A study of pain and anxiety/ depression severity on patients with nonspecific chronic low back pain

Full text

(1)

* لوئسم هدنسیون : درکرهش هاگشناد کشزپ مولع ی درکرهش -دپوترا هورگ ی -نفلت : 09131832044 ، E-mail:dehghan_morteza@yahoo.com

سررب

ی

گدرسفا/بارطضا و درد تدش

ی

نمزم دردرمک هب نايلاتبم رد

غ

ی

صاصتخار

ی

ضترم

ی

ناقهد

1 *

لع ،

ی

دمحا

ی

2

عس ،

ی

د

لج

یل

ی

3 1 دپوترا هورگ ی ، کشزپ مولع هاگشناد ی ا ،درکرهش ،درکرهش ی نار ؛ 2 قحت زکرم ی تاق لدم زاس ی کشزپ مولع هاگشناد ،تملاس رد ی ،درکرهش ا ،درکرهش ی نار ؛ 3 وجشناد ، اگشناد ع ه مول کشزپ ی ا ،درکرهش ،درکرهش ی نار . :تفایرد خیرات 8 / 4 / 96 خیرات شریذپ : 24 / 11 / 96 :همدقم رعت ساسا رب ی ف نمجنا بی ن للملا ی و درد هعلاطم خشت ی ص موتانآ يراذگ ی ک ی هک يدرد هب دردرمک ،نآ حان رد ی ه رمک یا جاخ ی دوش ساسحا تارقف نوتس قلاطا م ی رگ دد ( 1 دردرمک .) ی ک اش لکشم ی ع و ناوتان هدننک ه دراوم رثکا رد هک هدوب ی چ تلع لباق اسانش یی و درادن غ ی صاصتخار ی مان ی هد م ی دوش ی نع ی من ی ناوت هب ار نآ ی ک ژولوتاپ ي صخشم هتخانش هدش گتسکش ،زورپوئتسا ،روموت ،تنوفع لثم( ی ، مروفد یت ی نامتخاس ی ، باهتلا للاتخا ی ، ی ا مردنس مد بسا ی تبسن ) ( داد 5 -2 .) 85 % ات 90 دردرمک عون زا اهدردرمک % غ ی صاصتخار ی و هدوب تروصرد ی هک ب ی ش هام هس زا نآ هب دشکب لوط دردرمک غ ی صاصتخار ی م هتفگ نمزم ی دوش ( 7،6 ). سب ی را ي ب زا ی نارام لاتبم هب اکش دردرمک ی تا اپ ی راد و هدننکدوع ( دنراد 8 لاتبم .) ی نا نوچمه دردرمک هب س ای ر ب ی رام ي ياه مسج ضراوع رب هولاع ،نمزم ی ، هب :هدیکچ

:فده و هنيمز

دارفا لاتبم هب اس نوچمه دردرمک ی ر ب ي رام ی یاه مسج ضراوع رب هولاع ،نمزم ی ، ناور ضراوع ی ار عضو ندش رتدب ثعاب هک دننک هبرجت تسا نکمم مه ي ت ا ی ن ب ي نارام ک شهاک و ي ف ي ت گدنز ی نانآ یم دوش هب هجوت اب . لاب تاعلاطم دوبمک ين ی ا رد ی ن مز ي ،هن سررب تهج رضاح هعلاطم ی م طابترا ي ناز گدرسفا تدش اب درد ی رد بارطضا و بي نارام لاتبم هب دردرمک یصاصتخاريغ حارط نمزم ی .دش ارجا و

شور

سررب

ی

:

ای ن صوت هعلاطم ي ف ی -لحت يل ی ، ور رب ی 250 ب ي رام لاتبم هب غ دردرمک ي صاصتخار ی هعجارم هدننک هب لک ين ي ک دپوترا ی کرهش هنومن شور اب در يگ ر ی فارگومد تاعلاطا همانشسرپ .تفرگ ماجنا سرتسد رد ي ،ک قم ي سا د ی راد ی گدرسفا همانشسرپ ،درد تدش ی همانشسرپ و کب بارطضا کب تهج عمج یروآ لاطا تاع ب ي ،نارام شجنس گدرسفا و بارطضا ،درد تدش ی ارب .دش هدافتسا ی لحت ي ل هداد اه زا مرن رازفا Stata 14 ش هدافتسا

ی

هتفا

اه

:

م ي گنا ي ن عم فارحنا و ي را نانز رد درد 21 / 1 ± 6 / 4 و يب رتش نادرم زا 25 / 1 ± 1 / 4 دوب . تدش درد رد يب ن هورگ یاه ب فلتخم ي نارام گدرسفا و بارطضا فلتخم حوطس رد ی نعم توافت ی یراد ( تشاد 01 / 0 > P ب رد .) ي ن دارفا ريغ یراگيس ب فلاتخا ي ن هورگ اه ی فلتخم ظاحلزا م ي ناز ،درد طس هب هجوت اب حو گدرسفا ی نعم ی راد ( دوب 05 / 0 > P .)

