• No results found

ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย"

Copied!
148
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

เอกสารประกอบการสอน

วิชา: 220106

ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย

(English for Lawyers)

ผูจัดทํา

อาจารยภัทรมน สาตรักษ

สนับสนุนโดยทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ

คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

(2)

คํานํา

เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 220106 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมายเลมนี้ เกิดจาก การที่ผูเขียนไดรับมอบหมายใหจัดการเรียนการสอนในรายวิชานี้แกนิสิตระดับปริญญาตรี ภาควิชา นิติศาสตร คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา และเปนผูบรรยายรวมในรายวิชานี้ใน มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ผูเรียบเรียงไดแบงเนื้อหาออกเปน 5 บท ในบทที่ 1 และ 2 เปนการตั้งขอสังเกต การศึกษาภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย และเสนอคําศัพทพื้นฐานทางกฎหมายที่นิสิตควรรู ใน บทที่ 3 กลาวถึง แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะนิติกรรมสัญญาและการเรียกชื่อเอกเทศ สัญญาประเภทตาง ๆ ภายใตประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บทที่ 4 เปนการศึกษาแนวคิด ในทางกฎหมายอาญา ประเภทฐานความผิดตาง ๆ และในบทที่ 5 เปนการฝกเขียนประวัติยอ และ Statement of purpose อันจะเปนประโยชนตอนิสิตในการเขาสูการทํางานในวิชาชีพกฎหมายตอไป เอกสารประกอบการสอนเลมนี้จะสําเร็จลงมิได หากไมไดรับการสนับสนุนทุนอุดหนุน การผลิตผลงานทางวิชาการของคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร ซึ่งผูเรียบเรียงหวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารประกอบการสอนเลมนี้ จะเปนประโยชนและเปนพื้นฐานที่ดีใหกับนิสิตในการทําความ เขาใจภาษาอังกฤษเฉพาะทางที่เกี่ยวของกับวิชาชีพกฎหมายตอไป ภัทรมน สาตรักษ 24 กุมภาพันธ 2554

(3)

ประมวลรายวิชา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา รหัสวิชา 220106 ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย (English for lawyers)

ระดับวิชา ปริญญาตรี จํานวนหนวยกิต 2 (2-0-4) คําอธิบายรายวิชา ศัพท สํานวน และถอยคํากฎหมายในภาษาอังกฤษ วัตถุประสงคทั่วไป 1. เพื่อใหนิสิตเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับกฎหมาย ไมนอยกวา 400 คํา 2. เพื่อใหนิสิตสามารถอานบทความ เอกสารที่มีบริบทเกี่ยวกับกฎหมาย และเขียนประวัติสวนตัวที่เปนภาษาอังกฤษได 3. เพื่อใหนิสิตเรียนรูเกี่ยวกับองคประกอบและโครงสรางของสัญญาที่ เปนภาษาอังกฤษ การเขียนใหความเห็นทางกฎหมายเบื้องตน เพื่อเปน พื้นฐานสูการทํางานในวิชาชีพนักกฎหมาย แผนการสอน สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด จํานวน ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการ สอน และสื่อที่ใช ผูสอน 1-2 The Fundamental observations of

legal English in the legal context

4 Lecture

Group Discussion Pre and post test

ภัทรมน

3-5 Basic legal vocabulary through various law contexts

6 Lecture

Reading comprehension Self-Study

Discussion Pre and post test

ภัทรมน

(4)

contract law of Thailand including vocabulary on juristic acts and contract law

Group Discussion Peer review Pre and post test

8-9 The model form of contract and the specific types of contract

4 Lecture Self-study

Translation Practice

ภัทรมน

10-12 The categories of crime and the

concept of criminal law of Thailand including vocabulary on criminal law

6 Lecture

Problem-based learning Pre and post test

ภัทรมน

13-16 Practicing writing how to write

statement of purpose and curriculum vitae 8 Lecture Writing Practice Self-study ภัทรมน 32 แผนการประเมินผล กิจกรรมที่ กิจกรรมการ ประเมิน กําหนดการประเมิน (สัปดาหที่) สัดสวนของการ ประเมินผล (1) ทดสอบยอย 4, 6, 10, 14 40 (2) สอบปลายภาค 16 60

(5)

Chapter 1 Introduction to English for Legal Profession บทที่ 1 บทนําภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพนักกฎหมาย ความมุงหมายของบทเรียน (The Objective of Study)

เพื่อใหนักศึกษามีความเขาใจเกี่ยวกับแนวความคิด การตั้งขอสังเกตเบื้องตน และ คําศัพททั่วไปที่มีความหมายเฉพาะเมื่อเขาสูภาษาอังกฤษในบริบทของกฎหมาย

เนื้อหา (Content)

เนื้อหาในบทนี้ประกอบไปดวย 2 สวนหลัก กลาวคือ ความสําคัญของภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนกฎหมาย (The Importance of English for Law Students) และ ขอสังเกตเบื้องตน เกี่ยวกับภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย (The Fundamental Observation of Legal English in the Legal Context)

กิจกรรมและวิธีสอน (Activities and Teaching Methodology)

1. การแบงกลุมอภิปรายและนําเสนอ (Group Discussion and Presentation) 2. การบรรยาย (Lecture)

อุปกรณการสอน (Teaching Equipment)

1. เอกสารประกอบการสอน 2. Power Point Presentation

การวัดผลและการประเมินผล (The Assessment)

1. ประเมินผลจากแบบทดสอบกอนและหลังเรียน (Pre-Test and Post-Test) 2. การอภิปรายตอการนําเสนอระหวางกลุม (Peer Review Discussion)

(6)

Content

Page

Chapter 1 Introduction to English for legal Profession 1

1.1 Pre-test 2

1.1 The Importance of English for Law Students 3

1.2 The Fundamental observation of legal English in the legal context 4

1.3 Review Exercises 13

1.4 References 15

Chapter 2 Basic legal vocabulary 16

2.1 Pre-test 17

2.2 Basic Legal Vocabulary 18

2.3 Learning the definition of law 18

2.4 Compare the word of law, legal, legally, legitimate and legality 19

2.5 Legal profession words 23

2.6 Twenty important legal organizations 24

2.6 The classification of the types of law 25

2.7 Diagram “Hierarchy of law in Thailand” 26

2.8 The introductory comparison between “Common law” and “Civil law” 27

2.8 Glossary of basic legal vocabulary 28

2.9 Review exercises 42

2.10 References 48

Chapter 3 Juristic acts and contract law of Thailand 49

3.1 Pre-test 50

3.2 Fundamental concept of juristic acts and contract law 52

3.3 The validity of juristic acts 55

3.4 Contract 57

3.5 Deposit and Penalty 59

(7)

