghadapi subjek Reka bentuk dan Teknologi (RBT). Jadi, jelaslah bahawa matlamat Pendidikan Awal di Malaysia adalah selari dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang mahukan rakyat Malaysia dibentuk dari peringkat awal lagi sama ada dari segi kognitif, afektif mahupun psikomotor.

(19)

3

Melalui pernyataan-pernyataan di atas, jelas sekali bahawa kanak-kanak perlu sentiasa dibimbing dan dipupuk dengan konsep kendiri yang positif kerana ketika inilah kemahiranmereka senang dibentuk.Dengan dunia tanpa sempadan dan proses globalisasi masa kini, wujud keperluan bagi menyediakan kanak-kanak yang berkemahiran untuk menjadi warganegara global di mana mereka perlu peka dan bersikap positif sejak dariawal lagi sertamampu berinteraksi dan berkomunikasi dengan yakin dan berani.Namun, dalam membentuk konsep kendiri yang positif, masalah malu serta kurang keyakinan diri merupakan masalah utama murid prasekolah, terutamanya ketika sesi pengajaran dan pembelajaran (PdP) kemahiranasas di dalam bilik darjah. Menurut Sim (2009), nisbah murid prasekolah berumur 5 dan 6 tahun yang belajar secara aktif dengan murid pemalu di dalam kelas ialah 3:2 di mana jika terdapat 10 orang murid di dalam kelas, hanya 6 orang daripadanya cuba melakukan kemahiran yang dipelajari, sementara selebihnya menunjukkan tanda-tanda malu. Sifat malu murid menjadikan pembelajaran tidak efektif, sedangkan pembelajaran yang aktif adalah amat penting bagi perkembangan kemahiran seorang kanak-kanak.

(20)

pendekatan behaviorisme dan kognitif dalam psikologi, faktor emosi kanak-kanak di dalam kelas telah diabaikan (Sim, 2009; Eisenberg, Fabes & Spinrad, 2006).

Kajian-kajian lepas melaporkan terdapat hubungan yang negatif di antara malu dengan penglibatan murid ketika sesi pengajaran dan pembelajaran (Friedman, 1980; Rimmer et al., 2011; Mohamed dan Hamzah, 2005; Holbrook, 1987; Anderson, 1987). Murid yang pemalu tidak memberi komitmen yang diharapkan ketika sesi pengajaran dan pembelajaran disebabkan oleh sifat malu yang juga dikaitkan dengan kemahiran dan pengalaman murid dalam menghadapi situasi sosial (Coplan, DeBow, Schneider danGraham, 2009).

Murid yang pemalu mengalami masalah komunikasi, mengambil masa yang lama untuk memberi respon serta kurang bercakap ketika aktiviti perbincangan di dalam kumpulan (Crozier, 2001).Murid yang pemalu tidak mahu bekerjasama dalam aktiviti kumpulan, berasa cemas untuk memberikan pendapat atau bercerita mengenai kerja yang dihasilkanserta tidak mahu mengangkat tangan (Bosacki et al., 2011). Jika ada murid yang mengangkat tangan sekalipun, apabila murid ini berdiri menghadap guru dan rakan-rakan, tiada sepatah perkataan pun diungkapkan. Murid hanya berdiam diri dengan mata memandang lantai atau sekadar melihat kearah guru kerana lidah kelu (Zimbardo, Pilkonis, & Norwood, 1977). Selain tidak berinteraksi dengan efektif di dalam kelas, murid pemalu tidak yakin diri dan malu mencuba sesuatu pengalaman dan diasah atau diberi nilai tambah oleh guru sekiranya murid merasa malu dan tidak mahu mencuba.Apabila sifat malu menjadikan murid tidak aktif,sesi PdP kemahiran menjadi tidak efektif dan objektif pengajaran dan pembelajaran sukar dicapai.

(21)

5

1.3Pernyataan Masalah

Walaupun tujuan Pendidikan Awal adalah untuk memperkembangkan potensi dan melahirkan murid yang berkemahiran serta memastikan murid-murid sentiasa positif, yakin dan berani, namun terdapat segelintir murid mempunyai masalah emosi malu ketika sesi pengajaran dan pembelajaran (PdP) kemahiran. Konsep pembelajaran Pendidikan Awal adalah berfokuskan belajar sambil bermain di mana ketika bermain, murid dapat mengembangkan kemahiran psikomotor mereka. Murid yang pemalu tidak melibatkan diri dalam aktiviti main dan ini membantutkan perkembangan kemahirannya.Sekiranya masalah malu murid-murid prasekolah tidak diatasi dari awal iaitu sejak dari prasekolah lagi, ia bolehmelarat apabila murid memasuki persekolahan arus perdana kelak.Perkara yang paling membimbangkan ialah kesan malu terhadap penglibatan murid di dalam bilik darjah kerana jika murid tidak aktif ketika proses PdP kemahiran, objektif pembelajaran sukar untuk dicapai, proses PdP menjadi tidak efektif, murid tidak menguasai topik pembelajaran dan seterusnya mempengaruhi perkembangankemahiran murid. Justeru, kajian ini dijalankan untuk mengkaji hubungan emosi dan penglibatan murid terhadap pengajaran dan pembelajaran kemahiran asas dalam Pendidikan Awal.

1.4Objektif Kajian

Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengkaji penglibatan murid di dalam bilik darjah dari beberapa aspek iaitu;

a) Mengetahui tahap emosi malu murid ketika sesi pengajaran dan pembelajaran kemahiran asas

b) Mengenalpasti penglibatan murid pemalu ketika sesi pengajaran dan pembelajaran kemahiran asas

(22)

d) Mengkaji sama ada terdapat hubungan yang signifikan di antara penglibatan murid dalam pengajaran dan pembelajaran kemahiran asas terhadap tahap emosi malu.

1.5Persoalan Kajian

Soalan kajian yang dijawab dalam kajian ini ialah;

a) Apakah tahap emosi malu murid ketika sesi pengajaran dan pembelajaran kemahiran asas?

b) Apakahterdapat penglibatan yang aktif bagi murid pemalu ketikasesi pengajaran dan pembelajaran kemahiran asas?

c) Apakah perbezaan tahap emosi maludi antara murid lelaki dan murid perempuan ketika sesi pengajaran dan pembelajaran kemahiran asas?

d) Adakah terdapat hubungan yang signifikan di antara penglibatan murid ketika sesi pengajaran dan pembelajaran kemahiran asas dan tahap emosi malu?

