Comparison of Emotional Intelligence in talented students and normal students in Ardabil University of Medical Sciences in 2014-2015

Download (0)

Full text

(1)

* :لوئسم ةدنسیون امه یلع یفرشاریم هداز :یناشن لیبدرا ، یملاسا دازآ هاگشناد ، جیسب دحاو ، دکشناد ة یکشزپ :نفلت 09143539247 :هنایار homaalizadeh61@gmail.com ةرود ،راوزبس یکشزپ مولع هاگشناد یشهوژپ یملع ةلجم 24 ةرامش ، 5 ید و رذآ ، 1396 ص ، 347 -352 . :تیاس سردآ http://jsums.medsab.ac.ir :همانایار ab.ac.ir journal@meds

شوه ةسیاقم

یناجیه

نایوجشناد

ناشخرد یاهدادعتسا

هاگشناد نایوجشناد ریاس و

مولع

لیبدرا یکشزپ

لاس رد

1393

ارهز یرکذت 1 ، میرم یقوثو یدامن 2 ، هیسآ روپدحوم 3 ، امه یلع یفرشاریم هداز 3 * ، میرم عراز 4 ، یتیگ یمیحر 5 1 . رایداتسا ، هورگ یراتسرپ ، دکشناد ة یراتسرپ و ییامام ، اگشناد ه لیبدرا یکشزپ مولع ، لیبدرا ، ناریا 2 . وجشناد ی رتکد ،ی هورگ یراتسرپ ، دکشناد ة ،ییامام و یراتسرپ زیربت یکشزپ مولع هاگشناد ، زیربت ، ناریا 3 . سانشراک دشرا ، هورگ یراتسرپ ، دکشناد ة یکشزپ ، دحاو لیبدرا ، هاگشناد دازآ یملاسا ، لیبدرا ، ناریا 4 . رتکد یوجشناد ،ی هیذ ت هورگ ، دکشناد ة ،ییاذغ مولع و هیذ ت ،زیربت یکشزپ مولع هاگشناد زیربت ناریا ، 5 رایداتسا . ، هورگ نانز ، دکشناد ة یکشزپ ، هاگشناد لیبدرا یکشزپ مولع ، لیبدرا ، ناریا همدقم نیتس خن ناج ،راب ریام و رتیپ حلاطص ا یولاس شوه یناجیه ار ةهد تلااةم رد 1990 هب پ .دندرب راک لیناد ،نآ زا رد نملگ لاددس 1995 شورارپ باتک یناجیه شوه اب و درک رددشتنم ار هک بوضوم نیا حرط « ارچ شوه یناجیه هم رت زا شوه یمومع ؟تسا » یملع نوتم رد و درک ادیپ یناهج شرتسگ حلاطصا نیا ددددش ریگارا یدددصدددصخت و [ 1 ] . شوه یناجیه هعومجم یا زا و تاناجیه یدنمناوت مربرد ار اه ی هک دریگ تردت لرتنک و هلباةم بارطدددضا دراوم و تلاکدددشم اب ییورایور رد ار صخدددش لااب روآ یم و درب ببس درکلمع بسانم رد هطیح یهاگآ ،یهاگآدوخ یاه :تفایرد خیرات 3 رهم 1394 :شریذپ خیرات 18 نمهب 1394 هژاودیلک :اه ،ناش خرد دادعتس ا نایوجش ناد ،یکشزپ مولع شوه یناجیه .

