aval vikatan

142 

Full text

(1)
(2)

�ப்...�ப்...

[ Top ]

Next

(3)

(4)

நமக்கே்... எஙககள் ாபாரமடா�மள்ட்க்்ளர ிகக்மள ்பம்்.ள'எட்ளக்ிபாளரகாெப �?' எட்ள ட்்்்ிப ிட்்ள்பள ேலாடஆ்களசானேமள்�களரகாி�ப் �ள ரமாாஆனமா��ிம! ''்்ஙகள் வாெலள'ஆமகேோே்வள்்ட' இமஆல.ள்ஆ ம ாடளநாடள ிேடடாள ி்லா்ணள இபகேகட.'' ''்்ள்��க்ளஇப ள்மாபாளே ாட ாடள்்ட்�்.ள்ஆ ே�ளரகாெம�னலா்ணள இபகேகட.''

(5)

''இர ட்...ளஒவர்ாபம ப்.ளஇம ஆ்ள கா்ால்ளக்ிபானாளே�ாட்கக்வஙக.ளஎஙகள் வாெள ்ிேடஷம�க், ்்ஙகள்்மாளஇபஇ்ள� ாள �ட்பளரடா ாடள ிேரடடாள ி்ாஙக.ள நாண்ள்ே மா ்ி ாடள ேபே ாே்ட.’' ''ஒபளடாப ாெளஇபஇ்ள� ாாணள� ாெள ி்ி�ிபககாஙக்ா்.ளஉஙகள் வாெலளஇப்�ள நா�ளே பளே ாாளடாப ிாொெ, இபஇ்ள� ாாள �ட்பளரடாளமாெ்ளர்ம�ாெள்் ாள நமலா்ாளஇபக்்?'’ - இப �ள ா�மட்ள ா்ி�ிமள்ி்ா ்ளநவிெள ரகாி�ப் �. ்பே ா� ாடளந்ஆ்ைக்ள்் �...ளஎஙககள ே�ாகாள்்ப்மளே ாத்ளக்கா, ''கானா�்ள ்பம்ம�க்ள்ேக்.ள ்ா, ி�பள ர ாபகணளஎஆ த்ள்ாஙக்ாெள்்�ள டஙகனப ெம ்னா வஙக’' எட்ளகி�ஷணனடள ட்லள ்்ஙககக்ள டள்ஆதப ி ்ளஆ்ம�மள ரடட்�. ்பம்ம ்டே ா�ளஉ்ைககளஎமலா்ள'ரமாா' எட்ளர �ிமள ிமா்்களரகாகக்ள ்், '்ா��ிமலாளகனடளே ால' எட ாபகக.ள ்ாம, நி பககக்ளஇஆன�ிமள ிமா்்களரகாகக்ள ி�ளஎட �, ரமா�ா்ள்ட ிடளஇ்ள ட ்ிக் ள்ஆன�ா்்ளஎட் ாடளரகாக்ளே்ிெ். ந்ளஆக�ிமளஇபக்்ள ிஆட்ின, ந் ஆன�ள்பஆக ாடளநி பககக்ளந்்மா்ள கமலபமட்ஆ�களரகாெக்்ளஎட ஆ ளநா்ளஒவர்ாப்ப்ள்ண ்வப்மாகள ல ஆ்ள உ்ப்� ாே்ளஇபகக்ே்ா்! உிஆமதனட ட்ி�ப [ Top ] PreviousNext http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=3&sid=284&aid=10415

(6)

ோட் லடகக ரடபன் பள14-்ளே ்ள மள27-்ளே ்ள்ஆே 'ே்ா ்னளேம்ா’ ேக. ி.்ிம�ா ேட ேமஷ்: ்ணடிம�பளே ா்்ள்்்ளரகாின்பகே்!ளஉஙககளோட்நா டளரடவ்ாாள நவடமா்ா�், 4-மளேக் ்ே ல்ளர ்்பப ாம, உஙக்ளடள கஆமமள ்்டள் ்கிக்்.ள எ ்ப ாபம ள ்ம ்மளஒபள ் ்ளக்ஆனக்்.ள18-்ளே ்ள மள்ி�டளட்ளதனடள இஆ்் ாம, கனடள ிேமஆ்ள ஆலளலககலா்.ள்ே�ளகாி�ஙககள ஆனப ாெள �த்.ள ்ி�ா ாேம ்ம, ஆத�ளடேக்கஆ்ள கக �ள்ிஆல�ிமள்ி ்ள �ப �பகக.ளஉமே�ாகம ்மள ் ்காிககளஉஙககள ்்கஆ்மள�ா�ககாா�்ாம, ்ஆம ் �ாகள� ்களரகாககஙகக.ள ட்் ிகஆகள�்ளப்ிெ்ளேநேம்�. ிஷ ்: எங்்ளஎ ்�்ளர் ்்ஆ�ள்ிப்் ்பகே்!ள் டளடா கமாகளஇபப ாம, உ டாகமாகளரட�ம ெ் வபகக.ளக்்பளஉஙககளம்்ேகா்ாமமளநன்�ளரகாக்ாப.ள உ்்ி்பகக, ே ாத்க்ாமள ா�்ளஉிெ.ள18-்ளே ்ள மள5-மளந் ்்ளட்ளதனடள ்ி�ண்ளேடப் ாம, ிகஆ்க்ாமளரனடஷடள் ்கிக்்.ளோ், ேக�்ாமள் விள்ிே�், �மா ்்ள்்�ளரடம�்.ள்ி�ா ாேம ்ம, ்�ள�ர்டட்ளஎெப �பகக.ளஉமே�ாகம ்மளஉஙககள ்்ஆமகஆ்ளர்்ளப ெம ளநமலள்ாாப்ககள்ப்.ள ்ாம, மஆ் களஎ ்பப்ககள்்�ள நவங்்.ளடக்ப்ம டஆமளே ஆ்ப ெ்ள ப்ம்�. ம்�்்: � ்்ள்தள்ா் ்பகே்!ளரடவ்ாாள்�்ாகளஇபப ாம, உஙக்ளடள � ட்ககள ர் ்்�ஆனத்.ளரடாம�ள்ாஙகள டள ்்ள ப் வபகக.ள ிகஆ்ககளநமல ��ாகளநன்�ள ரகாக்ாபகக.ள18-்ளே ்ள மள்ி�டள4-மள ஆத் ாம, ா�ாிடளஉனமளநல்ள

(7)

ா ்ககப னலா்.ள் வெ, ்ாக்பள ோமிப்மளரடலைககள் ்கிக்்.ள்ி�ா ாேம ்ம, ஆத�ள ்ா�கஆக�ா்பககளே �ள்ப்ாபகக.ளகம்ஷட, ேஷபள ல்ளலா ்ள்ப்.ளஉமே�ாகம ்மள ்ிளஉ�பை, ட் ்ளஉ�பைளஎ ்ப ாபம �ள்ஆமத்.ள ்�பளர் ்்ள ப்ளே்ஆ்�ி�. கனக்: க�்ளஉஆதப ாமளஉ�ப் ளந்ஆலஆ�ள்ஆன ்பகே்!ள�கக்ேடளடா கமாகள இபப ாம, ்ப்தகக்ள் ்கிக்்.ள் வெளகானள்ஙக்களகனண ்ிளக்ஆனக்்.ள ர்க்ள�ாலா்ளர ாபாககள்ாங்் வபகக.ள்�மநாெளரடம�்ள்ாாப்ள்ப்.ளஎ ்ப ாபம ள இனம ்ல்ப்�ளநமலளரடா ்ள்ப்.ளநவினளநாாக்ாகளட் ்ககளந்ஆ்ம ளஉ்்ி்ப, ே ாத்ஆ�ள ட் ்ம�ளமக்்் வபகக.ள டம்கம ்மளநாான்ள் ்கிக்்.ள்ி�ா ாேம ்ம, ்ா�கஆக�ா்பள எி்ிகஆகளஉ�ப்.ள்ப க்ாடள10-மளர ானப் ாமளஉமே�ாகம ்மளம்ள்ஆம ்ள்ஆ்�ள ேநினலா்.ளநா்ாடஆம�ாமளர்ம�்ள ப்ம்�. ட்்ம்: ட்ாமகஆ்ளட் ்ககள �ஙகா ்பகே்!ள் ண், �கக்ேண்ளடா கமாகளஇபப ாம, டா�ப�மா்ளே மடாமளடா ்ப �பகக.ள்ேளே்ி��ள ்்ளஆகக்ள்ப்.ள18-்ளே ்ள மள ோட்நா டள்ி�ட, ட்ளதனடளேடப் ாம...ளரனடஷட, உனமளஉ ாஆ ள்்�ளநவங்்.ள14-்ள ே ்ள மள15-்ளே ்ளம ்�்ள1 ம்ிள்ஆேளட் ்ோானம்ளஇபப ாம, உ்பமட்்டப னாமமளஇபப �ளநமல�.ள்ி�ா ாேமஆ ள்�ள லலெளரடா�ள ்ிிை ெம�் வபகக.ளஉமே�ாகம ்மளர ா் ேைள ் ள் ்காிளமா ்ப ெ்ாப.ள ேோகக்�ம ்மள்ககஆ்ளகாானளே்ி��ளே்ஆ்�ி�. கட்ள: ்த�க்ள ்் ா ே ாமளரட�ம ெ ்பகே்!ளரடவ்ாாளலா ள் வா�மள்�்ாகள இபப ாம, ந்ஆ்ம �ளந்ஆ்ே்்்.ளந்ல், ் வெள்ாங்்�, ்ி �ள�ல மாகள �த்.ள உ்்ி்பககளமம ்�ிமளரடம்ாக்ளசெ்.ள18-்ளே ்ள மளோட்க்களந் ்்ளட்ளதனடள ்ி�டளேடப் ாம...ள டேகா ், உனமளநலகளேகா்ா்ள்்�ளநவங்்.ள15-்ளே ்ளம ்�்ள1 ம்ிள மள17-்ளே ்ள்ஆேளட் ்ோானம்ளஇபப ாம, ்நா்ட்�பளே மஆடள ்ிபப �ள நமல�.ள்ி�ா ாேம ்மளே ாா�கஆ்ளஎ ்பரகாிெளர் ்்ளகாி �பகக.ளட் ்ள ாகக்ள ஆகக்ள்ப்.ளட்கக்்ளே ஆ்ப ெ்ளேநேம்�.

