PRZYK ADY ZABUDOWY EXAMPLES OF ASSEMBLY EINBAUMÖGLICHKEITEN

24 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Full text

(1)
(2)
(3)

MB-78EI

PRZYK

à

ADY ZABUDOWY

EXAMPLES OF ASSEMBLY

ɉɊɂɆȿɊɕ

ɁȺɋɌɊɈɃɄɂ

(4)

EI45, EI60. Przyk

á

ad zabudowy - osadzenie progu

EI45, EI60. Setting a threshold - an example of assembly

EI45, EI60.

ɉɪɢɦɟɪ

ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ

-

ɡɚɞɟɥɤɚ

ɩɨɪɨɝɚ

EI45, EI60. Einbaumöglichkeiten - Einbau einer Schwelle

Przykáad osadzenia progu drzwi zewnĊtrznych z dociepleniem. Analogicznie osadziü drzwi klasy EW15, EW30, EI15, EI30, EI90. Setting the threshold of external insulated door - an example. Analogical installation of the door of EW15, EW30, EI15, EI30, EI90 class.

ɉɪɢɦɟɪɡɚɞɟɥɤɢɩɨɪɨɝɚɧɚɪɭɠɧɵɯɬɟɩɥɨɡɚɳɢɬɧɵɯɞɜɟɪɟɣ. ɂɞɟɧɬɢɱɧɵɦɨɛɪɚɡɨɦɜɵɩɨɥɧɢɬɶɡɚɞɟɥɤɭɞɜɟɪɟɣɤɥɚɫɫɚ EW15, EW30, EI15, EI30, EI90.

Einbau einer Schwelle für wärmegedämmte Außentür - Beispiel. Analog sind Türen EW15, EW30, EI15, EI30 und EI90 einzubauen.

1

Folia paroprzepuszczalna

Steam foil

ɉɚɪɨɩɪɨɧɢɰɚɟɦɚɹ

ɮɨɥɶɝɚ

Dampfdiffusionsfolie

1

Podk

á

adka ognioodporna

Fireproof washer

Ɉɝɧɟɫɬɨɣɤɚɹ

ɩɨɞɤɥɚɞɤɚ

Brandsichere Unterlage

1a

We

á

na mineralna lub pianka PU

ogniochronna

Mineral wool or fireproof PU foam

Ɇɢɧɟɪɚɥɶɧɚɹ

ɜɚɬɚ

ɢɥɢ

ɨɝɧɟɫɬɨɣɤɢɣ

ɩɟɧɨɩɨɥɢɭɪɟɬɚɧ

Mineralwolle oder PU-Brandschutzschaum

Folia paroszczelna

Steam-tight foil

Ɏɨɥɶɝɚ

ɩɚɪɨɧɟɩɪɨɧɢɰɚɟɦɚɹ

Dampfsperrfolie

Silikon lub akryl ogniochronny

Fireproof silicone or acrylic

O

ɝɧɟɫɬɨɣɤɢɣ

c

ɢɥɢɤɨɧɨɜɵɣ

ɝɟɪɦɟɬɢɤ

ɢɥɢ

o

ɝɧɟɫɬɨɣɤɢɣ

ɚɤɪɢɥ

Brandschutzsilikon oder -acry

Skala 1:1

(5)

1

1

EI45, EI60. Przyk

á

ad zabudowy - osadzenie drzwi zewn

Ċ

trznych

EI45, EI60. Installation of external door - an example of assembly

EI45, EI60.

ɉɪɢɦɟɪ

ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ

-

ɡɚɞɟɥɤɚ

ɧɚɪɭɠɧɨɣ

ɞɜɟɪɢ

EI45, EI60. Einbaumöglichkeiten - Einbau einer Außentür

Przykáad osadzenia poprzeczki górnej drzwi zewnĊtrznych z dociepleniem. Analogicznie osadziü drzwi klasy EW15, EW30, EI15, EI30, EI90. Setting the top rail in insulated external door - an example. Analogical installation of the door of EW15, EW30, EI15, EI30, EI90 class.

ɉɪɢɦɟɪɡɚɞɟɥɤɢɜɟɪɯɧɟɝɨɢɦɩɨɫɬɚɧɚɪɭɠɧɵɯɬɟɩɥɨɡɚɳɢɬɧɵɯɞɜɟɪɟɣ.

ɂɞɟɧɬɢɱɧɵɦɨɛɪɚɡɨɦɜɵɩɨɥɧɢɬɶɡɚɞɟɥɤɭɞɜɟɪɟɣɤɥɚɫɫɚ EW15, EW30, EI15, EI30, EI90.

Einbau des oberen Querträgers der wärmegedämmten Außentür - Beispiel. Analog sind Türen EW15, EW30, EI15, EI30 und EI90 einzubauen.

