PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI Vysoká škola Danubius 2014

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Full text

(1)

PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI Vysoká škola Danubius

2014

Časopisy:

Vedecké zahraničné časopisy (ABA) 0 Vedecké práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch (ADE) 3

ADE1 Need of interpersonal and social competences development of managers in the context of effective management / Andrea Jankurová.

In: Vestnik of Volga State University of Technology. – Yoshkar –Ola : Volga State University of Technology. – ISSN 2306-2800. – Roč. 23, č. 4, (2014), s. 23-29

ADE2 Sociálna otázka – filozofické, politické a právne reflexie : Social Issue – Philosophical, political and legal reflection / Marta Kečkéšová, Vasko Kusin. In: Aktuální otázky sociální politiky – teorie a praxe [elektronický dokument]. – Pardubice : University of Pardubice. Fakulty of Economics and Administration, 2014. – ISSN 1804-9109. – Roč. VIII., č. II, (2014), s. 37-49 [online].

ADE3 Ochrana slabšej strany – porovnanie európskeho a slovenského medzinárodného práva súkromného / Elena Júdová.

In: Acta Iuridica Olomucensia. Vedecký časopis právnický.- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci. Právnická fakulta, 2014. – ISSN 1801-0288.- Roč. IX, č. 1, (2014), s. 17-31.

Vedecké domáce časopisy (ABB) 0

Vedecké práce v nekarentovaných domácich časopisoch (ADF) 12

ADF1 Kompetentnosť pracovníkov verejnej správy v ČR / Andrea Jankurová.

In: Manažment podnikania a vecí verejných. Dialógy.- Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2014. ISSN 1337-0510. – Roč. IX, č. 25, (2014), s. 46-54.

ADF2 Vedenie a kontrola dokumentácie o prijímateľovi sociálnych služieb ako súčasť hodnotenia kvality poskytovania sociálnej a zdravotnej starostlivosti /Petronela Šebestová.

In: Revue spoločenských a humanitných vied. [elektronický zdroj]. – Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius. Fakulta sociálnych štúdií, 2014. – ISSN 1339-259X. – Roč. 2, č. 3,4, (2014), [online]

ADF3 Boom štúdia sociálnej práce na akademickej pôde Slovenska po roku 1989. /Stanislav Matulay.

In: Revue spoločenských a humanitných vied. [elektronický zdroj]. – Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius. Fakulta sociálnych štúdií, 2014. – ISSN 1339-259X. – Roč. 2, č. 3,4, (2014), [online]

(2)

ADF4 Ľudská kreativita a jej ekologické limity / Vasiľ Kusin.

In: Revue spoločenských a humanitných vied. [elektronický zdroj]. – Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius. Fakulta sociálnych štúdií, 2014. – ISSN 1339-259X. – Roč. 2, č. 3,4, (2014), [online]

ADF5 Špeciálna pedagogika a sociálna práca v andragogike / Antonín Kozoň.

In: Revue spoločenských a humanitných vied. [elektronický zdroj]. – Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius. Fakulta sociálnych štúdií, 2014. – ISSN 1339-259X. – Roč. 2, č. 3,4, (2014), [online]

ADF6 Poznámky k metodológii spoločenských vied / Ľubomír Holkovič.

In: Revue spoločenských a humanitných vied. [elektronický zdroj]. – Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius. Fakulta sociálnych štúdií, 2014. – ISSN 1339-259X. – Roč. 2, č. 2, (2014), [online]

ADF7 Sociálne vylúčenie v kontinuu dlhodobej nezamestnanosti – chudoby – bezdomovectva / Daniela Baková, Peter Jusko.

In: Revue spoločenských a humanitných vied. [elektronický zdroj]. – Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius. Fakulta sociálnych štúdií, 2014. – ISSN 1339-259X. – Roč. 2, č. 2, (2014), [online]

ADF8 The fight for Mixed Marriages / Jarmila Švihranová.

In: Asian and african studies. – Bratislava : Ústav orientalistiky. Slovenská akadémia vied, 2014.- ISSN 1335-1257. – Roč. 23, č. 2, (2014), s. 288-314. ADF9 Teoreticko-metodologické otázniky skúmania problematiky bezdomovectva /

Gabriela Šeboková, Denisa Šukolová, Jana Uhláriková, Daniela Baková. – Spôsob prístupu: http://www.spolocensko-humanitne-

revue.eu/sites/default/files/revue/Teoreticko-metodologick%C3%A9%20ot%C3%A1zniky%20

sk%C3%BAmania%20problematiky%20bezdomovectva.pdf.

