Leksion I - Natyra e Menaxhimit dhe Formimi i Menaxhereve.pptx

18  10  Download (0)

Full text

(1)
(2)

Çeshtjet e leksionit

• 1. Natyra e menaxhimit

• 2. Si njerezit behen menaxhere

• 3. Konfikti midis aktivitetit te specialistit dhe aktivitetit menaxherial

• . Str!kt!ra e karrieres se specialistit dhe k!"zimet e tyre#

• $. Shka%et %e njerezit i shman&en per&je&jesive menaxheriale#

(3)

(bjektivat e leksionit

•  )e identi"kohen proceset dhe rolet me te rendesishme te menaxhimit#

•  )e k!ptohet menyra se si njerezit behen menaxhere#

•  )e identi"kohen str!kt!rat e karrieres se specialistit dhe k!"zimet e tyre#

•  )e k!ptojme natyren dhe shka%et e konfiktit midis p!nes se specialistit dhe p!nes

menaxheriale#

•  )e identi"kojme se k! ndodhemi dhe k! m!nd te pozicionohemi ne hierarkine menaxheriale#

•  )e zhvillojme nje strate&ji per te vendos!r

(4)

Natyra e menaxhimit

• +erk!"zime te menaxhimit

• ,enaxhimi eshte -orme p!ne %e synon te

koordinoje -aktoret e prodhimit toke* p!ne dhe kapital/ me %ellim arritjen e objektivave

or&anizative#

• ,enaxhimi i re-erohet procesit te realizimit te

p!neve ne menyre e-ektive dhe e"cente* permes personave te tjere#

• 0ollet menaxhimi eshte arti i arritjeve nepermjet njerezve#

Fayol: procesi i menaxhimit permban elemente te parashikimit dhe planifkimit, organizimit, komandimit, koordinimit dhe kontrollit”

(5)

Natyra e menaxhimit

• Kendveshtrimet e st!dimit te menaxhimit

• Sipas -!nksioneve plani"kim* or&anizim* lidership dhe kontroll/

• Sipas roleve %e menaxheret kryejne

(6)

Natyra e menaxhimit

vazhdim../

(7)

Natyra e menaxhimit

vazhdim../

Menaxheret ne praktike

Cikli menaxherial nenkupton se menaxheri vepron ne menyre racionale;

Studimi Mintzberg sfidoi konceptin e menaxherit plotesisht racional; ai tregoi qe marrja e vendimeve eshte intuitive, bazuar ne eksperience dhe jo ne strategji; shpesh ndikohet ne informacione te zbehta madje dhe nga thashetheme;

(8)

Natyra e menaxhimit

vazhdim../

• ,enaxheret ne praktike vazhd

• St!dimi i atson 4 individet e shohin procesin e menaxhimit si te nderlidh!r me identitetin* vlerat* stat!sin* zhvillimin* vete5vleresimin dhe

shperblimin e tyre.

• .aktivitet e menaxhereve jane te lidh!ra me &jetjen e z&jidhjeve ne sit!ata kon-!ze*

perpjekje per te k!pt!ar mesazhet

dyk!ptimshme* k!ptimin e sinjaleve* analizen e sit!atave* marrjen e in-ormacioneve te

vazhd!eshme* pershtatjen me konfiktet dhe l!-ten per te kryer detyrat d!ke krij!ar dhe

(9)

Natyra e menaxhimit

vazhdim../

• ,enaxhimi eshte percakt!ar si a-tesi* %endrime e sjellje* si dhe cilesi te shperndara &jeresisht ne or&anizate. 6-tesite menaxheriale n!k jane prone vetem e disa individeve* por ato jane te lidh!ra me rolet e ketyre individeve ne or&anizate

(10)

6-t7sit7 e +er&jithshme te

,enaxherit

• Aftësi konceptuale 4 i re-erohen kapacitetit

mendor per te analiz!ar dhe per te dia&nosti"k!ar sit!ata komplekse. Keto a-tesi i ndihmojne

menaxheret te shohin se si m!nd te kombinohen p!net dhe si m!nd dhe si m!nd te lehtesojne nje proces te mire vendimarrje.

