Self Esteem and its Associated Factors in Primiparous mothers Referred to health centers in the city of Mashhad

10  Download (0)

Full text

(1)

* لوئسم هدنسیون : دهشم -ملاسا دازآ هاگشناد ی -دهشم دحاو :نفلت 09155011481 ، E-mail: am_8190@yahoo.com

تزع

تسخن ناردام رد نآ اب طبترم لماوع و سفن

ط از

ی

ش

ی

ر

هد

ی

لم

ی

هک

زراب لماع

1 *

،

هان

ی

د

کلم

ی

1 و 2 1 ملاسا دازآ هاگشناد ی ، ا ،دهشم ،دهشم دحاو ی نار ؛ 2 وجشناد ، کشزپ مولع هاگشناد ی ،دهشم دهشم ، .ناریا :تفایرد خیرات 1 / 10 / 94 خیرات شریذپ : 11 / 12 / 94 :همدقم تزع دوخ زا یئزج سفن لماش هک تسا درف هرادنپ هبنج یم یفطاع و یراتفر ،یتخانش یاه نازیم و دشاب لئاق نتشیوخ یارب دارفا هک تسا یشزرا دنا ( 1 ). هتفگ هب تزع گربنزور تیافک ساسحا زا تسا ترابع سفن شلاچ اب هجاوم یارب یصخش و یگدنز یداینب یاه راوازس داش یارب ندوب یماک ، تزع کاردا دوخ نیب توافت زا سفن هدیا دوخ و هدش شن لآ أ یم ت ب ،دریگ ه یروط توافت هک دامتعا هب رجنم ود نیا نیب دایز هب یم نییاپ سفن دوش ( 2 ، 3 .) هلکآ و یچ رهم ی تزع هک دنتفایرد دوخ هعلاطم رد سفن زا ییاهراتفر زورب ثعاب نییاپ ،درکلمع شهاک هلمج یب ساسحا یتیافک ، و ییاهنت ساسحا یاهراتفر دوخ یم یبیرخت دوش ( 4 ). زا نارود ییوس ریش یهد یارب یرایسب زا ناردام رپ ناجیه یداش و روآ ؛تسا اب نیا ،لاح نیا نارود اب شلاچ یاه تسوربور یددعتم و یارب بلغا ناردام مأوت اب سرتسا یم دشاب ( 5 ریش .) یهد یکی زا رثا -شخب نیرت یاهراتفر یگشیپ یر زا یرامیب و یاقترا تملاس تسا ناردام هک یاراد دنزرف ریش راوخ دیاب نادب لمع دننک ( 6 .) بسانم ردام ریش اذغ نیرت ریش یارب راوخ و مهم و نیرت بسانم و ظفح یارب مادقا نیرت تملاس موادت ریش یم ناراوخ دشاب ( 7 ). :هدیکچ

:فده و هنيمز

ريش رثا زا يكی يهد شخب اتسار رد اهراتفر نیرت ی تسا تملاس یاقترا . ی ك ي رب رثوم لماوع زا قفوم ي ت ش ي ر هد ي ، تزع پ هب هجوت اب .تسا ردام سفن ي اهدما ی تزع اپ سفن يی ن نيب طباور یرارقرب رد هک ف ،یدر فده اب رضاح شهوژپ ،دراد يفنم ريثأت دارفا دركلمع و ساسحا ،ركفت نييعت تزع تسخن ناردام رد سفن از و .تفریذپ تروص نآ اب طبترم لماوع

شور

سررب

ي

:

رد دادعت يفيصوت هعلاطم نیا 300 تسخن ردام از ی ش ي هدر اراد هک ی زا رتمک دنزرف 6 دندوب هام ، تشادهب زکارم زا ي نامرد ي هش ر هنومن شور اب دهشم فداصت یريگ ي دنچ ا هلحرم ی درگ رازبا .دندش باختنا یروآ هداد تزع همانشسرپ اه هیزجت تهج .تسا گربنزور سفن و هداد ليلحت مرن زا اه رازفا SPSS نومزآ زا و یرامآ یاه رض ی ب گتسبمه ي پسا ي ،نمر نم ی نت ي و لاكسورک -لاو ي س .دش هدافتسا

هتفای

اه

:

نيگنايم تزع رايعم فارحنا و ناردام سفن 76 / 2 ± 98 / 28 دوب . رثکا ( 33 / 94 )% دارفا تزع سفن طسوتم و طقف دصرد يمک ( 33 / 1 )% زا نآ اه تزع سفن لااب دنتشاد . رب ساسا جیاتن هب تسد هدمآ نيب تزع سفن اب نس کدوک ترا ينعم طاب فنم یراد ي ( 010 / 0 = P اس رد .تشاد دوجو ) ی ر اوم در غتم طابترا ي اهر ی م ،نس دننام هعلاطم درو صحت ي تلا تزع اب دمآرد و نعم سفن ي راد ( دوبن 050 / 0 > P .)

هجيتن

یريگ

:

اتن ی ج ا ی ن م هک داد ناشن شهوژپ ي گنا ي ن تزع هرمن تسخن ناردام رثکا سفن ط از ي ش ي ر هد ي دح رد م طسوتم ي اب و دشاب تزع هكنیا هب هجوت راکدوخ رب سفن ،یدمآ نآ دركلمع و ساسحا ريثأت اه تسا راذگ ؛ اذل پي داهنش م ي د و اهامام دوش ی رگ تشادهب ناصصختم ي هبنج اه ی ناور ي تجا عام ي ش رب رثوم ي ر هد ي زا تزع هلمج سفن و هداد رارق هجوت دروم ار ردام امن مادقا نآ شیازفا یاتسار رد ی دن . هژاو اه ی یديلک : تزع تسخن ناردام ،سفن ش ،از ي ر هد ي .

