1. ผ ประสานงานกลาง ประกอบด วย 1. นายเร องศ กด ใครบ ตร นายแพทย 8 2. นายส รพล ฉากครบ ร นายแพทย 8 3. นางสาวจ ฑาร ตน น นตะส ข นายแพทย 8 4.

10  Download (0)

Full text

(1)

1. นายเรืองศักดิ์ ใครบุตร นายแพทย 8 2. นายสุรพล ฉากครบุรี นายแพทย 8 3. นางสาวจุฑารัตน นันตะสุข นายแพทย 8 4. นายพรชัย ไตรยราช ทันตแพทย 8 5. นายอิศรา จรูญธรรม เภสัชกร 8 6. นางพวงทิพย ทัศนเอี่ยม พยาบาลวิชาชีพ 8 7. นางอมรา แกวบุญเรือง พยาบาลวิชาชีพ 8 8. นายธีรศักดิ์ กสิณสันต นายแพทย 7 9. นางสาวอภิญญา อารยะศิลปธร เภสัชกร 7 10. นางสาวอรุณี สิทธิหงษ พยาบาลวิชาชีพ 7 11. นางเปลงฉวี สกนธรัตน พยาบาลวิชาชีพ 7 12. นางนภัสวรรณ บุตรแสนคม พยาบาลวิชาชีพ 7 13. นางสาวพงศลดา รักษาขันธ พยาบาลวิชาชีพ 7 14. นางยุพิน แกวนา พยาบาลวิชาชีพ 7 15. นางสาวอุไรวรรณ ศรีดามา พยาบาลวิชาชีพ 7 16. นางวิภา แกวเคน พยาบาลวิชาชีพ 7 17. นางสาวไพลิน นัดสันเทียะ พยาบาลวิชาชีพ 7 18. นางสาวปยนุช บุญกอง พยาบาลวิชาชีพ 7 19. นางสาวทัศนีย แดขุนทด พยาบาลวิชาชีพ 7 20. นายบพิธ สรสิทธิ์ นักเทคนิคการแพทย 7 21. นายสมหมาย เทอํารุง เภสัชกร 7 22. นายสุพจน โพธิ์พงศวิวัฒน เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 23. นายพูลสวัสดิ์ วงศวิชิต นายแพทย 8 24. นางคัทลิยา วสุธาดา พยาบาลวิชาชีพ 7 25. นางวิราภรณ วราอัศวปติ พยาบาลวิชาชีพ 7

(2)

2. ผูประสานงานระดับหนวยงาน ประกอบดวย 2.1 ศูนยพัฒนาคุณภาพ 1 1. นายเรืองศักดิ์ ใครบุตร นายแพทย 8 2 2. นางวิราภรณ วราอัศวปติ พยาบาลวิชาชีพ 7 3 3 นางคัทลิยา วสุธาดา พยาบาลวิชาชีพ 7 2.2 กลุมการพยาบาล 4 1. นางจันทรเพ็ญ คุปตะบุตร พยาบาลวิชาชีพ 8 5 2. นางจริยา อัคราช พยาบาลวิชาชีพ 8 2.3 หอผูปวยสูติกรรม 6 1. นางเปลงฉวี สกนธรัตน พยาบาลวิชาชีพ 7 7 2. นางศศิธร ภักดีโชติ พยาบาลวิชาชีพ 7 8 3. นางสาวนองนุช ถานทองดี พยาบาลวิชาชีพ 7 9 4. นางกนกพร กุลวงษ พยาบาลวิชาชีพ 6 10 5. นางสาวชบา นนตระอุดร พยาบาลวิชาชีพ 6 11 6. นางสุรีรัตน กรงโพธิ์สอน พยาบาลวิชาชีพ 5 2.4 หอผูปวยนรีเวชกรรม 12 1. นางจรัสแสง นวานุช พยาบาลวิชาชีพ 7 13 2. นางเรืองฤทธิ์ ศรีนัครินทร พยาบาลวิชาชีพ 7 14 3. นางจริยาภรณ แกวแสนคํา พยาบาลวิชาชีพ 6 15 4. นางสาวเพียงพิศสุดา สัพโส พยาบาลวิชาชีพ 4 2.5 หอผูปวยศัลยกรรมชาย 1 16 1. นางศิริพร สุพลธวณิชย พยาบาลวิชาชีพ 7 17 2. นางสรรชนีย ราชพิลา พยาบาลวิชาชีพ 7 18 3. นางสาวอาทิยา วงศาพาน พยาบาลวิชาชีพ 7 2.6 หอผูปวยศัลยกรรมชาย 2 19 1. นางลัดดา อุปพงษ พยาบาลวิชาชีพ 7 20 2. นางนงพะงา วรรณทอง พยาบาลวิชาชีพ 7 21 3. นางวิลัยวรรณ พรมนอย พยาบาลวิชาชีพ 7 2.7 หอผูปวยศัลยกรรมหญิง 22 1. นางสาวประกายแกว กิ่งโก พยาบาลวิชาชีพ 7 23 2. นางสาวลักขนาภรณ โพธิ์ศรี พยาบาลวิชาชีพ 7 24 3. นางสาววิภาวรรณ สารีคํา พยาบาลวิชาชีพ 7