Folia paroprzepuszczalna

Steam foil

ɉɚɪɨɩɪɨɧɢɰɚɟɦɚɹ

ɮɨɥɶɝɚ

Dampffolie

80322086

Silikon lub akryl ogniochronny

Fireproof silicone or acrylic

O

ɝɧɟɫɬɨɣɤɢɣ

c

ɢɥɢɤɨɧɨɜɵɣ

ɝɟɪɦɟɬɢɤ

ɢɥɢ

o

ɝɧɟɫɬɨɣɤɢɣ

ɚɤɪɢɥ

Brandschutzsilikon oder -acryl

Silikon lub akryl ogniochronny

Fireproof silicone or acrylic

O

ɝɧɟɫɬɨɣɤɢɣ

c

ɢɥɢɤɨɧɨɜɵɣ

ɝɟɪɦɟɬɢɤ

ɢɥɢ

o

ɝɧɟɫɬɨɣɤɢɣ

ɚɤɪɢɥ

Brandschutzsilikon oder -acryl

We

á

na mineralna lub pianka PU ogniochronna

Mineral wool or fireproof PU foam

Ɇɢɧɟɪɚɥɶɧɚɹ

ɜɚɬɚ

ɢɥɢ

ɨɝɧɟɫɬɨɣɤɢɣ

ɩɟɧɨɩɨɥɢɭɪɟɬɚɧ

Mineralwolle oder PU-Brandschutzschaum

(6)

1

1

EI45, EI60. Przyk

á

ad zabudowy - osadzenie okna zewn

Ċ

trznego

EI45, EI60. External window installation - an example of assembly

EI45, EI60.

ɉɪɢɦɟɪ

ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ

-

ɡɚɞɟɥɤɚ

ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ

ɨɤɧɚ

EI45, EI60. Einbaumöglichkeiten - Einbau eines Außenfensters

Przykáad osadzenia okna zewnĊtrznego z dociepleniem. Analogicznie osadziü okno klasy EW15, EW30, EI15, EI30, EI90.

Installation of insulated external window - an example. Analogical installation of the window of EW15, EW30, EI15, EI30, EI90 class. ɉɪɢɦɟɪɡɚɞɟɥɤɢɩɨɪɨɝɚɧɚɪɭɠɧɨɝɨɨɤɧɚɫɬɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɟɣ. ɂɞɟɧɬɢɱɧɵɦɨɛɪɚɡɨɦɜɵɩɨɥɧɢɬɶɡɚɞɟɥɤɭɨɤɧɚɤɥɚɫɫɚ EW15, EW30, EI15, EI30, EI90.

Einbau eines wärmegedämmten Außenfensters - Beispiel. Analog sind Fenster EW15, EW30, EI15, EI30 und EI90 einzubauen.

MB-78EI

Folia paroprzepuszczalna

Steam foil

ɉɚɪɨɩɪɨɧɢɰɚɟɦɚɹ

ɮɨɥɶɝɚ

Dampfdiffusionsfolie

We

á

na mineralna

Mineral wool

Ɇɢɧɟɪɚɥɶɧɚɹ

ɜɚɬɚ

Mineralwolle

80322086

We

á

na mineralna lub pianka PU

ogniochronna

Mineral wool or fireproof PU foam

Ɇɢɧɟɪɚɥɶɧɚɹ

ɜɚɬɚ

ɢɥɢ

ɨɝɧɟɫɬɨɣɤɢɣ

ɩɟɧɨɩɨɥɢɭɪɟɬɚɧ

Mineralwolle oder

PU-Brandschutzschaum

Silikon lub akryl ogniochronny

Fireproof silicone or acrylic

O

ɝɧɟɫɬɨɣɤɢɣ

c

ɢɥɢɤɨɧɨɜɵɣ

ɝɟɪɦɟɬɢɤ

ɢɥɢ

o

ɝɧɟɫɬɨɣɤɢɣ

ɚɤɪɢɥ

Brandschutzsilikon oder -acryl

Silikon lub akryl ogniochronny

Fireproof silicone or acrylic

O

ɝɧɟɫɬɨɣɤɢɣ

c

ɢɥɢɤɨɧɨɜɵɣ

ɝɟɪɦɟɬɢɤ

ɢɥɢ

o

ɝɧɟɫɬɨɣɤɢɣ

ɚɤɪɢɥ

Brandschutzsilikon oder -acryl

(7)

EI45, EI60. Przyk

á

ad zabudowy - osadzenie dolne okna

EI45, EI60. Bottom setting of a window - an example of assembly

EI45, EI60.

ɉɪɢɦɟɪ

ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ

-

ɧɢɠɧɹɹ

ɡɚɞɟɥɤɚ

ɨɤɧɚ

EI45, EI60. Einbaumöglichkeiten - unteres Fensteranschlagen

1

Przykáad osadzenia okna zewnĊtrznego z dociepleniem. Analogicznie osadziü okno klasy EW15, EW30, EI15, EI30, EI90.

Installation of insulated external window - an example. Analogical installation of the window of EW15, EW30, EI15, EI30, EI90 class.

ɉɪɢɦɟɪɡɚɞɟɥɤɢɩɨɪɨɝɚɧɚɪɭɠɧɨɝɨɨɤɧɚɫɬɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɟɣ. ɂɞɟɧɬɢɱɧɵɦɨɛɪɚɡɨɦɜɵɩɨɥɧɢɬɶɡɚɞɟɥɤɭɨɤɧɚɤɥɚɫɫɚ EW15, EW30, EI15, EI30, EI90.

