TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE, TEOLOGICKÁ FAKULTA

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Full text

(1)

1

T

RNAVSKÁ

U

NIVERZITA V

T

RNAVE

,

T

EOLOGICKÁ FAKULTA Habilitačné konanie uchádzača: Adrian Kacian, RNDr., MA, PhD., PhD. Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:

Habilitačné konanie v študijnom odbore: 2.1.13 katolícka teológia

Názov habilitačnej práce: Komentár k Evanjeliu podľa Marka 15,1-47. Údaje z profesijného životopisu uchádzača:

Meno, Priezvisko, titul

Adrian Kacian, RNDr., MA, PhD., PhD., Mgr., Mgr. Rok narodenia 1970

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast

1988-1993: Matematicko-fyzikálna fakulta UK v Bratislave, Učiteľstvo matematiky a fyziky (Mgr.);

1996-2001: Evanjelická bohoslovecká fakulta UK v Bratislave, Evanjelická teológia (Mgr.);

1998-2000: Wheaton Graduate School, IL, USA, Biblické vedy (M.A.);

1995-2000: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave; Pravdepodobnosť a matematická štatistika (PhD.);

2007: Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici, Pravdepodobnosť a matematická štatistika (RNDr.);

2001-2008: Evanjelická bohoslovecká fakulta UK v Bratislave, Evanjelická teológia – Nový zákon (PhD.);

Ďalšie vzdelanie 2005-2006: Luther Seminary, St. Paul, MN, USA, Doktorandské štúdium;

Priebeh zamestnaní 1993-1995: Evanjelické gymnáziu v Tisovci, Učiteľ matematiky a fyziky;

1995- 1996: Matematicko-fyzikálna fakulta UK v Bratislave, Interný doktorand;

1996-1997: Fakulta elektrotechniky a informatiky, STU v Bratislave, Odborný asistent na katedre matematiky;

1997-1998: Matematický ústav SAV v Bratislave, Interný doktorand;

(2)

2

2000 – doteraz: Biblická škola v Martine, Akademický riaditeľ;

2001 – doteraz: Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline, Odborný asistent v odbore Biblické vedy, Nový zákon;

Priebeh pedagogickej činnosti

(pracovisko/predmety)

Pedagogická činnosť:

Od 23.9. 2002 ako plno-úväzkový pedagogický zamestnanec Fakulty humanitných vied (vtedy Fakulta prírodných vied) Žilinskej univerzity v Žiline na pozícii odborného asistenta v nasledovných študijnom odboroch:

 Učiteľstvo akademických predmetov v študijnom programe Učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii anglický jazyk a literatúra – náboženská výchova a matematika – náboženská výchova (denná forma štúdia, bakalársky aj magisterský stupeň)

 2.1.12 Teológia, študijný program Misijná práca s deťmi a mládežou (denná aj diaľková forma štúdia, bakalársky stupeň).

V týchto študijných programoch učí nasledovné predmety:

 Biblický prehľad (Bc. Stupeň, ZS – denná aj externá forma štúdia, 1+1)

 Nová zmluva I. – Dejiny novozmluvnej doby (Bc. Stupeň, LS – denná aj externá forma štúdia, 1+1)

 Nová zmluva II. – Úvod do Novej zmluvy (Bc. Stupeň, ZS – denná aj externá forma štúdia, 2+1)

 Nová zmluva III. – Teológia Novej zmluvy (Bc. Stupeň, LS – denná aj externá forma štúdia, 2+1)

 Nová zmluva IV. – Výklad textov Novej zmluvy (Bc. Stupeň, ZS – denná aj externá forma štúdia, 1+1)

 Hermeneutika (Bc. stupeň. ZS – denná forma štúdia, 1+1)

V rámci programu Erazmus vyučoval v ZS 2011-2013 nasledujúci predmet v angličtine:

 Introduction to the New Testament (Bc. Stupeň, ZS – denná forma štúdia, 2+1)

Odborné alebo umelecké zameranie

Preklad a výklad textov Nového zákona. Dejiny prvotnej cirkvi, Hermeneutika biblických textov.

