• No results found

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6...

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6..."

Copied!
6
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

สรุปความพึงพอใจในการบริหารและจัดการศึกษาตามกระบวนการบริหารงาน ของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ... การส ารวจความพึงพอใจในการบริหารและจัดการศึกษาตามกระบวนการบริหารงานของส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ด าเนินการโดยใช้แบบสอบถามจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปรากฏ ดังนี้ ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตารางที่ ๑ เพศ เพศ จ านวน ร้อยละ หญิง 145 47.4 ชาย 161 52.6 รวม 306 ๑๐๐ จากตารางที่ ๑ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 52.6 เพศหญิง จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 47.4 ตามล าดับ ตารางที่ 2 อายุ เพศ จ านวน ร้อยละ ต่ ากว่า 20 ปี 2 0.6 20 – 30 ปี 64 21.0 31 – 40 ปี 121 39.5 41 – 50 ปี 26 8.5 51 – 60 ปี 92 30.1 60 ปี ขึ้นไป 1 0.3 รวม 306 100 จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5 อายุระหว่าง 51 – 60 ปี จ านวน 92 คน คิดเป็น ร้อยละ 30.1 อายุระหว่าง 20 – 30 ปี จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 21.1 อายุระหว่าง 41 – 50 ปี จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 อายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 และอายุ 60 ปี ขึ้นไป จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 ตามล าดับ

(2)

ตารางที่ 3 ระดับการศึกษา ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ ต่ ากว่าปริญญาตรี 42 13.7 ปริญญาตรี 170 55.6 ปริญญาโท 93 30.4 ปริญญาเอก 1 0.3 รวม 306 ๑๐๐ จากตารางที่ 3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 55.6 ระดับปริญญาโท จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 30.4 ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 13.7 และระดับปริญญาเอก จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 03. ตามล าดับ ตารางที่ 4 ต าแหน่ง ต าแหน่ง จ านวน ร้อยละ ผู้บริหารการศึกษา 3 1.0 ผู้บริหารสถานศึกษา 58 19.0 ครู 179 58.4 บุคลากรทางการศึกษา 3 1.0 อื่นๆ 63 20.6 รวม 306 100 จากตารางที่ 4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีต าแหน่งเป็นครู จ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 58.4 ผู้บริหาร สถานศึกษา จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 อื่นๆ (ผู้ปกครอง,องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง) จ านวน 63 คน คิดเป็น 20.6 บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 และผู้บริหารการศึกษา จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 ตามล าดับ ตอนที่ ๒ ระดับความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาของ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 จากการส ารวจความพึงพอใจต่อการบริหารและจัดการศึกษาตามกระบวนการบริหารงานของ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) แล้วน าค่าเฉลี่ยแปลความหมาย ดังนี้ 1.0 – 1.50 ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 1.51 – 2.50 ระดับความพึงพอใจน้อย 2.51 – 3.50 ระดับความพึงพอใจปานกลาง 3.51 – 4.50 ระดับความพึงพอใจมาก 4.51 – 5.50 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด

(3)

ความพึงพอใจต่อการบริหารงานด้านวิชาการ ที่ ประเด็นความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย S.D การแปลผล 1 ส่งเสริมสถานศึกษาน าหลักสูตรระดับท้องถิ่นสู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3.67 0.77 พึงพอใจมาก 2 ส่งเสริมสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง 3.83 0.72 พึงพอใจมาก 3 การส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีการผลิต จัดหา และพัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ในการเรียนรู้ที่หลากหลายทุกระดับการศึกษา 3.72 0.78 พึงพอใจมาก 4 ส่งเสริมสถานศึกษาพัฒนาระบบการวัดผล ประเมินผลและน าผลไปใช้ใน การวางแผนปรับปรุงพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา 3.83 0.78 พึงพอใจมาก 5 ส่งเสริมสถานศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 3.83 0.73 พึงพอใจมาก 6 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนางานวิชาการ 3.50 0.88 พึงพอใจมาก 7 มีระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาของ สถานศึกษาในสังกัดด้วยรูปแบบที่หลากหลายและต่อเนื่อง 3.62 0.85 พึงพอใจมาก 8 ประสาน ส่งเสริม ให้ชุมชน ท้องถิ่น และสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา รวมทั้งเป็นเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3.60 0.89 พึงพอใจมาก จากตารางข้างต้นพบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานด้านวิชาการ โดยเฉลี่ยอยู่ระดับ พึงพอใจมาก โดยประเด็นที่ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ส่งเสริมสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียน เป็นส าคัญโดยเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง, ส่งเสริมสถานศึกษาพัฒนาระบบการวัดผล ประเมินผลและน าผลไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา, ส่งเสริมสถานศึกษาพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพการศึกษา โดยแต่ละประเด็นมีค่าเฉลี่ยที่ 3.83 รองลงมาคือ การส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามี การผลิต จัดหา และพัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ในการเรียนรู้ที่หลากหลายทุกระดับการศึกษา ค่าเฉลี่ย 3.72 ต่อมาคือ การส่งเสริมสถานศึกษาน าหลักสูตรระดับท้องถิ่นสู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ค่าเฉลี่ย 3.67 ต่อมาคือ มีระบบการ นิเทศ ก ากับ ติดตาม เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดด้วยรูปแบบที่หลากหลายและต่อเนื่อง ค่าเฉลี่ย 3.62 การประสาน ส่งเสริม ให้ชุมชน ท้องถิ่น และสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา รวมทั้งเป็นเครือข่าย และแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ค่าเฉลี่ย 3.60 และประเด็นสุดท้าย คือ ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและน า ผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนางานวิชาการ ค่าเฉลี่ย 3.50 ตามล าดับ