Einbau eines wärmegedämmten Außenfensters - Beispiel. Analog sind Fenster EW15, EW30, EI15, EI30 und EI90 einzubauen.

Folia paroprzepuszczalna

Steam foil

ɉɚɪɨɩɪɨɧɢɰɚɟɦɚɹ

ɮɨɥɶɝɚ

Dampfdiffusionsfolie

Podk

á

adka ognioodporna

Fireproof washer

Ɉɝɧɟɫɬɨɣɤɚɹ

ɩɨɞɤɥɚɞɤɚ

Brandsichere Unterlage

We

á

na mineralna

Mineral wool

Ɇɢɧɟɪɚɥɶɧɚɹ

ɜɚɬɚ

Mineralwolle

1a

Folia paroszczelna

Steam-tight foil

Ɏɨɥɶɝɚ

ɩɚɪɨɧɟɩɪɨɧɢɰɚɟɦɚɹ

Dampfsperrfolie

1

Silikon lub akryl ogniochronny

Fireproof silicone or acrylic

O

ɝɧɟɫɬɨɣɤɢɣ

c

ɢɥɢɤɨɧɨɜɵɣ

ɝɟɪɦɟɬɢɤ

ɢɥɢ

o

ɝɧɟɫɬɨɣɤɢɣ

ɚɤɪɢɥ

Brandschutzsilikon oder -acryl

(8)

1

1

EI45, EI60. Przyk

á

ad zabudowy - osadzenie drzwi wewn

Ċ

trznych

EI45, EI60. An example of assembly - setting the internal door

EI45, EI60.

ɉɪɢɦɟɪ

ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ

-

ɡɚɞɟɥɤɚ

ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ

ɞɜɟɪɟɣ

EI45, EI60. Einbaumöglichkeiten - Einbau einer Außentür

Przykáad osadzenia poprzeczki górnej drzwi wewnĊtrznych. Analogicznie osadziü drzwi klasy EW15, EW30, EI15, EI30, EI90. Setting the top rail in insulated external door - an example. Analogical installation of the door of EW15, EW30, EI15, EI30, EI90 class.

ɉɪɢɦɟɪɡɚɞɟɥɤɢɜɟɪɯɧɟɝɨɢɦɩɨɫɬɚɧɚɪɭɠɧɵɯɞɜɟɪɟɣ. ɂɞɟɧɬɢɱɧɵɦɨɛɪɚɡɨɦɜɵɩɨɥɧɢɬɶɡɚɞɟɥɤɭɞɜɟɪɟɣɤɥɚɫɫɚ EW15, EW30, EI15, EI30, EI90.

Einbau des oberen Querträgers der wärmegedämmten Innentür - Beispiel. Analog sind Türen EW15, EW30, EI15, EI30 und EI90 einzubauen

1a

Podk

á

adka ognioodporna

Fireproof washer

Ɉɝɧɟɫɬɨɣɤɚɹ

ɩɨɞɤɥɚɞɤɚ

Brandsichere Unterlage

Silikon lub akryl ogniochronny

Fireproof silicone or acrylic

O

ɝɧɟɫɬɨɣɤɢɣ

c

ɢɥɢɤɨɧɨɜɵɣ

ɝɟɪɦɟɬɢɤ

ɢɥɢ

o

ɝɧɟɫɬɨɣɤɢɣ

ɚɤɪɢɥ

Brandschutzsilikon oder -acryl

We

á

na mineralna lub pianka PU

ogniochronna

Mineral wool or fireproof PU foam

Ɇɢɧɟɪɚɥɶɧɚɹ

ɜɚɬɚ

ɢɥɢ

ɨɝɧɟɫɬɨɣɤɢɣ

ɩɟɧɨɩɨɥɢɭɪɟɬɚɧ

Mineralwolle oder PU-Brandschutzschaum

MB-78EI

(9)

Skala 1:1

1

1

EI45, EI60. Przyk

á

ad zabudowy - osadzenie okna wewn

Ċ

trznego

EI45, EI60. An example of assembly - bottom setting of the window

EI45, EI60.

ɉɪɢɦɟɪ

ɡɚɞɟɥɤɢ

ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ

ɨɤɧɚ

EI45, EI60. Einbaumöglichkeiten - Einbau des Innenfensters

Przykáad osadzenia okna wewnĊtrznego. Analogicznie osadziü okno klasy EW15, EW30, EI15, EI30, EI90.

An example of internal window installation. Analogical installation of the window of EW15, EW30, EI15, EI30, EI90 class.

ɉɪɢɦɟɪɡɚɞɟɥɤɢɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨɨɤɧɚ. ɂɞɟɧɬɢɱɧɵɦɨɛɪɚɡɨɦɜɵɩɨɥɧɢɬɶɡɚɞɟɥɤɭɨɤɧɚɤɥɚɫɫɚ EW15, EW30, EI15, EI30, EI90.

Einbau des Innenfensters - Beispiel. Analog sind Fenster EW15, EW30, EI15, EI30 und EI90 einzubauen.

