1.:3.-11:..הפק תקספה ןיינבבש"ע םימה רקחמל ןוכמדנרג 11:..-11:3.םיליבקמ םיבשומ ינש 11:..-11:3. :ינש בשומ םימ יבאשמ לוהינ +םייגולויב םיכילהת-בומיפי הרו החנמ , םוירוטידואש"ע םימה רקחמל ןוכמדנרג

Full text

(1)

םימה רקחמל ןוכמה דנרג יסננו ןביטס ש"ע

הפיח ,ןוינכטה תירק ,דנרג ןינב 00333

:ןופלט 04-829-3351 :סקפ

04-8224246 gwritm@wri.technion.ac.il

ןוינכטה

-לארשיל יגולונכט ןוכמ

דנרג יסננו ןביטס ש"ע םימה רקחמל ןוכמה

תינכת

רקחמ ידימלת סנכ

קח

ר

לארשיב םימה

היישעתלו לוהינל רקחמל דיתעה רוד

'ה םוי

31.1.1.13

,

ש"ע םימה רקחמל ןוכמה ,דנרג ןיינב

יסננו ןביטס

דנרג

ןוינכט ,

הסינכ רושיא הווהמ סנכה תינכות ןוינכטל

סנכה הנבמ :

םיירקיעה סנכה יאשונל םאתהב םיבשומ העברא םייקנ םויה ךלהמב :

םימ תויגולונכט ,

םימ תוכרעמו םימ יבאשמ לוהינ ,

הביבסו םימ ו

היגולורדיה .

.םיאשונה לכל ףתושמ םירטסופ בשומ םייקנ ,הלק םיירהצ תחורא רחאל וגיציש ,םימה קשממ םיחמומ לש בשומ םייקנ םיירהצב

םוחת חותיפל םיידיתע םינוויכ

לארשיב םימה .םתפקשה יפ לע

.ץראב רקחמ תודסוממ םיריכב םירקוח לש תיעוצקמ הדעו ידי לע ורחבייש ,םינייטצמ רטסופלו האצרהל םיסרפ וקנעוי םויה ףוסב

0:99-0::9

החיתפ ירבדו תוכרב

םוירוטידוא ש"ע םימה רקחמל ןוכמ

דנרג

0::9-:9:09

בשומ ןושאר האילמ : –

םוירוטידוא ,תורחבנ תואצרה ש"ע םימה רקחמל ןוכמ

דנרג

:9:09-:::99 הפק תקספה

, ןיינבב ש"ע םימה רקחמל ןוכמ

דנרג

:::99-:3:09 םיליבקמ םיבשומ ינש

330 , םוירוטידוא ש"ע םימה רקחמל ןוכמ

דנרג רדחו 995 ןיבר ןיינב

:3:09-:0:99 3 םיירהצ תחורא

בשומ םירטסופ ,

ןיינבב ש"ע םימה רקחמל ןוכמ

דנרג

:0:99-:9:09 לנאפ

לארשיב םימה םוחת חותיפל םיידיתע םינוויכ :

םוירוטידוא ש"ע םימה רקחמל ןוכמ

דנרג

:9:09-:9:09 תקספה

הפק , ןיינבב ש"ע םימה רקחמל ןוכמ

דנרג

:9:09-:1::9 םיבשומ ינש

מ םיליבק 039

, םוירוטידוא ש"ע םימה רקחמל ןוכמ

דנרג רדחו 995 ןיבר ןיינב

:1:09-:1::9 םוכיס

םינייטצמ האצרהו רטסופל םיסרפ תקולחו ,

םוירוטידוא ש"ע םימה רקחמל ןוכמ

דנרג

ו תועצהה םוסרפ ה

תוגצמ :

םיריצקתה ולבקתהש

וגצוי ץבוקב תמדקומ המשרהב םימשרנלו סנכה יפתתשמל ל"אודב חלשייש םירצקת גצוי םגו

רתאב לש ןוכמ

ש"ע םימה רקחמל דנרג

. ,םימה ןוכמ רתאב ןה םג וגצוי םיצרמה תוגצמ טאמרופב

PDF

, .סנכה רחאל

המשרה ימד :

אל סנכב וגצוי םהיתודובעש םיטנדוטס י

ושקבת םלשל

.המשרה ימד לש תופתתשה ימד םלשל ושקבתי םיגיצמ םניאש םיטנדוטס

09 ₪ לכו

ה םיפתתשמ ה

םירחא ושקבתי

ש ילמס םולשתב ל

50 ₪ .