تن

ي

هج

گ

ي

ر

ی

:

ازفا اب ی ش گدرسفا تدش ی ب ،بارطضا و ي نارام لاتبم هب غ دردرمک ي صاصتخار ی ب درد نمزم ي رتش ی هبرجت ار یم دننک نامرد همانرب رد تسا مزلا . ی لاتبم ی نا غ دردرمک هب ي صاصتخار ی نامسج تلاکشم نامرد رب هولاع ی شهاک تهج رد حور داعبا هب ،د ی ناور ی نآ اه ن ي ز دعت تهج و ددرگ هجوت ی ل ارطضا ،ب گدرسفا ی اقترا و ی ک ي ف ي ت گدنز ی ب ي نارام .دوش مادقا هژاو اه ی :یديلک غ دردرمک ي صاصتخار ی گدرسفا ،نمزم ی ، بارطضا .

(2)

ناور ضراوع ی راچد مه م ی دنوش ک و ی ف ی ت گدنز ی نآ اه تحت ثأت ی ر ( تفرگ دهاوخ رارق 9 دردرمک .) هب روط هدمع ی ک لکشم یناور یتسیز -یعامتجا م هتخانش ی دوش رثا و هتسجرب یفنم يا رب داعبا ،یعامتجا يداصتقا ، تملاس اد یمومع و یناور هناشن .در ياه ب ی رام ي رمک ي م ی دنناوت هب روط صخشم ی عضو هب ی ت ناور ی ( دنشاب ساسح 10 ). عقاورد رمک درد یغ ر یصاصتخا نمزم ی ک تلوم للاتخا ی روتکاف ی لا اهروتکاف هک تسا ي یمسج ، تلکسا ی نلاضع ی اهروتکاف و ي ناور ی -عامتجا ی مهم شقن ی ا نآ رد ی اف م ی دننک ( 11 ) ؛ جوت و شهوژپ ماجنا اذل ب ه ی رتش ور رب ي لماوع ناور ش تخان ی لاتبم رد طبترم ی نا رورض ي نامرد همانرب رد و تسا ی لاتبم ی نا هجوت نمزم دردرمک هب م هب ی ناز گدرسفا ی ب لرتنک تهج بارطضا و ی رام ي مزلا ( تسا 12 .) گدرسفا ی هب تروص اش ی ع هب ناونع ی ک تن ی هج م خر نمزم درد ی دهد ارب و ي ک دوبهب ی ف ی ت گدنز ی ن ی زا ب بارطضا .دراد نامرد ه هب تروص فنم ی اهراتفر و راکفا ثأت تحت ار ی ر م رارق ی دهد و ناوت شخب ی خأت هب ار ی ر م ی دزادنا عض لرتنک . ی ف قلخ تلالاتخا و درد ی لباق هجوت حارج لمع زا لبق ی رد ا ی داج زا دعب نمزم درد حارج لمع ی ( دنراد تکرش 15 -13 ور هعلاطم .) ي 15153 دنمراک ی ک تکرش رمآ گرزب ی اک یی داد ناشن دارفا ي گدرسفا و رمک درد هک ی ار هب تروص مه نامز هدرک هبرجت دندوب ، تبسن هب یناسک هک مادکره ا زا ی ن ار تلاکشم هب اهنت یی هتشاد دنا ، صخرم زا ربارب ود ی سا هدافت زه لبقتم و هدرک ی هن ياه کشزپ ی هدش دندوب هک رگناشن یمها ت هارمه ی گدرسفا و دردرمک ی ا ( تس 16 .) رد سررب ی دادعت 5877 طسوت رفن LA McWilliams ، طابترا ًلاماک نعم ی راد ي ب ی ن اب نمزم درد قلخ وخو درف ب و هدهاشم ی نا بارطضا