(4)

ความพึงพอใจต่อการบริหารงานด้านงบประมาณ ที่ ประเด็นความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย S.D การแปลผล 1 การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหา และความต้องการ 3.74 0.82 พึงพอใจมาก 2 การจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ 3.71 0.83 พึงพอใจมาก 3 การควบคุมการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ 3.78 0.82 พึงพอใจมาก 4 การสรุปรายงานผลในการบริหารงบประมาณ 3.67 0.82 พึงพอใจมาก 5 การตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ 3.76 0.86 พึงพอใจมาก 6 ส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารงบประมาณอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง โปร่งใส คุ้มค่า ตรวจสอบได้ 3.81 0.81 พึงพอใจมาก จากตารางข้างต้นพบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานด้านงบประมาณ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ พึงพอใจมาก โดยประเด็นที่ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ การส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารงบประมาณอย่างเป็น ระบบ ถูกต้อง โปร่งใส คุ้มค่า ตรวจสอบได้ ค่าเฉลี่ย 3.81 ล าดับต่อมา คือ การควบคุมการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ ค่าเฉลี่ย 3.78 การตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ ค่าเฉลี่ย 3.76 การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหาและความต้องการ ค่าเฉลี่ย 3.74 และการสรุปรายงานผลในการบริหารงบประมาณ ค่าเฉลี่ย 3.67 ตามล าดับ ความพึงพอใจต่อการบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล ที่ ประเด็นความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย S.D การแปลผล 1 การวางแผนในการบริหารอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษาสอดคล้อง กับนโยบาย ปัญหาและความต้องการ 3.63 0.90 พึงพอใจมาก 2 การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ 3.87 0.84 พึงพอใจมาก 3 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพโดยวิธีการที่ หลากหลาย สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการจ าเป็นของครูและบุคลากร ทางการศึกษา และส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ 3.78 0.82 พึงพอใจมาก 4 การส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพแก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 3.96 0.80 พึงพอใจมาก 5 การส่งเสริม สร้างขวัญและกาลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3.77 0.80 พึงพอใจมาก จากตารางข้างต้นพบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล โดยเฉลี่ยมี ความพึงพอใจมาก โดยประเด็นที่ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ การส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ จรรยาบรรณวิชาชีพแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ค่าเฉลี่ย 3.96 ล าดับต่อมา คือ การสรรหาและการ บรรจุแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ค่าเฉลี่ย 3.87 รองลงมา คือ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพโดยวิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับปัญหาและความ ต้องการจ าเป็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา และส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ ค่าเฉลี่ย 3.78 การส่งเสริม สร้าง ขวัญและกาลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ค่าเฉลี่ย 3.77 และ การวางแผนในการบริหารอัตรากาลัง ครูและบุคลากรทางการศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย ปัญหาและความต้องการ ค่าเฉลี่ย 3.63 ตามล าดับ

(5)