Publikačná činnosť Vedecké práce:

1. ADF KACIAN, Adrian : Apostles before Paul and during Paul's times.In: Communications Scientific Letters of the University of Žilina. - ISSN 1335-4205. - Vol. 9, No. 2 (2007), pp. 13-16.[Kacian Adrian, 100%]

2. ADF KACIAN, Adrian : Antropológia u apoštola Pavla. In: Acta humanica. Aktuálne problémy výchovy k euroobčianstvu v dimenziách spoločensko-vedných odborov. - ISSN 1336-5126. - Č. 2 (2008), s. 47-52. [Kacian Adrian, 100%]

3. AED KACIAN, Adrian : Univerzalizmus spasenia a pravda evanjelia v Liste Galatským. In: Univerzalizmus apoštola Pavla. - Svit : Katolícke biblické dielo, 2009. - ISBN 978-80-89120-22-2. - S. 87-94. [Kacian Adrian, 100%] 4. AFD KACIAN, Adrian : Každý, kto spôsobuje chaos, neporiadok a zlé meno,

nech v zhromaždení mlčí! Pokus o kontextuálnu interpretáciu 1 Kor 14:33b-36. In: Apoštol Pavol pre 21. Storočie. Misijné impulzy pre komunikáciu a inkulturáciu evanjelia v kontexte dnešnej spoločnosti. Zborník príspevkov z

(3)

3

vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej pri príležitosti vyvrcholenia roku apoštola Pavla. - Martin : Centrum kresťanského

vzdelávania / Biblická škola, 2011. - ISBN 978-80-970831-8-2. - S. 45-56. [Kacian Adrian, 100%]

5. AAB GULÁN, Tomáš a kol. : Veľký katechizmus s historicko-teologickými úvodmi ; vedecký redaktor: Ľubomír Stanček. - 1. vyd. - Bardejov; Martin : Cirkevný zbor ECAV; Centrum kresťanského vzdelávania -Biblická škola, 2011. - 215 s., [AH 5,5]. - ISBN 978-80-970704-4-1. [Kacian Adrian, 29%, 1,6 AH]

6. AAA SLIVKA, Daniel a kol. : Christian churches in post-communist Slovakia: current challenges and opportunities. - 1. vyd. - Salem, Virginia : Center for religion and society, Roanoke college, 2012. - 548 s. - ISBN 978-0-615-66671-6. [Kacian Adrian, 4%, 1.2AH]

7. AAB BRAUNSTEINER, Gloria a kol. : Marek : komentáre k Novému zákonu. 1. zv. - 1. vyd. - Trnava : Dobrá kniha, 2013. - 1036 s., [1497 NS]]. - ISBN 978-80-7141-792-7. [Kacian Adrian, 4,6%, AH 3,4 ]

8. AED KACIAN, Adrian : Kritické metódy skúmania evanjelií : Strašiak viery alebo pomôcky k porozumeniu textu?. In: Chápať a vysvetľovať. - Banská Bystrica: Katedra teológie a katechetiky, Pedagogická fakulta UMB, 2013. - ISBN 978-80-557-0531-6. - S. 58-76.[Kacian Adrian (100%)]

9. ADF KACIAN, Adrian : Príbeh Ježišovho narodenia (Lk 2,1-20): thriller so štastným koncom alebo čosi iné?.In: Teologický časopis. - ISSN 1336-3395. - Roč. 12, č. 1 (2014), s. 49-56.[Kacian Adrian (100%)]

10. AEC KACIAN, Adrian : The circle of love : the great commandment from the perspective of the gospel of Mark. In: Whom, why, and how one ought to love : biblical and theological perspectives on loving one’s neighbor. - Mahtomedi : Vision Slovakia, 2014. - ISBN 978-0-9913405-1-4. - S. 37-56.[Kacian Adrian (100%)]

11. ADN KACIAN, Adrian: Potestas gladii in Jesus´ trial [Právo meča v Ježišovom procese]. In: Communications : scientific letters of the University of Žilina. - ISSN 1335-4205. - Vol. 16, no. 3 (2014), s. 20-24.[Kacian Adrian (100%)]

12. AAA KACIAN, Adrian: Paul's apostolic authority and the authority of the truth of the gospel : a study of Galatians / Adrian Kacian. - 1. vyd. - Mathomedi, MN : Vision Slovakia, 2015. - 168 s. [AH 8,0]- ISBN 978-0-9913405-2-1.[Kacian Adrian (100%)]