(8)

�லா்: ஆனகஆ்களகிெள ்ோ ்பகே்!ள் டளடா கமாகளஇபப ாம, உஙககள ேடஆ்கேக ்ள் வாெளமஆ்ள்ாங்் வபகக.ள்ிஆலளஉ�ப் ளடஆம�லஆ்ளடா ்ஙககள ்ாங்் வபகக.ள18-்ளே ்ள மள்ி�டளட்ளதனடளேடப் ாம...ள் விளரனடஷட, ்�பள �்ஙககள� னலா்.ள18-்ளே ்ள மள20-்ளே ்ளகாஆலள10 ம்ிள்ஆேளட் ்ோானம்ள இபப ாம, ர ா்ஆமதனடளரட�ம ெஙகக.ள்ி�ா ாேம ்மளசெ மளலா ்ளக்ஆனக்்.ள உமே�ாகம ்மள்�்லகளேகட்�ஙகஆ்ள ம ள் ்காிளஉஙக்ளன்ள க்ப்�ளரகாக்ாப.ள ் ்�ள � ட்க்ளமளர் ்்ளர ்்ளே்ஆ்�ி�. ்ிபமட்க்: ்ோட்கேமாகளட்் ்ப ்பகே்!ளரடவ்ாாளடா கமாகளஇபப ாம, ்ஆலமடமள ் ள காி�ஙககளஉனே்ள �த்.ளக்்பள ாடமாகபளே �்ாப.ளஉனட ி்் ்பககளஉஙக்ளடள ர ப் டஆமஆ�ள்ி்�ளரகாக்ாபகக.ளோ், ்பள ல் வ்மாகளஇபப ாமள் விள ்தப ஙக்ாமளம்ளஇ்கக்ள் ்கிக்்.ள20-்ளே ்ளகாஆலள10 ம்ிள மள22-்ளே ்ள மாஆலள5 ம்ிள்ஆேளட் ்ோானம்ளஇபப ாம, ்ி்ா ஙகஆ்மள ்ிபப �ளநமல�.ள ்ி�ா ாேம ்மளமஆ் கபளே ாா�கஆ்ளடமா்ளப �பகக.ளஉமே�ாகம ்மளே்ஆலம�ஆமள ் ்கிக்்.ளட்ட்ளட்ட்ள ஆடககளந்ஆ்ே்்்ளேநேம்�. ண�: ட்ாமககக்ள் டா ்பகே்!ள�கக்ேடளடா கமாகளஇபப ாம, எ ்ப ாோ ள்ஆக�ிமள ்்ள்ப்.ள ிகஆ்ககள �ப ிமள டே்்்ாபகக.ளஉ்்ி்பகக, ே ாத்ககள் வாெள� ள ந்க்மட்க்ளமளகல்�ளரகாக் வபகக.ள8-மளரடவ்ாாளமஆ்் ்பப ாம, ் விளரனடஷடள்்�ள நவங்்.ளஉ்்ி்பள்ஆக�ிமளரடலைககள்்�ளே ா்்.ள22-்ளே ்ளமாஆலள5 ம்ிள மள24-்ளே ்ள்ஆேளட் ்ோானம்ளஇபப ாம, ட்லளகாி�ஙகஆமள24-்ளே ாோ�ள �ககளே்ி�ள ்ப்.ள்ி�ா ாே்ள்ெள ி�க்்.ள்�்லகம ்மள் ்காிளக்ளன்ளரடம்ாக்ளசெ்.ள � ்்�ிபப ்ிடள��� மஆ ள்்்த்ளேநேம்�.

(9)

மகே்: ே்ாேம்ட்்ளடா ்ப ்பகே்!ளே�ாகா ் ்ள் டள19-்ளே ்ள மள9-மளஉமட்ள ்ஆன் ாம, உஙககள ்்ஆமகஆ்ளர்்ளப ெம ளநமலள்ாாப்ககளக்ஆனக்்.ள ஆத�ள ் வாஆனளநமலள்ிஆலக்ள்ி ்ள்�ளஇன்ள்ாங்் வபகக.ள25, 26 க்�ளே ்க்ளமள ட் ்ோானம்ளஇபப ாம...ளஉனமள்ட ்ள்்�ளநவங்்.ள18-்ளே ்ள மளட்ளதனடள்ி�டள ேடப் ாம, ்ஆ க்ளமபம�்ளரடலைககள்ேலா்.ள்ி�ா ாேம ்மளேகட்�ஙககள�ாபள ல்ள கட்க்்�ளஎட ஆ ள்்்்�ள்�ள �ைளஎெப �பகக.ளடம�ளட் பப ்ள்்்்�ளகாாளநகபம�்ள ே்ஆ்�ி�. ்் ்: ந்ப்ாகமள ்்ஆமள் ்க க்்பகே்!ளரடவ்ாாள6-மள்�்ாகள்மப் ்பப ாம, கனடள ிேமஆ்ககளகாெப ாாெக்கள்ப்.ள் வெளகாெ்ள ்ிஆ�மளர ானங்் வபகக.ள்�ள �ஆட்ளமளநஆகள்ாங்் வபகக.ள18-்ளே ்ள மள8-மளந் ்்ளட்ளதனடள்ி�டளேடப் ாம...ள ரனடஷட, உனமளஉ ாஆ ள்்�ளநவங்்.ள�ாபககாகை்ளடாாட்ளஆகர�கம ்னளே்ினா்.ள27-்ளே ்ளட் ்ோானம்ளர ானங்் ாம, எ ்�்ளந் ா்்ள்்ட்�்.ள்ி�ா ாேம ்மளே ாோ�ள லா ்ள ாெ் வபகக.ளஉமே�ாகம ்மளஉஙககளக�்ளஉஆதப்க்ள்ஙகககாே்ளக்ஆனக்்.ள ஆ ி�மா்ள �ைகர்ெக்்ளகாலம்�. மல்்: ேளம்�க்ளரடா் ககாேபகே்!ளட் ்ேடளடா கமாகளஇபப ாம, ்்ேைள ்பப ்ள ப்.ளரடாம�ள்ாங்்�, ்ி �ளலா கேமாகள்ஆமத்.ளட்லபள் வெளமா்ளே்ி��ள ந்பப ் ்ளஉினா்்.ள்�மநாெளரடமலள்ிடாளக்ஆனக்்.ள18-்ளே ்ள மளட்ளதனடள ்ி�டளேடப் ாம...ள் விள்ஆலமடமள� னலா்.ள்ி�ா ாேம ்மள்ேைள�மாப ாட.ள ே்ஆல�ாாகக, ்ா�கஆக�ா்பககனடள்ி்ா ்ளே்ினா்.ளஉமே�ாகம ்மள்�ள ர ா்ப்ககளஆகக்ள்ப்.ளர்கம ர மலா்ள ால்மஆலளஎட ஆ ளஉ்ப்ள ப்ம்�. [ Top ] PreviousNext http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=3&sid=284&aid=10355

(10)

உஙககள்த்ஆ த்ளஇ்ளளந் பள1 ர ே்ாபகே்...ளநவஙககளந் பள1 ்ஙகக! ட்கேமஆ ளேநாகக்ளட்்க�ககளஆ்க்்ளர ானப ்த்ஆ ளம்நலளமபம�்பளர்�் ்்ள 'எடள்த்ஆ , க்்ா்ளி ப்ாள்ாஙகக்.ளஎஙகள த், எ�லத்ள்் ாடளி பா்னாள்ேக்’ எடக்்ள ஆட�ிமளஇபக்்ளர ே்ாபகக, ஙககள ்த்ஆ க்ளன்ளஇபகக்்ள்ஆ் ாெளகஆ்களகிெள உ்ப்�ளஇமஆல. ''�ினா...ளஎப பள ாபம ா�்ள'கி’ணளஎக ளே்ி��ள ்ாபமஆ ஆ�ள'க்்’ணளமாம ்ளமாம ்ளஎக ே்? எம ஆ்ள ஆ்ளரடாமல்மள ப்�?'’ எட்ள ்�ம�கரகாகக்ள ட, �டள்்டள்ப �ளஎக�ள க்்ாடளஎட்ளே�ாட்ம �ளஉினா? ே�ாட்ம ்ப் ாம...ள்் கள்த்ஆ க்கள'க ்ல்மள ்ஆ் ாெ’ உக்�ளஎட ஆ களகின்்்�ள இபககலா். ், 5-10 ட ்ிக் ள்த்ஆ ககக்ளஇ் பள ிேமஆ்ள உக்�.ளஇ் கள்த்ஆ ககள �ப ிமள ிடள ஙக்ே�ள இபப ாபகக.ளஇ் கள'க ்ல்மள்ஆ் ாெ’ ிேமஆ்ள �ிமள லள்ஆகககளஉிெ.ளநட்ாகளஎக மளர ி் ள ்த்ளஆ க், ்ஆ ள்ாட்ப ்மள ிேமஆ்ளஇப் ாம, ்த்ளஆ க்ள'�்ரலகக்�ா' (Dyslexia) எண்ள ்ஆ் ாெளஇபகளக்்�ளஎட ஆ பள்ி்�ளரகாக்ளே்ிெ்.

