ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society

48 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Full text

(1)

ORTODONCIE

Recenzovany cÏasopis CÏeske ortodonticke spolecÏnosti

Published by the Czech Orthodontic Society

RocÏnõÂk (Volume): 20 Rok (Year): 2011 CÏõÂslo (Number): 3

CÏasopis ORTODONCIE je veden v rejstrÏõÂku recenzovanyÂch, neimpaktovanyÂch cÏasopisuÊ. IndexovaÂno: Bibliographia Medica CÏechoslovaca od roku 1992

Vydavatel: CÏeska ortodonticka spolecÏnost (Published by the Czech Orthodontic Society)

VedoucõÂ redaktor (Editor in Chief): VedoucõÂ redaktor web stran (Editor in Chief web pages) Doc. MUDr. MilosÏ SÏpidlen, Ph.D., Olomouc, Czech Republic MUDr. JirÏõÂ Tvardek, HustopecÏe, Czech Republic

RedakcÏnõÂ rada (Editorial Board): Recenzenti cÏasopisu Ortodoncie: MUDr. Gabriela AlexandrovaÂ, Bratislava, Slovensko MUDr. Hana BoÈhmovaÂ

Prof. Dr. Hans-Peter Bantleon, Wien, OÈsterreich Doc. MUDr. PavlõÂna CÏernochovaÂ, Ph.D. Dr. Ewa Czochrowska, Ph.D., Warszawa, Polska Prof. MUDr. Milan KamõÂnek, DrSc. Prof. Dr. Nejat Erverdi, Ph.D., Istanbul, Turkey MUDr. Irena KlõÂmovaÂ

MUDr. Karel Floryk, VysÏkov, Czech Republic MUDr. Martin Kotas, Ph.D. Dr. Piotr Fudalej, Ph.D., Warszawa, Polska MUDr. Magdalena Kot'ovaÂ, Ph.D. MUDr. Milada HaÂlkovaÂ, Strakonice, Czech Republic MUDr. Ivo Marek, Ph.D.

MUDr. Martin HoraÂcÏek, HavlõÂcÏkuÊv Brod, Czech Republic MUDr. JirÏõÂ Petr

MUDr. Jan Horal, Praha, Czech Republic Prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. Prof. MUDr. Milan KamõÂnek, DrSc., Olomouc, Czech Republic Doc. MUDr. MilosÏ SÏpidlen, Ph.D. Prof. Dr. Stavros Kiliaridis, Ph.D., Geneve, Switzerland MUDr. Marie SÏtefkovaÂ, CSc. MUDr. Irena KlõÂmovaÂ, Bratislava, Slovensko MUDr. Miroslava SÏvaÂbovaÂ, CSc. Prof. dr. hab. Anna Komorowska, Lublin, Polska MUDr. JirÏõ Tvardek, Ph.D. MUDr. Martin Kotas, Ph.D., ZlõÂn, Czech Republic MUDr. Hana Tycova MUDr. Magdalena Kot'ovaÂ, Ph.D., Praha, Czech Republic MUDr. Wanda Urbanova Prof. Dr. Anne-Marie Kuijpers-Jagtman, Ph.D., Nymegen, Nederlands

Profesor JuÈriKurol, D. Odont., MalmoÈ, Sweden Recenzenti pro hranicÏnõÂ obory: MUDr. Ivana KyralovaÂ, Hradec KraÂloveÂ, Czech Republic Doc. MUDr. Oliver Bulik, Ph.D. MUDr. Ivo Marek, Ph.D., BrÏeclav, Czech Republic Prof. MUDr. Miroslav Eber, CSc.

Prof. dr. hab. Agnieszka Pisulska, Zabrze, Polska Prof. MUDr. Tat'jana DostaÂlovaÂ, DrSc., MBA MUDr. Milada StehlõÂkovaÂ, KromeÏrÏõÂzÏ, Czech Republic Doc. MUDr. Rene FoltaÂn, Ph.D.

MUDr. Marie SÏtefkovaÂ, CSc., Olomouc, Czech Republic MUDr. PrÏemysl KrejcÏõÂ, Ph.D. MUDr. JirÏõÂ Tvardek, Ph.D., HustopecÏe, Czech Republic Doc. MUDr. Milan MachaÂlka, CSc. Dr. Mariusz Wilk, LodzÂ, Polska Doc. RNDr. Eva MatalovaÂ, Ph.D.

Prof. MUDr. JirÏõÂ MazaÂnek, DrSc. Adresa redakce (Contact Address): Doc. MUDr. KveÏtoslava NovaÂkovaÂ, CSc.

772 00 Olomouc, PalackeÂho 12 Prof. MUDr. JindrÏich Pazdera, CSc.

fax: 585 223 907, tel.: 585 418 151 Doc. MUDr. LudeÏk PerÏinka, CSc. e-mail: redakce@orthodont-cz.cz Doc. MUDr. Lenka RoubalõÂkovaÂ, Ph.D.

www.orthodont-cz.cz Doc. MUDr. Radovan SlezaÂk, CSc.

Doc. MUDr. Martin Starosta, Ph.D.

ISSN: 1210±4272 Doc. MUDr. Jitka StejskalovaÂ, CSc.

Doc. MUDr. AntonõÂn SÏimuÊnek, CSc. Prof. MUDr. JirÏõÂ VaneÏk, CSc. Doc. MUDr. AntonõÂn Zicha, Ph.D. CÏasopis je vydaÂvaÂn 4x rocÏneÏ (ORTODONCIE is published in 4 issues per year)

Sazba (Type setting): FIS Print Olomouc. Tisk (Printed by): TiskaÂrna Moravska TrÏebovaÂ

Cena (Payment): 200,± KcÏ (10,± EUR), CÏ. uÂ.: 32932-021/0100, konst. symbol: 0558, variab. symbol: rodne cÏõÂslo. CÏasopis je bezplatneÏ zasõÂlaÂn cÏlenuÊm CÏeske ortodonticke spolecÏnosti.

A copy of the ORTODONCIE is sent to all members of the Czech Orthodontic Society in good spending with their subscription. UzaÂveÏrky (Dedline for the next year): 12. 11. 2011, 3. 3., 12. 5., 15. 9. a 10. 11. 2012.

(2)

Obsah (Contens):

SpolecÏenska rubrika

. . . .

130

ZpraÂvy z vyÂboru

. . . .

132

ZajõÂmavosti v ortodoncii

. . . .

136

Odborna praÂce

Faktory ovlivnÏujõÂcõÂ deÂlku leÂcÏby u palatinaÂlneÏ retinovanyÂch sÏpi cÏaÂkuÊ - cÏaÂst 2

(Factors affecting the duration of treatment of palatally impacted canines - Part 2) . . . .

140

TrojdimensionaÂlny zaÂznam, jeho vizualizaÂcie a 3D tlacÏ v ortodoncii

(3-dimensional record, visualization and 3D print in orthodontics) . . . .

148

LeÂcÏba samoligujõÂcõÂmi zaÂmky v dolnõÂm zubnõÂm oblouku

(Treatment with self-ligating brackets in the lower dental arch) . . . .

165

Ze zahranicÏnõÂch cÏasopisuÊ

. . . .

176

Informace

. . . .

179

REKLAMA

UverÏejneÏnõÂ: 1 cm2plochy . . . 25,± KcÏ 1 strana A4 . . . 12 000,± KcÏ 1/2 strany A4 . . . 7 000,± KcÏ zadnõÂ strana desek. . . + 50% ceny vnitrÏnõÂ strana desek . . . + 30% ceny strana 1 a 2 cÏasopisu . . . + 20% ceny

Inzerce v kazÏdeÂm cÏõÂsle rocÏnõÂku . . . ±2 000,± KcÏ/1 str. A4

VlozÏenõÂ reklamnõÂho letaÂku: . . . 5 000,± KcÏ

VlozÏenõÂ reklamnõÂ publikace (do 4 stran): . . . 12 000,± KcÏ

ZhotovenõÂ reklamy: uÂcÏtovaÂno samostatneÏ

HonorovaÂnõÂ prÏõÂspeÏvkuÊ :

1 normostrana rukopisu textu odborne praÂce . . . .300,± KcÏ 1 normostrana prÏedkladu zajisÏteÏneÂho autorem. . . .150,± KcÏ 1 ilustrace (fotografie, obraÂzek apod.) . . . 50,± KcÏ

TeÏsÏõÂme se

na spolupraÂci

s VaÂmi

Doc. MUDr. MilosÏ SÏpidlen, Ph.D

vedoucõÂ redaktor,

Klinika zubnõÂho leÂkarÏstvõÂ LF UP PalackeÂho 12

772 00 Olomouc tel.: 585 418 151 fax: 585 223 907

(3)

V cÏervenci, srpnu a zaÂrÏõÂ roku 2011

sve vyÂznamne zÏivotnõ jubileum oslavili:

MUDr. MilusÏe BrousilovaÂ, Praha 4

MUDr. Hana MosÏnicÏkovaÂ, Sezimovo UÂstõÂ I

MUDr. Vlastimil SÏimecÏek, Brno

MUDr. Jarmila PecÏenaÂ, Rokycany

MUDr. VladimõÂr Mottl, HavlõÂcÏkuÊv Brod

MUDr. FrantisÏek BacÏõÂk, HodonõÂn

MUDr. JirÏõÂ Dosoudil, BenesÏov

MUDr. Jarmila SpaÂcÏilovaÂ, TrÏinec

MUDr. Petr VrbeckyÂ, KromeÏrÏõÂzÏ

MUDr. KveÏtoslava KadlecovaÂ, LitvõÂnov

MUDr. Eva BendõÂkovaÂ, Opava

MUDr. JirÏõÂ Petr, Praha 2

MUDr. Petr Vidner, CÏeska LõÂpa

MUDr. Hana BouchalovaÂ, Brno

MUDr. Zuzana KarabinovaÂ, Praha 3

MUDr. Daniela ChounovaÂ, Praha 8

MUDr. Petra MoraÂvkovaÂ, Hradec KraÂloveÂ

SrdecÏneÏ blahoprÏejeme!

CÏlensky poplatek pro rok 2012 cÏinõ 1500,- KcÏ nebo 65,- EUR. CÏlenove v zameÏstnaneckeÂm vztahu 800,- KcÏ nebo 35,- EUR.

Postgraduanti, duÊchodci a zÏeny na materÏske dovolene 300,- KcÏ nebo 15,- EUR. RegistracÏnõ polatek cÏinõ 500,- KcÏ nebo 20,- EUR.

PrÏedplatne cÏasopisu Ortodoncie pro necÏleny CÏOSje 1000,- KcÏ za rok nebo 40,- EUR.

UÂhrada poplatku do 28. 2. 2012, cÏ. uÂ.: 32932021/0100, konst. symbol: 0558, variab. symbol: rodne cÏõÂslo. PrÏi nezaplacenõ prÏõÂspeÏvkuÊ po dvou põÂsemnyÂch urgencõÂch bude ukoncÏeno cÏlenstvõ v CÏOS.

(4)

Prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.

se dozÏõÂva v listopadu 2011 vyÂznamneÂho zÏivotnõÂho jubilea. UprostrÏed cÏinorode praÂce oslavõ 80. narozeniny.