תועסה

העסה םייקנ : הרזחבו ןוינכטל למרכ ףוח תבכרמ

תמדקומה המשרהה סיסב לע , .

י סובוטואה ןיתמ

הנופה( תיברעמה האיציב למרכה ףוח תבכרה תנחתב

העשב ןוינכטה ןוויכל אצייו )םיה ףוחל 95:39

העשב ןוינכטהמ אציי למרכ ףוח תבכרה תנחתל הרזח סובוטואה . :1:09

. םיטרפ םיקייודמ

וחלשי םימשרנל ליימב

.

ח היינ :

אר ו םע ב"צמ ץבוק ישרגמ םוקימ

ןוכמל ךומסב היינח ש"ע םימה רקחמל

(2)

םימה רקחמל ןוכמה דנרג יסננו ןביטס ש"ע

הפיח ,ןוינכטה תירק ,דנרג ןינב 00333

:ןופלט 04-829-3351 :סקפ

04-8224246 gwritm@wri.technion.ac.il

ןוינכטה

-לארשיל יגולונכט ןוכמ

דנרג יסננו ןביטס ש"ע םימה רקחמל ןוכמה

רקחמ ידימלת סנכ תינכת

0:.. -0:19 ירבדו תוכרב החיתפ

םוירוטידוא ש"ע םימה רקחמל ןוכמ

דנרג

ביבש יבא 'פורפ

םימה רקחמל דנרג ןוכמ שאר ןוינכט ,

ילאומש דדוע 'פורפ רקחמל אישנל הנשמ

ןוינכט ,

תרפ ללה 'פורפ םיכמסומ ידומילל ס"היב ןקיד

ןוינכט ,

0:19 -1.:3.

ןושאר בשומ :

האילמ

,תורחבנ תואצרה החנמ

ןאידר ידע ,

םוירוטידוא ש"ע םימה רקחמל ןוכמ

דנרג

0::9 – 0:09 דעלא לט

,

הטיסרבינואה תירבעה Bacterial Biosensors for Monitoring and Classifying Water Pollution

0:09 – 0:09 ןפ ינור

,

ןוינכט תינוריעה םיכפשה תכלוה תכרעמ לע םירופא םימ לש תימוקמ הבשה לש תועפשהה

0:09 – :9:99 ןנור רנבא

,

ןוינכט Antibacterial Efficiency of a Composite Spacer Containing Zinc Oxide Nanoparticles

:9:99 –

:9::9 ,יקסלטוקס תירוא

עבטה תנגהל הרבחה עבטה תנגהל הרבחה לש םילחנה ח"וד ירקיע :לארשיב םיחלה לודיגה יתבלו םילחנל םימה תבשה

( 39:3 )

:9::9 –

:9:09 ןהכ ןתנילא

,

ינקלוו זכרמ ימב סמומה ינגרואה רמוחה בכרה רוטינו ןויפאל תינשדח הטיש

תלת היצנסרואלפ תרזעב םיחלוק

תידמימ

1.:3.

-11:.. הפק תקספה

ןיינבב ש"ע םימה רקחמל ןוכמ

דנרג

11:..-11:3. םיליבקמ םיבשומ ינש

11:..-11:3. :ינש בשומ

םימ יבאשמ לוהינ +

םייגולויב םיכילהת

-בומיפי הרו החנמ ,

םוירוטידוא ש"ע םימה רקחמל ןוכמ

דנרג

:::99

-::::9 רקילוא תירונ

,

ןוינכט Composite Classification-Optimization Model for Contamination Event Detection in Water Distribution

Systems

::::9 –

:::09 ןוסמרבא םדא

,

ןב תטיסרבינוא

-ןוירוג Cost-Benefit Analysis of Rural Water Service Improvements in Africa: Results From a

