AutoCAD R14 2D Drafting Chapter 01

21 

Loading.... (view fulltext now)

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Full text

(1)

ภาณุพงษ ปตติสิงห

รวมคําสั่งทั้งหมดที่เกี่ยวของกับงานเขียนแบบในระบบ 2 มิติ แสดงขั้นตอนการเขียนไตเติ้ลบล็อคพรอม เทมเพล็ทไฟล ชิ้นสวนเครื่องกล ภาพฉาย ไอไซเมตริก ภาพตัดบันไดและบาน

สําหรับงานเขียนแบบ 2 มิติ (2D DRAFTING)

เหมาะสําหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา สถาปนิก วิศวกรและผูสนใจทั่วไป รวมแผน CD-ROM พรอมแบบฝกหัดและระบบ เมนูภาษาไทย AutoCAD R14 สําหรับผูเริ่มตน

2D

D R A F T I N G

(2)

AutoCAD

R E L E A S E 14

2D DRAFTING

ภาณุพงษ ปตติสิงห

วศบ. เครื่องกล, คบ. ภาษาอังกฤษ, MSc. MET.(Sweden)

คูมือการใชโปรแกรม

(3)

545.-คูมือการใชโปรแกรม

AutoCAD Release 14 : 2D Drafting

โดย ภาณุพงษ ปตติสิงห

ISBN : พิมพครั้งที่ 1 : กรกฎาคม 2541 โดยไดรับการอนุญาตจัดพิมพจากเจาของลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฏหมาย สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

จัดพิมพโดย

บริษัท เดอะ ไลบรารี พับบลิชิง จํากัด

THE LIBRARY PUBLISHING, CO., LTD.

47/188 จรัญสนิทวงศ 96/1 แขวงบางออ เขตบางพลัด กทม. 10700

จัดจําหนายโดย

บริษัท ... จํากัด (มหาชน)

71/12-19 ถนนเทศบาลสาย 2 แขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท 466-0519 โทรสาร 465-1391 ราคา 495 บาท พิมพที่ โรงพิมพดอกหญา โทรศัพท 392-1569, 392-3115

(4)

คํานํา

ในสภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจในปจจุบัน อุตสาหกรรมตางๆ กําลังพยายามลดตนทุนใหต่ําที่สุดเทาที่จะเปน ไปไดอยางตอเนื่อง เพื่อที่จะชวยลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับการดําเนินธุรกิจใหเกิดขึ้นนอยที่สุด การเขียน แบบดวยคอมพิวเตอรจึงเปนหนทางหนึ่งที่สามารถชวยลดตนทุนและเพิ่มผลผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอรมีความละเอียดและเที่ยงตรงสูง สามารถลดขั้นตอนการทํางานที่ซ้ําซาก ทําให สิ้นเปลืองเวลาในการเขียนแบบนอยลง สามารถเพิ่มปริมาณงานไดมากกวาและยังมีความสะอาดกวาอีกดวย ดวยเหตุผลดังกลาวนี้ จึงทําใหผูประกอบการที่เกี่ยวของกับการเขียนแบบทั้งขนาดใหญและเล็กจึงหันมาใช คอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบแทนการเขียนแบบดวยมือจนเปนที่แพรหลายในปจจุบันและยังมีแนวโนม การขยายตัวออกไปอยางตอเนื่อง นับตั้งแตเริ่มมีการเขียนแบบบนเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล ยังไมมีโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการเขียน แบบโปรแกรมใดที่ไดรับความนิยมมากเทากับ AutoCAD เนื่องจาก AutoCAD มีคําสั่งตางๆ ที่ชวยใหเขียนแบบ ไดงาย ใชเวลาในการเรียนรูการใชโปรแกรมไมมากนักและยังมีการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของ โปรแกรมใหสูงขึ้นมาโดยตลอด AutoCAD จึงกลายเปนโปรแกรมมาตรฐานที่นักเขียนแบบยุคใหมทุกคนควร ที่จะทราบวิธีการใชงานเปนอยางดี AutoCAD Release 14 เปนโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบรีลีสลาสุดที่ไดรับการยอมรับจากผูใช โปรแกรมในหลายแขนงวาเปนโปรแกรมชวยในการเขียนแบบที่สมบรูณแบบ มีการพัฒนาใหมีความสามารถ เหนือกวารีลีส 13 เปนอยางมากและยังคงเอกลักษณเดิมที่ยอมใหผูใชสามารถปรับแตงโปรแกรมใหเหมาะสม กับความตองการของงานหลายประเภทได เนื้อหาภายในเลมผูเขียนไดอธิบายวิธีการใชคําสั่งใน 2 มิติทุกคําสั่ง โดยแยกคําสั่งตางๆ ออกตามประเภทการ ใชงานและแยกตามระดับของคําสั่งโดยเริ่มตนจากระดับพื้นฐานไปยังระดับสูงและยังครอบคลุมถึงคําสั่งในเมนู Bonus ทั้งหมด รวมทั้งแสดงขั้นตอนการเขียนแบบในบทตางๆ และในแบบฝกหัด อาทิ เชน การสรางไตเติ้ล บล็อค(Title block) การเขียนภาพฉายไอโซเมตริก การเขียนแบบเครื่องกลและการเขียนแบบสถาปตยกรรม ในหนังสือคูมือเลมนี้ ผูเขียนเนนอธิบายหลักและวิธีการใชคําสั่งตางๆ ทั้งหมดของ AutoCAD R14 ในระบบ 2 มิติอยางละเอียด พรอมทั้งรวบรวบเนื้อหาที่ผูอานสามารถที่จะนําไปประยุกตใชในงานเขียนแบบจริงไดดวย ตนเอง ผูเขียนมีความมั่นใจเปนอยางสูงวา หากผูอานไดอานและทดลองทําตามแบบฝกหัดตางๆ ประกอบการ ใชหนังสือคูมือเลมนี้อยางครบถวนแลว ผูอานจะสามารถนําหลักและวิธีการไปใชในการเขียนแบบจริงไดอยาง แนนอน หากคูมือเลมนี้มีขอบกพรองหรือผูอานมีขอสงสัยประการใด ผูเขียนยินดีรับคําติชมหรือใหคําปรึกษา ปญหาเกี่ยวกับการใชหนังสือคูมือเลมนี้ไดที่ parnu2000@email.com หรือโทร. 01-6191316

ภาณุพงษ ปตติสิงห

(5)

สารบัญ

บทที่ 1 แนะนําการใชคูมือ ... 1

• ความหมายตางๆ ในหนังสือคูมือ 1 • การเรียกใชคําสั่งในหนังสือคูมือ 3 • การทําแบบฝกหัดในหนังสือคูมือ 4 • การใชแผน CD-ROM แนบทายหนังสือคูมือ 5