(3)

3 25 4. นางสาวปนัฐดา พิมพวัฒน พยาบาลวิชาชีพ 7 2.8 หอผูปวยศัลยกรรมระบบประสาท 26 1. นางสายทิพย ไชยรา พยาบาลวิชาชีพ 7 27 2. นางแพรวพรรณ สุนารักษ พยาบาลวิชาชีพ 7 28 3. นางศรินทิพย บุตราช พยาบาลวิชาชีพ 7 2.9 หอผูปวยอายุรกรรมหญิง 1 29 1. นางสาวบุญรักษ เชิงชุมพิทักษ พยาบาลวิชาชีพ 7 30 2. นางพัชรินทร ภูจอมจิตร พยาบาลวิชาชีพ 7 31 3. นางประภัสสร สมศรี พยาบาลวิชาชีพ 7 32 4. นางนงเยาว ศิริกุล พยาบาลวิชาชีพ 6 2.10 หอผูปวยอายุรกรรมหญิง 2 33 1. นางสุทธิพันธ สิงหกุล พยาบาลวิชาชีพ 7 34 2. นางภาวนา วงศอามาตย พยาบาลวิชาชีพ 5 35 3. นางสาวจุรีรัตน เทอํารุง พยาบาลวิชาชีพ 2.11 หอผูปวยอายุรกรรมชาย 1 36 1. นางสุภัตตรา อินทรคํานอย พยาบาลวิชาชีพ 7 37 2. นางมยุเรศ สุคําภา พยาบาลวิชาชีพ 7 38 3. นางทัศนีย กลีบรัง พยาบาลวิชาชีพ 7 2.12 หอผูปวยอายุรกรรมชาย 2 39 1. นางสาวเทวี ไชยะเสน พยาบาลวิชาชีพ 7 40 2. นางพรรณราย ภูนารถ พยาบาลวิชาชีพ 7 41 3. นางวิไลลักษณ พงษมณีศิลป พยาบาลวิชาชีพ 5 2.13 หอผูปวยกุมารเวชกรรม 1 42 1. นางพรทิพย หอมเพชร พยาบาลวิชาชีพ 7 43 2. นางอังคณา ศิริสานต พยาบาลวิชาชีพ 7 44 3. นางสาวธัญลักษณ สุตะโคตร พยาบาลวิชาชีพ 2.14 หอผูปวยกุมารเวชกรรม 2 45 1. นางจาริณี ทีสุกะ พยาบาลวิชาชีพ 7 46 2. นางวนัสนันท ใยวังหนา พยาบาลวิชาชีพ 7 2.15 หอผูปวยกุมารเวชกรรม 3 47 1. นางสาวจิตกิตมณี อัครฮาดศรี พยาบาลวิชาชีพ 7 2.16 หอผูปวยหนักกุมารเวชกรรม 48 1. นางสาวธนตพร ออนชื่นชม พยาบาลวิชาชีพ 7