3.7 The Model form of contract 61

3.8 Power of attorney 63

3.9 Lease Agreement 64

3.10 The specific types of contract 68

3.11 Glossary of juristic acts and contract law 76

3.12 Review Exercises 90

3.13 References 92

Chapter 4 General concept of criminal law 93

4.1 Pre-test 94

4.2 What is crime? 96

4.3 Capital and continuous crime 96

4.4 The general concept of Thai criminal law 97

4.5 Mental states 99

4.6 Felonies and misdemeanors 101

4.7 Criminal punishment 101

4.8 Criminal activity and criminal liability 102

4.9 The classification of criminal offences 103

4.10 The outcome of a criminal case 105

4.11 Glossary of criminal law vocabulary 107

4.12 Review exercises 120

4.13 References 123

Chapter 5 Practice legal writing 124

5.1 Pre-test 125

5.2 What is curriculum vitae? 126

5.3 Examples of traditionally curriculum vitae 126

5.4 Examples of law students curriculum vitae 129

5.5 What is your statement of purpose? 133

(8)

5.7 References 139

(9)

Pre-test

(Chapter 1)

Please translate these sentences into Thai.

1. Law is an instrument to govern the society.

………. 2. Studying law is to learn how to find out what the law says on particular point.

...……….. 3. If you have a legal problem, you should consult lawyer.

………... 4. Social life would be impossible without law to control the way people treat each other.

………... 5. We must begin to train lawyers the minute they walk into law school to tell the truth.

………... 6. Legal provisions cover all aspects of life and human activities from birth to death.

………. 7. The victim gave evidence in the court.

………... 8. The jurors have been unable to return their verdict.

………. 9. Many nations have imposed sanction on Iraq because of its attack on its own people.

………. 10. He can prove himself as an innocent party.

………. 11. Consideration is an inducement entering into contract.

………. 12. She was sentenced to five years imprisonment.

(10)

Chapter 1 Introduction to English for legal Profession

บทที่ 1 บทนําภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพนักกฎหมาย

The Importance of English for Law Students

There is a classical maxim that “Ubi Societas, ibi jus” which is latin and means “law is an instrument to govern the society.” From this maxim, it could be said that legal provisions cover all aspects of life and human activities from birth to death. Law pervades our lives. If one society has an absence of operational legal system efficiently, terrible injustices will occur to the vulnerable members of a society. As the world becomes “smaller”, it is inevitable that lawyers to gain more knowledge and speak not only about Thai law in Thai. Modern and Innovative lawyers should speak Legal English when there are foreign clients asking them for legal advice. Therefore, the idea of studying law at university is an exciting and challenging prospect.

When you begin your Legal English Studies, the first obstacle is how to understand both normal and legal terms. Therefore, using good bilingual dictionaries along with legal dictionaries is necessary. The second obstacle is the understanding of Fundamental English. It is always true that each student has different levels of English language. In a class, we have not only legal students who have excellent English skills but also legal students who have a little basic understanding of general English.

It is true that every law student will encounter an unfamiliar legal term. One way you can overcome this problem is to make a serious effort to learn new vocabulary using context clues – the words and sentences which surround an unfamiliar word. 1For example take the word victim.

“The victim gave evidence in the court”.

The context clue in looking up the meaning of the word is the common word court, referring to a law court.

1

(11)

Before moving to the next part of this chapter, doing a law degree, there are three suggestions in particular. First, you learn how to find out what the law says on a particular point. Even if you do not know the answer of the question, the fact that you have done a law degree should have given you sufficient skills to enable you to find out what the law says on this issue.2

The second thing is to learn what the law actually says on a variety of points and issues.3 During

four years of legal study, you will not cover all Thai law in your studies but the most important areas of law will come across in your class. Last but not least, doing a law degree will develop your view as to what the law should say. It is about the role of law in our community because laws play a fundamental role in shaping society.

The fundamental observation of legal English in the legal context

การศึกษาภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพนักกฎหมาย คือ การศึกษาภาษาอังกฤษที่อยูใน บริบทของกฎหมาย (legal context) ซึ่งมีลักษณะเฉพาะและมีความหมายตางออกไปจาก ความหมายทั่วไปที่เขาใจกัน ดังนั้น การเริ่มศึกษาจากขอสังเกตเบื้องตนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่ เกี่ยวของกับกฎหมาย4 จึงมีความจําเปน และสามารถแบงออกไดเปน 3 ลักษณะ ดังนี้

1. Legal English is not plain English. Law students will encounter many seemingly simple words the meaning of which are greatly different from the common meaning.

ภาษาอังกฤษในบริบทของกฎหมายจะมีความหมายไมเหมือนกับภาษาอังกฤษทั่วไป สิ่งที่ นักเรียนกฎหมายตองพบอยูเปนประจํา คือ คําที่เคยเห็นและรูความหมายในภาษาอังกฤษทั่วไป (General English) ในความหมายหนึ่ง เมื่อเขามาอยูในบริบทของกฎหมายจะมีความหมายที่ แตกตางออกไปอยางสิ้นเชิง 2

MC.BRIDE, N.J., 2007. Letters to a law student. Essex : Pearson Education Limited, P.1

3Ibid. P.1

4ปรับปรุงจากบทความของ ภัทรมน สาตรักษ, ขอสังเกตพื้นฐานในการเรียนรูภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย,

(12)

ตัวอยาง

Consideration (Noun)

1. to spend time thinking about a possibility or making decision5

Before reaching judgment, judges should exercise careful consideration. กอนที่จะมีคําตัดสิน ผูพิพากษาควรจะใชการพิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบ

2. an inducement for people to enter into a contract

Consideration is an inducement for someone entering into contract.