تلالاتخا نامرد دش ی لکتورپ هب نامرد ی کمک درد م ی دنک ( 17 فلتخم تاعلاطم .) ی قتسم طابترا ی م ب ی ن لک هرمن ی ناوتان ی ار درد تدش اب هداد ناشن دنا ( 3 ، 18 ، 19 .) رد هعلاطم Klemenc-Ketivs گدرسفا و بارطضا مئلاع روهظ و دوجو ی هب ناونع هارمه لماوع اب ک ی ف ی ت گدنز ی عض ی ف ناوتان و ی سب ی را بی نارام لاتبم هب ( دندش حرطم نمزم دردرمک 12 .) نچمه ی ن شرازگ هدش ک ی ف ی ت گدنز ی ا نانز رد ی نار ی لاتبم هب هتسب دردرمک هب تدش کمم نآ ا ن تس توافتم ( دشاب 20 .) هعلاطم Kaptan ارب ،ناراکمه و ي عت یی ن هطبار می نا شان رمک درد ی گنت زا ی گدرسفا و لاناک ی داد ناشن می گنا ی ن درد هب تروص لباق هجوت ی ب رد ی نارام ی اب هک همانشسرپ هب هجوت ياه هدشرپ گدرسفا زا ی م جنر ی دندرب ، ازفا اب و هدوب رتلااب ی ش گدرسفا حطس ی ، می ناز ب درد ی رام نی ز ازفا ی ش ی هتفا تسا ( 21 .) اتن ی ج ی ک رورم هعلاطم ي داد ناشن نارکوک ، بی نارام هب نمزم دردرمک روط یعیسو گدرسفا اب ی م هعجارم ی دننک لو ی درد شهاک لباق هجوت ی نامرد اب گدرسفادض ی ا امنوراد اب نامرد هب تبسن ی داج ( دشن 4 .) اهروتکاف ي ناور ی نچمه ی ن دش نمزم رد درد ن دنراد شقن . ب هعلاطم ی رتش ب ی نارام لاتبم هب دردرمک غ ی صاصتخار ی تهج نمزم ی نتفا هناشن اه ي تلالاتخا ناور ی هلمجزا گدرسفا ی ساسحا بارطضا و م ی دوش . اب لاب تاعلاطم دوبمک هب هجوت ین ی ا رد ی ن مز ی هن و ای هکن رامآ تاطابترا ي ب ی ن عضو و رمک درد تدش ی ت ناور تملاس ی دشن تابثا ارب رضاح هعلاطم .تسا ه ي لوا ی ن تخب و لاحمراهچ ناتسا رد راب ی را ي اب گنهرف حارط دوخ صاخ ی درگ ی د م و ی گنا ی ن رد درد تدش بی نارام لاتبم هب دردرمک غ ی صاصتخار ی عت نمزم یی ن و م اب درد تدش طابترا ی ناز گدرسفا و بارطضا ی رد بی نارام لاتبم هب دردرمک غ ی صاصتخار ی عت نمزم یی ن درگ ی د . فرط زا ی ا ی ن هعلاطم هب روط طقف صاخ ور رب ي لاتبم ی نا غ دردرمک عون هب ی صاصتخار ی درگ ماجنا ی د هک ژولوتاپ لماع ی ک ب ببسم ی رام ي .تسا هدوبن شور سررب ی : ای ن سررب ی ی ک صوت هعلاطم ی ف ی -لحت یل ی عون زا عطقم ی ور رب هک تسا ي ب ی نارام هعجارم هدننک هب یلک نی ک صصخت ی دپوترا ي رکرهش رد هک د لاتبم هب رمک درد غ ی صاصتخار ی نامز هزاب رد ،دندوب نمزم ی اپ یی ز