13. ABC KACIAN, Adrian: Confirmation and the first Communion in the Evangelical Lutheran church of the augsburg confession in Slovakia. In: Current challenges and perspectives of confirmation in Lutheran churches in Slovakia and the USA./ editors: Debra J. Arfsten, Adrian Kacian, -

Mahtomedi, MN: Vision Slovakia, 2015. - ISBN 978-0-9913405-3-8. - S. 45-82 [AH 2,3].[Kacian Adrian (100%)]

14. ADM KUBALÍKOVÁ, Andrea & KACIAN, Adrian: Twenty-five years of continuing professional development of teachers in the post-communit era in Slovakia: the story of paths not taken. In: Professional Development in Education, ISSN: 1941-5265, pp. 1-18 | DOI:

10.1080/19415257.2015.1114958; 2016, available online at

(4)

4 Skriptá a učebné texty:

1. BCI KACIAN, Adrian: An Introduction to the New Testament [elektronický zdroj] : Part One: The Gospels and the Acts of the Apostles [Úvod do Novej zmluvy] Žilina : Žilinská univerzita v Žilina, 2008. - 69 s., [AH 4,6],

elektronický optický disk (CD-ROM). - Požiadavky na systém: CD-ROM mechanika.[Kacian Adrian (100%)]

Odborné práce:

1. BDF KACIAN, Adrian: Apoštol Pavel - pilier cirkvi alebo heretik? In: Cirkevné listy : mesačník slovenských evanjelikov augsburského vyznania. - ISSN 0139-9217. - Roč. 132, č. 9 (2008), s. 9-13.[Kacian Adrian (100%)] 2. BDF KACIAN, Adrian: Apoštol Pavel - mystická inšpirácia pre dnešné

kresťanstvo. In: Cirkevné listy : mesačník slovenských evanjelikov augsburského vyznania. - ISSN 0139-9217. - Roč. 137, č. 5 (2013), s. 8-12.[Kacian Adrian (100%)]

3. BDF KACIAN, Adrian: Môže byť niečo dobré na farizejoch? - časť I. : alternatívny a možno provokujúci pohľad na farizejov v dobe Ježiša Nazaretského. In: Evanjelický východ. - ISSN 1335-1656. - Roč. 4, č. 10 (2013), s. 26-27.[Kacian Adrian (100%)]

4. BDF KACIAN, Adrian: Farizeji ako ich nepoznáme II. In: Evanjelický východ. - ISSN 1335-1656. - Roč. 4, č. [11] (2013), s. 30-32.[Kacian Adrian (100%)]

5. BDF KACIAN, Adrian: Farizeji ako ich nepoznáme III. : Farizeji ako pokrytci, obielené hroby, neveriace pokolenie žiadajúce znamenia? In: Evanjelický východ. - ISSN 1335-1656. - Roč. 4, č. 12 (2013), s. 26-27.[Kacian Adrian (100%)]

6. BDF KACIAN, Adrian: Farizeji ako ich nepoznáme IV. : autorita a

postavenie zákona - hlavný rozdiel medzi Ježišom a farizejmi. In: Evanjelický východ. - ISSN 1335-1656. - Roč. 5, č. 1 (2014), s. 26-28.[Kacian Adrian (100%)]

Recenzie:

1. EDI KACIAN, Adrian: Pokus o interpretáciu nedávnej minulosti. In: Tvorba. - ISSN 1336-2526. - Roč. 23, č. 3 (2013), s. 22-28.Rec: Christian world community and the Cold War : international research conference in Bratislava on 5-8 September 2011 / Milan Žitný. - Bratislava : Evanjelická

bohoslovecká fakulta, 2012. - 366 s.[Kacian Adrian (100%)]

2. EDI KACIAN, Adrian: Je americký náboženský mainstream exotikou, alebo konečným domovom márnotratného Američana? In: Tvorba : Revue pre literatúru a kultúru. - ISSN 1336-2526. - (2015), s. 21-23. Rec.: Martin C. Putna, Obrazy z kulturních dějin americké religiozity, 333 strán. - Praha: Vyšehrad.[Kacian Adrian (100%)]