คาตอบแทนในการทําสัญญาคือสิ่งจูงใจเพื่อใหบุคคลเขาทําสัญญา

คําวา “consideration” ความหมายทั่วไปหมายถึง การพิจารณาไตรตรอง แตถาเปนความหมาย ในทางกฎหมาย หมายถึง คาตอบแทนในการทําสัญญา

Party (Noun)

1. a political organization that you can vote for in elections

The Democratic and Republican are two main parties in the United States. พรรคการเมืองหลัก 2 พรรคของสหรัฐอเมริกา คือ Democrat และ Republican What is the Democrat party’s6 policy on immigration?

นโยบายของพรรค Democrat ที่เกี่ยวของกับคนเขาเมืองคืออะไร

2. a social event at which people meet in order to celebrate something or have fun7

Shall I go out for a party tonight? ขอฉันไปงานเลี้ยงสังสรรคคืนนี้ไดไหม

5Cambridge Advanced learner’s Dictionary. 2005. Second Edition. Cambridge University Press, Page 263 6

Democrat Party หากเปนพรรคการเมืองของไทย หมายถึง พรรคประชาธิปตย

7 MACMILLAN Essential Dictionary for learners of English. 2003. Page 524

(13)

3. persons or groups of people involving in legal agreement a person directly interested in the subject matter of a case a person or entity that enters into a contract

She can prove herself to be an innocent party. เธอสามารถพิสูจนตัวเองไดวาเปนฝายที่บริสุทธิ์

คําวา “party” หากเปนคําจํากัดความทั่วไป หมายถึง พรรคการเมืองหรืองานเลี้ยงสังสรรคใน ขณะที่ความหมายในทางกฎหมาย จะหมายถึง คูสัญญา (Contracting parties) คูกรณี หรือคูความ

Sentence (Noun)

1. a group of words that usually contains a subject and verb Your concluding sentence in this article is very good. ประโยคสรุปในบทความนี้ทําไดดีมาก

2. punishment ordered by a court for a person convicted of a crime He is serving a life sentence for murder8.

เขากําลังรับโทษตามคําพิพากษาจําคุกตลอดชีวิตฐานฆาคนตาย

คําวา “Sentence” ความหมายทั่วไป หมายถึง ประโยค ในขณะที่ความหมายในทางกฎหมาย หมายถึง พิพากษาที่ตัดสินลงโทษ

Fruit (Noun)

1. sweet-tasting part of a tree or bush which holds seeds and which can be eaten Banana and pineapples are two instances of tropical fruits.

กลวยและสัปปะรดถือเปนตัวอยางของผลไมเมืองรอน

2. interest that gets from using property

8ถาวร โพธิ์ทอง, ร.ศ. พจนานุกรมกฎหมายและศัพทที่เกี่ยวของ อังกฤษ-ไทย, พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ :

(14)

In legal sense, fruits of private property become common property owning by couples. ในทางกฎหมาย ดอกผลของสินสวนตัวถือเปนสินสมรสที่คูสมรสเปนเจาของรวมกัน

คําวา “Fruit” หากเปนความหมายทั่วไป หมายถึง ผลไม ความหมายในทางกฎหมาย หมายถึง ดอกผล

2. In legal terms, some words have different meaning when we use in the context of civil law and criminal law.

จากการศึกษาภาษาอังกฤษในเชิงกฎหมาย พบวา มีคําบางคําที่นํามาใชไดทั้งในบริบท ทางแพงและทางอาญา จะมีความหมายที่แตกตางกัน

ตัวอยาง Security (Noun)

1. property that you give someone if you cannot pay back money you borrowed - Security deposit is an amount of money that gives to landlord before you rent a house. เงินประกันความเสียหายเปนเงินที่ผูเชาใหไวกับเจาของบานกอนที่จะมีการตกลงเชาบาน

2. stock or share in a company9

-She used her share in the company as security against a 10 million baht loan. เธอใชหุนที่ถืออยูในบริษัทเปนหลักประกันการกูเงินจํานวน 10 ลานบาท

3. the security of a country against enemies

-The train station will be closed for three hours because of a security alert.

สถานีรถไฟจะปดลงประมาณสามชั่วโมง เนื่องจากมีสัญญาณเตือนดานความปลอดภัย คําวา “Security” หากนําไปใชในความหมายทั่วไป หมายถึงความมั่นคงของรัฐ (State security) แตในทางแพงและพาณิชย หมายถึงหลักทรัพย หรือเงินประกันความเสียหาย 9See www.ldoceonline.com [Accessed 20 January 2009].

(15)

Warrant (Noun)

1. a legal document signed by a judge, allowing the police to take particular action

Search warrant is an official document which gives government officers the authority to search a building which might help to solve a crime.

หมายคนเปนเอกสารของทางราชการที่ใหอํานาจเจาพนักงานของรัฐในการเขาคนตัวอาคารเพื่อ ชวยเหลือในการแกไขการกออาชญากรรม

2. an official document giving someone the right to do something, for example buy share in a company

The company issued share warrants to member shareholders.10

บริษัทออกตราสารที่ใหสิทธิแกผูถือหุนเพื่อซื้อหุนที่บริษัทออกใหในราคาที่กําหนดลวงหนาไวใหแก สมาชิกผูถือหุน

คําวา “warrant” หากนําไปใชในทางอาญา จะหมายถึง หมายในทางอาญา เชน search warrant (หมายคน) หรือ arrest warrant (หมายจับ) สวนคําวา “warrant” ในทางแพงและพาณิชย หมายถึง ตราสาร หนังสือแสดงสิทธิ

Fraud (Noun)

1. intentional deception resulting in injury to another11

Fraud is the crime of obtaining money or properties by deceiving people.

การฉอโกงเปนการกระทําความผิดทางอาญาโดยการหลอกลวงเพื่อใหไดมาซึ่งเงินทองหรือ ทรัพยสินของผูอื่น

2. misrepresentation, concealment of a material fact

The essentials of a contract are as follows: mutual agreement; a legal consideration; absence of

fraud or duress; and a subject matter that is not against public policy.

องคประกอบที่สําคัญในการทําสัญญา คือ มีขอตกลงรวมกัน มีคาตอบแทนในการทําสัญญา ปราศจากกลฉอฉลและการขมขู และมีวัตถุประสงคไมขัดตอนโยบายสาธารณะ

10

ถาวร โพธิ์ทอง, ร.ศ. พจนานุกรมกฎหมายและศัพทที่เกี่ยวของ อังกฤษ-ไทย, หนา 680.

