Memory performance of war veterans with PTSD

Download (0)

Full text

(1)

هرود 4 هرامش ، 4 ناتسمز ، 9831

تاحفص : 672 -621

Vol. 4, No. 4, Winter 2011 Pages: 269-276

شان وحناس زا سپ سرتسا للاتخا وب لاتبم ناراميب وظفاح درکلمع

ي

گنج زا

Memory performance among Iranian veterans with posttraumatic

stress disorder

تفايسد خيسات :

55 / 3 / 8311

داشم اضشيلع ي

ميلس ًحيلم ، ي

8

لع ، ي حتف ي وايتضآ ي

5

يذيکچ :

ًمذقم :

ّت گُخ يگعيُذ ظاعئؼ کي ٌإُػ عيايپ ياؼاظ اؾ

،ؼايكت خعيؾاؼظ ياْ

ٌأؼ خلالارضا ؾٔؽت ّهًخ ؾا فپ ـؽرقا للارضا ؽيظَ يرضاُن

ّسَاقؾا

(

PTSD

) يي عنات . ٌاگعَايؾات ّظفاز ظؽکهًػ ّكيامي فعْ ات ؽضاز مْٔژپ

ّت لارثي ـعمي عافظ

PTSD

ِعن وادَا دقا .

شَس :

ظاعؼذ 33 ؽفَ فپ ـؽرقا للارضا ّت لارثي گُخ ٌاگعَايؾات ؾا ّسَاقؾا

ٔ 33 ٔ ّسَاق ؾا فپ ـؽرقا للارضا ٌٔعت گُخ ٌاگعَايؾات ؾا ؽفَ 33

ؾا ؽفَ

ِعن ارًْ فُخ ٔ لْٕ ،ٍق ياْؽيغري ؼظ ّک ؼادُٓت ظاؽفا ّت ،عَظٕت

خؼٕي

ًََّٕ عَظؽک دکؽن ّؼناغي ٍيا ؼظ ٔ باطرَا ـؽرقظؼظ يؽيگ .

مْٔژپ ؼاؿتا

ميان ـايمي ،کت باؽغضا ّياُهقؽپ ،کت يگظؽكفا ّياُهقؽپ

ظٕت ؽهكکٔ ّظفاز ٌٕيؾآ ٔ ظاعئؼ ؽثا ِعنؽظَعيعدذ .

ِظاظ ّت ياْ دقظ ات ِعيآ

لٔؼ ّيؿدذ ظؼٕي ،ّْاؼ کي فَايؼأ ميهسذ يؼايآ ياْ دفؽگ ؼاؽل ميهسذٔ

.

ًتفاي اٌ :

للارضا ات گُخ ٌاگعَايؾات ٍيت ؼاظاُؼي خٔافذ ؽگَايت مْٔژپ حيارَ

PTSD

للارضا ّت لارثي ظاؽفا ٔ ظٕت ّظفاز ؽيغري ؼظ ؽگيظ ِٔؽگ ٔظ ات ، فپ ـؽرقا فيؼض ظؽکهًػ ؾا ّسَاقؾا عَظٕت ؼاظؼٕضؽت يؽذ

.

ًجيتو يشيگ :

مْٔژپ ؽياق ياْ ّرفاي يارقاؼ ؼظ ؽضاز مْٔژپ ياْ ّرفاي اْ

عنات يي ّت ءلارثي ظاؽفا عُْظ يي ٌاهَ ّک

PTSD

ٍرناظ ؽت ِٔلاػ

ّت طٕتؽي ّظفاز ،لاز ذؽن ّظفاز عَُاي ّظفاز فهرطي يآهطت ؼظ خلاکهي يَ يهک ّظفاز ؼظ يؼاک ّظفاز ،ِعُيآ ؾات ؼظ ّک دقا ؼاظؼٕضؽت ىمَ ؾا ؿ

يَإذ اْ

ظؽيگ ؼاؽل ؽظَ عي عيات ٌايؼظ ٔ .

يژاَذيلک :

ؾا فپ ـؽرقا للارضا ،ّظفاز ـعمي عافظ ،ّسَاق

ششيزپ خيسات :

33 / 8 / 8311

Moradi, A. PhD Salimi, M. MSc, Fathi-Ashtiani, A. PhD

Abstract:

Introduction: Cognitive models of PTSD suggest that appraisals of traumatic events affect the individuals’ response. It seems that anxiety predisposes memory deficits. The present study investigates memory performance among Iranian veterans with PTSD. Method: Thirty veterans with PTSD, 30 veterans without PTSD and 30 normal controls participated in the study. All subjects were matched by sex, age, academic level and verbal IQ. A battery of psychological instruments including Beck Depression Inventory, Beck Anxiety Inventory, Impact of Event Scale-Revised, Wechsler Adult Intelligence Scale (Verbal IQ), and Wechsler Memory Scale (memory subscales include information, orientation, mental control, logical memory, letter numbering sequencing, visual reproduction, verbal paired associates) were administered.

Results: The results indicate that there are significant differences in memory performance among three groups, which means the PTSD patients suffer from memory deficit.

Conclusion: The findings of the current study are in line with those who found memory deficits such as prospective memory, autobiographical memory, working memory as well as general memory among people who suffer from PTSD.

Keywords: Memory, PTSD, War, veteran

قاُهَأؼ ِعکهَاظ ي

ريتؽذ وٕهػ ٔ ،ي ،ٌاؽٓذ ىهؼي ديتؽذ ِاگهَاظ ٌاؽيا ،ٌاؽٓذ

1 -قاُهَأؼ ِعکهَاظ ي

ريتؽذ وٕهػ ٔ ،ي ،ٌاؽٓذ ىهؼي ديتؽذ ِاگهَاظ ٌاؽيا ،ٌاؽٓذ

2 -قاُهَأؼ ِٔؽگ ي

، ؼارفؼ وٕهػ خاميمسذ ؿکؽي ،ي

کنؿپ وٕهػ ِاگهَاظ ي

ّيمت للها ( حػ ) ، ٌاؽيا ،ٌاؽٓذ

Corresponding Author: Department of Psychology, Tarbiat Moallem University, Tehran, Iran

(2)

ًمذقم ايَظ ؼظ ي رؼُي ٔ ٌؼعي ي

،ـؽرقا ؾٔؽيا ّت

ٌإُػ ِ ي ک ي ميإػ ؾا

عيعٓذ ِعُُک َأؼ ديلاق ي

دقا ِعن ّرضاُن .

ئؼائؼ ي

َلإع ي ديؼلٕي ات خعي ياْ

ـؽرقا اؾ ي عيايپ ،عيعن اْ

ي ٌايؾ ؼات

َاًكخ ي َأؼ ٔ ي ّت اؼ ظ ِاؽًْ ظؼا [ 1 ] . ؼايكت خاؼناغي ي

ممَ

ٔ ـؽرقا ؽيثأذ

َأؼ دناعٓت ،ديلاق ؽت ٌآ ي

اْظؽکؼاک ٔ ي

ِظؽک ىطهي ًلاياک اؼ ٌاكَا ؼادُٓت عَا

[ 2 ].

گُخ ّت ٌإُػ ِ کي گعيُذ مياػ ي

اؾ ي عيايپ ،عيعن اْ

ي ِظؽركگ

ظؽف ي ظاًرلا ، ي ػاًرخا ، ي گُْؽف ٔ ي ،ظؼاظ ّت يؼٕع ّک رز ي ؼظ

مكَ ِؽركگ ياْ

ظاًري ي ؽيثأذ ؽيگًهچ خا ي

اضػا ظتأؼ ؽت ي

ّؼياخ کي يي

ظؼاػگ . گُخ ؽْ ٌؼإػ ؾا ي

ًكخ خلاکهي ؾٔؽت ي

َأؼ ٔ ي ( اؽت ي ّسَاق ؾا فپ ـؽرقا للارضا لاثي )

اؽت ي ظاؽفا ي

ّک دقا ّت ؽيغ اي ىيمركي ِؼٕع ِظٕت ؽيگؼظ گُخ ؼظ ىيمركي

عَا .