Redakčné a zostavovateľské práce, editorstvo:

1. FAIKACIAN, Adrian: Boh - darca života : pracovné materiály pre letnú Biblickú školu/ detský tábor / zostavovateľ: Paul Berge ... [et al.]. - Martin : Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV s Biblickou školou, 2008. - [99] s., 1 elektronický optický disk (CD-ROM). - ISBN 978-80-968542-5-7.[Berge Paul (12,5%) - Gilbertson Jan (12,5%) - Newstrom Karen (12,5%) - Olker Nancy (12,5%) - Gulán Tomáš (12,5%) - Hroboň Bohdan (12,5%) - Kacian

(5)

5

Adrian (12,5%) - Mineková Janka (12,5%)]

2. FAI KACIAN, Adrian: Trauerbegleitung in unterschiedlichen kulturellen, sozialen und religiösen Kontexten / zostavovatelia: Patrícia Dobríková ... [et al.]. - 1. vyd. - Dzięgielów : WARTO, 2015. - 189 s. - ISBN 978-83-63562-76-2. [Dobríková Patrícia (20%) - Gebhardt Walter (20%) - Giemza Grzegorz (20%) - Grajdian Vasile (20%) - Kacian Adrian (100%)]

3. FAI KACIAN, Adrian: Sprevádzanie smútiacich v medzináboženskom a medzikultúrnom kontexte / zostavovateľ: Adrian Kacian. - 1. vyd. - Martin : Biblická škola, 2015. - 143 s. - ISBN 978-80-968542-6-4. [Kacian Adrian (100%)]

4. FAI KACIAN, Adrian: Current Challanges and Perspectives of Confirmation in Lutheran Churches in Slovakia and the USA / editors: Debra J. Arfsten, Adrian Kacian. Vision Slovakia, 2015. – 279 s. – ISBN 978-0-9913405-3-8. Ohlasy na vedeckú

prácu

ADF KACIAN, Adrian : Antropológia u apoštola Pavla. In: Acta humanicaAktuálne problémy výchovy k euroobčianstvu v dimenziách

spoločensko-vedných odborov. - ISSN 1336-5126. - Č. 2 (2008), s. 47-52. [Kacian Adrian, 100%].

Ohlasy:

2014 [1] HROBOŇ, B. A Proposal for understanding imago Dei as process of sanctification. In: Communio Viatorum. ISSN 0010-3713, 2014, vol. 56, iss. 1, s. 3-22. SCI

2012

[4] VALČO, M. The "new perspective" on Paul and the "introspective conscience" of the West. In: Justification according to Paul : exegetical and theological perspectives. Bratislava : Comenius University, 2012. ISBN 978-80-223-3174-6, s. 206-230.

2009

[4] VALČO, M. Reflexia Pavlovho chápania Starého zákona v spisoch apoštolských otcov. In: Pavlova rétorika na pozadí Starého zákona : zborník prednášok z

medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci projektu "Biblické dni". Prešov: Prešovská univerzita, 2009. ISBN 978-80-555-0034-8, s. 170-183.

2009

[4] VALČO, M. Slová ustanovenia eucharistie v podaní apoštola Pavla a ich

interpretácia u Martina Chemnitza. In: Univerzalizmus apoštola Pavla. Svit : Katolícke biblické dielo, 2009. ISBN 978-80-89120-22-2, s. 74-85.

2009 [4] VALČO, M. Význam Božieho zjavenia pre kresťanskú teológiu. In: Acta humanica. ISSN 1336-5126, 2009, č. 2, s. 291-303.

2008

[4] VALČO, M. From creation to redemption: Themes in Lutheran dogmatics for teachers of Christian education in public schools. Žilina : Žilinská univerzita, 2008. ISBN 978-80-8070-938-9, s. 77.

AED KACIAN, Adrian : Univerzalizmus spasenia a pravda evanjelia v Liste Galatským. In: Univerzalizmus apoštola Pavla. - Svit : Katolícke biblické dielo, 2009. - ISBN 978-80-89120-22-2. - S. 87-94. [Kacian Adrian, 100%].