บทที่ 2 แนะนําโปรแกรม AutoCAD Release 14 ... 9

• จุดเดนและความสามารถที่เพิ่มขึ้นใน AutoCAD R14 10 • ความตองการทางดานฮารดแวรและซอฟทแวร 12 • การติดตั้ง AutoCAD R14 ลงสูฮารดดิสค 13 • โครงสรางไดเร็คตอรี่และการจัดเก็บไฟลตางๆ ของโปรแกรม 20

บทที่ 3 หลักการเขียนแบบในระบบ 2 มิติดวย AutoCAD ... 23

• สวนประกอบตางๆ ของจอภาพ AutoCAD R14 23 • พิกัดคอรออรดิเนทในระบบ 2 มิติ 28 • การวัดมุม 29 • การอางอิงตําแหนงและมุม 29 • หนวยวัด 30 • ความหมายของเคอรเซอรรูปแบบตางๆ 31 • หลักการเขียนแบบ 2 มิติ 32 • การเริ่มตนไฟลใหม 33 • ขอบเขตในการเขียนภาพ(Limits) 37 • การใชปุมฟงชั่นคียชวยในการเขียนภาพ 38 • การคนหาและเปดไฟลแบบแปลน 41 • การจัดเก็บและบันทึกไฟล 44 • การเรียกใชคําสั่ง 45 • การแกไขขอผิดพลาดในขณะปอนคําสั่ง 46 • การเลือกวัตถุ(Object Selection) 47

• การใชออฟเจกทสแนปและออโตสแนป(Object Snap & AutoSnap) 50

• การใชแทร็คกิ้ง(Tracking) 55

(6)

บทที่ 4 การเตรียมพรอม AutoCAD สําหรับการเขียนแบบ 2 มิติ ... 61

• การปรับแตงความละเอียดของจอภาพ 62 • การเปลี่ยนและเพิ่มเมนูบาร 64 • การปรับจํานวนบรรทัดปอนคําสั่ง(Command line) 66 • การปรับแตงทูลบาร 67 • การปรับแตงสีของพื้นที่วาดภาพ(Drawing area) 72 • การปรับแตงเคอรเซอรครอสแฮร(Crosshairs cursor) 73 • การปรับแตงทาสคบาร(Task bar)ของวินโดว 73 • การปรับแตง Windows Explorer เพื่อแสดงนามสกุลไฟล 74 • การปรับสรางโปรไฟล(Profile)บันทึกรูปแบบการปรับแตงจอภาพ 75

บทที่ 5 ชุดคําสั่งในการเขียนภาพ ... 79

• การเขียนเสนตรงดวยคําสั่ง LINE 79 • การเขียนเสนรางดวยคําสั่ง XLINE 82 • การเขียนเสนรางออกจากจุดที่กําหนดดวยคําสั่ง RAY 83 • การเขียนเสนอิสระดวยคําสั่ง SKETCH 84 • การเขียนเสนตรงและเสนโคงดวยคําสั่ง PLINE 84 • การเขียนเสนคูขนานดวยคําสั่ง MLINE 88 • การเขียนเสนโคงตอเนื่องดวยคําสั่ง SPLINE 90 • การเขียนเสนโคงดวยคําสั่ง ARC 91 • การเขียนวงกลมดวยคําสั่ง CIRCLE 92 • การเขียนรูปขนมโดนัทดวยคําสั่ง DONUT 94 • การเขียนวงรีดวยคําสั่ง ELLIPSE 94 • การเขียนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาดวยคําสั่ง RECTANG 97 • การเขียนรูปหลายเหลี่ยมดวยคําสั่ง POLYGON 98 • การระบายสีดวยคําสั่ง SOLID 98 • การเขียนเสนดวยคําสั่ง TRACE 99 • การเขียนจุด(Points)ดวยคําสั่ง POINT 100 • การเขียนลวดลายแพทเทิรนดวยคําสั่ง HATCH 100 • การเขียนลวดลายแพทเทิรนดวยคําสั่ง BHATCH 102

บทที่ 6 ชุดคําสั่งในการแกไขภาพ ... 109

• การลบวัตถุดวยคําสั่ง ERASE 109 • การคัดลอกวัตถุดวยคําสั่ง COPY 110

(7)

• การคัดลอกวัตถุในลักษณะพลิกกลับดวยคําสั่ง MIRROR 112 • การสรางเสนคูขนานดวยคําสั่ง OFFSET 112 • การคัดลอกวัตถุหลายชิ้นดวยคําสั่ง ARRAY 113 • การเคลื่อนยายวัตถุดวยคําสั่ง MOVE 115 • การหมุนวัตถุดวยคําสั่ง ROTATE 115 • การเปลี่ยนขนาดวัตถุดวยคําสั่ง SCALE 117 • การดึงวัตถุใหยืดหรือหดดวยคําสั่ง STRETCH 118 • การเพิ่มหรือลดความยาวเสนดวยคําสั่ง LENGHTEN 119 • การตัดเสนดวยคําสั่ง TRIM 120 • การตอเสนดวยคําสั่ง EXTEND 123 • การตัดเสนดวยคําสั่ง BREAK 124 • การสรางมุมตัดดวยคําสั่ง CHAMFER 125 • การสรางมุมมนดวยคําสั่ง FILLET 127 • การเคลื่อนยายและหมุนวัตถุดวยคําสั่ง ALIGN 128 • การสรางเสนขอบเขตดวยคําสั่ง BOUNDARY 129 • การสรางรูป 2 มิติทึบตันดวยคําสั่ง REGION 130 • การรวมรูป 2 มิติทึบตันดวยคําสั่ง UNION 131 • การหักลบรูป 2 มิติทึบตันดวยคําสั่ง SUBTRACT 132 • การสรางรูป 2 มิติทึบตันโดยใชสวนที่ตัดกันดวยคําสั่ง INTERSECT 133 • การระเบิดวัตถุดวยคําสั่ง EXPLODE 133 • การเรียกคืนวัตถุที่ถูกลบดวยคําสั่ง OOPS 134 • การแกไขลวดลายแฮทชดวยคําสั่ง HATCHEDIT 134 • การแกไขเสน PLINE ดวยคําสั่ง PEDIT 134 • การแกไขเสน SPLINE ดวยคําสั่ง SPINEDIT 136 • การแกไขเสน MLINE ดวยคําสั่ง MLEDIT 138 • การแกไขคุณสมบัติวัตถุดวยคําสั่ง AI_PROPCHK 140 • การเปลี่ยนคุณสมบัติวัตถุดวยคําสั่ง MATCHPROP 142

บทที่ 7 ชุดคําสั่งในการกําหนดรูปแบบวัตถุ ... 143

• การสรางชั้นเลเยอรดวยคําสั่ง LAYER 143 • การกําหนดสีของวัตถุดวยคําสั่ง DDCOLOR 149 • การกําหนดรูปแบบของเสนดวยคําสั่ง LINETYPE 151 • การกําหนดรูปแบบจุดดวยคําสั่ง DDPTYPE 154 • การกําหนดรูปแบบของเสน MLINE ดวยคําสั่ง MLSTYLE 155