1.6Kepentingan Kajian

Kajian ini dijalankan adalah supaya hasil kajian dapat memberi manfaat kepada pelbagai pihak terutamanya golongan yang terlibat secara langsung dalam bidang Pendidikan Awal Kanak-kanak. Kepentingan kajian bagi pihak yang terlibat adalah seperti berikut;

1.6.1 Guru-guru Prasekolah

(23)

7

1.6.2 Bidang Prasekolah

Kajian ini akan membuat eksplorasi terhadap tahap malu dan penglibatan murid prasekolahketika sesi pengajaran dan pembelajaran aspek kemahiran di dalam bilik darjah. Maka, satu penemuan secara empirikal akan diperolehi di mana kajian ini akan memberikan data pertama berkaitan murid prasekolah yang pemalu ketika sesi PdP kemahiran asas di daerah Segamat. Selain itu, kajian ini dapat menghasilkan instrumen baru yang sah dan sesuai digunakan sebagai panduan oleh pengkaji-pengkaji lain yang ingin membuat kajian bagi topik yang berkaitan.

1.7Kerangka Konsep Kajian

(24)

Rajah 1.1:KerangkaKonsep Kajian

1.8 Batasan Kajian

Kajian ini terhad kepada beberapa aspek berikut;

a) Kajian ini bertujuan untuk mengkaji emosi malu murid dalam konteksPendidikan Awal. Fokus kajian ini terhad kepada empat aspek iaitu tahap malu, penglibatan murid pemalu, perbezaan tahap malu di antara murid lelaki dan murid perempuan serta hubungan antara tahap malu dan penglibatan murid pemalu ketika sesi PdP kemahiran asas.

b) Sampel kajian ini melibatkan murid-murid Prasekolah Kementerian Pendidikan Malaysia dalam Daerah Segamat sahaja. Oleh itu kajian ini hanya dapat dikaitkan secara keseluruhan bagi personaliti malu murid Prasekolah Daerah Segamat.

PENGLIBATAN

MURID

KETIKA SESI

PdP

KEMAHIRAN

ASAS TAHAP

MALU

MURID

PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

KEMAHIRAN ASAS  Bertanya dan menjawab

soalan

 Bekerja secara individu

dan dalam kumpulan  Menunjukkan kemahiran

yang dipelajari

 Mempersembah dan

(25)

9

c) Kajian ini menggunakan instrumen soal selidik, ketepatan kajian ini adalah bergantung kepada kejujuran responden memberikan jawapan terhadap pernyataan-pernyataan yang dikemukakan dalam soalan selidik tersebut.

1.9Definisi Operasional / Istilah

Beberapa istilah yang digunakan dalam kajian ini mempunyai definisi seperti yang berikut;

1.9.1Emosi

Yahaya, Yahaya dan Zakariya (2005) mendefinisikan emosi sebagai perasaan yang bersifat positif atau negatif yang tergolong dalam kumpulan afektif dan sering menguasai diri. Emosi ialah tindak balas yang dizahirkan ke atas sesuatu perkara, objek atau orang, di mana emosi merupakan perasaan atau afek yang melibatkan satu gabungan rangsangan fisiologi seperti degupan jantung yang laju dengan tingkah laku yang nyata seperti tersipu-sipu (Santrock,1972). Emosi dalam kajian ini adalah merupakan perasaan atau emosi malu.

1.9.2Malu

(26)

1.9.3 Penglibatan Murid

Menurut Hasan, Kadir dan Asimiran (2013), penglibatan murid ditakrifkan sebagai tingkahlaku atau perkara di mana murid melibatkan diri dalam sesuatu aktiviti. Menurut Rusell et al. (2005), penglibatan murid merupakan suatu tenaga dalam tindakan atau sesuatu yang menghubungkan murid dengan aktiviti di mana ia terdiri dari kognitif, tingkah laku, dan emosi. Murid dalam kajian ini merujuk kepada kanak-kanak sekolah berumur lima dan enam tahun yang belajar di Prasekolah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) daerah Segamat.

1.9.4Prasekolah

Menurut Dokumen Standard Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. (2010), pendidikan prasekolah didefinisikan sebagai tahun persediaan untuk melangkah ke alam persekolahan sebenar di sekolah rendah. Ia merupakan tahun-tahun yang kritis dan penting kerana menjadi asas yang dapat menentukan kejayaan hidup seseorang (Mazjub, 2003).

1.9.5Pengajaran dan Pembelajaran

(27)

11

yang berkaitan dengan kemahiran kepada murid prasekolah. Perkataan pengajaran dan pembelajaran dalam kajian ini adalah digantikan dengan perkataan singkatan umum iaitu ‘PdP’. Dalam erti kata lain, PdP dalam kajian ini merujuk kepada pengajaran dan pembelajaran.

1.9.6 Kemahiran Asas

Kemahiran asas merupakan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan teknik yang spesifik secara asas atau dasar, yang boleh dipelajari dan diukur (Coates, 2007). Dalam kajian ini, pengajaran dan pembelajaran (PdP) kemahiran asas adalah merujuk kepada segala aktiviti pembelajaran aspek kemahiran yang bersifat ‘hands on’ serta menggunakan psikomotor. Ia meliputi proses bertanya dan menjawab soalan, perbincangan di dalam kumpulan, melakukan aktiviti hands on secara individu mahupun dalam kumpulan serta mempamerkan dan menceritakan hasil kerja yang diperolehi. Aspek kemahiran asas ini terkandung di dalam Tunjang Fizikal dan Estetika pada Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK).

1.10 Rumusan

(28)

TINJAUAN LITERATUR

2.1 Pengenalan

Tinjauan atau kajian literatur menceritakan dapatan-dapatan kajian lepas yang berkait rapat dengan kajian yang sedang dijalankan (Creswell, 2009). Menurut Chua (2011), kajian literatur melibatkan penyelidik membuat rujukan secara kritikal dan sistematik ke atas dokumen-dokumen yang mengandungi maklumat, idea, data dan kaedah memperoleh maklumat yang berkaitan dengan tajuk kajian yang dijalankan di mana ia bertujuan untuk meletakkan kajian yang akan dijalankan pada perspektif saintifik serta mengelakkan penyelidik daripada membuat penyalinan atau duplication.