11GIFIS, S.H., 1998. Barron’s Dictionary of Legal Terms. 3rd ed. New York: Page 195.

(16)

คําวา “fraud” หากนํามาใชในบริบททางอาญา หมายถึง ความผิดฐานฉอโกง แตถา นําไปใชในทางแพงและพาณิชยในเรื่องของนิติกรรมสัญญาหมายถึง กลฉอฉล

Accessory (Noun)

1. a piece of equipment or a decoration that is not necessary Sunglasses are much more than a fashion accessory. แวนกันแดดเปนมากกวาเครื่องประดับตามแฟชั่น

2. a person who aids or contributes to a crime as a subordinate John was charged with being an accessory to murder.

จอหนถูกตั้งขอหาวาเปนผูสนับสนุนในการฆาตกรรม

3. a movable thing that serves a principal thing12

Unless agreed otherwise, a sale of the principal thing is sale of the accessory as well. หากไมมีขอตกลงไวเปนอยางอื่น การขายทรัพยประธานยอมหมายถึงการขายอุปกรณดวย

คําวา “accessory” หากเปนความหมายทั่วไป หมายถึง เครื่องประดับ ของตกแตง แตถา เปนความหมายในทางกฎหมาย หมายถึง ผูสนับสนุนในการกระทําความผิดทางอาญา หรือ ในทางแพงจะหมายความวา อุปกรณ

Capital (Noun)

1. a city which is the center of government of a country Bangkok is the capital city of Thailand.

กรุงเทพเปนเมืองหลวงของประเทศไทย

2. a large amount of money used for starting a new business We have put two millions baht capital into the business. เราไดนําเงินทุนไปลงในธุรกิจจํานวนสองลานบาท

12TAN, D., 2008. A Primer of Thai Business Law. Bangkok: P. Press Co., Ltd. Page 8.

(17)

3. a crime that can be punished by death13

In some countries, importing drugs is a capital offence. ในบางประเทศ การนําเขายาเสพติดมีโทษถึงประหารชีวิต

คําวา “capital” หากเปนความหมายทั่วไป หมายถึง เมืองหลวง หรือ พยัญชนะที่เขียน เปนตัวใหญ แตความหมายในบริบททางกฎหมายแพงและพาณิชย หมายถึง เงินทุน และในทาง กฎหมายอาญา หมายถึง โทษประหารชีวิต

Penalty (Noun)

1. used as a punishment for criminal wrongdoing

In Thailand, The death penalty is the highest level of punishment for serious criminal acts. ในประเทศไทยการลงโทษประหารชีวิต คือ บทลงโทษสูงสุดของการกระทําความผิดทางอาญา รายแรง

2. compensation for damage which contractual parties agreed in advance14

The debtor promised to pay a sum of money as penalty in case he failed to perform15.

ลูกหนี้สัญญาวาจะใชเงินจํานวนหนึ่งเปนเบี้ยปรับในกรณีที่เขาไมปฏิบัติตามสัญญา

คําวา “penalty” หากนํามาใชในบริบทกฎหมายอาญา หมายถึง บทลงโทษ สวนในทาง แพงและพาณิชย หมายถึงเบี้ยปรับ

3. In legal terms, there are specific groups of words using together.

ในภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับบริบททางกฎหมาย จะมีกลุมคําที่มักจะนําใชรวมกันเพื่อสื่อ ความหมายเฉพาะออกมา

13Cambridge Advanced learner’s Dictionary. 2005. Second Edition. Cambridge University Press, Page 177. 14

TAN, D., 2008. A Primer of Thai Business Law.Page 30.

(18)

ตัวอยาง

commit a crime กออาชญากรรม หรือ กระทําความผิดทางอาญา

He has admitted to committing several crimes including murder with premeditation. เขายอมรับวาไดกออาชญากรรมหลายอยางรวมถึงการฆาผูอื่นโดยไตรตรองไวกอน

settle dispute ระงับขอพิพาท

The aim of law is to settle dispute about what the law has been broken. เปาหมายของกฎหมาย คือ การระงับขอพิพาทที่เกิดจากการฝาฝนกฎหมาย

A court is a forum established by the government for the just and peaceful settlement of

disputes and the law enforcement.

ศาลเปนสถานที่ที่ตั้งขึ้นมาโดยรัฐบาล เพื่อระงับขอพิพาทโดยสันติวิธีและเปนธรรมและการบังคับ ใชกฎหมาย

law enforcement การบังคับใชกฎหมาย

The breakdown of law enforcement could lead to a fearful situation. การหยุดบังคับใชกฎหมายอาจนําไปสูสถานการณที่นาหวาดกลัวได

Every society needs a strong system of law enforcement. ทุกสังคมตองการใหมีการบังคับใชกฎหมายที่เขมแข็ง

reach verdict มีคําวินิจฉัย (ของคณะลูกขุน )

Before reaching a verdict, the jury leaves the courtroom, they talk over the case, make up their minds whether someone is guilty or not guilty.

กอนที่จะมีคําวินิจฉัย คณะลูกขุนจะเดินออกจากหองพิจารณา แลวหารือเกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้น และ ตัดสินใจวาจะใหบุคคลที่ถูกกลาวหามีความผิดหรือไมมีความผิด

คําวา juror หมายถึงตัวบุคคลที่ทําหนาที่เปนลูกขุน ในขณะที่ jury หมายถึง คณะลูกขุน โดยคัดเลือกมาจากประชาชนที่มาจากหลากหลายสาขาอาชีพเพื่อมาทําหนาที่พิจารณาปญหา ขอเท็จจริง (fact question) ในศาล

(19)

The jurors reach a not guilty verdict. คณะลูกขุนไดมีคําวินิจฉัยวาไมมีความผิด

impose sanction ใชมาตรการลงโทษ

Many nations have imposed sanction against the countries involved in the dispute. หลายประเทศใชมาตรการลงโทษกับประเทศที่เขามาเกี่ยวของในขอพิพาท

The US imposed political and economic sanctions against Iraq for invading Kuwait. สหรัฐอเมริกาใชมาตรการทางการเมืองและเศรษฐกิจตออิรักในกรณีที่มีการบุกรุกคูเวต

จากที่กลาวมาขางตน การตั้งขอสังเกตเบื้องตนนี้ จะชวยใหผูที่ตองพบเนื้อหาหรือบริบท ทางกฎหมายที่เปนภาษาอังกฤษไดเขาใจธรรมชาติของภาษาอังกฤษในเชิงกฎหมายไดอยาง ถูกตองและเปนระบบมากยิ่งขึ้น

Remember! Practicing as frequently as you can is the key to success for increasing your English ability

(20)

Review Exercises Choose the best answer.

