• No results found

T 11/2010 ' סמ ל " איח ח " וד 2009 תנשל הדבעמה תוליעפ ח " וד תרנכ ירקחמו רוטינ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2020

Share "T 11/2010 ' סמ ל " איח ח " וד 2009 תנשל הדבעמה תוליעפ ח " וד תרנכ ירקחמו רוטינ"

Copied!
161
0
0

Full text

(1)
(2)

(3)

תרנכ ירקחמו רוטינ

וד

"

תנשל הדבעמה תוליעפ ח 2009

וד

"

איח ח

"

סמ ל T 11/2010 '

יאמ שת

"

2010 ע

Israel Oceanographic & Limnological Research Ltd מ"עב לארשיל םימגאו םימי רקח Yigal Allon Kinneret Limnological Laboratory ןולא לאגי שע תרנכה רקחל הדבעמה P.O.Box 447, Migdal 14950, Israel 14950לדגימ ,447 .ד.ת il . org . ocean

@ kll : mail - e il . org . ocean .

www

; 972 4 6724627 :

Fax

; 972 4 6721444 :

Tel

(4)

אובמ

וד

"

תרנכה רקחל הדבעמה תוליעפ תא םכסמ הז ח ,

לארשיל םימגאו םימי רקח ,

תנשב . 2009

בו חותיפב תקסוע הדבעמה י

םייעדמ םילכ לש םושי ,

ת לע תוטלחה תלבקב הכימתל י

תרנכה לועפ

ביכרמכ לש בושח

םיכרצל הלוצינו תיצראה םימה תקפסא תכרעמ םיפסונ

ומכ גייד , טייק ,

ךות "וד .ךורא חווטל םגאה ימימ תוכיא לע הרימש

תונקסמהו םיאצממה תא גיצמ הדבעמה תוליעפ ח

ה לש תוירקעה םיירקיעה םיכילהתה םזכרמבש םייגולונמיל םירקחמ לשו תרנכה לש ףטושה רוטינ

םימה תוכיא לע םיעיפשמו םגאב םימייקתמה .

םימה קשמ בצמ חכונל ,

הלע תובקוע םינש רפסמ ךלהמב םימשגה תריצעו ללוכה רגואה תולדלדיה

תרנכה לש לועפתה יסלפמ אשונ תא ןוחבלו רוזחל רורב ךרוצ .

תשקב יפ לע םימה תושר להנמ

תרנכב ןוציק ישיחרת לש הלאשה הנחבנ תורוקממ עוצקימ ישנאו םירקוח םע ףותישבו .

ורזגנ

תיגולוקאה תכרעמה תוביציו םימה תוכיא לרוג יבגל תונקסמ וקסוהו םיירשפא םישיחרת רפסמ . תננכותמה תומכב הלפתה תוכרעמ תמלשה תובקעב םימה יאצמ תלדגה יבגל תמייקה תיזחתה מב לש שדחמ בוציי רשפאלו םימ רוקמכ תרנכהמ השירדה תא ןיטקהל הרומא תובורקה םינשה ךלה

תכרעמה םגאב תיגולוקאה

. ברהו תיתנועה תונושה -

ןוטקנלפוטיפה תויסולכוא הנבמב תיתנש

תרנכב , לדג רשא ו

תונורחאה םינשב הדמתהב ,

רכינ ץמאמ וב עקשומש ירקחמ רגתא הווהמ .

רוזחמ

ה לש םייחה ידירפ

םוינ תושיגהמ קלח םה תוצאה תויסולכוא ןיב םייתאפוללא ןילמוג יסחיו

םגאב םיפצנה םייונישל תוביסה רוריבל תוטקננה תוירקחמה .

םירחא םיברו ולא רקחמ יאשונ

ודב םיגצומ

"

ח . ןוזמה גראמב םיפסונ םיביכרמ לש שדחמ ןויפאל רבגומ ץמאמ עקשומ ליבקמב ,

םא

ויסאלק בקעמ תוטישב לש םיביצי םיפוטוזיא רחא תובקועה תוימיכואיג תוטיש לש םושייב וא ת

ןמחפו ןקנח .

לש תיגולוקאה תכרעמב תעגופ תכשמתמ סלפמ תדיריש הנבה בקע םימה תושרב תוינידמ יוניש בש ךכל ליבוה תרנכה תנש

2009 השענ ל ץמאמ לש ףצר רחאל םגאה סלפמ לש יקלח םוקיש

מ

רפס ,יתנש-ברה עצוממל הבורק םימשג תומכ םע .תרנכב דרוי םיסלפימ רטשמ לש םינש תרנכה סלפמ

סלפיממ ענ םומינימ

לש םורב 214.43

- מ ' רבמצד ףוסב 2008

, לש איש םורל 213.26

- מ ,' ףוסב

לירפא 2009 . נש ינפ לע םימשגה תסירפ ת

2009 תוגירח םשג תויומכב הנייפאתה ב

ראורבפ ,

םשג ש תופיצרב הינשה הנשה וז .דאמ שבי ראוניו ץרמב עצוממ לש תיפרוחה החירפה העיפוה אל

םוינידירפה .

ץרמבו ראורבפב 2009

לש תפוצ לש םיעוריא ופצינ סיטסיצורקימ

לש םינוש םירוזאב

ריואה גזמ יאנתל םאתהבו םגאה .

תוילוחכ לש הצופתב ונייפוא ץיקה ישדוח )

הירטקבונאיצ

( ,ירפסומטא ןקנח יעבקמ םה םינימה ינש .ןונמוזינפאו סיספומרפסורדניליצ םיגוסהמ ןתינש ךילהת

ץיקה ךלהמב וירחא בוקעל היה .

