รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 0 1 ข อม ลท 0วไป

Download (0)

Full text

(1)

รายละเอียดของรายวิชา ชื0อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี หมวดที01 ข้อมูลทั0วไป 1. รหัสและชื0อรายวิชา CMT 120 ภาพดิจิทัล (Digital Imagery) 2. จํานวนหน่วยกิต 3(3-0-6) 3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตภาควิชาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี 4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 4.1 อ. ธัญนพเกษรสิทธิI 5. ภาคการศึกษา / ชัRนปีที0เรียน ภาคการศึกษาทีK2/2557 ชัNนปีทีK1 6. รายวิชาที0ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) ไม่มี 7. รายวิชาที0ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) ไม่มี 8. สถานที0เรียน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต 9. วันที0จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัRงล่าสุด วันทีK 13มกราคา พ.ศ. 2558 หมวดที02จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา - เพืKอศึกษาหลักการถ่ายภาพองค์ประกอบการถ่ายภาพการใช้กล้องDSLR

- เพืKอศึกษาการใช้งานโปรแกรม Photoshop และ Light Room เพืKอการตกแต่งภาพและการนําไป ใช่ในสืKอต่างๆ

(2)

มคอ. ๓ 2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา เป็นการสอนรายวิชานีNเป็นครัNงแรก หมวดที03ส่วนประกอบของรายวิชา 1. คําอธิบายรายวิชา ถ่ายภาพดิจิตอลอุปกรณ์ทัNงทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เทคโนโลยีทฏษฎีการถ่ายถาพ กระบวนการและขัNนตอนการสร้างภาพดิจิทัลโครงงานด้านภาพดิจิทัลทีKต้องใช้ทัNงกระบวนการ เทคนิคอุปกรณ์ต่างๆ 2. จํานวนชัKวโมงทีKใช้ต่อภาคการศึกษา 3. จํานวนชั0วโมงต่อสัปดาห์ที0อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 3ชัKวโมงต่อสัปดาห์(เฉพาะนักศึกษาทีKมีข้อสงสัย)ติดต่ออาจารย์ได้ทีKห้องพักและนักศึกษาสามารถ ติดต่อกับอาจารย์ผู้สอนผ่านทาง E-mail : thannop.k@gmail.com หมวดทีK4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านทีKมุ่งหวัง มีดังต่อไปนีR 1. คุณธรรม จริยธรรม 1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีKต้องพัฒนา - ปลูกฝังความมีวินัยใฝ่รู้ความซืKอสัตย์ความรับผิดชอบการตรงต่อเวลา 1.2 วิธีการสอน - นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบต่องานทีKมอบหมายต้องส่งงานให้ตรงเวลา - มีการสอบย่อยในชัNนเรียนห้ามมีการคัดลอกหรือดัดแปลงคําตอบจากเพืKอนร่วมชัNน - สอดแทรกคุณธรรมในชัNนเรียนว่ากล่าวตักเตือนหากมีการคัดลอกคําตอบจากเพืKอนร่วมชัNนหรือ หักคะแนน บรรยาย (ชัKวโมง) สอนเสริม (ชัKวโมง) การฝึกปฏิบัติงานภาค สนาม/การฝึกงาน (ชัKวโมง) การศึกษาด้วยตนเอง (ชัKวโมงต่อสัปดาห์) 45 ไม่มี ไม่มี 6

(3)

1.3 วิธีการประเมินผล - ตรวจสอบจากงานทีKได้รับมอบหมายความรับผิดชอบส่งงานตรงเวลาและประเมินจากการ เปลีKยนแปลงพฤติกรรมของนักศึกษา 2. ความรู้ 2.1 ความรู้ทีKต้องได้รับ นักศึกษาสามารถเข้าใจการทํางานของกล้องและหลักการถ่ายภาพสามารถใช้โปรแกรม

Photoshop และ Light room เพืKอสร้างงานภาพถ่ายและสามารถสืKอความหมายได้ 2.2 วิธีการสอน บรรยายแสดงวิธีการทํางานให้แบบฝึกหัดจากเนืNอหาทีKเรียนทีKเรียนให้นักศึกษาฝึกฝนในการ ทํางานรวมถึงยกตัวอย่างจากการทํางานจริงให้นักศึกษาไปประยุกต์ใช้งาน 2.3 วิธีการประเมินผล ทําแบบฝึกหัดตามหัวข้อเนืNอหาทีKได้เรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์โดยพิจารณาจากคุณภาพงานและ การเพิKมความคิดสร้างสรรค์และการเพิKมสิง่ทีKได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเข้าไปในงานทีKได้รับมอบ หมายรวมกับคะแนนโครงการกลางภาคโครงการปลายภาคและคะแนนสอบปลายภาคตามเกณฑ์ 3. ทักษะทางปัญญา 3.1 ทักษะทางปัญญาทีKต้องพัฒนา - การนําความรู้ไปใช้แก้โจทย์ปัญหา - การวิเคราะห์ปัญหาว่าปัญหาใดจะต้องใช้วิธีใดในการแก้ไขปัญหา 3.2 วิธีการสอน - นําเสนอวิธีแก้ไขปัญหาในหลากหลายวิธี - ให้นักศึกษาอธิบายสิKงทีKเรียนแก่เพืKอนร่วมชัNนเรียน - ยกตัวอย่างชิNนงานจริงเป็นตัวอย่างในการทํางาน 3.3 วิธีการประเมินผล - นักศึกษาสามารถตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้สอนและอธิบายการทํางานรวมถึงความแตกต่าง ของงานแก้ปัญหาในแต่ละวิธี - ให้นักศึกษาเสนอการวางแผนการทํางานล่วงหน้าในการเสนองานโครงการกลางภาคและปลาย ภาค 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีKต้องพัฒนา - นักศึกษารวมกลุ่มกันทําโครงการและรับผิดชอบร่วมกัน 4.2 วิธีการสอน - อาจารย์ผู้สอนตัNงคําถามและให้นักศึกษารวมกลุ่มกันทําโครงการและรับผิดชอบร่วมกัน