1. Law is an instrument to govern ……….. .

a. society b. social c. party d. verdict

2. The United Nations called on all …………. in the conflict to take a positive stance towards the new peace initiative.

a. courts b. jurors c. parties d. fruits

3. Every society needs a strong system of law ……… .

a. court b. enforcement c. dispute d. capital

4. The jury will reach final ………….. on Monday.

a. warrant b. security c. dispute d. verdict

5. The United Nations wanted to impose economic ………….. against the countries involved in the armed conflict.

a. punishment b. policy c. sanction d. regulation

6. He sees himself as the innocent ………….. in this dispute

a. settlement b. enforcement c. party d. fruit

7. In the legal sense, a ………. from a thing can come in two forms, a natural or a legal ………. .

a. consideration b. fruit c. dispute d. warrant

8. We should have at least 2 millions baht as a ………. for starting a new business.

a. warrant b. capital c. consideration d. penalty

9. A ……… is something of value given in return for performance of forming a contract.

(21)

10. ……….. is anything of value, promised to another when making a contract.

a. penalty b. consideration c. fruit d. capital

11. My fiancé was ………….. three years in jail for violating probation.

a. settled b. imposed c. sentenced d. committed

12. ………… is a deliberate misrepresentation which causes another person to suffer damages.

a. warrant b. fraud c. security d. party

13. The seller does …………. that they have legal authority to sell the property under the condition of the contract.

a. warrant b. consideration c. policy d. accessory

14. Sometimes, there is no requirement that lawyers will be involved in the ………… of disputes.

a. enforcement b. crime c. settlement d. consideration

15. The national ………….. for countries is based largely on technical measures and operational processes.

a. policy b. penalty c. dispute d. security

(22)

References

ภาษาไทย ถาวร โพธิ์ทอง. พจนานุกรมกฎหมายและศัพทที่เกี่ยวของ อังกฤษ-ไทย. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2550. ภัทรมน สาตรักษ. ขอสังเกตพื้นฐานในการเรียนรูภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย. วารสารรพีพัฒนศักดิ์, สํานักวิชานิติศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง, 2552. ภาษาอังกฤษ

Cambridge Advanced Learner’s Dictionary. Second Edition. Cambridge University Press, 2005. GIFIS, S.H., Barron’s Dictionary of Legal Terms. Third Edition. New York: Barron’s

Educational Series, 1998.

MACMILLAN Essential Dictionary for Learners of English. Max Hueber Verlag, 2003. MC.BRIDE, N.J., Letters to a Law Student. Essex: Pearson Education Limited, 2007. TAN, D., A Primer of Thai Business Law. Bangkok: P. Press Co., Ltd, 2008. Websites

www.ldoceonline.com www.bangkokpost.com

(23)

Chapter 2 Basic legal vocabulary

บทที่ 2 คําศัพทพื้นฐานทางกฎหมาย

ความมุงหมายของบทเรียน (The Objective of Study)

เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจคําศัพทพื้นฐานทางกฎหมาย อยางนอย 120 คํา อัน ประกอบไปดวยคําศัพทเกี่ยวกับวิชาชีพทางกฎหมาย ลําดับศักดิ์ของกฎหมาย การวางตําแหนงคํา โดยศึกษาถึงหนาที่และการวางตําแหนงคํานาม (Noun) คําคุณศัพท (Adjective) และสวนขยาย กริยา (Adverb) อันจะนําไปสูทักษะการเขียนเบื้องตน รวมถึงการพัฒนาทักษะการอานเพื่อจับ ใจความเนื้อเรื่องที่มีเนื้อหาหาเกี่ยวกับกฎหมายอยางงาย ๆ ได

เนื้อหา (Content)

เนื้อหาในบทนี้ประกอบไปดวย การศึกษาคําที่เกี่ยวของกับกฎหมาย (Family Words of Law) วิชาชีพในทางกฎหมาย (Legal Profession Words) การจําแนกประเภทของกฎหมาย (The Categorization of Law) ลําดับศักดิ์ของกฎหมายในประเทศไทย (Hierarchy of Law in Thailand) และการเปรียบเทียบแนวคิดเบื้องตนของระบบกฎหมายคอมมอน ลอว และซีวิล ลอว (The Introductory Comparison between Common Law and Civil Law)

กิจกรรมและวิธีสอน (Activities and Teaching Methodology)

1. การแบงกลุมอภิปราย (Group Discussion ) 2. การบรรยาย (Lecture)

3. การฝกเขียนประโยคอยางงาย (Simple Writing Sentence Practice)

อุปกรณการสอน (Teaching Equipment)

1.

เอกสารประกอบการสอน

2. Power Point Presentation

การวัดผลและการประเมินผล (The Assessment)

1. ประเมินผลจากแบบทดสอบกอนและหลังเรียน (Pre-Test and Post-Test) 2. การฝกเขียนประโยค (Writing Practice)

(24)

Pre-test (Chapter 2)

There are six words relating to legal terms, fill in the blank with the best word.

1. How do people in Thai society make commitments that are ……… binding? 2. Is abortion ………… in Thailand?

3. What is the relationship between ………. and justice? 4. Children under eighteen are not ……….. allowed to vote. 5. All are equal before the ……….. .

6. The ……….. has the duties to make new laws or cancel laws. 7. She is his ………. wife.

8. The station can now broadcast ……… .

9. By ……., seatbelts must be fastened by all passengers.

10. You cannot start ……….. action if you do within the time limit prescribed by law. 11. We have sold the house and are waiting to complete all the ……… .

12. Anna has been practicing ……….. for ten years.

13. ……….. is a body of rules of conduct prescribed by controlling authority and having binding force.

14. You may wish to seek ……… advice before signing a contract. 15. The judge concluded that the surveillance had been ………….. . 16. He is going to study ………. at university.

17. He is my …………. representatives.

18. Children under eighteen are not ………. allowed to buy cigarettes. 19. Sometimes people are put to death for breaking ………… .