Profesor Racek vystudoval vsÏeobecnou medicõÂnu a stomatologii na prazÏske leÂkarÏske fakulteÏ, v roce 1977 zõÂskal hodnost kandidaÂta veÏd, v roce 1989 hodnost doktora leÂkarÏ-skyÂch veÏd a v roce 1990 byl jmenovaÂn profesorem pro obor stomatologie. Po kraÂtkeÂm puÊ-sobenõ na mimoklinickyÂch pracovisÏtõÂch byla nadlouho jeho odbornyÂm domovem neÏkdejsÏõ prazÏska II. stomatologicka klinika, dnesÏnõ 1. LF UK v Praze. StrÏedem jeho odborneÂho zaÂj-mu se stala ortodoncie. V jejõÂm raÂmci se

jako jeden z prvnõÂch u naÂs zabyÂval genetikou ortodontickyÂch anomaÂliõÂ. ZaÂsadnõ meÏrou prÏispeÏl k sestavenõ dodnes velmi zajõÂ-mavyÂch vyÂukovyÂch textuÊ o genetice ve stomatologii, jejichzÏprvnõ vydaÂnõ vysÏlo v roce 1975. VyÂcÏet jeho odbornyÂch pracõ je velmi dlouhyÂ, za prÏipomenutõ stojõ populacÏnõ studie vyÂskytu ortodon-tickyÂch anomaÂliõ nebo antropometricka sÏetrÏenõ provedena na historickyÂch lebkaÂch, dizertacÏnõ praÂce na teÂma primaÂrnõ retence sÏpicÏaÂkuÊ cÏi v sedmdesaÂtyÂch letech minuleÂho stoletõ odvaÂzÏne (a dnes beÏzÏneÂ) publikovaÂnõ zkusÏenostõ s prÏõÂmyÂm lepenõÂm orto-dontickeÂho zaÂmku na retinovany sÏpicÏaÂk a jeho zarÏazovaÂnõ k fix-nõÂmu aparaÂtu. PouzÏitõ takoveÂho leÂcÏebneÂho postupu tehdy bylo u naÂs raritou, protozÏe konstrukcÏnõ prvky fixnõÂch aparaÂtuÊ v tehdej-sÏõÂm CÏeskoslovensku nebyly k dispozici a zõÂskaÂvaly se obvykle kontakty se zahranicÏnõÂmi kolegy. RÏadu let profesor Racek puÊsobil jako cÏlen zkusÏebnõÂch komisõ pro specializacÏnõ atestace a doktorske dizertace, dodnes je cÏlenem neÏkolika univerzitnõÂch veÏdeckyÂch rad.

PraÂce pana profesora byla oceneÏna rÏadou cÏestnyÂch cÏlenstvõ odbornyÂch spolecÏnostõÂ, pameÏtnõ medailõ rektora Univerzity Karlovy v Praze cÏi fakultnõ medailõ udõÂlenou za rozvoj prazÏske 1. LF UK. CÏeska stomatologicka komora jej v roce 2001 ocenila titulem Osobnost cÏeske stomatologie. Od roku 2005 je cÏestnyÂm cÏlenem CÏeske ortodon-ticke spolecÏnosti, v roce 2008 meÏl cÏestnou prÏednaÂsÏku BedrÏicha Neumanna na 9. Kongresu CÏeske ortodonortodon-ticke spolecÏnosti.

Profesor Racek vychoval rÏadu ortodontistuÊ. Sve zÏaÂky vzÏdy ucÏil respektu k osobnosti pacienta, odborne pocti-vosti, soustavneÂmu vzdeÏlaÂvaÂnõÂ, medicõÂnske pokorÏe i erudovane odvaze.

RaÂdi bychom profesoru Rackovi poprÏaÂli hodneÏ kraÂsnyÂch zaÂzÏitkuÊ v podzimnõÂ prÏõÂrodeÏ, hodneÏ zdravõÂ a neutucha-jõÂcõÂho odborneÂho elaÂnu.

(5)

ZpraÂva o cÏinnosti CÏOS za obdobõÂ

od zaÂrÏõÂ 2010 do zaÂrÏõÂ 2011

1) HospodaÂrÏsky vyÂsledek CÏOS za minuly rok byl po-zitivnõ v cÏaÂstce 231.885,- KcÏ, v soucÏasne dobeÏ na uÂcÏtu CÏOS je 668.022,- KcÏ, v pokladneÏ 4.798,- KcÏ. RozpocÏet na prÏõÂsÏtõ rok je plaÂnovaÂn vyrovnanyÂ, prÏõÂjmy ivyÂdaje shodneÏ v cÏaÂstce 1.236.000,- KcÏ. PrÏehled hospodarÏenõ CÏOS za minuly rok a podrobny naÂvrh rozpocÏtu na rok prÏõÂsÏtõ je k dispozici u sekretaÂrÏky CÏOS nebo u cÏlenuÊ vyÂ-boru.

2) Kongres CÏOS v minuleÂm roce byl ziskovy v cÏaÂstce 282.794,- KcÏ. DõÂk za kvalitnõ odbornyÂ, spolecÏensky iekonomicky vyÂsledek teÂto akce patrÏõ prezidentce kongresu doc. CÏernochove a jejõÂmu tyÂmu.

3) UÂspeÏsÏne souteÏzÏõÂcõ o Cenu CÏOS prÏikongresu v lonÏskeÂm roce poprve financÏneÏ podporÏily i firmy 3M Unitek a JPS. Tato podpora je prÏislõÂbena i pro letosÏek, za cozÏ ji m prÏõÂslusÏõ dõÂk.

4) CÏOS vypracovala novy pruÊzkum pocÏtu ortodonti-stuÊ v CÏR. Lvõ podõÂl na teÂto praÂci meÏl veÏdecky sekretaÂrÏ CÏOS Dr. Kotas. PruÊzkum mimo jine sdeÏlil, zÏe v sou-cÏasne dobeÏ je pomeÏr pocÏtu ortodontistuÊ na pocÏet oby-vatel v cele CÏR odpovõÂdajõÂcõ evropskeÂmu pruÊmeÏru. Velke rozdõÂly jsou ovsÏem mezijednotlivyÂmiregiony. PruÊzkum rovneÏzÏ poukaÂzal na fakt, zÏe nejveÏtsÏõ pocÏet praktikujõÂcõÂch ortodontistuÊ v CÏR se pohybuje ve veÏko-veÂm obdobõÂmezi55 a 60 lety. Tedy jen z duÊvoduÊ proste reprodukce ortodontistuÊ v CÏR nenõ vhodne snizÏovat pocÏet sÏkolicõÂch ortodontickyÂch pracovisÏt'anipocÏet je-jich studentuÊ. PruÊzkum byl publikovaÂn v cÏasopise Ortodoncie.

5) CÏOS prÏevzala zaÂsÏtitu nad PVP - PrazÏskyÂm vzdeÏ-laÂvacõÂm programem (zatõÂm bez financÏnõ uÂcÏasti). VyÂbor se vyjaÂdrÏil i pro financÏnõ prÏõÂspeÏvek z prostrÏedkuÊ CÏOS, bude-litrÏeba. Program sdruzÏuje vsÏechny trÏiprazÏska sÏkolicõ pracovisÏteÏ pro absolvovaÂnõ teoretickyÂch prÏed-naÂsÏek v raÂmci specializacÏnõ prÏõÂpravy a je otevrÏen vsÏem postgraduaÂlnõÂm studentuÊm oboru ortodoncie v CÏR. Program prÏipravili mladõ lektorÏiMUDr. Urbanova a MUDr. KucÏera.

6) CÏasopis Ortodoncie oslavil na podzim lonÏskeÂho roku 20 let trvaÂnõÂ. Za vsÏechny, kterÏõÂ se na jeho vzniku, rozvojia fungovaÂnõÂ po celou dobu podõÂleli, vyÂbor CÏOSpodeÏkovalprÏedevsÏõÂmhlavnõÂmustruÊjciadlouhole-teÂmu sÏeÂfredaktorovicÏasopisu doc.SÏpidlenovi.

7) ZaÂstupciCÏOS se na jarÏe t. r. setkalis prÏedstaviteli CÏSK, probõÂrala se tato teÂmata: ceny v ortodoncii a prÏõÂ-padneÂzmeÏnyvesmyslu nasÏichnaÂvrhuÊ, zaÂkonneÂapod-zaÂkonne normy tyÂkajõÂcõ se veÏcneÂho a personaÂlnõÂho vy-bavenõ ortodontickyÂch praxõÂ. Co se tyÂcÏe zmeÏny cen v ortodoncii, zde neocÏekaÂvaÂme zaÂsadnõ zmeÏny, pouze je mozÏneÂ, zÏe dospeÏlõ veÏku 19 let (vyÂbor prÏijal noveÏ tento veÏk jako hranicÏnõÂ) a starsÏõ budou vyrÏazeniz uÂhrady za

leÂcÏbu z prostrÏedkuÊ verÏejneÂho ZP. S podporou CÏSK a praÂvnõÂka CÏOS byla prÏijata nasÏe prÏipomõÂnka vyrÏadit povinnost mõÂt i.o.rtg prÏõÂstroj v objektu ortodontickeÂho ZZ. Na vyÂkladu zaÂkona a podzaÂkonnyÂch norem v ob-lastityÂkajõÂcõ se praÂce ªortodontickyÂch asistentekª pra-cuje CÏOS za silne podpory praÂvnõÂka CÏOS JUDr. Ma-cha; zde je trÏeba ocenit velke uÂsilõÂ, ktere v tomto pro-bleÂmu vyvinula Dr. SÏraÂmkova po nedaÂvnyÂch neblahyÂch zkusÏenostech v jednaÂnõ s uÂrÏady. DaÂle CÏOS prÏislõÂbila svou podporu CÏOS, aby prÏiposuzovaÂnõ uznaÂnõ zahranicÏnõ praxe zaÂjemcuÊ z NON-EU zemõ byla vzÏdy kontaktovaÂna CÏOS.

8) VyÂbor CÏOS se vyjaÂdrÏil k uznaÂvaÂnõ odborne praxe v ortodoncii: z ortodonticky ¹nepruÊhlednyÂchª zemõ mimo EU lze uznat maximaÂlneÏ 1 rok praxe. Byl osloven soucÏasny zaÂstupce IPVZ pro posuzovaÂnõ teÏchto zÏaÂ-dostõ prof. MazaÂnek a byl s nõÂm dohodnut tento stan-dardnõ postup: tyto zÏaÂdostiprÏed vyjaÂdrÏenõÂm pro IPVZ a MZCÏR prÏeda prof. MazaÂnek prÏedsedoviCÏOS a ten je prÏeda k posouzenõ komisi prÏivyÂboru CÏOS (prof. Ka-mõÂnek, Dr. Marek, Dr. SÏraÂmkovaÂ). ZaÂveÏr komise prÏed-seda CÏOS prÏeda prof. MazaÂnkovik dalsÏõÂmu postupu na IPVZ a MZCÏR.

9) VyÂbor schvaÂlil zmeÏnu formy cÏasopisu Ortodoncie - dosÏlo ke zmeÏneÏ vazby a objemu cÏõÂsla prÏizachovaÂnõÂ pocÏtu 4 vyÂtisky za rok. ZmeÏny se projevily v naÂkladech na tisk.

10) VyÂbor CÏOS s hlavnõÂm akteÂrem Dr. Kotasem pra-cuje na slovnõÂku cÏeskyÂch ortodontickyÂch vyÂrazuÊ. PrÏi praÂcina teÂto publikaci bylo zjisÏteÏno, zÏe se nejedna o jednoduchou zaÂlezÏitost a zpracovaÂnõ bude vyzÏado-vat delsÏõ cÏas.

11) Koncem dubna t. r. probeÏhl za organizace CÏe-ske stomatochirurgicke spolecÏnostia s podporou CÏOS Ortodonticko-chirurgicky workshop zameÏrÏeny na autotransplantace. Vystoupili prÏednõ sveÏtovõ odbor-nõÂcina tuto problematiku prof. Paulsen a prof. Schwartz z DaÂnska a nasÏi specialiste Dr. Marek a doc. Starosta. Akce meÏla velmidobrou odbornou uÂrovenÏ v kontrastu k celkem male uÂcÏasti, zejmeÂna se strany dentoalveolaÂrnõÂch chirurguÊ.

12) CÏSK nabõÂdla pro CÏOS jedno mõÂsto v komisi pro aprobacÏnõ zkousÏky ze zubnõÂho leÂkarÏstvõ pro cizince. CÏSK ma zaÂjem zmeÏnit dosavadnõ nedobrou odbornou uÂrovenÏ uÂspeÏsÏnyÂch uchazecÏuÊ. VyÂbor CÏOS doporucÏi l do komise prof. KamõÂnka.