(8)

• การกําหนดหนวยวัดดวยคําสั่ง DDUNITS 158 • การกําหนดขอบเขตในการเขียนแบบแปลนดวยคําสั่ง LIMITS 159 • การเปลี่ยนชื่อบล็อค เลเยอร รูปแบบตัวอักษรและอื่นๆ ดวยคําสั่ง DDRENAME 160

บทที่ 8 ชุดคําสั่งที่เกี่ยวของบล็อค เอกซเรฟและอิมเมจ ... 163

• การสรางบล็อคดวยคําสั่ง BMAKE 164 • การสรางบล็อคดวยคําสั่ง BLOCK 165 • การสอดแทรกบล็อคและไฟลดวยคําสั่ง DDINSERT 166 • การสอดแทรกบล็อคดวยคําสั่ง INSERT 167 • การกําหนดจุดสอดแทรกของไฟลดวยคําสั่ง BASE 168 • การแบงเสนออกเปนสวนๆ เทาๆ กันดวยคําสั่ง DIVIDE 169 • การแบงเสนออกเปนระยะเทาๆ กันดวยคําสั่ง MEASURE 171 • การบันทึกบล็อคลงในไฟล .DWG ดวยคําสั่ง WBLOCK 171 • การสอดแทรกเอกซเรฟเฟอเรนซดวยคําสั่ง XREF 174 • การแปลงเอกซเรฟเฟอเรนซใหเปนบล็อคดวยคําสั่ง XBIND 177 • การสอดแทรกรูปภาพอิมเมจ(Image)ดวยคําสั่ง IMAGE 178 • การปรับแตงรูปภาพอิมเมจดวยคําสั่ง IMAGEADJUST 180 • การปรับแตงคุณภาพของรูปภาพอิมเมจดวยคําสั่ง IMAGEQUALITY 181 • การปรับแตงกรอบของรูปภาพอิมเมจดวยคําสั่ง IMAGEFRAME 181 • การตัดบางสวนของรูปภาพอิมเมจดวยคําสั่ง IMAGECLIP 182

บทที่ 9 การเขียนตัวอักษร ... 183

• การสรางรูปแบบของตัวอักษรดวยคําสั่ง DDSTYLE 184 • การเขียนตัวอักษรแบบยอหนาดวยคําสั่ง MTEXT 186 • การเขียนตัวอักษรแบบไดนามิกดวยคําสั่ง DTEXT 196 • การเขียนตัวอักษรดวยคําสั่ง TEXT 198 • การแกไขขอความของตัวอักษรดวยคําสั่ง DDEDIT 199 • ขั้นตอนการเขียนตัวอักษรทั่วไป 191 • ขั้นตอนการเขียนสัญญลักษณ 193 • ขั้นตอนการเขียนเศษสวน 194 • ขั้นตอนการนําเขาเทกไฟลจากภายนอก 195 • ขั้นตอนการคนหาและแทนที่คํา 196 • การคํานวณความสูงของตัวอักษรเมื่อกําหนดสเกลใหกับแบบแปลน 200

(9)

บทที่ 10 ชุดคําสั่งควบคุมการแสดงผลบนจอภาพ ... 203

• การลางจอภาพหรือการวาดภาพใหมดวยคําสั่ง REDRAW 203 • การลางจอภาพหรือการคํานวณภาพใหมดวยคําสั่ง REGEN 204 • การยอหรือขยายภาพดวยคําสั่ง ZOOM 204 • การเลื่อนภาพดวยคําสั่ง PAN 206 • การควบคุมการแสดงผลดวยคําสั่ง DSVIEWER 207 • การแบงจอภาพดวยคําสั่ง VPORTS 209 • การกําหนดมุมมองภาพดวยคําสั่ง DDVIEW 210 • การกําหนดมุมมองภาพดวยคําสั่ง VIEW 213 • การปดหรือเปดการแสดงผล UCS ไอคอนดวยคําสั่ง UCSICON 213 • การควบคุมความละเอียดในการปรากฏของสวนโคงดวยคําสั่ง VIEWRES 215

บทที่ 11 การเขียนเสนบอกขนาด ... 217

• การกําหนดรูปแบบของเสนบอกขนาดดวยคําสั่ง DDIM 218 • การกําหนดรูปแบบของเสนบอกขนาดดวยคําสั่ง DIMSTYLE 231 • การเขียนเสนบอกขนาดดวยคําสั่ง DIMLINEAR 233 • การเขียนเสนบอกขนาดดวยคําสั่ง DIMALIGNED 234 • การเขียนเสนบอกขนาดดวยคําสั่ง DIMORDINATE 235 • การเขียนเสนบอกขนาดดวยคําสั่ง DIMRADIUS 237 • การเขียนเสนบอกขนาดดวยคําสั่ง DIMDIAMETER 237 • การเขียนเสนบอกขนาดดวยคําสั่ง DIMANGULAR 238 • การเขียนเสนบอกขนาดดวยคําสั่ง DIMBASELINE 238 • การเขียนเสนบอกขนาดดวยคําสั่ง DIMCONTINUE 240 • การเขียนเสนบอกขนาดดวยคําสั่ง LEADER 241 • การเขียนพิกัดความเผื่อดวยคําสั่ง TOLERANCE 242 • การเขียนเสนบอกขนาดดวยคําสั่ง DIMCENTER 244 • การปรับแตงเสนบอกขนาดดวยคําสั่ง DIMEDIT 244 • การปรับแตงตัวเลขบอกขนาดดวยคําสั่ง DIMTEDIT 246 • การแกไขเสนบอกขนาดดวยคําสั่ง DIMOVERRIDE 248 • การปรับปรุงเสนบอกขนาดดวยคําสั่ง Dimension/Update 249 • การคํานวณสเกลแฟคเตอรสําหรับเสนบอกขนาด 249

บทที่ 12 การสรางแอททริบิวต ... 253

• การสรางแอททริบิวตดวยคําสั่ง DDATTDEF 254

(10)

• การแกไขแอททริบิวตดวยคําสั่ง DDATTE 255 • การแกไขแอททริบิวตดวยคําสั่ง ATTEDIT 256 • การแกไขแอททริบิวตดวยคําสั่ง ATTREDEF 257 • การแยกแอททริบิวตออกไปใชงานดวยคําสั่ง DDATTEXT 257 • ขั้นตอนทั่วไปในการสรางแอททริบิวต 258 • ขั้นตอนการสรางแอททริบิวต 259 • ขั้นตอนการแยกแอททริบิวต 262