20. The European Community is an important ………….. authority in most European countries.

Law Legal Lawful

(25)

Chapter 2 Basic legal vocabulary

บทที่ 2 คําศัพทพื้นฐานทางกฎหมาย

The content of basic legal vocabulary is divided into four parts. These are learning necessary legal words that law students should know and understand such as the word family of “law”, legal profession words, the classification of law (Public and Private Law), hierarchy of law in Thailand and the comparison of two main world legal systems (Common Law and Civil Law)

The first part of the lesson is designed to build up the fundamentals of legal terminology for law students. All basic words for a legal career will be included in this part.

The second part will discuss about the categorization of law about public law and private law. The hierarchy of law will be illustrated in the next part. Moreover, the general concept of common law and civil law will be analysed in the last part.

Learning the definition of “Law”

It is not easy to define “what law is”. If we look back to our life in secondary school, we will know that there are things we are allowed to do and things we are not allowed to do. Therefore, human always live together under the social regulations. From this perspective, we can assume that law consists of a body of rules. Law regulates social conduct with a view to enabling people to live peaceably in a well-ordered society. In practice, law must identify the duties and powers of the government and individuals, as well as enforcing the duties and regulating the exercise of power16.

There are many definitions about what law is. For example, laws are rules made by a country’s leaders. (Positivist Theory) or law is the rule that enables human beings to live together in peace. This rule is likely to be influenced by nature and the natural environment of the society in which people live. (Natural Theory)

(26)

In this class, I will define the meaning of law in two meanings. The first meaning is called “top down”. When we talk about the top down, we mean law that is derived from authority. To make it easy, law is the rule that defines by states to people. (States include an authority or legislature.) Meanwhile, the second way is called “bottom up”. From this meaning, law is derived from the customs of people in the community or society.

Compare the word “law”, “legal”, “legally”, “legitimate” and “legality”

1. The difference between “law” and “legal”

- law (Noun) a body of rules of conduct prescribed by a controlling authority and having binding force.

- legal (Adjective) of or relating to law, established, required, or permitted by law

จากคํานิยามขางตน แสดงใหเห็นวา คําวา “law” หมายถึง กฎหมาย สวนคําวา “legal” หมายถึง ตามกฎหมาย หรือเกี่ยวกับกฎหมาย

The example of using “law”: law firm (สํานักงานกฎหมาย), public law (กฎหมาย

มหาชน), private law (กฎหมายเอกชน), law enforcement (การบังคับใชกฎหมาย), law school (โรงเรียนกฎหมาย), the systems of law (ระบบกฎหมาย)

The example of using “legal”: legal action (การดําเนินการตามกฎหมาย), legal English

(ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับกฎหมาย), legal mind (จิตวิญญาณของนักกฎหมาย), legal sense (ใน มุมมองของกฎหมาย), legal system (ระบบกฎหมาย), legal profession (วิชาชีพทางกฎหมาย), legal career (อาชีพทางกฎหมาย), legal advice (การใหคําแนะนําทางกฎหมาย), legal opinion (ความเห็นทางกฎหมาย), legal excuse (ขอแกตัวทางกฎหมาย), legal representative (ผูแทนโดย ชอบธรรม), legal maxim (สุภาษิตทางกฎหมาย), legal proceeding (การดําเนินกระบวนการตาม กฎหมาย) legal officer (นิติ

(27)

2. The meaning of “legal” and “lawful”

Legal and lawful are also the adjective but differ slightly in the meaning. - legal (Adjective) of or relating to law, established, required, or permitted by law - lawful (Adjective) not contrary to law; permitted by law

คําวา legal และ lawful มีความเหมือนกันตรงที่เปนคําคุณศัพท แตมีความแตกตางกันใน ความหมาย คือ legal (ที่เกี่ยวของกับกฎหมาย) และ lawful (ชอบดวยกฎหมาย)

The example of using “lawful”: lawful admission (legal entry into the country, under a

valid immigrant visa) การเขาเมืองมาโดยชอบดวยกฎหมายภายในกําหนดเวลาที่วีซายังมีผลใช บังคับได

3. The comparison between “legal”and “legally”

- legal (Adjective) of or relating to law, established, required, or permitted by law - legally (Adverb) in a lawful way; in a manner that accords with the law.

Adverb form is mostly adding –ly to an adjective (not all words which end in –ly). In this part, the example of the word “legally” is exemplified.

- The resolution of the United Nations Security Council (UNSC) has legally binding. มติของคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติมีผลผูกมัดทางกฎหมาย

คําวา legally หมายความวา เปนไปอยางชอบดวยกฎหมาย นอกจากนั้น คําวา legally มักจะใชกับคําวา legally binding (ที่มีผลผูกมัดทางกฎหมาย)

(28)

4. Understanding the word of “legality”and “legislative” - legality (Noun) the fact that something is allowed by the law - legislative (Adjective) making of laws

คําวา legality หมายถึง ความถูกตองตามกฎหมาย และความชอบดวยกฎหมาย สวนคํา วา legislative หมายถึง ฝายนิติบัญญัติ

5. The meaning of “legitimate”

- legitimate (Adjective) allowed and acceptable according to the law

คําวา “legitimate” หมายความวา ตามกฎหมาย หรือถูกตองตามกฎหมาย เชน

Once a child has been registered as the legitimate child of the father, he will have joint legal custody with his mother.

เมื่อเด็กคนหนึ่งไดรับการจดทะเบียนรับรองบุตรจากบิดา บิดาจะเขามามีอํานาจปกครอง เด็กรวมกับมารดาดวย

นอกเหนือจากการศึกษากลุมคําที่เกี่ยวของกับกฎหมายความหมายแลว สิ่งที่อยากจะให ตั้งเปนขอสังเกตอีกอยาง คือ ลักษณะของคํา (Part of speech) ที่เปนการบอกลักษณะของคําและมี ความสําคัญเปนอยางยิ่งในการเขียนและทําความเขาใจโครงสรางของประโยค (Sentence Structure) ในที่นี้จะกลาวถึงคํานาม (Noun) คํากริยา (Verb) คําคุณศัพท (Adjective) และคําขยาย กริยา (Adverb) โดยมีขอสังเกตเบื้องตน ดังตอไปนี้

Consider the position of noun, adjective, adverb in order to make right decision

1. Noun is always placed at the beginning and at the end of sentence. คํานามมักจะวางไวหนาและหลังของประโยค

Law is a rule supported by the government and control the behavior of member of a society.