ךלהמב תרנכב תוילוחכ לש תרבגומה תוחיכשה 2009

התוול

ןיספומרפסורדנילצו םיניטסיצורקימ גוסהמ םינלער לש תוחכונב .

םימב תוילוחכ ינלער לש זוכירה

ןטק היה .

ה תפוצב ודדמנו והוז םינלער תאז םע יצורקימ

סיטס ראורבפב 2009

, לש תשר ףסאממו

ץיקה תוילוחכ סיספומרפסורדנילצ)

ןונמוזינפאו .(

ודה

"

וד ומכ יחכונה ח

"

תווצ תא םיקיסעמה םיאשונה לש בחרה ףקיהה תא ףקשמ םימדוק תוח

הדבעמה .

ודב גצומה עדימהש חוטבו ךומס ינא

"

שוביגלו עדיה תבחרהל םיארוקה להק תא שמשי ח

גה ןווגימב תודמע תיללכה תרתוכה תחת םילולכה םיאשונ לש לוד

"

תרנכ ."

הנהמ האירק ,

פורפ ' קינקוס ףסא

נמ לה לעופב

הדבעמה תרנכה רקחל

(5)

ודה ירקיע

"

ח - תרנכה בצמ 2009

1 . םימה תוכיא

יפל רומ סקדניא םימ תוכיאל בכ

"

"CWQI תרנכה רקחל הדבעמב חתופש

, ה תרנכה ימ תוכיא י

התי

ה לובג לע ב הליבק

בור ישדוח הנשה

. יאממ לחה ה םימה תוכיא

י הליבק יתלב התי ,

לשב רקיעב

תויטננימוד תוילוחכ תוצא לש

םגאל םימה תוסינכ ןהב םינשל םיינייפואש םיהובג דירולכ יזוכירו

תומועז )

רויא 1 .(

ומכ ןגא תפיטש רשאכ תונוחש םינשל ינייפואש ווקיהה

ת איה תירעזמ -

הנשה םג

ןדריה ךפשב יתאוצ םוהיזל םירוטקידניא םיקדייח לש תיסחי םיכומנ םיכרע ומשרנ ,

הצחרה יפוחב

םינושה הקיניה ישארבו תיגולורדיהה הנשה תא חתפו תיסחי ינופטש היהש רבמצד שדוח דבלמ

2010 מומ אלש דדועמ ןפואב ףרוחה ךשמהב ואולמב ש

. תוילוחכ ינלער ,

ףסה ךרע לע ולעש םיזוכירב

לש ץלמומה 1

מ

"

תופוקת יתשב םימב ודדמנ רטילל ג :

תחירפ ןמזב לירפאבו ראורבפב סיטסיצורקימ

תחירפ ןמזב ויתסב בושו ןונמוזינפא

.

רויא 1 : ב תרנכב םימה תוכיא לש יפרג רואית -

2009 רובע 9 םירטמרפ ,

ףרוחה ישדוחב -

ביבא

) לאמשמ (

ץיקהו - ויתס ) ןימימ .(

םיישדוח םיעצוממ םה םיכרעה ,

רפסמ םכותבש םילוגיעכ םינייוצמו

שדוחה . לוחכב םיליבק םיכרע ,

םודאב םיליבק םניאש םיכרע .

ה תגצה -

WQI ) תושו טיירבמה

'הלוחכה תרגסמה ךותב) םירתומה םהיתולובגמ םיגרוחה םירטמרפ לש ריהמ יוהיז תרשפאמ (2002 (

המכסב גצומה יפל .

םיכרעה ימוחת תא םיאטבמ קוריה יקפואה ןבלמה וכותבו ןבלה יקפואה ןבלמה

ה ןוזוחאה ןיב ולפנש 10

ה דע 90 ) ןבל ןבלמ (

וא 25-75 ) קורי ןבלמ (

תרנכה לש תוביציה תפוקתב

, .םיליבקה םיכרעה ימוחת ועבקנ היפלש ,1992 –1969

(6)

2 . תנומת תיללכ בצמ

תנשב םימשגה תומכ 2009

ברה עצוממל הבורק התיה -

יתנש . רבוטקוא ןיב 2008

רבמצדל 2009

ודרי

כ תרנכה רוזאב -

410 מ

"

מ ) כ - 65 מלמ

"

ק ( – ברה םימשגה תומכ תא בוריקב הווהמה תומכ -

תיתנש

תרנכה רוזאב תעצוממה .

ךלהמב וז הפוקת

כב הנייפאתה הנשה ינפ לע םימשגה תסירפ רקיע תויומ

ראורבפו רבוטקואב תוגירח םשג ,

ץרמו רבמצדב עצוממ םשג ,

דאמ םישבי ראוניו רבמבונ .

תנש

2009 םינש לש ףצרב תפסונ הנש התייה םורל תחתמ היה תרנכה סלפמ םהב

213 - מ ' לכ ךרואל

הנשה . סלפיממ ענ תרנכה סלפמ םומינימ

לש םורב 214.43

- מ ' רבמצד ףוסב 2008

, לש איש םורל

213.26 - מ ,' לירפא ףוסב 2009

.

תנש 2009 לש החירפ רדעיה לש תפסונ הנשכ הרדגוה םוינדירפ

לש תרבגומ החירפ םע

גוסהמ הירטקבונאיצ סיטסיצורקימ

הלחהש האישל העיגהו ראורבפב

םינלער לש המר םע ץרמב

לש םוחתב םיניטסיצורקימ גוסהמ 1-2

רטילל םרגורקימ .