هدیکچ

ا فاده شوه یناجیه هعومجم یا زا ه ناجی و اه یدنمناوت هک تدددسا ییاه تردت رد ار صخدددش لرتنک و هلباةم یم لااب تلاکشم اب ییورایور ببس و درب درکلمع بسانم رد هطیح یاه یم یلیصحت تیةاوم هلمج زا لتخم .دوش ه اب لیبدرا یکشزپ مولع هاگشناد نایوجشناد ریاس و ناشخرد دادعتسا نایوجشناد یناجیه شوه هعلاطم نیا رد .دش هسیاةم شور و داوم اه شهوژپ رضاح هعلاطم ا ی یفیصوت -یلیلحت هب نآ رد هک دوب هنومن تروص ،یاداصت یریگ 30 زا رفن و ناش خرد دادعتس ا نایوجش ناد 30 مرت لیبدرا یکش زپ مولع هاگش ناد ناش خرد دادعتس ا ریغ نایوجش ناد زا رفن لاس رد )ناس مه ةتش ر و یلیص حت 1393 .دندش یس ررب همانش س رپ هعلاطم رازبا ی تاعلاطا تمس ت ود لماش یا یعامتجا و یدرا همانش س رپ و یا 90 یلاؤس راب -هداد .دوب نآ اه مرن و یطابنتس ا و یفیص وت رامآ زا هدافتس ا اب رازاا SPSS ةخسن 16 یروآدرگ .دش هتفای اه جیاتن ناشن داد نیگنایم شوه یناجیه نایوجشناد دادعتسا ناشخرد 48 / 10 ± 6 3 / 334 و نایوجشناد ریغ دادعتس ا ناش خرد 94 / 734 ± 407 / 311 دوب و توافت ود هورگ رظن زا یرامآ انعم راد دوبن 072 / 0 = p ) . ةس یاةم داعبا لتخم شوه یناجیه نایوجدددشناد رد ود دعب للاةتدددسا 02 / 0 = p ) لرتنک و شناکت 05 / 0 = p ) توافت یرامآ انعم یراد دوب . هولاع ،نآ رب یاهری تم فاطعنا ،یریذپ ،یزاربادوخ تزع ، فن طباور نیب ،یدرا رادددشا ،یناور لح هلنسم و ینامداش زین رد نایوجشناد دادعتسا ناشخرد یمک رتلااب ،دوب یلو رظنزا یرامآ نیا توافت اه انعم راد دوبن . هجیتن یریگ لاةتسا و شناکت لرتنک تردت ناشخرد دادعتسا نایوجشناد هک داد ناشن هعلاطم نیا جیاتن یرتلااب ل .دنتشاد ناشخرد دادعتسا ریغ نایوجشناد هب تبسن

(2)