13) VyÂbor schvaÂlil financÏnõÂ podporu dveÏma postgra-duaÂlnõÂm studentuÊm z Olomouce v cÏaÂstce 15.000,- KcÏ kazÏdeÂmu z nich pro jejich studijnõÂ pobyt na ortodontic-keÂm oddeÏlenõÂ university v holandsortodontic-keÂm Nijmegen.

14) Starost o webove straÂnky CÏOS prÏevzal Dr. Tvar-dek. VyÂbor deÏkuje dosavadnõÂmu webmasteroviDr. Ko-kaislovi za to, zÏe straÂnkaÂm pomohl na sveÏt a dlouho-dobeÏ o neÏ pecÏoval.

(6)

15) Jak jizÏ bylo rÏecÏeno loni, vyÂbor prÏipravuje pro nadchaÂzejõÂcõ leÂta kongresy v r. 2012 v LuhacÏovicõÂch, prezident Dr. Kotas, v r. 2013 v Plzni, prezident Dr. Baumruk a v r. 2014 v Olomouci, opeÏt cÏesko-slo-vensky (a rovneÏzÏ s polskou uÂcÏastõÂ), prezident Dr. Ma-rek. Podrobnostibudou vcÏas oznamovaÂny v cÏasopise Ortodoncie.

16) V prÏõÂsÏtõÂm roce se opeÏt uskutecÏnõÂvolby do orgaÂnuÊ CÏOS. VyÂbor doporucÏuje pleÂnu, aby se zamyslelo nad vhodnyÂmikandidaÂty, a zve VaÂs vsÏechny srdecÏneÏ na kongres CÏOS 2012 do LuhacÏovic s volebnõÂ plenaÂrnõÂ schuÊzõÂ CÏOS.

MUDr. JirÏõÂ Petr

HospodarÏenõÂ CÏOS za rok2010

1) PrÏõÂjmy:

UÂroky z BU ... 92,- KcÏ CÏlenske prÏõÂspeÏvky ... 594.733,- KcÏ CÏasopis Ortodoncie ... 629.179,- KcÏ Odborne akce CÏOS (vcÏetneÏ financÏnõÂho

vyÂsledku kongresu) ... 282.794,- KcÏ Inzerce na webu ... 1.000,- KcÏ PrÏõÂjmy celkem: ...1.507.798,- KcÏ

2) VyÂdaje:

Provoz kancelaÂrÏe a sekretariaÂtu ... 43.323,- KcÏ ZameÏstnanciCÏOS

(pracovnõ smlouva, DPCÏ) ... 239.421,- KcÏ PraÂvnõ sluzÏby ... 43.170,- KcÏ Ekonomicke a danÏove sluzÏby ... 85.580,- KcÏ FinancÏnõ podpora postgr.pracovisÏt' ... 25.580,- KcÏ JednaÂnõ vyÂboru a RK ... 32.202,- KcÏ Cestovne ... 30.152,- KcÏ Odborna literatura, vyÂukova media ... 10.744,- KcÏ PrÏõÂspeÏvky WFO, EFOSA ... 25.504,- KcÏ ZahranicÏnõ cesty cÏlenuÊ vyÂboru

a RK a postgr.studentuÊ ... 123.898,- KcÏ Webove straÂnky ... 2.191,- KcÏ CÏasopis Ortodoncie

- redakcÏnõ praÂce, mzdy a honoraÂrÏe ... 254.433,- KcÏ - vyÂroba a tisk ... 346.199,- KcÏ VyÂdaje na odborne akce

(mimo rozpocÏet kongresu) ... 3.464,- KcÏ OstatnõÂ vyÂdaje

(bankovnõÂ poplatky, silnicÏnõÂ danÏ) ... 10.052,- KcÏ VyÂdaje celkem: ...1.275.913,- KcÏ VyÂsledek za rok 2010: ...+ 231.885,- KcÏ na uÂcÏtu (k 31.12.2010): ... 519.466,- KcÏ v pokladneÏ: ... 10.543,- KcÏ na uÂcÏtu (k 20.9.2011): ... 668.022,- KcÏ v pokladneÏ: ... 4.798,- KcÏ

RozpocÏet pro rok2012

1) PrÏõÂjmy:

CÏlenske prÏõÂspeÏvky ... 606.000,- KcÏ CÏasopis Ortodoncie ... 630.000,- KcÏ PrÏõÂjmy celkem: ...1.236.000,- KcÏ

2) VyÂdaje:

Provoz kancelaÂrÏe a sekretariaÂtu ... 45.000,- KcÏ ZameÏstnanciCÏOS

(prac. smlouva, DPCÏ) ... 240.000,- KcÏ PraÂvnõ sluzÏby ... 43.000,- KcÏ Ekonomicke a danÏove sluzÏby ... 85.000,- KcÏ JednaÂnõ vyÂboru a RK ... 25.000,- KcÏ Cestovne ... 30.000,- KcÏ Odborna literatura ... 10.000,- KcÏ Granty CÏOS ... 90.000,- KcÏ PrÏõÂspeÏvky WFO, EFOSA ... 30.000,- KcÏ PrÏõÂspeÏvek na delegaÂty CÏOS ... 30.000,- KcÏ Webove straÂnky ... 3.000,- KcÏ CÏasopis Ortodoncie - redakcÏnõ praÂce,

mzdy a honoraÂrÏe ... 265.000,- KcÏ vyÂroba a tisk ... 340.000,- KcÏ VyÂdaje celkem: ...1.236.000,- KcÏ

CÏlenske prÏõÂspeÏvk y CÏOS pro rok2012

ponechat ve staÂvajõÂcõÂ vyÂsÏi:

LeÂkarÏiv privaÂtnõÂch praxõÂch ... 1.500,- KcÏ / 65,- EUR ZameÏstnanci... 800,- KcÏ / 35,- EUR OstatnõÂ (postgraduanti,

leÂkarÏky na MD, seniorÏi) ... 300,- KcÏ / 15,- EUR RegistracÏnõÂ poplatek ... 500,- KcÏ / 20,- EUR CÏasopis Ortodoncie (1 cÏõÂslo)

pro necÏleny CÏOS ... 200,- KcÏ / 10,- EUR ZaÂvazny termõÂn uÂhrady prÏõÂspeÏvkuÊ na uÂcÏet CÏOS: do 29. uÂnora 2012.

UsnesenõÂ plenaÂrnõÂ schuÊze CÏOS

ze dne 23. 9. 2011, Praha

1. PlenaÂrnõÂ schuÊze zvolila tyto cÏleny komisõÂ:

- mandaÂtovaÂ: Dr. Eva SÏraÂmkovaÂ, Dr. Ivo Marek, Doc. MilosÏ SÏpidlen

- naÂvrhovaÂ: Dr. JirÏõÂ Tvardek, Dr. Petr Jindra, Dr. Ja-roslava DohnalovaÂ

2. SchuÊze bere na veÏdomõ konstatovaÂnõ mandaÂtove komise, zÏe schuÊzije prÏõÂtomno 69 rÏaÂdnyÂch cÏlenuÊ CÏOS

3. SchuÊze schvaluje zpraÂvu o cÏinnosti CÏOS za uply-nule funkcÏnõ obdobõÂ, zpraÂvu o hospodarÏenõ za rok 2010 a zpraÂvu reviznõ komise

(7)

4. SchuÊze schvaluje rozpocÏet CÏOS na rok 2012 vcÏetneÏ nezmeÏneÏne vyÂsÏe cÏlenskyÂch prÏõÂspeÏvkuÊ pro rok 2012:

cÏlenove z privaÂtnõ praxe ... 1.500,- KcÏ / 65,- EUR cÏlenove v zameÏstnaneckeÂm

pomeÏru ... 800,- KcÏ / 35,- EUR ostatnõ cÏlenove ... 300,- KcÏ / 15,- EUR registracÏnõ poplatek ... 500,- KcÏ / 20,- EUR uÂhrada za cÏõÂslo cÏasopisu Ortodoncie

(pro necÏleny CÏOS) ... 200,- KcÏ / 10,- EUR Za naÂvrhovou komisi: Dr. Petr Jindra, Dr. Jaroslava DohnalovaÂ, Dr. JirÏõ Tvardek V Praze, 23. 9. 2011 Novõ cÏlenove CÏOSprÏijatõ v roce 2011

MUDr. Barbora MensÏõÂkova MDDr. Radka MoraÂvkova MDDr. Blanka PastelaÂkova MUDr. Lucie SÏveÂbi sÏova MUDr. VaÂclava ProvaznõÂkova MDDr. Zuzana NavraÂtilova MUDr. KristyÂna MosÏovska MDDr. Sabina DriaÂkova MDDr. Hana Rosecka MUDr. TomaÂsÏ Hanzelka MDDr. Ivana HorÏaÂkova MUDr. Libor BalskyÂ

UkoncÏene cÏlenstvõ CÏOS2011 MUDr. Karel KamenõÂk, CSc. MUDr. Petra ProlovaÂ

MUDr. EvzÏenie MatzenauerovaÂ

UkoncÏene prÏedplatne cÏasopisu Ortodoncie 2011 Pan Daniel Haak

PrÏehled cÏlenuÊ CÏOS2011 (k 13. 9. 2011)

Celkem cÏlenuÊ CÏOS ...520 RÏaÂdny cÏlen ...349 MimorÏ. cÏlen ...165 (70 bez atestace, 89 Slovensko, 6 Polsko)

CÏestny cÏlen ... 6 (+1 bude novyÂ/2011)

PrÏedplatne cÏasopisu Ortodoncie: ... 90 CÏesko - firmy ... 7 Slovensko ... 83 Nove cÏlenstvõ k 13. 9. 2011-12

UkoncÏene cÏlenstvõ ... 3 Nezaplacene prÏõÂspeÏvky (po I.vyÂzveÏ 20.7.2011) ...34

ZpraÂva ReviznõÂ komise CÏOS

za rok2010/2011

Ve staÂvajõÂcõÂm volebnõÂm obdobõÂpracovala reviznõÂko-mise ve slozÏenõ MUDr. Hana BohmovaÂ, MUDr. Hana Tycova a MUDr. Eva SÏraÂmkovaÂ.

Reviznõ komise provedla spolu s panõ ing. Zelingro-vou a skretaÂrÏkou panõ SÏaÂrkou RychtaÂrÏoZelingro-vou pravidel-nou povinpravidel-nou uÂcÏetnõ kontrolu. VsÏechny prÏõÂjmove i vyÂ-dajove polozÏky, byly rÏaÂdneÏ zauÂcÏtovaÂny a souhlasily se zaÂpisy v uÂcÏetnõ knize.Nebyly shledaÂny zÏaÂdne nedo-statky.

BrneÏnsky kongres CÏOS byl uÂspeÏsÏny nejen odborneÏ ale ifinancÏneÏ a skoncÏi l s prÏebytkem.

CÏOS sve financÏnõ prostrÏedky investuje uvaÂzÏliveÏ a udrzÏuje dlouhodobeÏ vyrovnany nebo prÏebytkovy rozpocÏet. V minuleÂm obdobõ byly zõÂskane prostrÏedky v mensÏõ mõÂrÏe jesÏteÏ cÏaÂstecÏneÏ vyuzÏity k doplneÏnõ fotogra-ficke a vyÂpocÏetnõ techniky na neÏktera vyÂukova orto-donticka pracovisÏteÏ stomatologickyÂch klinik. Prioritou se vsÏak stal dobrÏe fungujõÂcõ program, ktery spustila CÏOS v minuleÂm roce. Jde o systeÂm financÏnõ podpory staÂzÏõ na zahranicÏnõÂch ortodontickyÂch pracovisÏtõÂch a cest na vyÂznamne mezinaÂrodnõ kongresy urcÏeny pro leÂkarÏe klinickyÂch pracovisÏt'. PlaÂnuje se idaÂle pod-mõÂnky zvyÂhodnit tak, aby prostrÏedky mohlo cÏerpat veÏ-tsÏõ pocÏet klinickyÂch leÂkarÏuÊ.