In: Revue spoločenských a humanitných vied. [elektronický zdroj]. – Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius. Fakulta sociálnych štúdií, 2014. – ISSN 1339-259X. – Roč. 2, č. 1, (2014), [online]

ADF10 Legislatívne zmeny v občianskom práve / Matej Šebesta. – Spôsob prístupu: http://revue.vsdanubius.sk/sites/default/files/%C5%A0ebesta%2C%20M.%20-%20Legislativne%20zmeny%20v%20ob%C4%8Dianskom%20pr%C3%A1ve. pdf.

In: Revue spoločenských a humanitných vied. [elektronický zdroj]. – Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius. Fakulta sociálnych štúdií, 2014. – ISSN 1339-259X. – Roč. 2, č. 1, (2014), [online]

ADF11 Fenomén kreativity v sebarealizačnom procese osobnosti človeka : (Teoreticko-metodologické reflexie) / Vasiľ Kusin.- Spôsob prístupu:

http://revue.vsdanubius.sk/sites/default/files/Kusin%2C%20V.%20-%20Fenom%C3%A9n%20kreativity.pdf.

In: Revue spoločenských a humanitných vied. [elektronický zdroj]. – Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius. Fakulta sociálnych štúdií, 2014. – ISSN 1339-259X. – Roč. 2, č. 1, (2014), [online]

(3)

ADF12 Lernen mit Hypertext/Hypermedia / Alica Harajová.

In : Fórum cudzích jazykov. Časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov [elektronický zdroj]. – Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2014. – ISSN 1337-9321. – Roč. VI., č. 1, (2014), s. 14-20. [CD-rom]

Zahraničné odborné časopisy (BDE) 1

BDE1 Pro-inovatívne pokusy o experimentovanie na lokálnej úrovni Švédska: Projekt slobodných samosprávnych komún [online]. / Natália Kováčová, Simona Kováčová. – Spôsob prístupu: http://www.e-polis.cz/ze-zahranicniho-deni/857-

pro-inovativne-pokusy-o-experimentovanie-na-lokalnej-urovni-svedska-projekt-slobodnych-samospravnych-komun.html.

In: Internetový politologický časopis e-Polis. – ISSN 1801-1438. – 11.září 2014. Dostupné z www.e-polis.cz.

Domáce odborné časopisy (BDF) 2

BDF1 Lingvistická genocída, história pojmu a jeho súčasnosť vo vzťahu k vzdelávaniu / Jarmila Švihranová

In: Fórum cudzích jazykov. Časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov [elektronický zdroj]. – Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2014. – ISSN 1337-9321. – Roč. VI., č. 4, (2014), s. 55-61. [CD-rom].

BDE2 Etika výskumu v oblasti bezdomovectva / Daniela Baková.

In: Vychovávateľ. Časopis pedagógov. – Bratislava : Educatiopress, 2014. – ISSN 0139-6919. – Roč. LXIII, č. 3-4, (2014), s. 30-32.

Vedecké práce v medzinárodných zborníkoch z konferencií (AFC) 2

AFC1 Vzdelaná samospráva ako základný predpoklad kvalitných služieb pre občana / Eleonóra Kováčová.

In: Hradecké ekonomické dny 2014. Ekonomický rozvoj a management regionů. Sborník recenzovaných příspěvků Díl II. – Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. – ISBN 978-80-7435-367-3. – S. 48-56.

AFC2 Vplyv hospodárskej krízy na grécku ekonomiku [online] / Dušan Masár, Peter Mrázik. In: Sborník recenzovaných příspěvků Díl II. Hradecké ekonomické dny 2014. Ekonomický rozvoj a management regionů. – Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. – ISBN 978-80-7435-367-3. – S. 294-299.

Vedecké práce v domácich zborníkoch z konferencií (AFD) 9 AFD1 Mediácia v manažérskej praxi / Andrea Jankurová.

In: Aktuálne výzvy a perspektívy v mediácii. Mediácia v civilnom, obchodnom a trestnom práve [CD-rom]. – Bratislava : Asociácia mediátorov Slovenska, 2014. – ISBN 978-80-971616-1-3.- S. 299

AFD2 Kvalitatívna štúdia : resocializácia ľudí bez domova v Nitrianskom kraji / Daniela Baková.