(11)

'க்க� �’ எட ஆ ள‘Dna’ எட்், ‘Diary’ எட ஆ ள ‘Dairy’ எட்், ‘Trial’ எட ஆ ‘Trail’ எட்்...ள இப �மளட்லள்ாபமஆ ககக்மளர ானப்�ள ்ர மல்ஙஆகளமா ்்ளஎக ்்ாம, '�்ரலகக்�ாளக்ோ ி�ா' (Dyslexia graphia) எ்ப ெ்ள'எக�் ்மள்ஆ் ாெ' ந்ள ்த்ஆ க்ளஉக்�ளஎட்ளஉ்ேளே்ிெ்.ள ட்் ி்ா்ளசான�், கத்ம �்ளர ித்.ள ்ாம, ்ஆ ே�ளரகா ட்ளே�ாட்க்்ள ்ஆக�ிமளரகாெம ாம, உ ாே்மாக, கனடள ்ாஙக்களகத்க்்ளகத்ம மள ஆ்ளக்க்ள ே ாெ்ே ா�ள ெமா்்களரகாிேனளஇப் ாம...ள ்�ள'�்ரலகக்�ாளகாம்ல்�ா' (Dyslexia calculia)’ எ்ப ெ்ள'க்கக்ெ் ்மள்ஆ் ாெ' எட்ளஉ்ேளே்ிெ். ் வா�மளே �்ள ாாரமாத்ளஒட்ாகளஇப்�, �க்்ளரமாத்ளே்்ாக இப் ாம...ள்்பககள �ப ்�், �ம ஆ ளஎக�் ்�், ரடாமள ் ்�்ள ிேமஆ்ககளஇபக்்.ளஉ ாே்மாக, 'இ் ளே ்ாஆ்பள ்்ளஇேிெள்ிளஎக�' எட்ள ட்ி�பளரடாட்ாம, ்த்ஆ ளஎக மள ர ி�ாமமள ்ப ்பர்்ள்ித்க்்.ள ்ாம, 'இ் ளே ்ாளஎட்ளகலப, எட்ள்ஆகள ி ிம, எம ஆ்ள� ாா?' எட்ளஒவர்ாபள ேகக்ி�ாகள ாாரமாத்�ிமளேகானாம, 'னகளனக’ ்மள்்�்ிக். க, இ் கள்த்ஆ க்ள்் ள்ிஷ�மஆ பள ்்�ள்்்ைளஇபகக்்�.ள ்ாம...ளே் ்ள ரமாத்�ிமளஎக ்ளர்்ளப ெம�் ்மளட்ேம்ள இபகக்்�.ள்ே ே ாம, 'எ்�ளலாட்�்ளமபமள �்ப’ எட்ள்ாகக்�மஆ ள �ககமளர ி்�ள இபககலா்.ள ்ாம, ் ஆ்ள்ி்�ள �கள க்்ாபக்ாளஎட � ாடள ிேமஆ்.ள்ாட்ககமள ர ி்�ளஇபகக்்�ளஎட ே ள்ி்�ளஇபகக்்�ள எட்ள்பம ்ள கா�. டி...ளஇ் பள ிேமஆ்ஆ�ளடிரடா�ள ��ா ா..? இ் பள ிேமஆ்ளந்ள ஆ்�ிமள'ரமாத்’ ட் ் ப ானள ் ்�ிமள� ெ்ள ்ஆ் ாானாமள்ப் ாம...ளஇ ஆ்ளடிரடா�ளஇ�லா�.ளஇ்மா ்ிள்ஆ் ாெளஉஆன�ள ்த்ஆ கக, ாாரமாத்�ிேலே�ளக �ளநமல�; ட்ேமம ்டள்்ைள்ஆ்த்.

(12)

இ் பள ிேமஆ்ளஉக்ள்த்ஆ ககக்ள �ப �ளமாெ் ாடளட்ேமேமள ்ிே, ்ஆே்�, ்ிஆ்�ாெ்�, இஆடககப்ிககள்ாட்ப �ளே ாட்ளஎக்ாோளகி்லபள க�்ிா�க்மள 'க்ங’ கை், ம ்ளஎமலாள்ிஷ�ஙக்ள�்ளஎ் பள ிேமஆ்த்ளஇட்்ளர்்ளஇ�ம ா், ்மாபானா்ள்த்ஆ க்ாகை்ளஇபப ாபகக.ள �ப ிமள ிட ஙக்ளஇப் ா�், இ்பககள டோடிள்த்ஆ கஆ்்ினை்ளேமலா்ள'ஐ.க்’ உஆன�ள்த்ஆ கக. ' ்ா�், இ� ஆக�ாமள்் ளஇ் கள்ஆ்ள ாானாம...ளஎ்�ள்த்ஆ ள �ப ிம, ாஆடள �ிமளே ா களே்ிெமா?’ எட ்பககக், ் லா், ே்ா்ள ்மளஇபகக்்�.ள ர ா�்ாகளஎமலாகள்த்ஆ கக்ள ட்ளம்ிளேநே்ள ாஆடளஎக�்ாபகக.ள ்ாம, இ் பள ிேமஆ்ளஉக்ள்த்ஆ ககக்ளஎக�் ்மளட்ேம்ளஇபப ாம, ்ே�ளஇக்த்ள ஆ க்ளடளட்ேமமஆ ளஉ்ப்�ள14 ்பனஙககக்ள டளட்லளட�ஆககஆ்களரகாெம�க்�. இ் பள ிேமஆ்ளஉக்ள்த்ஆ ககக்ள ாஆட�ிடே ா�ளஎக்ாோ்ாகள1 ம்ிளேநே்ள ்தஙகப ெ்.ளஇக்த்ஆ க்ளடள ்ல்மள'கடரனடா’ இபகக்் ாளஎட்ள ாபககளே்ிளெேமள ்ிே, ்ர மல்ஙளம்்ேனக, க்ோமபளம்்ேனகளஎமலா்ள ாபககமளே ஆ்�ிமஆலளஎட்ள ்ல்த்ம ப ாெக்�.ளக்கக்மள்ஆ் ாெளஉஆன�ள்த்ஆ ககக், காம்ேலானஆேள �டள ெம லா்ளஎட்்ள்ணம ்ள்்ளம�க்ாபகக. இ்பககளஇேினா்ளரமாத்�ாகளஎட்ள ானமஆ ளஎெம�க்ாபகே்ா, ் ்மளே பைளஎக ள ே்ினா்ளஎட்், ே பஆ்ளஇ்பககளரடாமல, இடர்ாப்பளஎக களச��ள'்கஆேப’ ஆ்ஆ�த்ள ிட ்லா்ளஎட்்ளட�ஆகள்்ளம�க்�ள்ே�.ள ் ்ள்ாா் ள ்த்ஆ நலளமபம�்ின்ள்த்ஆ க்ள�்ரலகக்�ாள்ஆ் ாெளஉக்�ளஎட்ளடாடள ்் ்ள்ாஙக், ் ஆ்ளே பைம�ஆ்ளஇ�க்நபள்�்லகம ்மளடமப ிம�, ்்பககள ரகாெக்்ளடாட்் ஆதளஆ்ம�ளஇ் ளட�ஆககஆ்பளர ்ள �த்.ளஎ்ே், க்ஆலளம்்�ள உஙககள்த்ஆ க்ளடள்ஆ் ாாஆனளந்்பம ்ளரடாத்ள பஷள ஆ்�ாகளஇபஙககள ே ாத்கே்! ்த்ஆ ககள'ந் பளஒட’ ்�ள்்பககளஆகக்ளமள ா ்த், உஙககள்ட ிமளமல ்த்ள ர ா ்்�ளஇபகக்்�.ள்்பகஆ்ள்ட ாமள்த்நனம�ஙகக.ளஉஙககள்த்ஆ ள'ந் பளஒட’ எ்ள்ி்ஙகளே்ிெ்ளஎட்ளநவஙககள்ிப்்ள்�ே ால, ஙககளர ே்ாப ாடள'ந் பளஒட’ எ்களரகாினானள்்பககளம்�்ள�ங்் ாே்?! ் ்்ளஉஙகஆ்மள ் ்பள ெம ்கள ரகாககஙகக...ள்த்ஆ ககளஉன்ா்ளஉஙககள்ி லாம! ம்மாப் ள்ா்ம�ககக! ந்ஆ்்ஆன் � ர ா்ப்:ளநாமட்�ாக [ Top ] PreviousNext http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=3&sid=284&aid=10422

(13)

வஜ�ம ்ல்ப்�ளோஜ்்�ம�க்... ்டம லா்ள்பமா்்ள ப்ள்லஙகாேளட்மளஆ கக! ்.ோமக்பா்ட டாமாட�ளர ிக்ளடளடா ஆ்ளகஆ ''ஆக்ட்ள லளலாட்ள� ாாள லலெ, ர ிடாளஒபளஇன், ந்ஆ்�ளர ாத்லா்பகக...ளஎமலா்ள இப் ா ாடளஒபளர ி�ளர ாத்ஆலளஉப்ாககள �த்ஙக்ளர ா�ககபம�...ள ே்லாள இபக்.ளஇர மலா்ளஇமஆல்ா�்ளர ி�ள்்ைலளஒபளர ாத்ஆலளர் ்்கேமாள உப்ாககள �த்.ளடா�ப� ்ளடஆ்ககா ளஉஆதப்் ாடளஇ�க்ள கக்�்!'' - ்ா்கஆகளந ்�ிமளகஆேேடேள ��ாமமள ்ிப ்பககக், டள்ண ்ளரடா க்ாமள�ெப்ள பக்்ாபள ம்்மரடம்ி!