Podk

á

adka ognioodporna

Fireproof washer

Ɉɝɧɟɫɬɨɣɤɚɹ

ɩɨɞɤɥɚɞɤɚ

Brandsichere Unterlage

1a

We

á

na mineralna lub pianka PU

ogniochronna

Mineral wool or fireproof PU foam

Ɇɢɧɟɪɚɥɶɧɚɹ

ɜɚɬɚ

ɢɥɢ

ɨɝɧɟɫɬɨɣɤɢɣ

ɩɟɧɨɩɨɥɢɭɪɟɬɚɧ

Mineralwolle oder

PU-Brandschutzschaum

Silikon lub akryl ogniochronny

Fireproof silicone or acrylic

O

ɝɧɟɫɬɨɣɤɢɣ

c

ɢɥɢɤɨɧɨɜɵɣ

ɝɟɪɦɟɬɢɤ

ɢɥɢ

o

ɝɧɟɫɬɨɣɤɢɣ

ɚɤɪɢɥ

Brandschutzsilikon oder -acryl

(10)

Skala 1:1

EI45, EI60. Przyk

á

ad zabudowy - osadzenie dolne okna

EI45, EI60. An example of assembly - bottom setting of the window

EI45, EI60.

ɉɪɢɦɟɪ

ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ

-

ɧɢɠɧɹɹ

ɡɚɞɟɥɤɚ

ɨɤɧɚ

EI45, EI60. Einbaumöglichkeiten - unteres Fensteranschlagen

1

1

Silikon

Przykáad osadzenia okna wewnĊtrznego. Analogicznie osadziü okna klasy EW15, EW30, EI15, EI30, EI90.

An example of internal window installation. Analogical installation of the window of EW15, EW30, EI15, EI30, EI90 class.

ɉɪɢɦɟɪɡɚɞɟɥɤɢɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨɨɤɧɚ. ɂɞɟɧɬɢɱɧɵɦɨɛɪɚɡɨɦɜɵɩɨɥɧɢɬɶɡɚɞɟɥɤɭɨɤɧɚɤɥɚɫɫɚ EW15, EW30, EI15, EI30, EI90. Einbau des Innenfensters - Beispiel. Analog sind Fenster EW15, EW30, EI15, EI30 und EI90 einzubauen.

1a

(11)

1

80322086

1

We

á

na mineralna

Mineral wool

Ɇɢɧɟɪɚɥɶɧɚɹ

ɜɚɬɚ

Mineralwolle

Przykáad osadzenia okna wewnĊtrznego. Analogicznie osadziü okna klasy EW15, EW30, EI15, EI30, EI90. Wybrania pod kotwe w páycie GKF uzupeániü gipsem.

An example of internal window installation. Analogical installation of the window of EW15, EW30, EI15, EI30, EI90 class. The chamber in GKF panel bored to hold an anchor should be filled with plaster.

ɉɪɢɦɟɪɡɚɞɟɥɤɢɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨɨɤɧɚ. ɂɞɟɧɬɢɱɧɵɦɨɛɪɚɡɨɦɜɵɩɨɥɧɢɬɶɡɚɞɟɥɤɭɨɤɧɚɤɥɚɫɫɚ EW15, EW30, EI15, EI30, EI90.

Ɉɬɜɟɪɫɬɜɢɹɩɨɞɚɧɤɟɪɜɩɥɢɬɟ GKF ɞɨɩɨɥɧɢɬɶɝɢɩɫɨɦ.

Einbau des Innenfensters - Beispiel. Analog sind Fenster EW15, EW30, EI15, EI30 und EI90 einzubauen. Aussparungen für den Anker in der GFK-Platte mit Gips füllen.

EI45, EI60. Przyk

á

ad zabudowy do

Ğ

cian szkieletowych z p

á

yt GKF

EI45, EI60. An example of the GKF framework walls assembly

EI45, EI60.

ɉɪɢɦɟɪ

ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ

ɤ

ɤɚɪɤɚɫɧɵɦ

ɫɬɟɧɚɦ

ɢɡ

ɩɥɢɬ

GKF

EI45, EI60. Einbaumöglichkeiten für Fachwerkwände aus GFK-Platten

Silikon lub akryl ogniochronny

Fireproof silicone or acrylic

O

ɝɧɟɫɬɨɣɤɢɣ

c

ɢɥɢɤɨɧɨɜɵɣ

ɝɟɪɦɟɬɢɤ

ɢɥɢ

o

ɝɧɟɫɬɨɣɤɢɣ

ɚɤɪɢɥ

Brandschutzsilikon oder -acryl

MB-78EI

(12)

1

Przykáad osadzenia okna wewnĊtrznego. Analogicznie osadziü okna klasy EW15, EW30, EI15, EI30, EI90.

An example of internal window installation. Analogical installation of the window of EW15, EW30, EI15, EI30, EI90 class.

ɉɪɢɦɟɪɡɚɞɟɥɤɢɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨɨɤɧɚ. ɂɞɟɧɬɢɱɧɵɦɨɛɪɚɡɨɦɜɵɩɨɥɧɢɬɶɡɚɞɟɥɤɭɨɤɧɚɤɥɚɫɫɚ EW15, EW30, EI15, EI30, EI90. Einbau des Innenfensters - Beispiel. Analog sind Fenster EW15, EW30, EI15, EI30 und EI90 einzubauen.