،یعام تجا تی ریدم و هط بار یم یتیریدم دوخ دودددش [ 2 و 3 ] . هب شوه ،یترابع یناجیه یارب یرازبا تخانددش ، دربراک و لرتنک ناجیه اه رد دوخ و یم بوسحم نارگید دوش [ 4 و 5 ] . هعماج ره نایوجش ناد و دیلوت یورین ،یناس نا ةیامرس یا هب نآ یادرا ناگدنزاس یم رامش دنور [ 6 ] تلاسر ،اتسار نیا رد . هاگش ناد گرزب ةعس وت اه همه هبناج و شرورپ یداراا ،دنمش ناد ،دنمدددشیدنا تدددسا هتخیهرا و دهعتم ،صدددصختم دنناوتب هک تیریدم هب ار تاناجیه لرتنک و راتار رب مزلا هنوگ دنهد ماجنا یا دنیآ لیان یعامتجا و یل ش ،یلیصحت تیةاوم هب هک [ 7 ] . هک دن رواب نیا رب ،هزورما شوه یتخان دددش رد نیرتهب طیارددش کی دودح لماع طةا تیةاوم زا مراهچ هب یتاب .تددساه لماوع تراهم و شوه هلمج زا ،رگید تس باو ،یناجیه یاه ه تس ا [ 8 ] یم هتفگ . لااب یناجیه شوه هک ینایوجددشناد دوددش اب دنراد و یلیددصحت تددسکددش یم هجاوم یرتمک بارطددضا دنوددش [ 9 ] . هب یلیدددصحت تیعدددضو رد بارطدددضا و ناجیه لرتنک ،یترابع تددسا راذگریثأت [ 10 ] یرایددسب دهاوددش . تبثم تاریثأت یایوگ تیةاوم رب یناجیه شوه وجو صخدددش یدمآراک و یتآ یاه د دراد [ 11 و 12 ] ان عم و تب ثم یگتدددسبمه ،لک رد . نیب یراد تاعلاطم زا یرایددسب رد یلیددصحت تارددشیپ و یناجیه شوه هب یم شچ دروخ [ 13 و 14 ] . رب دیکأت ام یددشزومآ ماظن رد دوجوم تلاکددشم زا یکی هدی دان و یلیدددصحت ییان اوت رد یناج یه شوه تی مها نتارگ لاح رد ،تددسا هعماج داراا تددشونرددس ی رد راذگریثأت داراا هک هعماج دنراد ییلااب یناجیه شوه هک دنتددسه یناددسک [ 15 ] . اب هب هجوت و دودح م هن یمز نیا رد هة طنم رد ام تاعلاطا هک نیا هدددسیاةم نونکات دادعتدددسا نایوجدددشناد یناجیه شوه نیب یا ماجنا یداع و ناش خرد نش ور اب ناوتب دیاش ،تس ا هدش ن ندش هفلؤم وه یلدددصا یاه همانرب رد هورگ ود رد یناجیه ش و یزیر یتساک عار ،رتهب هچ ره تیةاوم تصرا داجیا و اه و لمکم یاه .درک شلات نایوجشناد یناربج ییان اوت یاه وگلا زا یناج یه شوه یدددسررب رد لاومعم ینهذ و ینهذ ییاناوت یبیکرت یاهوگلا ای و )یولاس و ریام لثم یتیصخش راب و نملگ لثم تسا )نآ یم هداف راب یوگلا .دوش نآ هگر یوگلا هب یناجیه شوه نآ رد هک دراد ترهش یبیکرت ای اه هب ییاناوت زا یبیکرت تروددص هگر و ینهذ یاه یتیددصخددش یاه یم یرعت شوخ ریظن ،دوش ساس حا راهم ،یهاگآدوخ ،ینیب و اه هتخیگنارب یشزیگنادوخ و ایتشا ،تمواةم ،اه [ 16 ] . علاطم یانبریز ة دددضاح ر لدم و مود یوگلا سادددسا رب راب یداهنش یپ نآ تس ا رترب یاهدادعتس ا هم شةن هب هجوت اب . تملاددس و تددشادهب ناگوان تیاده رد یکددشزپ مولع ناگبخن و یهاگآ ریثأت و روش ک زا شوه یناجیه و یلیص حت تارش یپ رد اب هعلاطم نیا ،هدنیآ یارب رتهب تیریدم ییاناوت فده ةدددسیاةم شوه ناد یناجیه نایوجشناد ریاس و ناشخرد دادعتسا نایوجش لاس رد 1393 .