3 Nedbank Limited vs Amandla Wabafazi Financial Services (Edms) Beperk Likwidasie (Liquidation) 17497/07

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Full text

(1)

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA (KAAP DIE GOEIE HOOP PROVINSIALE AFDELING)

--- KAAPSTAD: DINSDAG die 2de dag van SEPTEMBER 2008

--- DERDE AFDELING: HOF NO. 16 OM 10h00 V.M.

VOOR SY EDELE REGTER FOURIE BEVELE NISI (RULES NISI)

1 Fixtrade 160 (Pty) Ltd – Vrywillige Likwidasie (Voluntary Liquidation)

11094/08 2 K J Brandon vs Lolita Clothing Company (Pty) Limited - 11578/08 Likwidasie (Liquidation)

3 Nedbank Limited vs Amandla Wabafazi Financial Services (Edms)

Beperk – Likwidasie (Liquidation) 17497/07 SUMMIERE VONNISSE (SUMMARY JUDGMENTS)

4 Absa Bank Beperk vs I S Stern – Verband (Bond) 11405/08 5 E M Barkhuizen vs Nedbank Limited – Geld Verskuldig 10483/08 (Monies Owing)

6 Cape Winelands District Municipality vs British American

Tobacco SA (Pty) Ltd – Geld Verskuldig (Monies Owing) 10389/08 7 Cape Winelands District Municipality vs British American 10371/08

Tobacco SA Area (Pty) Limited – Geld Verskuldig (Monies owing) 8 Denis Island Development Company (Pty) Ltd vs A A Shades &

3 ander – Geld Verskuldig (Monies owing) 12013/08 9 Firstrand Finance Company Limited vs G S Perrang - Verband

(Bond) 10948/08 10 Sweet Water Properties 224 CC vs J J Steenkamp & 1 ander - 11333/08

Geld Verskuldig (Monies Owing)

(2)

Verband (Bond)

12 Trustees for the time being of the Sharp Family Trust & 1 ander

vs A T R Santana – Geld Verskuldig (Monies Owing) 11311/08 AANSOEKE (APPLICATIONS)

13 D H Malan & 1 ander – Vrywillige Boedeloorgawe (Voluntary Surrender) 12384/08 14 M Du Toit vs P Du Toit – Sekwestrasie (Sequestration) 13169/08 15 A H Mulder vs A Mulder – Sekwestrasie (Sequestration) 12587/08 16 Absa Bank Limited vs Mates Skin International Group (Pty) Ltd -

Likwidasie (Liquidation) 13316/08 17 Mostert & Bosman Attorneys vs Genesis Property Holdings Limited -

Likwidasie (Liquidation) 13971/08 18 Mostert & Bosman Attorneys vs Golden Rewards 240 (Pty) Limited -

Likwidasie (Liquidation) 13970/08 19 G S Pastor vs Garkar Investments CC – Likwidasie (Liquidation)13869/08 20 R J D L B N Thorburn – Kurator ad Litem (Curator ad Litem) 13165/08 21 K Paxton – Rehabilitasie (Rehabilitation) 12864/08 22 Business Partners Limited vs Nieuco Trading 1016 (Pty) Ltd t/a

Debonaire’s Durbanville – Perfektering (Perfection) 13306/08 23 Business Partners Limited vs Yellow Star 1149 (Pty) Ltd t/a

Steers Bloemhof – Perfektering (Perfection) 13305/08 24 I Storm & 1 ander – HVK (ANC) 9863/08 25 Regional Executive Committee vs Provincial Executive Committee

& 1 ander – Hersiening (Review) 13170/08 26 N D Hoffman & 1 ander – Registrasie van eiendom (Registration of

(3)

27 Trustees for the time being of The Brown Family Holding Trust

& 1 ander – Registrasie van verband (Registration of bond) 13332/08 28 A B Miceli vs J H Miceli & 3 ander – Konsolidasie (Consolidation)

15496/07

& 11586/06

29 Dromedaris Visserye (Pty) Ltd & 1 ander vs A A Dirk – Sekuriteit vir

Koste (Security for costs) 12333/08 30 T Mostert vs A C Raath – Verklarende Bevel (Declaratory Order)

11298/07 31 Fasscor International (Pty) Ltd vs Cova Da Iria Trust & 11 ander -

Sekuriteit vir koste (Security for costs) 19180/07 32 W S Namuhuja vs Padongelukkefonds – Tussentydse Betaling