Ohlasy:

2012

[4] VALČO, M. The "new perspective" on Paul and the "introspective conscience" of the West. In: Justification according to Paul : exegetical and theological perspectives. Bratislava : Comenius University, 2012. ISBN 978-80-223-3174-6, s. 206-230.

AAA SLIVKA, Daniel a kol. : Christian churches in post-communist Slovakia: current challenges and opportunities. - 1. vyd. - Salem, Virginia : Center for religion and society, Roanoke college, 2012. - 548 s. - ISBN 978-0-615-66671-6. [Kacian Adrian, 4%].

(6)

6

Ohlasy:

2015

[1] KRÁLIK, R. Key philosophical-theological concepts of Soren Kierkegaard in the work of Paul Tillich. In: European Journal of Science and Theology. ISSN 1841-0464, 2015, vol. 11, iss. 4, s. 179-188. SCOPUS

2015

[5] ONDRASEK, L. Valčo and Slivka's "Christian Churches in Post-Communist Slovakia: Current Challenges and Opportunities" - Book Review. In: Occasional Papers on Religion in Eastern Europe. ISSN 1069-4781, 2015, vol. 35, iss. 3, s. 60-66.

2014 [4] HANESOVÁ, D. Vybrané aspekty prieniku religiozity a edukácie v SR a ČR. In: Testimonium fidei. ISSN 1339-3685, 2014, roč. 2, č. 1, s. 95-108.

2014

[3] SORYS, S. Religia, organizacje kościelne i patologia społeczna. In: Kultúra, religiozita a spoločnosť: skúmanie vzájomných interakcií. Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2014. ISBN 978-961-6894-35-7, s. 43-61.

2013

[3] BOEHME, A. The Church and the Culture of the Millennials - The Best or Worst of Times?. In Missio Apostolica - Journal of the Lutheran Society for Missiology. ISSN 1068-3151, 2013, roč. 21, č. 1, s. 95-124.

2013 [5] FABINY, T. Követendő példa [a review of Christian Churches in Post-Communist Slovakia]. In: Credo: Evangélikus folyóirat. ISSN 1219-6800, 2013, roč. 19, č. 2, s. 72-74. 2013 [6] HANES, P. Cirkev v postkomunizme na Slovensku. In: Testimonium fidei : časopis pre teológiu a katechetiku. ISSN 1339-3685, 2013, roč. 1, č. 1, s. 97-99. 2013 [5] HANES, P. Christian Churches in Post-Communist Slovakia. In: Journal of

Interdisciplinary Studies. ISSN 0890-0132, 2014, vol. 26, no. 1/2, s. 216-217.

2013

[3] HANESOVÁ, D. Religiosity and its current educational context in Slovakia and in the Czech Republic. In: The Hungarian Educational Research Journal [online], 2013, č. 4 [cit. 2014.05.13]. Dostupné na:

<http://herj.lib.unideb.hu/index.php?oldal=cikkadatok&folyoirat_szam=&cikk_id=738&>. ISSN 2064-2199.

2013

[5] SCHNEKLOTH, C. Christian Churches in Post-Communist Slovakia: A Review. In: Lutheran Confessions [online], January 30, 2013 [cit. 2013.02.18]. Dostupné na internete:

<http://lutheranconfessions.blogspot.com/2013/01/christian-churches-in-post-communist.html>.

2013

[6] TOWNDROW, P. Christian churches in post-communist Slovakia: Current challenges and opportunities. In: Otázky žurnalistiky. ISSN 0322-7049, 2013, roč. 56, č. 3-4, s. 73-76.

AAB BRAUNSTEINER, Gloria a kol. : Marek : komentáre k Novému zákonu. 1. zv. - 1. vyd. - Trnava : Dobrá kniha, 2013. - 1036 s., [1497 NS]]. - ISBN 978-80-7141-792-7. [Kacian Adrian, 4,6%]

Ohlasy:

2013

[4] CSONTOS, L. Sloboda ako n utná podmienka manželskej a rodinnej lásky., 2013. In ZAVIŠ, M - CSONTOS, L. - KYSELICA, J. - Manželstvo a rodina v náboženskom kontexte : monografia. - 1. vyd. - Trnava: Dobrá kniha, 2013. - ISBN 978-80-7141-814-6 , s. 57-93.