(4)

มคอ. ๓ 4.3 วิธีการประเมินผล - ประเมินผลสัมฤทธิIของงานทีKได้รับมอบหมายร่วมกันตอบคําถามจากอาจารย์และเพืKอนร่วมชัNน เรียน 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสืKอสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสืKอสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีKต้องพัฒนา - อินเตอร์เน็ตในการสืบค้นตัวอย่างงานวิธีการทํางาน/ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ 5.2 วิธีการสอน - ให้นักศึกษานําเสนอตัวอย่างงานและเทคนิคการทํางานทีKใช้อ้างอิงในการทํางานโครงการกลาง ภาคและปลายภาค 5.3 วิธีการประเมินผล - ให้คะแนนและวิจารย์การนําเสนอ


(5)

สัปดาห์ ที0 หัวข้อ/รายละเอียด จํานวนชั0วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน และสื0อที0ใช้ ผู้สอน 1 แนะนําวิชา 3 PowerPoint .ธัญนพ 2 ประวัติความเป็นมา/ทฤษฏีการถ่าย ภาพ 3 PowerPoint อ.ธัญนพ 3 องค์ประกอบภาพถ่าย 3 PowerPoint , Demo .ธัญนพ 4 หลักการทํางานของกล้อง DSLR 3 PowerPoint , Demo .ธัญนพ 5 อุปกรณ์กล้อง 3 PowerPoint , Demo .ธัญนพ 6 ความคิดสร้างสรรค์ในงานภาพถ่าย 3 PowerPoint , Demo .ธัญนพ 7 นําเสนอภาพถ่ายตามหลักองค์ ประกอบภาพถ่าย 3 วิจารย์งานร่วมกัน อ.ธัญนพ 8 สอบ Midterm 9 การใช้โปรแกรม Photoshop เพืKอ งานภาพถ่าย 3 PowerPoint , Demo อ.ธัญนพ 10 การใช้โปรแกรม Light Room เพืKอ งานภาพถ่าย 3 PowerPoint , Demo อ.ธัญนพ 11 ภาพในงานโฆษณา 3 PowerPoint , Demo .ธัญนพ 12 นําเสนอภาพในงานโฆษณาทีKผ่าน การตกแต่งภาพ 3 วิจารย์งานร่วมกัน อ.ธัญนพ

13 Inspiration Photo 3 Photo .ธัญนพ

14 นําเสนอแนวคิดสําหรับงาน

นิทรรศการภาพถ่าย 3 วิจารย์งานร่วมกัน อ.ธัญนพ

15 เตรียมงานนิทรรศการภาพถ่าย 3 พืNนทีKนิทรรศการ อ.ธัญนพ

(6)

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้

หมวดที06ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 1. ตําราและเอกสารหลัก

- นพนันท์เลิศวัฒนะไพศาล, Shoot at me easy DSLR : โปรวิชัKน, 2554

- Khara Plicanic, GETTING STARTED IN DIGITAL PHOTOGRAPHY: FROM SNAPSHOTS TO GREAT SHOTS : Peachpit Press, 2013

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ - Powerpoint ประกอบคําบรรยายการสอน 3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา - www.dslr.nikon-asia.com - www.2how.com หมวดที07การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ที0ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล 3.2.2, 3.2.3 สอบกลางภาค 8 10% 3.2.2, 3.3.3, 3.3.4 โครงงานกลางภาคโครงงานปลายภาค 7 16 1030% % 3.1.2, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5 แบบฝึกหัดการบ้าน ตอบข้อซักถามระหว่างเรียน แสดงความคิดเห็น 2,3,4,5,6,9,10,11,12,13, 14,15 50%

(7)

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน - ผลการสอบ - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ - การสังเกตการตอบคําถามของอาจารย์ผู้สอน 3. การปรับปรุงการสอน - การจัดทําคลังข้อมูลเอกสารการสอนแบบ e-learning ให้นักศึกษาได้อ่านทบทวนหรือฟัง บรรยายซ้ํา - จัดทํา Facebook Group ให้นักศึกษาเข้ามาซักถามข้อสงสัยและร่วมกันตอบคําถามจากอาจารย์ และเพืKอนร่วมชัNน 4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิbของนักศึกษาในรายวิชา - มีการตัNงคณะกรรมการโดยสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดย ตรวจสอบข้อสอบรายงานวิธีการให้คะแนนสอบผลงานของนักศึกษาและการให้คะแนน พฤติกรรม 5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา - ปรับปรุงรายวิชาทุก2ปีหรือตามข้อเสนอแนะและการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา หัวข้องานปลายภาค (30 คะแนน) CMT 120 ภาพดิจิทัล

(8)

ให้นักศึกษาเลือกเสนองานผลงานภาพถ่ายโดยมี - แนวคิด - เทคนิคและวิธีการทีKใช้ โดยนักศึกษาต้องมีการนําเสนอ - ข้อมูลพืNนฐานของสิKงทีKต้องการนําเสนอ - Reference - ภาพถ่ายพร้อมติดตัNงนิทรรศการ หลักการประเมินคะแนน 1แนวคิด 20% 2เทคนิคและวิธีการทีKใช้ 30% 3ผลงานสําเร็จ 50%

Figure

Updating...

References

Related subjects :