(3)

1394 راهب ات 1395 .تفرگ ماجنا سپ وصت زا ی ب حرط مک رد ی هت پ مولع هاگشناد قلاخا کشز ی دک اب درکرهش " IR.SKUMS.REC.1394.310 " ، هنومن یگ ر ي شور هب عم .دش ماجنا سرتسد رد ی را هب لاتبا ،هعلاطم هب دورو رمک درد غ ی صاصتخار ی ب و دوب ی نارام ی هب لاتبا هقباس هک حان رد درد( دردرمک ی ه رمک یا جاخ ی لقادح تدم هب ) دنتشاد ار هام هس سررب اب و ی ب هقباس و هدنورپ ی رام طسوت دپوترا صصختم ي ی هتفا اه ي لاب ین ی دار و ی ژولو ی ک نبم ی ژولوتاپ دوجو رب ي ی ا تشادن دوجو تنوفع ، هب ناونع بی نارام لاتبم هب صاصتخا دردرمک ی هعلاطم دراو نمزم سررب .دندش ی رظنزا بط ی ع ی فارگ ندوب ی ،تارقف نوتس MRI رمک تارقف نوتس ي امزآ ماجنا و ی تاش در تهج عم .تفرگ تروص تنوفع دوجو ی را هنومن جورخ اه ، دوجو ی هتفا اه ي لاب ین ی و یا دار ی ژولو ی ک نبم ی دوجو رب ژولوتاپ ي ب هقباس دوجو و رمک درد صخشم ی رام ي هدمع ناور کشزپ ی بسحرب حرش لاح .دوب قباطم ارب هنومن مجح لومرف ي دروآرب تبسن اه مطا حطس نتفرگ رظن رد اب ی نان 95 % اطخ و ي هب لوا عون می ناز 5 ش رادقم و % ی عو 77 / 0 تقد و 10 هنومن مجح ،% دروم ن ی زا دادعت هب 115 ب ی رام نتفرگ رظن رد اب هک هدوب ب هورگ ود ی نارام ب و اب گدرسفا نود ی ، هنومن مجح ( ربارب ود روکذم 230 = n ارب و ) ي اطخ شهاک ي فداصت ی ازفا و ی ش تقد هنومن گ ی ر ي 10 هنومن مجح هب % عت یی ن هدش دادعت هب و هفاضا 250 عت هنومن مجح یی ن .دش اش ی نا رکذ تسا ، هباشم تاعلاطم ساسا رب Tetsunaga و ناراکمه هنومن مجح اب 121 ب ی رام لاتبم هب رمک رد د دومن شرازگ . نعم هطبار ی راد ي ب ی ن تما ی زا هب تسد هدمآ زا VAS م هرمن و ی ناز گدرسفا ی ب رد ی نارام لاتبم هب بی رام ي رمک ي ( دراد دوجو 22 .) تاعلاطا فارگومد ی ک سنج ،نس( ی ،ت عضو ی ت لهأت صحت حطس ،تنوکس لحم ،لغش ، ی ،تلا رد حطس آ ،دم گداوناخ هقباس ی ب دوجو ،دردرمک ی رام ي مز ی هن يا ، هقباس اهوراد فرصم ي گدرسفادض ی فرصم ،بارطضا دض و س ی راگ تعا و ی دا زا هدافتسا اب )درد تدش ،ردخم داوم هب کچ ل ی تس و همانشسرپ اه ي ربتعم عمج يروآ دش . قم زا درد تدش ندرک صخشم تهج ی سا د ی راد ي درد VAS (Visual Analogue Scale) هدافتسا ارب .دش ي سررب ی گدرسفا ی همانشسرپ زا درادناتسا 21 لاؤس ی گدرسفا ی Beck (BDI) ارب و ي سررب ی بارطضا بارطضا درادناتسا همانشسرپ زا Beck درگ هدافتسا ی د . همانشسرپ گدرسفا ی و کب نورآ طسوت کب لاس رد شناراکمه 1961 درگ رشتنم ی د و ی ک ی زا لوادتم رت ی ن رازبا هزادنا گ ی ر ي گدرسفا ی م ی دشاب . مرف درادناتسا نآ هک ا رد ی ن درگ هدافتسا هعلاطم ی د ، 21 لاؤس راهچ زگ ی هن ا ي لوبق لباق رابتعا زا و دراد ی .تسا رادروخرب می گنا ی ن رض ی ب ناسمه ی زآ نوم کب 86 / 0 شرازگ هدش رض .تسا ی ب ناسمه ی نورد ی 78 / 0 اپ و یا یی امزآزاب یی 73 / 0 ن ی ز ارب ي ا ی ن همانشسرپ شرازگ هدش ( تسا 24،23 رد .) نامحر هعلاطم ی مشاه و ی نا اپ یا یی گدرسفا لک ی زا هدافتسا اب رض ی ب افلآ ي ،خابنورک 87 / 0 تسد هب ( دمآ 25 .) ارب ي م شجنس ی ناز بارطضا زا همانشسرپ کب بارطضا (