(4)

49 2. นางศรีอัมพร ตวนยี่ พยาบาลวิชาชีพ 7 50 3. นางจิตลดา ศักดิ์ศรีบุญดี พยาบาลวิชาชีพ 7 2.17 หอผูปวยศัลยกรรมกระดูกชาย 1 51 1. นางพิศวง สวางวัฒนา พยาบาลวิชาชีพ 7 52 2. นางพรรณวิภา อุนคํา พยาบาลวิชาชีพ 7 53 3. นางนลินี การุญ พยาบาลวิชาชีพ 5 2.18 หอผูปวยศัลยกรรมกระดูกชาย 2 54 1. นางชุลีพร เพชรคํา พยาบาลวิชาชีพ 7 55 2. นางวนิดา ยนตศักดิ์สกุล พยาบาลวิชาชีพ 7 56 3. นางสาวจินตหรา ฮาบพนม พยาบาลวิชาชีพ 5 2.19 หอผูปวยศัลยกรรมกระดูกหญิง 57 1. นางวิไลลักษณ วิไลพันธ พยาบาลวิชาชีพ 7 58 2. นางกันหา จิตจง พยาบาลวิชาชีพ 7 59 3. นางวรางคณา ดิษเจริญ พยาบาลวิชาชีพ 7 2.20 หอผูปวยตา 60 1. นางกุสุมา เจริญโภคทรัพย พยาบาลวิชาชีพ 7 61 2. นางสาววรรณา เหมะธุลิน พยาบาลวิชาชีพ 7 62 3. นางนวลักษณ จันใด พยาบาลวิชาชีพ 6 2.21 หอผูปวย หู คอ จมูก 63 1. นางนิตยาภรณ จันทรนคร พยาบาลวิชาชีพ 7 64 2. นางสาวณฎปพร บุญรองเรือง พยาบาลวิชาชีพ 7 65 3. นางจันทรเพ็ญ แสงผา พยาบาลวิชาชีพ 7 2.22 หอผูปวยสงฆบน 66 1. นางเพ็ญทิพย พรหมพิทักษกุล พยาบาลวิชาชีพ 7 67 2. นางทิพวรรณ เขื่อนคํา พยาบาลวิชาชีพ 7 68 3. นางณิภาพร สุวรรณเจริญ พยาบาลวิชาชีพ 7 2.23 หอผูปวยรมฟา1 - รมฉัตร 1 69 1. นางสาวเพ็ญประภา ฤทธิสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพ 7 70 2. นางศิริวรรณ พรหมสาขา ฯ พยาบาลวิชาชีพ 7 71 3. นางสาวกีรตา รอยพิลา พยาบาลวิชาชีพ 7 2.24 หอผูปวยรมฟา 2 – รมฉัตร 2 72 1. นางณัฐิยา ภูนุชอภัย พยาบาลวิชาชีพ 7 73 2. นางเกศินี อารยะสมบูรณ พยาบาลวิชาชีพ 7

(5)