EI45. EI60. Przyk

á

ad zabudowy do

Ğ

cian szkieletowych z p

á

yt GKF

EI45, EI60. An example of the GKF framework walls assembly

EI45, EI60.

ɉɪɢɦɟɪ

ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ

ɤ

ɤɚɪɤɚɫɧɵɦ

ɫɬɟɧɚɦ

ɢɡ

ɩɥɢɬ

GKF

EI45, EI60. Einbaumöglichkeiten für Fachwerkwände aus GFK-Platten

We

á

na mineralna

Mineral wool

Ɇɢɧɟɪɚɥɶɧɚɹ

ɜɚɬɚ

Mineralwolle

1

Silikon lub akryl ogniochronny

Fireproof silicone or acrylic

O

ɝɧɟɫɬɨɣɤɢɣ

c

ɢɥɢɤɨɧɨɜɵɣ

ɝɟɪɦɟɬɢɤ

ɢɥɢ

o

ɝɧɟɫɬɨɣɤɢɣ

ɚɤɪɢɥ

Brandschutzsilikon oder -acryl

MB-78EI

(13)

80322086

1

1

EI45, EI60. Przyk

á

ad zabudowy do

Ğ

cian szkieletowych z p

á

yt GKF

EI45, EI60. An example of the GKF framework walls assembly

EI45, EI60.

ɉɪɢɦɟɪ

ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ

ɤ

ɤɚɪɤɚɫɧɵɦ

ɫɬɟɧɚɦ

ɢɡ

ɩɥɢɬ

GKF

EI45, EI60. Einbaumöglichkeiten für Fachwerkwände aus GFK-Platten

Przykáad osadzenia okna wewnĊtrznego. Analogicznie osadziü okna klasy EW15, EW30, EI15, EI30, EI90.

Wybrania pod kotwĊ w páycie GKF uzupeániü gipsem.

An example of internal window installation. Analogical installation of the window of EW15, EW30, EI15, EI30, EI90 class.

The chamber in GKF panel bored to hold an anchor should be filled with plaster.

ɉɪɢɦɟɪɡɚɞɟɥɤɢɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨɨɤɧɚ. ɂɞɟɧɬɢɱɧɵɦɨɛɪɚɡɨɦɜɵɩɨɥɧɢɬɶ

ɡɚɞɟɥɤɭɨɤɧɚɤɥɚɫɫɚ EW15, EW30, EI15, EI30, EI90.

Ɉɬɜɟɪɫɬɜɢɹɩɨɞɚɧɤɟɪɜɩɥɢɬɟ GKF ɞɨɩɨɥɧɢɬɶɝɢɩɫɨɦ.

Einbau des Innenfensters - Beispiel. Analog sind Fenster EW15, EW30, EI15, EI30

und EI90 einzubauen.

Aussparungen für den Anker in der GFK-Platte mit Gips füllen.

We

á

na mineralna

Mineral wool

Ɇɢɧɟɪɚɥɶɧɚɹ

ɜɚɬɚ

Mineralwolle

Silikon lub akryl ogniochronny

Fireproof silicone or acrylic

O

ɝɧɟɫɬɨɣɤɢɣ

c

ɢɥɢɤɨɧɨɜɵɣ

ɝɟɪɦɟɬɢɤ

ɢɥɢ

o

ɝɧɟɫɬɨɣɤɢɣ

ɚɤɪɢɥ

Brandschutzsilikon oder -acryl

MB-78EI

(14)

1

Przykáad osadzenia okna wewnĊtrznego. Analogicznie osadziü okna klasy EW15, EW30, EI15, EI30, EI90.

An example of internal window installation. Analogical installation of the window of EW15, EW30, EI15, EI30, EI90 class.

ɉɪɢɦɟɪɡɚɞɟɥɤɢɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨɨɤɧɚ. ɂɞɟɧɬɢɱɧɵɦɨɛɪɚɡɨɦɜɵɩɨɥɧɢɬɶɡɚɞɟɥɤɭɨɤɧɚɤɥɚɫɫɚ EW15, EW30, EI15, EI30, EI90. Einbau des Innenfensters - Beispiel. Analog sind Fenster EW15, EW30, EI15, EI30 und EI90 einzubauen.

EI45, EI60. Przyk

á

ad zabudowy do

Ğ

cian szkieletowych z p

á

yt GKF

EI45, EI60. An example of the GKF framework walls assembly

EI45, EI60.