ץיק 2009 חי ההובג הצופתב ןייפוא

תיס ,תיתצאה הסאמויבה לש יתנש-ברה עצוממל

םיגוסהמ הירטקבונאיצ לש הטילשבו

סיספומרפסורדנילצ ןונמוזינפאו

. לש יברימ ךרעל עיגה ןיספומרפסורדנילצ ןלערה זוכיר

0.5 .רטילל םרגורקימ

ןקנח עוביק יכילהת דדועו ןטק היה םימב ינגרואיא ןקנח לש יצייקה זוכירה

םגאב . רוחה ישדוחב כ הרדגוה תרנכה ימ תוכיא ף

"

הבוט "

יפ לע

"

בכרומ םימ תוכיא דדמ ) "

(CWQI

ישדוחבו םוחתב הרדגוה איה ץיקה

"

ליבק אל

"

. ןייצל בושח ,

לדוגו הנבמב תוינוציקה תודונתהש

תרנכה תוצא תייסולכוא ,

תונורחאה םינשב ופצינש יפכ ,

ימ י לש תוביצי רסוחו רבעמ בצמ תוגצ

לע רשא תיגולוקאה תכרעמה היתש ימל םלג ימכ םגאה ימ תוכיא לש הערהב אטבתהל לו

.

3 . םיאצממה םוכיס

ףרוח ךלהמב הלע תרנכה סלפימ

2008/9 כב - 1.20 מ ,' לש םורמ 214.43

- מ ' ףוסב

רבמצד 2008

, לש איש םורל 213.26

- מ ,' לירפא ףוסב 2009

. ויתסהו ץיקה ישדוחב

כב סלפמה דרי 0.8

ס

"

ימ תמרל עיגהו םויל מ לש םומינ

214.37 -

מ ' ) רבוטקוא ףוס

2009 .(

סלפימ םגאה

ילמ ןיב הענ םגאה תוח 270

ל 285 גמ

"

דירולכ ל .

הנתשה אל םגאב חלמה רגוא

. דירולכ

יביבאה זוכירה )

ץרמ - לירפא ( ןוינמיליפאב יתנש ברה עצוממהמ ךומנ ,

ףקשמ

ה תייסולכוא לש תורדעיה םוינידירפ

. יצייקה יטנמילופיהה זוכירה עצוממהמ הובג

ברה - יתנש

. יללכ ןחרז ברה עצוממהמ ךומנ היה ןוינמליפאב ןימז ןחרז הנשה תונוע לכב

- דבלמ יתנש

דחוימב הובג ךרע םשרנ וב לירפאב )

כ 11 רטילל םרגורקימ .(

תיסולכוא

ע הלבגוה תיצייקה ןוטקנלפוטיפה

"

ןחרז י

. סמומ ןחרז

תנייפאמש המרב היה תווקיהה ןגאמ טרטינ סמוע תונוחש םינש

. טרטינה יזוכיר

יתנש ברה עצוממהמ ראורבפב םיהובגו ץרמבו ראוניב םיכומנ ויה םגאב .

לירפאמ

םיכומנ םיכרעבו יתנש ברה עצוממה םוחתב היה טארטינה זוכיר רבמצד דע ןקנח תועבקמ תוילוחכ לש היסולכוא תוחתפתה םידדועמה .

ןקנח

(7)

םיאצממה םוכיס תלבט )

ךשמה (

תנשה ךלהמה ב ןוטקנלפוטיפה תסמויב ךס לש י

- 2009 יתנשה ךלהמל המוד יד היה

תנשב 2008 , תחירפ אלל םינש ןהיתש םוינידירפ

. ומכ 2008 ב םג - 2009 הסמויבה

תיתנשה תעצוממה תיתצא ללכה 58.6)

ג ' מל

"

ר ( ברה עצוממהמ הכומנ התיה

יתנש ) 79 ג ' מל

"

ר .(

הירטקבונאיצ תב תיסחי תוכומנ תוסמויבב ועיפוה

תליח

הנשה , ל תיסחיה ןתמורת העיגה ץרמב רבכ ךא -

20%

םימב תיסחיה ןתומכ זאמו

ההובג הראשנ הבוט םימ תוכיאל יוצרהמ

. רשאכ רבוטקואב םשרנ אישה

הירטקבונאיצ וויה

48%

ןוטקנלפוטיפה ךסמ רקיעב וללכו

דנילצ ר סיספומרפסו

ןונמוזינפאו .

תוצא

ב תעצוממה ליפורולכה תופיפצ -

2009 הלפנ ברה עצוממהמ תרכינ הדימב -

יתנש

םגאב , הנושארה הנשה תיצחמב היה לודגה רעפה רשאכ ראורבפ םישדוחב

- יאמ .

ינושארה רוצייב הדדמנ

הדירי ב ופוקת ת ףרוחה -

ביבא ברה עצוממל האוושהב

- ,ויתס-ץיקב ןויווש טעמכו יתנש

םישדוחה יעצוממ לש ההובג תימינפ תונוש םע

ברה עצוממל האוושהב -

יתנש .

ליפורולכ תונרציו תינושאר

תפלוחה הנשב הדדמנ

ןוטקנלפואוזה תויופיפצב הדירי םלוא

ןיידע םיכרעה

תנש זאמ תיסחי תוביצי תמגמ םיכישממ 2005

םינשה ןיב תלבגומ תויתדונת םע .