กฎหมายเปนกฎเกณฑที่ออกมาโดยรัฐบาลและควบคุมความประพฤติของสมาชิกใน สังคม

(29)

Sometimes, people are put to death for breaking law.

ในบางครั้ง ประชาชนถูกลงโทษประหารชีวิตเมื่อมีการละเมิดกฎหมาย

2. Noun is also placed after noun called “compound noun”.

คํานาม 2 คํา ยังสามารถนํามารวมกันได แลวเกิดเปนคํานามใหมขึ้นมา

She is studying law at Burapha University. เธอกําลังศึกษากฎหมายที่มหาวิทยาลัยบูรพา

3. Adjective is placed before a noun.

คําคุณศัพทมักจะวางไวหนาคํานาม เพื่อเปนสวนขยายนาม

You may wish to seek legal advice before signing a contract. คุณควรไดรับคําปรึกษาดานกฎหมายกอนที่จะเซ็นสัญญา

4. Adjective is also placed after verb to be.

คําคุณศัพทมักจะวางอยูหลัง Verb to be ไมวาจะเปนรูปอดีตหรือปจจุบัน She is beautiful. เธอเปนคนสวย

The ball was big and red. ลูกบอลมีขนาดใหญและมีสีแดง

5. Adverb is placed after verb in order to emphasize to something. Children under eighteen are not legally allowed to vote.

เด็กอายุต่ํากวา 18 ป ไมสามารถออกเสียงเลือกตั้งไดโดยชอบดวยกฎหมาย

เมื่อเราทําความเขาใจเกี่ยวกับกลุมคําที่เกี่ยวของกับกฎหมาย รวมถึงขอสังเกตในเรื่อง หนาที่ของคําแลว ประเด็นตอมาที่ควรจะใหความสนใจ คือ คําที่เขามาเกี่ยวของและมักจะ นํามาใชกับคําศัพทที่เกี่ยวของกับกฎหมาย ไดแก

1. Enactment (Noun) การบัญญัติกฎหมาย enact (Verb) บัญญัติ 2. Amendment (Noun) การแกไขกฎหมาย amend (Verb) แกไข

(30)

3. Promulgation (Noun) การประกาศใชกฎหมาย promulgate (Verb) ประกาศ 4. Enunciation (Noun) การกําหนด enunciate (Verb) กําหนด วาง

ในการสอบผูชวยผูพิพากษาเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2502 ไดมีขอสอบการแปลจาก ภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษตอนหนึ่งวา “เมื่อประเทศไทยไดแกไขปรับปรุงระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหม ตาม ระบบแบบแผนของอารยประเทศแลว จึงสามารถกูเอกราชดานนี้คืนมาได และเปนผลทําใหชาว ตางประเทศทุกชาติ ทุกภาษาในผืนแผนดินไทยตองอยูภายใตกฎหมายไทย และในเขตอํานาจ ศาลไทยดังที่เปนอยูทุกวันนี้”

After Thailand has improved and amended its legal system and its judiciary process according to the system and custom of those civilized countries, it was only then that it was able to restore its independence in this field, thereby subjecting all the foreigners under Thai laws and under the jurisdiction of the Thai courts of justice as it is now”17

Legal profession words

1. police officer (Noun) a member of the police who finds out the fact and has an authority to arrest wrongdoers; an official whose job is to make people obey the law and to prevent and solve crimes

2. prosecutor (Noun) a government lawyer whose job includes to prove in court that someone accused of a crime is guilty

3. judge (Noun) a person who is in charge of a trial in a court ; a public officer appointed to preside and to administer the law in a court of justice; the chief member of a court and charged with the control of proceeding and the decision of questions of law or discretion

4. jury (Noun) a group of people who judge a court case (only in fact question) and decide whether or not somebody guilty of a crime

17

ธง วิทัยวัฒน, ขอสอบผูพิพากษาวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต พ.ศ. 2498-ปจจุบัน. พิมพครั้งที่ 6. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติ

(31)

5. lawyer (Noun) a person whose job is to give legal advice to people about the law18

5.1 barrister (Noun) a person whose job is to provide representation in the courts, to draft documents, to give legal opinions and specialist in legal advice

5.2 solicitor (Noun) a person whose job is to work with support staff (barristers) and cannot appear in court

6. paralegal (Noun) a person who has trained to help lawyer

Twenty important legal organizations

ภาษาอังกฤษ (English)

ภาษาไทย (Thai)

1. The Lawyers Council 1. สภาทนายความ

2. The Royal Thai Police 2. สํานักงานตํารวจแหงชาติ 3. The Office of the General Attorney 3. สํานักงานอัยการสูงสุด 4. The Institute of Legal Education of the Thai

Bar Association

4. สํานักอบรมกฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา

5. The Office of the Council of State 5. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 6. The Office of the Judiciary 6. สํานักงานศาลยุติธรรม

7. The Office of the Judicial Commission 7. สํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

8. The Criminal Court 8. ศาลอาญา

9. The Civil Court 9. ศาลแพง

10. The Central Labor Court 10. ศาลแรงงานกลาง 11. The Central Taxation Court 11. ศาลภาษีอากรกลาง 12. The Administrative Court 12. ศาลปกครอง

13. The Martial Court 13. ศาลทหาร

14. The Juvenile Court 14. ศาลแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

18ทนายความ เปนบุคคลที่มีหนาที่ใหคําปรึกษา คําแนะนําทางกฎหมายใหกับประชาชน ในบางครั้ง คําวา “lawyer” สามารถแปลความ

ในการเรียกรวมบุคคลที่เปนนักกฎหมายไดดวย นอกจากนั้น ในตางประเทศมีการแบงประเภทของทนายความออกไดเปน 2 กลุม คือ barrister ซึ่งทําหนาที่เปนตัวแทนของลูกความในการวาความในศาล รางสัญญา ใหคําแนะนําทางกฎหมาย และ solicitor ซึ่งตองมี ทีมงานคอยสนับสนุน และทนายความประเภทนี้จะไมวาความในศาล จะเนนไปในทางการเปนที่ปรึกษากฎหมาย

(32)

15. The First Instance Court 15. ศาลชั้นตน

16. The Appeal Court 16. ศาลอุทธรณ

17. The Supreme Court 17. ศาลฎีกา

18. Legal Execution Department 18. กรมบังคับคดี 19. Department of Probation 19. กรมคุมประพฤติ 20. Department of Corrections 20. กรมราชทัณฑ

The Classification of the types of law

Generally, there are mainly two types of law: these are public law and private law. The former is the branch of law which is concerned the relation between states and people. The latter is the branch of law which is governed between people and people.

