Príručka na vyplňovanie

16 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Full text

(1)

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,

organizačná zložka:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

Príručka na vyplňovanie

Príkazu na úhradu a Hromadného príkazu na úhradu

v elektronickej forme (šablóny PDF)

(2)

OBSAH

1 Príkaz na úhradu... 3

A. Príkaz na úhradu s účtom príjemcu v základnom tvare (BBAN)... 3

B. Príkaz na úhradu s účtom príjemcu v tvare IBAN... 7

2 Hromadný príkaz na úhradu... 10

A. Hromadný príkaz na úhradu s účtom príjemcu v základnom tvare (BBAN)... 10

(3)

1.

Príkaz na úhradu

1.1. Použitím tejto PDF šablóny je možné v počítači vyplniť jednoduchý príkaz na úhradu, ktorým môžete zadať jednu tuzemskú platbu. Táto šablóna neslúži na ručné vypisovanie údajov!

1.2. Mena účtu platiteľa, mena účtu príjemcu aj mena platby musia byť v EUR.

1.3. Pri vyplňovaní jednotlivých polí je treba do prvého vybraného poľa kliknúť ľavým tlačidlom myši, následne sa kurzor medzi jednotlivými poľami presúva použitím klávesy TABULÁTOR (Tab.).

A.

Príkaz na úhradu s účtom príjemcu v základnom tvare (BBAN)

1.4. Pri vyplňovaní šablóny postupujte takto:

a) otvorte šablónu dvojklikom myšou na ikonu dokumentu – polia, ktoré je možné vyplniť sú zvýraznené šedou farbou;

b) „Dátum splatnosti“ môžete vyplniť dvomi spôsobmi tak, že:

napíšete dátum v tvare DD.MM.RRRR, pričom D = deň, M = mesiac, R = rok, alebo

otvoríte kliknutím na šípku kalendár a vyberiete požadovaný dátum splatnosti z kalendára;

(4)

c) do poľa s označením „Číslo účtu platiteľa“ napíšte číslo účtu z ktorého chcete platbu realizovať; po stlačení klávesy (Tab) program automaticky skontroluje formálnu správnosť čísla účtu a kurzor sa presunie do ďalšieho poľa; v prípade zobrazenia chybovej správy zadaný údaj skontrolujte a opravte;

d) „Číslo účtu príjemcu“ sa skladá z 2 polí:

predčíslie (môže ale nemusí byť súčasťou čísla účtu príjemcu) - po zadaní údajov a stlačení klávesy (Tab) program automaticky skontroluje formálnu správnosť predčíslia a kurzor sa presunie do ďalšieho poľa; v prípade zobrazenia chybovej správy zadaný údaj skontrolujte a opravte;

(5)

číslo účtu v prospech ktorého chcete platbu realizovať - po zadaní údajov a stlačení klávesy (Tab) program skontroluje formálnu správnosť čísla účtu a kurzor sa automaticky presunie do ďalšieho poľa; v prípade zobrazenia chybovej správy zadaný údaj skontrolujte a opravte;

(6)

e) do poľa „Kód banky“ zadajte 4 miestny kód banky príjemcu; po zadaní údajov a stlačení klávesy (Tab) program automaticky skontroluje formálnu správnosť kódu banky a kurzor sa presunie do ďalšieho poľa; v prípade zobrazenia chybovej správy zadaný údaj skontrolujte a opravte;

f) do poľa „Suma“ zadajte požadovanú sumu jednotlivej transakcie tak, že

ak sa jedná o celú sumu v EUR bez centov, po zadaní údajov a stlačení klávesy (Tab) program automaticky doplní desatinnú čiarku a dve nuly (napr. zadáte 153 a stlačíte Tab - program doplní 153,00);

ak sa jedná o sumu s centami, po natypovaní sumy celých EUR zadajte desatinnú čiarku a sumu v centoch (napr. 25,80);

g) do polí určených pre variabilný, konštantný a špecifický symbol vpisujte iba numerické údaje;

h) údaje týkajúce sa miesta a dátumu vystavenia príkazu a rovnako aj identifikačné údaje doručiteľa môžete vyplniť priamo v počítači, alebo ručne, následne po vytlačení na hárok formátu A4. Ak vyplňujete dátum vystavenia v počítači, postupujte ako pri vyplňovaní dátumu splatnosti /bod 1.4 b)/.

1.5. Po vyplnení všetkých požadovaných polí je možné formulár vytlačiť na list papiera formátu A4, alebo uložiť spolu s obsahom.

(7)

B.