ɉɪɢɦɟɪ

ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ

ɤ

ɤɚɪɤɚɫɧɵɦ

ɫɬɟɧɚɦ

ɢɡ

ɩɥɢɬ

GKF

EI45, EI60. Einbaumöglichkeiten für Fachwerkwände aus GFK-Platten

1

We

á

na mineralna

Mineral wool

Ɇɢɧɟɪɚɥɶɧɚɹ

ɜɚɬɚ

Mineralwolle

Silikon lub akryl ogniochronny

Fireproof silicone or acrylic

O

ɝɧɟɫɬɨɣɤɢɣ

c

ɢɥɢɤɨɧɨɜɵɣ

ɝɟɪɦɟɬɢɤ

ɢɥɢ

o

ɝɧɟɫɬɨɣɤɢɣ

ɚɤɪɢɥ

Brandschutzsilikon oder -acryl

MB-78EI

(15)

MB-78EI

DPA

PRZYK

à

ADY ZABUDOWY

EXAMPLES OF ASSEMBLY

ɉɊɂɆȿɊɕ

ɁȺɋɌɊɈɃɄɂ

(16)

MB-78EI

DPA

Skala 1:2

1

1

80322086

We

á

na mineralna

lub pianka PU ogniochronna

Mineral wool or fireproof PU foam

Ɇɢɧɟɪɚɥɶɧɚɹ

ɜɚɬɚ

ɢɥɢ

ɨɝɧɟɫɬɨɣɤɢɣ

ɩɟɧɨɩɨɥɢɭɪɟɬɚɧ

Mineralwolle oder

PU-Brandschutzschaum

1

Silikon lub akryl ogniochronny

Fireproof silicone or acrylic

O

ɝɧɟɫɬɨɣɤɢɣ

c

ɢɥɢɤɨɧɨɜɵɣ

ɝɟɪɦɟɬɢɤ

ɢɥɢ

o

ɝɧɟɫɬɨɣɤɢɣ

ɚɤɪɢɥ

Brandschutzsilikon oder -acryl

Przyk

á

ad zabudowy - górne osadzenie drzwi

Example of assembly - upper setting of door

ɉɪɢɦɟɪ

ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ

-

ɜɟɪɯɧɹɹ

ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ

ɞɜɟɪɟɣ

Beispiel der Bebauung - oberes Türanschlagen

Przykáad górnego osadzenia drzwi w murze monolitycznym docieplonym z zewnątrz. An example of upper setting of a door in the monolithic wall, insulated from outside.

ɉɪɢɦɟɪɜɟɪɯɧɟɣɡɚɫɬɪɨɣɤɢɞɜɟɪɟɣɜɦɨɧɨɥɢɬɧɨɣɫɬɟɧɟɨɬɟɩɥɟɧɧɨɣɫɧɚɪɭɠɢ.

(17)

Skala 1:2

2

2

80322086

We

á

na mineralna lub pianka PU ogniochronna

Mineral wool or fireproof PU foam

Ɇɢɧɟɪɚɥɶɧɚɹ

ɜɚɬɚ

ɢɥɢ

ɨɝɧɟɫɬɨɣɤɢɣ

ɩɟɧɨɩɨɥɢɭɪɟɬɚɧ

Mineralwolle oder PU-Brandschutzschaum

80322086

We

á

na mineralna lub pianka PU ogniochronna

Mineral wool or fireproof PU foam

Ɇɢɧɟɪɚɥɶɧɚɹ

ɜɚɬɚ

ɢɥɢ

ɨɝɧɟɫɬɨɣɤɢɣ

ɩɟɧɨɩɨɥɢɭɪɟɬɚɧ

Mineralwolle oder PU-Brandschutzschaum

Silikon lub akryl ogniochronny

Fireproof silicone or acrylic

O

ɝɧɟɫɬɨɣɤɢɣ

c

ɢɥɢɤɨɧɨɜɵɣ

ɝɟɪɦɟɬɢɤ

ɢɥɢ

o

ɝɧɟɫɬɨɣɤɢɣ

ɚɤɪɢɥ

Brandschutzsilikon oder -acryl

1

1

1

2

Silikon lub akryl ogniochronny

Fireproof silicone or acrylic

O

ɝɧɟɫɬɨɣɤɢɣ

c

ɢɥɢɤɨɧɨɜɵɣ

ɝɟɪɦɟɬɢɤ

ɢɥɢ

o

ɝɧɟɫɬɨɣɤɢɣ

ɚɤɪɢɥ

Brandschutzsilikon oder -acryl

Przyk

á

ad zabudowy - boczne osadzenie drzwi

Example of assembly - lateral setting of door

ɉɪɢɦɟɪ

ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ

-

ɛɨɤɨɜɚɹ

ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ

ɞɜɟɪɟɣ

Beispiel der Bebauung - seitliches Türanschlagen

MB-78EI

DPA

Przykáad bocznego osadzenia drzwi w murze monolitycznym docieplonym z zewnątrz.

An example of lateral setting of a door in the monolithic wall, insulated from outside.

ɉɪɢɦɟɪɛɨɤɨɜɨɣɭɫɬɚɧɨɜɤɢɞɜɟɪɟɣɜɦɨɧɨɥɢɬɧɨɣɫɬɟɧɟ ɨɬɟɩɥɟɧɧɨɣɫɧɚɪɭɠɢ.

Beispiel des seitlichen Türanschlagens in einer von außen wärmegedämmten monolithischen Mauer.