Public Law (กฎหมายมหาชน)

Public Law is the branch of law which is concerned the state and its sovereign capacity. This branch of law is composed of these subjects as follows.

1. Criminal law is the law connected with or involving crime. It is related to a person who commits a crime, the study on criminal offenses and criminal punishment.

2. International law is the study of relation between two or more countries. It involves the area of cooperation and conflict between countries.

3. Administrative law is concerned with the origin and fundamental concept of administrative law, the concept of administrative actions, administrative contracts and administrative controlling systems.

4. Taxation law is the study on revenue code relating to income tax of persons, income tax of juristic persons, value added taxes, how to appeal the systems of assessing taxes and the legal procedures in the central tax court.

5. Constitutional law is involved with the fundamental principle, which may by written or unwritten, establishing the conception of its government, laying the basic principles of rules, rights and duties of people.

(33)

Private Law (กฎหมายเอกชน)

Private law is the branch of law which is concerned between citizen and citizen. This branch of law is composed of these subjects as follows.

1. Juristic act is an act of a person designed to have a legal effect. It is an act of individual directed to create, modify, transfer, preserve or extinguish rights.

2. Contract law is the study of an agreement between two or more persons that creates, modifies or terminate a legal relation.

3. Tort law is the study on a person who has suffered a wrong caused by another person can use civil litigation to exact legal remedies-most notably, compensation from that wrongdoer.

4. Partnerships and Company law is the study of operating business with the objective to gain profit. It is divided into two forms: a sole proprietorship (a business owned by a natural person with unlimited liability and a partnership or a company (a business jointly with other natural person or juristic person).

5. Property law governs relationships among people with respect to “things.” It also includes modes of acquisition of property (e.g. capture, creation), co-ownership of property, title recording systems, easements and other related land issues.

6. Family law is the study of the relation of all members in the family (Father, mother and children) or the relations of couples (the condition of engagement and marriage).

7. Succession law is the right and transmission of the rights and obligations of the deceased to his heirs. It signifies the estate, rights which a person leaves after his death

(34)

Diagram “Hierarchy of law in Thailand”

Constitution

Act Organic Law Emergency decree Code

(Act or Code) Royal Decree Ordinary Emergency Decree

Local Ordinance Tax or currency Emergency Decree

เมื่อกลาวถึงลําดับศักดิ์ของกฎหมาย (Hierarchy of law) จะขอกลาวถึงระบบการ แบงแยกอํานาจ (the separation of powers) โดยแบงออกไดดังนี้

1. legislative (ฝายนิติบัญญัติ) ประกอบดวย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (members of parliament) และวุฒิสภา (Senate) โดยทั้งสองสวนนี้จะทํางานอยูภายในรัฐสภา (Parliament) หนาที่หลักของฝายนิติบัญญัติ คือ การออกกฎหมาย (The main duty of the legislative is to make laws.)

2. executive (ฝายบริหาร) เปนสวนหนึ่งของรัฐบาล (Government)ที่รับผิดชอบในการนํา กฎหมายไปสูภาคปฏิบัติ (the part of a government that is responsible for putting laws into action) นายกรัฐมนตรีเปนหัวหนาของฝายบริหาร (The Prime Minister is the head of government.)

3. judiciary (ฝายตุลาการ) ประกอบดวยระบบศาล (the systems of courts) มีหนาที่ในการ ตีความและนํากฎหมายไปใชกับขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น ( law interpretation and law application) รวมถึงสรางกลไกในการระงับขอพิพาทตาง ๆ (resolution of disputes)

(35)

The Introductory comparison between

“Common law” and “Civil law”

Civil law is derived from ancient Roman law, and originated in Europe on the basis of the Roman private law that was applicable to the citizens and between the citizens, within the boundaries of a State in a domestic context19. Civil law starts out with abstract rules which judges

must then apply to the various cases before them.

In civil law countries, legislation is seen as the primary source of law. Therefore, courts thus base their judgments on the provisions of codes and statutes and have to reason extensively on the basis of general rules and principles of the code. These methods often draw analogies from statutory provisions to fill lacunae and to achieve coherence20.

By contrast, common law is based on the English common law model, predominantly founded on a system of case law or judicial precedent, and legislation has not traditionally been regarded as a primary source of law, but has usually been regarded as mere consolidation or clarification of legal rules and principles, which are essentially derived from case law and judge-made law.

Glossary of Basic legal vocabulary

(Alphabetical Order)

1. act (Noun) law made by a legislative body พระราชบัญญัติ

Act is a law that has been passed by a parliament.

2. acquire (Verb) to come to have often by one’s own efforts; gain ไดรับ They sent their son to Europe to acquire culture.

3. adjourn (Verb) SYN. suspend, postpone a court proceeding เลื่อนออกไป It was almost two o’clock when the meeting adjourned.

19 CRUZ, P.D., Comparative law in a changing world. 3rd edition. New York: Routledge, Page 45-46.

References

Related documents

foundation year by integrating it into the school curriculum; improve the curriculum of the Arabic language to increase proficiency of students; restructure kindergarten and

When bail has been posted by cash deposit and remains on deposit at the time of the judgment, the clerk of the court shall, under the direction of the court, apply the money in

La distance de sécurité entre la plaque de cuisson en céramique et le placard situé au- dessus de la plaque chauffante doit être d’au moins 760

Teachers enhance student success by using their expertise with regard to their course’s learning objects to help students set realistic goals adapted to their situations and get

A regression analysis on the four cultures and the customer satisfaction level of the two firms shows that a 1 percent increase in the culture of the firm, will lead to a 40%

Requires court to conduct inquiry at prosecutor’s request concerning source of bail funds where defendant is charged with crime with bail restrictions.. CURRENT VERSION

spanning tree from RAPD data. RAPD profiles of some Portuguese L. RAPD band patterns within L.. Phylogenetic trees of the L. donovani complex based on RAPD data. donovani

The three business development programs administered by the Greene County Department of Planning and Economic Development (GCDPED) to assist local businesses are the Microenterprise