(14)

்லஙகிககப ானளட்ம�்ிளஆகபஆ ககள �ாிப்மளர ாத்ல்மளஇ்ஙக், ர ி�ள்்்ிமள டா ்ககமளர ானஙக்�ிபக்்ள ம்்மரடம்ி, இட்ளஇ் ளர ாத்ல்மளமா ்ள�மாப 25 �ிேம�க்ளேமமளலா ்ள ாபகக்்ாப! '' ்பமட் ாடளஎ்க்மளரடா் ளாப.ளப்்ள்ள �மடே ான, ்பம்மஆ த்ள �ம�ானாஙக.ள க்்பள ்் ணக்ள டாஞபலள ்ள�ாபள ந்்்்ம�லளே்ஆல.ள்்ேோனள்பமா்்ள ந்ஆ்்ாளஇப் ா�், ' ்�பணள� ா்�ள ிேமஆ்�ாலளே்ஆலளே ா�ிானா..?'ஙக்ள �்ள ்ிம�ாேனளஇப் �.ளஎ�ளநன் ா�்ளந்ஆமள ா ்ககா ள்்ைக்ள �ம மாள இபக்்� ாே்ள்ம ்டால்ம ்்?!'' எட்ள ம்்மரடம்ி, ''ரனாலிஙளர ி ட ால, ் வாெலே�ளரே�ேமாள ி்ை், ஆநா�ளஆ ம�ளர ி�ள ்ை்ளககஆனககலளரகாெமே ட.ள்ானஆகக்ள கஆனள்�மட், ரனாலபளகஆன, ிே டக்ள்ேனாப, ி்ா�ள ாபலபணள க்ளர ானஙக்ே்ட.ள ்ே்ைக்ள்பமா்்ள்் ா�்ளம்�ள ந்ஆ்�ல.ளந்ேமானள ்்ஆமஆ�ள ர்்ளப ெம�், ட்ாலா்ளஒபளர ாத்ஆலகள ஆக�ிலளஎெகககஙக்ளஎி்்ள வ்ிேமாம�'' எட ்பக்ளஇ் ள ப்ம ்ம ாடள ்்் கமாக்இபகக்்�ள்லஙகாேளட்மள ஆகபஆ ககள �ாிப். ''்் ேகா்ம ்மள'்ிேகப' ர ாிெளந்்்்்ள நனம ்்ள� ்ம�தஆலபள ா ்ககா ளட்மளஆ ள �ாிப்பள �ி ட்�ிலளகல்�க்ாேனட.ள ி்், 5 �ிே்ள� ாாள லலாெலளட்மள�்ித்ள நே்்்ள்ாஙக்ாெள்்ே ட.ள் ்ந் வ்ளரஹ்ிள �்ா�ளரமஷ்ே்ானள்ிஆலள�மாபள14 �ிே்ள � ாா.ள்் ்ைக்ள ்்ளஇமலா ால, எஙக்ானளஇப் ளடா ாே்ளஆ �மள ரமஷ்டலே�ளட்மளஆ கஆ்ளஉப்ாகக், எடே்ானளரனாலிஙளஷாபலே�ளர்ம�ள்ி ே்ட.ள� ்ம்தமலள ப்்ளஉக்்ஙகள மாெ் ாடள்ாஙக்்ாஙக.ளஎமலாப்ள்ாஙக்்ளமா ்ிள்சமளே க, காேலஜளே க, ல மள ே க, ேஹிாளே க, ம்ி ப்ணள்ி ்ி மா், ்தகதகா்ள�ஆடடல, லளந்்ஙககலள ஆ கஆ்ளஉப்ாகக்ே்ட.ள் வாெகேகளே �ள்்�ள்ாஙகள ே் ிமடாஙக''

(15)

- மளேகாாஆனமளர ாானளமக்்மட்ளஇபே ா�்ள ிே ் ல்கக்்�ள்்பள கம ்ம. ''ட்மள�்ிஆ�, டா ாே்ள�்ிளஆ கக்்ளரமஷ்டலள ஆ மட ாலளஆக, காமளஉன்ர மலா்ளகெஆம�ாள ்ல்...ளே்கமாை்ளஆ ககள ��ல.ள்ெம கானள ்்பமட்க்ளஇ் ளரமஷ்டளமாெேமளே ா ா�க்ள ே ாகம�.ளரஹ்ிள�்ா�ளம்ஷ்டள்ாஙகலா்்ா...ள ்ிஆலள் ்க்.ள் ்ாலள்ிஆலள்ஆ்்ா், கேடாலள ்னகச��ள ்பளரமஷ்டளஒிகள்ாஙளக்ே்ட.ள ்�லளே்கமாளஆ ககள � டள ால, உ ம ்த்ள ்ி ஆ்த்ள் ்கிம�க்ாேனளஇப்�ம�.ளஇ�லள க்ஆனமடள்பமா்மஆ ளர்ம�, களமாடம�க்ளஒபள னஆ், ஒபள்�ள ்பளரமஷ்டள்ாஙக்கக்ாேனளஇப்ே ட.'' எ கா்..?! ''எஙகளர பைலளஉக்ளர ிககக்ளநாே்ள �ி ட்ளரகாெம�, ஒபளரமஷ்ஆ்த்ள்ாஙக்கள ரகாெம�ெே்ட.ள்்ஙகள் வாலளஇப் �ே�ளஆ ம�களரகாெம�ெ்ாஙக.ள்�ககா்ள சல்ே�ான, ம்டடாேம�ககா்ளரடலஆ்த்ளேடபம�களரகாெம�ெே்ட.ளஎ்க்்ளஇ�லள ந்ஆ்்ா்ளலா ்!'' எட ்ப, ்ெம கானமாகள்ி ஆ்�ிமளட்்ப ா்ளக்்்ளரட�ம ், இமர ாத்ல்மளே பளரடாம�்ள்்ைக்பள்கதஆன் ்பகக்்ாப. '' டாஞப, ர ி�ாபளர ாத்ம ா ள்்ிகளகாப கம�லள(ர ி�ாபள�. ி.ஐ)ளக்ப்ானபளஇ�கக, இஆ்� ்ஙககள ாபககர்மலா்ளரடாமல்களரகாெம ாஙக.ளஇஆ்�ள ஆல ஆ்�ி்ஆே...ள ்்்ப ா, ேமம ாெளமககஆ்ள பகககச��ள்ஆக�ிமளட்மள�்ி�ிமளேலான்ானாள எடர்ட்ளஎமலா்ளரடா�லா்ஙக்�ககா்ளஇஆ்� ்ஙகஆ்த்ள ்்் கப ெம ்்ாஙக.ளர �ிடா�ங, எ்போா�ங, ்ம்கக், ம்ி, டலஙஆகணள்ி ்ி மா்ள ர ாபாகஆ்பள �டள ெம ், கஆலந�மே ாெளச��ளட்மள�்ி�ாமள ்ளர ாபாகஆ்ள உப்ாகக்ே்ட.ளஇ�க்ளர ி�ள்்ைலள்ேே் ்ளஇப்�ம�.ளசனே், ல்ி மா்ள ரமா�ி�மககலத்ளஆ கஆ்ள �ாிமேடட.ள்ேடாஙகள்ிதாகககலளநனகககளச��ள ர ாபாகாாட்கக, ்சம, காேலஜ, நஆகககஆனணள்ி ஆ்ள ்்ள்ிி்ஆன ட்கக்ாேனள ே ாம�'' எட்்ப,

(16)

''இ் மளர ாத்மலளநாடளஇ்ஙக்ளநா�ள்படமா்�.ளஇப ளஎடக்ானள10 ்பளரமஷ்டககள இபக்.ள ம�பளர ிககக்ளே்ஆலளரகாெகக்ே்ட.ளஎமலாளரடலை்ளே ாகளமாடம�க்ள �மாபள25 �ிே்ள� ாாக்ளேமலளலா ்ளக்ஆனக்�.ளஇ� ாடளஎஙகள்ெ் ம�க்ளஇபே ாள ாேள்பமா்்.ளஎடளக்்பக்ள ்�பணளஉனமளந்ஆலளடி�ிமலாமளே ா் ால, ்்ோலள ே்ஆலக்பளே ாகள ��ல.ளஎடளஆ �டளஇட்்் வ�ிஙள �கக்்ாட.ளஎமலாமள�க்்ள �ாோள இப் ால ாட, ரநபகக��ா்ள்தஆலளஎஙகள்ெ் ்ளட் ்ககல!'' - ம்்மரடம்ி�ிடள்ா்கஆகஆ�பளே ாலே், ்ாபமஆ கக்ளர க்ள�ளநவேோஆன! ர ானபளந்ஆ்்ஆன் � னஙகக:ளேக.்்டகலட [ Top ] PreviousNext http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=3&sid=284&aid=10437

(17)

்பகள ப்ள்்மடளஉலா! நாபம ாமஆலள ாே�! கப. ம� ்பமட், ்�கேகாாஆன, டாஞப, ட்்கஙஆகள க்�ளமா்ானளமகக்ளடளகிகினள ர ா்மாகள்ி்ங்க்்ாக, ்�கேகாாஆனளமா்ான், நாபம ாமஆலள ம�மாி�்மட!ள வோ ள ்்ஆம, கெஆம�ா்ள்�ி ்்ல், ்ஆன்ர ெக்்ளஆககாமள்ல், ்பம்மாகா ளந்ஆல, ்த்ஆ பளே ்்டஆமளஎட்ளஎமலா் ்க்்ளஇ் ள ம�மாிஆ�ம ாடளந்்க்்ாபகக.

(18)

ஙக்ளடள��ப வபம ள்டஆ்க்ளகா்�, ாம்ன், கப்்மளர ாா�மளஎட்ளேநபம ்கள கனடக்ாமளநட்்ளரட�ம�க்்ாபகக.ள ரமாாஆன��ம�, ம ட்ாஆனளஉெம ்...ள ஙககள ��்ள்த்ம�ள்டஆ்�ிடள்பஆ்பள ர ்க்்ாபகக.ள கக்�ளடாஆல�ிமளஇப்�, ேகா�ிமள்ஆேளரடம�்ளஇேிெளக்ேலாள மலானபளடாஆலளரநெகளந்ே் ிள்த்த்ள க பகே்...ள்்கஆன�ள்ப்ாாட்க்ள டாாட்! ேகாாஆனமஆல, ேமலமஆல, கன் பமஆல, ஆ்�பமஆல, உ்ககபமஆல, கபா�மஆல, ர ா்மா�மஆல, மிமஆல, ர ாடமஆலளஎட்ள ட்்்��்ளர ி��மாகள80 மஆலகள்ட்ககள � ்்�்ளஇபகக்ட்்.ளஒபள்ட்்மள ்்்ேக்்ேபள-ள்க்லாிேன்்ிள ல�்ள இபகக்்�.ளஎத்மளரகா �்ள த்�ில்ள ்்ேபள ்ஆககளேகா�ிமளஇடர்ாபள்ட்்ம...ளஇப �ள எத்மளர ாத்த்ளஇனம�க்ளஎப �ள்்�ள ேடப் ாகளமாி! �மாபள250 ்பனஙககக்ள டளநன் �ள்�.ள நாபம ாமஆல�ிமளஇப்�ளேம ேகளநா�ளகமள ர ாஆல்ிமளஉக்ளககதக்்்மட்�ிம, ் ்காஆலள ே்ஆ்�ிமள்�ஆலளஉக�ரகாி�ப் ாபள ஒபள்ி்டா�ி.ளகலபஆ �ிமள�ே ாளேமா , இபாெளேநே்ளஎட ாம, ்�ளஎட்ளஎட்ள ்்பக்மளர ி�்ிமஆல.ள'கம' எட்ளந்ஆ்ம�ள்ேமாகபளே ாாெ்ிாெ, ே்ஆலஆ�மள ர ானப் ாப.ள்ட்்ேைளக்்ிமள்் ளர ிளஉப்், ''நாட ாடளமாி!ளஉடள லமாகள ர்்ளப னளே்ிெ்ளஎட்ள ஆடப ாெம ாடளஉடளகி்ிமள ாேனட.ள�டளஎடஆ்ளலகக்ள ்ேமாகளஆ்ம�்ிானாா?'' எட்�.ளட்ல்பம�பளே ா்ள்ி்டா�ி, ''்்மா, உடஆ்ளஆ்ம�ள ்த் ெ்ள்்ைக்ளஎ்க்ள்ட ்�ிமலாமமளே ாா்ிானே !'' எட்ள ி ்ிம ாப.