5 74 3. นางกนกธร พจนา พยาบาลวิชาชีพ 7 2.25 หอผูปวยรมฟา 3 - รมฉัตร 3 75 1. นางรัตนา โทษาธรรม พยาบาลวิชาชีพ 7 76 2. นางสาวนภาพร ธุลารัตน พยาบาลวิชาชีพ 7 77 3. นางอรอนงค วงศมหาชัย พยาบาลวิชาชีพ 7 2.26 งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 78 1. นางสาวปนเพชร อําภรณ พยาบาลวิชาชีพ 7 79 2. นางพัชรินทร นาคะอินทร พยาบาลวิชาชีพ 7 80 3. นางสาวขวัญจิตร มุงคุณ พยาบาลวิชาชีพ 7 2.27 งานหองผูปวยหนัก 81 1. นางเกษร สังขกฤษ พยาบาลวิชาชีพ 8 82 2. นางสุรวิมล ไชยรบ พยาบาลวิชาชีพ 7 83 3. นางอุษา สุขพันธ พยาบาลวิชาชีพ 7 84 4. นางเพ็ญศิริ พลตรี พยาบาลวิชาชีพ 7 2.28 งานหองคลอด 85 1. นางณฐนนท ศิริมาศ พยาบาลวิชาชีพ 8 86 2. นางสุนทรี อรรคราช พยาบาลวิชาชีพ 7 87 3. นางลักษคณา เจริญราษฎร พยาบาลวิชาชีพ 7 88 4. นางสาวปยรัตน โสมศรีแพง พยาบาลวิชาชีพ 7 89 5. นางอติกานต กรพันธุ พยาบาลวิชาชีพ 2.29 งานวางแผนครอบครัว 90 1. นางพิศจุไร ออนโยน พยาบาลวิชาชีพ 7 91 2. นางปาริชาติ คชสาร พยาบาลวิชาชีพ 7 2.30 หองผาตัด 92 1. นางอมรา แกวบุญเรือง พยาบาลวิชาชีพ 8 93 2. นางรัชฎา พูนปริญญา พยาบาลวิชาชีพ 8 94 3. นางสุกาญจนา จุลโนนยาง พยาบาลวิชาชีพ 7 95 4. นางสาวสุพัตรา พรหมสาขา ฯ พยาบาลวิชาชีพ 7 96 5. นางออมใจ มงคล พยาบาลวิชาชีพ 7 2.31 งานวิสัญญีวิทยา 97 1. นางอรพรรณ ปริญญาพล พยาบาลวิชาชีพ 8 98 2. นางสมสมัย จําเริญศรี พยาบาลวิชาชีพ 8 99 3. นางสาววรกมล บุราณสาร พยาบาลวิชาชีพ 7

(6)

100 4. นางจันทนา จิตรดาภา พยาบาลวิชาชีพ 7 101 5. นางสาวรุงนภา ดาบพลออน พยาบาลวิชาชีพ 7 2.32 งาน IC 102 1. นายบุญมี มีประเสริฐ นายแพทย 7 103 2. นางสาวพงศลดา รักษาขันธ พยาบาลวิชาชีพ 7 104 3. นางณัฐวิภา บุญเกิดรัมย พยาบาลวิชาชีพ 7 2.33 กลุมงานเภสัชกรรม 105 1. นายอิศรา จรูญธรรม เภสัชกร 8 106 2. นายธวัช สุขสถิตย เภสัชกร 7 107 3. นายนพดล กิตติวราฤทธิ์ เภสัชกร 7 108 4. นางสาวธัญนันท เดชานุภาพฤทธา เภสัชกร 7 109 5. นางสาวอภิญญา อารยะศิลปธร เภสัชกร 7 110 6. นายสมหมาย เทอํารุง เภสัชกร 7 111 7. นางสาวพลอยชมพู ทองทิพย เภสัขกร 7 112 8. นางสาวยุพิน หมั่นจํารูญ เภสัชกร 4 2.34 กลุมงานทันตกรรม 113 1. นางสุภาวดี กรีพละ ทันตแพทย 6 2.35 กลุมงานพยาธิวิทยาคลินิก 114 1. นายบพิธ สรสิทธิ์ นักเทคนิคการแพทย 7 115 2. นายสุรศักดิ์ ธรรมเปนจิตต นักเทคนิคการแพทย 7 116 3. นางสาวขนิษฐา เคนพิทักษ นักเทคนิคการแพทย 7 117 4. นายเกียรติกอง โพธิ์ศรี นักวิทยาศาสตรการแพทย 6 118 5. นางสาวพัชรา เสนาไชย นักเทคนิคการแพทย 6 119 6. นายสาธิต ไตรยขันธ นักเทคนิคการแพทย 5 120 7. นายวัฒชัย พรหมสาขาฯ นักเทคนิคการแพทย 5 2.36 งานผูปวยนอก 121 1. นางสาวอรุณี สิทธิหงษ พยาบาลวิชาชีพ 7 122 2. นางยุพาพร ศรีเรือง พยาบาลวิชาชีพ 7 123 3. นางวาสนา แสนมหาชัย พยาบาลวิชาชีพ 7 2.37 คลินิกเลี้ยงลูกดวยนมแม 124 1. นางรจนา โมราราช พยาบาลวิชาชีพ 7 125 2. นางศศิธร ภักดีโชติ พยาบาลวิชาชีพ 7 2.38 กลุมงานจิตเวช

