Bazat e Sistemit Gjyqsor

Full text

(1)

1.Ndihma juridike?

2.Nocioni i ndimës juridike palës ? 3.

4. 5.

Ligj.8

1.Avokatura cka nënkuptojmë me avokaturën? Avokatia është profesion i lirë dhe i pavarur.

Avokatia u ofron shërbime dhe ndihmë profesionale juridike personave fizikë dhe juridikë për mbrojtjen dhe realizimin e të drejtave dhe interesave të tyre në pajtim me rendin juridik në shoqëri.

2. Avokati roli i avokatit ?

Roli i Avokatit të Popullit është i shumë dimensional në kuptim të mbrojtjes së të drejtave dhe lirive themelore të njeriut.“Avokati i Popullit” mbikqyr dhe mbron të drejat dhe liritë e individëve nga veprimet dhe mos veprimet e paligjshme dhe të pa pa parregullta të

autoriteteve publike.

3.Shërbimi dhe ndihma profesionale e avokatit përfshin: 1. Dhënien e këshillave juridike;

2. Përfaqësimin dhe mbrojtjen e palëve para organeve të drejtësisë dhe subjekteve të së drejtës që i zbatojnë ligjet;

3. Përfaqësimin e palëve para organeve të arbitrazhit dhe organizatave të tjera të pavarura;

4. Përfaqësimin e palëve në raportet e tyre juridike me personat e tjerë fizikë dhe juridik; 5. Përgatitjen e padive, paraqitjeve për ndjekje penale dhe mjeteve ankimore;

6. Përgatitjen e dokumenteve juridike të cilat sjellin ose synojnë pasoja juridike, siq janë: kontratat, testamentet, statutet etj.;

7. Përgatitjen e ekspertizave për çështje të ndryshme juridike dhe 8. Veprimet e tjera të parapara me ligj.

4.Kushtet për regjistrimin e avokatve ? 1.Të posedoj aftësi për të vepruar;

2.Të jetë rezident i përhershëm i Kosovës; 3.Të ketë të kryer fakultetin juridik;

4.Të ketë përvojë së paku një (1) vjeçare si praktikant avokature ose praktikant gjykate apo të ketë përvojë dy (2) vjeçare, si praktikant në Administratën Publike;

5.Të ketë dhënë provimin e jurisprudencës në Kosovë; 6.Të ketë dhënë betimin solemn;

7.Të mos jetë i dënuar për vepra penale që e bëjnë atë të padenjë për ushtrimin e profesionit të avokatit sipas Kodit të Etikës Profesionale;

(2)

8. Të mos jetë i përjashtuar ose i pezulluar nga detyra e gjyqtarit ose prokurorit ose ushtrimi i profesionit të avokatit;

9. Të mos kryej një veprimtari e cila nuk është në pajtim me profesionin e Avokatit dhe në veçanti veprimtari e cila cenon pavarësinë e tij profesionale;

5. Kodi i etikës për avokat ?

Çdo avokat është idetyruar t’i përmbahet ligjit dhe së drejtës si dhe të sillet në pajtim me etikën e nderit të profesionit gjatë ushtrimit të profesionit. Avokati është i detyruar t’i japë ndihmë juridike çdo personi fizik dhe juridik, duke mos dalluar ose diskriminuar klientët, në baza nacionale, etnike, racore, fetare, gjinore, gjuhësore, bindjeve politike, gjendjes

ekonomike, arsimore, sociale ose ndonjë karakteristike tjetër personale. Ligj.9

1.Avokatura shtetërore ?

Njëri nga institucionet të drejtësisë që është i autorizuar të përfaqësoj dhe të bëjë mbrojtjen e interesave shtetërore gjatë zhvillimit të proceseve administrative , gjyqësore dhe të arbitrazhit është Avokatia shtetërore.

2. Qka nënkuptojmë me avokaturën shtetërore ?

Avokatura shtetërore është organi i administratës shtetërore dhe ka statusin e personit juridik . Ajo funksionin e saj e zhvillon në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë.