(29)

13

Rajah 2.1: Tajuk-tajuk utama yang dibincangkan dalam Bab 2

2.2 Latar Belakang Pendidikan Awal

PendidikanawaldiMalaysiabermuladengan Prasekolah Annexpadatahun 1992 dan

diperluaskan padatahun 2002

untukmemberipendidikandankemahiranawalkepadakanak-kanakberusiaempathinggaenamtahun (Bahagian pengurusan Sekolah Harian, Kementerian Pendidikan Malaysia).

2.2.1 Dasar Pendidikan prasekolah

Pengajaran dan pembelajaran Prasekolah adalah menggunakan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK)di mana ia bertujuan untukmenyediakan peluang kepada murid bagi mencapai konsep kendiri yang positif, mempunyai keyakinan diri, berani mencuba, mempunyai kematangan emosi, berkebolehan berkomunikasi dengan mantap, membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa dan rakan sebaya, menyuarakan pandangan dan perasaan dan bekerjasama dengan orang lain (Bahagian

Penglibatan dan Kesan Emosi Murid Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Asas

Latar Belakang Pendidikan Awal -Dasar Pendidikan Prasekolah -Prinsip Pembelajaran Kemahiran Prasekolah dalam Tunjang Fizikal dan Estetika Definisi dan Tanda-tanda Malu Teori-teori Berkaitan

-Teori Konsep Kendiri -Teori Maslow -Teori Kebimbangan -Teori Personaliti -Communicaton Apprehension

-Model Lima Faktor

-Teori Emosi

Kajian-kajian Lepas

-Tahap-tahap Malu dan Instrumen Mengukurnya

-Penglibatan Murid Pemalu ketika Sesi Pengajaran dan

Pembelajaran

-Perbezaan Tahap Malu Murid Lelaki dan Perempuan

-Hubungan Penglibatan Murid Ketika Sesi Pengajaran dan Pembelajaran

(30)

pengurusan Sekolah Harian, Kementerian Pendidikan Malaysia).Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) mempunyai enam tunjang utama iaitu Tunjang Bahasa dan Komunikasi, Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai, Tunjang Keterampilan Diri, Tunjang Sains dan Teknologi, Tunjang Keterampilan Diri dan Tunjang Fizikal dan Estetika (Dokumen Standard Prasekolah Kebangsaan, 2010).

2.2.2 Prinsip Pembelajaran Kemahiran Prasekolah dalam Tunjang Fizikal dan

Estetika

(31)

15

Jadual 2.1: Standard Pembelajaran Aspek Kemahiran Prasekolah (Sumber: Dokumen Standard Prasekolah Kebangsaan, 2010)

STANDARD PEMBELAJARAN

Tunjang Fizikal dan Estetika

PFK 1.1.9 Menggunakan jari untuk mengoyak bahan mengikut rupa bentuk

PFK 1.1.10 Menggunakan tangan untuk memintal

PFK 1.1.11 Menggunakan jari untuk merenjis

PFK 1.1.12 Menggunakan jari untuk menjentik

PFK 1.1.13 Menggunakan tangan untuk memulas penutup botol

PFK 1.1.14 Menggunakan tangan untuk mengikat sesuatu objek

PFK 1.1.15 Menggunting menghasilkan satu bentuk

PFK 1.2.7 Menggunakan tangan untuk melipat menghasilkan pelbagai bentuk

PFK 1.2.8 Menggunakan jari untuk membutang pelbagai saiz (termasuk butang katup, butang

cangkuk)

PFK 1.2.9 Menggunakan tangan untuk menzip seluar, baju, beg

PFK 1.2.10 Menggunakan tangan untuk menyarung sarung kaki dan sarung tangan

PFK 1.2.11 Menggunakan jari untuk menguntai objek pelbagai saiz dengan menggunakan pelbagai

jenis tali

PFK 1.2.12 Menuang air dari jug ke dalam bekas pelbagai bentuk

PFK 1.2.13 Memakai tali pinggang dengan bimbingan

PFK 1.2.14 Menyurih menggunakan templat atau objek

PFK 3.2.3 Mengenal jenis makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat (contoh: membuat

sandwich)

PFK 4.1.8 Membersihkan sapu tangan atau sarung kaki

PFK 4.1.9 Menguruskan persediaan tempat sebelum dan selepas makan

KTI 1.2.9 Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik

KTI 1.2.13 Menghasilkan kraf tradisional yang mudah dengan menggunakan bahan yang sesuai

KTI 1.3.4 Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri

KTI 1.3.5 Menyatakan pandangan secara lisan hasil kerja sendiri dan rakan.

(32)

yang dilakukan. Guru boleh mempelbagaikan kaedah dan aktiviti bagi setiap standard pembelajaran seperti bermain dan bertandingantara kumpulan. Kemahiran-kemahiran asas dalam Tunjang Fizikal dan Estetika ini adalah merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan juganilai. Murid juga perlu berani menceritakan dan mempamerkan hasil kerja selain memberi pendapat tentang hasil kerja sendiri dan rakan.

Menurut Dokumen Standard Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (2010), pembelajaran kemahiran dalam Tunjang Fizikal dan Estetika menekankan keupayaan imaginasi, kreativiti, bakat, apresiasi, dan yang paling penting ialah keupayaan menggunakan kemahiran psikomotor murid itu sendiri.Selain itu, murid-murid perlu menguasaikemahiran bergaul dan menyesuaikan diri dalam kumpulan, keupayaan mengawal, menguasai dan meluahkan perasaan secara positif seperti marah, malu, sedih, dan ingin tahu. Namun, perkara ini bukanlah suatu yang mudah kerana setiap murid mempunyai tingkah laku dan emosi yang berbeza. Antara emosi yang menjadikan PdP kemahiran tidak berkesan ialah emosi malu yang menyebabkan proses PdP kemahiran itu tidak aktif serta tidak mencapai objektif yang diharapkan.

2.3 Definisi dan Tanda-tanda Malu

(33)

17

merasakan dirinya mendapat perhatian (Rimmer, Good, Harris & Balaam, 2011; Crozier, 2004) dan ketika dinilai seperti bercakap di khalayak ramai(Mohamed & Hamzah, 2005; Crozier, 2001).Oleh yang demikian, murid pemalu kurang berinteraksi dengan guru dan rakan lain ketika sesi PdP di dalam kelas kerana kanak-kanak yang pemalu sentiasa menganggap diri mereka diperhatikan.