Nemalou cÏaÂstkou jsou podporovaÂnipostgraduanti, kterÏõÂ bylioceneÏnõÂ CÏOS za nejlepsÏõÂ atestacÏnõÂ praÂci, nej-lepsÏõÂ prÏednaÂsÏku na kongresu a nejnej-lepsÏõÂ postery zpra-covaÂvajõÂcõÂ veÏdeckou a klinickou teÂmatiku.

Na plenaÂrnõÂ schuÊzi CÏOS v Praze 23.9.2011 byl schvaÂlen naÂvrh rozpocÏtu na rok 2012.

VyÂsÏe cÏlenskyÂch prÏõÂspeÏvkuÊ se nemeÏnõÂ.

MUDr. Eva SÏraÂmkovaÂ

SouteÏzÏ o Cenu CÏeske ortodontickeÂ

spolecÏnosti za nejlepsÏõÂ atestacÏnõÂ

praÂci za rok2011

PrvnõÂcenu CÏeske ortodonticke spolecÏnostiza nejle-psÏõ atestacÏnõ praÂciza rok 2011 zõÂskala MUDr. Hana ProchaÂzkova z 1. LF UK a VFN Praha za praÂci¹Den-toalveolaÂrnõ kompenzacÏnõ mechanizmus u asymetriõ dolnõ cÏelistiª.

Druhou cenu CÏeske ortodonticke spolecÏnostiza nejlepsÏõ atestacÏnõ praÂciza rok 2011 zõÂskala MUDr. Pa-vlõÂna Adamkova z LF UP a FN Olomouc za praÂci: ¹Age-neze druhyÂch dolnõÂch premolaÂruÊ s perzistujõÂcõÂmi do-cÏasnyÂmimolaÂryª.

TrÏetõ cenu CÏeske ortodonticke spolecÏnostiza nej-lepsÏõ atestacÏnõ praÂciza rok 2011 zõÂskal MUDr. Jakub

(8)

Bartl z 3. LF UK a FNKV Praha za praÂci: ¹ProrÏezaÂvaÂnõÂ hornõÂho staÂleÂho sÏpi cÏaÂku u pacientuÊ s rozsÏteÏpovou va-douª.

VõÂteÏznou souteÏzÏnõ prÏednaÂsÏkou XII. kongresu CÏeske ortodonticke spolecÏnosti2011 v Praze se stala prÏed-naÂsÏka: I. DubovskaÂ, M. SÏpidlen, M. Kotas, P. KrejcÏõÂ: ¹Faktory ovlivnÏujõÂcõ deÂlku leÂcÏby palatinaÂlneÏ retinova-nyÂch sÏpi cÏaÂkuÊ. Klinika zubnõÂho leÂkarÏstvõ FN a LF UP Olomoucª.

VõÂteÏznyÂm souteÏzÏnõÂm posterem s veÏdeckovyÂzkumnou tematikou XII. kongresu CÏeske ortodontickeÂ

spolecÏ-nosti2011 v Praze se stal poster: A. UhlõÂrÏ, H. BoÈhmovaÂ, L. BernaÂt, D. HrusÏaÂk, R. FoltaÂn: ¹Zhodnocenõ zmeÏn meÏk-kyÂch tkaÂnõ po osteotomii v linii LeFort I s prÏedsunutõÂm maxilyª. Stomatologicka klinika, FN PlzenÏ.

VõÂteÏznyÂm souteÏzÏnõÂm posterem s klinickou temati-kou XII. kongresu CÏeske ortodonticke spolecÏnosti 2011 v Praze se stal poster: I. ChmelovaÂ, P. CÏerno-chovaÂ: ¹Laser a jeho klinicke vyuzÏitõ u ortodonticky leÂ-cÏeneÂho pacientaª. Stomatologicka klinika FN u sv. Anny a LF MU Brno.

MUDr. Martin Kotas, Ph.D.

Ortodonticke oddeÏlenõÂ

DeÏtske stomatologicke kliniky

FN v Motole vypisuje

vyÂbeÏrove rÏõÂzenõ na 3 sÏkolõÂcõ mõÂsta pro prÏedatestacÏnõ prÏõÂpravu v oboru ortodoncie.

TermõÂn naÂstupu 1. ledna 2012.

ZÏaÂdosti doplneÏne strukturovanyÂm zÏivotopisem zasõÂlejte põÂsemneÏ nebo e-mailem na sekretariaÂt DeÏtske stomatologicke kliniky (stomatolo-gie@fnmotol.cz) do 30. 10. 2011.

Stomatologicka klinika

3. LF UK FNKV Praha

bude opeÏt porÏaÂdat 13. dubna 2012

celodennõ mezioborovy klinicky seminaÂrÏ

RozsÏteÏpy 2012.

Dopolednõ program je urcÏen pro postgraduaÂlnõ studenty, odpolednõ pro sÏi rsÏõ odbornou verÏejnost. Akce se kona pod zaÂsÏtitou CÏOS.

NabõÂzõÂm levneÏ k odprodeji vybavenõ ortodonticko-stomatologicke praxe s laboratorÏõ na zpracovaÂnõ pryskyrÏice v CÏeskeÂm KrumloveÏ, z duÊvodu ukoncÏenõ praxe a odchodu do duÊchodu.

Atraktivnõ lokalita v centru meÏsta s mozÏnostõ parkovaÂnõÂ. Praxe bude volna v prosinci tohoto roku. Kontaktnõ adresa: donar-ck@volny.cz, tel.: 773 538 737

DeÏkan LeÂkarÏske fakulty

Univerzity PalackeÂho v Olomouci

a rÏeditel FakultnõÂnemocnice Olomouc

vyhlasÏujõ vyÂbeÏrove rÏõÂzenõÂ

na obsazenõÂ5 sÏkolõÂcõÂch mõÂst na ortodontickeÂm oddeÏlenõÂ

Kliniky zubnõÂho leÂkarÏstvõÂ pro prÏõÂpravu ke specializacÏnõÂatestaci

v oboru ortodoncie. PozÏadavky:

jeden rok praxe v zubnõÂm leÂkarÏstvõÂ

SÏkolõÂcõÂ mõÂsta budou spojena s uÂvazkem 0,5 na dobu urcÏitou (do 3 let) po linii FakultnõÂ nemocnice Olo-mouc. TermõÂn naÂstupu dle dohody.

PõÂsemne zÏaÂdosti, dolozÏene doklady o dosazÏene kva-lifikaci, zÏivotopisem a prÏehledem o pruÊbeÏhu prÏed-chozõÂodborne praxe prÏijõÂma do 4 tyÂdnuÊ po zverÏejneÏnõ ve ZdravotnickyÂch novinaÂch a cÏasopise LKSCÏeske stomatologicke komory PersonaÂlnõÂuÂsek rÏeditelstvõÂFa-kultnõ nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc.

(9)

Na zkusÏene v Holandsku

Ve dnech 9.-21. 5. 2011 se naÂm naskytla prÏõÂlezÏitost straÂvit dva tyÂdny na ortodontickeÂm oddeÏlenõ Univerzity Radboud v holandskeÂm Nijmegenu. Bylo tak na po-zvaÂnõ prof. Anne Marie Kuijpers-Jagtman, D.D.S., Ph.D., vedoucõ ortodontickeÂho oddeÏlenõ Radboud uni-verzity, a Dr. Piotra Fudaleje, Ph.D., ktery vedle post-graduaÂlnõ vyÂuky v Nijmegenu vede i soukromou praxi ve VarsÏaveÏ a v raÂmcisve habilitace vyucÏuje ina Unive-ziteÏ PalackeÂho v Olomouci. BeÏhem nasÏeho pobytu jsme meÏly mozÏnost prÏihlõÂzÏet beÏzÏneÂmu provozu orto-dontickeÂho oddeÏlenõ a uÂcÏastnit se mnoha internõÂch se-minaÂrÏuÊ.

Ortodonticke oddeÏlenõ teÂto univerzity patrÏõ k nejveÏt-sÏõÂm v EvropeÏ, jak sito jeho zakladatel prof. van der Lin-den jisteÏ prÏaÂl. PostgraduaÂlnõ program ortodoncie zde studuje 16 leÂkarÏuÊ, kterÏõ jsou rozdeÏlenido dvou skupin (tzv. juniorÏia seniorÏi) po osmi studentech. PrÏõÂprava trva v Nizozemõ cÏtyrÏiroky a stejneÏ jako u naÂs probõÂha na specializovanyÂch pracovisÏtõÂch, ktera jsou zde trÏi. Nic-meÂneÏ povolaÂnõ ortodontisty mohou provaÂdeÏt i leÂkarÏi bez osveÏdcÏenõÂ, kterÏõ jsou paradoxneÏ pojisÏt'ovnamifi-nancÏneÏ hodnocenileÂpe nezÏ specialiste - postgraduaÂlnõ studium je proto vyhledaÂvaÂno hlavneÏ pro veÏdeckou a publikacÏnõ cÏinnost, pro kterou je klinika sÏpi cÏkoveÏ vy-bavena. Program je stejneÏ jako u naÂs mozÏne absolvo-vat se zõÂskaÂnõÂm titulu Ph.D., jehozÏ soucÏaÂstõ je nutnost publikovat minimaÂlneÏ cÏtyrÏicÏlaÂnky v odbornyÂch cÏasopi-sech s impaktovanyÂm faktorem, nebo se staÂt speciali-stou v ortodoncii, kdy ¹stacÏõª publikovat jeden odborny cÏlaÂnek.

VyÂzkumu a vzdeÏlaÂvaÂnõ je na univerziteÏ vycÏleneÏna prÏevaÂzÏna cÏaÂst studia, vlastnõ osÏetrÏovaÂnõ pacientuÊ pro-bõÂha pouze dva dny v tyÂdnu, zato do pozdnõÂch odpo-lednõÂch hodin. PrÏed klinickou praxõ (prvnõ pacienti jsou zrÏõÂdka objednaÂni drÏõÂve nezÏ na puÊl desaÂtou dopoledne) se kona zhruba hodinovy seminaÂrÏ s leÂkarÏem, ktery maÂ

ten den na starosti dozor v ordinaci. ProbõÂrajõ se zde plaÂny leÂcÏby a konzultace dalsÏõÂho leÂcÏebneÂho postupu u obtõÂzÏnyÂch prÏõÂpaduÊ. Studentimajõ vsÏe prÏipraveno v uÂhlednyÂch powerpointovyÂch prezentacõÂch, dokonce anisaÂdrove modely jizÏ nejsou na porÏadu dne, vsÏe je na-skenovane v pocÏõÂtacÏi . VyÂhodou jsou mensÏõ naÂklady a snadne skladovaÂnõ dat. Na univerziteÏ v Olomouci ale zrÏejmeÏ jesÏteÏ nejsme na rozmach digitalizace dosta-tecÏneÏ adaptovanõÂ, a tak naÂm chybeÏlo ono ¹ohmataÂnõ modelu nazÏivoª.