Príkaz na úhradu s účtom príjemcu v tvare IBAN

1.6. Pri vyplňovaní šablóny postupujte takto:

a) otvorte šablónu dvojklikom myšou na ikonu dokumentu – polia, ktoré je možné vyplniť sú zvýraznené šedou farbou;

b) „Dátum splatnosti“ môžete vyplniť dvomi spôsobmi tak, že:

napíšete dátum v tvare DD.MM.RRRR, pričom D = deň, M = mesiac, R = rok, alebo otvoríte kliknutím na šípku kalendár a vyberiete požadovaný dátum splatnosti z kalendára;

(8)

+

c) do poľa s označením „Číslo účtu platiteľa“ napíšte číslo účtu z ktorého chcete platbu realizovať; po stlačení klávesy (Tab) program automaticky skontroluje formálnu správnosť čísla účtu a kurzor sa presunie do ďalšieho poľa; v prípade zobrazenia chybovej správy zadaný údaj skontrolujte a opravte;

d) do poľa s označením „IBAN príjemcu“ napíšte číslo účtu v medzinárodnom tvare IBAN; IBAN musí obsahovať 24 znakov, pričom prvé 2 znaky sú SK; správnosť IBAN si môžete skontrolovať na internetovej stránke www.unicreditbank.sk v časti Užitočné

informácie – IBAN validátor; ak nepoznáte IBAN príjemcu, použite formulár uvedený v bode 1.4 a) tejto príručky;

(9)

e) do poľa „BIC príjemcu“ zadajte 8 miestny SWIFT kód banky príjemcu; uvedenie BIC príjemcu nie je povinné;

f) do poľa „Suma“ zadajte požadovanú sumu jednotlivej transakcie tak, že

ak sa jedná o celú sumu v EUR bez centov, po zadaní údajov a stlačení klávesy (Tab) program automaticky doplní desatinnú čiarku a dve nuly (napr. zadáte 153 a stlačíte Tab - program doplní 153,00);

ak sa jedná o sumu s centami, po natypovaní sumy celých EUR zadajte desatinnú čiarku a sumu v centoch (napr. 25,80);

g) do polí určených pre variabilný, konštantný a špecifický symbol vpisujte iba numerické údaje;

h) údaje týkajúce sa miesta a dátumu vystavenia príkazu a rovnako aj identifikačné údaje doručiteľa môžete vyplniť priamo v počítači, alebo ručne, následne po vytlačení na hárok formátu A4. Ak vyplňujete dátum vystavenia v počítači, postupujte ako pri vyplňovaní dátumu splatnosti /bod 1.6 b)/.

1.7. Po vyplnení všetkých požadovaných polí je možné formulár vytlačiť na list papiera formátu A4, alebo uložiť spolu s obsahom.

(10)

2.

Hromadný príkaz na úhradu

2.1. Použitím tejto PDF šablóny je možné v počítači vyplniť Hromadný príkaz na úhradu, ktorý obsahuje jednu alebo maximálne desať tuzemských platieb. Táto šablóna neslúži na ručné vypisovanie údajov!

2.2. Mena účtu platiteľa, mena účtu príjemcu aj mena platby musia byť v EUR.

2.3. Pri vyplňovaní jednotlivých polí treba do prvého vybraného poľa kliknúť ľavým tlačidlom myši, následne sa kurzor medzi jednotlivými poľami presúva použitím klávesy TABULÁTOR (Tab.).

2.4. Po vyplnení všetkých požadovaných polí je možné formulár vytlačiť na list papiera formátu A4, alebo uložiť spolu s obsahom.

A.

Hromadný príkaz na úhradu s účtami príjemcu v základnom tvare (BBAN)

2.5. Pri vyplňovaní šablóny postupujte takto:

a) otvorte šablónu dvojklikom myšou na ikonu dokumentu – polia, ktoré je možné vyplniť sú zvýraznené šedou farbou;

(11)

b) „Dátum splatnosti“ môžete vyplniť dvomi spôsobmi tak, že:

napíšete dátum v tvare DD.MM.RRRR, pričom D = deň, M = mesiac, R = rok, alebo

otvoríte kliknutím na šípku kalendár a vyberiete požadovaný dátum splatnosti z kalendára;

c) do poľa s označením „Číslo účtu platiteľa“ napíšte číslo účtu z ktorého chcete platby realizovať; po stlačení klávesy (Tab) program automaticky skontroluje formálnu správnosť čísla účtu a kurzor sa presunie do ďalšieho poľa; v prípade zobrazenia chybovej správy zadaný údaj skontrolujte a opravte;

(12)

d) do poľa „Celková suma“ nevyplňujte žiadny údaj, celková suma je vypočítaná automaticky;

e) „Číslo účtu príjemcu“ sa skladá z 2 polí:

predčíslie (môže ale nemusí byť súčasťou čísla účtu príjemcu) - po zadaní údajov a stlačení klávesy (Tab) program automaticky skontroluje formálnu správnosť predčíslia a kurzor sa presunie do ďalšieho poľa; v prípade zobrazenia chybovej správy zadaný údaj skontrolujte a opravte;