תופיפצ ב ןוטקנלפואוזה

2009 יה הת כומנ טעמ ה

יצחב םגאב ופצנש תויופיפצהמ

ה תונש לש ינשה -

90 . חיה קלחה ורקימה ךס ךותמ םירפיטורה לש יס

- 57% לש יתנש עצוממ ידכל עיגהו תיסחי הובג היה ןוטאקנלפואוז תמועל

44%

כו םדוק הנש -

50%

תנשב 2007 , ב הילע לש המגמה תקזחתמ ךכיפלו לש הצופת

םינטק םינימ .

ןוטקנלפואוז

םיקדייחה ירפסמב היילעב האטבתה ראורבפב תווקיהה ןגאמ תינופטשה המירזה יתאוצ םוהיזל םירוטקידניאה תרנכל ןדריה תסינכב

ןלוגה ילחנ לש תוסינכב ןכו

. םימה תוכיאו הנשה ישדוח לכב םייקנ ויה תרנכב הצחרה יפוחו הביאשה ירתא התייה מ הבוט ה

טביה לש רוביצה תואירב .

םוהיז ילאירטקב

כ 16 רנכב תונחת עבראמ ופסאנש םימ תומיגדב והוז םינוש הרבדה ירמוח ת

תישדוח תורידתב ה יזוכיר לש תיתנועה הצופתה .

Atrazine - ינש לע עיבצה

רבגומ ףטש יעוריא םגאל

- ביבאב ןושארה )

ראורבפ -

לירפא ( ץיקה יהלשב ינשהו

) רבמטפס -

רבמבונ ( . זוכירב תיתגרדה הדירי הלחש הלוע רוטינה יאצמממ

תרנכב םיבר הרבדה ירמוח לש עצוממה .

מב הרבדהה ירמוח זוכיר םי

יה ה אלו ןטק

הייתש ימל םיצלמומה םיכרעהמ גרח .

לש תובקע ולגתנ וקדבנש תרנכה יגד בורב

) DDE לש קוריפ רמוח .(DDT

הרבדה ירמוח

תרנכה ימב ואצמנ ביבאהו ףרוחה ךלהמב גוסמ םיניטסיצורקימ

,YR ו ,LR RR- .

ףסאנש שביה רמוחב םיניטסיצורקימה לש ילקשמה זוכירה םירקימה בורב המ לעמ היה םגא 100

ל בורק זוכירל עיגה ףאו שבי רמוח םרגל םרגורקימ 1

שבי רמוח םרגל םיניטסיצורקימ םרגילימ .

זוכיר ץרמב םיניטסיצורקימה

םימב םימב דדמנו ההוז ץיקב .רטילל םרגורקימ 2כל עיגה ןיספומרפסורדנילצ ןלערה

לע הלע אלש זוכירב 0.5

רטילל םרגורקימ .

לש םינלער בונאיצ הירטק

(8)

םיניינעה ןכות

1 . המדקה

: תרנכה רקחל הדבעמב רקחמהו רוטינה תולועפ בוליש ...

...

1

2 . תרנכה רוטינ

...

...

...

...

...

2

2.1 אובמ

...

...

...

...

...

2

2.2 יסלפמ

תרנכה ...

...

...

...

4

2.3 היגולורואטמ

יפו ז הקי ...

...

...

...

5

2.4 . יאצממ

טינה רו ימיכה ...

...

...

...

11

2.5 תויסולכוא

ןוטקנלפוטיפה ...

...

...

...

19

2.6 ליפורולכ

רוצייו ינושאר ...

...

...

...

20

2.7 רוטינ

ןוטקנלפואוז ...

...

...

...

22

2.8 רוטינ

םיקדייח ...

...

...

...

30

2.9 רוטינ

יטסוקאורדיה לש

תויסולכוא םיגד

...

...

...

32

2.10 םירוטקידניא

םוהיזל יתאוצ יליפטו עמ םיי תרנכב ...

...

...

35

2.11 יבצק

היצטנמידס לש

רמוח יקיקלח םיטנאירטונו ...

...

...

38

2.12 ינלער

תוילוחכ ) הירטקבונאיצ (

...

...

...

43

2.13 רוטינ

ירמוח הרבדה המטסיסוקאב לש

תרנכה ...

...

...

45

2.14 בכרה

הקימנידו תיתנוע לש רמוח ינגרוא תרנכב ...

...

...

51

2.15 המישנ

תיתליהק ) תדידמ ןצמח , CR ( ...

...

...

53

2.16 עוביק

ןקנח תרנכב , ביכרמ רסח ןזאמב ןקנחה םגאב ...

...

...

53

2.17 גורדיש

תכרעמ תימונוטוא

רוטינל ףיצר תרנכב ...

...

...

57

2.18 דדמ

יתומכ תכרעהל תוכיא םימה תרנכב ...

...

...

59

2.19 זכרמ

עדימ תרנכ ...

...

...

...

59

3 . רוטינ ירקחמ

...

...

...

...

..

63

3.1 אובמ

...

...

...

...

....

63

3.2 ףטש

םיטנאירטונ רבגומ

ןוינמילופיההמ לא

ןוינמיליפאה םיסלפמב

םיכומנ ...

. 63

3.3 תבחרה

רוטינה רוזיאב

"

תשקה תינופצה

"

...

...

...

64

4 . תרנכ ירקחמ

...

...

...

...

...

69

4.1 ישיחרת

ןוציק ש ל תרנכ ב םיסלפמ םיכומנ ...

...

...

69

4.2 תוכתמ

תודבכ ב תרנכ ...

...

...

...