In: Intervencia, terapia a resocializácia v systéme sociálnej pomoci. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej e-konferencie/ edt. Špánik, Miroslav –

(4)

Šrobárová, Eva. – Ružomberok : Verbum – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2014. – ISBN 978-80-561-0123-0. S. 7-9.

AFD3 Trestný čin neoprávneného nakladania s osobnými údajmi a jeho uplatnenie v zdravotníctve / Jozef Tóth.

In: Právo a medicína. – Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius. – ISBN 978-80-8167-007-7. S. 150-160.

AFD4 Faktory agresie pacientov voči sestrám pri výkone povolania / Martina Lepešiová, Mária Nemčeková, Katarína Žiaková.

In: Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci. – Ružomberok : VERBUM, 2014. – ISBN 978-80-561-0189-6. – S. 7-22.

AFD5 Právne aspekty v diele solúnskych bratov / Jozef Krajči.

In: Právno-kultúrne dedičstvo Veľkej Moravy a súčasnosť. – Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2014. – ISBN 978-80-8167-008-4. – S. 14-25.

AFD6 Zákonodarstvo Veľkej Moravy – formy a pramene práva / Jozef Kolárik. In: Právno-kultúrne dedičstvo Veľkej Moravy a súčasnosť.- Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2014. – ISBN 978-80-8167-008-4. – S. 26-38.

AFD7 Time management zamestnaných rodičov / Andrea Jankurová.

In: Time management. Rodinný život verzus pracovný čas a posolstvo osobnosti Bl.Sáry Salkaházi [elektronický dokument]. – Košice : Katolícka univerzita v Ružomberku. Teologická fakulta, 2014. – ISBN 978-80-7165-959-4.- S. 178-191. [CD-rom].

AFD8 Syndróm vyhorenia a jeho sociálne a zdravotné dôsledky nielen u sociálnych pracovníkov / Daniela Baková.

In: Time management rodinný život verzus pracovný čas a posolstvo osobnosti bl. Sáry Salkaházi [elektronický zdroj]. – Košice : Katolícka univerzita v Ružomberku. Teologická fakulta Košice, 2014. – ISBN 978-80-7165-959-4. – S. 115-122. [CD-rom].

AFD9 Význam socializácie v optike rodovosti – rodovo citlivý prístup v praxi sociálnej práce, poradenstva a edukácie /Hermína Mareková.

In: Najnovšie trendy a výzvy európskeho výskumu v edukačných vedách. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. – Trnava : Fakulta sociálnych vied. UCM v Trnave, 2014. – ISBN 978-80-8105-567-6. – S. 495-503.

Vyžiadané prednášky v zahraničí (AFA) 1

AFA1 Rozprava o sociálnom zdraví, chorobe a sociálnej práci / Antonín Kozoň. In: Sociálne zdravie jedinca a spoločnosti [elektronický zdroj]. – Trenčín : SpoSoIntE, 2014. – ISBN 978-80-89533-12-1. – S. 19-30. [CD-rom].

(5)

Knihy:

Ved. a umel. monografie v zahr. vydavateľstvách (AAA) 1

AAA1 Probácia a mediácia a jej aplikácia v praxi sociálnej práce / Lenka Haburajová Ilavská, Pavla Kodymová, Lýdia Lešková, Daniela Baková, Peter Vlčko. – 1. vyd. – Lodz (Poľsko) : vydavateľstvo WSP, 2014. – 204 s. : CD rom. – ISBN 978-83-92531-3-0.

Ved. a umel. monografie v dom. vydavateľstvách (AAB) 2

AAB1 Od ideológie k politike rasizmu : Nemecká juhozápadná Afrika (1884-1915) / Jarmila Švihranová. – 1. vyd. – Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2014. – 218 s. – ISBN 978-80-8167-020-6.

AAB2 Človek vo vede a filozofii / Mária Nemčeková, Zuzana Kulašiková. – 1. vyd.- Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius s.r.o., 2014. – 242 s. – ISBN 978-80-8167-012-1.

Odb. knižné publikácie v zahr. vydavateľstvách (BAA) 0 Odb. knižné publikácie v dom. vydavateľstvách (BAB) 0 Kapitoly vo ved. a umel. monografiách v zahr. vydavateľstvách (ABC) 5 ABC1 Zmeny v oblasti vládnutia / Mária Adamcová.