บทที่ 13 ชุดคําสั่งเครื่องมือสารพัดประโยชน ... 265

• การตรวจสอบตัวสะกดของขอความดวยคําสั่ง SPELL 265 • การจัดลําดับการแสดงวัตถุบนจอภาพกอนหลังดวยคําสั่ง DRAWORDER 266 • การใชคําสั่ง DIST ในการวัดระยะระหวางจุดสองจุด 267 • การใชคําสั่ง AREA ในการหาพื้นที่ 268 • การใชคําสั่ง LIST ในการสอบถามขอมูลจําเพาะของชิ้นงาน 269 • การใชคําสั่ง ID ในการตรวจสอบตําแหนงของจุดใดๆ บนพื้นที่วาดภาพ 270 • การรายงานสถิติของวันและเวลาดวยคําสั่ง TIME 271 • การรายงานสถิติ โหมดและขอบเขตของแบบแปลนดวยคําสั่ง STATUS 271 • การใชเครื่องมือชวยในการวาดภาพดวยคําสั่ง DDRMODES 272 • การกําหนดรูปแบบในการเลือกวัตถุดวยคําสั่ง DDSELECT 274 • การรวมกลุมของวัตถุเขาดวยกันดวยคําสั่ง GROUP 276 • การปรับแตงสภาพแวคลอมของ AutoCAD ดวยคําสั่ง PREFERENCES 279 • การสอดแทรกไฟล .DXB ดวยคําสั่ง DXBIN 290 • การสอดแทรกไฟล .WMF ดวยคําสั่ง WMFIN 290 • การสอดแทรกไฟล .EPS ดวยคําสั่ง EPSIN 290 • การสอดแทรกและเชื่อมโยงขอมูลจากโปรแกรมอื่นๆ ดวยคําสั่ง INSERTOBJ 291 • การนําไฟลออกไปใชงานในโปรแกรมอื่นๆ ดวยคําสั่ง EXPORT 292 • การตรวจสอบความผิดพลาดของแบบแปลนใชงานดวยคําสั่ง AUDIT 292 • การกูไฟลแบบแปลนที่เสียหายดวยคําสั่ง RECOVER 292

• การลบ Layers, Ltypes, Dim styles, Blocks และอื่นๆ ดวยคําสั่ง PURGE 292

• การกําหนดรูปแบบของการยอนกลับผลของคําสั่งดวยคําสั่ง UNDO 293

• การยอนกลับผลของคําสั่งดวยคําสั่ง U 294

• การใชคําสั่ง REDO เพื่อยกเลิกคําสั่ง U หรือ UNDO 294

• การเคลื่อนยายวัตถุไปเก็บไวในวินโดวคลิ๊ปบอรดดวยคําสั่ง CUTCLIP 295

(11)

• การคัดลอกวัตถุแบบ OLE ไปเก็บไวในคลิ๊ปบอรดดวยคําสั่ง COPYLINK 295 • การนําเอาวัตถุที่อยูในวินโดวคลิ๊ปบอรดออกมาใชงานดวยคําสั่ง PASTECLIP 295 • การนําเอาวัตถุที่อยูในวินโดวคลิ๊ปบอรดออกมาใชงานดวยคําสั่ง PASTESPEC 295 • การใชฟวเตอรชวยในการเลือกวัตถุดวยคําสั่ง FILTER 296 • การกําหนดสเกลของเสนประดวยคําสั่ง LTSCALE 298 • การตั้งเวลาการบันทึกไฟลแบบแปลนโดยอัตโนมัติดวยคําสั่ง SAVETIME 299 • การคํานวณหาตําแหนงของจุดโดยใชคําสั่ง ‘CAL 299 • การใช Point Filters 309 • การเปลี่ยนเลเยอรใชงานโดยใชคําสั่ง AI_MOLC 310

บทที่ 14 ชุดคําสั่งตางๆ จากเมนู Bonus ...

311

• การจัดการสถานะของเลเยอรดวยคําสั่ง LMAN 311 • การเปลี่ยนเลเยอรของวัตถุดวยคําสั่ง LAYMCH 313 • การเปลี่ยนวัตถุใหอยูในเลเยอรใชงานดวยคําสั่ง LAYCUR 314 • การโดดเดี่ยวเลเยอรของวัตถุดวยคําสั่ง LAYISO 314 • การแชแข็งเลเยอรของวัตถุที่ถูกเลือกดวยคําสั่ง LAYFRZ 314 • การปดเลเยอรของวัตถุที่ถูกเลือกดวยคําสั่ง LAYOFF 315 • การล็อคเลเยอรของวัตถุที่ถูกเลือกดวยคําสั่ง LAYLCK 316 • การปลดล็อคเลเยอรของวัตถุที่ถูกเลือกดวยคําสั่ง LAYUCK 316 • การเปดเลเยอรทั้งหมดดวยคําสั่ง LAYON 316 • การละลายเลเยอรทั้งหมดดวยคําสั่ง LAYTHW 316 • การปรับความกวางของตัวอักษรดวยคําสั่ง TEXTFIT 316 • การปดกั้นไมใหมองเห็นสวนของวัตถุที่อยูดานลางดวยคําสั่ง TEXTMASK 317 • การแกไขคุณสมบัติของวัตถุหลายๆ ชิ้นพรอมๆ กันดวยคําสั่ง CHT 317 • การระเบิดตัวอักษรใหเปนเสนธรรมดาดวยคําสั่ง TXTEXP 319 • การเขียนตัวอักษรตามแนวเสนโคงคําสั่ง ARCTEXT 319 • การคนหาและแทนที่ตัวอักษรดวยคําสั่ง FIND 321 • การระเบิดแอททริบิวตใหเปนตัวอักษรธรรมดาคําสั่ง BURST 322 • การแกไขแอททริบิวตดวยคําสั่ง GATTE 322 • การเปลี่ยนคุณสมบัติของวัตถุดวยคําสั่ง EXCHPROP 323 • การยืดหรือหดวัตถุหลายชิ้นดวยคําสั่ง MSTRETCH 324 • การเคลื่อนยาย คัดลอก หมุนและเปลี่ยนสเกลดวยคําสั่ง MOCORO 324 • การตัดเสนสวนเกินดวยคําสั่ง EXTRIM 325 • การซอนบางสวนของวัตถุดวยคําสั่ง CLIPIT 326

(12)