(18)

MB-78EI

DPA

Skala 1:2

1

1

1

We

á

na mineralna lub pianka PU

ogniochronna

Mineral wool or fireproof PU foam

Ɇɢɧɟɪɚɥɶɧɚɹ

ɜɚɬɚ

ɢɥɢ

ɨɝɧɟɫɬɨɣɤɢɣ

ɩɟɧɨɩɨɥɢɭɪɟɬɚɧ

Mineralwolle oder

PU-Brandschutzschaum

Silikon lub akryl ogniochronny

Fireproof silicone or acrylic

O

ɝɧɟɫɬɨɣɤɢɣ

c

ɢɥɢɤɨɧɨɜɵɣ

ɝɟɪɦɟɬɢɤ

ɢɥɢ

o

ɝɧɟɫɬɨɣɤɢɣ

ɚɤɪɢɥ

Brandschutzsilikon oder -acryl

80322086

Przyk

á

ad zabudowy - boczne osadzenie drzwi

Example of assembly - lateral setting of door

ɉɪɢɦɟɪ

ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ

-

ɛɨɤɨɜɚɹ

ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ

ɞɜɟɪɟɣ

Beispiel der Bebauung - seitliches Türanschlagen

Przykáad bocznego osadzenia drzwi w murze monolitycznym docieplonym z zewnątrz. An example of lateral setting of a door in the monolithic wall, insulated from outside.

ɉɪɢɦɟɪɛɨɤɨɜɨɣɭɫɬɚɧɨɜɤɢɞɜɟɪɟɣɜɦɨɧɨɥɢɬɧɨɣɫɬɟɧɟɨɬɟɩɥɟɧɧɨɣɫɧɚɪɭɠɢ.

(19)

MB-118EI

PRZYK

à

ADY ZABUDOWY

EXAMPLES OF ASSEMBLY

ɉɊɂɆȿɊɕ

ɁȺɋɌɊɈɃɄɂ

(20)

Skala 1:2

Przyk

á

ad zabudowy - osadzenie okna zewn

Ċ

trznego

External window installation - an example of assembly

ɉɪɢɦɟɪ

ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ

-

ɡɚɞɟɥɤɚ

ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ

ɨɤɧɚ

Einbaumöglichkeiten - Einbau eines Außenfensters

We

á

na mineralna

Mineral wool

Ɇɢɧɟɪɚɥɶɧɚɹ

ɜɚɬɚ

Mineralwolle

Folia paroprzepuszczalna

Steam foil

ɉɚɪɨɩɪɨɧɢɰɚɟɦɚɹ

ɮɨɥɶɝɚ

Dampfdiffusionsfolie

80322086

Silikon lub akryl ogniochronny

Fireproof silicone or acrylic

O

ɝɧɟɫɬɨɣɤɢɣ

c

ɢɥɢɤɨɧɨɜɵɣ

ɝɟɪɦɟɬɢɤ

ɢɥɢ

o

ɝɧɟɫɬɨɣɤɢɣ

ɚɤɪɢɥ

Brandschutzsilikon oder -acryl

We

á

na mineralna lub pianka PU ogniochronna

Mineral wool or fireproof PU foam

Ɇɢɧɟɪɚɥɶɧɚɹ

ɜɚɬɚ

ɢɥɢ

ɨɝɧɟɫɬɨɣɤɢɣ

ɩɟɧɨɩɨɥɢɭɪɟɬɚɧ

Mineralwolle oder PU-Brandschutzschaum

1

1

MB-118EI

Silikon lub akryl ogniochronny

Fireproof silicone or acrylic

O

ɝɧɟɫɬɨɣɤɢɣ

c

ɢɥɢɤɨɧɨɜɵɣ

ɝɟɪɦɟɬɢɤ

ɢɥɢ

o

ɝɧɟɫɬɨɣɤɢɣ

ɚɤɪɢɥ

Brandschutzsilikon oder -acryl

(21)

Skala 1:2

Przyk

á

ad zabudowy - osadzenie okna wewn

Ċ

trznego

An example of assembly - bottom setting of the window

ɉɪɢɦɟɪ

ɡɚɞɟɥɤɢ

ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ

ɨɤɧɚ

Einbaumöglichkeiten - Einbau des Innenfensters

Podk

á

adka ognioodporna

Fireproof washer

Ɉɝɧɟɫɬɨɣɤɚɹ

ɩɨɞɤɥɚɞɤɚ

Brandsichere Unterlage

Silikon lub akryl ogniochronny

Fireproof silicone or acrylic

O

ɝɧɟɫɬɨɣɤɢɣ

c

ɢɥɢɤɨɧɨɜɵɣ

ɝɟɪɦɟɬɢɤ

ɢɥɢ

o

ɝɧɟɫɬɨɣɤɢɣ

ɚɤɪɢɥ

Brandschutzsilikon oder -acryl

1

1

MB-118EI

We

á

na mineralna lub pianka PU ogniochronna

Mineral wool or fireproof PU foam

Ɇɢɧɟɪɚɥɶɧɚɹ

ɜɚɬɚ

ɢɥɢ

ɨɝɧɟɫɬɨɣɤɢɣ

ɩɟɧɨɩɨɥɢɭɪɟɬɚɧ

Mineralwolle oder PU-Brandschutzschaum

(22)