Kanak-kanak yang malu tidak merebut diri daripada peluang-peluang untuk berinteraksi dengan rakan sebaya termasuk guru dan kerap memaparkan tingkah laku bersendirian dalam konteks sosial (Rubin, Coplan & Bowker, 2009).Apabila ini berlaku, murid ini menjadi pasif ketika aktiviti PdP. Kumpulan rakan sebaya merupakan penyumbang yang penting dan unik untuk kanak-kanak, berkembang dari segi emosi, moral, sosial dan kognitif (Rubin, Bukowski & Parker, 2006). Sehubungan dengan itu, kanak-kanak yang kurang melibatkan diri dalam interaksi sosial mungkin 'terlepas' daripada manfaat ini. Kanak-kanak pemalu ini akan menghadapi masalah dalam penyesuaian diri di dalam kelas dan menyebabkannya hilang keyakinan diri. (Rubin et al., 2009).Perkara ini seterusnya menyebabkan kanak-kanak pemalu tidak melibatkan diri ketika PdP di dalam kelas dan menjadi pendiam, terutama apabila guru menumpukan perhatian terhadapnya.

Terdapat banyak tanda-tanda malu.Menurut Arroyo dan Harwood (2011), sifat malu boleh dilihat apabila seseorang itu berkomunikasi dengan orang lain. Antaranya ialah kurang bercakap, berkelakuan kekok ketika berinteraksi dan kompetensi komunikasi yang rendah.Sifat malu amat mempengaruhi kemahiran komunikasi seseorang kanak-kanak.Ketika sesi PdP dijalankan di dalam kelas, murid pemalu hanya memerhati interaksi guru dan rakan-rakannya sambil mendiamkan diri.Orang yang pemalu memaparkan tahap gelisah yang lebih tinggi dan sukar untuk senyum.Murid yang malu dan tidak yakin untuk bercakap akan menyangka orang berfikir mengenainya (Mohamed & Hamzah, 2005). Perasaan takut dan tidak yakin ini menyebabkan peningkatan degupan jantung dan tekanan darah.

(34)

tidak berani berkomunikasi dan berinteraksi dengan guru, mahupun dengan rakan-rakan, lebih-lebih lagi jika disoal atau disuruh melakukan sesuatu aktiviti secara individu ataupun di dalam kumpulan. Malu tidak semestinya terjadi sepanjang masa dalam situasi sosial, di mana seseorang itu juga adalah pemalu jika ia menunjukkan keresahan dan tidak yakin diri pada keadaan-keadaan tertentu sahaja seperti ketika situasi pembelajaran (Bosacki et al., 2011).

2.4 Teori-teori dan Model Berkaitan

Perkembangan emosi dan sosial kanak-kanak adalah berkaitan dengan sifat malu. Jadi, teori-teori dan model dalam bab ini adalah berdasarkan kedua-dua aspek perkembangan ini.

2.4.1 Teori Konsep Kendiri

(35)

19

2.4.2Teori Hierarki Keperluan Maslow

Menurut Yahaya dan Ahmad (2010), cara berfikir dan tingkah laku seseorang pelajar dipengaruhi oleh konsep kendirinya. Konsep kendiri yang positif akan menghasilkan keyakinan diri yang tinggi, dan mempengaruhi kejayaan diri murid. Namun, sebahagian murid kurang berkeyakinan dan menunjukkan sikap yang pasif sama ada di dalam atau di luar sekolah.Yahaya dan Ahmad (2010) menekankan penggunaan Teori Hierarki Keperluan Maslow yang menegaskan bahawa seseorang individu perlu memenuhi kesemua keperluan asas iaitukeperluan fisiologi, keperluan keselamatan dan keperluan kasih sayang sebelum memenuhi keperluanpenghargaan kendiri dan mencapai kesempurnaan kendiri. Jika keperluan asas telah dipenuhi, seseorangindividu akan lebih yakin pada diri dan seterusnya membina konsep kendiri yang positif. Teori Maslow ini boleh dijelaskan melalui rajah 2.3 di bawah.

Rajah 2.3: Teori Hierarki Keperluan Maslow

(36)

supaya konsep kendiri yang positif dapat dibentuk dalam diri kanak-kanak. Murid yang mempunyai masalah malu mempunyai konsep k`endiri yang rendah, tetapi ia masih boleh dibentuk dari awal usia kanak-kanak.

2.4.3 Teori Kebimbangan

Terdapat dua punca kebimbangan menurut Daud dan Nurul (2006) iaitu ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap diri dan kepercayaan yang tidak rasional.Kebimbangan tercetus apabila individu tidak berkeupayaan untuk melakukan tugas dan apabila mereka menilai diri secara negatif dalam satu-satu situasi.Teori kebimbangan Schlenker dan Leary‟s (1982) adalah berkait rapat dengan malu di mana menurut Henderson et al. (2010), penilaian negatif yang menyebabkan kebimbangan juga membawa kepada perasaan malu.Tanggapan penilaian yang negatif atau tidak diingini merupakan faktor yang menyumbang kepada kebimbangan sosial.Apabila seseorang individu menumpukan perhatian mereka terhadap diri mereka sendiri, ini meningkatkan kebimbangan mereka untuk dinilai, menjadikan mereka lebih responsif kepada piawaian penilaian tersebut dan pelbagai jenis maklum balas (Baldwin, Baird, Sailor dan Clark, 2001).Daripada teori ini, dapat diketahui bahawa emosi malu murid mungkin disebabkan mereka terlalu bimbang akan penilaian negatif yang diberikan orang lain, sebagai contoh, malu mencuba melakukan kemahiran yang dipelajari kerana khuatir diperhati guru atau rakan dan melakukan kesilapan selain bimbang dianggap tidak berbakat atautidak berkemahiran.

2.4.4 Teori Personaliti

(37)

21

yang negatif di antara ibu bapa dan anak akan menyebabkan kanak-kanak tersebut tertekan dan timbul keresahan dalam diri mereka.Teori Personaliti yang kerap dirujuk oleh para penyelidik ialah Teori Personaliti Allport yang menekankan personaliti adalah dinamik, tersusun dan unik.Beliau menambah bahawa personaliti adalah tingkah laku yang terpandu dan boleh diwarisi. Perkembangan positif seorang kanak-kanak akan terganggu sekiranya dia berasa kurang selamat. Pembentukan personaliti individu yang positif bergantung pada kasih sayang di usia awal. Personaliti malu yang terbentuk dalam diri kanak-kanak akan di bawa ke sekolah dan memberi kesan terhadap perkembangan kemahirannya.