(19)

உனே், ''டி...ளஇேே்ாெளஇே்ாகளஎடஆ்மளலகக்மளரடட்ளநாபம ாமஆல�ிமளக ்ாஆதள ரட�ளமஆ்்ிமளே ாாெ்ிெ'' எட்ள்டஆ்ளஉம ே்ின, ்ப �ே�ளரடா ாபள்ி்டா�ி.ள ்ி�காஆல�ிமளக ்ாஆதமளரட�ள கக்ள்் ள்் ்பளஒப்பளகி்ிமள ானாகள்டஆ்.ள ்்ஆ்ளசஆேகள்�ஆடளே ாாெ, ்த் ாெளரடா�ள்் ாபள்் ்ப.ளே்ாஆன�ானள்் ள ்�கேகாாஆனளமட்பளஇஆ களேகக்ிப ாெ, ்டஆ்ளஇப் ளஇன்ள்்�ள்த் ாெ, கமல்மள ேகா�ிமள்ஆமம�களரகாெம ாப. ்் ா்ளடள்பா ிேடா ்ளர ்ளமக்்மட்ே�ாெள்் ாபககளநாங்ப ா�ஆ�மளேடப் ள ோே்்்ிள-ள்மாபள ் ்.ள''எஙககக்ளஎமலாேமளஇ் ாட.ள்�மலளவமட்ள்�மடாகசனள இஙகள்்�ள வபம ்ள்ாஙக்ாெபே ாாளர ்ளபே ட.ளவமட்மர ாமஆலளே ா�ிெ்.ளமாெளம�ள ் வஙக்பளே ாாள ாமளக்ககஆல்ா�், இஆ ே� ாடள ரடாே்ட.ளஇப �ள ெ, மாெள ரகாிெ, மிக, மககணஎமலாமஆ த்ளகா�களகாப ாம�்�ள இ் ாணஙக.ள'எடளரகாத்ஆ ஆ�ளேநாா, ரநா�ளஇமலாமகள காப ாம ், எடள்லமஆ ள ஆதககளஆ்�’ணளஇப ள ே்ி�கக்ாெள்்ே ட!'' எட்ளஒாெரமாம ள ்ா்கஆகஆ�த்ள்டஆ்�ின்ளஒப ஆனகக்்ாபள ோே்்்ி. தஆம�ா்ள்ஆமப்ளரகாினளகபப கக்ேகம ்ம...ளஇன�ள காஆலளம�ம�, ்ல�ளகாஆலளர ாஙக்ிானளந்ஆல�ிமள க்தக்ளேநாகக்ளகமள்ிகக்ேகமாகள்மப் ்பகக்்ாகள ்டஆ்.ளநாட்ளஆகக்ள�்ளகம ், நாகளஉெகஆக, ்ஜோத ், க ால்ள�் ்�ிபகக்்ாக.ள ர ி ா்ள்லஙகாேஙககள��ம்ட்்ளஎ்ள�ளந்ஆல�ிம, ்ே ட�், எத்மளரகா �்ள்தேகாெள ்பஆ்ள்ாிள்தங்க்்ாகள்டஆ்.ள்லஙகாேஙககள்ஆ்ம�்ளமாஆலளஐ்�ளம்ிக்ள ேமம ாட.ள்�்ஆே�ி�்ள க பககளரகாிெ்ப்ள ாமளஉனணக்னடள் ிேஷக்ள ரடா�ப ெக்்�.ள க பககக்ளஎ�ம்மஆட, ்ிவ ், ்ங்ம்ள ிேடா மாகமள ேப ெக்்�.

(20)

ங்்ளளமா ்ளஇங்ளநனக்்ளவமரடாி மள்ிதா ாட, ம்்நாாெள்்மடளேகா�ிமக்ளடள வமரடாி மள்த் ாாெக்ள டே்ா�.ள ிெள க்�்ள ஙககள்்ிக்ளட்்ப ாகள நஆனர ்ளே்ி�, ி�டள மளமா மா்ளட்ம ்ஆேக்ள ட ாகள்ப்ள ங்்ள�ிமள வமரடாி மள்த் ாாஆனளர ானஙக்்ாபககள்�கேகாாஆன, ்பமட்ள ் ்ளமலபள்்ிகபகக.ள டாக்ள ாஆனக்ளமளரகாிெள்ப்ளவககஆ்ளர ி�ளர ி�ளவம ாெக்ளமளந்ஆ்ம�, ாப்லமாகள்்�ள்்மடளகால��ிமளேடபப ாபகக.ளஇ் ள்தகக்ளஇபே ா�ளம்கபர ி�ள ்ப்ிதா்ாகளமா்்�ிபகக்்�.ளலாிக்ளமளவககஆ்ளரகாிெ்ப்ள்்ிகபககளகமேடி, நானக், கேகாான்ளஎட்ள்ி ்ி மாகளநனம ்ளஇேைள க்�்ளரகாினாெக்்ாபகக.ள ்டஆ்�ள ்்்ளநாபம ாமஆலள ் ்ள க்�்நாாெப்்களகஆலக்ாமள ந்ே் ி�ிபக்்.ளலாடம�க்்ளேம ானளமகககளச�ளகஆலஆ�ள ேட்ப �னட, ்டஆ்�ிடள்பஆ்பளர ்்ாபகக.ளஇ் ளஆ் ்ஙககள �் ளம்்ாே் ாட, ேகா�ில்டள ்ப்ிதாே்ள ே் மாக்்�. '' ் ்ளமககஆ்ளகாக்்ளர ப்ளடக ்�ாகளஇபகக்்ாகளஇ் ள ம�மாி.ள ாப் ்ே ்ி�ிடளடக ்�ாகள ி்் ளமாிகககளரமாம ்ள�களே ப.ள இ்க ாடள ம ்க.ளமம ள ்ே ப்ள ்ப்பவப, ரகாடஆ்்ப, இப் ்ேப ா�, ஆ்மலப, கி்்ே், டம�்ே்ளஎட்ள்மப்�, மககஆ்கள காப ா ்்ள்பக்்ாபகக.ள ம ்களஎட ாமளஎமேலாஆேத்ள்ே்ஆ்ம�களகாப ா ்்ள ்டே ாெள்ி்ங்க்்ாகளநாபம ாமஆலளமாி.ளஇ்ஆ்மளே �ள்்ே ாஆேளஎ் ளஇட்�்ள ரநபஙகா�...ள�ட ்ளநவஙக்ளஇட ேமளஎ்நாக்ளந்ஆலம ்பக்்!'' எட்ள்் ா்ளடள ்ஆலள்ி்க்க்்ாபள ல�ம ்டள ம ளட்்ாமடாி�ாோ்ள�பேம்ி�ள்பககக! ந்ஆ்்ஆன் � எப �மளரடம்�? ்பமட் ்�கேகாாஆனளரநெ டாஆல�ிமள ப ா்�ளக்ேலாளமலானிமளஉக்�ள ர ா்மா�மஆல.ளஇ் ள்த்�ாகமளரடம�்ளர ப் ாலா்ளே ப்�ககளஇங்ளந்ட்ள ரடம�்.ளஇஙக்ப்�ளேம ேகளஇேிெளக்ேலாளமலானிமளஇபகக்்�ளநாபம ாமஆல.ள ாேனாள ்ட ்ளஉக்�.ளேகா�ிமள ்்் ்பக்்ளேநே்ளகாஆலள7 1, மாஆலள4 8. ்�கேகாாஆனள ்பகேகா�ிமககள்�்லகம ்டளர ாஆலே ட்ளஎி:ள04322221084. னஙகக:ளேக.்்டகலட [ Top ] PreviousNext http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=3&sid=284&aid=10362

(21)

ஹேலா, ்ாகக்ேஆ ! நெமர பைக்ள�ேம ்�ளந�் டக்ள! ்ாடக்ககள கக் ஒ்ி�்ள:ளட்் ாலட க்்ப, ர ா�ப ்ிமள�ஆ்�ிமளஉ�பள் ்காி.ளஇேிெள மகககக, ஒபளமகணனடளமக்்மட்�ாகே்ள்�களரகாி�ப் ள ்ா்கஆக, ்்பஆன�ள ்ிள்ாைக்பள ி்்ள ஆலககதாகள மா்்��ளரகாெஆம! இேினா்�ளமக்ளடளக்்ப, 'கன்ாகள10 லாட்ளே ஆ்' எட்ள ரடாமல, ்ெம ளட்லளம்ிளேநேம ்மள்ோ�களரகாெம ாபளஎடள க்்ப.ள ்ாம, ரடாட் �ளமபமகடள ்பப ிமள ே்ிமஆல.ள ர டஷடள ்ிேளே்்ள்பமா்்ளஇமலா ாம...ள10 லாடம�ககா்

(22)