(7)

7 126 1. นางยุพิน แกวนา พยาบาลวิชาชีพ 7 127 2. นางสาวปาริชาติ ขุนศรี พยาบาลวิชาชีพ 6 128 3. วาที่รอยตรีไพรัช นิภานันท นักจิตวิทยา 5 2.39 งานจายกลาง 129 1. นางศรีสุพรรณ อาษากิจ พยาบาลเทคนิค 6 130 2. นางบังอร พาพรหม พนักงานหองผาตัด 2.40 หนวยไตเทียม 131 1. นางรุงรักษ ภิรมยลาภ พยาบาลวิชาชีพ 7 132 2. นางนฤมล ขันติยู พยาบาลวิชาชีพ 7 2.41 กลุมงานรังสีวิทยา 133 1. นางสาวจิตรลดา นันตะสุข นักรังสีการแพทย 7 134 2. นายพัฒนพงศ แสนชนม เจาหนาที่รังสีการแพทย 6 135 3. ฉันทวรรณ บุญจันทร เจาหนาที่รังสีการแพทย 6 2.42 งานกายภาพบําบัด 136 1. นายชาตรี คําชมภู นักกายภาพบําบัด 7 137 2. นายพิเชษฐ คําชมภู นักกายภาพบําบัด 7 2.43 งานกายอุปกรณ 138 1. นางสาวจิรันทรชนิน อินทรสิทธิ์ ชางกายอุปกรณ 6 139 2. นายบรรยาย หาญจําปา ชางกายอุปกรณ 6 2.44 กลุมงานสุขศึกษา 140 1. นายประทีป พรหมภาพ นักวิชาการสาธารณสุข 7 141 2. นายครรชิต พาวินิจ คนงาน 2.45 ศูนยดูแลตอเนื่อง 142 1. นางจุไรพร วงศวัฒนฤกษ พยาบาลวิชาชีพ 7 143 2. นางสาวปยนุช บุญกอง พยาบาลวิชาชีพ 7 144 3. นายเศกสรรค วรรณพงษ พยาบาลวิชาชีพ 5 2.46 องคกรแพทย 145 1. นายพูลสวัสดิ์ วงศวิชิต นายแพทย 8 2.47 ศูนยขอมูลขาวสาร 146 1. นางสาวอุไรวรรณ ศรีดามา พยาบาลวิชาชีพ 7 2.48 กลุมงานเวชกรรมสังคม

(8)

147 1. นายเรืองศักดิ์ ใครบุตร นายแพทย 8 148 2. นายอําพล เวหะชาติ นายแพทย 7 2.48 กลุมงานเวชกรรมสังคม (ตอ) 149 3. นางสาวปยฉัตร สะอาดเอี่ยม พยาบาลวิชาชีพ 7 150 4. นายยุทธยา สุภาปญญากุล นักวิชาการสาธารณสุข 7 151 5. นายเดชศร เลิศไธสงค นักวิชาการสาธารณสุข 5 2.49 PCU 152 1. นางสาวปนุท โพธิชัยชิน พยาบาลวิชาชีพ 7 153 2. นางแกวตา เริ่มถิรกุลชัย พยาบาลวิชาชีพ 7 2.50 งานธุรการชาง 154 1. นายนุสิต พิเภก นายชางเทคนิค 6 155 2. นายกมลรัตน คําสงค นายชางเทคนิค 6 156 3. นายประเวศ ไชยฮาด คนงาน 2.51 การเจาหนาที่ 157 1. นางภัทราภรณ ภูมิโยธา บุคลากร 5 158 2. นางอาลัย สีคาม เจาพนักงานธุรการ 5 2.52 งานธุรการ 159 1. คุณฉวีวรรณ สุมจันทร เจาพนักงานธุรการ 5 160 2. นางสาวศรินพรรณ ชาวันดี เจาหนาที่บันทึกขอมูล 2.53 งานตัดเย็บ-ซักฟอก 161 1. นางสมจิต ดอนประมี พนักงานซักฟอก ชั้น 2 162 2. นางลัดดาวัลย ทิพสิงห พยาบาลวิชาชีพ 5 163 3. นางสุจารี วรรณทอง คนครัว 164 4. นางฉวีวรรณ พิเภก พนักงานตัดเย็บ 165 5. นางวิกานดา ศรีอาจ พนักงานตัดเย็บ 2.54 งานการเงิน 166 1. นางมะลิวรรณ หลอประดิษฐ เจาพนักงานการเงินและบัญชี 5 167 2. นางสาวยุพิน หมีทอง เจาพนักงานการเงินและบัญชี 5 168 3. นางภิญญลักษณ ธัญญธนเกียรติ เจาพนักงานการเงินและบัญชี 5 2.55 พัสดุ 169 1. นางณัทชุดา ธนัยรุงเรือง เจาพนักงานพัสดุ 5 170 2. นางสุวรรณมาลี พิมพครซาย เจาพนักงานพัสดุ 5 171 3. นายธวัชชัย พรหมนุชิต ผูชวยเหลือคนไข