2.4.5Communication Apprehension (McCroskey, 1970)

MenurutMcCroskey (1983), Communication Apprehension (CA) merupakan sifat yang mempunyai kecenderungan untuk mengalami kegelisahanketika berkomunikasi dalam berbagai keadaan ataupun disebut ketakutan berkomunikasi terutama dalam situasi sosial seperti di dalam kelas.CA yang tinggi secara tidak normal menyebabkan masalah sepertikegelisahan yang ekstrim dan penghindaran terhadap komunikasi secara langsung.Fikiran negatif dapat membuatkan seseorang merasa gelisah dan mencegahnya untuk bercakap (McCroskey, 1983).Murid yang pemalu mempunyai CA yang tinggi, yang menyebabkannya takut untuk berkomunikasi ketika sesi PdP.

2.4.6Model Lima Faktor

Menurut John dan Srivastava (1999), terdapat lima faktor atau trait personaliti yang ada dalam diri seseorang iaitu;

i) Neuroticism, kecenderungan untuk mempunyai emosinegatif dan kesedihan. ii) Extraversion, kecenderungan untuk bersosial atau berada dalam kelompok. iii) Opennes, kecenderungan untuk memiliki sifat imaginatif.

iv)Agreeablenes, kecenderungan ingin membantu orang lain, serta menghindari permusuhan.

(38)

Murid yang pemalu mempunyai domain Neuroticismyang tinggi seperti mempunyai sifat mudah cemas, emosional dan sentimental.Murid yang pemalu juga mempunyai domainExtraversionyang rendah seperti bersifat menyendiri, pendiam, serius dan tidak bersemangat.

2.4.7 Teori Emosi

Terdapat dua teori emosi yang boleh dijadikan panduan dalam kajian ini iaitu Teori Emosi Dua Faktor dan Teori Emosi James-Lange.Teori Emosi Dua Faktor merupakan teori paling klasik di mana ia berorientasikan kepada rangsangan. Menurut Schachter dan Singer (1962),rangsangan seperti malu menyebabkan reaksi fisiologi seperti hati berdebar, peningkatan tekanan darah, jantung berdegup laju, nafas menjadi cepat dan adrenalin di alirkan ke dalam darah. Hasilnya akan menyebabkan simptom-simptom emosi malu ditunjukkan seperti tersipu-sipu. Jika rangsangan yang diterima merupakan sesuatu yang membahayakan diri, emosi yang timbul ialah takut di mana ahli psikologi melihat teori ini sebagai teori kognisi.

(39)

23

2.5 Kajian-kajian Lepas

2.5.1 Tahap Malu dan Instrumen Mengukur Tahap Malu

Sebanyak 13.3 peratus kanak-kanak prasekolah di Haryana, India menunjukkan tahap malu yang ekstrem ketika sesi pengajaran dan pembelajaran (Balda dan Duhan, 2010) dan Rubin (1993) dalam kajiannya mendapati sebanyak 14.4 peratus kanak-kanak berumur lima tahun di Kanada adalah pemalu di dalam kelas. Kajian yang dijalankan terhadap pelajar tahun pertama jurusan Sains Komputer di University of Sussex mendapati sebanyak 27 peratus pelajar malu untuk melibatkan diri dalam PdP seperti bertanya dan menjawab soalan atau menunjukkan kemahiran di hadapan rakan-rakan dan guru (Rimmer, Good, Harris dan Balaam, 2011).

(40)

instrumen dalam kajian ini ialah item yang digunakan tidak banyak dan memudahkan pelajar mengira skor mereka sendiri berdasarkan panduan yang diberi.

Dengan menggunakan persampelan mudah, Sim (2009) mengkaji tentang pembawaan sifat malu murid prasekolah dalam konteks kemahiran muzik mendapati bahawa 24 orang daripada 39 orang murid memberi respon terhadap guru seperti memainkan instrumen mengikut arahan, sementara 16 orang murid hanya memerhati, duduk diam dan kelihatan malu. Dalam kajian ini, pengkaji menggunakan dua set instrumen iaitu The Carey Temperament Scale (CTS) untuk mengukur tahap malu murid yang diisi oleh ibu bapa dan Child Social Emotional Development Checklist yang digunakan di dalam kelas sebulan selepas cerapan untuk mengukur perkembangan sosio emosi murid. Kajian ini mendapati tiada perbezaan yang signifikan di antara perkembangan sosio emosi murid dan pembawaan sifat malu.Dapatan ini adalah mungkin disebabkan bilangan sampel yang terlalu kecil. Pengkaji mencadangkan agar sampel yang lebih besar digunakan untuk kajian-kajian akan datang.

Balda dan Duhan (2010) telah menjalankan kajian ke atas 45 orang kanak-kanak prasekolah yang pemalu di Haryana, India untuk mengetahui tahap malu murid, kesan daripada sifat malu mereka serta strategi yang dilakukan oleh ibu untuk mengatasi murid pemalu. Guru dan ibu menilai tahap malu murid melalui soal selidik yang dibina sendiri oleh penyelidik. Dapatan kajian ini mendapati bahawa kanak-kanak perempuan lebih pemalu dari kanak-kanak lelaki.Dapatan dibahagikan kepada tiga kategori tahap malu, iaitu rendah, sederhana dan tinggi.Kebanyakan kanak-kanak dalam kajian ini didapati tergolong dalam kategori malu yang sederhana dan hanya enam orang murid tergolong dalam tahap malu yang tinggi ataupun dikenali sebagai malu yang ekstrem.Murid-murid dalam kategori ini disimpulkan mempunyai masalah tingkah laku yang perlu diatasi segera.Namun, kajian in hanya menumpukan pada strategi yang dilakukan oleh ibu dalam menangani kanak-kanak pemalu tanpa melibatkan pendekatan yang dilakukan oleh guru.

(41)

RUJUKAN

Ahad, N. A., Yin, T. S., Othman, A. R., &Yaacob, C. R. (2011). Sensitivity of normality tests to non-normal data. SainsMalaysiana, 40(6), 637-641.