ؼايكت خاؼناغي ي

رضاُن ظؽکهًػ ي

( ّظفاز ) اؼ گُخ ٌاگعَايؾات

قؼؽت ظؼٕي ي ِظاظ ؼاؽل عَا [ 3 ٔ 4 ].

ٌاؼاکًْ ٔ فُركَاک [

5 ] ـؽرقا للارضا ؼظ ّک عَظؽک ذؽغي

ؼيثع ظؽکؼاک ّسَاق ؾا فپ ي

مکهي ؼاچظ ّظفاز يي

ٔ ظٕن

تايؾات ٔ لؾاظؽپ اغض ات ِاؽًْ خاػلاعا ي

يي عَٕن . ٌاگعَايؾات

ِظؽركگ عيعٓذ ٔ ؽغض ـاكزا گُخ ا

ي ذاػلاعا ِؼإًْ ٔ عَؼاظ ي

تايؾات اؼ ي ي ي ػَٕ ّت ّک عُُک ي

ّرناظ طاثذؼا عيعٓذ ٔ ؽغض ات

َّاهَ ؽرهيت ،خاػلاعا لؾاظؽپ ؼظ ٔ عُنات اْ

ي اؼ عيعٓذ

َاظؽگؿيؼ ي ي ي َايؾ ٔ عُُک ي

تايؾات دفات ؼظ ّک ي

ي ؼاؽل ي ،عَؽيگ

گعيُذ زظإز ؽرهيت ي

اؾ ي ّت اؼ ّرنػگ ي ؽعاض

ي عَؼٔآ . ّت ؽظَ

يي ـؽرقا ٔ گُخ عقؼ اْ

ي ناَ ي ٌآ ؾا ّت ِؼٕع ؽت واض

اْظؽثْاؼ ي ّتؽض زظإز ّک ّظفاز ٌايؾاق اؼ ؿييآ

يي ؽثا ،عُْظ

ثيؽطذ ي ؽرهيت ي عنات ّرناظ [

6 ٔ 7 ] . ّت ؽظَ يي ّک عقؼ خاؽييغذ

ّظزلاي متال ا

ي اْظؽکؼاک ؼظ ي

رضاُن ي لارثي ظاؽفا للارضا ّت

شؼ ّسَاق ؾا فپ ـؽرقا يي

عْظ . اؽت ي ؽيگٕق مياؿفا لاثي ي

ّت ؼظ ؽعاض ي ِعيظ ائؽذ ّت طٕتؽي ظإي ٌظؼٔآ ي

ظٕن [ 8 ] . ٌاؼاًيت

اؼاظ ي ؼٔآظاي ،ّسَاق ؾا فپ ـؽرقا للارضا ي

يلاک ي ؽرًک ي

ّت دثكَ ِٔؽگ ٍيا ٔ عَؼاظ ظاػ ظاؽفا

ي فُي خاًهک ، ي

ؽرهيت ي اؼ

ي ؽعاض ّت ي

عَؼٔآ [ 9 ] . ؼٔآظاي ؼظ ،گُخ ٌاگعَايؾات ي

َّاعًُفعْ

ؽرهيت خلاکهي ؼاچظ ي

ثناغي ٔ عُركْ ي

ؽعاض ّت ّک اؼ يي

،عَؼٔآ

اؼاظ ي عُت ٌايؾاق ٔ فيؼض خايئؿخ ي

اَ دقا ةقاُي [

13 -13 ].

ؽُيؽت [ 14 ] قؼؽت ؼظ ي ٔ فؼض ،واُرئ گُخ ٌاگعَايؾات ؽيضأذ

ؼظ

يلاک ّظفاز ي

ظؽک ِعْاهي ظاؽفا ٍيا ؼظ اؼ .

ٌاؼاکًْ ٔ ٔظٕي [

15 ]

ّؼناغي کي ؼظ ؿيَ ِظؼٕيؼظ

نايق ّت واُرئ گُخ ٌاگعَايؾات ي

يلاک ي ِؼانا ظاؽفا ٍيا ّظفاز ؼظ ىمَ ٔ فيؼض يي

عُُک .

ّخٕذات ّت وادَا خاؼناغي ٔ مْٔژپ خايتظا ٍياؼظ ِعن

،ُّييؾ

اؼاظ گُخ ٌاگعَايؾات ي

ضا ىيامَ ؾا ّسَاق ؾا فپ ـؽرقا للار

ا ِظؽركگ ي عُركْ ؼاظؼٕضؽت ؿکؽًذ ٔ ّظفاز ؼظ [

19 -16 ] . ٌاهَ خاؼناغي حيارَ يفؽع ؾا

يي خعن ٌايي ّک عْظ

PTSD

ٔ

ظؼاظ ظٕخٔ يؼاعياپ ٔ دثثي ّغتاؼ ّظفاز ظؽکهًػ مْاک (

ياؽت

،لاثي 9 ، 19 ٔ 23 .) ؼظ ّغتاؼ ٍيا ُييؾ

ح ّظفاز ،ّظفاز يهک ظؽکهًػ

قظاي ّظفاز يؽيگٕق يرز ٔ لاز ذؽن يي

عنات . ّرفاي ياْ ّؼناغي

ٌاؼاکًْ ٔ يظاؽي [

9 ] لارثي ٌاکظٕک ّک ظاظ ٌاهَ ّت

PTSD

ؼظ

ظؽکهًػ ؾا لؽرُک ِٔؽگ ات ّكيامي ؼظ عييؼٕيؼ ّظفاز ٌٕيؾآ ٍيياپ عَؼاظؼٕضؽت يؽذ .

ِٔلاػ ؽت ِعن وادَا خاميمسذ ،ٍيا ِظؼٕيؼظ

از ّثُخ يقؼؽت ّت ؽرهيت لاز ذؽن ّظف ياْ

ٔ ّرضاظؽپ يظاعئؼ

يياُؼي ظاؼتا ؽرًک عي اؼ

ِظاظ ؼاؽل ؽظَ عَا

. خاؼناغي ةهغا حيارَ

وادَا ِعن ِظؼٕيؼظ ٌاهَ لاز ذؽن ّظفاز يي

ّت لارثي ظاؽفا ّک عْظ

PTSD

ظؽکهًػ لؽرُک ِٔؽگ ات ّكيامي ؼظ فيؼض

ّظفاز ؼظ اؼ يؽذ

ِظاظ ٌاهَ لاز ذؽن عَا

( ؼٔؽي ياؽت ، 21 .)

ظاؽي ي ٌاؼاکًْ ٔ [

22 ] ّنامي ؼظ ؛ ا ي ٌإُػ دسذ «

ذؽن ّظفاز

اُؼي لاز ي ي ظاعئؼ ٔ ي ياًرضا ي َّاهَ ٔ ياْ

PTSD

» ّت ؛

قؼؽت ي اَإذ ٍيت ّغتاؼ ي

ي قؽرقظ ي ؼظ واض لاز ذؽن ظإي ّت

َّاهَ ٔ ّظفاز ياْ

PTSD

ّرضاظؽپ ٔظ ميان مْٔژپ ٍيا ،عَا

دقا ّؼناغي .