تارگ ماجنا شور و داوم اه شهوژپ رددضاح هعلاطم یا یفیددصوت -یلیلحت تددسا هک رد نآ شوه نایوجشناد ریاس اب ناشخرد دادعتسا نایوجشناد یناجیه لادددس رد 1393 ةعماج .تدددسا هددددش هدددسیاةم شهوژپ دروم نایوجش ناد یاهدادعتس ا و ناش خرد )ناش خرد دادعتس ا ریغ یکشزپ مولع هاگشناد لیبدرا دندوب . روظنم یوجشناد زا دادعتسا نادددشخرد ییوجدددشناد تدددسا هک زا رط ف یارودددش تیاده یاهدادعتس ا ناش خرد ترازو ،مولع تاةیةحت و یروانا هب ناونع یاهدادعتس ا ناش خرد یارعم هدش و تس ا رد هاگش ناد لیبدرا لیددصحت هب لو ددشم وجددشناد .تددسا ناددشخرد دادعتددسا ریغ ی هتاریذپ نایوجش ناد تس ا لیبدرا یکش زپ مولع هاگش ناد رد هدش نایوجددشناد لک .تددسین ناددشخرد یاهدادعتددسا هورگ وزج هک هنومن نامز تدم رد هاگشناد ناشخرد دادعتسا یریگ 35 هک دوب 5 هب رفن همانشسرپ لیمکت مدع لیلد ای مدع هعلاطم دراو تیاضر .دندشن هب لیلد تکرش داراا رگش هوژپ هکنیا ار هعلاطم رد هدننک یددسلاکمه نایاارطا اب تلاماعت رظن زا ،ناتددسود ،دیتاددسا ،اه تبون کی لوط رد )نآزج و هاگدددشناد و ناتدددسرامیب لندددسرپ زین لرتنک هورگ ،درک هدهاددشم یزومآراک 30 .دددش باختنا رفن هن ومن یریگ هب هة بط یاداددددصت روط نیا رد .دددددش ماج نا یا ومن هن جح .دش باختنا وجشناد یواسم دادعت هتشر ره زا یریگ هنومن 60 هک دوب رفن 30 و ناددشخرد دادعتددسا یوجددشناد 30 )ناسمه ةتشر و یلیصحت مرت ناشخرد دادعتسا ریغ یوجشناد هعلاطم هب دورو رایعم .دندوب لیبدرا یکدددشزپ مولع هاگدددشناد هب لیبدرا یکددشزپ مولع هاگددشناد رد لیددصحت د ناونع یوجددشنا و لیامت نتش اد و ناش خرد دادعتس ا ریغ و ناش خرد دادعتس ا ،جورخ رایعم و هعلاطم رد تکردددش هب تیادددضر شزومآ تاایرد راب ةمانشسرپ لیمکت و هدهاشم ای هنیمز نیا رد یلبت .دوب نآ پ ناةةحم و تیاضر بسک زا دروم رد تاحیضوت نداد هنامرحم انشسرپ لیمکت ةوحن و تاعلاطا ندنام هم اه ، ةمانشسرپ تاص خش م یعامتجا و یدرا ةمانش س رپ و 90 یلاؤس راب ار نآ تکرش هب دنداد فیةحت رد ناگدننک . راب ةمانشسرپ -نآ هب تروص جنپ هنیزگ یا و اب رایعم هرمن ترکیل یراذگ یم یعومددس .دوددش و نیا ناراکمه همانش س رپ هدرک یظنت ار یبایراجنه و دنا و ییایاپ نآ اب شور لآ یاف خابنرک 93 هبساحم دصرد هدش [ 17 ] یاراد و هدزناپ هطیح تددسا . ره کی زا نیا هدزناپ هطیح اب شددش لاؤددس

