Hesus Ng Aking Buhay

Full text

(1)

nag ng bu pon pon pon pon Si doo moy ng da pi ha ha ha ha doo ooh ooh si doo bu hos ng u ooh lan, Ooh Ooh ooh Doo ga Ooh Ooh Ooh Ooh ma Ooh Ooh Ooh doo doo doo kat ng u doo doo Si

doo doo doo doo doo doo doo

doo doo doo doo doo doo Doo doo doo

doo doo doo Doo doo doo











8

8

  



 

 







  









 







 

 

   

 

  

  



    

6 S. A. T. B. Bass Tenor Alto Soprano Musika at titik: Arnel Aquino, Sj Pagsasaayos ni:

(2)

3 3 3 3 na na na na ro ro ro ro ling ling ling ling i i i i ka'y ka'y ka'y ka'y ko ko ko ko bu bu bu bu ma ma ma ma hay hay hay hay Sa Sa Sa Sa an an an an man man man man a a a a ng ng ng ng a a a a king king king king bu bu bu bu kong kong kong kong kong He He He He He sus sus sus sus sus Pa ngi no no no no on on on on Si nag ng bu Ooh Ooh Ooh Ooh Pa ngi Ooh Ooh Ooh Ooh Aah Si kat ng u Aah Pa ngi Ga yon ang

Ooh da gat nabu haw

na ma li naw Ba tis wan Pangi Ooh Ooh Ooh Ooh Ooh Aah







8

8

















































   

 





 

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

  

18 S. A. T. B. B. T. A. Musika at titik: Arnel Aquino, Sj S. 12

(3)

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 i i i ita ta ta ta ta ta ta ta ta liw liw liw liw At At At At s'yang s'yang s'yang s'yang I Iyong yong iyong iyong gi gi gi gi ni ni ni ni gi gi gi gi lang lang lang lang a a a a ko'y ko'y ko'y ko'y mag mag mag mag pa pa pa pa pa pa pa pa a a a a la la la la king ta mo Sa A

ki lang pag i big

yo Da

man Sa

pat king ta

mo Sa A

ki lang pag i big

yo Da man Sa ta ta ta ta wag wag wag wag at at at at on Tu ma li kod on Tu ma li kod pat king ta mo Sa a

ki lang pag i big

yo Da

man Sa

pat king ta

mo Sa a

ki lang pag i big

yo Da man Sa on Tu ma li kod on Tu ma li kod

8

8

8

8













    







 







    

 

 

 

 

 



 

 

    



 



 

 



   







    

    

 



 

42 S. A. T. B. B. T. 31 S. A. T. B. B. A. S. 37 T. A. S. 25

(4)

ha li ha ha pon la pon pon Pa nga rap ng u ooh ooh Oya yi ng i ooh na Ooh Ooh ooh Ooh bi Ooh gan Ooh Ooh Ooh Ti nig ng ka Ooh Ooh

pat doo doo doo

doo doo

Doo doo pat

doo doo doo doo doo doo doo

doo doo doo doo doo doo

Doo doo doo doo doo pat doo doo doo doo doo sa pu so pat













8

8





 





 

  







 

 















 

 

 





 

S. A. T. B. 42 S. A. T. B. B. B. T. T. A. A. S. S. 37

(5)

3 3 3 3 a a a a ko ko ko ko bu bu bu bu hay hay hay hay Sa Sa Sa Sa an an an an man man man man ng ng ng ng a a a a king king king king bu bu bu bu Ooh Ooh Ooh Ooh Ooh Ooh Ooh ng A ba Ooh Gin ha wa ta kot Ooh Ooh Ooh on on on on kong kong kong kong kong He He He He He sus sus sus sus sus yon ang Pangi Pa Pa Pa ngi ngi ngi no no no no Ooh Ooh Ooh Ooh Ooh Ga Aah Aah i law ng may ng duk ha Bi sig Aah

8

8

















 

   



 



 















 











 

  

 

 

66 S. A. T. B. B. T. A. S. 60 54 S. A. T. B. B. T. A. 48 S.

(6)

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 iyong iyong iyong iyong gi gi gi gi ni ni ni ni la la la la lang lang lang lang a a a a ko'y ko'y ko'y ko'y mag mag mag mag pa pa pa pa pa pa pa pa a a a a ta ta ta ta wag wag wag wag at at at at a a A A king king king king ta ta ta ta mo mo mo mo Sa Sa Sa Sa bu

ki lang pag i big

yo Da

ki lang pag i big

yo Da man Sa Tu ma li kod ka'y na ro on ma ling i man Sa Tu ma li kod ka'y na ro on ma ling i

ki lang pag i big

yo Da

man Sa

Tu ma li kod ka'y na ro on

ma ling i

ki lang pag i big

yo Da man Sa Tu ma li kod ka'y na ro on ma ling i

8

8











    







 

 

 



   

 

 

 

 

 

    



 



   

 

  

 

 

   



 

 

 

 



   



 



 

 



 

66 S. A. T. B. B. T. A. S. 60

(7)

3 3 3 3 3 3 3 3 3 Sa Sa Sa Sa kod kod kod kod man man man man a Sa an man a Sa an man on on on on Tu Tu Tu Tu ma ma ma ma li li li li ka'y ka'y ka'y ka'y na na na na ro ro ro ro ma ma ma ma ling ling ling ling i i i i Aah Aah bu bu bu bu ko ko ko ko Aah so Aah pat sa pu At s'yang gi liw Aah so Aah ta pat sa pu At s'yang i ta gi liw a Sa an man a Sa an man Aah so Aah ta pat sa pu At s'yang i ta gi liw Aah so Aah ta pat sa pu At s'yang i ta gi liw

































8

8











 

  



















































 

 

 

 



 



 

 

  

  

 

  

 

 

  

 

 





 



 

 

 



 

 

 

  

 

 

  

 

 

79 S. A. T. B. B. T. A. S. 72

(8)

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 so so so so ta ta ta ta ta ta ta ta pat pat pat pat sa sa sa sa pu pu pu pu At At At At s'yang s'yang s'yang s'yang i i i i Iyong yong iyong iyong gi gi gi gi ni ni ni ni gi gi gi gi liw liw liw liw lang a a a a ko'y ko'y ko'y ko'y I la la la la lang lang lang Sa Sa Sa Sa a a at mag pa pa ta ta wag Sa A king pag i big mo Da ki lang yo man a at mag pa pa ta ta wag Sa A king pag i big mo Da ki lang yo man a a at mag pa pa ta ta wag Sa a king pag i big mo Da ki lang yo man a a at mag pa pa ta ta wag Sa a king pag i big mo Da ki lang yo man a yo











































8

8

 



  































 

 

  

 

 





 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

   



 

 

 

 

 

 





   

 

 

90 S. A. T. B. B. T. A. S. 84

(9)

doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo pat Doo s'yang i ta ta doo doo pat s'yang i ta ta

doo doo doo doo doo

doo doo doo doo doo Doo doo doo doo

pat s'yang i ta ta doo doo so pat sa pu s'yang i ta ta doo









































8

8

















   

   

   





 

 

 

   

   



 

 



102 S. A. T. B. B. T. A. S. 97

Figure

Updating...

References

Updating...

Related subjects :