In: Bariéry a paradoxy demokracie / Peter Kulašik, Karolína Tichá (eds.). – České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2014.- ISBN 978-80-87472-78-1. – S. 176-187.

ABC2 Formy, možnosti a bariéry viacúrovňovej reprezentácie záujmov odborov / Monika Čambalíková.

In: Bariéry a paradoxy demokracie / Peter Kulašik, Karolína Tichá (eds.). – České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2014.- ISBN 978-80-87472-78-1. – S. 337-362.

ABC3 Politické správanie slovenských voličov vo voľbách do Európskeho parlamentu / Natália Kováčová, Simona Kováčová.

In: Bariéry a paradoxy demokracie / Peter Kulašik, Karolína Tichá (eds.). – České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2014.- ISBN 978-80-87472-78-1. – S. 244-271

ABC4 Dosahovanie zhody ako problém demokracie / Zuzana Kulašíková.

In: Bariéry a paradoxy demokracie / Peter Kulašik, Karolína Tichá (eds.). – České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2014.- ISBN 978-80-87472-78-1. – S. 42-58.

ABC5 Štvrťstoročie demokracie v strednej a východnej Európe / Peter Ondria, Aleš Kollár.

In: Bariéry a paradoxy demokracie / Peter Kulašik, Karolína Tichá (eds.). – České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2014.- ISBN 978-80-87472-78-1. – S. 8-25.

(6)

Kapitoly vo ved. a umel. monografiách v dom. vydavateľstvách (ABD) 1

ABD1 Arthur Gobineau a Esej o nerovnosti ľudských rás (1853-1855) / Jarmila Švihranová.

In: ACTA HISTORICA POSONIENSIA XXVII. JUDAICA ET HOLOCAUSTICA 5. Antisemitizmus a propaganda. – Bratislava Univerzita Komenského v Bratislave. Filozofická fakulta. Katedra všeobecných dejín. – Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií. – Poľský Inštitút Bratislava, 2014. – ISBN 978-80-8127-116-9. – S. 236-250.

Kapitoly v odb. publ. v zahr. vydavateľstvách (BBA) 0 Kapitoly v odb. publ. v dom. vydavateľstvách (BBB) 0 Vysokoškol. učebnice v zahr. vydavateľstvách (ACA) 0 Vysokoškol. učebnice v dom. vydavateľstvách (ACB) 3

ACB1 Základy psychológie [elektronický zdroj] / Antonín Kozoň. – 1. vyd. – Trenčín: SpoSoIntE, 2014. – 118 s. – ISBN 978-80-89533-14-5.

ACB2 Politická participácia občanov v podmienkach SR / Natália Kováčová. – 1. vyd. – Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius s.r.o., 2014. – 164 s. – ISBN 978-80-8167-022-0.

ACB3 Vybrané otázky z problematiky ekonómie / Dušan Masár. – 1.vyd. – Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius s.r.o., 2014. – 77 s. – ISBN 978-80-8167-021-3.

Kapitoly vo vysokoškol. učebniciach v zahr. vydavateľstvách (ACC) 0 Kapitoly vo vysokoškol. učebniciach v dom. vydavateľstvách (ACC) 2

ACD1 Obchodné právo pre manažérov : Právne postavenie podnikateľa podľa Obchodného zákonníka. Obchodné spoločnosti a družstvo / Daniela Gregušová, Tomáš Peráček. – 1. vyd. – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. – 167 s. – ISBN 978-80-223-3618-5.

ACD2 Obchodné právo pre manažérov : Obchodné záväzkové vzťahy / Daniela Gregušová, Tomáš Peráček. – 1. vyd. – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. – 159 s. – ISBN 978-80-223-3614-7.

Učebné texty (skriptá – prednášky, cvičenia) (BCI) 2

BCI1 Politiky EÚ / Dušan Dobrovodský. – 1. vyd. – Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2014. – 189 s. – ISBN 978-80-8167-003-9.

BCI2 Slovenčina pre všetkých I. [elektronický dokument]/ Alica Harajová – 1. vyd. – Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2014. – 978 s. [CD-rom]. – ISBN 978-80-8167-005-3.

(7)

Kapitoly v učebných textoch (BCK) 1 BCK1 Právne skutočnosti / Anton Dulak.

In: Občianske právo hmotné 1. Bratislava: Iuris Libri, 2014. – ISBN 978-80-89635-08-5. – S. 110-140.

Figure

Updating...

Related subjects :