(3)

یبایزرا یم دوددش . لتادح ةرمن بددسک هدددش زا نآ 90 رثکادح و نآ ةرمن 450 تسا . هطیح زا تسا ترابع همانشسرپ نیا یاه : 1 . ییاناوت یزاربادوخ زاربا ،تاساسحا اهرواب و راکاا یرص م و بااد زا تراهم یاه هدنزادددس و فحرب دوخ لمادددش ار یم دوش . 2 . عتاو ییاناوت ییارگ شجنددس نیب یگنهامه یزیچ تددسا هک هب روط یناجیه هبرجت هدش و یزیچ هک هب یعتاو روط دوجو .دراد 3 . یهاگآدوخ ییاناوت یناجیه هاگآ ندوب و ها سادددسحا دوخ .تسا 4 . ییااوکدددشدوخ ییاناوت کرد تیارظ یاه هوةلاب و ماجنا یزیچ هک تسا یم ناوت ماجنا ؛داد شلات ماجنا یارب نداد و تذل .تسا نآ زا ندرب 5 . شوخ ییاناوت ینیب ناکریز ة هاگن ندرک هب یگدنز و تیوةت شرگن یاه ،تبثم یتح رد ترودددص زورب تلاکدددشم و تاساسحا یفنم .تسا 6 . ییاناوت ینامداددش ساددسحا یتخبددشوخ رد یگدنز ،دوخ ل تذ ندرب زا دوخ و ،نارگید نتددشاد ،تبثم تاددساددسحا ،میرص حرفم و خوش .تسا 7 . لمحت راشا ییاناوت یناور تمواةم ندرک رد ربارب ،اهدادیور تیعتوم یاه روآرادددشا و تاناجیه نودب ،یوت ندزاج ؛تسا ای ییورایور لاعا و تبثم اب .تسا راشا 8 . لرتنک ییاناوت شناکت تمواةم رد ربارب شناکت و ییاناوت لرتنک تاناجیه .تسا دوخ 9 . فاط عنا ییان اوت یریذپ ندوبراگ زادددس راک اا رات ار و اب تاریی ت طیحم و تیعتوم اه .تس 10 . تیلوندددسم یریذپ ییاناوت یعامتجا زورب دوخ هب ناونع وضع یاراد ح ،یراکمه رثؤم هدنزاس و رد هورگ .تسا 11 . ییاناوت للاةتددسا تیاده راکاا و لامعا وخ د و ندوبدازآ زا تلایامت یناجیه .تسا 12 . تزع ییان اوت فن هاگ آ ندوب زا کاردا و دوخ شریذپ دوخ و مارتحا هب دوخ .تسا 13 . لح هلنسم ییاناوت صیخشت و یرعت ،تلاکشم هب نامه یبوخ فلخ ندرک و فةحت ندیش خب هب هار لح یاه رثؤم و هوةلاب .تسا 14 . ه ییاناوت یلد هاگآ ندوب و د کر تاددساددسحا نارگید و شزرا نداد هب نآ .تسا 15 . طب اور نی ب یی اددناوت یدرا داددجی ا و ظف ح طب اور تیادددضر شخب لباةتم تدددسا هک اب ،یفطاع یکیدزن ،تیمیمص تبحم ندرک و تبحم نتارگ یم هیصوت دوش . هی زجت یارب لی لحتو هداد یاه شهوژپ ،ردددضاح زا رام آ یفیدددصوت لثم ،نیگنایم فارحنا رادناتدددسا ،د یناوارا لودج و یاه رام آ و یطاب نتدددسا اب هج وت هب جیات ن نومزآ نیول و فورگوملوک فونریمدددسا لاددمرنریغ و هداد یخرب ندوب ،ادده زا نومزآ یاه زین یرتماراپریغ هدافتسا دش . یارب دددسیاة م ة تارمن تواف ت ود هورگ زا نومزآ یرام آ نم یارب ،ینتیو ددسیاةم ة یخرب یگژیو یاه یدرا -ن یعامتجا زی زا نومزآ یرتماراپ t اب هنومن یاه لةتدددسم و ود یاک نومزآ و مرن رازاا SPSS خسن ة 16 هدافتسا ش .د نعم مطس ا یراد 05 / 0 p< .دش هتارگ رظن رد هتفای اه جیاتن دددسیاةم ة دادعتدددسا نایوجدددشناد رد یناجیه شوه داعبا ریغ و ناش خرد هک داد ناش ن ناش خرد دادعتس ا دعب ود رد طةا للاةتس ا 02 / 0 = p شناکت لرتنک و 05 / 0 p= زا توافت یرامآ رظن نعم ا شناکت لرتنک تردت ناشخرد دادعتسا نایوجشناد و دوب راد ریغ نایوجش ناد هب تبس ن یرتلااب للاةتس ا و ناش خرد دادعتس ا .دن تدددشاد هولاع ،نآ رب فاط عنا یاه ری تم ،یزاربادوخ ،یریذپ تزع ،یناور راشا ،یدرا نیب طباور ، فن لنسم لح و ه ینامداش ،دوب رتلااب یمک ناش خرد دادعتس ا نایوجش ناد رد زین رظنزا یلو توافت نیا یرامآ نعم اه ا دوبن راد لودج 1 ). لودج 1 یناجیه شوه داعبا نیگنایم . راب( دادعتس ا نایوجش ناد )نآ ناشخرد دادعتسا ریغ و ناشخرد اهریغتم تارمن نیگنایم p Value دادعتسا ناشخرد سا ریغ دادعت ناشخرد هلنسم لح 6 / 24 4 / 21 09 / 0 ینامداش 3 / 21 91 / 20 64 / 0 للاةتسا 1 / 23 8 / 19 02 / 0 یناور راشا لمحت 9 / 19 18 15 / 0 ییااوکشدوخ 9 / 22 12 / 22 45 / 0 یهاگآدوخ 7 / 22 15 / 20 041 / 0 عتاو ییارگ 43 / 18 3 / 19 46 / 0 یدرا نیب طباور 76 / 24 56 / 23 29 / 0 شوخ ینیب 56 / 23 39 / 21 09 / 0 تزع فن 23 / 23 43 / 21 26 / 0 شناکت لرتنک 7 / 19 56 / 15 05 / 0 فاطعنا یریذپ 56 / 20 78 / 19 44 / 0 تیلونسم یریذپ 7 / 24 84 / 24 92 / 0 ه یدرد 8 / 24 97 / 24 88 / 0 یزاربادوخ 7 / 19 92 / 17 07 / 0