(3)

:::09 –

:::09 לאסמ לאדינ

ח ה ,

ןב תטיסרבינוא

-ןוירוג A Development of Novel Immobilized Anaerobic Bio-System for Treatment of Heterogeneous

Wastewaters

:::09 –

:3:99 ןמטוג הינ'ג

,

ןב תטיסרבינואמ

-ןוירוג םיחלוק תלפתה תוכרעמ לש יגולויבה חוליאה רקח

:3:99 –

:3::9 סאוד ראונא

,

ןוינכט םיטנקפירטינ םיקדייח תועצמאב םיחלוקמ םייאופר םירמוח תקחרהל יגולויב קוריפו החיפס לש בוליש

:3::9 –

:3:09 ןלוג המענ

,

הטיסרבינואה תירבעה Degradation of Carbamazepine, a Drug Persistent to Wastewater-Treatment, By Pleurotus Ostreatus

11:..-11:3. הביבסו םימ :ישילש בשומ

-קולסיק איג החנמ ,

המוק ןיבר ןיינב 9

, התיכ 9.8

:::99

-::::9 ןמרבליז ימת

,

הטיסרבינואה תירבעה לש םיביציה םיפוטוזיאה בכרהב הקימנידה

תרניכב ןקנחה ינורוצ

םיירקיעה םיביתנה תומיכל ילכ

תרניכב ןקנחה רוזחמב

::::9 –

:::09 סורג רנבא

,

הטיסרבינואה תירבעה שומיש

אשינה ןחרז תורוקמ יוהיזל ילככ טפסופה תלוקלומב ןחרזל רושקה ןצמח לש םיפוטוזיאב קבאב

תרנכל

.

:::09 –

:::09 דבאב םולשבא

,

תטיסרבינוא ןב

-ןוירוג .םוהתה ימ תוכיא לע ,תוממחב תילאנויצנבנוקו תינגרוא תואלקח תעפשה

:::09 –

:3:99 םערב רחש

,

ןב תטיסרבינוא

-ןוירוג םוהת ימ תוכיא לע תותפר יכפשל הריגא תוכירב תעפשה

– היבוט ראב רוזא

:3:99 –

:3::9 יחלמ רמות

,

הטיסרבינואה תירבעה לע םייאופר םירמוח לש הטילק

ןיחלוק ימב וקשוה רשא שרוש ילובי ידי

:3::9 –

:3:09 יבערש תילג

,

הטיסרבינואה תירבעה ( רוזמיחה רטשמ

redox

םוידר לש תיכנאה ותוציפנ לע הרקבהו תרנכה לש םימה תדומעב )

11:3.-10:.. + םיירהצ תחורא

בשומ םירטסופ

ןיינבב ש"ע םימה רקחמל ןוכמ

דנרג )הטמל המישר(

10:..-19:3. לנאפ

: לארשיב םימה םוחת חותיפל םיידיתע םינוויכ

-החנמ רינ דדוע

, םוירוטידוא ש"ע םימה רקחמל ןוכמ

דנרג

(4)

לטסיד דדוע תועקשה םודיקל הטמה להנמ

תינכתו Israel NewTech

ת"מתה דרשמ ,

רוש ימת תיל"כנמס

תביטח ה

הרדסא תושר ,

םימה

רטכש ןנור ס

ל"כנמ ,היגולונכט

יספמא תרבח

19:3.-19:09 תקספה

הפק

19:09-11:19 םיבשומ ינש

מ םיליבק

19:09-11:19 היגולורדיה :יעיבר בשומ

יחרזמ איג החנמ ,

םוירוטידוא ש"ע םימה רקחמל ןוכמ

דנרג

:6:99 –

:9:09 ץרווש דורמנ

,

ןוינכט The Effect of Organic Contaminants on the Spectral Induced Polarization Response of Porous Media-