Ali, Z. W. (2000). Memahamipembelajaran.Kuala Lumpur: Utusan Pub. & Dist. Anderson, F. (1993). The enigma of the college classroom: nails that don’t stick up. In

Wadden, P. (ed.) AHandbook for Teaching English at Japanese Colleges and Universities. New York: Oxford University Press, 101-110.

Arbeau, K. A., Coplan, R. J., & Matheson, A. (2012). Someone to lean on: Assessment and implications of social surrogate use in childhood. Social Development, 21(2), 254-272.

Ariffin, Z., Noor, H. (2014). PenyelidikandalamPendidikan: MetodedanParadigmaBaru.Kuala Lumpur: SynergyMedia.

Arpana, S., & D'Souza, L. (2012).Effectiveness of Individual and Group Life Skills Training on Shyness among Adolescents.Journal of Psychosocial Research, 7(2), 249.

Arroyo, A., & Harwood, J. (2011). Communication competence mediates the link between shyness and relational quality. Personality and individual differences, 50(2), 264-267.

Asendorf, C. (1993). Batteries of life: On the history of things and their perception in modernity .Vol. 4. California: Univ of California Press.

Asmadi, T. (2007).MotivasiAlihanPelajar. Selangor: PTS LiteraUtama.

Balda, S., &Duhan, K. (2010). Social Inhibition in Preschool Children: Causes and Coping Strategies.J Psychology, 1 (2): 79-83 (2010)

(42)

Baranek, G. T., David, F. J., Poe, M. D., Stone, W. L., & Watson, L. R. (2006). Sensory Experiences Questionnaire: Discriminating sensory features in young children with autism, developmental delays, and typical development. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 47(6), 591-601.

Bosacki, S. L., Coplan, R. J., Rose-Krasnor, L., & Hughes, K. (2011).Elementary school teachers’ reflections on shy children in the classroom.Alberta Journal of Educational Research, 57(3), 273-287.

Brooke, J. (1996). SUS-A quick and dirty usability scale. Usability evaluation in industry, 189(194), 4-7.

Bulotsky‐Shearer, R. J., Manz, P. H., Mendez, J. L., McWayne, C. M., Sekino, Y., &Fantuzzo, J. W. (2012). Peer Play Interactions and Readiness to Learn: A Protective Influence for African American Preschool Children From Low‐Income Households. Child Development Perspectives, 6(3), 225-231. Buhs, E. S., Ladd, G. W., & Herald, S. L. (2006). Peer exclusion and victimization:

Processes that mediate the relation between peer group rejection and children's classroom engagement and achievement?.Journal of educational psychology, 98(1), 1.

Carducci, B. (2008). Are We Born Shy? Genetics, environment and bashfullnes.PsycologyToday. DicapaipadaSeptember 20, 2015, darihttps://www.psychologytoday.com/blog/breaking-the-ice/200806/are-we-born-shy.

Cassidy, J., & Asher, S. R. (1992).Loneliness and peer relations in young children.Child development, 350-365.

Chen, X., Wang, L., & Cao, R. (2011). Shyness‐sensitivity and unsociability in rural Chinese children: Relations with social, school, and psychological adjustment. Child development, 82(5), 1531-1543.

Chua, Y. P. (2011). Kaedahdanstatistikpenyelidikan: Kaedahpenyelidikan. Selangor: Mcgraw-Hill Education.

(43)

86

Coplan, R. J., &Arbeau, K. A. (2008). The stresses of a “brave new world”: Shyness and school adjustment in kindergarten. Journal of Research in Childhood Education, 22(4), 377-389.

Coplan, R. J., DeBow, A., Schneider, B. H., & Graham, A. A. (2009). The social behaviours of inhibited children in and out of preschool.British Journal of Developmental Psychology, 27(4), 891-905.

Coplan, R. J., Hughes, K., Bosacki, S., & Rose-Krasnor, L. (2011). Is silence golden? Elementary school teachers' strategies and beliefs regarding hypothetical shy/quiet and exuberant/talkative children.Journal of Educational Psychology, 103(4), 939.

Coplan, R. J., Prakash, K., O'Neil, K., &Armer, M. (2004).Do you" want" to play?Distinguishing between conflicted shyness and social disinterest in early childhood.Developmental psychology, 40(2), 244.

Cowden, P. (2009). Communication and conflict: Social anxiety and learning. In the proceedings of Academy of Organizational Culture: Communications and Conflict, 14(2), 16-19

Creswell, J. W. (2009). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. California: SAGE Publications, Incorporated.

Crozier, W. R. (1995).Shyness and self-esteem in middle childhood.British Journal of Educational Psychology, 65, 85-85.

Crozier, W. R. (2001).Shyness, self-perception, and reticence.Self-perception: International perspectives on individual differences, 2, 53-76.

Crozier, W.R. (2004) Shyness and Students' Perceptions of Seminars.Psychology Learning &Teaching, 4(1), 27-34

Crozier, W., &Badawood, A. (2009).Shyness, vocabulary and children's reticence in Saudi Arabian preschools.Infant and Child Development, 18(3), 255-270.

Daud, M., &Nurul, A.

(44)

Dębiec, J. (2014). The matter of emotions: Toward the brain-based theory of emotions. The emotional brain revisited, 145-161.

D'Souza, L. (2003). Influence of Shyness on Anxiety and Academic achievement in High School students. Pakistan Journal of Psychological Research, 18(3-4). D’Souza, L. (2006). Shyness assessment test.Mysore: University of Mysore.

Durmuş, E. (2007). Utangaçolanveolmayanöğrencilerinalgıları *Perceptions of shy and non-shy students].Ankara ÜniversitesiEğitimBilimleriFakültesiDergisi, 40(1), 243-268.

Eisenberg, N., Fabes, R. A., &Spinrad, T. L. (2006).Handbook of child psychology Vol. 3, pp. 646-718. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

Friedman, P. G. (1980). Shyness and Reticence in Students: Washington D.C: National Education Association. Stock No. 1675-0-00.ED 181 520.

Gay, L. R., &Airasian, P. (2003).Education research.Competencies for Analysis and Application.New Jersey: Merrill.

Gazelle, H. (2006). Class climate moderates peer relations and emotional adjustment in children with an early history of anxious solitude: A child× environment model. Developmental psychology, 42(6), 1179.