(2)

ردام ریش اب هیذغت زا ،یمسج دشر رظن ،یزغم یناور ، یفطاع یرامیب هب لاتبا زا یریگشیپ و عیاش یاه ،لاهسا لماش ناکدوک تنوفع تنوفع ،یسفنت داح یاه و ینایم شوگ هریغ و زا مه ردام یارب هک ییایازم ظاحل ریش نامز رد و یهد تیمها لباق رایسب ،دراد نآ زا سپ تسا ؛ ریش رد تیقفوم اذل و ناردام عفن هب یهد ناکدوک ماج زا یمیظع شخب ینعی تسا هع ( 8 ) . هیذغت اب ریش ردام نینچمه یکی زا تیولوا تشادهب یاه یمومع رد ناهج تسا ( 9 ). نامزاس تشادهب یناهج و فسینوی هیذغت یراصحنا اب ریش ردام زا نامز ات دلوت 6 -4 و یگهام موادت نینچمه نآ ات نایاپ 2 یگلاس ار هیصوت یم دننک و رب یاقترا هیذغت اب ریش ردام هب ناونع یکی زا 4 یژتارتسا نییعت هدش یارب ناکدوک تملاس دیکأت یم دننک ( 10 .) اب دوجو تیمها هیذغت اب ریش ردام رد گرم شهاک و ریم ریش ناروخ و یاقترا حطس تملاس ،نانآ یم ناشن تاعلاطم دنهد ، طقف 70 نانز % ییاکیرمآ ریش یهد ار سپ زا نامیاز عورش یم و دننک دودح 42 % ات 6 ،یگتفه 32 ات % 6 و یگهام 18 ات % كی یگلاس ریش یهد ار همادا یم دنهد ( 13 -11 ) . هعلاطم جیاتن ترازو تشادهب لاس رد ناریا 84 هک داد ناشن نازیم هیذغت اب یراصحنا ریش ردام ات نایاپ 4 یگهام رد روشک 4 / 53 رد ،% ناسارخ ناتسا 8 / 56 و % ات نایاپ 6 یگهام رد روشک 9 / 27 و % سارخ ناتسا رد نا 2 / 25 % هدوب تسا ( 14 .) رد هچخیرات ریش یهد زین کدوک زا رییغت ریش گنهرف یهد و تیامح یاه دروم رد زاین ماجنا نیا راتفر یتشادهب نخس هب نایم تسا هدمآ . رد یلاح هک ، نامزاس یاه یلم و یب ن یللملا نیا راتفر ار هب نازیم یدایز تیامح یم دنیامن ( 15 ) رد . ریش یهد قفوم برجت ه یلبق رایسب كمک هدننک ؛تسا بلغا اما نانز تسخن از دقاف هبرجت ریش یم یهد هب دوخ نیا و دنشاب یم رجنم ناردام رد سرتسا حطس شیازفا دوش ( 16 .) زا ریش موادت رب یرایسب لماوع یفرط ت یهد أ ریث دنراذگ ، زا نیا هلمج یم لماوع ناوت هب لماوع ،كیفارگومد و یتخانشناور م یعامتجا هب طوبر ردام هراشا دومن ( 18،17،10 ) . رد یتخانشناور لماوع زا یکی رد رثوم و سرتسا اب هجاوم ریش موادت و تیقفوم یهد تزع یم ردام سفن دشاب ( 19 ). Kuo و ناراکمه دندقتعم هک دامتعا هب سفن نیدلاو ًاصوصخ رد ردام ماجنا فیاظو ،ناش لماع كی یدیلک رد یاهدمایپ یردام و یدازون تسا . نیققحم نیا دوخ هعلاطم رد ناشن دنداد هک تزع سفن ،ردام شقن لماکت یاه زا یردام هلمج ریش یهد ار لیهست هدرک و ثعاب ءاقترا دشر و لماکت بولطم دنزرف یم دوش ( 20 .) Soon رد ناراکمه و تسخن نانز یور رب دوخ هعلاطم نیا هک دنتفایرد از ناردام هب لیلد نادقف ،هبرجت اگآ یه تراهم و یاه ردام ریش یط ندش ساسحا یهد یم شیوشت و دندومن تزع حطس نآ سفن نییاپ اه دوب ( 21 .) یناردام هک دقاف تزع سفن رد لیاوا نارود سپ زا نامیاز ،دنتسه نکمم تسا هبرجت یفنم زا ردام ندش هتشاد دنشاب و رداق دنشابن هب نازیم یفاک زا دنزرف ناش تبقارم و دننک ریش د دنشاب هتشاد یقفوم یه ( 19،17 .) هعلاطم جیاتن Mannion هعلاطم دروم هدریش نانز داد ناشن ناراکمه و نآ تزع اه دوخ ساسحا اب نیا هک دنتشاد ییلااب سفن -راک آ رتشیب یدم نآ دوب طابترا رد اه ( 22 .) اب هب هجوت تزع یاهدمایپ رد هک نییاپ سفن یرارقرب طباور نیب -،یدرف ساسحا ،رکفت و درکلمع ریثأت دارفا یفنم دراد ( 23 ) ؛ دض جیاتن نینچمه و قوف تاعلاطم ضیقن رد تزع حطس دروم ریش یط ناردام سفن هکنیا و یهد اب هب نوتم رورم هب هجوت یم رظن دسر ، هعلاطم هرابرد یا تزع حطس هدشن ماجنا نآ اب طبترم لماوع و سفن .تسا زا نیا نیا ماجنا هب میمصت ققحم ور طم هعلا هب روظنم تزع حطس نییعت سفن تسخن ناردام ریش یط از یهد و لماوع طبترم اب نآ رد لاس 1393 رد رهش دهشم تفرگ . یسررب شور : نیا هعلاطم زا عون یفیصوت یم یعطقم هک دشاب لاس رد 93 -1392 كی تدم هب رد لاس یتشادهب زکارم رهش ینامرد شهوژپ یرامآ هعماج .دش ماجنا دهشم لماش تسخن ناردام هیلک هدریش یاز هعجارم هب هدننک

(3)