Mechanistic Approach

:6::9 –

:6:99 הנור לאכימ

,

הטיסרבינואה תירבעה ה רוזאב םימהזמ רוזיפל ידמימ תלת יגולורדיה לדומ

-SAT תוטיש תועצמאב ולויכו ן"דפשה לש

םירמשמ םינגרוא םימהזמורקימ תועצמאבו תוילאנויצנבנוק

:6:09 –

:6::9 ןרוג ןתנוי

,

ןוינכט ביזכ לחנ לש תיקולחה הרוצתה ךותב המירזה הדש ןויפא

:6:09 –

:6:09 זוע ירמא

,

הטיסרבינואה תירבעה )יטקימורמ( בכושמ םגאל ךומסב םוהתה ימ ךרעמ

:1:99 –

:6:09 קסור סומע

,

ןב תטיסרבינוא

-ןוירוג )יניב ןפ( םייפוח םירפיווקא תחלמה

:1::9 –

:1:99 יש עלס

,

ןב תטיסרבינוא

-ןוירוג יכילהת לע תושדח תונבות :יודיא יפטש לע םיילקיזיפ עקרק ימורק תעפשה לש יתיעו יבחרמ חותינ

חיחצ יצח רוזאב רובדמ

19:09-11:19 :ישימח בשומ

וקיסיפ לופיט

ימיכ החנמ יבכרכ יסנארב יטק

, ןיבר ןיינב המוק

9 , התיכ 9.8

:6:99 –

:9:09 ףרסא לטימ

-רינש ,

ןב תטיסרבינוא

-ןוירוג םינוי תופילחמ תונרבממב טפלוס ןדיס לש עוקיש

:6::9 –

:6:99 ץיבורוה הניא

,

לת תטיסרבינוא

-ביבא Nano-Structured Tion Photo-Catalytic Membranes for Water Treatment

:6:09 –

:6::9 ,ןמדירפ ןוריל

לת תטיסרבינוא

-ביבא לופיט י"ע גנילואפויב תרקבו תעינמ

UV

:6:09 –

:6:09 דרזא הרש

,

ןוינכט Advanced Oxidation Of Iodinated X-Ray Contrast Media in Reverse Osmosis Brines: The Influence of

(5)

:1:99 –

:6:09 יקסבשטרק יטומ

,

ןוינכט הזומסוא תועצמאב םיינוינש םיחלוק תלפתהב םילשמ ךילהתכ ירלונרג דיסקורדיה לזרבב שומיש

וד הכופה

-תוהובג תובשהל תיבלש

:1::9 –

:1:99 ץכ איגש

,

הטיסרבינואה תירבעה תוכרעמב םיחלוקב שומישמ רצונה יגולויבו ימיכ חוליא תעינמל םילופיט ןויפא

ףוטפטב הייקשהה

11:3.-11:19 םוכיס

םינייטצמ האצרהו רטסופל םיסרפ תקולחו

,

םוירוטידוא ש"ע םימה רקחמל ןוכמ

דנרג

'סמ םש רטסופה אשונ

: העונ ינורהא תעפשה

ילופיט AOP ( UV יקדייחב םינג יוטיב תומר לע )ןצמח ימ בולישב

Pseudomonasaeruginosa

ןזמ PAO1

3 ,רואיל ןמטוג תירבעה הטיסרבינואה ,יאוולה םעט תובוכרת קוליס

Geosmin ו

-3 Methylisoborneol הרוגס תרזחממ תכרעממ הצובב ילאיבורקימ קוריפו החיפס ךילהת ידי לע ,

.םיגד לש יביסנטניא לודיגל

0 ,הרדנסק סמוג ןב תטיסרבינוא

-ןוירוג לע םילפוטמ םימב הייקשה ךלהמב עקרקה תוינגורטה תעפשה

עקרק תתב םיטניירטונו םיחלמה

0 ,הרעי קרמסורג הפיח תטיסרבינוא .הלפתה ינקתממ זכרה ימ לש תיסקוטונגה תוליעפה תכרעהל יגולויב ןחבמ חותיפ