ّؼناغي ؼظ ًََّٕ ؛لٔا

ا ي ّت لارثي ٌاگؼأآ ؾا

PTSD

لاز ذؽن ّظفاز ٌٕيؾآ ميًکذ ّت

(AMT)

عُرضاظؽپ . ٍيا ؼظ

يَظٕيؾآ ّؼناغي اؼاظ خاغن ّت صقاپ ؼظ اْ

ي َاديْ ؼات ي تايؾات ّت ؛ ي

ظاعئؼ لاز ذؽن خاؽعاض ي

يي عَؾاظؽپ . ّک ظاظ ٌاهَ حيارَ

ياًرضا خاؽعاض ي

ؼظ ؽرًک

AMT

َأاؽف ات ي ؽرهيت

للاف کت ياْ ّت ٔ ائؽذ ّت طٕتؽي ؽيگؼاک

ي ؽرًک لاؼف باُرخا

ئؼائؼ ؼظ ي

گرفنآ ات ي ياْ گعَؾ ؼظ ائؽذ ّت طٕتؽي ي

؛َّاؾٔؼ

دقا ظثذؽي .

تايؾات ؛ؤظ ّؼناغي ؼظ ي

ياُؼي لاز ذؽن خاػلاعا ي

ؾا

ِؼٔظ ياْ هثل ي گعَؾ ي ْٔؽگ ؼظ ؛ ي

َاعؽق ٌاؼاًيت ؾا ي

ِٔؽگ ٔ

قؼؽت ىناق لؽرُک ي

عيظؽگ . ٌاؼاًيت َاعؽق ي خايئؿخ عينٕذ ّت ؼظال

ياُؼي ي ؽرًک ي ًطن ّرنػگ ِؼاتؼظ ي

لؽرُک ِٔؽگ ات ّكيامي ؼظ ؛

عَظٕت . َاؼاًيت ي اؼاظ ّک ي ىيضٔ عاضٔا ؽذ

ي ّظفاز ىلإَ ؛عَظٕت

غيقٔ ؽذ ي عَظاظ ٌاهَ اؼ .

ّخٕذات ّت رضاُن خلاکهي ُّييؾ ؼظ ّکُيا ي

گُخ ٌاگعَايؾات

للارضا ّت ّک يهًسذ

PTSD

لارثي ِعن مْٔژپ عَا اْ

ي َاعُچ ي

ؼٔؽض ،دقا ّرفؽگَ خؼٕي ي

ؽرهيت عٕضٕي ٍيا ّت ّک دقا

ظٕن ّرضاظؽپ .

للارضا ّک دقا ؽکغ ّت وؾلا

PTSD

ٔ ؼاثآ

پي ا اْعي ي ؾاؼظ ،ظؼاظ خعي ّت

يؼٕع ّک ّت ٌآ فهرطي ٌؼإػ ِژئ

ُّييؾ ؼظ ياْ رضاُن ي لاق اذ لات اْ ي هک ظؽکهًػ ٔ ِعَاي ي

ٔ ظؽف

ِدسذ اؼ ٔا ٌايفاؽعا ؽيثأذ

ؼاؽل يي عْظ . ؾا ٍيا ّؼناغي فعْ ٔؼ

قؼؽت ؽضاز ي

کي ي يگژئ ؾا اْ ي رضاُن ي ُؼي ىٓي ي ؼظ ّظفاز

دقا ـعمي عافظ ٌاگعَايؾات .

ّرفاي عيظؽذ ٌٔعت ياْ

مْٔژپ ٍيا

ّرفاي ؼاُک ؼظ ياْ

مْٔژپ ؽياق اْ

يي تايرقظ ؼظ عَإذ ي

ظاؼتا ّت

رضاُن خلاکهي فهرطي ي

لٔؼ ٌظؽک ىْاؽف ُّييؾ ، اْ

ي

ّهضاعي ا ي ؽثؤي اؽت اؼ ي للارضا ٌؼإػ لؽرُک

PTSD

ىْاؽف اؼ

(3)

گنج زا يشان وحناس زا سپ سرتسا للاتخا وب لاتبم ناراميب وظفاح درکلمع

679

ّت لارثي

PTSD

دقا ـعمي عافظ ٌاگعَايؾات ؼظ .

شَس ًوُمو يُيض َ ًوُمو ،ًعماج شيگ

ي : ؼايآ ّؼياخ ي

اي ٍ

ميان مْٔژپ ؾا فپ ـؽرقا للارضا ات ـعمي عافظ ٌاگعَايؾات

ظٕت ّسَاق .

ًََّٕ لٔؼ ات ٌاًُق ٌارقا ؾا ًََّٕ ِٔؽگ يؽيگ

ؼظ عَعن باطرَا ـؽرقظ .

ميان ّؼناغي ظؼٕي ِٔؽگ 93

ؽفَ

َظٕيؾآ ي يُق ُّياظ ات ظؽي 35

اذ 55 ظٕت لاق ِٔؽگ ّق ؼظ ّک

33 عَعن ٍيؿگياخ يؽفَ .

لٔا ِٔؽگ 33

ٌاگعَايؾات ؾا ؽفَ عافظ

يکنؿپَأؼ ىيطهذ ات ـعمي

PTSD

ٌأؼ دناعٓت ؿکؽي ؾا ّک

عَعن باطرَا ٌاًُق ٌارقا عيٓن ظايُت .

ميان ؤظ ِٔؽگ 33

ؾا ؽفَ

ىيطهذ ٌٔعت ،ـعمي عافظ ٌاگعَايؾات

PTSD

ات ّک عَظٕت

ؼاکًْ ي باطرَا ٌاًُق ٌارقا عيٓن ظايُت ٌأؼ دناعٓت ؿکؽي

عَعن ؽق ٔ ِٔؽگ کي وادَا 33

ّتؽدذ ّک ؼادُٓت ظاؽفا ؾا يؽفَ

،عُرناعَ اؼ گُخ ؼظ ؼٕضز ّت

ٌإُػ ِ عَعن باطرَا لؽرُک ِٔؽگ .

اْؽيغري ؼظ ِٔؽگ ّق ؽْ ي

ٍق خلايًسذ رغق ، (

َظٕيؾآ ًّْ ي

اْ

ؽيؾ خلايًسذ ات عَعن باطرَا ىهپيظ

) عَعن ارًْ لْٕ ٔ .

َظٕيؾآ ي هثل دلٔ ٍييؼذ ات اْ ي

عيٓن ظايُت ٌأؼ دناعٓت ؿکؽي ّت

ظ فاک خاسيضٕذ ٔ عَعن خٕػ ي

ِظؼٕيؼظ ِظاظ آَآ ّت مْٔژپ ذؽع

ٔ عن ّت ِخؼٕي ظاؽفَا ي ؼٕرقظ دياػؼ ات قؼؽت ظؼٕي ،ٌٕيؾآ مًؼنا

ي

عُرفؽگ ؼاؽل .

صٌَژپ ياٌساضبا مَد صياشيَ نلااسگسضب شلسکَ يملاک ًظفاح نُمصآ ( WMS-II :)

ؼاؿت ٍيا ّت ِؼٕظُي زاؽع ّظفاز ّؼناغي ي

دقا ِعن .

،ؽهكکٔ ّظفاز ٌٕيؾآ ّت

ٌإُػ ِ يتايؾؼا ياؽت يُيػ ـايمي کي

ت ّظفاز ّ ِظؽت ؼاک يي ظٕن لاق مياز ٔ يقؼؽت ٔ كيمسذ اْ

ؼظ ُييؾ ح ياؽت اؼ يذاػلاعا ٔ ِظٕت يؼٕف ٔ ِظاق ،يهًػ ّظفاز

ت ّظفاز يهُک ٔ يٕضػ خلالارضا کيکفذ ّ

دقظ يي عْظ .