• การแกไขปรับแตงคุณสมบัติของเสนโพลีไลนหลายๆ เสนดวยคําสั่ง MPEDIT 326 • การใชตัวเลือกควบคุมการระเบิดของวัตถุดวยคําสั่ง XPLODE 327 • การคัดลอกสวนประกอบของบล็อคหรือเอกซเรฟดวยคําสั่ง NCOPY 237 • การตัดเสนโดยใชบล็อคหรือเอกซเรฟเปนแกนตัดดวยคําสั่ง BTRIM 328 • การตอเสนโดยใชบล็อคหรือเอกซเรฟเปนขอบเขตดวยคําสั่ง BEXTEND 328 • การปดบังวัตถุดวยคําสั่ง WIPEOUT 329 • การเขียนกอนเมฆดวยคําสั่ง REVCLOUD 329 • การเขียนเสนชี้นําเร็วดวยคําสั่ง QLEADER 330 • การเชื่อมเสนชี้นํากับตัวอักษร พิกัดความเผื่อหรือบล็อคดวยคําสั่ง QLATTACH 333 • การปลดเสนชี้นําออกจากวัตถุดวยคําสั่ง QLDETACHSET 333 • การเชื่อมเสนชี้นําเขากับวัตถุดวยคําสั่ง QLATTACHSET 334 • การสรางเคอรเซอรเมนูดวยคําสั่ง (BONUSPOPUP) 334 • การรวบรวมไฟลที่เกี่ยวของกับไฟลแบบแปลนใชงานดวยคําสั่ง PACK 335 • การแปลงเสนโพลีไลนจากรีลีสกอนดวยคําสั่ง CONVERTPLINES 335 • การสรางกลุมการเลือกใชงานดวยคําสั่ง GETSEL 336 • การสรางคําสั่งยอขึ้นใชงานผานไดอะล็อคดวยคําสั่ง ALIASEDIT 336 • การแกไขคาตัวแปรระบบผานไดอะล็อคดวยคําสั่ง SYSVDLG 337 • การแสดงคุณสมบัติของวัตถุดวยคําสั่ง XLIST 338 • การแนบขอมูลเพิ่มเติมดวยคําสั่ง XDATA 339 • การแสดงขอมูลที่แนบกับวัตถุดวยคําสั่ง XDLIST 340 • การนํารูปแบบเสนบอกขนาดออกจากไฟลแบบแปลนดวยคําสั่ง DIMEX 340 • การนํารูปแบบเสนบอกขนาดเขามาในไฟลแบบแปลนดวยคําสั่ง DIMIM 341

บทที่ 15 การจัดและรวมแบบแปลนในเปเปอรสเปส(Paper space) ... 343

• การเปลี่ยนสเปสเขียนภาพดวยคําสั่ง TILEMODE, AI_FMS, PSPACE 345

• การสรางวิวพอรทในเปเปอรสเปสดวยคําสั่ง MVIEW 345 • การจัดและรวบรวมชิ้นงานและไตเติ้ลบล็อคดวยคําสั่ง MVSETUP 347 • หลักทั่วไปในการจัดและรวบรวมแบบแแปลน 350 • ขั้นตอนการจัดและรวบรวมแบบแปลน 352 • การกําหนดสเกลระหวางชิ้นงานและไตเติ้ลบล็อค 356

บทที่ 16 การพิมพแบบแปลน ...359

• การทดลองดูแบบแปลนบนจอภาพกอนสงพิมพดวยคําสั่ง PREVIEW 359 • การพิมพแบบแปลนดวยคําสั่ง PLOT 360

(13)

• ขั้นตอนทั่วไปในการพิมพแบบแปลน 367

• ขั้นตอนการกําหนดคาคอนฟกเกอเรชั่นของเครื่องพิมพ 369

• การบันทึกคาพารามิเตอรของการพิมพ 371

• การปรับแตงพารามิเตอรควบคุมพล็อทเตอร Hewlett-Packard 372

• การใชคําสั่ง HPCONFIG ควบคุมการทํางานของเครื่องพิมพ HP 376

• การพิมพแบบแปลนจากหลายๆ ไฟลดวยโปรแกรม Batch Plot Utility 382

• การพิมพแบบแปลนผานโมเดม(MODEM)ไปยังโทรสาร(Fax)ระยะไกล 387

บทที่ 17 การใช AutoCAD R14 รวมกับอินเตอรเนต ... 393

• การติดตั้งโปรแกรมปลั๊กอิน WHIP! 3.0 394 • การอัพเกรดโปรแกรม Internet Utilities 394 • การสรางไฟล .DWF ใชในอินเตอรเนต 395 • การใชคําสั่งตางๆ ในอินเตอรเนตเมนูของ AutoCAD 397 • การสรางการเชื่อมโยงไฮเปอรลิงค(Hyperlink)ในไฟล .DWF ไปยัง URL อื่นๆ 397 • การฝง(Embed)ไฟล .DWF ลงในโฮมเพจ HTML 400

บทที่ 18 แบบฝกหัดงานเขียนแบบไตเติ้ลบล็อค(Title block) ... 403

บทที่ 19 แบบฝกหัดงานเขียนแบบเครื่องกล ... 423

บทที่ 20 แบบฝกหัดงานเขียนภาพฉายไอโซเมตริก ...441

บทที่ 21 แบบฝกหัดงานเขียนแบบสถาปตยกรรม ...461

ภาคผนวก ก. ตัวแปรระบบ(System Variables) ... 507

ภาคผนวก ข. ตัวอยางแฮทช(Hatch Patterns) ...533

ภาคผนวก ค. เมนูบาร(Menu Bar) ... 535

ภาคผนวก ง. ทูลบาร(Toolbars) ... 541

ภาคผนวก จ. ดัชนีคําสั่ง(Command Index) ... 549

ภาคผนวก ฉ. บรรณานุกรม(Bibliography) ... 555

(14)

แนะนําการใชคูมือ

กอนที่จะเขาสูรายละเอียดของการเขียนแบบดวยโปรแกรม AutoCAD Release 14 ที่อธิบายไวในหนังสือคูมือ เลมนี้นั้น ผูเขียนขอแนะนําใหผูอานศึกษาขอแนะนําการใชหนังสือคูมือที่อธิบายไวในบทนี้ใหเปนที่เขาใจเสีย กอน เพื่อใหผูอานไดเขาใจตรงกับสิ่งที่ผูเขียนตองการที่จะสื่อความหมายและสามารถปฏิบัติตามไดอยาง ถูกตองและรวดเร็ว ไมตองเสียเวลาพลิกหนาหนังสือไปมาเพื่อคนหาความหมายของสัญญลักษณตางๆ อีกทั้ง ยังสามารถปองกันความผิดพลาดที่ไมสมควรจะเกิดขึ้นไดอีกดวย หนังสือคูมือเลมนี้ ไดรับการจัดทําขึ้นมาสําหรับผูเริ่มตนและผูใชโปรแกรม AutoCAD ในระดับกลาง ซึ่งภายใน เลมมีรายละเอียดเนื้อหาครอบคลุมการใชโปรแกรม AutoCAD Release 14 สําหรับการเขียนแบบ 2 มิติ มีการ แนะนําวิธีการใชคําสั่งตางๆ ของ AutoCAD R14 ใน 2 มิติอยางครบถวน มีตัวอยางการนําคําสั่งไปประยุกตใช งานและมีการอธิบายขั้นตอนการเขียนแบบในงานจริงโดยละเอียด ซึ่งผูอานสามารถทําตามขั้นตอนที่อธิบาย ในหนังสือเลมนี้ไดดวยตนเอง การจัดเรียงบทเรียนในหนังสือเลมนี้ มีการจัดเรียงตามระดับความสําคัญของเนื้อหา สิ่งที่จําเปนตองทราบ และเรียนรูกอนจะอยูในบทแรกๆ ดังนั้น จึงขอแนะนําใหอานเรียงลําดับตามบทที่ 1, 2, 3, ... ไปจนจบเลม เมื่อ เขาใจหลักและวิธีการเขียนแบบดวย AutoCAD R14 แลว จึงเริ่มทดลองใชคําสั่งแตละคําสั่งตามขั้นตอน ที่ไดอธิบายไวในหนังสือคูมือ หลังจากที่คุนเคยกับการใชคําสั่งตางๆ ในแตละบทแลว จึงเริ่มทดลองเขียนแบบ ตาม แบบฝกหัดซึ่งผูเขียนไดจัดทําไฟลแบบฝกหัดบรรจุไวในไดเร็คตอรี่ \Exercise บนแผน CD-ROM แนบทาย หนังสือคูมือเลมนี้