číslo účtu v prospech ktorého chcete platbu realizovať - po zadaní údajov a stlačení klávesy (Tab) program skontroluje formálnu správnosť čísla účtu a kurzor sa automaticky presunie do ďalšieho poľa; v prípade zobrazenia chybovej správy zadaný údaj skontrolujte a opravte;

f) do poľa „Kód banky“ zadajte 4 miestny kód banky príjemcu; po zadaní údajov a stlačení klávesy (Tab) program automaticky skontroluje formálnu správnosť kódu banky a kurzor sa presunie do ďalšieho poľa; v prípade zobrazenia chybovej správy zadaný údaj skontrolujte a opravte;

(13)

g) do poľa „Suma“ zadajte požadovanú sumu jednotlivej transakcie tak, že:

ak sa jedná o celú sumu v EUR bez centov, po zadaní údajov a stlačení klávesy (Tab) program automaticky doplní desatinnú čiarku a dve nuly (napr. zadáte 153 a stlačíte Tab - program doplní 153,00);

ak sa jedná o sumu s centami, po natypovaní sumy celých EUR zadajte desatinnú čiarku a sumu v centoch (napr. 25,80);

h) do polí určených pre variabilný, konštantný a špecifický symbol vpisujte iba numerické údaje;

i) údaje týkajúce sa miesta a dátumu vystavenia príkazu a rovnako aj identifikačné údaje doručiteľa môžete vyplniť priamo v počítači, alebo ručne, následne po vytlačení na hárok formátu A4. Ak vyplňujete dátum vystavenia v počítači, postupujte ako pri vyplňovaní dátumu splatnosti /bod 2.5 b)/.

2.6. Po vyplnení všetkých požadovaných polí je možné formulár vytlačiť na list papiera formátu A4, alebo uložiť spolu s obsahom.

(14)

B.

Hromadný príkaz na úhradu s účtami príjemcu v tvare IBAN

2.7. Pri vyplňovaní šablóny postupujte takto:

a) otvorte šablónu dvojklikom myšou na ikonu dokumentu – polia, ktoré je možné vyplniť sú zvýraznené šedou farbou;

b) „Dátum splatnosti“ môžete vyplniť dvomi spôsobmi tak, že:

napíšete dátum v tvare DD.MM.RRRR, pričom D = deň, M = mesiac, R = rok, alebo

otvoríte kliknutím na šípku kalendár a vyberiete požadovaný dátum splatnosti z kalendára;

(15)

c) do poľa s označením „Číslo účtu platiteľa“ napíšte číslo účtu z ktorého chcete platby realizovať; po stlačení klávesy (Tab) program automaticky skontroluje formálnu správnosť čísla účtu a kurzor sa presunie do ďalšieho poľa; v prípade zobrazenia chybovej správy zadaný údaj skontrolujte a opravte;

d) do poľa „Celková suma“ nevyplňujte žiadny údaj, celková suma je vypočítaná automaticky;

e) do poľa s označením „IBAN príjemcu“ napíšte číslo účtu v medzinárodnom tvare IBAN; IBAN musí obsahovať 24 znakov, pričom prvé 2 znaky sú SK; správnosť IBAN si môžete skontrolovať na internetovej stránke www.unicreditbank.sk v časti Užitočné

informácie – IBAN validátor; ak nepoznáte IBAN príjemcu, použite formulár uvedený v bode 2.5 a) tejto príručky;

(16)

f) do poľa „BIC príjemcu“ zadajte 8 miestny SWIFT kód banky príjemcu; uvedenie BIC príjemcu nie je povinné;

g) do poľa „Suma“ zadajte požadovanú sumu jednotlivej transakcie tak, že:

ak sa jedná o celú sumu v EUR bez centov, po zadaní údajov a stlačení klávesy (Tab) program automaticky doplní desatinnú čiarku a dve nuly (napr. zadáte 153 a stlačíte Tab - program doplní 153,00);

ak sa jedná o sumu s centami, po natypovaní sumy celých EUR zadajte desatinnú čiarku a sumu v centoch (napr. 25,80);

h) do polí určených pre variabilný, konštantný a špecifický symbol vpisujte iba numerické údaje;

i) údaje týkajúce sa miesta a dátumu vystavenia príkazu a rovnako aj identifikačné údaje doručiteľa môžete vyplniť priamo v počítači, alebo ručne, následne po vytlačení na hárok formátu A4. Ak vyplňujete dátum vystavenia v počítači, postupujte ako pri vyplňovaní dátumu splatnosti /bod 2.7 b)/.

2.8. Po vyplnení všetkých požadovaných polí je možné formulár vytlačiť na list papiera formátu A4, alebo uložiť spolu s obsahom.

Figure

Updating...

Related subjects :