3.Emrimi dhe shkarkimi i avokatit të përgjithshëm dhe avokati shtetëror ?

Avokati i Përgjithshëm shtetëror pas hapjes së konkursit publik me propozimin e Ministrisë së Drejtësisë emërohet nga Qeveria e Kosovës.Mandati i tij është 3 vjet dhe ka të drejt të emërohet përsëri.

Avokati i Përgjithshëm Shtetëror dhe avokatët shtetëror brtin përgjegjësin për punën dhe veprimtarinë që e ushtrojnë. Në rast se ata në forma më të ndryshmet bijnë në kundërshtim me ligjin dhe aktet tjera juridike të shtetit ndaj tyre mund të iniciohet procedura e suspendimit dhe shkarkimit të tyre.

4.Funksioni i avokatit shtetëror pushon. Kur pushon etj.?

Avokatit i pushon e drejta për ushtrimin e profesionit të avokatit në këto raste: 1. Nëse e humbë zotësinë për të vepruar;

2. Nëse bëhet i paaftë nga një sëmundje kronike për ushtrimin e detyrës së avokatit; 3. Nëse vullnetarisht heq dorë nga ushtrimi i profesionit të avokatit;

4. Nëse më shumë se gjashtë muaj pa arsye nuk e ushtron profesionin e avokatit; 5. Nëse krijon marrëdhënie të punës përveç në Odën e Avokatëve.

5.Përgjegjësia dhe masat disiplinore ?

Avokati i përgjithshëm i shtetit dhe avokatët shtetëror kanë përgjegjësi disiplinore konform ligjit që rregullon statusin e tyre.

(3)

Ligj 11

1. Avokati i popullit: roli i avokatit të popullit?

Roli i Avokatit të Popullit është i shumë dimensional në kuptim të mbrojtjes së të drejtave dhe lirive themelore të njeriut.

2.Struktura organizative e avokatit të popullit ?

Avokati i Popullit ka një (1) ose më shumë zëvendës. Numri, mënyra e përzgjedhjes dhe mandati ityre, rregullohen me ligjin për Avokatin e Popullit. Të paktën një (1) nga zëvendësit e Avokatit tëPopullit është pjesëtar i komuniteteve që nuk janë shumicë në Kosovë.

3.Kompetencat dhe përgjegjësia e avokatit të popullit ?

Avokati i Popullit ka kompetenca për t’i hetuar ankesat e pranuara nga çdo person fizik a juridik lidhur me pohimet për shkeljen e të drejtave të njeriut të parapara me kushtetutë, ligje dhe akte tjera, si dhe me standarde ndërkombëtare të të drejtave të njeriut dhe konventave ndërkombëtare.

4. Parshtrimi i ankesave pran institucioneve të avokatit të popullit?

Për dërgimin e ankesës pranë Institucionit të Avokatit të Popullit duhet të plotësohet formulari i ankesës duke përfshirë disa fake dhe informata, si:

 Të dhënat personale të ankuesit së bashku me nënshkrimin e tij të dhënat mbi vendbanimin dhe kontaktet e tij.

 Organin shtetëror, organin e pushtetit lokal, apo organin e besuar të autoritetit publik të cilit i referohet ankesa.

 Përshkrimin e të drejtave të njeriut apo lirive themelore të cilat janë shkelur apo keqadministrimin e kryer nga organi përkatës.

 Përshkrimi i mjeteve juridike të cilat janë zbatuar më parë në rastin konkret.

5.Në cilat raste avokati i popullit parashtron ankesën në gjykatën kushtetuese ?  Avokati i Popullit, ankesën e parashtron në Gjykatën Kushtetuese në

këto raste:

 është marrë pëlqimi paraprak i ankuesit.

 është kryer një hetim paraprak, rezultati i të cilit është rekomandimi për t’iu drejtuar Gjykatës Kushtetuese.