رهش ینامرد یتشادهب زکارم دهشم دوب . رواشم رظن قبط یجراخ و یلخاد تاعلاطم یسررب ،رامآ تولیاپ ماجنا و مجح هب 30 رد اب ،رفن رظن نتفرگ نازیم نانیمطا 95 % و ناوت نومزآ 80 % ، هب نازیم 250 دش دروآرب رفن هک رگشهوژپ یمطا یارب و نان ،رتشیب تقد ار هنومن مجح هب هب یبیرقت روط 300 داد شیازفا رفن ( 6 ، 7 ، 20 ، 24 -22 ). رد تکرش هب لیامت :لماش هعلاطم هب دورو یاهرایعم تسخن ،دهشم رد تنوکس و ندوب یناریا ،هعلاطم و از کدوک نس ،ییامنهار داوس لقادح نتشاد ،ندوب هدریش زا رتمک 6 وراد فرصم مدع ،دشاب هام مدع ،صاخ ی .دوب تایناخد عاونا زا ردام هدافتسا رگشهوژپ ادتبا دعب زا نتفرگ زوجم یمسر زا قلاخا هتیمک ،هاگشناد یفرعم همان مزلا یارب دورو هب شهوژپ طیحم ار زا تاماقم و نیلوئسم طبریذ هاگشناد یکشزپ مولع دهشم ذخا ،هدومن سپس اب رد تسد نتشاد نآ اه زکارم هب شهوژپ ییعت ن هدش هعجارم درک و اب بسک هزاجا زا تیریدم زکارم تقفاوم نآ اه ار تهج هب دورو طیحم هنومن عورش و یشهوژپ یریگ ذخا دومن . رد نیا هعلاطم یارب باختنا یاهدحاو دروم هعلاطم زا شور هنومن دنچ یریگ هلحرم دش هدافتسا یا . هک بیترت نیا هب هدافتسا اب هنومن شور زا هشوخ یریگ ا زا ی 5 زکرم رد هشوخ مادک ره هک ناتسا تشادهب رظن هتفرگ دش . 3 هرامش زکرم 1 و 5 لک هب سپس و هدش باختنا نماث و نآ ششوپ تحت ینامرد یتشادهب زکارم اه ( 45 )زکرم هنومن هداس یفداصت شور اب و دش هعجارم نیب زا اه زکارم نآ هب نیعجارم دندش باختنا ( 7 )زکرم ره زا رفن . شهوژپ رگ رد یاهزور لوط هتفه هب یتشادهب زکارم ینامرد هعجارم هطوبرم دومن و سپ زا ،دوخ یفرعم نایب فادها ،شهوژپ هئارا تاحیضوت مزلا رد دروم هوحن لیمکت همانشسرپ اه و ذخا تیاضر همان یبتک هنومن زا اه همانشسرپ اه ار رد رایتخا نانآ رارق داد . رازبا عمج یروآ هداد اه مانشسرپ ه تزع سفن گربنزور (Rosenberg) ا تس . نیا همانشسرپ ، لماش 10 لاوس یم دشاب . زا لاوس ره خساپ 4 ًلاماک( هنیزگ ،مقفاوم ًلاماکو مفلاخم ،مقفاوم زا هک تسا هدش لیکشت )مفلاخم 4 -1 یم هداد زایتما دوش ؛ زا تازایتما هنماد نیاربانب 40 -10 یم تزع رگنایب ،رتلااب هرمن .دشاب فن درف رتلااب س هک تسا هرمن 40 نیرتلااب هرمن هب باسح یم دیآ . تارمن رتلااب زا 25 ناشن هدنهد تزع سفن ،لااب تارمن 25 -15 ناشن هدنهد تزع سفن و طسوتم رتمک زا 15 ناشن هدنهد تزع سفن نییاپ یم دنشاب ( 30 ). همانشسرپ تزع سفن كی همانشسرپ درادناتسا تسا ییایاپ هک نآ رب ساسا رظن ناگدنزاس و تاعلاطم یتامدقم فلتخم نییعت هدش تسا ( 25 .) یفیرش و كناتسین ناراکمه هعلاطم رد دوخ بیرض خابنورک یافلآ یارب نیا رازبا ار 91 / 0 شرازگ دندرک ( 26 ) ؛ نینچمه و یدمحم یداجس داژن بیارض یافلآ سایقم خابنورک تزع سفن گربنزور ار رب یور هاگشناد نایوجشناد ریش زا 78 / 0 شرازگ دندرک ( 27 .) و یقلاخا هعلاطم رد تیاضر ینورد ییاور زا سایقم نیا زین ناراکمه یشخب دوب رادروخرب ، شور هب نآ ییایاپ نومزآ -زاب نومزآ هنماد رد 88 / 0 -77 / 0 تشاد رارق ( 28 .) نیققحم یخرب بیرض یناسمه ینورد سایقم تزع سفن گربنزور ار 91 / 0 شرازگ هدرک ( دنا 29 ). رد رضاح هعلاطم ییایاپ همانشسرپ اب شور افلآ خابنورک شجنس دروم رارق تفرگ . نیدب بیترت هک رگشهوژپ اب هب هعجارم طیحم شهوژپ همانشسرپ اه ار رد رایتخا 30 رفن زا هنومن رارق اه .داد سپ زا عمج همانشسرپ یروآ اه تحت تراظن رواشم رامآ و اب هدافتسا زا مرن رازفا SPSS رض بی یافلآ خابنورک یارب رازبا قوف لداعم 81 / 0 شرازگ دش . هیزجت و لیلحت هداد اه اب هب یریگراک مرن رازفا SPSS تروص تفرگ . تهج میظنت لوادج زا شور یاه رامآ یفیصوت هدافتسا .دش هبتر یگتسبمه بیرض زا یا هبتر ای یمک یاهریغتم طابترا یسررب یارب نمریپسا یا هعلاطم دروم تزع یلصا ریغتم اب .دش هدافتسا سفن هب بیرض نیا زا هدافتسا عیزوت یرادروخرب مدع لیلد هبتر ای و لامرن عیزوت زا اهریغتم دوب اهریغتم ندوب یا ؛ نینچمه یارب هیزجت و ریاس لیلحت هداد اه زا نومزآ یاه یرامآ نم -و ینتی-و لاکسورک سیلاو هدافتسا دش .