73

4.3 רוטינ

תוכיא םימה תועצמאב ימוליצ ןיוול םיבלושמה תכרעמב

SISCAL ...

...

75

4.4 תכרעה

תעיפש חלמה ןייעמב םיטוברובה ...

...

...

81

4.5 יבצק

היצטנמידס לש

רמוח ינגרוא , ינגרואנא ןחרזו יקיקלח אתלדב לש ןדריה ...

...

87

4.6 דומיל

יטסוקא לש עופעפ ןאתמ מ ה םיטנמידס לש

ה גא ם ...

...

...

91

4.7 םאה

םיכילהת םילאיבורקימ לארוטילב

םיעיפשמ לע תוכיא םימה יפואו המטסיסוקאה לש

ה תרנכ

? ...

96

4.8 םירמח

םייתפוללא הרקבו

ש ל תויסולכוא הירטקבונאיצ

...

...

...

96

4.9 רוזחמ

םייחה לש תוילוחכ יוזיחו תוחירפ יפוגב

….םימ

...

98

4.10 החירפה

תיביבאה לש םוינידירפ תרנכב ...

...

...

..

...

...

...

..

102....

4.11 תקידב

רשקה ןיב גד ןונבלה ןוטקנלפואוזל ,

ותכלשהו לע לוליד םינידרס םגאב ...

105

4.12 גראמ

ןוזמה תרנכב רקחמ תועצמאב םיפוטוזיא םיביצי

...

110

(9)

4.13

םיטנמגיפ

םיטטניסוטופ תיעקרקב

תרנכה ילככ דומילל ייוניש רבע תוירופב םגאה . ...

....

. ..

. ...

115

4.14 כ רב לוצינל םייתומכ לוהינ יל -

םימגא לש אמייק :

לדומכ תרנכה ...

...

. ...

118

4.15

תתו תרנכה תיעקרק יופימ -

ההובג היצולוזרב עקרקה ...

...

119

5 םירחא םימ יפוגו תרנכה לש תווקיהה ןגא ירקחמ .

. ...

121

5.1

א המצע יסחי ןויפי -

ךשמ - תוירלולס תונטנא תועצמאב םשג תודידמ לש תורבתסה ...

121

5.2

ןוילעה ןדריה ןגאב םימה תורוקמל יגולורדיה לדומו ימילקא לדומ בוליש ...

123

5.3 תודידמ

תודאתה גלשו ןומרחב , הכרעהו תירמונ לש םתעפשה לע תקיפס תורוקמ ןדריה ...

129

5.4 תעיבק

תנוכתמ רוטינה ירגאמב םיחלוק ...

...

..

. ....

...

...

...

. ...

. ..

...

134

5.5

שומיש ימורקב עקרק םייגולויב יעצמאכ בוצייל ינפ חטש יוסכו ירתא תלוספ ...

...

.

135..

5.6

MSC

: דדמ יגולויב תכרעהל תוליעיה לש לופיט םדק ינפל תונרבממ

NF,RO

...

..

...

. 137.

5.7

יוזיח

לאיצנטופ לש חוליא גולויב ...

...

...

. ....

. 139

5.8

תוצא ןוטקנלפה תרומשב הלוחה ...

....

141

5.9

הד עבש תב רנימס -

תילקיסיפה הביבסב ןוטקנלפוטיפ לע דלישטור

...

...

146

6 . םיחפסנ : ...

...

147

6.1 . חוכ

- םדא הדבעמב תנשל 2009 ...

...

...

...

147

6.2 םיטנדוטס

םיראתל םימדקתמ תייחנהב ירקוח הדבעמה ...

...

...

148

6.3 . קחמ

יר הדבעמה ...

...

...

...

149

6.4 . ימוסרפ

הדבעמה תורפסב תימואלניבה תרקובמה

2009 ...

...

....

149

6.5 . וד

"

תוח הדבעמה תנשב 2009 ...

...

...

...

151

(10)

1 המדקה . :

רוטינה תולועפ בוליש תרנכה רקחל הדבעמב רקחמהו

הידעי תגשהל תלעופ תרנכה רקחל הדבעמה הב ךרדה םה יעדמ רקחמו רוטינ לש בוליש םיירקיעה

- חותיפ

תיצראה םימה תקפסא תכרעמב תרנכה לועפת לע תוטלחה תלבקב הכימתל םייעדמ םילכ ,

חותיפ ךשמהו

םלועב ליבומ יגולונמיל עדי זכרמ .

תלעופ תרנכה רקחל הדבעמה תנבהל

לולכמ םיילקיסיפה םיכילהתה ,

לע םיעיפשמה םייגולויבהו םיימיכה

תרנכב םימה תוכיא לעו היצקיפורטיאה תמר .

רישי ןפואב ,

היצקיפורטיאה בצמ תא םיעבוקש םירטמרפה

בכרהו זוכיר םה םגאב םגאב םיניזמה

, ה רמוח ה ינגרוא ה םימב סמומ ,

יגוסו תומכ ה

תוצא , םהיניב םירשקהו

- תמש יפכ רוזחמב םיאטב

י ןמחפה , ןקנחהו ןחרזה םגאב

. רויאב 2 תרנכב ןמחפה רוזחמ יתמכס ןפואב גצומ ,

יגולוקאה לדומב גצוימ אוהש יפכ CAEDYM

םאתוהש תרנכל

. ינורקע ןפואב תומודו תוליבקמ תומכס ,

ןקנחהו ןחרזה רוזחמ תא תוראתמה

ןאכ תוגצומ אל .