ؽهكکٔ ّظفاز ـايمي (

نا وؽف ف ) ؾا 7 ِظؽض ميان ٌٕيؾآ :

يًطن يْاگآ ِظؼٕيؼظ

،يًطن ٔ ِؽيؾٔؼ مئاكي دثكَ يْاگآ

ٌاکي ٔ ٌايؾ ّت (

دٓخ يتاي ) ْغ لؽرُک ، ؼاؽکذ ،يمغُي ّظفاز ،يُ

ٔؼ والؼا ّت يػاعذ يؽيگظاي ٔ ،يياُيت ّظفاز ،ـٕکؼي ٔ ٕهخ اْ

يي عنات . افنآ ةيؽض ي

اؽت شاثَٔؽک ي

ِظؽض ٌٕيؾآ اْ ي ييًٕػ خاػلاعا

96 / 3 يتاي دٓخ ، 93

/ 3 يُْغ لؽرُک ، 69

/ 3 يمغُي ّظفاز ،

89 / 3 والؼا ياُضاؽف ، 77

/ 3 يياُيت يُيؽفآؾات ، 83

/ 3 يػاعذ ٔ ،

ييلاک 81 / 3 دقا . يأؼ ي ٕرسي ي ىْ ّثقاسي ِؾاق ٔ ٌايؾ ِعن

ٌاهَ ٌٕيؾآ ياؽت دقا ّظفاز مدُق ؼظ ٌآ يياؼاک ِعُْظ

[ 23 ] .

ات ٌٕيؾآ ٍيا ؼاثرػا ةيؽض ؽضاز مْٔژپ ؼظ افنآ لٔؼ

ي شاثَٔؽک

اؽت ي ِظؽض ٌٕيؾآ ياْ يًٕػ خاػلاعا ي

دٓخ ، تاي ي ُْغ لؽرُک ، ي

،

مغُي ّظفاز ي

اُضاؽف ، ي ُيؽفآؾات ،والؼا ي

ياُيت ي ػاعذ ٔ ي يلاک ي ّت

ةيذؽذ 75 / 3 ، 73 / 3 ، 65 / 3 ، 63 / 3 ، 65 / 3 ، 69 / 3 ٔ 73 / 3 ّت دقظ

عيآ . جىسدُخ طايقم ي

شيثأت داذيَس : ـايمي ؽيثأذ ظاعئؼ

عيعدذ ؽظَ ِعن (

IES-R

) ّت حهيقٔ ؽيؼاي ؿنؼاچ ٔ فيأ ميَاظ ؼظ

لاق [ 24 ] کلاي ات گُْاًْ اْ

ي

DSM-IV

اؽت ، ي ىيطهذ

PTSD

عيظؽگ ٍئعذ .

ٌٕيؾآ

IES-R

ٌٕيؾآ عَُاي ،

IES

ـايمي

ظٕض دُق ي ّک ،دقا ّت

ِؼٕظُي ِؾاعَا يؽيگ گعَايؼظ ي ُْغ ي اؽت ي

گعَؾ واض ظاعئؼ ي

ِعن ّرضاق اؼاظ ٔ دقا

ي ِظؽض ّق ـايمي

ميت گرطيگَاؽت ي دقا باُرخا ٔ ّرقإضاَ ؼاکفا ، [

24 ] . ةياؽض

افنآ ي اؽت شاثَٔؽک ي

ٍيت ّرقإضاَ ؼاکفا 87

/ 3 اذ 92 / 3 ، اؽت ي

ٍيت باُرخا 84

/ 3 اذ 86 / 3 اؽت ٔ ي ميت گرطيگَاؽت ي ؾا 79 / 3 اذ

93 / 3 دقا ِعن لؼاؿگ .

افنآ ةياؽض ّؼناغي ٍيا ؼظ ي

شاثَٔؽک

اؽت ي ِظؽض ّق ميت ـايمي گرطيگَاؽت

ي 75 / 3 ّرقإضاَ ؼاکفا ،

73 / 3 ، باُرخا ٔ 75 / 3 ّت عيآ دقظ .

ًماىطسشپ كب يگدشسفا

( مَد صياشيَ )

(BDI II) :

ؤظ لاؽئ ّياُهقؽپ

کت يگظؽكفا ،

ِمكن يؽگَؾات عن ج ّطكَ

اؽت ّك دقا لّٔا ي

تايؾؼا ي دقا ِعن ٍئعذ يگظؽكفا خعن .

ٍيا

ات ؽرهيت ّينٔا ّطكَ ات ّكيامي ؼظ ّطكَ

DSM-IV

َإطًْ ي

ظؼاظ . ِٔلاػ ؽت ٍيا ؤظ مياؽئ ٌآ ّياُهقؽپ

ؽياُػ يياًذ

ؽت اؼ يگظؽكفا ِـاقا

منٕپ ؿيَ کت يگظؽكفا يرضاُن ّيؽظَ

يي عْظ . ؾا دكطَ مياؽئ عَُاًْ ّطكَ ٍيا 21

ميكهذ ِظاي

ُّيؿگؼآچ ؾا يكي ِظاي ؽْ ياؽت يَظٕيؾآ ّك ِعن ّك اؼ يا

ٌاهَ يگظؽكفا ديلاػ خعن ِعُْظ ِظؼٕيؼظ

اؼ دقا ميٕض

ؽت يي عُيؿگ . ِؽًَ ِظاي ؽْ ٍيت يا

3 اذ 3 يي ٍيعت ٔ ظؽيگ ةيذؽذ

مك ِؽًَ ّياُهقؽپ ُّياظ

ؾا يا 3 اذ 63 ظؼاظ .

BDI-II

ينؽت ّغمَ

ّت ٌإُػ ِ يًَ يفؽؼي يگظؽكفا ظٕخٔ وعػ عُك

. خاؼناغي

ٌأؼ وادَا يدُق ؽت ِعن

ِئؼ ٍيا ّياُهقؽپ ٌاهَ

يي ؾا ّک عْظ

أؼ يي ٔ دقا ؼاظؼٕضؽت يتٕهغي ؼاثرػا ٔ ّت

ِؼٕع ٍيا يهک ّياُهقؽپ

بٕكسي ٌآ لٔا مياؽئ ياؽت يثقاُي ٍيهَاخ يي

ظٕن [ 25 ] .

ٔ ؽيرقا ،كت ٍيتؼاگ

[ 26 ] اؼ ؼاؿتا ٍيا ئَؼظ خاثث 73

/ 3 اذ 92 / 3

ٍيگَايي ات 86

/ 3 فنآ ةيؽض ٔ اؼ ؼاًيت ِٔؽگ ياؽت ا

86 / 3 ٔ

ؽيغ اؼ ؼاًيت 81 / 3 ِظؽک لؼاؿگ عَا

. ؽت يقؼؽت كي ؼظ ِئؼ

125

دٓخ ّک يئاثعاثع ّيلاػ ِاگهَاظ ٔ ٌاؽٓذ ِاگهَاظ يٕدهَاظ أؼ ٔ ؼاثرػا يقؼؽت يي

BDI-II

ِئؼؽت وادَا يَاؽيا ديؼًخ

ٍيگَايي ات مك ِؽًَ ؽگَايت حيارَ ،دفؽگ 79

/ 3 ظؼاعَارقا فاؽسَا ،

96 / 7 شاثَٔؽك يافنآ ، 78

/ 3 ،ّرفْ ٔظ ّهياف ّت ييايؾآؾات ؼاثرػا ٔ

73 / 3 ظٕت [ 25 ] . َٔؼظ ؼاثرػا ي

ؿيَ مْٔژپ ٍيا ؼظ 75

/ 3 ّت دقظ

دقا ِعيآ .