(4)

هتفای :اه لاطم نیا رد هنومن رثکا هع اه ( 67 / 67 % رد ) ینس هورگ 15 ات 25 دندوب لاس فارحنا و نیگنایم و بیترت هب نس رایعم 98 / 23 و 62 / 4 .دیدرگ هبساحم ( رثکا تلایصحت 33 / 44 % ) رثکا لغش و ملپید اهدحاو ( 33 / 89 ) نآ هناخ اه .دوب راد رثکا رد ( 50 % ) هنومن اه رسمه نس هدودحم رد 26 ات 35 و هدوب لاس و نیگنایم هب نآ رایعم فارحنا بیترت 90 / 27 و 04 / 5 و دوب ( رثکا رد کدوک نس نینچمه 33 / 50 % ) یاهدحاو ریز شهوژپ 2 رایعم فارحنا و نیگنایم و هام نآ هب بیترت 57 / 2 و 77 / 1 دوب . رتشیب تنوکس تیعضو هنومن اه ( 67 / 56 % ) یراجیتسا .دوب رسمه تلایصحت هنومن رثکا رد ( اه 67 / 40 % ید ) نآ رثکا لغش و ملپ اه ( 51 % .دوب دازآ ) هنومن رثکا ( اه 33 / 74 % ) دمآرد یم فافک دح رد ار هداوناخ رد نامیاز عون .دنتسناد هنومن رثکا اه ( 33 / 61 % .دوب یعیبط نامیاز ) 13 رفن زا هنومن اه تزع سفن نییاپ ( 33 / 4 ،)% 283 رفن تزع سفن طسوتم ( 33 / 94 و )% 4 ( رفن 33 / 1 )% تزع سفن لااب و نیگنایم .دنتشاد فارحنا تزع رایعم دارفا رد سفن هب شهوژپ دروم بیترت 98 / 28 و 76 / 2 عیزوت .دندوب یناوارف تزع سفن دروم یاهدحاو رد شهوژپ لودج هرامش 1 ناشن هداد هدش تسا . هرامش لودج 1 : تزع يناوارف دصرد و يناوارف سفن یاهدحاو شهوژپ دروم تزع سفن يناوارف اوارف دصرد ين نيیاپ 13 33 / 4 طسوتم 283 33 / 94 لااب 4 33 / 1 عمج 300 100 لقادح -رثکادح 40 -23 طابترا نمریپسا یگتسبمه بیرض زا هدافتسا اب ینعم یفنم یطخ تزع اب کدوک نس نیب یفیعض و راد -( دش هدید سفن 010 / 0 = P ، 149 / 0 -= r رگید ترابع هب .) هرمن ،دوب رتشیب کدوک نس هک یدراوم رد تزع سفن .دیدرگ هدهاشم یرتمک یطخ طابترا دراوم ریاس رد هبتر ای یمک یاهریغتم تزع اب هعلاطم دروم یا سفن ینعم ( دوبن راد 050 / 0 P> .) هرامش لودج رد جیاتن نیا 2 ناشن هداد هدش تسا . هرامش لودج 2 : تزع يطخ طابترا یاهريغتم اب سفن هبتر و يمک کيفارگومد یاهدحاو رد یا روم د شهوژپ اهريغتم بیرض P نس 011 / 0 -854 / 0 رسمه نس 024 / 0 -678 / 0 تلايصحت 077 / 0 184 / 0 رسمه تلايصحت 091 / 0 118 / 0 دمآرد 054 / 0 -348 / 0 کدوک نس 149 / 0 -010 / 0 تنوکس تیعضو ،رسمه لغش ،لغش یاهریغتم دنچ لیلد هب اب ندوب یحطس لاکسورک نومزآ زا هدافتسا -ون ریغتم و سیلاو هب نامیاز ع ود لیلد اب ندوب یحطس -نم نومزآ زا هدافتسا طابترا هک دندش نومزآ ینتیو عم ین تزع و اهریغتم نیا نیب یراد دشن تفای سفن ( 050 / 0 P> ). نومزآ نیا جیاتن هرامش لودج رد اه 3 ناشن هداد هدش تسا .

(5)