 Nga kjo del se Institucioni i Avokatit të Popullit mund të bëjë ankesën në Gjykatën Kushtetuese në emër të pales ankuese dhe atë pasi të marri pëlqimin e saj për një veprim të tillë.

6.Ndërmjetësimi dhe pajtimi ?

Ndërmjetësimi është veprimtari jashtëgjyqësore, që realizohet nga një person i tretë

ndërmjetësi, për zgjidhje të mosmarrëveshjeve ndërmjet subjekteve të së drejtës në pajtim me kushtet e parashikuara me ligj.

Ligj 10

(4)

Vet ekzistimi i gjyqësisë kushtetuese në demokraci nënkupton kufizim të pushtetit shtetëror me kushtetutë. Garantimi i epërsisë së Kushtetutës nënkupton ekzistimin e një mjeti të quajtur drejtësia kushtetuese që siguron se, edhe shteti ju nënshtrohet normave më të larta.

2.Organizimi i gjykatës kushtetuese ?

Organizimi i Gjykatës Kushtetuese rregullohet me ligjin për Gjykatën Kushtetuese, ndërsa baza kushtetuese dhe parimet e përgjithshme përcaktohen në Kushtetutë. Edhe kushtetuta e Republikës së Kosovës ka përcaktuar parimet bazë në Kushtetutë për Gjykatën Kushtetuese. Sistemi i gjykatave i R.Kosoves përbëhet nga : Gjykata themelore, gjykata e apelit, gjykta supreme.

3. Gjykata kushtetuese e Rep. Kosovës ka këtë strukturë :  -Kryetari  -Zv.Kryetari,  -Sekretari i përgjithshëm ,  -Zv .Sekretari i përgjithshëm,  -Gjyqëtarët kushtetues,  -Departamenti ligjor,

 -Departamenti i përkrahjes profesionale,

 -Departamenti i Administratës dhe Burimeve Njerëzore,

 -Departamenti i Regjistrimit të Lëndëve, Statistikave dhe Arkivi,  -Departamenti i Buxhetit dhe Financave,

 -Njësia e Prokurimit,

 -Njësia e TIK-ut dhe Multimediave.

4.Procedura e emërimit të gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese ?

Me ligj është themeluar Komisioni i posaçëm për shqyrtimin e kandidatëve për emërim në Gjykatën Kushtetuese i cili i paraqet Kuvendit listën e ngushtë të kandidatëve të kualifikuar për gjyqtarë të Gjykatës Kushtetuese.

5.Udhëheqja e gjykatës kushtetuese ?

Gjykata Kushtetuese përbëhet nga nëntë 9 gjyqtarë, të cilët do të jenë juristë të shquar dhe personalitete me moralin më të lartë, jo me më pak se dhjetë (10) vjet përvojë profesionale përkatëse të dëshmuar, mes tjerash, përmes punës profesionale si gjyqtarë, prokurorë,

avokatë, shërbyes civil ose mësimdhënës universitar dhe punë tjera të rëndësishme të natyrës juridike.

Ligj 12.

1.Gjykata Evropiane pwr tw drejtat e njeriut?

Gjykata evropiane e të Drejtave të Njeriut është një institucion ndërkombëtar që, sipas disa kushteve,mund të pranojë kërkesat e personave të cilët ankohen për shkelje të të drejtave të garantuara ngaKonventa evropiane e të Drejtave të Njeriut. Kjo Konventë është një traktat nëpërmjet të

cilit shumështete të Evropës janë angazhuar të respektojnë disa të drejta themelore të individëve. Këto të drejta janë formuluar në vetë Konventën, si edhe në katër protokolle, Protokolli shtojcë dhe Protokollet Nr°4, 6, e 7, të cilat një pjesë e shteteve i kanë nënshkruar. Ju rekomandohet të njiheni me këto tekstedhe me rezervën që i shoqëron.

(5)

Figure

Updating...

References

Updating...

Related subjects :