• 6-t7sit7 kom!nik!ese apo te marrdh7nieve

njer7zore 4 i re-erohen a-tesise per te p!n!ar me njerez te tjere* per t8i k!pt!ar ata* per t8i drejt!ar

(11)

6-t7sit7 e +er&jithshme te

,enaxherit

 Aftësitë teknike – bazohen ne njohuri apo ekspertize te specializuar; per menaxheret e larte nenkupton njohjen e industrise dhe ne nje kuptim te pergjithshem te produkteve dhe proceseve te organizates; per menaxheret e nivelit te mesem dhe te ulet keto aftesi lidhen me njohjen e specializuar ne fushat qe ata punojne;

 Aftesite politike - i referohet aftesise per te permiresuar pozicionin personal, per te fituar pushtet dhe per te vendosur lidhjet e duhura.

(12)

6-t7sit7 Speci"ke te

,enaxheritvazhdim

Kontrolli i mjedisit te organizates dhe i burimeve te saj – ka te beje me demonstrimin, në mbledhjet e planifikimit dhe të ndarjes si edhe në

vendimarrjet e menjëhershme, të aftësisë për të qenë pararojë e

ndryshimeve në mjedisin e organizatës. o të thotë gjithashtu se vendimet mbi ndarjen e burimeve bazohen në një njohje të qartë, të përditësuar dhe të saktë të objektivave të organizatës.

 Organizimi dhe koordinimi – ka te beje me aftësine qe menaxherët te organizojnë detyrat dhe më pas te koordinojnë veprimet mes

detyrave kurdoherë që verifikojnë se ekzistojnë të tilla.

 Trajtimi i informacioneve ! ka të bëjë me aftesine ne përdorimin e informacionit dhe të kanaleve të komunikimit për të identifikuar

problemet, për të kuptuar mirë një mjedis në ndryshim të vazhdueshëm dhe për të marrë vendime efektive.

(13)

6-t7sit7 Speci"ke te

,enaxheritvazhdim

 Kujdesi për rritje dhe zhvillim – ka te beje me aftesine për rritjen dhe zhvillimin personal të menaxhereve, si edhe për rritjen dhe zhvillimin e punonjësve të tyre, dhe këto sigurisht duke mësuar vazhdimisht gjatë punës.

 Motivimi i punonjësve dhe zgjidhja e konflikteve – aftesia e menaxherëve qe te rrisin anën pozitive të motivimit në mënyrë që punonjësit të ndihen të nxitur për të kryer punën e tyre dhe te

(14)

9olet e ,enaxh:9;)

Mintzberg – zbuloi se menaxheret qe ai studjoi merren me nje numer te larte aktivitetesh te ndryshme, te pastruktuara te cilat zgjasin shume pak.

Roli përkufizohet si një tërësi sjelljesh organizative që i përkasin një pune të caktuar ! "ërshkrimi i tyre është thjeshtë një kategorizim.

Statusi dhe autoriteti formal

Rolet ndërpersonale #$igurë qëndrore, %dërlidhës, &ider' Rolet informuese #(onitorues, )hpërndarës, *ëdhënës'

Rolet vendimore #)ipërmarrës, +rajtues i konflikteve, lokues i burimeve, %egociator'

(15)

9olet e ,enaxherit

Role ndërpersonale

 Figurë qëndrore – menaxheri përfaqëson njësinë e tij organizative në të gjitha marrdhëniet formale;

 Ndërlidhës – (enaxheri bashkëvepron me të gjithë kolegët dhe personat jashtë njësisë së tij organizative për të marrë informacion dhe favore;.

 Lider – (enaxheri realizon udhëheqjen dhe motivimin e grupit të punës dhe përcakton gjithashtu atmosferën e vendit të punës.

(16)

9olet e ,enaxherit

Role informuese

Monitorues  Menaxheri sh!rben si receptor dhe kolektor i

informacionit ;

Shpërndarës " Menaxheri shp!rndan informacion special brenda organizat!s;

Zëdhënës " Menaxheri shp!rndan n! ambjent informacion p!r

(17)

9olet e ,enaxherit

Role Vendimore

 Sipërmarrës – Roli i menaxherit është të iniciojë ndryshimin;

 Trajtues i konflikteve – Ky rol i menaxherit merr vlerë atëherë kur orani!ata është e kanosur na konflikte ndërmjet vartësve apo hum"ja e një klienti;

 Alokues i "urimeve – #enaxheri vendos ku orani!ata do të përdorë "urimet e saj$

 %eociator – #enaxheri e merr këtë rol atëherë kur orani!ata hyn në neociata jo rutinë me individë apo orani!ata të tjera$

(18)

Figure

Updating...

References

Related subjects :