هرامش لودج 3 : تزع يطخ طابترا رد يمسا کيفارگومد یاهريغتم اب سفن یاهدحاو م شهوژپ درو تزع سفن اهريغتم نيگنايم ± رايعم فارحنا * ومزآ هجيتن ن لغش هناخ راد 75 / 2 ± 96 / 28 928 / 0 P= دنمراک 92 / 2 ± 12 / 29 ریاس 31 / 3 ± 17 / 29 رسمه لغش كيب را 13 / 2 ± 33 / 30 417 / 0 P= رگراک 80 / 2 ± 35 / 28 دازآ 71 / 2 ± 97 / 28 دنمراک 76 / 2 ± 09 / 29 ریاس 06 / 3 ± 43 / 30 تنوكس يصخش 82 / 2 ± 84 / 28 338 / 0 P= یراجيتسا 76 / 2 ± 03 / 29 ریاس 2 ± 30 نامیاز شور يعيبط نامیاز 92 / 2 ± 05 / 29 نیرازس 51 / 2 ± 87 / 28 878 / 0 P= :* ارب ی لاکسورک نومزآ زا تنوکس و رسمه لغش ،لغش -لاو ی س ارب و ی از عون ی نام نومزآ زا نم -و ی نت ی هدش هدافتسا .تسا ثحب : ریش شقن زا یکی هک یهد تبقارم رد یردام یاه ریش زا ،تسا راوخ كی دنیآرف سرتسا از و شلاچ زیگنارب رد لوط یگدنز نانز یم ؛دشاب هب هنوگ یا هک ناردام اهنت هن اب فیاظو دیدج ، هکلب اب یتارییغت رد ندب دوخ زین هجاوم یم دنوش ( 31 هب .) نانز هژیو تسخن از یماگنه هک اب ظو طبترم فیا اب تبقارم زا ریش راوخ ، زا ریش هلمج یهد هجاوم یم ،دنوش ندنارذگ هب نامز یرتشیب یارب ادیپ ندرک دامتعا هب رد سفن نآ زاین دنراد ( 33،32 .) تزع زا یرادروخرب هب ار سفن و یزکرم لماع ناونع یم دارفا یعامتجا و یفطاع یراگزاس رد یساسا دنناد ( 34 ) ؛ اذل یکی زا شور یاه وم رث د ر داجیا یراگزاس رتهب سرتسا طیارش اب ،از هب كمک دارفا تهج بسک تزع سفن لااب تسا ( 27 ). داد ناشن رضاح هعلاطم جیاتن تزع هرمن نیگنایم هک ناردام سفن تسخن یاز هعجارم رهش ینامرد یتشادهب زکارم هب هدننک دهشم هک ریش هرود یم یرپس ار یهد ،دندرک 98 / 28 و دوب اهنت 33 / 1 هنومن زا % تزع اه رد نیا و دنتشاد لااب سفن یلاح -هنومن تیرثکا هک تسا اه ( 33 / 94 )% تزع یاراد رد سفن .دندوب طسوتم حطس رد ناراکمه و ینازرا اتسار نیمه رد هعلاطم یا هب هک ت یسررب روظنم أ یشوغآ هناردام تبقارم ریث تزع نازیم رب دنداد ماجنا ناردام سفن ، نیا هب هجیتن دندیسر تیرثکا هک یاهدحاو دروم هعلاطم زا ود ره تزع زا یطسوتم حطس زا لرتنک و هلخادم هورگ سفن تزع هرمن نیگنایم و دندوب رادروخرب هورگ رد سفن هب هلخادم هب دازون صیخرت و یرتسب ماگنه بیترت 1 / 22 و 4 / 23 و هب لرتنک هورگ رد دازون صیخرت و یرتسب ماگنه هب بیترت 2 / 22 و 6 / 22 دوب ( 25 .) جیاتن هعلاطم رگشهوژپ اب جیاتن لصاح زا نیدنچ توافتم هعلاطم یم دشاب . Fabian و ناراکمه هعلاطم رد یور دوخ نانز تسخن ریش یط از یهد جیاتن نیا هب

(6)

حطس هک دنتفای تسد دامتعا هب نآ سفن و تسا مک اه نآ تلع حطس رد ار یهاگآ ناردام هبرجت نادقف ،رتمک ن تسخ ریش هنیمز رد از و یهد نتشاد یرتشیب سرتسا رد هطبار اب هفیظو یم نایب یردام دروم رد هک یلیلاد و دننک مک دامتعا حطس ندوب هب ،هدش رکذ قوف هعلاطم رد سفن هب رظن یم رد هک دسر هنومن دروم هعلاطم یاه ره رضاح دنچ تزع زا یطسوتم حطس دنتشاد سفن ، لباق زین هیجوت دشاب ( 35 .) Robinson و Vande Vusse هعلاطم رد یفیک یا هب هک روظنم ییاقیرفآ نانز یباختنا شور یسررب ریش هیذغت رد ییاکیرمآ راوخ دنداد ماجنا ، هجیتن نیا هب ریش هرود رد هک هعلاطم دروم دارفا رثکا هک دندیسر یهد دندوب ، دامتعا زا هب رب نیا و هدوب رادروخرب ییلااب سفن اناوت نآ یی ریش همادا رد اه یم رثوم یهد هک ینانز و دشاب ریش یم هیذغت دوخ ریش اب ار راوخ دندرک ، ینانز هب تبسن ریش اب ار کدوک هک یم هیذغت كشخ دندرک ، تارمن دامتعا هب زا شهوژپ نیا هتفای هک دنتشاد یرتلااب سفن رظن تزع حطس هنومن سفن توافتم رضاح شهوژپ جیاتن اب اه یم شاب هب و د رظن یم دسر ، شور هب طوبرم توافت نیا دشاب تاعلاطم . ارچ یبیکرت هعلاطم كی قوف هعلاطم هک یمک( -)یفیک رد ،یمک جیاتن یسررب نمض هک هدوب ریش یط دارفا براجت قیمع یسررب هب یفیک شخب یهد یم ییاقیرفآ نانز یور هعلاطم نیا یفرط زا و دزادرپ هک دوب هدش ماجنا ییاکیرمآ ،یگنهرف نوگانوگ داعبا رد ،یعامتجا و یبهذم دندوب یناریا نانز هک ام هنومن اب ... ، یم توافتم دنشاب ( 36 .) جیاتن شهوژپ ماجنا هدش ناشن داد هک نیب تزع سفن و ینعم طابترا کدوک نس راد یفیعض و یفنم ( 01 / 0 = P .دراد دوجو ) هب رد رگید ترابع زع هرمن ،رتشیب کدوک نس هک یدراوم ت رتمک ردام سفن دوب . رد نیا اتسار هعلاطم رضاح شهوژپ هباشم هجیتن هک یا دشاب هتشاد ، .دشن تفای هتفای اب قوف هجیتن و ینازرا هعلاطم ریش نس نیب دنتفایرد هک ناراکمه تزع نازیم و راوخ سفن دراد دوجو یمیقتسم طابترا ناردام ، نیا و تسین قبطنم یم هب دناوت ور رد توافت تلع هنومن مجح و شهوژپ ش یم همین هعلاطم كی قوف هعلاطم هک دشاب ت مجح اب یبرج هنومن 60 رفن دوب . رد یلاح هعلاطم كی رضاح شهوژپ هک یفیصوت هنومن مجح اب یعطقم 300 دوب رفن ( 25 .) هتفای یاه هعلاطم ماجنا هدش ، نیا هنوگ ناشن داد هک نیب تزع سفن و ردام نس و نینچمه تزع سفن و رسمه نس ینعم طابترا درادن دوجو یراد . یدوعسم و و ناراکمه ینایتشآ نینچمه و رد ناراکمه هعلاطم نوماریپ دوخ طابترا یاه روکذم دنتفای تسد یهباشم جیاتن هب ( 37 ، 38 .) اب رسمه و ردام تلایصحت حطس نیب رضاح هعلاطم رد تزع ینعم هطبار سفن دشن تفای یراد . هجیتن اب هتفای نیا پ یدوعسم شهوژ و ناراکمه ینبم رب مدع طابترا تزع سفن و نازیم تلایصحت قبطنم تسا ( 37 .) هتفای نیا یاه شهوژپ ناشن داد هک نیب تزع سفن لغش و روط هب ،یلک طابترا ینعم هک درادن دوجو یراد نیا هتفای اب جیاتن Fraser وسمه تسا ( 39 هعلاطم نیا جیاتن .) ز شور نیب هک داد ناشن تزع و نامیا طابترا ردام سفن ینعم .درادن دوجو یراد اتسار نیا رد ناراکمه و یقلاخا هک دنتفای تسد هجیتن نیا هب دوخ هعلاطم رد سرت زا شور نامیاز كی لکشم عیاش رد تسخن اهاز یم دشاب ؛ اما نیب تزع اب سفن نامیاز شور رد تکرش ناگدننک نیا هعلاطم هطبار ی ینعم دوجو یراد دن تشا ( 28 ) . یلاح رد و یمساقلاوبا هک هعلاطم رد ییوخ هب هک یفیک یا روظنم نییعت ییاسانش هدننک ردامریش اب هیذغت جیورت یاه رهش رد زا نیرازس هک دندیسر هتفای نیا هب ،دنداد ماجنا نارهت قیرط تزع( ییاناوت و تیافک ساسحا شهاک عنام ردام )سفن ریش همادا و تیقفوم یم یهد دوش تریاغم نیا تلع هک یم هعلاطم عون رد توافت دشاب . ارچ هب یفیک تاعلاطم هک قیقد یسررب رت و موهفم كی یانعم و قمع براجت زین یم دارفا دنزادرپ ( 40 .) تیعضو نیب رضاح هعلاطم رد تزع اب دمآرد نازیم و تنوکس ینعم هطبار سفن یراد دشن تفای . هجیتن قوف دییأت هدننک هجیتن علاطم ه و یقلاخا یم ناراکمه دشاب ( 28 ). هجیتن :یریگ اب شهوژپ نیا جیاتن هب هجوت هک هرمن نیگنایم تزع تسخن ناردام سفن ریش یط دهشم یاز دح رد یهد