Skala 1:2

Przyk

á

ad zabudowy do

Ğ

cian szkieletowych z p

á

yt GKF

An example of the GKF framework walls assembly

ɉɪɢɦɟɪ

ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ

ɤ

ɤɚɪɤɚɫɧɵɦ

ɫɬɟɧɚɦ

ɢɡ

ɩɥɢɬ

GKF

Einbaumöglichkeiten für Fachwerkwände aus GFK-Platten

1

1

MB-118EI

Silikon lub akryl ogniochronny

Fireproof silicone or acrylic

O

ɝɧɟɫɬɨɣɤɢɣ

c

ɢɥɢɤɨɧɨɜɵɣ

ɝɟɪɦɟɬɢɤ

ɢɥɢ

o

ɝɧɟɫɬɨɣɤɢɣ

ɚɤɪɢɥ

Brandschutzsilikon oder -acryl

Wybrania pod kotwe w páycie GKF uzupeániü gipsem.

The chamber in GKF panel bored to hold an anchor should be filled with plaster.

Ɉɬɜɟɪɫɬɜɢɹɩɨɞɚɧɤɟɪɜɩɥɢɬɟ GKF ɞɨɩɨɥɧɢɬɶɝɢɩɫɨɦ. Aussparungen für den Anker in der GFK-Platte mit Gips füllen.

80322086

We

á

na mineralna lub pianka PU ogniochronna

Mineral wool or fireproof PU foam

Ɇɢɧɟɪɚɥɶɧɚɹ

ɜɚɬɚ

ɢɥɢ

ɨɝɧɟɫɬɨɣɤɢɣ

ɩɟɧɨɩɨɥɢɭɪɟɬɚɧ

Mineralwolle oder PU-Brandschutzschaum

(23)

MB-118EI

Skala 1:2

1

Wybrania pod kotwe w páycie GKF uzupeániü gipsem.

The chamber in GKF panel bored to hold an anchor should be filled with plaster.

Ɉɬɜɟɪɫɬɜɢɹɩɨɞɚɧɤɟɪɜɩɥɢɬɟ GKF ɞɨɩɨɥɧɢɬɶɝɢɩɫɨɦ. Aussparungen für den Anker in der GFK-Platte mit Gips füllen.

Przyk

á

ad zabudowy do

Ğ

cian szkieletowych z p

á

yt GKF

An example of the GKF framework walls assembly

ɉɪɢɦɟɪ

ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ

ɤ

ɤɚɪɤɚɫɧɵɦ

ɫɬɟɧɚɦ

ɢɡ

ɩɥɢɬ

GKF

Einbaumöglichkeiten für Fachwerkwände aus GFK-Platten

1

Silikon lub akryl ogniochronny

Fireproof silicone or acrylic

O

ɝɧɟɫɬɨɣɤɢɣ

c

ɢɥɢɤɨɧɨɜɵɣ

ɝɟɪɦɟɬɢɤ

ɢɥɢ

o

ɝɧɟɫɬɨɣɤɢɣ

ɚɤɪɢɥ

Brandschutzsilikon oder -acryl

We

á

na mineralna lub pianka PU ogniochronna

Mineral wool or fireproof PU foam

Ɇɢɧɟɪɚɥɶɧɚɹ

ɜɚɬɚ

ɢɥɢ

ɨɝɧɟɫɬɨɣɤɢɣ

ɩɟɧɨɩɨɥɢɭɪɟɬɚɧ

(24)

Skala 1:2

Przyk

á

ad zabudowy do

Ğ

cian szkieletowych z p

á

yt GKF

An example of the GKF framework walls assembly

ɉɪɢɦɟɪ

ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ

ɤ

ɤɚɪɤɚɫɧɵɦ

ɫɬɟɧɚɦ

ɢɡ

ɩɥɢɬ

GKF

Einbaumöglichkeiten für Fachwerkwände aus GFK-Platten

1

MB-118EI

Wybrania pod kotwe w páycie GKF uzupeániü gipsem.

The chamber in GKF panel bored to hold an anchor should be filled with plaster.

Ɉɬɜɟɪɫɬɜɢɹɩɨɞɚɧɤɟɪɜɩɥɢɬɟ GKF ɞɨɩɨɥɧɢɬɶɝɢɩɫɨɦ. Aussparungen für den Anker in der GFK-Platte mit Gips füllen.

1

Silikon lub akryl ogniochronny

Fireproof silicone or acrylic

O

ɝɧɟɫɬɨɣɤɢɣ

c

ɢɥɢɤɨɧɨɜɵɣ

ɝɟɪɦɟɬɢɤ

ɢɥɢ

o

ɝɧɟɫɬɨɣɤɢɣ

ɚɤɪɢɥ

Brandschutzsilikon oder -acryl

We

á

na mineralna lub pianka PU ogniochronna

Mineral wool or fireproof PU foam

Ɇɢɧɟɪɚɥɶɧɚɹ

ɜɚɬɚ

ɢɥɢ

ɨɝɧɟɫɬɨɣɤɢɣ

ɩɟɧɨɩɨɥɢɭɪɟɬɚɧ

Mineralwolle oder PU-Brandschutzschaum

Figure

Updating...

References

Updating...

Related subjects :