்ா�த், �்ளகானள ��ாமமள ்் ்ப ாெ, ்் ளம்கக்ஆல�ிேலே�ள மாேஆனப ிமளஇ்்�ளே ா்ாபளக்்ப. ே் ம ்ேலே�ளமகடள ்ளக்�ம ்்ள ே ாா்ின, நாடளமாெ்ள ்ளமேமாே்ட.ள ் ்ாம, எஙககள் வா�ேலே�ள ஙக்ள ் மள ரடாமலள்் ள ம ளமகக, ரகா டநா்ளமள க்்பளம ்்ள ிகஆ்கஆ்த்ள்ஆதம�ள ்்�்ிானாக.ளஒபளநாக...ள'மகஆ்ளமபம�்்ள �ககளஆ்ககள12 லாட்ள்ஆேள ்்ளே ஆ்' எட்ளரமக்ள ே் ிம ாபகக.ள'ே ேடள �ப்ள ரடலைக்ம ாே்' எட்ள் வாஆனளமககள ர �பக்ளக்ே�்ளரடா�ளரகாெமே ட.ள்ஆ ள ஆ்ம�ளஎம.ஐ.ட்-�ிமளகனடள்ாஙக்்ாபகக. ் ட ி்், 'மகஆ்பள ாபககபளே ாக்ே்ா்' எட்ளக்்் ி�்பகக, ்ப் ே்ளஇமஆல.ள மளம ்்ள்ா�ளகானா ாம...ள் வெள�ல்ள ே ா்்ளந்ஆலக்ள்்�்ிான�.ள் வெள டள மஆ்்ி�ிடளர �ிமளஇபப ாம, '் வாஆனள எெம�களரகாிெள்டமளம ்்ள்ா�ளே ாகள மல ்பள ்மஆ ளரகாெஙககளஎட்ளஎம.ஐ.ட்-�ின்ளேகாெள்ாஙக்்ினலா்' எட �ள ம ள மபமக்ளடள ்ான்.ள்கககலா்ள்்ப, இஆ்�ள மபமகணக்ள� ரக்ே்ளநாஙககள10 லாடள � ாாளரகாெம ஆ ளம் ்மளஆ்ம�, ே் ம ்ல்ப்ே ளஇப �ர�மலா்ள ்ான்ளே ாாெள ரட�ம ா�பகக்்ாபளஎட �ளஇபே ா� ாடளர ிக்்�. இ் ள்ிஷ�ஙக்ளமளமகண்ள்ககஆ்ளகாானா ாம...ளநாடளஇபே ா�ளந்பகக ்�ாக்்ிாேனட.ள 'ர ம ள ிகஆ்�ாகே்ளஇப் ா�், எ ்�்ளக்்்ளே ஆ்' எடக்்ள ானமஆ ளஇபே ா�ள க ்களரகாிெ்ிானளநாட...ளநெமர பைக்ளே ா்்ளநாஆ்ளஎ ்பேநாகக்ளகாம ்பகக்ே்ட. ர ே்ாேே...ள்ாகக்ேஆ ! - ்பள்ப ா்ிள ாா இப �ளஉஙககக்்ள� ா்�ள்ண ்்ள� ா�பககலா்.ள்ஆ ளஎமலா்ளஇஙேகளஇ்கக்ள ஆ்தஙகக.ள்�, உஙககளம் ாேமஆ ளஇ்கக்ளஆ்ப ே ாெ, ம ்ளே ாத்ககக்ள எமடிகஆக�ாகை்

(23)

்ஆம�பே ாக்்�!ளஉஙககள்ஆன�ா்ஙககளஎஆ தேமளநவஙககள ேமளே ஆ்�ிமஆல.ள ேகட்�ம�க்ளநாஙககள100% க்�ாேட�!ளஉனே், உஙககளரடமே ா்ளல்ப்� 04442890003 எட்ள எிஆ்ள்கம�ஙகக.ளஇஆ்ப்ளக்ஆனம ைனட, க்ி்ளள்ேமளஒல்க்்.ள �பளஒல்க்பள ி்், உஙககஆன�ள்ண ்மஆ ளரடாம�ஙகக.ளந்ஆ்்ிபககாெ்...ளஇேிேனள ந்ம்னஙககக்களரடாமலளே்ிெ். ்தககமா்ளரடமே ாடளகான்ஙககக்ளஉா ான�. [ Top ] PreviousNext http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=3&sid=284&aid=10356

(24)

ேக ிகளகலாானா! ட்்ேஆ்ள்ா்ம ்�ள்ா்! ிேமாாள ானா ர்�ாள�.்ிள'்ாக ாா’ ந்க்மட்...ள்ா், ந ்�ாஆ்மள ர ானப்�, இபே ாளட்்ேடளஆகக்ளமா்்ளஇபக்!ள ''ரகா ட்ள்ினா�ிாேனடளஇமல?!''ணள்் ள ட்்ேடக்ான, ''ரோ் ே்ளேமன்!''்�்...ள''ே ாள ானா...ளஉ்க்ளஎப ை்ள க்ினம ாட!''ணளகட்ம�லள்த்்ிதமளட்ிமடாஙகள ட்்ேட!

(25)

'' '்ாே்்ள �ிே்’ னம�க்ள்ப்்், இபே ாள '்ாக ாா’ லமாள ம்்ளமககஆ்மள ட் ்கக்�லளர்ிளேஹப ிள ானா.ள ்க டல ாடள்ேஆலே�ள ்ிே, நாடள ்ெ் மே ானளரடடஆ்�ில ாடளரடா�மள க்�ிபகேகட.ள .ட். ப.ளேோால ாடள் வெ.ள எடள மளஆ �டள் ்பள்ேனா, இபே ாள ி ப்ாள்னாினபாள �கக்்ாப.ளரேினா்�ள ஆ �டள ்மள் வப, ் �ளமாடகள்த்ஆ .ளஎடள ஹ் ிாள வ க, ிஆேே்ாளஆ லாஙக் ால, ்ப பே ாளஎஙகஆ்ள்்�ள ாபம�ாெ, ்்�ாேனளஇபககாப.ள டஙக்பள ாபம�ககள மாம்�ாபளஇபகக்ள ால, ம் �த்ள்னாபா, ேகமோ, களஷடணள்்�ாேனட!''ணள்ி்ே்ளரடாட்ள்ஙகக்ான, ேஷாள ம ்ளேகாேனட. ''இ் ளந்க்மட்ஆ�ள்ா்ளேமன், ந ்�ாளேமன்ளர ா்ம�ள்தஙக்்ளஎ ிேடாாகஆ்ளஎமலா்ள ாபம ்பகேகடள ானா.ள்வே்ாள்தகா, ரன�ேகானனாள ி்ி�ிப் ாஙக.ளரேிெளே பக்ானள இப்�்ளந்ஆ்�ள்ிஷ�ஙககளேநாாள ி்ிகக்ாேனட.ள்்்ப ா, கா்ா்்்.ளஷூா�ஙள ே் ிகக்�க்ள ட், ்ா்ளேமன்க்ானள்ிஷ�மஆ மளரடாடே்ட.ளரோ் ள ட்ே ாஷப ான்ஙக, ேஷாஆ்பள ாபமள�ாெள'கா்ா்், ம்்ள் �மள்ப ப!’ணள ாோா�்ாஙக.ளந்்மாே்ளநாடளநமலாள ம்்ளே ட்ளமா ்ி ாடளஎ்க்்ளே ாக�.ளஇ்ளள நவ ாடள'்ாடக்கே்ானளக� ்’ ாபம�ாெளி �ாே களரடாமலக்!''ணளரடாட்ளட்்ேட, ேகாள லவல்! கலக்ஙகள ட்ாகளக்ைககட்ள! எவ்்ைளடகி�காபளே ா்ா�், ரேிேனளரடகிாலளட்ிககளர்மட்ெ்ாப...ள'ரலாககளட ா’ �்ாம்நா ட! ''டடள�.்ி., 'ர ாினாா�ளே ஆ்’ டகி�மலளநாடள ி்ள'ஐ�ப’ ேகேகனபக்ள்ப பள்ேே் ்ள ானா.ள்ப்்்ளேகபனடள�.்ி-�ில, 'ர்ா�ள டா�ம�’ ந்க்மட்த்ளஹ்ா.ள் வெள் வனாபள ே ாாள ிேமஆ்கஆ்ளஉப்ாகக், வபம�ளஆ்கக்்ளநாானாஆமளேகேகனப.ளர்்ள�ளஎஙக�ா்�ள

(26)