ความหมายตางๆ ในหนังสือคูมือ

Command:COPY ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวหนา เปนขอความที่โปรแกรม AutoCAD

แสดงออกมาบนบรรทัดปอนคําสั่ง(Command line) ผูใชโปรแกรมไม ตองพิมพเขาไป สวนตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวบางและขีดเสนใต ผูใช

(15)

2

AutoCAD Release 14 : 2D Drafting

สงวนสิทธตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยภาณุพงษ ปตติสิงห โปรแกรมตองพิมพผานคียบอรด แลวใหกดปุม Q เมื่อพิมพคําสั่ง เสร็จในทันที {ขอความ...} ขอความที่อยูภายในเครื่องหมายวงเล็บปกกาหมายถึงขอความ แนะนําที่ผูใชโปรแกรมจะตองปฏิบัติตาม <Home> ตัวอักษรหรือตัวเลขที่ปรากฏบนบรรทัดแสดงตัวเลือกของคําสั่ง ซึ่งอยู ภายในเครื่องหมายวงเล็บ < > เปนคาที่โปรแกรมกําหนดมาให หาก เราตองการใชคาดังกลาวนี้ ไมตองพิมพเขาไปใหม เพียงแตกดปุม Q เทานั้น คลิ๊ก หมายถึงการกดปุมซายของเมาส 1 ครั้ง ดับเบิ้ลคลิ๊ก หมายถึงการกดปุมซายของเมาส 2 ครั้งติดตอกันอยางเร็วที่สุด คลิ๊กขวา หมายถึงการกดปุมขวาของเมาส 1 ครั้ง ในการคลิ๊กขวาเราจะตองแน ใจวาเคอรเซอรอยูภายในขอบเขตของพื้นที่วาดภาพเทานั้น คลิ๊กและลาก หมายถึงการเลื่อนเคอรเซอรไปยังตําแหนงที่ตองการ แลวกดคลิ๊ก เมาสซายคางไว โดยไมปลอยนิ้วมือออกจากปุม จากนั้นเลื่อนเมาส เพื่อลาก วัตถุหรือชิ้นงานไปยังตําแหนงที่ตองการ จึงปลอยนิ้วมือออก จากปุม เปนอันเสร็จสิ้นการลาก

Draw/Circle/2 Points หมายถึงการใชเมาสคลิ๊กบนเมนูบารในคอลัมน Draw แลวคลิ๊กบน คําสั่ง Circle และ 2 Points ในเมนูยอยตามลําดับ ระหวางคําสั่งและ ตัวเลือกของคําสั่งจะใชเครื่องหมาย / เปนตัวกั้น Q หมายถึงการกดปุม Enter บนคียบอรด 1 ครั้งหรือคลิ๊กขวา E - c หมายถึงการกดปุม Ctrl คางไว แลวกดปุม C ไฮไลท(Highlight) หมายถึงการเลื่อนเคอรเซอรไปยังจุดเริ่มตนของตัวอักษร หรือขอความ ที่ตองการ จากนั้นจึงคลิ๊กและลากไปยังจุดสิ้นสุด ขอความที่ถูกไฮไลท จะกลายเปนแถบสีน้ําเงิน สวนมากแลวเราจะใชในการเลือกกลุมของ ตัวอักษรหรือขอความไวลวงหนา เพื่อที่จะลบหรือตัดหรือคัดลอก ตัวอักษรเหลานั้น โดยใชคําสั่งใดๆ เพียงครั้งเดียว หมายถึงการใชเมาสคลิ๊กบนปุมไอคอนคําสั่ง LINE หมายถึงหมายเหตุหรือคําแนะนํา Thaw เปนตัวอักษรตัวหนาอธิบายรายละเอียดการใชงานตัวเลือกใน คําสั่งและความหมายของตัวเลือกบนไดอะล็อค(Dialog)

(16)

แนะนําการใชคูมือ

3

การเรียกใชคําสั่งในหนังสือคูมือ

ในหนังสือคูมือเลมนี้ เมื่อมีการอธิบายหรือมีการอางอิงถึงการใชคําสั่งใดๆ จะมีการใชคําสั่งทั้งหมด 3 แบบคือ 1. การใชคําสั่งผานคียบอรด 2. การใชคําสั่งจากเมนูบาร 3. การใชคําสั่งจากปุมไอคอนบนทูลบาร ผูอานสามารถเลือกใชคําสั่งวิธีใดวิธีหนึ่งจาก 3 วิธีได โดยมีใชรูปแบบดังตอไปนี้ LINE -- Draw/Line -- LINE คือคําสั่งที่เราจะตองพิมพผานคียบอรด Draw/Line คือคําสั่งที่เราจะตองใชเมาสคลิ๊กจากเมนูบารหรืออาจใชตัวอักษรที่ถูกขีดเสน ใต โดยกดปุม A , d และปุม l บนคียบอรดตามลําดับ คือคําสั่งที่เราจะตองใชเมาสคลิ๊กบนปุมไอคอนบนทูลบาร คําสั่งใน AutoCAD ยังแบงออกเปน 2 ประเภทคือ 1. คําสั่งปกติ(Standard commands)คือคําสั่งที่เรียกใชงานตามปกติ อาจเรียกใชคําสั่งผาน คียบอรด เมนูบาร ทูลบาร สกรีนเมนู เปนตน 2. คําสั่งทรานสแพรเรนท(Transparent commands)คือคําสั่งที่สามารถเรียกใชงานไดในขณะ ที่เรากําลังใชคําสั่งปกติอยู โดยที่ไมตองออกจากคําสั่งปกติกอน คําสั่งประเภทนี้จะมี เครื่องหมาย ‘ (อะโพสโตฟ) นําหนา อาทิ เชน ‘CAL,‘PAN, ‘UNITS, ‘VIEW, ‘ZOOM เปนตน คําสั่งทรานสแพรเรนทนั้นสามารถใชงานในลักษณะของคําสั่งปกติไดเชนเดียวกัน ในหนังสือ คูมือเลมนี้คําสั่งทรานสแพรเรนสมีรูปแบบดังนี้ ‘ZOOM -- View/Zoom/Window -- ผูใชโปรแกรมสามารถที่จะเลือกใชคําสั่งที่ตนเองมีความถนัดแบบใดแบบหนึ่ง จากทั้งสามแบบขางบนนี้ได แตสําหรับผูเริ่มตน ขอแนะนําใหฝกใชทูลบารและเมนูบารใหมากที่สุด เพราะเปนวิธีที่คอนขางงายและรวดเร็ว คําสั่งบางคําสั่งที่ไมมีในเมนูบารจะเขียนวา “ไมมีในเมนูบาร” สวนคําสั่งที่ไมมีในทูลบารจะเขียนวา “ไมมีไอคอน” สวนคําสั่งที่มีไอคอน แตไอคอนถูกซอนอยู จะตองทําการปรับแตงเพื่อเรียกไอคอนนั้นออกมากอน จึงจะสามารถใชปุมไอคอนได จะแสดงปุมไอคอนนั้น แลวเขียนภายในเครื่องหมายวงเล็บวา “ปุมไอคอน นี้ถูกซอน”