לדומב , תכרעמה תא ונתרכה לע ססובמה

לוקאה םגאה לש תיגו ,

תיגולוקאה תכרעמה לש םיביכרמ לע רישי ןפואב םיעיפשמ םיצלאמה םימרוגה

םימב . המגודל , הנירקה תמצוע ,

םימה לש לוברעה תמצוע לעו המירזה לע םיעיפשמ תוחורו תורוטרפמט ,

תוצאה תוחתפתה לע םיעיפשמ ךכמ האצותכו )

ינושאר רוציי (

בחרמב םרוזיפו .

ןכ ומכ , םיטנאירטונ ו

ימרוג

לודיג , בוכיע וא ,

םיקדייחהו תוצאה לש תוחתפתה לע םיעיפשמ תווקיהה ןגאמ םיסנכנש .

רויאב 2 םיגצומ

תכרעמה לש םיירקיעה םיביכרמה תיטויבאה

: םיטנאירטונ )

קר וז המכסב (DIC

, רמוחו סמומ ינגרוא רמוח

יקיקלח ינגרואנא ,

ו תיטויבה תכרעמה יביכר :

תוצא , םיקדייח ,

ןוטקנלפואוז .

ןיב םירשוקש םיכילהתה

םיצחב םינמוסמ הלאה םיביכרמה .

רויא 2 תרנכב ןמחפה רוזחמ לש יתמיכס רואית . ,

םירשקהו םיירקיעה םייטויבאהו םייטויבה ויביכרמ לע

םהיניב , תרנכ לדומב תואוושמ ידי לע ראותמ אוהש יפכ CAEDYM

םיעצבתמה םירקחמהו רוטינה תודובע םידעוימ תרנכה רקחל הדבעמב

םג ראשה ןיב םיקלחה תא ריהבהל

הז ךבוסמ ךרעמב םייטירקה ,

לו ה םילדומה תא רפש םייתומכ

. תטרופמ הנבהל עיגהל ןתינ םילדומה תרזעב

םימ תוכיא לעו היצקיפורטיאה תמר לע םינושה םימרוגה לש העפשהה תדימ לש רתוי .

(11)

2 תרנכה רוטינ .

2.1 אובמ .

פ תרנכב רוטינה ךרעמ הזמ לעו

40 הנש , תרנכה ימ תוכיא רחא בוקעל הרטמב ,

תוכיאב םייוניש לע דומעל

םתוכיא תא םיעבוקהו םיעיפשמה םיכילהתה לע דומללו םימה .

ע תרנכה רקחל הדבעמה תווצ

"

ןולא לאגי ש

םגאה רוטינל יארחא דועב

תרבח לש תווקיהה ןגא תדיחי

"

תורוקמ

"

ה תומיכל תלעופ וילא תועיגמה תומורת

מ ש י םיינופצה זוקינה יחט .

תיחכונה התנוכתמב תיתנשה רוטינה תינכות ,

תונש ךלהמב החתפתה רשא

רוטינה , תודוקנ רפסמב םוגיד לע תססובמ )

תונחת ( תרנכב םינוש םיקמועב ,

םינתשמ לש בר רפסמ תקידבו

םיילקיסיפ ,

םייגולויבו םיימיכ ,

בק רשפאמו םגאה ימ תוכיא תא ףקשמ םהלש ןוכנ חותינ רשא תומגמ תעי

תכרעמה םוהיז לש תומגמ רותיאו םימה תוכיאב יוניש .

םוגידה תורידת תא הבר הדימב םיעבוק רוטינה תינכות ידעי ,

םימה ףוגב ןמוקימו םוגידה תונחת רפסמ תא

םיקדבנה םינתשמה תאו .

רתי לע ןכ , םימה ףוג יפוא ,

וקמוע , ובש םימרזה רטשמ תיעקרק לש היפרגופוטהו

םגאה ) רטמיתב הי

(, גוס תאו םוגיד תנחת לכב םימה תדומע קמועמ ופסאייש תומיגדה רפסמ תא וביתכי

תומיגדהמ תחא לכב ךרעייש תוקידבה .

רויאב 3 תרנכב תוירקיעה רוטינה תונחת לש םוקימה גצומ ,

לע - יפ

תרנכה רקחל הדבעמה לש תיתנשה הדובעה תינכות .

הנחת ,A

םגאה זכרמב תאצמנה ,

לש תורידתב תמגדנ

חא םינתשמ לש בר רפסמ קדבנ הבו עובשל ת ,

הלבטב טרופמש יפכ 1

. ב תופסונ םוגיד תונחת D ,

G , ו K - ,

ןופצ ריצב תומקוממה -

םורד , םצמוצמ םינתשמ רפסמ קדבנ רתוי

. ךשמב תרנכב ופסאנש רוטינה ינותנ 40

רוטינ תונש ,

ויפואב ידוחיי םינותנ סיסב םיווהמ ,

ופיצר לשב ןהו תודידמה קויד לשב ןה ןת

.

רויא 3 . הפמ תרנכ רוטינ תינכת לש םוגידה תונחתו תרנכה לש תירטמיטב .

עוציבה תלוכי לומ לא םילקשנ ויפואו רוטינה ידעי )

ביצקתו תויתשת (

, תורידתב םצמצל ךרוצ שי תחא אלו

םוגידה תונחת רפסמבו רוטינה .

נימאה תדימ תא ןיטקמ הכומנ תורידתב םוגיד הדידמה תואצות לש תו

,

םגאב םיעצוממה םיכרעה תא תופקשמכ ,

םימה ףוגב םישחרתמה םיכילהתה תאו .