(7)

یم طسوتم دشاب و اب هجوت هکنیا هب تزع سفن رب دوخ ،یدمآراک ساسحا و درکلمع نآ اه ریثأت راذگ تسا ( 41 ) ؛ یم داهنشیپ اذل م دوش ناصصختم رگید و اهاما هبنج دیاب یتشادهب ریش رب رثوم یعامتجا یناور یاه یهد زا تزع هلمج ریش نارود رد ردام سفن هجوت دروم ار یهد و هداد رارق اب تخانش طبترم لماوع رد نیا هنیمز و تیوقت سح دنمشزرا ندوب یاتسار رد شیازفا تزع سفن نیا دارفا مادقا هدومن و هب نیا بیترت لامتحا دوخ و یدمآراک ساسحا نانیمطا زا ییاناوت دوخ ریش یارب و قفوم یهد همادا نآ شیازفا ار دنهد ( 42 ، 43 .) هتفای دربراک نیلاب رد شهوژپ یاه : یتشادهب فرح نیبحاص تسا مزلا اتسار نیا رد ًاصوصخ یگژیو اهامام و ناکشزپ درف یتخانشناور یاه ریش رد هک رثوم ناردام قفوم یهد دم ار دنتسه و هتشاد رظن رد ار یتلاخادم اقترا تهج ء ناردام ناور تملاس به راک .دنریگ اقترا رد هک یتامادقا اتسار نیا رد ء تزع هب ناردام سفن رظن یم دسر ، دشاب رثوم ، :لماش یشخب رد ینامرد یتشادهب زکارم رد رظن هتفرگ هئارا هب هک دوش ور تامدخ یارب ناور تملاس هب طوبرم یتخانشنا هداوناخ ت اب اه أ نارود یط ناردام ناور تملاس رب دیک ریش و یرادراب دزادرپب یهد ، زا یم تامدخ نیا هلمج ناوت رتلااب حوطس هب عاجرا زاین دراوم رد و هرواشم ،شزومآ هب .درک هراشا یم هک تامادقا ریاس دنناوت تابجوم تینما رطاخ و تزع سفن بولطم رد ار ریش یط ناردام یهد مهارف دنک ، :زا دنترابع ریش شزومآ یرادراب یط رد یهد تسخن ناردام هب نامیاز زا سپ و تاعلاطا و هبرجت هک از ریش هنیمز رد یفاک یشزومآ هتسب كی هئارا ،دنرادن یهد ریش یط ردام ناور تملاس رب ینتبم بسانم هب یهد هداوناخ م رد هدافتسا تهج اه ،لزن یفطاع یناور تیامح ریش نارود رد نانز هک یهد زا مها فیاظو رداک تبقارم و نامرد تسا . شور اب رد تبقارم هئارا و دیدزاب نوچ ییاه ،لزنم هجوت بلج نانکراک و تسایس ناراذگ رد یتشادهب هداوناخ و درف هب شزومآ هنیمز زا هدافتسا یایازم هنیمز رد ردام ریش ریش هب بیغرت و یتلایهست ندرک مهارف ،یهد یناور تیامح شیازفا ،راک طیحم رد هدریش نانز یارب هداوناخ یفطاع ًاصوصخ و ریش یط رسمه شزومآ اب یهد یم تامادقا نیا هک نادرم تکراشم بلج و دناوت تابجوم تینما رطاخ و تزع سفن بولطم رد ار درف مهارف دنک ( 44 ، 45 .) شت ینادردق و رک : نیا هلاقم اح لص یشخب بوصم یشهوژپ حرط زا هب دهشم دحاو یملاسا دازآ هاگشناد هرامش رارق داد 638 یم و دشاب هنیزه مامت ت نامزاس نیا طسوت نآ یاه أ نیم تسا هدیدرگ ؛ اذل رگشهوژپ بتارم ساپس ار دوخ هب هیلک ینازیزع هک یو ار رد لحارم فلتخم شهوژپ یرای دندومن ، میدقت یم دراد . انم :عب

1. Coopersmith S. The antecedents of self-esteem. 1th ed. San Francisco: Freema; 1967.

2. Mruk CJ. Self-esteem: Research, theory, and practice. Toward a positive psychology of self-esteem. 3th ed. New York: Springer; 2008.