Samotna prakticka vyÂuka probõÂha v jedne rozlehle ordinaci s osmi krÏesly, ktere jsou od sebe oddeÏlene jen nõÂzkyÂmiprÏõÂcÏkami. KazÏdy tento box obsahuje pra-covnõ stolek s pocÏõÂtacÏem, drÏezem a zaÂkladnõÂm vybave-nõÂm (savky, vaÂlecÏky, ligovacõ gumicÏky). KrÏesla nemajõ sveÏtlo aniplivaÂtko, cozÏ se naÂm nezdaÂlo prÏõÂlisÏ praktickeÂ. Co naÂs naopak prÏõÂjemneÏ prÏekvapilo, bylo ticho a klid panujõÂcõ v ordinaci i prÏes velkou koncentracilidõ a plne pracovnõ tempo. Sady klesÏtõ a vlastnõ materiaÂl na fixnõ aparaÂty se skladujõ ve velke centraÂlnõ skrÏõÂni, kam si pro neÏj vzÏdy studentidojdou. SysteÂm sterilizace je vy-mysÏlen velmiduÊmyslneÏ tak, zÏe sterilizacÏnõ mõÂstnost je propojena s ordinacõ touto skrÏõÂnõÂ. DõÂky mnozÏstvõ zjed-nodusÏenyÂch pracovnõÂch postupuÊ jsou take naÂklady na personaÂl nizÏsÏõÂ. KromeÏ povolane osoby starajõÂcõ se o desinfekci a sterilizaci tu sestrÏicÏky nenajdete. Na ce-lou ordinaci jsou jen trÏiortodonticke asistentky, ktere asistujõ hlavneÏ u nasazovaÂnõ fixnõÂch aparaÂtuÊ a prÏifocenõ (ve speciaÂlnõ mõÂstnosti s digitaÂlnõ zrcadlovkou na

(10)

sta-tivu). VsÏe ostatnõÂ zvlaÂdajõÂ studentisami- mõÂchajõÂ siotis-kovacõÂ hmoty, uklidõÂ a prÏipravõÂ krÏeslo pro dalsÏõÂho pa-cienta, vyzvednou si pacienta v cÏekaÂrneÏ, apod.

DetailneÏ propracovany je take systeÂm organizace praÂce. ObjednaÂvaÂnõ pacientuÊ se deÏje elektronicky a kazÏdy student ma svojiagendu, kde kromeÏ objedna-nyÂch pacientuÊ vidõ i rozvrh konaobjedna-nyÂch seminaÂrÏuÊ, ktery je kazÏdodenneÏ aktualizovaÂn sekretariaÂtem oddeÏlenõÂ. PrÏi klinicke praxidohlõÂzÏõ na praÂcipostgraduantuÊ cely den zkusÏeny leÂkarÏ - ortodontista, u kazÏdeÂho pacienta je konzultovaÂn dosavadnõ pruÊbeÏh leÂcÏby a dalsÏõ postup. LeÂcÏebne postupy se od nasÏich prÏõÂlisÏ nelisÏõÂ, ikdyzÏ cÏa-steÏji prÏistupujõ k ortodonticko-chirurgicke terapii, a to prÏedevsÏõÂm u II. skeletaÂlnõÂch trÏõÂd, ktere v OlomoucirÏe-sÏõÂme spõÂsÏe kompenzacÏneÏ. Na nasÏe pomeÏry tu take velice cÏasto - teÂmeÏrÏ u kazÏdeÂho druheÂho pacienta - in-dikujõ extraoraÂlnõ tah a mladõ pacienti jsou opravdu po-ctivõÂ, nenõ vyÂjimkou potkat deÏtis nasazenyÂm tahem ve meÏsteÏ, v obchodech ina kole.Vedle dvou dnuÊ s praktic-kou vyÂupraktic-kou navsÏteÏvujõ studentijesÏteÏ ruÊzneÏ zameÏrÏene vzdeÏlaÂvacõ seminaÂrÏe a veÏnujõ se veÏdecke cÏinnosti. Jed-nou meÏsõÂcÏneÏ se kona schuÊzka vsÏech mõÂstnõÂch orto-dontistuÊ, maxilofaciaÂlnõÂch chirurguÊ a plastickyÂch chi-rurguÊ, kde spolecÏneÏ plaÂnujõ leÂcÏbu pacientuÊ se skeletaÂl-nõÂmi vadami indikovanyÂmik ortognaÂtnõ operaci.

My jsme vyhrazeny cÏas na klinice deÏlily rovnomeÏrneÏ mezi ordinaci, prÏednaÂsÏkove saÂly, archiv univerzity a tzv. ¹dark roomª - tmavou mõÂstnuÊstku bez oken, zato s vyÂkonnyÂm pocÏõÂtacÏem a skenerem. Za mozÏnost vzÏõÂt se na cÏtrnaÂct dnõ do kuÊzÏe holandskeÂho postgraduaÂl-nõÂho studenta jsme tu digitalizovaly rentgenove snõÂmky porÏõÂzene v raÂmciNijmegenske ruÊstove studie. Ta pro-bõÂhala na zacÏaÂtku 70. let, kdy u neÏkolika set deÏtõÂve veÏku 9 - 14 let, u kteryÂch neprobeÏhla zÏaÂdna ortodonticka leÂcÏba, byl po dobu peÏtilet kazÏdeÂho puÊl roku zhotoven bocÏnõ daÂlkovy snõÂmek, ortopantomogram a snõÂmek ruky se zaÂpeÏstõÂm. Vedle rentgenogramuÊ byly

deÏtipo-kazÏde meÏrÏeny a vaÂzÏeny a bylo zaznamenaÂno ijejich so-ciaÂlnõ zaÂzemõÂ. Deset let po skoncÏenõ studie byl jesÏteÏ kazÏdeÂmu jednoraÂzoveÏ zhotoven dalsÏõ ortopantomo-gram a kefaloortopantomo-gram. Univerzita tak zõÂskala cenna data o fyziologickyÂch zaÂkonitostech ruÊstu a vyÂvoje nejen orofaciaÂlnõÂho systeÂmu. VsÏechny dokumenty jsou s prÏõÂ-znacÏnou pecÏlivostõ roztrÏõÂdeÏny a skladovaÂny a archiv je opatrovaÂn jako vzaÂcny klenot - cÏõÂmzÏ v podstateÏ take je. Nejen pracõ a studiem zÏiv je cÏloveÏk. To platõ v Ho-landsku stejneÏ jako u naÂs, a tak jsme ve volneÂm cÏase poznaÂvaly meÏsto iokolõÂ, peÏsÏky ina kole (kdo v Holand-sku nejezdõ na kole, jako by nebyl). NeprÏedstavujte si ovsÏem nasÏe horska kola vybavena nejmoderneÏjsÏõÂm sy-steÂmem prÏevoduÊ a ruÊznyÂch vymozÏenostõÂ, ktere tu vlastneÏ aninejsou potrÏeba. MõÂstnõ kola jsou prÏedevsÏõÂm pohodlna a jõÂzda na nich po meÏsteÏ je prÏõÂjemnou zaÂlezÏi-tostõÂ. Cykliste majõ teÂmeÏrÏ za vsÏech okolnostõ prÏednost, stezky jsou velmiprostorne ipro neÏkolik kol vedle sebe, a to na uÂkor mõÂsta pro chodce. CÏastyÂm obraÂz-kem jsou paÂnove v obleku, panõ v kostyÂmku, prÏõÂpadneÏ slecÏny v minisuknõÂch jedoucõ na kole za svyÂmipovin-nostmi.

Dva tyÂdny utekly jako voda a naÂm se aninechteÏlo zpaÂtky. V Nijmegenu jsme se cõÂtily jako doma, a to dõÂky postgraduantuÊm - junioruÊm, kterÏõ naÂs prÏijali mezi sebe a veÏnovalise naÂm jak na klinice, tak mimo ni. Take prÏõÂ-stup prÏednaÂsÏejõÂcõÂch byl vstrÏõÂcnyÂ, kdyzÏ se dozveÏdeÏli , zÏe nerozumõÂme holandsky, bez vaÂhaÂnõ vedliseminaÂrÏe v anglicÏtineÏ. NejveÏtsÏõ zaÂsluhu na hladkeÂm a prÏõÂjemneÂm pruÊbeÏhu nasÏeho pobytu meÏl ale bezesporu dr. Fudalej, jehozÏ zaÂsluhou se toto vsÏe mohlo uskutecÏnit. DeÏku-jeme mnohokraÂt.

ZaÂveÏrem bychom chteÏly podeÏkovat take prof. MUDr. KamõÂnkovi, DrSc. a CÏeske ortodonticke spolecÏ-nostiza podporu a umozÏneÏnõ teÂto staÂzÏe.

MUDr. Petra EliaÂsÏovaÂ, MDDr. KaterÏina MazurovaÂ

(11)

Kurz: Nebojte se lingvaÂlnõÂ

techniky

Poslednõ kveÏtnovy võÂkend usporÏaÂdala firma Denta-med Praha velmizajõÂmavy kurz o lingvaÂlnõ technice. V uÂtulne seminaÂrnõ mõÂstnostisõÂdla firmy naÂs prÏivõÂtala dobrÏe naladeÏna MUDr. Milada SoldaÂnovaÂ. V pruÊbeÏhu prvnõÂho dne naÂs seznaÂmila se zaÂkladnõÂm principem

a biomechanikou lingvaÂlnõ techniky, mozÏnostmi indi-kace, vyzdvihla vesÏkere jejõ vyÂhody a zaÂrovenÏ upozor-nila na mozÏna rizika a uÂskalõ spojena s terapiõ pomocõ 2D lingvaÂlnõÂho aparaÂtu. ShleÂdlijsme neÏkolik zajõÂma-vyÂch video-ukaÂzek prÏõÂpravy a aplikace 2D lingvaÂlnõÂho aparaÂtu prÏõÂmo v uÂstech pacienta, ktere spolu s dalsÏõÂmi kolegy panõ doktorka natocÏila beÏhem sveÂho puÊsobenõ na olomouckeÂm ortodontickeÂm oddeÏlenõ Kliniky zub-nõÂho leÂkarÏstvõÂ. K vsÏeobecneÂmu pobavenõ jsme sipak v zaÂveÏru prvnõÂho dne samimohlina modelech vyzkou-sÏet, jak funguje naÂmi indikovana a provedena ¹terapieª pomocõ 2D lingvaÂlnõ techniky.

Druhy den naÂs mile a italsky temperamentneÏ prÏivõÂ-tala Dr. Paola Chiaramonte z Verony, ktera do Prahy dorazila i se svyÂm manzÏelem a dveÏma postgraduanty. Panõ doktorka je velkou propagaÂtorkou a zastaÂnkynõÂ

lingvaÂlnõ techniky. PodeÏlila se s naÂmio sve postrÏehy, dojmy a zkusÏenostize sve dlouholete praxe a hlavneÏ jsme shleÂdlineÏkolik zajõÂmavyÂch kazuistik. DaÂle naÂm prÏedstavila novy vyÂrobek na dentaÂlnõÂm trhu, oblouk Columbus spring, urcÏeny pro intruzi a torzi. S prÏekla-dem jejõÂho vyÂkladu se spoustou odbornyÂch ortodon-tickyÂch vyÂrazuÊ po celou dobu srdnateÏ bojovala jak slicÏna slecÏna prÏekladatelka, tak iMUDr. SoldaÂnovaÂ.

DeÏkujeme organizaÂtoruÊm za skveÏle prÏipraveny võÂ-kend a teÏsÏõÂme se na dalsÏõ setkaÂnõÂ.

MUDr. ZdeneÏk Micek ml.

Akademie JPS

- MBT technika,

prÏehled soucÏasne situace

Ve cÏtvrtek 8. zaÂrÏõ porÏaÂdala firma 3M v raÂmcipro-gramu Akademie JPS dalsÏõ ze svyÂch tematickyÂch se-minaÂrÏuÊ, tentokraÂt zameÏrÏeny na MBT techniku. V uÂtul-neÂm konferencÏnõÂm saÂlku noveÂho sõÂdla firmy v Praze se prÏednaÂsÏenõ ujal MUDr. Martin HoraÂcÏek.

SeminaÂrÏ byl rozdeÏlen do neÏkolika sekcõ a mnozÏstvõ duÊlezÏityÂch informacõ odlehcÏoval dr. HoraÂcÏek svyÂmiad-renalinovyÂmizaÂzÏitky z potaÂpeÏnõ a horolezectvõÂ. Zopa-kovali jsme si historii straight-wire techniky a dozveÏdeÏli jsme se, z jakyÂch duÊvoduÊ trojice ortodontistuÊ McLaug-hlin - Bennett - Trevisi vynalezla vlastnõ leÂcÏebnou tech-niku a v cÏem tkvõ jejõ specifika vzhledem k ostatnõÂm pouzÏõÂvanyÂm systeÂmuÊm. Velka pozornost byla veÏno-vaÂna spraÂvneÂmu vyuzÏitõ lacebackuÊ, teibackuÊ a bend-backuÊ, v pozadõ nezuÊstala aniveleduÊlezÏita otaÂzka ko-tvenõÂ, pouzÏõÂvaÂnõ malyÂch kontinuaÂlnõÂch sil a spraÂvneÂho lepenõ zaÂmkuÊ. ZajõÂmava diskuse se rozproudila okolo velikosti slotu zaÂmkuÊ. Publikum se rozdeÏlilo na dva taÂ-bory, kdy jeden haÂjil pouzÏõÂvaÂnõ slotu .018ª a druhy se klonil k velikosti .022ª, prÏõÂpadneÏ kombinaci obou -nutno podotknout, zÏe debata skoncÏila remõÂzou.