(Interim Payment) 17387/07

33 B L Kensley vs V M Kensley – Wysiging van Hofbevel (Variation

Of Court Order) 5724/08

34 D vs K Smith – Herstel van toegang (Restoring access) 73/06 35 Henque 1404 CC t/a Picollo Café vs D Drysdale – Afwysing van eis

(Dismissal of claim) 13999/06

36 C Fischer vs S M Fischer – Nadere Besonderhede (Further particulars)

1018/07 37 Industrial Anodising (Pty) Limited vs A Amardien - Blootlegging

(Discovery) 3285/05

38 Yatzee Investments BK vs I W De Villiers – Interdik (Interdict) 13752/08 39 M M Saffier vs I Lombard – Verklarende Bevel (Declaratory order)

9047/08 EGSKEIDINGS (DIVORCES)

(4)

41 L M vs T S Cullberg 18625/07 42 L C vs L J Penn 12998/08 43 J M vs R Weideman 11957/08 REëLS 43 (RULES 43) 44 M E vs E H Eloff 6338/08 45 E vs D V Oosthuizen 9742/08

(5)

DINSDAG 2 SEPTEMBER 2008 AFDELING 1

AFDELING 2 AFDELING 3

AFDELING 4 SIVIELE SAKE

9955/06 Henriette Alida Scheepers vs Afrikaanse Christelike

Vrouevereniging & 1 ander Skadevergoeding/Damages 11427/06 Nkululeko Cothani vs Road Accident Fund Skadevergoeding/Damages 11423/06 Xolani Collin Human obo Thembeka Georgina

Nukani vs Road Accident Fund Skadevergoeding/Damages 3127/06 Nomandla Qokoga vs Road Accident Fund Skadevergoeding/Damages 4040/05 Mina Bikkies vs Golden Arrow Bus Services (Pty) Ltd

& 2 ander Skadevergoeding/Damages 6466/05 Mantombi Gladys Ncute vs Road Accident Fund Skadevergoeding/Damages 4629/06 Peter Noel vs Salma Le Roux & 3 ander Verklarende Bevel/Declaratory Order

4284/06 Hermanus Johannes Van Eeden N.O. & 2 ander

vs Eskom Holdings Limited Skadevergoeding/Damages 7667/06 Denzil Smith vs Road Accident Fund Skadevergoeding/Damages

5560/07 David W Francis vs Marie T D Wright Verklarende Bevel/Declaratory Order

16497/07 Petro Louwrens & ander vs Estate late Josephus

J Janse van Rensburg & 4 ander Verklarende Bevel/Declaratory Order

3323/05 Wayne Alexander Steenekamp vs Robberg Fast

Food SA (Pty) Ltd

3915/06 Khumbulani Mbodloyi vs Road Accident Fund Skadevergoeding/Damages 6567/07 Ntombelanga N Myapukana vs Master of the

High Court & 1 ander Verklarende Bevel/Declaratory Order

3405/05 Topmed Medical Scheme vs Gregory Du Plooy Geld Verskuldig/Monies Owing 14622/07 John Gavin Douglas-Hamilton vs Wisaal Latief Interdik/Interdict

4059/08 Stephen Leonard Johnson vs Unassigned Vrywillige Boedeloorgawe/ Voluntary Surrender

6484/08 Jan Daniel Theron vs Die Minister in die Wes-Kaapse

Departememnt van Vervoer & Openbare Werke Interdik/Interdict 6752/08 Easy Tiger Tourism Enterprises (Pty) Ltd vs

Lesley Cuan Pyoos & 1 ander Interdik/Interdict 5633/08 John Gavin Douglas-Hamilton vs Wisaal Latief Toegang/Access

(6)

AFDELING A S vs B Markman & 4 ander AFDELING B S vs D Kooper

AFDELING C S vs F Titus & 4 ander AFDELING D S vs S C Mooi & 4 ander AFDELING E S vs S Higgo & 3 ander AFDELING F AFDELING G S vs T Letsoenya AFDELING H S vs C Stemmet AFDELING I S vs L G Stilte AFDELING J S vs B M Selestin AFDELING K S vs H Owies

Figure

Updating...

References

Updating...

Related subjects :