ًماىطسشپ كب باشطضا

( BAI ): ّياُهقؽپ كت باؽغضا

ظٕض ؼاؿتا كي ِؾاعَا ياؽت ينؼاؿگ

(4)

دقا ٌلااكگؼؿت ٔ ٌاَإخَٕ [

27 ] . ٍيا ّياُهقؽپ ـايمي كي

21 ِظاي يكي ِظاي ؽْ ؼظ يَظٕيؾآ ّك دقا يا ُّيؿگ ؼآچ ؾا

اؼ يا

ٌاهَ ّك ٔا باؽغضا خعن ِعُْظ ا

يي باطرَا ،دق عُك

. ؼآچ

ؽْ ُّيؿگ ؼآچ فيع كي ؼظ لاؤق ّخؼظ

ا ي ؾا 3 اذ 3 ِؽًَ يؼاػگ

يي ظٕن . ؽْ ِظاي ؾا كي يلاػ ؾا يكي ٌٕيؾآ ياْ

باؽغضا غيان ى

( ـاؽْ ٔ يَعت ،يُْغ ىئلاػ )

يي فييٕذ اؼ عُك

. ِؽًَ ٍياؽتاُت

ٍيا مك ُهقؽپ ّيا ُّياظ ؼظ ؾا يا 3 اذ 63 يي ؼاؽل ظؽيگ . ٍيا

ّياُهقؽپ ّت

َّٕگ ميان اؼ يگظؽكفا ىئلاػ ّك ِعن ٍئعذ يا

ظٕهَ . وادَا خاؼناغي ٌاهَ ِعن

يي يأؼ ؾا ٌٕيؾآ ٍيا ّك عُْظ ي

ٔ

دقا ؼاظؼٕضؽت ييلاات ؼاثرػا .

َٔؼظ يَاكًْ ةيؽض ٌآ ي

92 / 3 ،

ؾات لٔؼ ات ٌآ ؼاثرػا ّت ييايؾآ

هياف ح ْ كي ّرف 75 / 3 يگركثًْ ٔ

ِظاي ؾا ٌآ ياْ 33

/ 3 اذ 76 / 3 ؽيغري دقا [ 25 ] . يياؽغ [ 25 ]

ّت ٔ ييايؾآؾات لٔؼ ات اؼ ٌآ ؼاثرػا ةيؽض هياف

ح ّرفْ ٔظ 83 / 3

ِظؽك لؼاؿگ دقا

. َٔؼظ ؼاثرػا ّؼناغي ٍيا ؼظ ي

ؽتاؽت 74 / 3

ّت عيآ دقظ .

شلاسکَ نلاااسگسضب شٌُ نُمصآ

-شظوذيذجت يذاض

( WAIS-R )

: ّطكَ ؽظَعيعدذ عن ج ٍيا لااق ؼظ ـاايمي 1981

عن ٍئعذ [ 28 ] يلاک مطت ٔظ ميان ٔ ي

ِظؽاض اات ـاايمي ااْ ي يًٕػ خاػلاعا

ي ااُضاؽف ،خآتااهذ ،خاياضايؼ ،ةاهغي کؼظ ، ي

هًػ مطت ٔ خاغن ٔ ،ّظفاز ي

ِظؽاض ات ـاايمي ااْ ي ؿيؼ اكيَٕ ي ،

زاؽع ،ؽئاًذ ميًکذ ي

ةاؼکي اات قااسنا ٔ ،ؽئااًذ ىياظُذ ،ااْ

خاؼغل يي عنات . يلاک مطت ؾا ؽضاز ّؼناغي ؼظ ي

ِظافرقا ٌٕيؾآ

دقا ِعن . ٌاهَ خاؼناغي حيارَ يي

ؼااثرػا ّک عْظ ياؽات ٌٕايؾآ

لْٕ يهک ؽٓت لظاؼي 97 / 3 لْٕ ياؽت ، ييلاک ؽٓت

97 / 3 ياؽت ٔ

لْٕ يهًػ ؽٓت 93

/ 3 دقا .

لْٕ يگركثًْ ياْؽٓت

ٌٕيؾآ ٍيا ظاعؼذ ات

ي کلاي ؾا ياْ

ٌٕيؾآ عَُاي يخؼاض نْٕ

ي ظؼٕفَارقا -ُّيت ِعن لؼاؿگ لاات

دقا . گركثًْ ٍيُچًْ ي

ٌٕيؾآ ٍيا لاق ظاعؼذ ات

ميًسذ ياْ

54 / 3 ّک ِعن لؼاؿگ ٌاهَ

دقا ـايمي ٍيا کلاي ؼاثرػا ِعُْظ .

يقؼؽت ياْ ٌاهَ يهياػ ميهسذ يي

عْظ ِظؽض ًّْ ّک ٌٕيؾآ

اْ

لاات ّت ظقٕري يگركثًْ ياؼاظ يهک لْٕ ات ا

دق .

ي ًتفا اٌ ِؼاًن لٔعخ 1

ؼايؼي فاؽسَا ٔ ٍيگَايي 3

اْؽيغري ؼظ اؼ ِٔؽگ ي

گظؽكفا ،باؽغضا ،لْٕ ،ٍق ي

ٌاهَ ظاعئؼ ؽثا ـايمي ٔ

يي عْظ .

لَذج 8 : طايقم َ باشظضا ،يگدشسفا ،شٌُ ،هس ياٌشيغتم سد يودُمصآ يَشگ ًس سايعم فاشحوا َ هيگوايم شيثأت

داذيَس

هس شٌُ

يگدشسفا باشطضا

IES ساکفا

ًتساُخاو صيب

يگتخيگواشب باىتجا

PTSD

47 / 42

( 58 / 4 ) 27 / 92

( 61 / 5 ) 73 / 32

( 84 / 12 ) 73 / 27

( 1 / 6 ) 33 / 87

( 89 / 7 ) 29

( 38 / 4 ) 13

/ 29

( 35 / 3 ) 17

/ 28

( 49 / 4 )

Non-PTSD

37 / 41

( 97 / 4 ) 87

( 12 / 16 ) 33 // 21

( 45 / 9 ) 37 / 23

( 1 / 9 ) 87 / 33

( 61 / 6 ) 23

/ 11

( 77 / 2 ) 77

/ 11

( 18 / 3 ) 17

/ 13

( 38 / 2 )

لشتىک

23 / 43

( 84 / 5 ) 87 / 93

( 73 / 4 ) 73 / 13

( 15 / 9 ) 77 / 13

( 6 )

-يساداىعم حطس NS

NS **

** **

** **

**

فَايؼأ ميهسذ حيارَ ي

ک ثيمؼذ ٌٕيؾآ ات ِاؽًْ ّْاؼ ي

ٌاهَ ّفن

يي اْؽيغري ؼظ ِٔؽگ ّق ؽْ ّک عْظ ي

خٔافذ لْٕ ٔ ٍق

ؼاظاُؼي ي ارًْ ٔ ّرناعَ يي

عُنات . فَايؼأ ميهسذ حيارَ ٍيُچًْ

کي کاز ّْاؼ ي اْؽيغري ؼظ ِٔؽگ ّق ّک دقا ٌآ ؾا ي

ٌأؼ رضاُن ي ؼاظاُؼي خٔافذ ي

عَؼاظ . ثيمؼذ ٌٕيؾآ حيارَ ي

ّفن

لارثي ِٔؽگ ّک ظاظ ٌاهَ ّت

PTSD

ِٔؽگ ات باؽغضا ٌاؿيي ؼظ

Non-PTSD

اظاُؼي خٔافذ ؼ

ي ،ظؼاعَ ينازؼظ ّک ات ِٔؽگ ٔظ ؽْ

ظاػ ِٔؽگ ي اؼاظ باؽغضا ٌاؿيي ؼظ لؽرُک اي ي

ؼاظاُؼي خٔافذ

عُركْ . ٌاًْ ؼٕع ٌاهَ حيارَ ّک يي

گظؽكفا ٌاؿيي عْظ ي

ِٔؽگ

لارثي ّت

PTSD

ّت ِؼٕع ؼاظاُؼي ي دقا ؽذلاات ؽگيظ ِٔؽگ ٔظ ؾا .