Gillet, C. (2012). The Shyness Solution: Easy Instructions for Overcoming Shyness and Social Anxiety. AvonMA: Adams Media.

Gökhan, B. (2010). An investigation of the relationship between shyness and loneliness levels of elementary students in a Turkish sample. International Online Journal of Educational Sciences, 2, 419-440.

Goodman, R. (1997). The strengths and difficulties questionnaire: A research note. Journal of Child Psychology and Psy-chiatry,38, 581–586.

Goulet, J. (2009). Developing A Teacher Rating Scale to Identify Shy and Anxious Children aged Five to Seven Years.UniversityofManitoba: Doctoraldissertation.

(45)

88

Green, S. B., Salkind, N. J., &Akey, T. M. (2000).Using Spssfor Windows: Analyzing and understanding data. New Jersey. Prentice Hall.

Gudiño, O. G., & Lau, A. S. (2010). Parental cultural orientation, shyness, and anxiety in Hispanic children: An exploratory study. Journal of Applied Developmental Psychology, 31(3), 202-210.

Hasan, M. F., Kadir, S. A., &Asimiran, S. (2013). Hubunganpersekitaransekolahdenganpenglibatanpelajardalamaktivitikokurikul um di SekolahMenengah.JurnalPendidikan Malaysia, 38(2), 1-9.

Henderson, L., Zimbardo, P., & Carducci, B. (2010).Shyness.Corsini Encyclopedia ofPsychology.DicapaipadaDisember 15, 2015, dari DOI: 10.1002/9780470479216.corpsy0870.

Henn, F., Sartorius, N., Helmchen, H., &Lauter, H. (Eds.).(2013). Contemporary psychiatry.NewYork: Springer Science & Business Media.

Holbrook, H. T. (1987). Communication Apprehension: The Quiet Student in Your Classroom. ERIC Digest.DicapaipadaFebruari 20, 2015,darihttp://www.ericdigests.org/pre-926/quiet.htm

Hope, T. L., &Bierman, K. L. (1998).Patterns of home and school behavior problems in rural and urban settings.Journal of school psychology, 36(1), 45-58.

Hyson, M. C., & Van Trieste, K. (1987).The shy child.ERIC Digest, ED295741. Unpublished.

Idris, N. (2010), PenyelidikanDalamPendidikan. Kuala Lumpur: McGraw-Hill(Malaysian) Sdn. Bhd.

John, O. P., &Srivastava, S. (1999). The Big Five trait taxonomy: History, measurement, and theoretical perspectives. Handbook of personality: Theory and research, 2(1999), 102-138.

Jones, W. H., & Carpenter, B. N. (1986).Shyness, social behavior, and relationships.In Shyness.NewYork: PlenumPress. pp. 227-238.

(46)

Kessler, R. C. (2003). The impairments caused by social phobia in the general population: implications for intervention. ActaPsychiatricaScandinavica, 108(s417), 19-27.

Krejcie, R. V. morgan, D. w.(1970). Determining Sample Size for Research Activities, 607-610.

Kurniawan, Y., Abdullah, T., Zakaria, K., & Abdullah, W. M. W. (2012).Mengapapelajartakutbertanyadalamkuliah?:sebuahkajian di Universiti Malaysia Kelantan. JurnalPesonaliaPelajar, 15, 13-22.

Ladd, G. W., &Profilet, S. M. (1996). The Child Behavior Scale: A teacher-report measure of young children's aggressive, withdrawn, and prosocial behaviors. Developmental psychology, 32(6), 1008.

Lang, P. J. (1994). The varieties of emotional experience: a meditation on James-Lange theory. Psychological review, 101(2), 211.

Lao, M. G., Akseer, T., Bosacki, S., &Coplan, R. J. (2013). Self-Identified Childhood Shyness and Perceptions of Shy Children: Voices of Elementary School Teachers. International Electronic Journal of Elementary Education, 5(3). Likert, R. (1932). A technique for the measurement of attitudes.Archives of

psychology, 22 (140), 55.

Liu, J., Coplan, R. J., Chen, X., Li, D., Ding, X., & Zhou, Y. (2014). Unsociability and shyness in Chinese children: Concurrent and predictive relations with indices of adjustment. Social Development, 23(1), 119-136.

Majzub, R. M. (2003). Pendidikanprasekolah: Cabarankualiti. Selangor: UniversitiKebangsaan Malaysia.

Malaysia, K. P. (2010). Dokumen Standard KurikulumPrasekolah.Putrajaya:Bahagian Pembangunan Kurikulum.

Mann, P.S. (2001).Introductory Statistic 4th ed. New York: John Wiley & Sons. Martens, B.K., (1992).InEleventh Mental Measurements Yearbook. Lincoln:

Buros Institute of Mental Measurements.

(47)

90

Masri, S. (2005).Kaedahpenyelidikandanpanduanpenulisan: esei, proposal, tesis. Kuala Lumpur: Utusan Publications.

Mastor, K. A. (2006). Personalitimaludanpsikologimembuatkeputusan di kalanganpelajarmelayu.MALIM: JurnalPengajianUmum Asia Tenggara, 7, 67-80.

Maswan, S. (2006).Malu (Shyness).DicapaipadaSeptember 9, 2015, darisajadstudio.info/articale/malu2.pdf

Matell, M. S., & Jacoby, J. (1972).Is there an optimal number of alternatives for Likert-scale items? Effects of testing time and scale properties.Journal of Applied Psychology, 56(6), 506.

McCroskey, J. C. (1983). The communication apprehension perspective.Communication, 12 (1), 1-25.

McDougall, A. (2008). Models and practices in teacher education programs for teaching with and about IT. In International handbook of information technology in primary and secondary education.NewYork: Springer US.pp. 461-474

McKenna, Á. E., Cassidy, T., & Giles, M. (2014). Prospective evaluation of the pyramid plus psychosocial intervention for shy withdrawn children: an assessment of efficacy in 7‐to 8‐year‐old school children in Northern Ireland. Child and Adolescent Mental Health, 19(1), 9-15.

Mohamad, N. (2014).

PenglibatandalamaktivitikitarsemulakertasterpakaidalamkalanganpelajarFak ultiPendidikanTeknikaldanVokasional, UniversitiTun Hussein Onn Malaysia.UniversitiTun Hussein Onn Malaysia: Doctoral dissertation.