3. Griffin T. Family‐centered care in the NICU. The Journal of Perinatal and Neonatal Nursing. 2006; 20(1): 98-102.

4. Aklechi M. Check self -esteem in high school students in Sabzevar. Journal of Rising Health and Science. 2012; 10(1): 37-28.

5. Leahy-Warren P, McCarthy G, Corcoran P. First-time mothers: social support, maternal parental self-efficacy and postnatal depression. Journal of Clinical Nursing. 2012; 21(3-4): 388-97.

6. Varaee S, Mehrdad N, Bohrani N. The relationship between breast-feeding self-efficacy and the breast-feeding position of mothers. Faculty of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences (life). 2009; 15(3): 38-31. [Persian]

(8)

7. Mannion C, Mansell D. Breastfeeding self-efficacy and the use of prescription medication: A pilot study. Obstetrics and Gynecology International. 2012: 562-704.

8. Khaiati F. Cause of stopping the feeding and mothers' expectations of family and society in the Sanandaj. Journal of Qazvin University of Medical Sciences. 2007; 3: 31-25.

9. Otsuka K, Dennis CL, Tatsuoka H, Jimba M. The relationship between breastfeeding self‐efficacy and perceived insufficient milk among Japanese mothers. Journal of Obstetric, Gynecologic, and Neonatal Nursing. 2008; 37(5): 546-55.

10. WHO UNICEF: Planning guide for national implementation of the global strategy for infant and young child feeding. World Health Organization, Geneva, 2013. http://www.who.int/ maternal_child_adolescent/documents/9789241595193/en.

11. Taveras EM, Capra AM, Braveman PA, Jensvold NG, Escobar GJ, Lieu TA. Clinician support and psychosocial risk factors associated with breastfeeding discontinuation. Pediatrics. 2003; 112(1 Pt 1): 108-15.

12. Wilhelm SL, Stepans MB, Hertzog M, Rodehorst TK, Gardner P. Motivational interviewing to promote sustained breastfeeding. Journal of Obstetric, Gynecologic, and Neonatal Nursing. 2006; 35(3): 340-8.

13. Jones E, Spencer S. The physiology of lactation. Paediatrics and Child Health. 2007; 17(6): 244-8.

14. Olang B, Farivar K, Heidarzadeh A, Strandvik B, Yngve A. Breastfeeding in Iran: prevalence, duration and current recommendations. International Breastfeeding Journal. 2009; 4: 8.

15. Gijsbers B, Mesters I, Knottnerus JA, van Schayck CP. Factors associated with the duration of exclusive breast-feeding in asthmatic families. Health Education Research. 2008; 23(1): 158-69.

16. Salonen AH, Kaunonen M, Astedt-Kurki P, Jarvenpaa AL, Isoaho H, Tarkka MT. Parenting self-efficacy after childbirth. Journal of Advanced Nursing. 2009; 65(11): 2324-36.

17. McCarter-Spaulding D, Gore R. Breastfeeding self-efficacy in women of African descent. Journal of Obstetric, Gynecologic, and Neonatal Nursing: Jognn / Naacog. 2009; 38(2): 230-43. 18. Cernadas JM, Noceda G, Barrera L, Martinez AM, Garsd A. Maternal and perinatal factors influencing the duration of exclusive breastfeeding during the first 6 months of life. Journal of Human Lactation. 2003; 19(2): 136-44.

19. Perez-Blasco J, Viguer P, Rodrigo MF. Effects of a mindfulness-based intervention on psychological distress, well-being, and maternal self-efficacy in breast-feeding mothers: results of a pilot study. Archives of Women's Mental Health. 2013; 16(3): 227-36.

20. Kuo CP, Chuang HL, Lee SH, Liao WC, Chang LY, Lee MC. Parenting confidence and needs for parents of newborns in Taiwan. Iranian Journal of Pediatrics. 2012; 22(2): 177-84. 21. Soon KH, Kasil O, Young Y, Hee KD, Mi CS, Hye JJ, et al. Effect of a maternal self-efficacy promotion program on maternal confidence and mother-infant interaction. Journal of Korean Academy of Child Health Nursing. 2006; 12(2): 189-95.

22. Mannion CA, Hobbs AJ, McDonald SW, Tough SC. Maternal perceptions of partner support during breastfeeding. International Breastfeeding Journal. 2013; 8(1): 4.

23. Samochowiec J. Self-perception among patients with multiple sclerosis. Arch Psychiatr Psychotherap. 2010; 3: 63-8.

24. Lachin JM. Introduction to sample size determination and power analysis for clinical trials. Controlled Clinical Trials. 1981; 2(2): 93-113.

25. Arzani M. Kangaroo mother care impact on self-esteem of mothers with underweight baby. Journal of Babol University of Medical Sciences. 2013; 14(3): 52-8.

26. Sharifi Neyestanak ND, Ghodoosi Boroojeni M, Seyedfatemi N, Heydari M, Hoseini AF. Self-esteem and associated factors in patients with multiple sclerosis. Iran Journal of Nursing (IJN). 2012; 25(78): 14-22.

