• No results found

Proceedings of the 9th Nordic Conference of Computational Linguistics (NODALIDA 1993)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2020

Share "Proceedings of the 9th Nordic Conference of Computational Linguistics (NODALIDA 1993)"

Copied!
8
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

NODALIDA '93

Proceedings of

9:e Nordiska Datalingvistikdagarna'

Stockholm 3-5 June 1993

R o b e r t E k l u n d , e d i t o r

(2)

T h is v o lu m e w as sp o n so re d by:

Humanistisk-Samhallsvetenskapliga Forskningsrådet (HSFR) Skriptor International AB

Department of linguistics, Stockholm University

T yp eset a n d layout:

Robert Eklund

P u b lish ed by:

Department of Lingustics, Computational Linguistics Stockholm University, S -106 91 Stockholm, Sweden

P rin te d by:

(3)

L ars A h ren b erg

T op o lo g ica l fra m e s in sig n -b a sed g ra m m a rs... ...9 Jan A nw ard

P ieces fo r a G lo b a l P u z z le... ...19 B jo rn B esk ow

S ystem A rc h ite c tu re a n d C o n tro l in the M u ltra S y ste m... ...41 B enny B rod d a

A u to m a tic T a g g in g o f T urn s in the L o n d o n -L u n d C o rp u s

w ith R e s p e c t to T yp e o f T u rn... ...51 D ou glas C u ttin g

P orting a S to ch a stic P a rt-o f-S p eech T a g g er to S w e d is h... ...65 M a rtin E in eb o rg & B jö rn G am b ä ck

T ag gin g E xp erim en ts U sing N eu ra l N e tw o r k s... ...71 R ob ert E klun d

A P ro b a b ilistic W ord C lass T a g gin g M o d u le B a se d On

Surface P attern M a tc h in g... ...83 B jö rn G am bä ck

O n Im p lem en tin g S w ed ish T ense a n d A sp e c t... ...97 S teffen L eo H an sen

(4)

P e te r In g e ls

R o b u st P a rsin g w ith C harts an d R e la x a tio n... . 123 P er A n k er J e n se n , B o d il N istru p M a d sen ,

A n n ie S ta h é l & C a rl V ik n er

F ro m S e m a n tic R e p re se n ta tio n s to S Q L Q u e r ie s... . 133 J u ssi K a rlg ren , B jö rn G am b äck & C h rister S a m u elsso n

C lu sterin g S e n te n c e sM a kin g S en se o f S yn o n ym o u s

Sen ten ces... . 143 A rn e L a r so n & M a g n u s M erk el

S em io tics a t W ork: T ech n ica l C o m m unication a n d T ran slation in a M u ltilin g u a l C o rpora te E n viro n m en t... . 155 J o a k im N iv re

P ra g m a tics T hrough C ontext M a n a g e m e n t... . 165 T o rb jø rn N ord gård

O n G B P a rsin g a n d S em a n tic In te rp reta tio n... . 175 O le N o rlin g -C h risten sen

M e th o d s a n d T o o ls fo r C o rpus L e x ic o g ra p h y... . 187 C la u s P o v lsen

N a tu ra l la ng uag e p ro cessin g in dialogu e system s w ith

sp o k e n in p u t ... . 197 B jö rn R auch

A u to m a tisk ig en kä n n in g av n o m in a lfra ser i lö pa nde te x t... .207 A tle R o

In terla n g u a g e a n d S e t T h e o ry... .217 C h rister S am u elsson

M o rp h o lo g ic a l T a g gin g B a sed E n tirely on B a yesia n In feren ce...225 P e te r S e ip e l

V ad ja g i m in v e rk sa m h e t so m rä ttsin fo rm a tik e r och ju r is t

sk u lle vilja a tt d a to rlin g v istik e n b id ro g m e d... .239 A n n ie S ta h é l & H e lle W eg en er

(5)

A nna S å g v a ll H ein

P referen ces a n d L in g u istic C hoices in the M u ltra

M achine T ranslation S y ste m... ...267 T orb en T h ran e

C onstituency an d Sem antic In terp reta tio n... ...277 M arta T hunes

M a ch in e T ran slation Stra teg ies: A C om parison o f

F -S tructure T ra n sfer an d Sem a n tica lly B a sed In te rlin g u a... ...291 A tro V o u tila in en

A N o u n P h ra se P a rse r o f E n g lis h... ...301 M argareta W estm an

V ad ja g i m in v e rk sa m h e t som sp rå k v å rd a re sk u lle vilja

a tt d a to rlin g v istik e n b idro g m ed... ...311 Jord an Z latev

(6)
(7)

Preface

Vi datorlingvister har egentligen alltid vetat om det men nu (äntligen) har omvärlden också så sakta börjat komma till insikt om det, nämligen att datorlingvistiken är ett nyckelområde för det som i dag benämns informationsteknologi, IT. För bara ett år sedan var det väl bara ett litet fåtal specialister som hade hört talas om IT, men nu plötsligt har intresset för området formligen exploderat. Den svenska regeringen har nyligen lagt fram ett visonärt program om storsatsning på IT i en nära framtid - "elektroniska highways" är slagordet - och tidningarna är fyllda med fan­ tastiska visoner om hur informationsteknologin skall omdana vår värld och lägga grunden för vårt framtida välstånd. Med hjälp av de elektroniska nätverken kommer vi ha tillgång till all världens vetenskapliga, tekniska och kulturella information bokstavligen i våra fingerspetsar. Med multimediatekniken kan vi få bilder och ljud från alla jordens höm direkt i våra vardagsrum, et cetera, et cetera. En fantastisk

ny värld finns bara runt hörnet.