(17)

4

AutoCAD Release 14 : 2D Drafting

สงวนสิทธตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยภาณุพงษ ปตติสิงห

การทําแบบฝกหัดในหนังสือคูมือ

ในการทําแบบฝกหัด เราจะตองดูรูปประกอบการกําหนดตําแหนงตางๆ บนพื้นที่วาดภาพของ AutoCAD เสมอๆ ในทุกแบบฝกหัดที่มีการใชรูปประกอบคําอธิบาย หมายเลขประจํารูปจะถูกระบุไวในในตอนตนของ หัวขอเสมอ เพราะฉะนั้นเวลาเราทําแบบฝกหัดในขอที่มีการอางอิงถึงรูปประกอบ ใหเราสังเกตุหมายเลข ประจํารูปที่ระบุไวใน ตอนตนของหัวขอไวดวย เพื่อที่จะไดใชคําสั่งตางๆ ไดอยางถูกตองและเพื่อปองการดูรูป ผิดพลาดดังตัวอยางขอ 18 ขางลางนี้ 18. จากรูปที่ 1.1 เขียนเสนตรง โดยใชคําสั่ง Draw/Line หรือพิมพคําสั่งดังนี้ Command: LINE

From point: {คลิ๊กปุม (END) แลวคลิ๊กตรงจุดที่ 1} (บรรทัดที่ 1) To point: {คลิ๊กปุม (END) แลวคลิ๊กตรงจุดที่ 2} (บรรทัดที่ 2) To point: {คลิ๊กปุม (QUA) แลวคลิ๊กตรงจุดที่ 3} (บรรทัดที่ 3) To point: {คลิ๊กปุม (MID) แลวคลิ๊กตรงจุดที่ 4 ของรูปที่ 1.2} (บรรทัดที่ 4) To point: {คลิ๊กปุม (END) แลวคลิ๊กตรงจุดที่ 5} (บรรทัดที่ 5) To point: {คลิ๊กขวาหรือ Q} (บรรทัดที่ 6) การใชคําสั่งขางบนนี้ เราสามารถเลือกใชคําสั่งได 3 วิธีคือเรียกคําสั่ง Draw/Line จากเมนูบารหรือคลิ๊กบนปุม ไอคอน บนทูลบารหรือพิมพคําสั่ง LINE ผานคียบอรด ตัวอักษรที่ถูกขีดเสนใตหมายถึงตัวอักษรที่ผูอานจะ ตองพิมพผานคียบอรด แลวจะตองกดปุม Q ตามในทันที แตถาหากเราเลือกใชคําสั่งจากเมนูบารหรือใช คําสั่งจากปุมไอคอนบนทูลบาร เราก็ไมตองพิมพคําสั่งผานคียบอรดอีก จากตัวอยางการใชคําสั่ง LINE การกําหนดตําแหนงของจุดบนพื้นที่วาดภาพในบรรทัดที่ 1,2,3 เราจะตองดู จุดที่กําหนดจากรูปที่ 1.1 ทั้งสามจุด ยกเวนในบรรทัดที่ 4 มีการระบุรูปที่ 1.2 ก็ใหขามไปดูจุดที่กําหนดจากรูปที่ 1.2 แลวจึงกลับมาดูจุดอางอิงจากรูปที่ 1.1 ในการกําหนดตําแหนงของบรรทัดที่ 5 เชนเดิม ขอความแนะนํา {คลิ๊กปุม (END) แลวคลิ๊กตรงจุดที่ 1} บนบรรทัดที่ 1 หมายความวาเราจะตองใชเมาสคลิ๊ก บนปุม (Snap to Endpoint) บนทูลบารออฟเจกทสแนป(Object snap)หรืออาจพิมพ END ผานคียบอรด แลวกดปุม Q เพื่อกําหนดออฟเจกทสแนปในโหมด End point ก็ไดเชนเดียวกัน แลวคลิ๊กตรงจุดที่ 1

(18)

แนะนําการใชคูมือ

5

สังเกตุจุดที่กําหนดในรูปที่ 1.1 และ 1.2 หากมีการเรียกใชออฟเจกทสแนป จะมีเครื่องหมายมารคเกอร (Marker) , , แสดงโหมดของออฟเจกทสแนปปรากฏที่จุดนั้นๆ เพื่อบอกใหเราทราบโหมดของ ออฟเจกทสแนปที่เรียกใชงานดวย ในขณะที่กําลังเขียนแบบตามแบบฝกหัดอยูนั้น เราอาจจะยังนึกภาพของวัตถุที่เราจะเขียนไมออกวาวัตถุที่จะ เขียนนั้นมีรูปรางลักษณะอยางไร หากเราตองการทราบผลที่จะเกิดขึ้นจากการใชคําสั่งที่กําลังจะใชงานหรือ กําลังใชงานอยู เราสามารถดูผลที่จะเกิดขึ้นจากรูปถัดไป ตัวอยาง เชน ในขณะที่เราทําแบบฝกหัดในขอ 19 ซึ่งอางอิงการกําหนดตําแหนง จากรูปที่ 1.1 หากเราตองการดูรูปแสดงผลของคําสั่ง เพื่อใหเราสามารถนึก ภาพไดถูกตอง ใหดูรูปที่ 1.2 และรูปตอๆ ไปลวงหนาไวกอนได