BAI= Beck Anxiety Inventory ) ارب ي م شجنس ی ناز لماش هک دش هدافتسا بارطضا 21 ترابع زگ راهچ ی هن سررب ار بارطضا مئلاع و تسا ی م ی دنک د رد تارمن هنما 9 ات 63 رارق م ی گ ی دنر هرمن . 0 ات 7 ه ی چ ی ا رتمک ی ن هرمن ،بارطضا 8 ات 15 فخ بارطضا ی ،ف 16 ات 25 ا بارطض و طسوتم 26 ات 63 دش بارطضا ی د ناشن ار م ی دهد ا . ی ن لااب رابتعا زا همانشسرپ یی و هدوب رادروخرب رض ی ب ناسمه ی نآ 92 / 0 اپ و یا یی شور اب نآ امزآزاب یی هلصاف هب ی ک هتفه 75 / 0 هب تسد هدمآ ( تسا 26 .) سایقم درد يرادید

Visual Analog Scale (VAS)

هب تروص يدومع ای یقفا طخ کی 10 تناس ی يرتم رفص هطقن هک تسا ناشن هدنهد هطقن و درد دوجو مدع 10 دیدش نیرت درد ی ا درد غ ی لباقر لمحت ناشن ار م ی دهد . ای ن قم ی سا ن ی ز لبق تاعلاطم رد ی دروم افتسا هد هتفرگرارق نآ رابتعا و دییأت تسا هدش ، ا رد ی نار م ی ناز اپ یا یی 81 / 0 ارب ي نآ شرازگ هدش ( تسا 29 -27 .) هداد اه عمج زا سپ يروآ دراو مرن رازفا stata14 لانآ و دش ی ز رامآ ي درگ ماجنا ی د هداد . اه هب تروص یم گنا ی ن عم فارحنا و ی را ی ا ناوارف ی زا و دش شرازگ

(4)

نومزآ اه ي لحت یل ی T-test ، Chi Square قد نومزآ ، ی ق فی ،رش گتسبمه نومزآ ی پ ی نوسر سرگر لدم و ی نو طخ ی درگ هدافتسا ی د .