(8)

För alla tillämpningar som nämnts ovan - frågebesvarande system, informationssökning, automatisk översättning samt taligenkänning och talgenerering - så finns det i dag ett nästan obegränsat behov av färdiga teknologier, det vet alla. Vi datorlingvister vet också att färdiga lösningar rätt och slätt inte föreligger, utan att det krävs ett långt och mödosamt arbete för att få något så när hyggliga lösningar. De nämnda tillämpningsområdena har alla en komponent av datorlingvistisk karaktär i sig, och det är inte en tillfällighet att för vart och ett av dem så finns det presentationer med klara implikationer för just det området i denna volym.

Även om de nämnda tillämpningarna är utomordentligt viktiga så får vi naturligtvis inte sälja vår själ. Vi har också ett inomvetenskapligt uppdrag. Men som jag ser det så behöver det inte finnas en motsättning mellan det samhälleliga behovet och detta uppdrag. Man kan fråga sig vad målet egentligen är för datorlingvistiken - om man nu kan tala om ett

mål. En central frågeställning måste i alla fall vara att åstadkomma en semantisk modell som på ett något så när entydigt och fullständigt sätt möjliggör en automatisk härledning av betydelseinnehållet i första hand i en godtycklig mening ("sentence") och på sikt också också i en sekvens av sammanhängande meningar, alltså i en text. Inom parentes sagt, så är detta också en central frågeställning för den teoretiska lingvistiken.

Lyckas vi med det uppdraget, ja då har vi också början till lösningar för de nämnda utomvetenskapliga problemställningarna.

References

Related documents

Human Movement Sciences: Sport, Exercise and Health (Research) aims at training for so-called “translational research”; research on the cutting edge of fundamental and clinical

Det är också i konkretionen och detaljskärpan som Pellaböckernas relation till konsumtion framträder så tydligt – inte bara att Claque är intresserad, och kunnig, när det

This area may be divided into four regions: (1) the area extending from the Somali Horn along the African coast of the Red Sea route, particularly Ethiopia 2 to Egypt and beyond;

A new algorithm for mining fuzzy association rules in the large databases based on ontology, Proceedings of the Sixth IEEE International Conference on Data Mining, pp. From data

För mig är det inte självklart att en person anses vara en kristen, bara för att man tilltalar ko- nungen med ”Herre”. Jag delar inte heller Grindheims syn att den

The test weight ( see sub-clause 5.7 ) shall be suspended to the coating strip, the time ( in minutes ) required to peel off the coating with a pulling rate of 10mm/min.. 6- Any

All of the codes must be either diagnosis codes (CM) or procedure codes (PCS) and must all come from the same ICD 9 or 10 version. Click the Browse button in the upper left to

El-Hokayem holds that the Shi’a revival as a political entity in the Lebanese polity and across the Middle East, and Hezbollah’s military victory over Israel in 2006 has provided

but if you demand love, too, I'll hate you till I die, dear!. Love me, love me all the time, Thoroughly

The RDML consortium is active in the development of (i) appropriate terminology, (ii) guidelines on minimum information for biological and biomedical investigations: MIQE

In recent accounting and finance literature, squared errors in consensus forecasts have been used to proxy for the variance of future aggregate shocks as a component of

Dalla sezione Progetti è possibile accedere alle aree dedicate ai lavori ideati e condotti dal Gruppo di ricerca ed in particolare a quelli relativi alla Pianificazione

Aqueous Solution of AB21-Protein; Rearing of silkworm larval stages [Race: (CSR6 x CSR26) x CSR2 x CSR27)]; Treating the mulberry leaves and feeding larval

In a Meta-analysis of 158 studies Johnson & Johnson reported that current research findings present evidence that cooperative learning methods are likely to produce

Objectives This meta-analysis of randomised placebo- controlled clinical trials aimed to assess the effect of fenofibrate on apolipoprotein C-III (apo C-III), a key regulator

Since its opening in 1914, Johnson & Wales University’s original campus in Providence, R.I., has grown from a small business school to a large, international university

crenatum with PHB accumulation and NAD kinase overexpression could increase the concentration of NADPH in the coenzyme pool of the cell and serve as high-efficiency cell

Pharmacists are in a unique and influential position to help recognize low testosterone patients and initiate patient and health care provider treatment and education.. With

There is also a significant difference between in favor of Information& Communication Technologies (ICT) based course taking gifted students’ cognitive style scores

Pretende-se com este trabalho perceber a importância que existe, em uma organização ter todas as suas áreas e colaboradores alinhados com objetivos comuns. É fácil obter

CPM also comprises a series of analytic applications, such as BP&F, financial- consolidation, and financial-reporting solutions, which provide the functionality to support

Employee benefits used $82.5 million in 2013, compared to $67.3 million used in 2012 primarily due to lower expense accruals for defined benefit pension and long-term disability