การใชแผน CD-ROM แนบทายหนังสือคูมือ

ในแผน CD-ROM แนบทายหนังสือคูมือเลมนี้ประกอบไปดวยไดเร็คตอรี่ตางๆ ดังนี้

ไดเร็คตอรี่ EXERCISE

ไดเร็คตอรี่ Exercise นี้บรรจุแบบฝกหัดตางๆ ประกอบการใชหนังสือคูมือ ไฟลแบบฝกหัดที่อยูในไดเร็คตอรี่นี้ สวนใหญจะเปนไฟลแบบแปลนฟอรแมต .DWG ซึ่งเราสามารถใชคําสั่ง File/Open จากเมนูบารของโปรแกรม AutoCAD เพื่อเปดไฟลแบบฝกหัดที่ตองการจากไดเร็คตอรี่ดังกลาวนี้ออกมาใชงานโดยตรงจากแผน CD-ROM หรืออาจจะดับเบิ้ลคลิ๊กลงบนชื่อไฟล .DWG จากไดเร็คตอรี่เดียวกันนี้โดยใชโปรแกรม Windows Explorer ของ วินโดวก็ได เมื่อเรียกไฟลแบบฝกหัดใดๆ ออกมาใชงาน กอนที่ไฟลจะถูกเปดออกมาจะปรากฏไดอะล็อคดังนี้ ไดอะล็อคนี้รายงานใหเราทราบวาไฟลแบบฝกหัดที่เรากําลังจะเปดมีสถานะอานไดเทานั้น(Read-only) ใหคลิ๊ก บนปุม Yes เพื่อเปดไฟลออกมา เมื่อทําตามแบบฝกหัดเรียบรอยแลว หากตองการบันทึกไฟลลงดิสค (Save) สามารถทําไดโดยตั้งชื่อไฟลใหมและเปลี่ยนไปบันทึกไฟลใหมลงในฮารดดิสค ไฟลแบบฝกหัด P-001.DWG หมายถึงไฟลแบบฝกหัดที่ใชประกอบหนังสือคูมือในหนา 1 และไฟลแบบฝกหัด P-125-2.DWG หมายถึงไฟลแบบฝกหัดที่ใชประกอบหนังสือคูมือในหนา 125 รูปที่ 2 รูปที่ 1.3 รูปที่ 1.4

(19)

6

AutoCAD Release 14 : 2D Drafting

สงวนสิทธตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยภาณุพงษ ปตติสิงห

ไดเร็คตอรี่ HP-GL2

ไดเร็คตอรี่ HP-GL2 นี้บรรจุไดรฟเวอร HP-GL/2 ควบคุมการทํางานของเครื่องพิมพ Hewlett Packard ADI 4.3 เวอรชั่น 4.1 รุนใหมลาสุด ทํางานบนระบบปฏิบัติการวินโดว 95 โดยตรง เหมาะสําหรับผูที่ใชพริ้นเตอรหรือ พล็อทเตอรของ Hewlett Packard ที่ตองการเปลี่ยนอัพเกรดมาใช AutoCAD R14 แตติดปญหาที่ไมมีไดรฟเวอร สําหรับพริ้นเตอรหรือพล็อทเตอรที่สามารถใชในวินโดว 95 ได ไดรฟเวอรนี้สามารถเลือกจํานวนเครื่องพิมพ ไดมากกวาเดิม อาทิ เชน HP DesignJet 200, 220, 230, 250C, 330, 350C, 430, 450C, 455CA, 600, 650C, 700, 750C, 750C Plus, 755CM, 2000CP, 2500CP, 3000CP, และรุน 3500CP; HP DraftMaster SX/RX/MX, และรุน Plus series; HP DraftPro Plus, HP LaserJet ทุกรุน, HP PaintJet XL 300, และ HP 7600 series Electrostatic plotter models จุดเดนของไดรฟเวอรนี้คือ สามารถใชกับเครื่องพิมพเลเซอรไดและมี ลูกเลนในการพิมพใหเลือกใชมากกวาไดรฟเวอร ADI 4.3 เวอรชั่น 4.0 ที่มากับโปรแกรม AutoCAD R14 การ ติดตั้งไดรฟเวอรนี้ไมยุงยาก เพียงแตคนหาไดเร็คตอรี่ \HP-GL2\DISK1 แลวรันโปรแกรม SETUP.EXE จากนั้น คลิ๊กบนปุม Next จนเสร็จสิ้นการติดตั้ง (ดูรายละเอียดการติดตั้งในบทที่ 16 การพิมพแบบแปลน) ไดรฟเวอรนี้ สามารถดาวนโหลดไดที่ http://www.hp.com หรือที่ ftp://ftp1.hp.com/pub/plotters/software/mp100en.exe

ไดเร็คตอรี่ INTERNET

ในไดเร็คตอรี่นี้ มีโปรแกรมยูทิลิตี้สนับสนุนการใชงานของ AutoCAD R14 ในอินเตอรเนตอยู 2 โปรแกรมคือ

AIU3.EXE เปนโปรแกรม AutoCAD Internet Utility เวอรชั่นใหมลาสุดใชกับ AutoCAD R14

ที่สามารถสรางไฟลแบบแปลนในฟอรแมต .DWF (Drawing Web Format)ซึ่งใช ในการแลกเปลี่ยนไฟลแบบแปลนผานอินเตอรเนต อันที่จริง AutoCAD R14 ก็มี ความสามารถสรางไฟล .DWF นี้อยูแลว แตยังไมสามารถใชงานในเปเปอร สเปส(Paper space)ได หากตองการสรางไฟล .DWF ซึ่งสามารถใชงานใน เปเปอรสเปสและสามารถควบคุมเลเยอรไดในเวบบราวเซอร(Web browser) ได เราควรจะติดตั้งโปรแกรมนี้เขากับ AutoCAD การติดตั้งโปรแกรมนั้นงาย มาก เพียงแตเขาสู Windows Explorer แลวคนหาไฟล AIU3.EXE ใหพบ จากนั้น ดับเบิ้ลคลิ๊กบนชื่อไฟลดังกลาวนี้ โปรแกรมติดตั้งก็จะทํางาน จากนั้น คลิ๊กบนปุม Next, OK และ OK ตามลําดับ เทานั้นก็เสร็จสิ้นการติดตั้ง โปรแกรม ติดตั้งจะอับเกรด(Upgrade) AutoCAD ใหเราโดยอัตโนมัติ อินเตอรเนตยูทิลิตี้นี้ สามารถดาวนโหลดไดที่ http://www.autodesk.com

WHIP3.EXE เปนโปรแกรมปลั๊กอิน(Plug-in)ที่ตองใชรวมกับบราวเซอร Internet Explorer

เพื่อใหบราวเซอรสามารถเปดไฟลแบบแปลนในฟอรแมต .DWF ผาน อินเตอรเนตได การติดตั้งนั้นไมยาก เพียงแตเขาสู Windows Explorer แลว คนหาไฟล WHIP3.EXE จากนั้นดับเบิ้ลคลิ๊กบนไฟลนี้ โปรแกรมติดตั้งจะทํางาน จากนั้นคลิ๊กบนปุม Next, I Accept, Next และ Next ตามลําดับ โปรแกรม ติดตั้งจะอับเกรด Internet Explorer ใหเราโดยอัตโนมัติ เราสามารถดาวน โหลดโปรแกรมปลั๊กอิน (Plug-in)นี้ไดที่ http://www.autodesk.com

Figure

Updating...

References

Updating...

Related subjects :