(9)

9 2.56 งานยานพาหนะ 172 1. นายวีระ เภาโพธิ์ เจาพนักงานธุรการ 5 173 2. นายอุทัย พิมพสมแดง หัวหนาหมวดรถยนต 174 3. นายพิชาติ วงศศรีลา พนักงานขับรถยนต 2.57 กลุมงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 2.57.1 งานพัฒนาคุณภาพบริการ , งานพัฒนาบุคลากร 175 1. นายศักดิ์ชัย จาพิมาย นักวิชาการสาธารณสุข 7 176 2. นางศรีอัมพร ไชยแสงราช เจาพนักงานธุรการ 5 2.57.2 งานเวชระเบียนผูปวยใน 177 1. นางอภิญญา คําพะโคตร เจาหนาที่เวชสถิติ 5 178 2. นายสมพงษ นนทไพรวัลย พนักงานซักฟอก ชั้น 2 2.57.3 งานโสตทัศนศึกษา 179 1. นางพูลสุข ไชยศรี เจาพนักงานโสตทัศนศึกษา 5 180 2. นางเยาวลักษณ โพธิ์พงศวิวัฒน เจาหนาที่ธุรการ 2.57.4 งานเวชสารสนเทศ 181 1. นางวัชราภรณ พัชรพงษ เจาหนาที่เวชสถิติ 5 182 2. นางกฤษณา โสภา ผูชวยเหลือคนไข 2.57.5 งานหองบัตร 183 1. นางกฤติยา พรมเลิศ เจาหนาที่เวชสถิติ 5 184 2. นางสาวจีรวัฒน ศรีบุญเรือง เจาหนาที่เวชสถิติ 5 2.57.6 งานหองสมุด 185 1. นางรุจิราพร พรหมดี บรรณารักษ 186 2. นายสถิต วิชัยเมือง เจาหนาที่เวชสถิติ 5 2.58 ศูนยคอมพิวเตอร 187 1. นางกนิษฐา พรหมสาขา ฯ นักวิชาการคอมพิวเตอร 188 2. นายกิตติศักดิ์ มงคล เจาหนาที่บันทึกขอมูล 2.59 ศูนยเรียกเก็บ 189 1. นางสาวดนิตา จันฤาไชย เจาหนาที่บันทึกขอมูล 2.60 ศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพ 190 1. นายอิศรา จรูญธรรม เภสัชกร 8 191 2. นางอรวรรณ พรหมสาขาฯ เจาหนาที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6 2.61 ศูนยประกันสุขภาพถวนหนา 192 1. นางชนานุช พันธุเพียง นักสังคมสงเคราะห 7

(10)

2.62 งานโภชนาการ

193 1. นางสุรางค คงศรีสรรค นักโภชนาการ 7

194 2. นางทิพวรรณ ปนเมือง โภชนากร 6

Figure

Updating...

References

Related subjects :