JmeÂnem vsÏech zuÂcÏastneÏnyÂch bych chteÏla firmeÏ 3M podeÏkovat za porÏaÂdaÂnõ teÏchto zajõÂmavyÂch kurzuÊ, ktere jsou bezesporu prÏõÂnosne jak pro postgraduaÂlnõ stu-denty ortodoncie (kterÏõ majõ uÂcÏast zdarma), tak ipro zkusÏene ortodontisty. Budeme se teÏsÏit na dalsÏõÂ

(12)

Faktory ovlivnÏujõÂcõÂ deÂlk u leÂcÏby u palatinaÂlneÏ retinovanyÂch

sÏpicÏaÂk uÊ - cÏaÂst 2

Factors affecting the duration of treatment of palatally

im-pacted canines - Part 2

*MUDr. Ivana DubovskaÂ, *doc. MUDr. MilosÏ SÏpidlen, Ph.D., *MUDr. Martin Kotas, Ph.D., *MUDr. PrÏemysl KrejcÏõÂ , Ph.D., **Dr. Peter BorbeÂly

*Klinika zubnõÂho leÂkarÏstvõÂ, LeÂkarÏska fakulta UP v Olomouc **PrivaÂtnõ praxe BudapesÏt', Mad'arsko

*Clinic of Dental Medicine, Medical Faculty of Palacky University, Olomouc **Private practice, Budapest, Hungaria

Souhrn

CõÂlem studie bylo zjistit na souboru leÂcÏenyÂch pacientuÊ, zda existuje zaÂvislost mezi trvaÂnõÂm ortodonticke leÂcÏby a polohou palatinaÂlneÏ retinovanyÂch sÏpicÏaÂkuÊ na ortopantomografickeÂm snõÂmku (OPG) prÏed leÂcÏbou. CÏas leÂcÏby byl pocÏõÂtaÂn od provedeneÂho chirurgickeÂho vyÂkonu a zahaÂjenõ aktivnõÂho tahu po navaÂzaÂnõ sÏpicÏaÂku do pruÊbeÏzÏneÂho zub-nõÂho oblouku. ZjisÏt'ovaÂno bylo, zda ma vzdaÂlenost hrotu sÏpicÏaÂku od okluznõ roviny a horizontaÂlnõ zarÏazenõ sÏpicÏaÂku v zoÂnaÂch na OPG prÏed leÂcÏbou vztah k deÂlce trvaÂnõ ortodonticke leÂcÏby.

Poloha hrotu sÏpicÏaÂku meziaÂlneÏ od podeÂlne osy postrannõÂho rÏezaÂku na OPG byla spojena s delsÏõ dobou leÂcÏby. ZaÂvislost deÂlky leÂcÏby na vertikaÂlnõ poloze sÏpicÏaÂku nebo zaÂvislost na kombinaci vertikaÂlnõ a horizontaÂlnõ polohy ne-byla prokaÂzaÂna(Ortodoncie 2011, 20, cÏ. 3, s. 140-147).

Abstract

A relationship between the duration of orthodontic treatment and the position of palatally impacted canines in panoramic radiographs (OPG) before treatment was studied. The treatment time was taken from the surgical exposure of the canine till the ligation the canine into the archwire. We tried to find out whether the distance bet-ween canine crown tip and occlusal plane, and horizontal position of canine within individual zones in OPG before treatment, is related to the length of orthodontic treatment.

The position of canine crown tip mesially to the vertical axis of lateral incisor in OPG suggests longer treatment period. Correlation between the length of treatment and vertical position of canine or correlation to the combi-nation of vertical and horizontal position was not proved(Ortodoncie 2011, 20, No. 3, p. 140-147).

KlõÂcÏova slova:retinovany sÏpicÏaÂk, deÂlka ortodonticke leÂcÏby

Key words:impacted canine, length of orthodontic treatment

Introduction

The position of impacted canines is very important for establishing the treatment plan. Pitt, Hamdan and Rock [1] concluded that the main factors affecting the treatment of impacted canines are the following: horizontal position of canine, patient's age, vertical po-sition, bucco-palatal position of canine.

UÂvod

Pozice palatinaÂlneÏ retinovanyÂch sÏpi cÏaÂkuÊ je duÊlezÏita pro plaÂnovaÂnõ leÂcÏby. PittovaÂ, Hamdan a Rock [1] do-speÏli k zaÂveÏru, zÏe hlavnõ faktory obtõÂzÏnostizarÏazenõ re-tinovanyÂch sÏpi cÏaÂkuÊ jsou horizontaÂlnõ pozice sÏpi cÏaÂku, veÏk pacienta, vertikaÂlnõ pozice a buko-palatinaÂlnõ po-zice sÏpi cÏaÂku.

(13)

Part 1 of the study included 54 patients treated at the Department of Orthodontics, Clinic of Dental Medi-cine in Olomouc. We dealt with the length of treatment and some parameters characteristic for the canine po-sition. The mean duration of active alignment of canine from surgical exposure with orthodontic traction till the ligation the canine into the archwire was 17.4 ± 7.4 months. No difference in length of treatment was found between the group of patients younger than 16 years and the group of patients over 16 years. The po-sition of canine before treatment determined in pan-oramic radiograph (OPG) proved to be statistically sig-nificant for the length of treatment. The mild correlation was found between the degree of canine inclination to vertical reference line in OPG and the length of ment. The greater canine inclination, the longer treat-ment. However, the relationship between the canine distance from the occlusal plane in OPG and the length of treatment was not proved. The canine position be-fore the treatment determined in cephalogram was not related to the treatment duration.

Horizontal canine position in OPG is considered to be another factor affecting the length of treatment. To determine horizontal position of palatally impacted canines the classification in zones is used. The zones borderlines are represented by long axes of teeth or the lines running between adjacent teeth. McSherry, Crescini et al. [2,3] use three zones classification, Lin-dauer et al [4] four zones, and the most frequently cited Ericsson and Kurol [5] use five zones classification. In all the classifications the long axis of lateral incisor is the borderline. The position of canine crown tip me-sially to the borderline, the long axis of lateral incisor, is considered to suggest the higher risk of later canine retention [6], resorptions caused by the canine [5], and the longer treatment time.

The aim of this part of our study was to determine the relationship between the position of impacted ca-nine in horizontal and vertical zones before treatment and the treatment time.

Material

The sample included 54 patients who successfully underwent the treatment for palatally impacted cani-nes. There were 12 males (22.2%) and 42 females (77.8%). In 41 patients only one canine was impacted, in 13 both canines were impacted, i.e. 67 palatally im-pacted canines were measured. The patients were treated at the Clinic of Dental Medicine in Olomouc. All the patients had the treatment with fixed appliance in the upper arch, most of them in both arches. After the initial orthodontic treatment surgical exposure of the canine was performed in all the patients.

V prvnõ cÏaÂstiteÂto praÂce jsme u souboru 54 pacientuÊ leÂcÏenyÂch na OrtodontickeÂm oddeÏlenõ Kliniky zubnõÂho leÂkarÏstvõ v OlomoucioveÏrÏovalivztah deÂlky leÂcÏby a neÏ-kteryÂch rozmeÏruÊ charakterizujõÂcõÂch polohu sÏpi cÏaÂku. PruÊmeÏrna doba aktivnõÂho zarÏazovaÂnõ sÏpi cÏaÂku do zub-nõÂho oblouku od provedeneÂho chirurgickeÂho vyÂkonu a zahaÂjenõ aktivnõÂho tahu po navaÂzaÂnõ sÏpi cÏaÂku do pruÊ-beÏzÏneÂho zubnõÂho oblouku byla 17,4±7,4 meÏsõÂce. Ne-byl prokaÂzaÂn rozdõÂl v deÂlce leÂcÏby u pacientuÊ do 16 let a nad 16 let. Poloha sÏpi cÏaÂku prÏed leÂcÏbou zjisÏteÏna na ortopantomografickeÂm snõÂmku (OPG) se prokaÂzala jako statisticky vyÂznamna pro deÂlku leÂcÏby. Byla zji-sÏteÏna strÏednõ mõÂra korelace mezistupneÏm inklinace sÏpi cÏaÂku k vertikaÂlnõ referencÏnõ linii na OPG a deÂlkou leÂcÏby. VeÏtsÏõ sklon sÏpi cÏaÂku byl spojen s delsÏõ dobou leÂ-cÏenõÂ. NeprokaÂzala se zaÂvislost mezi vzdaÂlenostõ hrotu sÏpi cÏaÂku od okluznõ roviny na OPG a deÂlkou leÂcÏby. Po-loha sÏpi cÏaÂku prÏed leÂcÏbou zjisÏteÏna na kefalometrickeÂm snõÂmku nemeÏla vztah k deÂlce leÂcÏby.

DalsÏõÂm faktorem zodpoveÏdnyÂm za deÂlku trvaÂnõ orto-donticke leÂcÏby je udaÂvaÂna horizontaÂlnõ pozice sÏpi cÏaÂku na OPG. Pro urcÏenõ horizontaÂlnõ pozice palatinaÂlneÏ re-tinovanyÂch sÏpi cÏaÂkuÊ se vyuzÏõÂva zarÏazenõ do zoÂn. Hrani-cemizoÂn jsou dlouhe osy zubuÊ nebo linie vedoucõ strÏe-dem mezisousednõÂmizuby. McSherry, Crescinia kol. [2,3] pouzÏõÂvajõ zarÏazenõ do trÏech zoÂn, Lindauer a kol. [4] do cÏtyrÏ a nejvõÂce citovanõ autorÏiEricsson a Kurol [5] do peÏti. Hranice prÏõÂtomna ve vsÏech rozdeÏlenõÂch je dlouha osa lateraÂlnõÂho rÏezaÂku. Poloha hrotu sÏpi cÏaÂku meziaÂlneÏ od dlouhe osy lateraÂlnõÂho rÏezaÂku je povazÏovaÂna za ukazatel, ktery znacÏõ veÏtsÏõ riziko pozdeÏjsÏõ retence sÏpi -cÏaÂku [6], resorpcõ zpuÊsobenyÂch sÏpi cÏaÂkem [5] a delsÏõ dobu leÂcÏby prÏizarÏazovaÂnõÂ.

CõÂlem teÂto cÏaÂstistudie bylo oveÏrÏit vztah deÂlky leÂcÏby na poloze retinovaneÂho sÏpi cÏaÂku v horizontaÂlnõÂch a ver-tikaÂlnõÂch zoÂnaÂch prÏed leÂcÏbou.

MateriaÂl

VysÏetrÏovany soubor tvorÏilo 54 uÂspeÏsÏneÏ vyleÂcÏenyÂch pacientuÊ s palatinaÂlneÏ retinovanyÂmisÏpi cÏaÂky. Soubor tvorÏilo 12 muzÏuÊ (22,2 %) a 42 zÏen (77,8 %). 41 pacientuÊ meÏlo retinovany jeden sÏpi cÏaÂk, 13 oba. Bylo promeÏrÏo-vaÂno 67 palatinaÂlneÏ retinovanyÂch sÏpi cÏaÂkuÊ. Pacienti byli leÂcÏeni na Klinice zubnõÂho leÂkarÏstvõ v Olomouci. VsÏichni pacienti byli leÂcÏenifixnõÂm aparaÂtem v hornõ cÏelisti, veÏt-sÏina fixnõÂmi aparaÂty v obou cÏelistech. U vsÏech pacientuÊ byl proveden po ortodontickeÂm prÏedleÂcÏenõ chirurgicky zaÂkrok otevrÏenou metodou.