ே ா்ா, ப்ளகள்்�ள ாோா�ள ாடமஆ பளர ாத்�்ாஙக!''ணள்ஷ்�ா்ள�்ாம்நா ட, ்ி்ாள ந�கக்்ள'ே்லாத ்’, ்்்மே ானள'555’ணளர ி� ்ஆே�ி�்ளகலக்்ாப. '' ப �ள்பஷம�க்ள ட்ாலள்் ேகா்ம�லளஇப்�ளரடடஆ்க்ள்் �க்ளஒபள ்பம ்ளே்க்லள ானா?! இபே ா ாடளரடா் மாளஒபள் வெள்ாஙக்�ிபகேகட.ள மம ்ஙகஆ்ளட்ிககளர்ம�ளட் ா ்மடளகா�.ள் ்ால, எடள் வாெலளஎப ை்ளட்ே ாஷ்ள இபக்்!''ணளரடடா�ரமடானாள �மடாபள�்ாம்! ்...ளகாரம�ள்ினபள் வா�மளக்ேஹப ிேே்ட்! 'ரடமலேம’, 'மா ்ி’, 'ர ாினாா�ளே ஆ்’, டமல ம ்மள '்ம ்பவககக’ணளஒவர்ாபளடகி�மலத்ள்் ள ேகேகனபக்ள்ாள க், ்ே டம�்ள்ி ்ி மா்ள ்னஆ்ககலளகலக்்ளே ்ிபி�ாைக், ஒபளர ாகேகள ரகாெம�ெள ானா!’ணள்ாடக்ளஒபம ஙகளஎக ்�ிப் ள ரலானஆே, ே ்ிபி�ாக்ானே�ளேடபமே ட. ''ே ஙக்ள ானா!ளநாடளஎப ைேமளகா்ா்்க்க்ள ரோ் ள கக்�ம�்்ளரகாெபே ட.ள்ே ள க், ்ே ள ்ட்ஆக, ்ே ள்ேமணளஇபக்்ே ா�, ஒவர்ாபள ேகேகனபக்்ள ஆனஙககல ாே்ளந்ம்ள ்ிம ்�ாடப ெம ்களகாானள �த்?! ்�லத்ள ர ப் ாலா்ளடகி�மலளநாடள்ிமல்ள ேகேகனபககலே�ள ிட்்ள ப் ால...ளகா்ா்், ்கககி், ேமக-்பணள ாபம�பள ாபம�ள ரட �பே ட.ள்னஆ்கக்ாளஎ்க்ளரோ் பள ிி�்.ள கக்�மா, மாபகரகாெக்ள்�டாள்ப்ள்ேமளந்்ள �ஆடடகஆ்ளஎமலா்ளஎடே்ானள'்ாாேோப'க்க்ள ்பேனாள ி்ிாேனளஇபபே ட.ளஒபள்னஆ்ஆ�ள �ிே்ள� ாாக்ளஎெமே ட்ா, ்�க்ள ி்ை்ள ரே�ள ி்�க்்ளக்ானம ானள்ே ள்்ைளரடல்த்பே ட.ள்் ்ைக்ளஒவர்ாபள ி்ைக்்ளர்ஆோ��ாளஇபககளரம்கரகெே்ட''ணள ன னம ளே ்ிபி�ா, ர்்ள்ப, ர்்ளநாாெள'்னாபளஆநா’ ந்க்மட்ககலளனாட், ாாெணளகலகக்�ள ்ளள�ோக.ளசனே், பி�ாைக்ள்்ஙகே்ானள'னப’ ிங்்ளர ி�ள ல்! ''உிஆம ாடள ானா.ள்�ககாகளந்ஆ்�ள ாோாெககள்ாஙக்�ிபகேகட.ளட்்ளமாைலளஇபே ாள ந்ஆ்�ளந�ஆகககக்ள'னப’ ரடாே்ட.ள'ர ாமலா ்ட’ ் ட்ா, ' ாம்ே ே்ி’ ந ்�ாணள ்�ை்ளஒப கக்ள்ப ோளே ாாா�பக்!''ணளட்ே ாஷமா்ாஙகளபி�ா! மளேைினபள க!

(27)

''எடஆ்பள ாபககளகாஆேக்�ள்ஆேக்்ள்் ்பகக்ே�ள ானா..?!''ணள லகாேமள ாேனானள ்ேே் ்ாஙகள'நா ்்ே்’ டகி�மலள'மகா’்ாளகலகக்்ளகக ா டல்.ள ககம�ள் வாெபள ர ாிகக்ானளே ட்ளமா ்ிளஒபளி �ம.ள'' 'நா ்்ே்’ டகி��ககா்ள �ஷடளம�ஆே�ிலள நன் பே ா, நாண்ளகல்�கக்ாேனடள ானா.ளஒபள்�காேள்ப ாஆ்ள ்பம ்ளர ாி்ாள ந�ம�களகாானமளரடாட்ாஙக.ள ிட்ளர�ெம�ாேனட.ளஆனேகனபள ்ப பகடளடாபள ாபம�ாெ, 'உ்க்ளஒபள கக்�மா்ளேகேகனபளரகாெம�ெே்ா்!’ணளரடாமல், எடஆ்ள'மகா’ கக்்ாப!ள இபே ாளடகி�மலளஎடளேகேகனப ாடளஹாா.ளந்ஆ்�ளே பள ாோாெ்ாஙக; 'ேகா ிஆ�ள இ் ப ாெள ெம�்்ே�..?!’ணள ்ாெ்ாஙக.ளஎமலாமஆ த்்ினளர ி�ளட்ே ாஷ்...ளநாடள்�ள �ள்ிஆ்�ா�்ள் வெககலத், ் வ ்ககலத்ளஷூா�ஙளஎெம�ள்ஆ ள�.்ி-�ிலள ாபகக்� ாட''ணள ே்டமா்ளகக ா டல், ்்ஙகளிே ம்ல்ள ம ்த்ளரடாட்ாஙக. ''்ப ா, ி ாிடலளஒபளக்ர ்ள�ிலளே்ஆலள ாபகக்்ாப.ள்்மா, ேஹா்ளேமககப.ள் வாலள களர ாிகஙக.ளநாட ாடள ம ளர ாிக.ள்சமளேன்லே�ளனாட், ாாெணள ்டம�ே்ட.ளஒபள பா�்ாள கக்ஙக்்�ளஎடள ஆட�ாளஇப் �.ளஇபே ாள க்ாேனட.ள இடண்ளந்ஆ்�ளர்ஆோ��ா்ளேகேகனபககள ி்க்ள ானா!''ணள ப்மாக்்ள கக ா டல், இபே ாளகே்லள ி.�.ள �கக்ாஙக. ரடா�நாாெபளர ாிகக்ளட்ட்ம ்ஆே�ிமளக�ாளக்ஆனமடாம�! ்ாடக்ககள்ிமபட்் ஒவர்ாட்க்்ள ி�: 150 ்்் க்ள்டம ம! "கஆலஞபள�.்ி&�ிமளஒ்ள ேப ா்்ள‘ ான்ாள்�ாள ானஆல’ ந்க்மட்�ிம, ாாெக்ள இஆட�ஆமம ளஒவர்ாப்ஆேத்ள ்ளம ்ளே�ள்்் க்ளரடா -ே ாெ, ்்பககள்ாட்ம ள

(28)

்ி மஆ ள ்ளம ்ள�ாககளகாா�, ட் ் ானள்ாம ்�ஙக்ளடளட்்பஆ த்ள்ி்ிம �...ள ்�ஆம�ாகை், ்் களகஆலஞப--கஆ்ளரகௗே்ப ெம�் ாகை்ளஇப் �"ளஎட்ளம் ாேள ாோாெக்்ாபளேடலம ்மளஇப்�ள்்ள ாளஹி. இடண்ளரகா ட்ள ப்ாோ? "ோஜள�.்ி&�ிமளம ்�்ள12.30 ம்ிக்ளஒ்ள ேப ா்், ‘ர ிககளேநே்’ ந்க்மட், ம்கை்ள ்ப ோகளஉக்�.ள் ்�்ள்ா க், ே்ாட்�்ள ாபப �ள ்்த், ந்கக்ேஙககக்ள ிகாேஙககளரடா்�ள ்்த்ளம்கை்ளர ்ள-்ாகை், எமேலா--பக்்ளஎ்ள ாகள்ித் �ள ் ் மாகள்ி்கக்ள்பக்்ாபள ாே ்ளத ப.ளஇடண்ளரகா டளேநே்ளே டமாானாோளஎ்ள�ஙகள ஆ்கக்்ாப"ளஎட்ளரநக்்்�ளே ாாளரடாமக்்ாபள்்ிமளஇப்�ள்ட் ்ளேகட்ட. மகஙக்்ிான ா? "மகககளர ாஆலககாாட்�ிமள ்் ்ளஇேை்ளஒட �ளம்ிக்ளஒ்ள ேப ா்்ள‘ரகா ட்ள ்ோஆனளரகா ட்ளேடாஆன’ ந்க்மட்�ிமள்டஆ்�ள ்்்ளர ா�ள்்்ைகளேகக்ிகஆ்கள ேகானாபளர ா்ப ா்ப.ளஇஆ்�ட ா�ம ்டளர ா�்்்ை, �ம மாகளமகஙக்பள ே ாா்ிானே ா!’ எட்ளந்ஆ்க்்ள்்ைக், ர ா்ப ா்பளேகா்்ளேகக்ி�ிமள ஒட்க்கசனளடி�ா்ள்ிஆனளரடாமலளர ி�்ிமஆலள்்பக்ாம.ள'ே ட்�கக மஆ ள இ� ்்�்பள�ாப?' எட்ளேகானாம...ள'டாலமடள ாபஆ �ா' எட்ள ்மளரடாமக்்ாபளஒபள கம்ிளமா்்ி.ள ்்ா்ள ்ஆலளரடாமல்்ிாெ, ்� ாடளடி�ா்ள ்மளஎட்ளே்்ள ்ா ாெக்்ாபககளட்லப.ளஇ் ளஇஆ்�ளட ா�் ாடள்ப �ளஎட்ாம...ள ம ா்ள்்ப்ள ட்ிஆ�ளஇப்பக், Ô� ் ்ே்ள்ஆன்�ளஎம ஆ்ள ிெககள க்ட்்? எடக்்ள ேகக்ிக்கசனள ்மளரடாமலமளர ி�்ிமஆல.ளஎஙேகளே ாாகளரகாி�பகக்்�ளந்ள ட ா�்?" எட்ளம்்ளரகா் ்ளம�பளே �க்்ாபககளடம ்�மஙகலம ்மளஇப்�ள �.ே். ்மஷாமே க், ரடடஆ்�ிமளஇப்�ளஇ.�.ேஹமாமால்்ள, ட் ் ேம ்மளஇப்�ள ி.க்ி ாளம ்்ளேடலம ்மளஇப்�ள�. .டே�் ். [ Top ] PreviousNext http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=3&sid=284&aid=10413

(29)

எடளஆனி-259 ந்்ம ்ஆ�பள ்்ம ளக்்்ளடளகா ல்ள! ்ாடக்ககள கக் 'ஆகஆ�மள�ெ்' எட்ளரடாட்ா�், வஆ�மளர ாெ்ள ிகஆ்ே ாம, ி�்ா மாககளக்னக்்ள எடளம்் ாட, எடள ிேமஆ்! எ்க்களகா மள ்பம்்.ளநாண்ள்்ப்ளர்வே்்ளடா ்ஆ�மளேடப் ்பகக.ள ர ே்ாபகஆ்ளமல்்ள ்பம்்ளரடா�ரகாிேனா்.ளஇேிெள ிகஆ்ககள ி்் ள ி்்்சனள எஙககள்ெ் ஙக்ளன்ளர ானப்ளஎ�ை்ளஇமலாமம...ளஎ்க்ள்்ப, ்்பக்ளநாடளஎடே்ள ்ா்க்ே்ா்...ளஇமஆல, ்ா்்�ள்்ே ா்ள-ள்் ளஎ்.எ்.எ்.ள்ாடகஙகஆ்ளநாடள ாபம ள நாகள்ஆே.