2013

[4] KYSELICA, J. Starostlivá materská láska Cirkvi k rozvedeným a znovu sobášeným : vo svetle apoštolskej exhortácie Familiaris consortio, č. 84., 2013. In ZAVIŠ, M - CSONTOS, L. - KYSELICA, J. - Manželstvo a rodina v náboženskom kontexte : monografia. - 1. vyd. - Trnava: Dobrá kniha, 2013. - ISBN 978-80-7141-814-6 , s. 95-130.

2014

[6] TICHÝ, L. Marek (Komentáre k Novému zákonu 1), Trnava: Dobrá kniha, 2013. 1036 s. ISBN 978-80-7141-792-7. In: Studia Biblica Slovaka. ISSN 1338-0141, 2014, roč. 6, č. 1, s. 119-128.

(7)

7

svätej omše vo vzťahu k príprave tretieho typického vydania rímskeho misála v slovenčine. In Liturgia : časopis pre liturgickú obnovu, roč. 24, č. 1, 2014, s. 50-78. ISSN 1210-0676.. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/9344.pdf

2015 [4] VARŠO, M. Ozeáš, Joel, Amos. Komentáre k Starému zákonu. 4. zv. Bratislava :

Teologická fakulta Trnavskej univerzity; Kežmarok : Vivit, 2015. ISBN 978-80-8175-003-8, s. 325, 398.

DAI Paul's apostolic authority and the authority of the truth of the gospel : (A study of Galatians) / Adrian Kacian ; supervisor: Ján Grešo. - Bratislava, 2008. - 126 s.[Kacian Adrian (100%)]

Ohlasy:

2012 [4] KIŠŠ, I. The striving of Jesus and later of apostle Paul for reformation of Jewish theology and piety. In: Justification according to Paul. Bratislava : Comenius University, 2012. ISBN 978-80-223-3174-6, s. 170.

BCI KACIAN, Adrian: An Introduction to the New Testament [elektronický zdroj] : Part One: The Gospels and the Acts of the Apostles [Úvod do Novej zmluvy] Žilina : Zilinská univerzita v Žilina, 2008. - 69 s., 1 elektronický optický disk (CD-ROM). - Požiadavky na systém: CD-ROM mechanika.[Kacian Adrian (100%)]

Ohlasy:

2012

[3] VALČOVÁ, K. The theology of the worship service according to Martin Luther [online]. In E-Theologos. Theological revue of Greek Catholic Theological Faculty, 2012, č. 1, s. 76 [cit. 2012.06.08]. Dostupné na internete:

<http://versita.metapress.com/content/f66u558740287h8k/fulltext.pdf>. ISSN 1338-1350.

2011

[3] VALČO, M. Sedes doctrinae in the eucharistic christology of Martin Chemnitz. In Roczniki Theologiczno - pastoralne 5. Tarnów : BW Tarnów, 2011. ISBN 978-83-932579-0-4, č. 5, s. 144-160.

Účasť na grantoch Zahraničné granty:

 Študijný program vysokoškolského vzdelávania pre európsky trh práce (Európsky sociálny fond) na Žilinskej univerzite v Žiline (2006 - 2008). Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Michal Valčo, PhD., Spoluriešitelia: mim.prof. ThDr. Peter Gažík; Mgr. Adrian Kacian PhD.; Ing. Bohdan Hroboň, MA. PhD.; Mgr. Katarína Valčová, PhD.; Mgr. Tomáš Gulán.

 Christian Churches in Post-Communist Slovakia: Current Challenges and Opportunities (2013-2014). Grantová schéma: Religion and Society, Center for Religion and Society, Roanoke College, VA, USA..

Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Michal Valčo, PhD. Spoluriešiteľ: RNDr. Adrian Kacian, PhD. a ďalší.

 The current challenges and perspectives of confirmation education in Lutheran churches in Slovakia and the USA (2014-2015). Grantová schéma: Religion and Education. Concordia University Chicago, IL, USA. Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Adrian Kacian, PhD.

(8)

8

Kontaktná adresa Záborie 71, 038 03 Záborie; tel 0918 828 560

Pozn.: Údaje zverejnené podľa § 2a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo

umelecko-pedagogických titulov docent a profesor.

V Bratislave, 21.3.2016

Figure

Updating...

Related subjects :