(4)

نایوجدددشناد یناجیه شوه نیگنایم 49 / 34 ± 88 / 322 و هنماد 239 -396 ایوجشناد ینس نیگنایم ، و ناشخرد دادعتسا ن هبادددشم نادددشخرد دادعتدددسا ریغ 3 / 5 ± 5 / 24 هنماد و 18 -35 ، تیرثکا 19 رفن 3 / 63 تیرثکا ردپ تلایصحت ،ثنؤم )دصرد 14 رفن 7 / 46 ناردام رثکا تلایصحت و یلاع و لپید )دصرد 20 رفن 6 / 66 دوب ییادتبا )دص رد نیب . تلایص حت و نایوجش ناد نج نآ یناج یه شوه اب نیدل او ان عم یرام آ ةط بار اه دوجو یراد .تددددشادن رظن زا طةا هورگ ود لدع م اب یرام آ فلاتخا ه نعم ا دنتش اد یراد لودج 2 ). رمن فلاتخا نیرتش یب ة هتش ر یاه لتخم هدکشناد رد اه 35 زا هک دوب نعم توافت یرامآ رظن ا راد ی هتشر نیب اه دشن هدهاشم . لودج 2 . یگژیو یخرب طابترا یدرف یاه یناجیه شوه و یعامتجا و ناشخرد دادعتسا ریغ و ناشخرد دادعتسا نایوجشناد اهریغتم دادعتسا ناشخرد دادعتسا ریغ ناشخرد p نس 1 / 5 ± 36 / 26 6 / 6 ± 3 / 25 29 / 0 نج رکذم ثنؤم 7 / 36 % 3 / 63 % %40 %60 24 / 0 ردپ تلایصحت ییادتبا هطسوتم لپید لااب و 12 % 3 / 41 % 7 / 46 % 3 / 13 % 1 / 40 % 6 / 46 % 19 / 0 ردام تلایصحت ییادتبا هطسوتم لااب و لپید 3 / 43 % 3 / 53 % 3 / 3 % 6 / 66 % 30 % 3 / 3 % 13 / 0 لدعم 8 / 58 ± 2 / 16 85 / 0 ± 2 / 17 001 / 0 یناجیه شوه 48 / 10 ± 36 / 334 94 / 734 ± 407 / 311 072 / 0 ثحب و ناش خرد دادعتس ا نایوجش ناد رد یناجیه شوه داعبا ةس یاةم دادعتددسا ریغ ناددشخرد دعب ود رد زا شناکت لرتنک و للاةتددسا انعم فلاتخا ه اب یرامآ رظن ؛داد نادددشن یراد نعم نیدب ا هک للاةتس ا و شناکت لرتنک تردت ناش خرد دادعتس ا نایوجش ناد .دنتش اد ناش خرد دادعتس ا ریغ نایوجش ناد هب تبس ن یرتلااب هولاع فاط عنا یاه ری تم ،نآ رب تزع ،یزاربادوخ ،یریذپ ، فن یدرا نیب طباور رد زین ینامداددش و هلنددسم لح ،یناور راددشا ، یرامآ رظنزا یلو ،دوب رتلااب یمک ناش خرد دادعتس ا نایوجش ناد توافت نیا انعم اه .دوبن راد نرفص نایوجش ناد هک دنداد ناش ن ناراکمه و داژ دادعتس ا دادعتس ا ریغ و ناش خرد ناش خرد اب ییااوکش دوخ دعب رد طةا توافتم ه طیح ریاس رد و دنا ه انعم فلاتخا ه اب اه دنرادن یراد [ 15 ] رضاح ةعلاطم ةتاای اب هعلاطم نیا ییوسمهان . تسا نکمم هاگش ناد بون هب .دش اب طبترم هب دراد لامتحا هجوت تاایرد لیلد ،ناش خرد دادعتس ا هورگ هب لیبدرا هاگش ناد رد نایاارطا رتدایز داعبا رد یناجیه ددددشر یارب یااک تدددصرا نایوجدددشناد نیا هتش اد ار لااب ةدش رکذ شوه دش ر رب تص را ریثأت دییأت رد .دنا هتاای یناجیه یدهم یاه هداز یاهری تم ،داد نادددشن ناراکمه و فاطعنا ،شناکت لرتنک نایوجشناد رد یناور راشا لمحت و یریذپ ناددش و تددصرا نوچ .تددسا هدوب رتلااب رتخد هب تبددسن رددسپ هتددشاد یناجیه دددشر یارب یرتددشیب دنا [ 2 ] . یرگید ةعلاطم زین هک داد ناددشن هک ینایوجددشناد هدوب هجوت دروم رتهب طابترا دنا و هتشاد یرتشیب یناجیه دشر دنا [ 18 ] . هتاای و یسنتوس ،دنولیلج تاعلاطم یاه یریما رد توافت ینیچ ةعلاطم ،یتیددصخددش لتخم داعبا ناراکمه و زادرپ طابترا لاددسا خرا و ،یلیددصحت تیةاوم و یناجیه شوه شوه ریثأت ولم رد ار یدددصدددصخت نابز یریگدای رد یناجیه نایوجدددشناد نیب هدرک شرازگ یداع نایوجشناد و ناشخرد دادعتسا دنا [ 23-19 ] . هتاای اب راک ةعلاطم جیاتن هتبلا .دوب وددسمهان رددضاح ةعلاطم یاه اب ناش خرد دادعتس ا نایوجش ناد یناجیه شوه ،داد ناش ن یو دن چ تواف ت هع ماج یداع مرن درادن ینا [ 24 ] . ار فلاتخا نیا یم س یاةم هب ناوت ة گرزب هعماج اب نایوجش ناد رت هک داد تبس ن هب هعماج رد شوه رد توافت نیا دیادددش داراا ینوگانوگ تلع .دشابن دوهشم یناجیه یدرا لم اوع ریثأت اب هط بار رد شوه رب یعام تجا ش ناد هک داد ناش ن هعلاطم نیا جیاتن ،نایوجش ناد یناجیه نایوج زا ناشخرد دادعتسا ریغ و ناشخرد دادعتسا رظن راثآ تاصخشم اب یناج یه شوه رب یعام تجا و یدرا زج دروم یه رد ه تشر و لدعم ة نعم توافت یلیصحت ا یراد دنتشادن هتاای نیا . اب اه ،یفددسوی و تراددشب تاعلاطم جیاتن و ناراکمه و نیدلاریهظ رد دروم و ندددس طاب ترا ندوبن رادان عم و ،نای وجدددشناد نج ردام و ردپ تلایددصحت تددسوددسمه یناجیه شوه اب [ 11 ، 25 و 26 ] نج رد یناجیه شوه ةرمن یرترب یفسوی ةعلاطم رد ،اما . ددددش هداد نادددشن ثنؤم [ 27 ] نرفدددص . ناراکمه و داژ نیب زین و ناشخرد دادعتسا نایوجشناد یناجیه شوه و ردپ تلایصحت یرامآ توافت ناددشخرد دادعتددسا ریغ انعم دندرک هدهاددشم یراد [ 15 ] لامتحا .تس وس مهان رض اح ةعلاطم ةتاای اب زین هتاای نیا . رد هددعلاددطم دروم داراا یگژیو تواددفت زا تواددفت نیا دراد هاگش ناد یپ یارب ،لاح ره رد .دوش یش ان وا یاه نیا هب ندرب ضتانت شهوژپ ماجنا اه لماوع ییاسانش و هدنیآ رد یرتشیب یاه جا و یتددسیز یگنهرا و یعامت گرزب ةنومن جح رد رت یرورددض .تسا