Mohamed, A. R &Hamzah, M. D.

(2005).KajianKorelasiEmosiMaludenganPencapaianAkademik di kalanganMahasiswaMelayu.JurnalPendidikdanPendidikan, Jil. 20, 153–167, 2005

(48)

Morgan, V., & Dunn, S. (1988). Chameleons in the classroom: Visible and invisible children in nursery and infant classrooms. Educational Review, 40(1), 3-12. Najman, J. M., Williams, G. M., Nikles, J., Spence, S., Bor, W., O'Callaghan, M.,

...&Shuttlewood, G. J. (2001). Bias influencing maternal reports of child behaviour and emotional state.Social psychiatry and psychiatric epidemiology, 36(4), 186-194.

Osman, K., Iksan, Z. H., &Halim, L. (2007).Sikapterhadapsainsdansikapsaintifik di kalanganpelajarsains.JurnalPendidikan, 32, 39-60.

Pallant, J. (2007). SPSS survival manual: A step-by-step guide to data analysis using SPSS version 15. Nova Iorque: McGraw Hill.

Portal RasmiKementerianKesihatanMalaysia

(2010).KenyataanAkhbarMajlisPenasihatPromosiKesihatan

Mental.DicapaipadaJanuari 26, 2015, dari

http://www2.moh.gov.my/press_releases/45

Rahman, A., Anuar, M., & Abdul Hamid, N. (2011).KesanPersekitaranTerhadap Pembangunan EmosiPelajar Di FakultiPendidikan, UTM. Journal of Education Psychology & Counseling, 1(8), 141-161.

Rimmer, J., Good, J., Harris, E., & Balaam, M. (2011).Class participation and shyness: affect and learning to program.In The 23rd Annual Workshop of Psychology of Programmers Interest Group (PPIG).Heslington, York:UniversityofYork.

Ross, H., Woody, E., Smith, M., &Lollis, S. (2000). Young children's appraisals of their sibling relationships.Merrill-Palmer Quarterly (1982-), 441-464.

Rothbart, M. K., Ahadi, S. A., Hershey, K. L., & Fisher, P. (2001). Investigations of temperament at three to seven years: The Children's Behavior Questionnaire. Child development, 72(5), 1394-1408.

(49)

92

Rubin, K. H., Burgess, K. B., &Coplan, R. J. (2002).Social withdrawal and shyness.In

P. K. Smith, & C. H. Hart (Eds.), Blackwell handbook of childhood

socialdevelopment. Malden, MA: Blackwell.pp. 329−352.

Rubin, K. H., Bukowski, W. M., & Parker, J. G. (2006). Peer interactions, relationships, andgroups. Handbook of child psychology.NewJersey: JohnWileyandSons, Inc. pp.571-631.

Rubin, K. H., &Coplan, R. J. (2004). Paying attention to and not neglecting social withdrawal and social isolation. Merrill-Palmer Quarterly, 50(4), 506-534. Rubin, K. H., Coplan, R. J., &Bowker, J. (2009).Social withdrawal in

childhood.AnnualReview of Psychology, 60, 11.1–11.31.

Rudasill, K. M., &Kalutskaya, I. (2014).Being shy at school.Sex roles, 70(7-8), 267-273.

Rudasill, K. M., Prokasky, A., Tu, X., Frohn, S., Sirota, K., &Molfese, V. J. (2014).Parent vs. teacher ratings of children's shyness as predictors of language and attention skills.Learning and Individual Differences, 34, 57-62. Santrock, J. W. (1972). Relation of type and onset of father absence to cognitive

development.Child Development, 455-469.

Sarwono, J. (2013). MetodeSkrip via PendekatanKuantitatif SPSS.Bangsar: SynergyMedia.

Sayadi, Z. A. (2007). An investigation into first year engineering students’ oral classroom participation.A Case Study.UniversitiTeknologi Malaysia: Unpublished Masters Dissertation

Schachter, S., & Singer, J. (1962).Cognitive, social, and physiological determinants of emotional state.Psychological review, 69(5), 379.

Schlenker, B. R., & Leary, M. R. (1982). Social anxiety and self-presentation: A conceptualization model. Psychological bulletin, 92(3), 641.

Sim, T. (2009).Social Emotional Development and Temperament among Preschoolers.Universiti Putra Malaysia: Doctoral dissertation.

Talib, O. (2014). TulisTesisCepat. EdisiKedua: MPWS Rich Resources.

(50)

Valiente, C., Swanson, J., &Lemery‐Chalfant, K. (2012). Kindergartners' temperament, classroom engagement, and student–teacher relationship: Moderation by effortful control. Social Development, 21(3), 558-576.

Wadman, R., Durkin, K., & Conti-Ramsden, G. (2008).Self-esteem, shyness, and sociability in adolescents with specific language impairment (SLI).Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 51(4), 938-952.

Wilson, M.J., & Bullock, L.M. (1989). Psychometric characteristics of behavior rating scales: Definition, problems and solutions. Behavioral Disorders, 14,186-200. Wittchen, H. U., &Fehm, L. (2001). Epidemiology, patterns of comorbidity, and

associated disabilities of social phobia. Psychiatric Clinics of North America, 24(4), 617-641.

Yahaya, A. (1999). KeberkesananPelaksanaan Program KemahiranHidup di Sekolah-SekolahMenengah di Malaysia Berdasarkan Model PenilaianKonteks, Input,

Proses danProduk.Universiti Putra Malaysia: Doctoral dissertation.

Yahaya, A. dan Ahmad, N. (2010).Teori-teoriKonsepKendiri.FakultiPendidikan, UTM.Unpublished.

Yahaya, A., &Gan, L. N. (2010).PendekatanTeoriTerhadapGejalaLepak. Dicapaipada20 Januari 2015

darihttp://eprints.utm.my/10376/1/28.9_PENDEKATAN_TEORI_TERHADA P_GEJALA_LEPAK.pdf.

Yahaya, A., Yahaya, N., &Zakariya, Z. (2005).Psikologikognitif.UniversitiTeknologi Malaysia: UTM Press.

Yeo, K. J., &Muhamad, Z. (2010).HubunganAntaraHargaDiriDenganPencapaian Mata PelajaranKemahiranHidupPelajarSekolahMenengah. ms.1-7. Unpublished.

Figure

Updating...

References