Metodika

U vsÏech pacientuÊ byly promeÏrÏovaÂny jednotlive hod-noty na analogoveÂm panoramatickeÂm (OPG) snõÂmku prÏed leÂcÏbou. Rentgenove snõÂmky byly zhotoveny na stejneÂm prÏõÂstrojiza standardnõÂch podmõÂnek.

(14)

Method

Individual metric parameters were measured in ana-logue panoramic radiographs (OPG) taken before treatment. All OPGs were taken by the same equip-ment under the same conditions.

The following parameters were evaluated in each patient:

1) Treatment time

The treatment time was the time from the surgery for active pull till the ligation the canine into the archwire. 2) Vertical distance between canine crown tip and occlusal plane (mm).

On the firmly fixed acetate matte tracing transpa-rency the line of the occlusal plane was drawn (Fig. 1). The line of the occlusal plane of the upper den-tal arch ran through the incisal point of upper incisor and mesial cusp of the maxillary first molar. From the canine crown tip the perpendicular to the occlusal plane was construed. The distance of the canine crown tip was measured perpendicularly to the occlu-sal plane with a millimetre ruler, the accuracy of 0.5 mm. According to the values measured the indivi-dual impacted canines were subclassified into three vertical categories according to Vermett et al. [7]:

Class I - below 12 mm Class II - 12-15 mm Class III - over 15 mm

3) Horizontal mesiodistal position of canines On the firmly fixed acetate matte tracing transpa-rency the contours of maxillary incisors and canines were drawn as well as the long axis of lateral incisors and the line dissecting the distance between the crowns and roots of lateral incisors and central inci-sors. Horizontal anterioposterior position of canines was determined with regard to adjacent teeth and the position in the so-called zones according to McSherry [2] (Fig. 2). The canine position was asses-sed according to the projection of the canine crown tip into a given zone. The zone of each individual ca-U kazÏdeÂho pacienta byly hodnoceny tyto

parame-try:

1) DeÂlka leÂcÏby sÏpi cÏaÂkuÊ

DeÂlka leÂcÏby sÏpi cÏaÂkuÊ byla doba aktivnõÂho zarÏazovaÂnõÂ sÏpi cÏaÂku do zubnõÂho oblouku, tj. cÏas leÂcÏby od provede-neÂho chirurgickeÂho vyÂkonu a zahaÂjenõÂ aktivnõÂho tahu po navaÂzaÂnõÂ sÏpi cÏaÂku do pruÊbeÏzÏneÂho zubnõÂho oblouku. 2) VertikaÂlnõÂ vzdaÂlenost hrotu sÏpi cÏaÂku od okluznõÂ ro-viny (v mm).

Na pevneÏ prÏilepenou prokreslovacõ folii byla naryÂso-vaÂna linie roviny okluze (Obr. cÏ. 1). Linie roviny okluze hornõÂho zubnõÂho oblouku prochaÂzela hornõÂm rÏezaÂko-vyÂm bodem a meziaÂlnõÂm hrbolkem hornõÂho prvnõÂho molaÂru. Od hrotu sÏpi cÏaÂku byla zhotovena kolmice na okluznõ rovinu. VzdaÂlenost hrotu sÏpi cÏaÂku byla meÏrÏena kolmo na okluznõÂrovinu milimetrovyÂm meÏrÏidlem s prÏes-nostõ 0,5 mm. Podle nameÏrÏenyÂch hodnot bylijedno-tlive retinovane sÏpi cÏaÂky zarÏazeny do trÏech vertikaÂlnõÂch trÏõÂd podle Vermetta a kol. [7]:

I.trÏõÂda - pod 12 mm II. trÏõÂda - 12 azÏ 15 mm III. trÏõÂda - võÂce nezÏ 15 mm

3) HorizontaÂlnõ meziodistaÂlnõ pozice sÏpi cÏaÂkuÊ Na pevneÏ prÏilepenou prokreslovacõ folii byly prokre-sleny obrysy hornõÂch rÏezaÂkuÊ a sÏpi cÏaÂkuÊ. Byla naryÂso-vaÂna dlouha osa lateraÂlnõÂch rÏezaÂkuÊ a linie puÊlõÂcõ vzdaÂle-nost mezikorunkamia korÏeny lateraÂlnõÂch rÏezaÂkuÊ a strÏednõÂch rÏezaÂkuÊ HorizontaÂlnõ anterioposteriornõ po-zice sÏpi cÏaÂkuÊ byla urcÏena vzhledem k prÏilehlyÂm zubuÊm a dana umõÂsteÏnõÂm v tzv. zoÂnaÂch dle Mc Sherryho [2] (Obr. cÏ. 2). Poloha sÏpi cÏaÂku byla posuzovaÂna dle pro-jekce hrotu sÏpi cÏaÂku do dane zoÂny. Za zoÂnu jednotli-veÂho sÏpi cÏaÂku byla urcÏena nejmeziaÂlneÏjsÏõÂzoÂna, do ktere se hrot sÏpi cÏaÂku promõÂtal.

HorizontaÂlnõÂ pozice sÏpi cÏaÂku - rozdeÏlenõÂ do zoÂn dle McSherryho [2] (Obr. cÏ. 2):

ZoÂna I. - distaÂlneÏ od dlouhe osy hornõÂho lateraÂlnõÂho rÏezaÂku.

ZoÂna II. - mezidlouhou osou lateraÂlnõÂho rÏezaÂku a li-niõÂ vedoucõÂ mezi strÏednõÂm a lateraÂlnõÂm rÏezaÂkem.

Obr. 1.VertikaÂlnõÂ vzdaÂlenost hrotu sÏpi cÏaÂku od okluznõÂ roviny Fig. 1.Vertical distance of the canine crown tip from the occlusal plane in OPG

Obr. 2.HorizontaÂlnõÂ pozice sÏpi cÏaÂku - zarÏazenõÂ v zoÂnaÂch dle McSher-ryho [2]

Fig. 2.Horizontal position of canine - location in zones according to McSherry

(15)

nine was determined as the most mesial zone into which the canine crown tip projected.

Zone I - distally to the long axis of the maxillary late-ral incisor.

Zone II - between the long axis of the lateral incisor and the line running between central and lateral incisor. Zone III - more mesially to the line running between central and lateral incisor.

We used the simplified version of zones to ensure sufficient number of patients in each group. In case we used five zones according to Ericsson and Kurol [5], the zones near the midline would include a small number of patients for statistical processing.

The canine position was classified according to both vertical and horizontal position. Using three po-ssible horizontal and three popo-ssible vertical position the table of impacted canine position in OPG could be created (Table 1).

To determine the correlation between horizontal and vertical position of canine in OPG the two-factor analysis of variance was used. One-factor analysis of variance was applied for mutual evaluation of indivi-dual positions of canine. Parameters were statistically processed by Dr.Jana ZapletalovaÂ, Institute of Medical Biophysics, Medical Faculty of Palacky University in Olomouc.

The measurement error was estimated according to Dahlberg [9]:

,

where d is the difference between the first and the second measurement and n is the number of double measurements.

The measurement error found in the repeated mea-surement of 10 randomly chosen OPGs was 1.2°and 0 mm.

Results

Horizontal and vertical position of canine before treatment related to the length of treatment.

Impacted canines were classified into three vertical and three horizontal groups. The groups were marked 1 - 9 (Tab.1). The number of canines in groups is found in Table 2. The length of treatment of canines in indivi-dual groups is given in Table 3 and in Figure 3.

The canine position 1 (horizontal zone I, vertical class I) had the mean duration of treatment 7.5±2.0 months. The canine position 2 (horizontal zone II, verti-cal class I) had the mean length of treatment 19±8.2 months. In the position 3 (zone III, class I) the mean length of treatment rose to 22±8.9 months.

In the vertical class III in position 7 (class III, zone I) the mean length of treatment was 11.8±4.7 months. ZoÂna III. - meziaÂlneÏ od linie vedoucõÂ mezi strÏednõÂm

a lateraÂlnõÂm rÏezaÂkem.

Bylo pouzÏito jednodusÏsÏõ rozdeÏlenõ do zoÂn, aby byl zajisÏteÏn dostatecÏny pocÏet pacientuÊ v jednotlivyÂch sku-pinaÂch. PrÏirozdeÏlenõ do peÏti skupin dle Ericsona a Ku-rola [5] by zoÂny blõÂzko strÏednõ cÏaÂry obsahovaly maÂlo pacientuÊ pro statisticke zpracovaÂnõÂ.

Poloha sÏpi cÏaÂku byla klasifikovaÂna soucÏasneÏ podle vertikaÂlnõÂ ihorizontaÂlnõÂ polohy. Na zaÂkladeÏ trÏõÂ mozÏnostõÂ horizontaÂlnõÂ a trÏõÂ mozÏnostõÂ vertikaÂlnõÂ polohy byla vytvo-rÏena tabulka polohy retinovaneÂho sÏpi cÏaÂku na OPG (Tab. 1).

Pro zjisÏteÏnõ korelace mezihorizontaÂlnõ a vertikaÂlnõ polohou sÏpi cÏaÂku na OPG a deÂlkou leÂcÏby byla pouzÏita dvoufaktorova analyÂza rozptylu. Jednofaktorova ana-lyÂza rozptylu byla pouzÏita pro vzaÂjemna hodnocenõ jednotlivyÂch mozÏnyÂch poloh sÏpi cÏaÂku.VelicÏiny byly zpracovaÂny statisticky Dr. Janou Zapletalovou z UÂstavu leÂkarÏske biofyziky LeÂkarÏske fakulty Univerzity PalackeÂho v Olomouci.

Chyba meÏrÏenõÂ byla urcÏovaÂna metodou dle Dahl-berga [9]:

,

kde d je rozdõÂl meziprvnõÂm a druhyÂm meÏrÏenõÂm a n je pocÏet dvojityÂch meÏrÏenõÂ.

Chyba meÏrÏenõ zjisÏteÏna opakovanyÂm meÏrÏenõÂm na 10 naÂhodneÏ vybranyÂch OPG byla 1,2°a 0 mm.

VyÂsledky

HorizontaÂlnõÂ a vertikaÂlnõÂ poloha sÏpi cÏaÂku prÏed leÂcÏbou ve vztahu k deÂlce leÂcÏby.

Jednotlive sÏpi cÏaÂky byly rozdeÏleny do trÏõ vertikaÂlnõÂch a trÏõ horizontaÂlnõÂch skupin. ZnacÏenõ skupin je v devõÂti-pole tabulce (Tab. 1). PocÏet sÏpi cÏaÂkuÊ zarÏazenyÂch do

Canine position I. Horizontal zoneII. III. Vertical

class

I. 1. 2. 3.

II. 4. 5. 6.

III. 7. 8. 9.

Tab. 1.RozdeÏlenõÂ skupin podle vertikaÂlnõÂ a horizontaÂlnõÂ polohy sÏpi -cÏaÂku

Tab. 1.Groups according to vertical and horizontal position of ca-nine

Canine position Horizontal zone

I. II. III. Vertical class I. 6 9 3 II. 5 17 8 III. 4 4 11

Tab. 2.PocÏet retinovanyÂch sÏpi cÏaÂkuÊ v jednotlivyÂch skupinaÂch Tab. 2.Number of canines in each group

(16)

In position 8 (zone II, class III) the mean duration of treatment was 14 ± 3.2 months. In position 9 (zone III, class III) the mean treatment time was 22 ± 6.6 months. The highest mean treatment time was repea-tedly 22 months and was found predominantly in the horizontal zone III.