کي فَايؼأ ميهسذ حيارَ وادَاؽق ؼظ ؽيگؼظ ِٔؽگ ٔظ ٌايي ّْاؼ

ِٔؽگ ّک ظاظ ٌاهَ گُخ

PTSD

هک ِؽًَ ؼظ ىْ ي

ظاعئؼ ـايمي

ِظؽض ّق ؼظ ىْ ٔ زظإز ٔ ّرقإضاَ ؼاکفا ،باُرخا ـايمي

ميت گرطيگَاؽت ي ّت ِؼٕع ؼاظاُؼي ي ِٔؽگ ؾا

Non-PTSD

خاؽًَ

ؽذلاات ي ت ّ ِظؼٔآ دقظ عَا

.

ًتفاي ياٌ ًظفاح ًب طُبشم

ِؼاًن لٔعخ 2

ّظفاز ٌٕيؾآ ّت طٕتؽي ؼايؼي فاؽسَا ٔ ٍيگَايي

ِظؽض ٔ ـايمي اْ ي ِٔؽگ ّق ؼظ اؼ ٌآ

PTSD

،

Non-PTSD

ٔ

ٌاهَ لؽرُک يي

عْظ . ّت ِؼٕظُي قؼؽت ي ّظفاز ظؽکهًػ ّكيامي ٔ

ؼايآ ٌٕيؾآ ؾا ِٔؽگ ّق ٌايي ي

کي فَايؼأ ميهسذ ؼظ ّْاؼ

ٍِيت

ثيمؼذ ٌٕيؾآ ات ِاؽًْ ِٔؽگ ّق ي

عيظؽگ ِظافرقا ّفن .

ٌاهَ حيارَ

هک ّظفاز ؼظ ّک ظاظ ي

ٔ لؽرُک ِٔؽگ ٔظ ٌايي

Non-PTSD

ؼاظاُؼي خٔافذ ي

،ظؼاعَ ظٕخٔ ينازؼظ

ّک ِٔؽگ

PTSD

ظؽکهًػ ؾا

اپ ي ُي ي هک ّظفاز ؼظ ي

دقا ؼاظؼٕضؽت ؽگيظ ِٔؽگ ٔظ ّت دثكَ .

ِظؼٕيؼظ ِٔؽگ ظؽکهًػ ِظؽض ؼظ اْ

(5)
(6)

ٌٕيؼْٕ ظاؾآ ِعُُک مکن ؛ٍيپٔؽذ ٕکيذؼٕک يؽيگ

خعيؾاؼظ ميكَارپ

مياؿفا اؼ يي

للارضا ات گُخ ٌاگعَايؾات ؼظ ٔ عْظ

PTSD

ٍيا ،

ًيامَ ّت ؽدُي ّک ِعن ِعيظ خاؽييغذ ي

ّظفاز ؼظ يي ظٕن [ 36 ].

لامرَا ممَ عيظؽذ ٌٔعت ِعُْظ

ياْ ياْؼارضاق يظؽکؼاکعت ٔ يثًػ

لارثي ظاؽفا ّظفاز ىيامَ ؼظ ؿغي ّت

PTSD

ِمتال دكيَ ؼاکَا .

لامرَا ِعُْظ َٕذٔؽق ي ؼظ ٍ ةقاُي ظؽکؼاک ّظفاز

ؽثؤي دقا ّک

ؽت ِـاقا مْٔژپ اْ ي وادَا ميت گُخ ٌاگعَايؾات ؼظ ِعن ؾا

عز

مياؿفا يي عتاي [ 37 .] ينازؼظ ّک لامرَا ِعُْظ اتاگ ّک ؼظ اؽف ي عُ

َاظؽگؿيؼ ي كت ي ؼا ؽثؤي مْاک دقا يي

عتاي [ 38 .] ِٔلاػ ؽت ٍيا

خاؼناغي ٌاهَ يي لاات ديناؼف ّک عْظ ي

ياپٔظ ي َٕگؽگظ ؼظ ٍ ي

اْظؽکؼاک ٔ ّظفاز ي

رضاُن ي لٕگ ٔ خػن ٌاعمف مثي ّت

گَؾ

ٌظٕت ؽثؤي دقا [ 39 ] . وادَاؽق ْ ممَ ي ٕپ پياک ؼظ ؤاعذ ٔ ظاديا

گُخ ٌاگعَايؾات ؼظ ،ّظفاز خلاکهي كت

ي ّركخؽت ؼا دقا

. حيارَ

ّرفاي ياْ هْٔژپ ي ِظؼٕيؼظ اْؼارضاق ي ؿغي ي لارثي ظاؽفا ّت

PTSD

، هک ىدز مْاک ي

زاَ ي ْ ّ ي ذؽغي اؼ پياکٕپ يي

عُک .

ٌؽف يي ا ّک ظٕن ي

ؽت ٍيؿي ـؽرقا ؽثا باذؾات للارضا ٍ

لٕهق اْ ي ْ ي عنات پياکٕپ ،

ظؽکؼاک ؽت ِعَؼاظؾات ؽثا ّک ؽثؤي

ا ي ٍ

ظؼاظ ؼارضاق [

43 ] . ٌاؼاکًْ ٔ ؽُيؽت [

14 ، 29 ] ّؼناغي ؼظ ت ظٕض

ّ

ٍيا ؾات ظاؽفا ّک عَعيقؼ ّديرَ ُخ ِعَاي

ٍيا ّت ّک واُرئ گ

لارثي للارضا ِعن

عَا 8 کچٕک دقاؼ پياکٕپيْ عيؼظ ؽذ

ي ،عَؼاظ

امَ ات ّک ي دقا طاثذؼا ؼظ ّظفاز ى .

گژئ ي ّت لارثي ٌاؼاًيت ؼظ ّظفاز ؽکغ متال

PTSD

للاف ، کت اْ

دقا ّتؽض ٌعن ِعَؾ ِؼاتٔظ ّتؽدذ اي .

للاف کت اْ اؼاظ ي

ئؿخ كز خاي ي ِعَُاي ؼاعيظ ؽئاًذ ي

اَ ايا رضأ ِؼاپ ٔ ىدكُي

،ِؼاپ

عُركْ ؽگيظ ـإز ٔ اْاعي .

للاف کت اْ فکؼُي ِعُُک

ًگؼظؽق ي ٌايؾ ـاكزا ؼظ يي

؛عُنات ّت يؼٕع ّک ّت ؽظَ يي عقؼ

کيذائؽذ غيالٔ ِلازؼظ

شؼ ؽضاز يي

ّت كهؼري ّکُيا َّ ٔ عْظ

عُركْ ّرنػگ .