ןכ לע רתי ,

םוגיד

םילודג ןמז יחוורמב ,

ןמזב הריהמ הנחבה רשפאמ אל -

תונימא תא ןיטקמו םימה תוכיאב םייוניש לש תמא

(12)

רוטינה תכרעמ ,

קשמ יכרצל םגאה לועפיתל םייחרכה םינותנ קפסמה ילככ םימה

. םיבר םינתשמ ,

דחוימבו

תיגולוקאה תכרעמה לש םייגולויבה םיביכרה )

ןוטקנלפוטיפ ,

ז ו םיגדו ןוטקנלפוא (

, חטש ינפ לע םירזופמ

הרודס יתלב תינבתבו םימתכב םגאה .

ךכיפל , רוטינה תכרעמ תלוכיב עגופ םוגידה תונחת רפסמ םוצמצ

םגאה חטש לכב תללוכה םימה תוכיא בצמ תא הנוכנ ףקשל .

תחא הנחתב םוגיד ,

הנחת ומכ תאצמנה ,A

םגאה זכרמב ,

םגאה לש םירחא םירוזאב םימה תוכיא תא הנוכנ ףקשי דימת אל ,

תא גציימ וניאש יאדוובו

םייפוחה םירוזאה .

הלבט 1 . תרנכה רוטינ םינתשמ

, םוגיד תורידתו תונחת .

רואל םינוש םיקמועב תועצבתמ תוקידבה ך

םימה תדומע ,

םיאבה םירטמרפה דבלמ :

םיינגותפ םיקדייח ,

קמוע

"

יקס "

היגולורואטמו *) .

K הנחת - תחא

םייעובשל -

לודג םיב .(

הקידבה תורידת הנחת הקידבה גוס

היגולורואטמ לכ

10

תוקד A ,רסוניג ריוואה תרוטרפמט

לכ 10

תוקד A, רסוניג תיסחי תוחל

לכ 10

תוקד A םימה ינפתרוטרפמט

לכ 10

תוקד A ,רסוניג (המצעו ןוויכ) חור

לכ 10

תוקד A ,רסוניג לג תרצק הנירק

לכ 10

תוקד A ,רסוניג לג תכורא הנירק

ףיצר ) יתעש עצוממ

( הדבעמה גג PAR רוא תנירק

הקיסיפ תחא

עובשל A, D, G, H, K םימב הרוטרפמט ליפורפ

תחא

עובשל A, D, G, H, K יקס קמוע

תחא

םייעובשל A רואה תורידח ליפורפ

תודידמ

תופיצר הנתשמ ןמוקימו תונחתה רפסמ םימרז

תחא

םייעובשל F ,M ,A היצטנמידס יבצק

הימיכ תחא

םייעובשל A, D, G, H, K תוינילקלא

תחא

עובשל A, D, G, H, K* דירולכ

תחא

עובשל A, D, G, H, K* תילמשח תוכילומ

תחא

םייעובשל A, D, G, H, K ןדיס

תחא

םייעובשל A, D, G, H, K לזרב

תחא

םייעובשל A, D, G, H, K ןגנמ

תחא

םייעובשל A, D, G, H, K ינצמח -וד ןמחפ

תחא

םייעובשל A ינאגרוא ןמחפ

תחא

םייעובשל A, D,H, K דיפלוס

תחא עובשל

תחא םייעובשל

A

D, G, H סיסמ (לדליק) ןקנח תחא

עובשל A, D, G, H, K* יללכ (לדליק) ןקנח

תחא

עובשל A, D, G, H, K* הינומא

תחא

עובשל A, D, G, H, K* טירטינ

תחא

עובשל A, D, G, H, K* טרטינ

תחא עובשל

תחא םייעובשל

A

D, G, H, K ןצמח

תחא

עובשל A, D, G, H, K* pH

תחא עובשל

תחא עובשל

םיי D, G, HA סמומ יללכ ןחרז

תחא של עוב

תחא

םייעובשל G,D,HA טאפסופו טרוא

תחא

עובשל A, D, G, H, K* יללכ ןחרז

תחא

םייעובשל A הקיליס

תחא

םייעובשל A, D, G, H, K (טאפלוס) הרפוג

תחא

םייעובשל A, D, G, H VSSםיפידנ םיפחרמ

תחא

םייעובשל A, D, G, H TSS םיפחרמ םיקצומ

(13)

05 06 07 08 09 10 11

Water level (m ASL)

-215 -214 -213 -212 -211 -210 -209 -208

תחא

עובשל *A, D, G, H, K תוריכע

תחא ל

םייעובש H ,J ,D ,A הרבדה ירמח

תחא

שדוחל A תוילוחכ ינלער

היגולויב תחא

םייעובשל A ןוטקנלפוטיפ

תחא

םייעובשל A ליפורולכ

תחא

םייעובשל A (תוירופ) תינושאר תונרצי

תחא

םייעובשל A, D, G, H, K ןוטקנלפואוז

תחא שדוחל

םיי םוגיד תודוקנ 52 םיגד

תחא

שדוחל םוגיד תונחת 13 םייתאוצ םיקדייח

תחא

שדוחל A (ןוטקנלפואוז-ורקימ) תוינסיר

תחא

שדוחל A יללכ-םיקדייח

תחא

שדוחל A תיקדייח תונרצי

תחא

תוחירפ ןמזב שדוחל A ןקנח עוביק

רוטינ ףיצרו יטפוניס

ףיצר ) תחא הקדל

( (LDS) A חורו םימה תדומע ךרואל 'פמט

) ןוויכו המצע (

הנירק לג תכורא ,

לג תרצק הנירק תחא

שדוחל /

םיישדוח ולוכ םגאב םיכתח ,'פמט תררגנ תכרעמ

תוכילומ ,

תוריכע , ליפורולכ תחא

ל - 6

תועש A ,'פמט ,קמוע RUSS רלייפורפ

תוכילומ ,

ליפורולכ ,

ןצמח , pH תחא

ל - 3

עובש דע םימי (SISCAL) ולוכ םגאה ,הרוטרפמט לש יבחרמ רוזיפ כו תוריכע םגאה ינפב ליפורול