9 גרבנירג ,ינור ןתיא

ןוינכט .יצראה ליבומה ימ תכרעמב היצרטליפוננ י"ע םינאתמולהירט ינמדוק לש הקחרה

6 ,הרעי לדחד תטיסרבינוא ןב

-ןוירוג Studies on Biofilm-Phosphate Interactions on Model Systems for RO-NF Membranes

1 ,הנאלא רזנט ןב תטיסרבינוא

-ןוירוג The Potential Reuse of Exhausted Coffee Grounds and Subsequent Impact on Leachate Quality

5 ,רואיל רגניז ןב תטיסרבינוא

-ןוירוג Solar NF Desalination of Brackish Water for Sustainable Agriculture

0 ,הירמ קירטיח תירבעה הטיסרבינואה תרזעב תוירטמיסא תונרבממ תנכה

Langmuir-Blodgett

:9 ,ףסא ןח ןב תטיסרבינוא

-ןוירוג Environmental Flow Assessment and Future Forecasting for the Lower Jordan River

:: ,דוד ןילי תירבעה הטיסרבינואה ןוצמחה לאיצנטופ לע ודקובאו סגא יעטמב ןיחלוקב היקשה תעפשה

-רוזיח תודוסיה תלוכתו עקרקה תסימת בכרה לעו םישרושה תביבסב

חמצב

:3 ,לאונמע ילילכ

ןוינכט

Resistance of Salmonella Enterica Serovar Senftenberg to Basil Oil and its Impact on Survival in Basil after Irrigation with

Contaminated Water

:0 ,יתיכ יבכרכ

(6)

:0 ,ילרוא ןמהל

ןוינכט

Selective Magnetic Separation of Mg2+ Ions from SWRO Brine by Adsorption on Magnetite Crystals, for Production of Magnesium

Compounds and Reuse Thereof in Water Treatment Processes

:9 הנירמ יקצול

תימי

ןוירוג ןב תטיסרבינוא Surface Characterization and Evaluation of Biofilm Growth on Reverse Osmosis Membranes Functionalized with Bio-Active Peptides

:6 ,יש גרבנשומ

ןוינכט ,הרבזה גד תמאתה תניחב

Danio rerio

.היתשה ימ תקפסא תכרעמל םימוהיז תרידח לש ריהמ יוליגל סקוטשיפה רישכמב ןחבמ גדכ ,

:1 ,ןצינ ןמאנ לת תטיסרבינוא

-ביבא The Use of Spatially Distributed Hydrology Model for Studying the Effect of Low Impact Development on Runoff in Urban Karstic

Terrain

:5 ,תיגח עטנ ןב תטיסרבינוא

-ןוירוג ב ןקנח לש תיפוטוזיא היצנוצקרפ

HMX ילאיבורקימ קורפ ךלהמב

:0 רפוע -,הלא יקסבוזור

ט כ ןוינ םויזצ הליכמה הכומנ תויביטקאב תיניערג תלוספ לש תוירמילופואיג תוכרעמב עוביק

39 ,בדנ גלפ תירבעה הטיסרבינואה תתב םשגה תומצוע תונושו יגולורואטמה ם"כמה ינותנב תואדוו יא

לסקיפה –

םשג ידמ לש הפופצ תשרמ תונושאר תואצות

3: ,הרול קינבוחרפ

ןוינכט Mediated and Non-Mediated Microbial Fuel Cell Based on Different Types of Bacteria

33 ,רוטבלס יסיפמק

ןב תטיסרבינוא

-ןוירוג Water Demand Forecasting

30 ,לעי ךייר ןב תטיסרבינוא

-ןוירוג םירטמיזיל ידי לע םיסמומו םימ ינזאמ ןדמואל םייבטימ ןמזו חפנ

30 ,תינור שורק ןב תטיסרבינוא

-ןוירוג הד

-לש הריהמ היצרוטסרפוס םייצרא םינפ הלפתה ינקתמ לש תלוצינה רופישב בלשכ הלפתה זכר

39 ,לעי יאתבש ןוירוג ןב תטיסרבינוא Relations Between Biofilm Viscoelasticity and Biofouling Extent of Reverse Osmosis Membranes: Case Study of Cellulose in the EPS

Figure

Updating...

References

Updating...

Related subjects :