27. Mohammadi N, Sajadi Negad M. Psychometric evaluation of measures concerns about body image questionnaire and test the communication model, BMI, dissatisfaction with body image and self- esteem in adolescent girls. Quarterly Journal of Psychological Studies. 2006; 1(3): 85-101. [Persian]

(9)

28. Akhlaghi F, Mokhber N, Shakeri MT, Shamsa F. The relationship between depression, anxiety, self-esteem, marital satisfaction and demographic factors with fear of childbirth nulliparous women. Journal of Mental Health Principle. 2013; 14(2): 122-33.

29. Gh R, Bohlol N. Self-Esteem Scale reliability and validity assessment in first year students martyr Chamran University. Journal Educational and Psychological Research. 2006; 3(2): 33-48.

30. Barkhordary M, Jalalmanesh S, Mahmodi M. The relationship between critical thinking disposition and self-esteem in third and fourth year bachelor nursing students. Iranian Journal of Medical Education. 2009; 9(1): 13-9.

31. Liu CC, Chen YC, Yeh YP, Hsieh YS. Effects of maternal confidence and competence on maternal parenting stress in newborn care. Journal of Advanced Nursing. 2012; 68(4): 908-18. 32. Stake JE, Huff L, Zand D. Trait self-esteem, positive and negative events and event-specific shifts in self-evaluation and affect. Journal of Research in Personality. 1995; 29(2): 223-41. 33. Reck C, Noe D, Gerstenlauer J, Stehle E. Effects of postpartum anxiety disorders and depression on maternal self-confidence. Infant Behavior and Development. 2012; 35(2): 264-72. 34. Antle BJ. Factors associated with self-worth in young people with physical disabilities. Health and Social Work. 2004; 29(3): 167-75.

35. Fabian HM, Radestad IJ, Waldenstrom U. Childbirth and parenthood education classes in Sweden. Women's opinion and possible outcomes. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 2005; 84(5): 436-43.

36. Robinson KM, VandeVusse L. African American women's infant feeding choices: Prenatal breast-feeding self-efficacy and narratives from a black feminist perspective. The Journal of Perinatal and Neonatal Nursing. 2011; 25(4): 320-8; quiz 9-30.

37. Masudi R, Kheyri F, Safdary A. Their program of care based on Orem's self-esteem of patients with multiple sclerosis. Journal of Gorgan University Medicine Sciences. 2009; 12(13): 37-44.

38. Ashtiani A, Tolayi T, Farahani M, Moghani M. The relationship between psychological symptoms and self-esteem in chemical warfare victims in sardasht. Military Medicine. 2007; 9(4): 273-82.

39. Fraser C. The Relationship between self-efficacy, self-esteem, hope, and disability in individuals with multiple sclerosis. Sigma Theta Tau International. 2005; 12(3): 150-7.

40. Abolghasemi K. Determinants of promoting breastfeeding from the perspective of health personnel. Journal of Health University and Medical Research Institute. 2012; 9(4): 33-42. 41. Lee LL, Arthur A, Avis M. Using self-efficacy theory to develop interventions that help older people overcomes psychological barriers to physical activity: A discussion paper. International Journal of Nursing Studies. 2008; 45(11): 1690-9.

42. Bryanton J, Gagnon AJ, Hatem M, Johnston C. Predictors of early parenting self-efficacy: results of a prospective cohort study. Nursing Research. 2008; 57(4): 252-9.

43. Karimi A, Khadivzadeh T, Tara F. Evaluate effects maternal infant skin-to-skin contact on success of first breastfeeding and exclusive breastfeeding in neonatal period [Thesis]. Nursing and Midwifery School, Mashhad University of Medical Sciences. 2014; 17(120): 1-8.

44. Entwistle F, Kendall S, Mead M. Breastfeeding support- the importance of self-efficacy for low-income women. Maternal and Child Nutrition. 2010; 6(3): 228-42.

45. Labarere J, Gelbert-Baudino N, Ayral AS, Duc C, Berchotteau M, Bouchon N, et al. Efficacy of breastfeeding support provided by trained clinicians during an early, routine, preventive visit: A prospective, randomized, open trial of 226 mother-infant pairs. Pediatrics. 2005; 115(2): e139-46.

(10)

Cite this article as: Amel Barez M, Maleki N. Self esteem and its associated factors in primiparous mothers during breast feeding period. Journal of Clinical Nursing and Midwifery. 2016; 5(2): 19-28.

*Corresponding author:

Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, I.R. Iran. Tel: 00989155011481, E-mail: am_8190@yahoo.com

Self esteem and its associated factors in primiparous mothers during

breast feeding period

Amel Barez M1*, Maleki N1,2

1

Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, I.R. Iran; 2Student, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, I.R. Iran.

Received: 22/Dec/2015 Accepted: 1/Mar/2016

Background and aims: Breastfeeding is one of the most effective behaviors to health

promotion. One of the factors that affect on successful breastfeeding is mother's self-esteem. With regard consequences of low self-esteem that have negative impact on interpersonal relationships, thinking, feeling and person, practice, this study aimed to determine self-esteem and its related factors in primiparous women.

Methods: In this descriptive study, 300 Primiparous lactating mothers with children less than

6 months, referred to health centers in the Mashhad city were selected by multistage random sampling. Data collection was completed by Rosenberg Self esteem questionnaire. Data were analyzed by SPSS software through Spearman correlation test, Kruskal-Wallis and Mann-Whitney.

Results: The mean and standard deviation of maternal self-esteem were 28.98 ± 2.76. Most of

women (94.33%) had the average level of self-esteem and only a small percentage of women (1.33%) had high self-esteem. Based on the results, there was a negative significant relationship between esteem and the child's age (P=0.01). In other cases, the relationship between self-esteem and variables such as age, education and income were not significant (P>0.05).

Conclusion: The results of this study showed that the self-esteem mean score of most nulliparous

women during breast-feeding was moderate and due to the fact that the self-esteem affects their self-efficacy, feeling and performance, it is suggested that midwives and other health professionals consider psychosocial aspects that they affect self-esteem of breastfeeding mothers and do some measurements on self-esteem of these individuals in order to increase it.

Keywords: Self -esteem, Primiparous women, Breast-feeding.

Figure

Updating...

References

Related subjects :