ي

هتفا

اه

:

تکرش ناگدننک هنماد رد رضاح هعلاطم رد نس ی 82 -20 م و لاس ی گنا ی ن نس ی 66 / 15 ± 48 / 60 لاس دندوب . 50 % یب نارام و نادرم ار هعلاطم رد 50 نانز ار % کشت ی ل م .دنداد ی گنا ی ن ب نزو ی نارام دروم سررب ی 69 / 12 ± 94 / 73 یک مرگول دق و نآ اه ربارب 22 / 8 ± 92 / 167 تناس ی رتم امن صخاش طسوتم و ی ه وت هد ندب ی نآ اه 79 / 3 ± 16 / 26 دوب . یزوت ع ناوارف ی اس ی ر لماوع فارگومد ی ک سررب ی هدش ب رد ی نارام دروم هعلاطم رد لودج هرامش 1 هداد ناشن دش . هرامش لودج 1 : رف عیزوت ناراميب کيفارگومد یاهريغتم یناوا لاتبم هب دردرمک غ ي صاصتخار ی نمزم ريغتم هورگ یناوارف ( دصرد ) تيسنج درم ( 50 ) 125 نز ( 50 ) 125 تيعضو لهأت درجم ( 4 / 18 ) 46 لهأتم ( 68 ) 170 هدشادج ( 8 / 2 ) 7 رسمه توف ( 8 / 10 ) 27 یگدنز لحم رهش ( 66 ) 165 اتسور ( 8 / 32 ) 82 خشمان ص ( 2 / 1 ) 3 تلايصحت حطس ب ی داوس یهاگشناد لبق تلايصحت ای ( 64 ) 160 یهاگشناد تلايصحت یاراد ( 36 ) 90 دمآرد حطس ریز ی ک م يل ي نو ( 30 ) 75 نويليم هس ات کی ( 6 / 57 ) 144 نويليم هد ات هس ( 6 / 11 ) 29 نويليم هد یلااب ( 8 / 0 ) 2 دردرمک یگداوناخ هقباس ريخ ( 6 / 59 ) 149 یلب ( 4 / 40 ) 101 یوراد فرصم هقباس گدرسفادض ی ريخ ( 2 / 93 ) 233 یلب ( 8 / 6 ) 17 بارطضا دض یوراد فرصم هقباس ريخ ( 8 / 94 ) 237 یلب ( 2 / 5 ) 13 راگيس فرصم ريخ ( 78 ) 195 یلب ( 22 ) 55 دايتعا هقباس ريخ ( 2 / 83 ) 208 یلب ( 16 ) 40 صخشمان ( 8 / 0 ) 2 * : ددع رادقم P زا رتمک 05 / 0 نعم ی راد .دش یقلت

(5)

می گنا ی ن لک ی ب درد هرمن ی نارام تکرش هدننک رد رضاح هعلاطم 2 / 1 ± 28 / 4 دوب . یم ناز سنج رد درد تدش رکذم 25 / 1 ± 10 / 4 و رد سنج وم ثن 21 / 1 ± 46 / 4 دوب هک نعم فلاتخا ی يراد ظاحلزا م ی ناز ب درد ی ن هدهاشم هورگ ود دش . ب ه روط ي هک ا ی ن م ی ناز نانز رد هب روط نعم ی اد ير ب ی رتش ( دوب نادرم زا 02 / 0 = P .) تارمن بارطضا 4 / 92 % رتمک دارفا زا 28 و 6 / 7 % ب ی رتش زا 28 گدرسفا هرمن .دوب ی 2 / 47 % رتمک زا 7 و 8 / 52 % ب ی رتش زا 7 لودج( دوب هرامش 2 .) هرامش لودج 2 : ناراميب یناوارف عیزوت لاتبم هب دردرمک غ ي صاصتخار ی و بارطضا فلتخم حوطس رد نمزم سفا درد هرمن کيکفت هب یگدر هورگ اه درد تدش نازيم نعم ی راد ی ( P ) درد هرمن 4 درد هرمن > 4 )دصرد( لک دادعت ( 8 / 56 ) 142 ( 2 / 43 ) 108 هرمن بارطضا ≤ 28 ( 4 / 92 ) 231 136 95 01 / 0 > P > 28 ( 6 / 7 ) 19 6 13 هرمن یگدرسفا ≤ 7 ( 2 / 47 ) 118 78 40 01 / 0 > P > 7 ( 8 / 52 ) 132 64 68 بی ن هورگ ياه ب فلتخم ی نارام حوطس رد گدرسفا و بارطضا فلتخم ی ظاحلزا توافت درد تدش نعم ی يراد ( تشاد دوجو 01 / 0 > P ب .) ی ن تارمن رض اب درد هرمن و بارطضا ی ب گتسبمه ی 67 / 0 = r و حطس نعم ی راد ي 00 / 0 = P و تشاد دوجو طابترا نچمه ی ن گدرسفا تارمن طابترا ی درد هرمن و ( 002 / 0 = P ، 44 / 0 = r زا ) رط ی ق گتسبمه نومزآ ی پ ی نوسر و تبثم نعم ی راد .دوب سررب ی گدرسفا اب درد هرمن طابترا ی دارفا رد س ی راگ ي و غ ی ر س ی راگ ي داد ناشن ، هورگ رد ی س هک ی راگ فرصم م ی دندرک ، م ی ناز درد 19 / 1 ± 09 / 4 دوب و رد یهورگ س هک ی راگ فرصم من ی دندرک ، م ی ناز درد 25 / 1 ± 33 / 4 دوب . یاتن ج مزآ پ نو ی نوسر اک ي ب رد هک داد ناشن روکسا ی ن دارفا غ ی ر س ی راگ ي توافت نعم ی راد ي رظنزا م ی ناز اب دارفا رد درد گدرسفا فلتخم حوطس ی ( تشاد دوجو 05 / 0 > P ب رد اما ،) ی ن س دارفا ی راگ ي ا ی ن فلاتخا نعم ی راد دوبن ( لودج هرامش 3 ). هرامش لودج 3 : رد یگدرسفا اب درد تدش طابترا هسیاقم یراگيس ريغ و یراگيس ناراميب طابترا یگدرسفا هرمن و درد هرمن دنتشادن راگيس لامعتسا لامعتسا راگيس م ی دندرک ≤ 7 > 7 ≤ 7 > 7 ≤ 4 60 47 18 17 > 4 36 49 6 17 عمج لک 96 96 24 34 نازيم نعم ی راد ی ( P ) 021 / 0 091 / 0 اتن ی ج سرگر ی نو طخ ی ن ی ز داد ناشن ، حطس م اب بارطضا ی ناز اراد درد ي گتسبمه ی و تبثم نعم ی راد ي ( دوب 32 گتسبمه % ی هفاضا اب همادا رد و ) اهروتکاف ندرک ي د ی رگ بق زا ی ل گداوناخ هقباس ی