(30)

எடளக்்ிடளரமாஆ ஆலள்ட்ள எ ாபம மாகளஎெம�ள ாபம ே ா�, ்்பக்ள ஒபளர ிளர ானப்�ள்ணப ிளஇப் ள 'ரோமாட�களரமேகஜ’கக், ்் ்க்ளஇ்பள ்ணப ிளஇப் ள'ிபஆ்’கக்ளஎடளஉ�ிஆேமள ்ெகக்னளஆ்ம ்.ள ி்், ்் பளர ிகக்ள காமளரடா�, ்்ஆ்ளேநோகமளரடட்ள ாபமே ட.ள''்்பள ்பம்மா்்ப.ளநாட ாடள ்்பளமஆ்்ி.ளஎஙககக்ளஇேிெள ்த்ஆ ககளஇபகக்்ாபகக.ள்்பளஉடஆ்ள �மா ்்� ்ளநாடளமட்ளப்ளேகாக்ே்ட.ள ்ிலக்மளரடட்்ிெ...'' எடே்ட.ள்்கள ்மள எடஆ்ளஉஆ்�ளஆ்ம �.ள''எ்க்ளஎமலா்ள ர ித்.ள்்ோமளஉஙகஆ்த், ்த்ஆ கஆ்த்ள்ிாெளஇபககள ��ா�.ள ்ே ே ாலளஎடஆ்ள்ிாெ்ளஇபககள ��ா�.ள எ்ே், இப்ப்ள்்பனடள்ா்ே்ா்'' எட்ாகள ்னமாக. ் வெள ்ப் ி�ளநாட, க்்ின்ளடிஆன�ிாெ, ்க�ள்ா்�, ஒபகானம ்மள ரகாஆலக்ள � ட்ளரடா�ளகாப ா ்ப ாேனட.ள் ்மளஎடள க்்பளம்்ளமா்்்ாப.ள்் பளர ிக்ள ''இ்ளளநாடளஉஙககள்ா்கஆக�ிமள ்ேமாாேனட.ளகாி'' எட்ளஎட்ளன்ளமட்ளப்ள ேகாெ, ே்்ளாபக்மளரடட்்ிானாக.ள டே ாலே்ளஎடளமல�ள்ட ாகளஇபகக்்ாபள எடளக்்ப.ள ்ாம, நாட ாடளந்்ம ்�ாகள இமஆல. எடளக்்பள ்ஆ்ளஉ்ப்�ள ்ப் ்்ிானாபள எட �ளஎடள்ம ்க்மளர ிக்்�.ள ்ாம, எடள ம்ேமா, 'இ் ள்ட்ளே ால்�ா்�.ளநவளமலிெ்ள �மா ்ப ெக்்ாா...’ எட்ளஎடஆ்ள ்ிோெக்்�.ள்ிஆ்ை, ்் ்ள்்ஆேள ்ாபமஆ க்ாமள்ம ்களக்த்கக்ே்ட.ள ்�ரே்ள ்்பள்�்லகம�க்மளரடட், ்்பள ்ங் ாடளஇபகக்்ாோளஎட்ளரடகள ரடாக்ே்ட.ள் வாெக்ள்ேள்ஆேளம்ிளேநே்ள ாம மா்ா�், ேகா ம ்மள க்கக்ே்ட.ள ்்பக்மளர ி�ாமமள்்பளரமாஆ ஆலளஎெம�, ரமேகஜ, காம்ள ாபகக்ே்ட.ள ரமாம ம ்ம, ந்்ம ்�ிட்்மள ்ிகக்ே்ட.ளஎடளக்்ிடளந்்ம ்ஆ�த்ள ்்கக்ே்ட.ள ் காக, எடளக்்ஆேள க ாகளந் ி, மலிெ்ளஒபள�ேோகமஆ மளட் ்க்்ள்�ை்ள எ்க்ளஇமஆல.

(31)

இ் ளம்பே ாோானம ்மளஇப்�ளஎப �ளமலக்�ளநாட?! - ர �பளர்்ள�ினள்ிப் ா ள்ாடக் ஒவர்ாட்க்்ள ி�: 100 எடளஆனிள258-டள�பகக் ''இேிெளமகடகக, இேிெளமகககக...ள �ககளஆ்ம�, ்பம்்ள �ம�, ்்பககக்ளரடா�ளே்ி��ள்ஆ்மஆ த்ள கஆம�ாகளரடா�ள �ம�்ிாேனா்ளநாண்ளஎடளக்்ப்.ள ்ாம, எஙகககரக்ளஎஆ த்ள ேடபம�ளஆ்ககாமம, ிகஆ்கஆ்ே�ளந் ி�ிப் ாம, இ் ள80 ்�ஆ கள கன்�்ிானளந்ஆல�ிமள ே ா�ளே் ஆ்�ிமள்ாெக்ே்ா்.ளமகடககள இப்ப்ளமஆ்்ிமாபக்ளடளகாெப ாா�மளஇபப ாம, கஆனட்ளமககள ் வா�ம ாடளகால்ள க்ளள்பக்ே்ா்.ளஎட்ா�், மகடககள் வா�ம ாடளஉ�ிபள ே ாகளே்ிெ்ளஎட்ளஎஙககளம்்ள�ங்க்்�.ள்� ா்்கக்ள்த்ள காாெஙகே்ட.' ்ாடக்க்ளடளி�ாாட டானமஆ ளநவாெஙகக...ளடிப ாெள்ப்! 'ர ம ளம்்ள ிம�...ள ிகஆ்ளம்்ளகம�!’ எட ஆ ள்்்�ா ்பக்ாளநவஙகக? ேம ்ள உ்் �்ள்ாஆனககக்், ர ே்ாஆேளகஆனட்ளகாலம ்மளஉ ்்ள கக்ள ிகஆ்ககக்்ள எ் ள்ிம ்�ாட ்ளஇமஆல!ளஇம ஆ்ள்ண ்ிம ள ி்்்ளஉஙககளமகடககள் வா�ம ாடள உஙககளஉ�ிபளே ாகளே்ிெ்ளஎட்ளந்ஆ்ப � ாடளஉஙக்ளடள ல் வ்்.ளஇ் ளந்ஆ்பஆ ள லகக்ளஎ்்்�்ிாெ, உிஆமே�ாெள ிகஆ்க்ளன்ளஉஙககக்ளஉ ்ளரடாமல், ் டள ்த்�ாகள ்ள�ாகள் வெளஎெம�ள ஙக்ளந்்ம ்�ாகளஇபஙகக.ளஇமஆல�ா...ளம்ஆ கமலாகக்ள ரகாிெ, ்ே�ாபகஆ்ள ோமிககளம்ம ள் ்ம�ககாகள்்பககளமல�ளடானப �ள்காபள ரகாெககளஇபே ாே ள்்ப ெஙகக.ளஇ காகம ாே்ளடமல ம ்மளடான்ளஇ� ்ப ா�பகக்்�! - இ.�.ேஹமமால்்ள, ரடடஆ்-53 ம ்்ள்்.்ி.டா் ், கக்ள ்ினம ிகஆ்ககக்ள�டளர ா் ேை? ிகஆ்ககக்ள ்பம்்ள �்�, ்்பகககரக்ளஒபள்ெ் ்ள்ஆம் ள ிட, ்்பக்ளன்ள்ே்ஆ்பே ாள்மல�ள ்்ளட் ் மா்ளஉ ்ிகே்ாளஎ ்ப ாபப �ள ்்.ள இடஆ்�ளரநபகக��ா்ளகாலகானம ்ம...ளக்்ட, மஆ்்ி, ்த்ஆ கஆ்ள ோமிம�கள ரகாக்ே ளர ி�ளட்ாலாகளஉக்�.ள்ப ��ிபக்்ே ா�ளஉஙகஆ்த்ளஆ்ம�ளக்்ளககள ே்ிெ்ளஎட்ளஎப �ளஎ ்ப ாபகக்்வபகக? டணனடளஉஙகஆ்ளஆ்ம�ளரகாக்ம ாடள ிகஆ்க்ாமள ��ாே ள ்ிே, ்்ள ேளம்ப ாபககளஎட்ளே ாட்்ிமஆல.ள்்பக்ளன்ள

Figure

Updating...

References

 1. http://www.vikatan.com/aval/2011/09/zwyzju/images/avl35a.jpg
 2. [ Top ]
 3. http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=3&sid=284&aid=10379#கோலங்கள்...கோலங்கள்...
 4. [ Top ]
 5. [ Top ]
 6. http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=3&sid=284&aid=10415#நமக்குள்ளே...
 7. [ Top ]
 8. http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=3&sid=284&aid=10355#ராசிபலன்கள்
 9. [ Top ]
 10. http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=3&sid=284&aid=10422# உங்கள் குழந்தையும் இனி நம்பர் 1
 11. [ Top ]
 12. http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=3&sid=284&aid=10437#பூஜ்யத்திலிருந்து ராஜ்ஜியத்துக்கு...
 13. [ Top ]
 14. http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=3&sid=284&aid=10362#அருள் தரும் அம்மன் உலா!
 15. [ Top ]
 16. http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=3&sid=284&aid=10356#ஹலோ, ஜாக்கிரதை!
 17. [ Top ]
 18. http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=3&sid=284&aid=10413#கேபிள் கலாட்டா!
 19. [ Top ]
 20. http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=3&sid=284&aid=10418#என் டைரி-259
 21. [ Top ]
 22. http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=3&sid=284&aid=10382#டூ மினிட்ஸ் கிச்சன் கில்லாடிகள்!
 23. [ Top ]
 24. http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=3&sid=284&aid=10391#டக்கர் தயிர் ஜிலேபி!
 25. [ Top ]
 26. http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=3&sid=284&aid=10412#ஃபைவ் ஸ்டார் சமையல் !
 27. [ Top ]
 28. [ Top ]
 29. http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=3&sid=284&aid=10428#டிரெஸ்ஸிங் ரூம்
 30. [ Top ]
Related subjects :