(5)

هجیتن یریگ ناکت لرتنک و للاةتسا دعب ود رد یناجیه شوه داعبا ةسیاةم ش توافت ناشخرد دادعتسا ریغ و ناشخرد دادعتسا نایوجشناد رد انعم یرامآ تردت ناددشخرد دادعتددسا نایوجددشناد .تددشاد یراد تبددسن یرتلااب للاةتددسا و شناکت لرتنک ریغ نایوجددشناد هب لذب زا هلنسم نیا دراد لامتحا .دنتشاد ناشخرد دادعتسا هجوت دشاب هدش یشان یناجیه دشر تصرا نتشاد و نایاارطا نیا رد . هاگش ناد نلاونس م هب دروم یم داهنش یپ اه هک دوش تص را یاه دشر یارب ار همانرب رد و دننک هارا نایوجشناد یمامت یزیر یاه هولاع یدددشزومآ زین نانآ یناجیه شوه هب ،یتخاندددش شوه رب یاه دن مناوت یاة ترا رب یناج یه شوه هک ارچ ،دن نک هج وت هطیح رد نایوجددشناد نآ ناور تملاددس رب لتخم یاه ریثأت اه هب دراد ییازس [ 28 و 29 ] . تیدودحم اه تیدودحم زا یم هعلاطم نیا یاه هب ناوت هرادددشا ک ةنومن جح اریز ،درک نایوجددشناد ا لیبدرا هاگددشناد رد ناددشخرد دادعتددس طةا هع لاط م ماگ نه 35 رد تک ردددش زا رفن جنپ هک دن دوب رفن طةا ،اذل ؛دنددددش فردددصنم هعلاطم 30 نومزآ هورگ یارب رفن ةوحن رظن زا ار وجش ناد ره نارگش هوژپ هک اجنآ زا .دش باختنا هده اددددشم تح ت یزومآراک تب ون کی رد طاب ترا یرارترب یمرارت هورگ ،دن داد ربارب ه لرتنک هت ارگ رظن رد دروم هورگ .دددش لماک هعلاطم نیا تیدودحم لماوع رگید زا یددضعب ندددشن مرا مرا یخرب زین ببدددس نیا هب .دوب اه مدع .ددددش فذح اه مرا هب ناددسآ یددسرتددسد و ییاور اب ربتعم یناجیه شوه یاه مولع ةعومجم ندوب اندشآان و رودشک لخاد رد هددشدییأت ییایاپ دددشک یکدددشزپ رگید زا یناج یه شوه هب طوبرم یهاف م اب رو تیدودحم .دوب رضاح ةعلاطم یاه ینادردق و رکشت تاعلاطم زکرم زا رددضاح ةعلاطم نارگددشهوژپ شزومآ ةعددسوت و یکدشزپ تکرادشم نایوجدشناد ،لیبدرا و رکدشت نارظان و هدننک ریدةت م ی .دننک

References[1] Goleman D, Boyatzis RE, Mckee A. Primal leadership:

Realizing the power of emotional intelligence. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press, 2002. [2] Mehdi Zadeh H, Azizi M, Jamshid zadeh F. Investigation of

emotional intelligence among students of Medical Sciences Universities in Western Iran. Journal of Health System Research, 2011; 7(1): 89-100.

[3] Seif A. Psychology of development psychology of learning and teaching. Tehran: Agah Publication, 2007.

[4] Bar-On R. The Bar-On model of emotional social intelligence (ESI). Psicothema, 2006; 18: 13-25.

[5] Bar-On R, Parker JDA. The handbook of emotional intelligence: Theory, development, assessment, and application at home, school and in the workplace. San Francisco, CA: Jossey- Bass, 2000.