2.2 יסלפמ תרנכה

סלפמה ינותנ ידי לע םיפסאנ

םימה תושר לש יגולורדיהה תורשה תרנכה רקחל הדבעמה ידי לע אלו

, ךא

םינשה ךרואלו הנשה ךלהמב וב םידדמנה םייונישהו םגאה בצמל תללוכה תוסחיתהב תובישח הז עדימל ודב םינושה םיקרפהמ םיברו

"

פמל םיסחייתמ ח ולא םיסל

. תנש 2009 תייה ה הנש לש סלפמ תרימש

תמדוק הנשל סחיב םגאה לש םומינימה .

רחאל 4 ברה עצוממל תחתמ םיעקשמ םע תופוצר םינש -

יתנש

תנש תכשמתמ סלפמ תדיריו 2009

ה יברימה םגאה סלפמו תעצוממ םיעקשמ תמר םע התיה ג

י ע לירפא ףוסב

םורל 213.26 - מ ' ) רויא 4 .(

לפמה תילע בצק ה ס

הי ץרמ ךלהמב יברימ .

ויתסהו ץיקה ךלהמב סלפמב הדיריה

לש 2009 בצקבו תיסחי הנותמ התייה עצוממ

כ לש 0.87 מס ' םויל ןיב ילוי ל רבוטקוא בצקל האוושהב תאזו

הדירי עצוממ לש 1.3 מס ' ויתס ץיקב םויל 2008

רבוטקוא עצמאל ינוי ןיב .

רויא 4 : םינשב תרנכה יסלפמ לש יתנשה ךלהמה 2005

דע 2010 .

Figure

TABLE 7  TABLE 10
TABLE 13  TABLE 14

References

Related documents

The folder also contains artist CVs, artist statements, slides and photographs of artists' work, promotional materials for individual artists, and newspaper and magazine

The effect of initial grain size on the mechanical behaviour and microstructure of a TWIP steel was investigated using a range of tensile testing and microscopy techniques,

Increased cardio-respiratory mortality has been reported as an effect of chronic exposure to outdoor air pollution but without specific reports on stroke [10-12]. Maheswaran et al.

This study documented elevated rates of ER visits for acute upper and lower respiratory infections and asthma-related conditions in the pediatric population of Quito associated with

AD has simulated the second heart sound by a chirp model, estimated its instantaneous frequency, calculated the corresponding zero–crossing instantaneous frequency, calculated

For example, a finite element (FE) model with appropri- ate mathematical description of the object was adopted as the constraint to reconstruct the modulus of elasticity in [23];

The primary objectives of the investigation were to deter- mine: (1) whether a high intensity, whole body Resistance Exercise Test (RET) caused lipid peroxidation measures

Our aim was to find the diversity of marine bacteria producing β -glucosidase inhibitors in response to the presence of this enzyme in their environment, and we indeed found

Objective: To determine the cholesterol content and fatty acid composition of red cell membrane phospholipids (PL) of children with sickle cell disease (SCD) and to correlate

composed mainly of recombinant proteins in the form of an unfinished tertiary structure; therefore, more hydro- phobic acids are exposed on the water-protein interface, thereby

Efficacy and safety of ezetimibe added on to atorvastatin (40 mg) compared with uptitration of atorvastatin (to 80 mg) in Hypercholesterolemic patients at high risk of coronary

Previous work has used modelled temperature on a 1 km grid for London to estimate UHI impacts on health by summing health effects by UHI zones depending on loca- tion [23]

Santos CNS, Xiao W, Stephanopoulos G: Rational, combinatorial, and genomic approaches for engineering L-tyrosine production in Escherichia coli. Eid J, Fehr A, Gray J, Luong K, Lyle

Method: Here, we investigate the use of dark-field functional photoacoustic microscopy (fPAM) for intrinsic visualizing of the relative hemodynamics of the rat sciatic nerve in

However, the greatest absolute difference in reaction rate between samples from CLLS cultures and negative controls was observed when grown in YP + medium, indicating that the use of

However, total variation (TV) minimization was proven to be applicable in edge preserving image denoising processes [11,12]. This algorithm is based on minimizing the l1 norm of

Taken together, our data suggest that MoGrp1 functions as a novel splicing factor with poly(U) binding activity to regulate fungal virulence, development, and stress responses in

PATTY & MARAC HERRMANN JOAN & STEVE KAPLAN BARBARA & MIKE KING LINDA & LES KLEIN COOKIE & MYRON LESH BARBARA & TONY LUCIANO MARY & RICH LURIE

The amount of Federal Stafford Loan funds a student may receive each academic year is based on the student’s classification and financial need.. Dependent undergraduate students

I stand here, honoring my father’s student and friend with the promise to continue in my rabbinate the many lessons Rabbi Peter Knobel has taught me, namely:. ❏ Reverence and

1 http://www.yyjs123.cn/Article/200705/2908.html.. resulting from forced or voluntary reasons. The theoretical significance of this study lies in the following aspects. 1) This