ّت ِعيعپ ٍيا ٍيُچًْ نؿُي

ح پ يا ٕدركخ عي ي

ظاؾآ

ًَ ظاعًهل ّظفاز ؼظ ي

ّکهت ؛ظٕن ّت

ِخؼٕي ظاؼاؽيغ ي ظقٕذ

اْؼٔآظاي ي

(Reminders)

ضؽت ؼظ ّک واض ي

ّثُخ اْ ّتاهي

ٕت عَُاي عُركْ ّتؽض ظياؽن ي

اعي اي ؼاگيق ي

اي فيهپ کي

ِاؼ ّؼلأ ّت طٕتؽي واض ؽئاًذ ٔ ؼاکفا ؾاعَا

ي يي ظٕن . ّت ؽظَ

يي ئ ٍيا ّک عقؼ گژ

ي اْظؽکهًػ ةهغا ي

رضاُن ي اؼ ظؽف ِدسذ

ؽيثأذ ؼاؽل يي عْظ . مطت ظؽکهًػ اػن اْ

ي ت ّظفاز فهرطي ّ

ِژئ

مطت اْ يي ؼاک ّظفاز ّک ي

افيا ممَ ٌآ ؼظ يي

ؼظ عُک ِّعز ِمتال

ّظزلاي ا ي مْاک يي عتاي . ؾا فؽع ي ظٕخٔ ّک دناظ ّخٕذ عيات

خٔافذ اْ ي ظؽف ي يي ِٔلاػ عَإذ ٍييثذ ّکُياؽت

ثقاُي ي اؽت ي لارتا

لارتا وعػ اي للارضا ّت ّتؽض ات ّٓخإي ؼظ ظاؽفا

PTSD

،عنات

يي مغُي ٍييثذ عَإذ ي

اؽت ي رضاُن ظؽکهًػ ؼظ خٔافذ ي

ؽيظَ

ظاؽفا ؼظ ّظفاز لارثي

عنات ؿيَ . اؽت ي ؼاک ّظفاز ديفؽظ ؛لاثي ي

ّچ ٍْغ ّت ّرقإضاَ ؼاکفا ظٔؼٔ غَاي ىناق ظاؽفا ؼظ لاات ّت

ِخؼٕي

اکفا ظاػ ؼ ي [ 41 ] اي ٔ ّت ِخؼٕي ّرقإضاَ ؼاکفا [

42 ] يي ٔ ظٕن ظاػ ظاؽفا ؼظ ؽرٓت ظؽکهًػ ّت ؽدُي ؽيا ٍيا

ي لارثيؽيغ اي ٔ ّت

PTSD

يي ظٕن .

ظاي ّت وؾلا ؼٔآ

ي يؿيَاکي ٍيُچ ّک دقا ي

ِظؼٕيؼظ مطت ؽياق اْ

ي

ياًرضا ّظفاز ٔ لاز ذؽن ّظفاز عَُاي ّظفاز ي

قظاي ؿيَ

يي عنات . ؾا ِؽظُي ٌأؼ قاُن ي رضاُن ي [ 43 ] لاز ذؽن ّظفاز

ؼارضاق ي ِؼٔظ ذٕغق ؾا ةکؽي ٔ ِظٕت ّرفا اْ

ي گعَؾ فهرطي ي

،

ٔؼ ي اْظاع ي هک ي ياًرضا مَاظ ٔ ي

ٔؼ ّت طٕتؽي ي

ظاع اْ دقا .

ذؽن ّظفاز ٌايي ّغتاؼ ّت ّخٕذ ٔ لاز

« يٕٓفي ظٕض ي

» ديًْا ؾا

ِژئ ا ي دقا ؼاظؼٕضؽت [

44 ] . ذاؼناغي حيارَ ي

ظاؽفا ات ّغتاؼ ؼظ ّک

لارثي ّت

PTSD

ٌاهَ ّرفؽگ خؼٕي يي

ذؽن ّظفاز ّک عْظ

ياًرضا لاز ي

مْاک ، ي ٔؼ ِؾٕز ؾا ؽذاؽف ّت ٔ ّرفا ي

ظاع ي ي ُؼ ي

اُؼي لاز ذؽن ّظفاز يي

لؽركگ ؿيَ يي

عتاي . ؾا ٍيا ت ٔؼ ّ ؽظَ

يي ػَٕ ّک عقؼ ي

فاکن اْ ي ؿُيآ ي ِؼٔظ ّت طٕتؽي ياْ

هثل ي

گعَؾ ي اؼاظ ظاؽفا ؼظ ي

ظاديا ائؽذ ّمتاق يي

ظٕن [ 22 ٔ 45 .]

اذ ّظفاز ؼارضاق ٍياؽتاُت يَايؾ

رضاُن واظَ ّک ي

ات ؽيگؼظ ظؽف

اپ ظؽکهًػ ؾا دقا ائؽذ ّت طٕتؽي ميإػ ي

ُي ي دقا ؼاظؼٕضؽت .

ت ي ّرفاي عيظؽذ ياْ

ذاسيٕهذ مْٔژپ ٍيا ي

اؽت اؼ ي َاًًطري ي ّک

ّت ،عُركْ طاثذؼا ؼظ گُخ ٌاگعَايؾات ات ِذؽن

ميغ ىْاؽف يي عُک .

لٔا : تؽدذ عْإن ي

رضاُن ظؽکهًػ ىٓي ممَ ي

كمسذ ؼظ

اْظؽکؼاک ي ٍنٔؼ اؼ ؼادُٓت يي

ديلاق ٌاًًطري ّت ّک عُک

َأؼ ي کًک يي زاؽع ؼظ اذ عُک ي

ّياَؽت وادَا ٔ ياْ

ؽيگهيپ ي ٔ

عُياًَ مًػ ؽذعيآؼاک ٌايؼظ .

ؤّظ : ٍيُچًْ ؽضاز مْٔژپ حيارَ

ِظإَاض لؾٕيآ خؼٔؽض ياْ

ؼظ اؼ گُخ ٌاگعَايؾات ِدٓخ

وادَا

خاياعلا ؽثؤي ِٔؽگ خاكهخ ميکهذ ،ؽذ َايؼظ

ي ٌَٕاک ظاديا ٔ ياْ

امذؼا ي نؾٕيآ ّياَؽت کؼاعذ ،ظتأؼ ٔ خلاياؼذ ي

فعْ ات

ؽيگهيپ ي ؽغض ميإػ ؾا ؽيگٕهخ ٔ للارضا خعن ٍرقاک ،ؾاق

ي ؾا

ظؼٕي اؼ للارضا ؼؽکي دهگؾات ٔ ظٕػ عيکأذ

ؼاؽل يي عْظ . وٕق :

ت ي ذ گعَؾ دّيفيک عيظؽ ي

كت گُخ ٌاگعَايؾات ي

ٔ دقا ىٓي ؼا

ؽت ٍيا ؼظ للاذ ـاقا ِدٓخ

اْظؽثْاؼ لؾٕيآ ي

ّت عيآؼاک

ِظإَاض ٔ ٌاگعَايؾات ياْ

مْٔژپ ؼظ ٌاَآ ياْ

ذآ ي ّت ىٓي ؽظَ

يي عقؼ . ٌاًْ ،وادَاؽق ؼٕع

ؼٔآظاي عن ٌايت ّک ي

ظاعئؼ ّرقإضاَ

گژئ ؾا ّظفاز ىيامَ ٔ کيذائؽذ ي

ياْ كخؽت ٌاگعَايؾات ّر

للارضا ات گُخ

PTSD

دقا

.

فعْ ات ؽًركي خلاضاعي لاًػا

ؼارضاق ذلايا ياْ

رضاُن ي يي اؼ ّثَاخ ًّْ ٌايؼظ عَٔؼ عَإذ

عُک غيؽكذ .

عباىم 1- Pekrun, R., Goetz, T., & Titz, W., & Perry, R. P. Academic emotions in student’ self-regulated learning and achievement: A program of qualitative and quantitative research. Educ Psycho,2002, 37(2): 91-105.

(7)

گنج زا يشان وحناس زا سپ سرتسا للاتخا وب لاتبم ناراميب وظفاح درکلمع

672

3- Amirkhan, J. H. Attributions as predictors of coping and distress. Perso Soci Psycho Bull, 1998, 24: 1006– 1018.

4- Covington, M. V. A motivational analysis of academic life in college. In J. Smart (ed.), Higher Education: Handbook of Theory and Research, Vol. 9, New York: Agathon Press, 1993, p. 50–93.