In zone I, where the horizontal position of canine did not overlap the long axis of maxillary lateral incisor, the mean length of treatment was 11.1 ±6.8 months. In zone II, in case the canine crown tip was located bet-ween the lateral incisor long axis and the line running between the central and lateral incisors, the mean length of treatment took 16.5 ±6.6 months. In zone III, where the canine crown tip was located more me-sially than the line running between the central and la-teral incisors, the mean length of treatment took 22.0 ±6.5 months (Table 4, Figure 3). The mean length of treatment in vertical positions in zone I (below 12 mm) was 15.7±8.9 months, in zone II (12-15 mm) it was 17.3±7.3 months, and in zone III (over 15 mm) it took 18.2±7.2 months (Table 4, Figure 4).

To evaluate the joint impact of the canine distance from the occlusal plane and the canine horizontal posi-jednotlivyÂch skupin podle vertikaÂlnõÂ a horizontaÂlnõÂ

po-zice sÏpi cÏaÂkuÊ se nachaÂzõÂ v Tab. 2. DeÂlka leÂcÏby sÏpi cÏaÂkuÊ zarÏazenyÂch v jednotlivyÂch skupinaÂch je uvedena v Tab. 3 a na Obr. 3.

Pro polohu sÏpi cÏaÂku 1 (horizontaÂlneÏ I. zoÂna, verti-kaÂlneÏ I. trÏõÂda) byla pruÊmeÏrna deÂlka leÂcÏby 7,5±2,0 meÏ-sõÂcuÊ. Pro polohu 2 (II. zoÂna horizontaÂlneÏ, I. trÏõÂda verti-kaÂlneÏ) byla 19±8,2 meÏsõÂcuÊ. U polohy 3 (zoÂna III, I. trÏõÂda)

se pruÊmeÏrna deÂlka leÂcÏby zvysÏila na 22±8,9 meÏsõÂcuÊ. Ve vertikaÂlnõ trÏõÂdeÏ III. byla u polohy 7 (III. trÏõÂda, I. zoÂna) pruÊmeÏrna doba leÂcÏby 11,8±4,7 meÏsõÂcuÊ. Pro polohu 8 (II. zoÂna, III. trÏõÂda.) byla pruÊmeÏrna doba leÂcÏby 14±3,2 meÏsõÂcuÊ. U polohy 9 (III. zoÂna, III. trÏõÂda) je pruÊmeÏrna doba leÂcÏby 22±6,6 meÏsõÂcuÊ. NejvysÏsÏõ pruÊmeÏrna doba leÂcÏby byla opakovaneÏ 22 meÏsõÂcuÊ a nachaÂzela se predilekcÏneÏ ve III. horizontaÂlnõ zoÂneÏ.

V zoÂneÏ I, kde horizontaÂlnõ pozice sÏpi cÏaÂku neprÏesa-hovala linii dlouhe osy hornõÂho lateraÂlnõÂho rÏezaÂku, byla pruÊmeÏrna doba leÂcÏby 11,1±6,8 meÏsõÂcuÊ. V zoÂneÏ II, po-kud se hrot sÏpi cÏaÂku nachaÂzel mezidlouhou osou late-raÂlnõÂho rÏezaÂku a linii vedoucõ mezi strÏednõÂm a lateraÂlnõÂm rÏezaÂkem, byla pruÊmeÏrna doba leÂcÏby 16,5±6,6 meÏsõÂcuÊ. V zoÂneÏ III, kde byl hrot sÏpi cÏaÂku meziaÂlneÏjinezÏ linie ve-doucõ mezistrÏednõÂm a lateraÂlnõÂm rÏezaÂkem, byla pruÊ-meÏrna doba leÂcÏby 22,0±6,5 meÏsõÂcuÊ (Tab. 4, Obr. 3).

Tab. 3.DeÂlka leÂcÏby u jednotlivyÂch poloh sÏpi cÏaÂku rozdeÏlenyÂch do skupin (v meÏsõÂcõÂch) Tab. 3.Treatment time in each group (month)

Group Vert. class Horiz. zone N Mean SD Median Min. Max.

1 I. I. 6 7,5 1,8 8 4 10 2 I. II. 9 19,0 8,2 22 6 27 3 I. III. 3 22,0 8,9 19 15 32 4 II. I. 5 15,0 10,1 12 5 31 5 II. II. 17 15,8 6,1 14 10 28 6 II. III. 8 21,9 6,6 21 15 36 7 III. I. 4 11,8 4,7 11 7 18 8 III. II. 4 14,0 3,2 15 10 17 9 III. III. 11 22,0 6,6 22 13 33 7.5 19.0 22.0 15.0 15.8 21.9 11.8 14.0 22.0 0 5 10 15 20 25 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Canine position 3 Duration of treatment mean ± SD (month)

Obr. 3:PruÊmeÏrna deÂlka leÂcÏby retinovanyÂch sÏpi cÏaÂkuÊ ve skupinaÂch Fig. 3.Average treatment time in each group

Obr. 4.DeÂlka leÂcÏby retinovanyÂch sÏpi cÏaÂkuÊ ve vertikaÂlnõÂch trÏõÂdaÂch I, II, III a v horizontaÂlnõÂch zoÂnaÂch I, II, III.

Fig. 4.Treatment duration in vertical classes I, II, III and horizontal zo-nes I, II, III.

11.1 15.7 17.3 16.5 21.9 18.2 0 5 10 15 20 25 30

horizontal position vertical position I. II. III. I. II.

3

III. 3 Duration of treatment

(17)

tion in zones, measured in OPGs, and the length of treatment, we used two-factor analysis of variance. The analysis of variance proved significant depen-dency of the treatment duration on the canine horizon-tal location. However, the relationship between the length of treatment and vertical position of canine, or on the combined vertical and horizontal position, was not proved.

The following multiple comparison with LSD techni-que (Least Significant Difference) showed significantly different duration of treatment for different horizontal locations of the canine. The longest treatment (21.9 ±6.5 months) was recorded for the horizontal position III, the shortest time (11.1±6.8 months) was connected with the position I. (Fig. 4).

One-factor ANOVA with the factor of canine loca-tion (combined vertical and horizontal posiloca-tion) and the following multiple LSD comparison proved signifi-cantly longer time of treatment for the positions 8 and 9 (in comparison with the positions 1, 3 and 5).

Discussion

In the sample of 54 patients treated with fixed ortho-dontic appliance we evaluated the relationship bet-ween horizontal and vertical position of canine in OPG and the active treatment time from the surgery for active pull of the canine till the ligation the canine into the archwire. Horizontal location of canine in OPG is the factor that significantly affected the treat-ment duration.

Horizontal position of canine in relation to the adja-cent teeth and to the midline has according to Fleming et al. [11] the only statistically significant relation to the length of treatment.

McSherry [2] reports that the closer the impacted ca-nine to the midline, the least chance for the correct alignment. This is supported by Zuccati [11] who shows the relationship between the necessity of more treat-ment visits and more mesial position of canine. Also in our sample the more horizontal location of canine near midline was significant for longer treatment time.

SÏtefkovaÂ, KamõÂnek [9] and DospõÂsÏilova [10] proved that the vertical distance of the crown tip to the occlu-sal plane is the only parameter related to the treatment PruÊmeÏrna deÂlka leÂcÏby u vertikaÂlnõÂch pozic ve trÏõÂdeÏ I (pod

12 mm) byla 15,7±8,9 meÏsõÂcuÊ, ve trÏõÂdeÏ II (12 - 15 mm) 17,3±7,3 meÏsõÂcuÊ a ve trÏõÂdeÏ III. (nad 15 mm) 18,2±7,2 meÏsõÂcuÊ (Tab. 4, Obr. 4).

K posouzenõ spolecÏneÂho vlivu vzdaÂlenostisÏpi cÏaÂku od okluznõ roviny a horizontaÂlnõ polohy sÏpi cÏaÂku v zoÂ-naÂch, meÏrÏenyÂch na OPG, a deÂlky leÂcÏby bylo uzÏito dvoufaktorove analyÂzy rozptylu. AnalyÂza rozptylu pro-kaÂzala signifikantnõ zaÂvislost deÂlky leÂcÏby na horizon-taÂlnõ poloze sÏpi cÏaÂku. ZaÂvislost deÂlky leÂcÏby na vertikaÂlnõ poloze sÏpi cÏaÂku nebo zaÂvislost na kombinaci vertikaÂlnõ a horizontaÂlnõ polohy nebyla prokaÂzaÂna.

NaÂsledne mnohonaÂsobne porovnaÂvaÂnõ metodou LSD (Least Significant Difference) testuÊ prokaÂzalo sig-nifikantnõÂrozdõÂly v deÂlce leÂcÏby meziruÊznyÂmihorizontaÂl-nõÂmipolohamisÏpi cÏaÂku. NejdelsÏõ leÂcÏba (21,9±6,5 meÏ-sõÂcuÊ) byla spojena s horizontaÂlnõ polohou III. a nejkratsÏõ leÂcÏba (11,1±6,8 meÏsõÂcuÊ) s polohou I. (Obr. 4).

Jednofaktorova ANOVA s faktorem polohy sÏpi cÏaÂku (kombinace vertikaÂlnõ a horizontaÂlnõ polohy) s naÂsled-nyÂm mnohonaÂsobnaÂsled-nyÂm porovnaÂvaÂnõÂm metodou LSD testuÊ prokaÂzala signifikantneÏ delsÏõ leÂcÏbu u polohy cÏ. 8 a 9 ve srovnaÂnõ s polohou 1, 3 a 5.

Diskuse

Na souboru 54 pacientuÊ leÂcÏenyÂch fixnõÂm aparaÂtem jsme zkoumalizaÂvislost mezi horizontaÂlnõ a vertikaÂlnõ pozicõ sÏpi cÏaÂku na OPG a deÂlkou aktivnõÂho zarÏazovaÂnõ sÏpi cÏaÂku do zubnõÂho oblouku od provedeneÂho chirur-gickeÂho vyÂkonu a zahaÂjenõ aktivnõÂho tahu po navaÂzaÂnõ sÏpi cÏaÂku do pruÊbeÏzÏneÂho zubnõÂho oblouku. HorizontaÂlnõ pozice sÏpi cÏaÂku na OPG je faktor, ktery vyÂrazneÏ ovlivnil deÂlku trvaÂnõ leÂcÏby.

HorizontaÂlnõÂpozice korunky sÏpi cÏaÂku vzhledem k prÏi-lehlyÂm zubuÊm a strÏednõ cÏaÂrÏe ma dle Fleminga [11] je-diny statisticky signifikantnõ vztah k deÂlce trvaÂnõ leÂcÏby.

McSherry [2] uvaÂdõÂ, zÏe cÏõÂm je retinovany sÏpi cÏaÂk ulo-zÏen blõÂzÏe strÏednõÂcÏaÂrÏe, tõÂm nizÏsÏõÂje sÏance jeho spraÂvneÂho zarÏazenõÂ. Toto tvrzenõ podporuje iZuccati. [12], ktery uvaÂdõ vztah mezipotrÏebou võÂce naÂvsÏteÏv a meziaÂlneÏjsÏõ pozicõ sÏpi cÏaÂku. StejneÏ u nasÏeho souboru pacientuÊ je-dineÏ zarÏazenõ sÏpi cÏaÂku v zoÂneÏ blõÂzÏ strÏednõ cÏaÂrÏe se ukaÂ-zalo signifikantnõ pro prodlouzÏenõ deÂlky leÂcÏby.

SÏtefkovaÂ, KamõÂnek [9] a DospõÂsÏilova [10] ve svyÂch studiõÂch prokaÂzali, zÏe vertikaÂlnõ vzdaÂlenost hrotu

ko-Tab. 4.DeÂlka leÂcÏby retinovanyÂch sÏpi cÏaÂkuÊ v horizontaÂlnõÂch a vertikaÂlnõÂch zoÂnaÂch I, II, III. Tab. 4.Ttreatment times in horizontal and vertical zones I, II, III.

Horizontal zone Vertical class

Zone N Mean SD Class N Mean SD I. 15 11,1 6,8 I. 18 15,7 8,9 II. 30 16,5 6,6 II. 30 17,3 7,3

Figure

Updating...

References

Updating...

Related subjects :