[6] Gheidar Z. Study of correlation between creativity and EQ among insurance worker. Tehran: Asre Andishe institute, 2009. [in Persian]

[7] Austin EJ, Evans P, Goldwater R, Potter V. A preliminary study of emotional intelligence, empathy and exam performance in first year medical students star, open. Personality and Individual Differences, 2005; 39(8), 1395-405. [8] Liff S. Social and emotional intelligence: Applications for developmental. Journal of Developmental Education, 2003; 26: 28-35.

[9] Khadiv zadeh T, Drakhshan A, Saif AA, Valae N. The relationship of students' study strategies whit their personal characteristics and academic background. Iranian Journal of Medical Education, 2005; 4(2): 53-61. [in Persian]

[10] Dehshir Gh. Relationship between emotional intelligence, academic achievement. News and Business Research, 2006; 18: 97-106.

[11] Yousefi, F. The relationship between emotional intelligence

and communication skills in university students. Journal of Iranian Psychologists, 2006; 3(9): 5-12. [in Persian]

[12] Alimohamadi N, Eslampanah M, Madizadeh, H. A study on Iranian students' emotional intelligence. MA Thesise, Islamic of Azad University of Kermanshah, 2010. [in Persian] [13] Jafari M, Ahmadzade F. Investigate the association between

the components of emotional intelligence and academic achievement in students. Razi Journal of Medical Sciences, 2014; 21: 85-93.

[14] Robert VH. The role of emotional intelligence in the academic achievement of first year college students. Dissertation, A & M University, 2003.

[15] Safar Nejad Z, Jouybari L, Fata L. Comparing of emotional intelligence in bright talents and non-talented students in Golestan University of medical sciences 1392-93. Journal of Medical Education of Development, 2016; 9(21): 61-72. [16] Salovey P, Bedell B, Detweiler J, Mayer JD. Current

directions inemotional intelligence research. in Lewis M. & Haviland, Jones J. Handbook of Emotion. 2nd ed., New York, Guilford Press, 2000: 504-520.

[17] Samouei R, Kamali F, Alavi M, Yazdi M. Comparison of management capabilities of health services management students and medical students based on indicators of emotional intelligence in Isfahan University of medical sciences. Iranian Journal of Medical Education, 2011; 10(5(29)): 1209-12. [in Persian]

[18] Hakim Javadi M. Comparison of emotional intelligence, social skills [in terms of age] and academic achievement of students in bright and normal. Dissertation of Psychology, University of Tehran, 2004.

[19] Khaliliazar H. Comparison emotional intelligence between normal and gifted students and it's relationship with academic achievement. Research in Curriculum Planning,

(6)

2007; 1(14): 107-124.

[20] Shaughnessy MF, Greene M, Misutova M, Sumala J, Siltala R. 16 PF personality profile of gifted children: Preliminary report of an international study. North American Journal of Psychology, 2004; 6(1): 51-54.

[21] Amiri SH. Evaluation and comparison of personality factor in talented students and non talented in Esfahan university. Faculty of Psychological and Educational Sciences, University of Esfahan, 2007; 2(2): 45-60.

[22] Chini Pardaz Z, Ghafourian Boroujerdnia M, Pasalar P, Shirvan Khuzang A, Keshavarz A. Investigate the relationship between emotional intelligence and achievement of students in Tehran University of Medical Sciences 1386-88. Journal of Medical Education Development Center, 2012; 8(11): 167-172.

[23] Farokh Eslamlou N. A comparative study of the nature of emotional intelligence on foreign language learning in nursing and health students in Urmia University of Medical Sciences. The Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty, 2013; 11(7): 491-497.

[24] Carr SE. Emotional intelligence in medical students: Does it correlate with selection measures? Medical Education, 2009; 43(11): 1069-77.

[25] Besharat M. Emotional intelligence effective in quality of social communication. Journal of Alzahra-Psychology Stadies, 2005; 2(3): 21-33. [in Persian]

[26] Zahiroddin A, Dibajnia P, Gheidar Z. Evaluation of emotional intelligence among students of 4th grade in different medical majors in Shahid Beheshti University of Medical Sciences. Pejouhandeh, 2010; 15(5): 204-7.

[27] Yosefi F, Khayer M. Reliability and validity of the scale for measuring social skills MATSON and compare the performance of boys and girls high school in the scale. Journal of Humanities and Social Sciences Shiraz University, 2003; 36: 147-158.

[28] Khosrojerdi R, Khan Zadeh A. Investigation of the relationship between emotional intelligence and public health in students of Sabzevar Tarbiat Moalm University. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 2011; 14(2): 110-6.

[29] Gholam Ali Pourang F, Moghaderie M, Adelipoure Z. The role of emotional intelligence and self- efficacy in prediction of mental health among students of Birjand Medical Science University. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 2015; 22(1): 160-168.

Figure

Updating...

References