(6)

عضو ،دردرمک ی ت وشانز یی حطس و BMI ا ی ن م ی ناز ازفا ی ش پ ی اد م و درک ی ناز گتسبمه ی ا عومجم ی ن تکاف اهرو م اب ی ناز دودح هب درد 42 سر % ی د لانآ . ی ز ANOVA تن ای ج هب تسد هدمآ ارب ي ا ی ن لدم اه ار دییأت آراک و درک یی سرگر لدم ی نو هب تسد هدمآ دییأت .دش ثحب : رد قحت ی ق ب رد هک دش هدهاشم رضاح ی ن ب ی نارام گدرسفا و بارطضا فلتخم حوطس رد ی ظاحلزا تدش نعم توافت درد ی يراد ( دراد دوجو 01 / 0 > P ) ؛ يروط هب هک اراد دارفا ي گدرسفا و بارطضا ی م ی ناز ب ار درد ی رتش هبرجت م ی دننک ب . ی رتش رد ،دردرمک عاونا هرابرد تاعلاطم شور صوصخ ياه ا و نامرد ناشرث ک رب ی ف ی ت گدنز ی بی نارام لاتبم هب ا رد .تسا هتفرگ تروص دردرمک ی نار نی ز شخبرثا رب تاعلاطم رثکا ی شور ياه نامرد ی طبترم هتفرگ تروص دردرمک اب تسا . تاعلاطم يدودحم ن ی ز م هرابرد ی ناز اضر ی دنمت ي ی ا ک ی ف ی ت گدنز ی ب ی نارام لاتبم هب نامرد شور صوصخ رد دردرمک ی ی ا شزومآ ماجنا هدش تسا ( 3 .) Tetsunaga ناراکمه و ، ندرک صخشم تهج م هطبار ی نا م ی ناز گدرسفا ی ب تارهاظت و ی رام ي رمک ي ور ي 121 ب ی رام لاتبم هب هطبار هک دنداد ناشن ،دردرمک نعم ی راد ي ب ی ن تما ی زا هب تسد هدمآ زا VAS م هرمن و ی ناز گدرسفا ی ب رد ی نارام لاتبم هب ب ی رام ي رمک ي دراد دوجو اراد هورگ رد درد هرمن و ي گدرسفا ی هورگ زا ی هک گدرسفا ی ب دنرادن ی رتش رثکا و تسا هدوب ی ت ب ی نارام ( 77 گدرسفا زا ،)% ی ن ی ز م جنر ی دنرب ( 22 و ) ای ن تن ی هج رد قباطت اب هعلاطم رضاح م ی دشاب هعلاطم رد . Melloh و اهروتکاف ناراکمه ي ناور ی اهروتکاف و ي لغش ی ب ی رتش ی ن م رد ار رابتعا ی نا اهروتکاف ي گورپ تسون ی ک ندش نمزم ب رد دردرمک ی نارام ( دنتشاد 30 .) Atkinson ناراکمه و دندرک شرازگ ، لاتبم ی نا گدرسفا هب هک دردرمک هب ی ن ی ز دندوب راچد ، هب روط نعم ی اد ير ثداوح و تلاکشم زا سرتسا از ي گدنز ی اقم رد ی هس اکش لرتنک هورگ اب ی ت نچمه .دنتشاد ی ن ب ی نا دش هک ازفا ی ش هورگ رد سرتسا برطضم م ی دناوت قتسم طابترا رد ی م شان سرتسا اب ی زا اقم رد رمک درد ی هس اس اب ی ر گدنز ثداوح ی ( دشاب 31 .) رد داهروپ هعلاطم ي ناراکمه و هب روظنم سررب ی ک ی ف ی ت گدنز ی 125 ب ی رام لاتبم هب غ دردرمک ی صاصتخار ی نمزم ، م ی گنا ی ن درد تدش 32 / 21 ± 73 / 54 و یم گنا ی ن لک هرمن ی ناوتان همانشسرپ ی ن ی ز 69 / 16 ± 56 / 31 دوب . تدش درد اب تملاس یمومع هطبار ناور تملاس و لک هرمن اب و سوکعم ی ناوتان ی ترا طاب قتسم ی م .تشاد بی رتش ی ن ثأت ی ر لاس رب درد تدش ( دوب ناور تم 3 .) هعلاطم ور رب ي 35 ب ی رام لاتبم هب نمزم دردرمک داد ناشن ، یب داجیا اب یگدرسفا ،یساسحا ب ی گنا ی هز ي و قلخ ،نییاپ لماع رطخ یمهم رد شیادیپ و شرتسگ دردرمک نمزم تسا ، نامه هنوگ هک دردرمک ًلاباقتم اب ا ثع ی داج گدرسفا ی م ی دوش ( 32 .) لک ی ه ا ی ن اتن ی ج بم ی ن ا ی ن تدش هک تسا بلطم ا رد درد ی ن ب ی نارام ک رب مسج رب هولاع ی ف ی ت گدنز ی و ناور داعبا ی ب ی نارام ن ی ز ثأت ی ر م ی دراذگ ا نامرد رد و ی ن نامسج درد شهاک تهج شلات رب هولاع دارفا ی م ی اب ی تس وقت تهج ی ت ک ی ف ی ت گدنز ی تملاس داعبا و اناوت حطس دوبهب و ناور یی رفا دا لاتبم هب دردرمک غ ی صاصتخار ی ن نمزم ی ز رظن هب .درک شلات م ی دسر هب نتخادرپ لاعف ی ت اه ي شزرو ی ز ی ر ،صصختم رظن گدرسفا حطس شهاک اب دردرمک دوبهب رب هولاع ی و ب بارطضا ی نارام سب ی را فم ی د دشاب . اب ا هب هجوت ی هکن سب ی را ي ب زا ی نارام لاتبم هب سآ مئلاع نودب دردرمک ی ب مسج ی دار و ی ژولو ی ک هب طوبرم ی ک ناگرا للاتخا ی ک هعجارم م ی ،دننک نچمه ی ن ًاضعب لاتبم ی نا و هباشم نامرد زا سپ دردرمک هب تور ی ن مئلاع راچد هدنوشرارکت اپ ی راد دندش ؛ ا رد اذل ی ن اهروتکاف دراوم ي ناور ی م ی دنناوت خد ی ل لامتحا و دنشاب هداد م ی دوش گدرسفا ی نمزم درد نامرد اب بارطضا و دراوم رد و دنک لخادت نکمم دردرمک نامرد تسکش تسا ، طقف تلع ی ک ناور هلئسم ی مز ی هن يا ی ا گدرسفا ی خشت هک دشاب ی ص هدشن هداد یا هب تسرد ی نامرد هدشن تسا ( 22،11 .)