ความพึงพอใจต่อการบริหารงานด้านการบริหารงานทั่วไป ที่ ประเด็นความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย S.D การแปลผล 1 การพัฒนาระบบและเครือข่าย ข้อมูลสารสนเทศ 3.78 0.74 พึงพอใจมาก 2 การจัดท าส ามะโนนักเรียนและการรับนักเรียน 3.84 0.73 พึงพอใจมาก 3 การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 3.72 0.75 พึงพอใจมาก 4 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 3.73 0.76 พึงพอใจมาก 5 การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 3.79 0.76 พึงพอใจมาก 6 การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 3.79 0.79 พึงพอใจมาก 7 การจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 3.60 0.86 พึงพอใจมาก 8 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 3.63 0.85 พึงพอใจมาก 9 การประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัด การศึกษาทุกรูปแบบและใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการศึกษา 3.75 0.81 พึงพอใจมาก จากตารางข้างต้นพบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานด้านการบริหารงานทั่วไป โดยเฉลี่ยมีความ พึงพอใจมาก โดยประเด็นที่ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ การจัดท าส ามะโนนักเรียนและการรับนักเรียน ค่าเฉลี่ย 3.84 ล าดับต่อมา คือ การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน, การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย 3.79 รองลงมา คือ การพัฒนาระบบและเครือข่าย ข้อมูลสารสนเทศ ค่าเฉลี่ย 3.78 การประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การสร้าง และพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาทุกรูปแบบและใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการศึกษา ค่าเฉลี่ย 3.75 การ พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ย 3.73 การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ค่าเฉลี่ย 3.72 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ค่าเฉลี่ย 3.73 และ การจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ค่าเฉลี่ย 3.60 ตามล าดับ ตอนที่ 3 ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ที่ ประเด็นความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย S.D การแปลผล 1 การให้บริการเป็นระบบ ขั้นตอนชัดเจน 3.67 0.78 พึงพอใจมาก 2 ระยะเวลาการให้บริการเหมาะสมกับสภาพงาน 3.66 0.77 พึงพอใจมาก 3 การให้บริการ สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตร 3.67 0.89 พึงพอใจมาก 4 ให้ค าแนะน า รับฟังปัญหา ตอบข้อซักถามด้วยความเต็มใจ 3.65 0.85 พึงพอใจมาก 5 ช่องทางการติดต่อให้บริการหลากหลายเข้าถึงได้สะดวก 3.70 0.81 พึงพอใจมาก 6 ได้รับบริการตรงกับความต้องการ 3.70 0.82 พึงพอใจมาก 7 ความพึงพอใจในการให้บริการภาพรวม 3.70 0.83 พึงพอใจมาก

(6)

จากตารางข้างต้นพบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 โดยเฉลี่ยมีความ พึงพอใจมาก โดยประเด็นที่ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ มีช่องทางการติดต่อให้บริการหลากหลายเข้าถึงได้ สะดวก, ได้รับบริการตรงกับความต้องการ และความพึงพอใจในการให้บริการภาพรวม โดยแต่ละประเด็นมีค่าเฉลี่ยที่ 3.70 ล าดับต่อมา คือ การให้บริการเป็นระบบ ขั้นตอนชัดเจน, การให้บริการ สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตร ค่าเฉลี่ย 3.67 รองลงมา คือ ระยะเวลาการให้บริการเหมาะสมกับสภาพงาน ค่าเฉลี่ย 3.66 และ การให้ค าแนะน า รับฟังปัญหา ตอบข้อซักถามด้วยความเต็มใจ ค่าเฉลี่ย 3.65 ตามล าดับ

References

Related documents

Game referred to in the second column in the affected Magisterial Districts referred to in the third column, excluding the Magisterial Districts referred to in the fourth.. column

Next, we introduce the Intelligent Miner for Data product, and describe the environment used at the International Technical Support Organization, including some data mining

The basic technique of the proposed system is to detect the defect based on the digital image of the PCB using image processing techniques.. There are a few steps to detect defect

 The LSO is responsible for developing criteria and drafting policy for the DOT regarding instructor certification and evaluation, documentation of training safety requirements,

The first presentation will be on an element of popular culture relating specifically to the concept we are discussing that week (e.g., gender, race, culture, social norms, etc.)

For example, the Australian Caption Centre has a very clear charitable dominant purpose, but a number of the activities that it undertakes to achieve these purpose have

Moreover, CEC and FEC applications are jointly responsible for the dynamically join and leave of router elements (both CE and FE). All the CEC-FEC bidirectional interactions

By leveraging EMC technologies such as Virtual Provisioning™, Auto-provisioning Groups, Fully Automated Storage Tiering (FAST), and PowerPath ® /VE in a VMware ® vSphere™