5- Perry, R. P. Perceived control in college students: implications for instruction in higher education. In J. Smart (ed.), Higher Education: Handbook of Theory and Research, Vol. 7, New York: Agathon Press. 1991, p. 1– 56.

6- Struthers, C. W., Perry, R. P., & Menec, V. H. An examination of the Relationship among Academic Stress, Coping, Motivation, and Performance in College. Resea High Educa, 2000,41(5): 581-592.

7- Sedek, G., & Kofta, M. When cognitive exertion does not yield cognitive gain: toward an informational explanation of learned helplessness. J Perso Socl Psycho,

1990,58: 729–743.

8- Zajacova, A., Lynch, S. M., & Espenshade, T. J. Self-efficacy, Stress, and academic success in college. Resea High Educa, 2005, 46 (6): 678-706.

9- Klink, J. L., Byars-Winston, A., & Bakken, L. L. Coping efficacy and perceived family support: potential factors for reducing stress in premedical students. Medi Educa, 2008, 42: 572–579.

10- Hamdan-Mansour, A., M. & Dawani, H., A. Social support and stress among university students in Jordan. Intern J Heal Addic, 2008, 6: 442-450.

11- Misra, R. & Castillo, L. Academic Stress among College Students: Comparison of American and International Students. Intern J Stre Manag,2004, 11: 132-148.

12- Misra, R., Crist, M., & Burant, C. J. Relationships among life stress, social support, academic stressors, and reactions to stressors of international students in the United States. Intern J Stre manag, 2003, 10 (2): 137-157. 13- Misra, R., McKean, M., West, S., & Tony, R. Academic Stress of College Students: Comparison of Student and Faculty Perceptions. Colle Stud J, 2000, 34(2): 236-246.

14- Shokri, O., Kadivar, P., Naghsh, Z., & Daneshvarpour, Z. The academic stressors and reactions to them in male and female students. Adva Cogni Scien, 2007, 8 (4): 40-48.

15- Shokri, O., Kadivar, P., & Daneshvarpour, Z. The role of coping styles in academic stress and academic achievement. J Iran Psycho, 2007, 3 (11): 249-257. 16- Shokri, O., Kadivar, P., & Daneshvarpour, Z. College students assess their academic stressors and reactions to stressors. J Psycho Scie,2007, 6 (21): 52-65. 17- Shokri, O., Kadivar, P., Naghsh, Z., Ghanaei, Z., & Daneshvarpour, Z. Personality traits, academic stress and academic performance. Quar J Psycho Stud, 2007, 3 (3): 25-48.

18- Farahani, M. N., Shokri, O., Geravand, F., Daneshvarpour, Z. Individual differences in academic stress and subjective well-being: Role of coping styles. J Beha Scie, 2009, 2 (4): 297-304.

19- Geravand, F., & Shokri, O. Academic stressors and reactions to stressors: Testing the mediating effects of coping styles. J Psycho, 2008, 3 (12): 101-122

20- Gadzella, B. M. & Baloglu, M. Confirmatory Factor Analysis and Internal Consistency of Student-Life Stress Inventory. J Instrl Psycho, 2001, 28: 84-94.

21- Ang, R. P., & Huan, V. Academic expectations stress inventory: development, factor analysis, reliability, and validity. Educa Psycho Meas, 2006, 66(3): 522-539.

22- Shokri, O., BehPajouh, A., Daneshvarpour, Z., Molaei, M., Naghsh, Z., Tarkhan, R., & Kehtari, F. Factor structure of the academic expectations stress inventory. J Iran Psycho, 2008, 4 (16): 387-398.

23- Shokri, O., Farahani, M. N., Farzad, V., Safaei, P., Sangari, A. A., Daneshvarpour, Z. factorial validity and reliability of farsi version of the student life stress inventory. Rese Pscho Heal, 2008, 2 (1): 17-27.

24- Giles, D. C. Advanced research methods in psychology: New York: Rout ledge. 2002.

25- Henson, R. K., Capraro, R. M., & Capraro, M. M. Reporting practice and use of exploratory factor analysis in educational research journals. Res Scho, 2004, 11: 61-72.

26- Dickey, D. Testing the fit of our models of psychological dynamics using confirmatory methods: An introductory primer. In B. Thompson (Ed.) Advances in social science methodology (vol. 4, pp. 219-227). Greenwich, CT: JAI. 1996.

27- Hu, L., & Bentler, P. M. Estimates and tests in structural equation modeling. In R. H. Hoyle (Ed.), Structural equation modeling: Concepts, issues, and applications (pp. 37–55). Thousand Oaks, CA: Sage. 1995. 28- Hu, L., & Bentler, P. M. Cutoff criteria for fit indices in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Stru Equa Mode, 1999, 6: 1-55. 29- Quintana, S. M., & Maxwell, S. E. Implications of recent developments in structural equation modeling for counseling psychology. The Coun Psych, 1999, 27, 485-527.

30- Byrne, B. M. Testing for the factorial validity, replication, and invariance of a measuring instrument: A paradigmatic application based on the Maslach Burnout Inventory. Multi Beha Rese, 1994, 29: 289-311.

31- MacCallum, R. C., Brown, M. W., & Sugawara, H. M. Power analysis and determination of sample size for covariance structure modeling. Psych Meth, 1996, 1: 130-149.

32- Bandalos, D. L. The effects of item parceling on goodness-of-fit and parameter estimate bias in structural equation modeling. Stru Equa Mode, 2002, 9(1): 78-102. 33- MacCallum, R. C., Widaman, K. F., Zhang, S., & Hong, S. Sample size in factor analysis. Psycho Meth, 1999, 4(1), 84-99.

34- Bagozzi, R. P., & Heatherton, T. F. A general approach to representing multifaceted personality constructs: application to state self-esteem. Stru Equa Mode, 1994, 1, 35-67.

35- Takaki, J., Nishi, T., Shimoyama, H., Inada, T., Matsuyama, N., Kumano, H., & Kuboki, T. Interactions among a Stressor, self-efficacy, coping with stress, depression, and anxiety in maintenance Hemodialysis patients. Beha Medi, 2003, 29: 107-112.

36- Bandura, A., Barbaranelli, C., Caprara, G. V., & Pastorelli, C. Self-efficacy pathways to childhood depression. J Pers Soc Psych, 1999, 76 (2): 258-269. 37- Lazarus, R. S. Stress and emotion: A new synthesis. New York: Springer. 1999.

38- Chemers, M. M., Hu, L.-T., and Garcia, B. F. Academic self-efficacy and first-year college student performance and adjustment. J Educ Psych, 2001, 93(1), 55–64.

39- Pintrich, P. R., & De Groot, E. V. Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance. J Educ Psych, 1990, 82(1): 33–40.

(8)

efficacy in changing societies. In: Bandura, A. (ed.), Self-efficacy in Changing Societies, Cambridge University Press, Cambridge MA. 1995.

41- Byars-Winston, A., & Fouad, N. Math ⁄ science social cognitive variables in college students: contributions of contextual factors in predicting goals. J Car Asse. 2008, 16 (4): 425-440.

42- Lent, R. W., Brown, S. D., Brenner, B., Chopra, S. B., Davis, T., Talleyrand, R., Suthakaran, V. The role of contextual supports and barriers in the choice of math ⁄ science educational options: a test of social cognitive hypotheses. J Coun Psych, 2001, 48 (4): 474–83.

43- Luzzo, D. A., McWhirter, E. H. Sex and ethnic differences in the perception of educational and career-related barriers and levels of coping efficacy. J Coun Deve, 2001, 79 (1): 61–67.

44- Akin, A. Self-efficacy, achievement goals, and depression, anxiety, and stress: a structural equation modeling. Wor App Sci J, 2008, 3 (5): 725-732.

Figure

Updating...

References