(7)

رد غتم صوصخ ی اهر ي فارگومد ی ک قحت رد ی ق نانز رد درد تدش رضاح هب روط نعم ی يراد ب ی رتش زا ( دوب نادرم 05 / 0 > P داهروپ هعلاطم رد .) ي و ،ناراکمه می گنا ی ن نس ی تکرش ناگدننک 75 / 11 ± 7 / 37 دوب هک 52 % نز و 47 % درم دندوب و توافت نعم ی يراد رظنزا و نس و سنج لهأت غتم هرابرد ی اهر ي ملاس ت تملاس ،مسج عامتجا طباور ،ناور ی ، حم تملاس ی ،ط هرمن و درد تدش ناوتان ی دشن شرازگ ؛ صحت اب دارفا اما ی تلا هاگشناد ی درد اوتان و ن ی ک و رتمک ی ف ی ت گدنز ی رتهب ي ( دنتشاد 3 .) ره هب ،لاح هعلاطم Klemenc-Ketivs نانز هک داد ناشن لاتبم هب اقم رد دردرمک ی هس ناوتان ،نادرم اب ی ب ی رتش ک و ی ف ی ت گدنز ی عض ی ف يرت ( دنتشاد 12 حاتفم هعلاطم رد .) ی و هورگ ود ناراکمه دروم هعلاطم اب ملاس راکشزرو نانز( اراد نانز ي نمزم دردرمک غ ی صاصتخار ی ) رظنزا ،نس ندب هدوت صخاش و دق ،نزو ی نعم توافت ی يراد ناشن ار ( دندادن 2 .) هب لاحره رخ گرب ی اهد یی هنومن مجح لثم ،اه یکرت ب زوت و ی ع سنج یت ی عمج ی ت تافلاتخا و هعلاطم گنهرف ی ا تلع تسا نکمم عماوج ی ن اتن ی ج ضقانتم .دشاب فلتخم تاعلاطم رد ضاح هعلاطم دارفا ر لاتبم هب صاصتخا دردرمک ی نمزم ، 64 صحت % ی تلا هاگشناد ی و 36 صحت دقاف % ی تلا هاگشناد ی لبق تاعلاطم رد .دندوب ی اب دارفا هک دش شرازگ صحت حطس ی تلا ک رتلااب ی ف ی ت گدنز ی درد تدش و رتهب ناوتان و ی دنراد رتمک ( 19،3 ) دارفا . اب شناد هاگآ و رتلااب لئاسم زا تشادهب ی ذغت نتشاد اب تملاس ملع و ی ه و ملاس فاک ی ، اعر ی ت تشادهب لوصا ی ، ماجنا لاعف ی ت اه ي ف ی ز ی ک ی رمت و ی تان شزرو ی فم ی د هب لاتبا رطخ ضرعم رد رتمک دردرمک م ی دنشاب ناضمر هعلاطم رد . ی هچرگا ناراکمه و نعم طابترا ی ب يراد ی ن صحت حطس و دردرمک ی تلا لو دشن هدهاشم ی دارفا ي هک صحت ی تلا رد دنتشاد رتلااب ( دنتشاد رارق ملاس هورگ 33 .) رد لانآ ی ز اتن ی ج غتم ندوزفا اب رضاح هعلاطم ی ر BMI م ی ناز گتسبمه ی غتم اب درد ی اهر ي ازفا هعلاطم ی ش پی اد و نزو نتشاد .درک BMI غ ی يداعر ی ک ی لماوع زا ای هدننکداج ،دردرمک شرازگ هدش تسا . رد هعلاطم یناضمر هک يدارفا ناراکمه و ياراد BMI دندوب يداع ب لاتبا يارب يرتمک سناش ه غ دردرمک ی صاصتخار ی نمزم لو دنتشاد ی هک يدارفا BMI اپ یی ن رت ی ا دح زا رتلااب بط ی ع ی ب سناش دنراد ی يرتش دنتشاد دردرمک هب لاتبا يارب و ب ی اهتشا یی بصع ی اپ بقاعتم یی ن ندوب BMI قتف ، د ی کس ب ی ن هرهم يا لد هب ی ل ازفا ی ش BMI طس ، لااب ح ي برچ و لورتسلک ی ياه نوخ لابند هب ازفا ی و نزو ش نوخ ناسر ی فاکان ی د هب ی کس ياه دردرمک تلع ،رمک ای ن دش شرازگ دارفا ( 33 ). رد ب رد ام هعلاطم ی ن غ دارفا ی ر س ی راگ ي فلاتخا بی ن هورگ اه ي فلتخم ظاحلزا م ی ناز هب هجوت اب درد گدرسفا حوطس ی نعم ی راد ( دوب 05 / 0 > P ). ابع هب تر ی ، رد غ هورگ ی ر س ی راگ ي گدرسفا ندوب لااب ی ازفا اب ی ش م ی ناز تسا هدوب هارمه درد ؛ ب رد اما ی ن س دارفا ی راگ ي ا ی ن نعم فلاتخا ی راد بن دو خرب رد . ی ب طابترا تاعلاطم ی ن فرصم نلاوط ی تدم س ی راگ حان ياهدرد هب لاتبا اب ی ه جاخ و رمک ی لو دش هدهاشم ی د تاعلاطم رد ی رگ طابترا ی ب ی ن م س فرص ی راگ پ و ی تفرش دردرمک ی تفا هدشن تسا . هب رظن م ی دسر ن رضم تارثا ی توک ی ن رب تفاب اه ي نلاضع ی تلکسا ی ، ناوختسا اه د و ی کس ب ی ن هرهم ا ي ا رد ی داج رمک درد وم رث ( تسا 33 هجوت اب .) هب لامتحا ب مدع ی نا عقاو ی ت مز رد ی هن س فرصم هقباس ی راگ زکرمت اب هعلاطم لکلا و ردخم داوم و ب ی رتش مز رد ی هن ا ی ن روتکاف م ی اب ی تس سررب .دوش ماجنا ی زرا اب هعلاطم ی با ی نامز هزاب رد درد تدش ی نلاوط ی ن و ی ز سررب ی اس ی ر لالاتخا ت اس ی شوسوک ی لا ظن ی ر پ اب مرفوتاموس ی گ ی ر ي بی نارام آ تاعلاطم تهج ی هدن پ ی داهنش م ی ددرگ . نچمه ی ن تکرش ناگدننک ا رد ی ن هعلاطم ظاحلزا گدنز لحم ی ، عضو ی ت لهأت و دمآرد حطس ، گداوناخ هقباس ی ناشن هک دندوب توافتم دردرمک م ی دهد ًلاامتحا ا ی ن غتم ی اهر م رب ی ناز دردرمک هب لاتبا وم رث م ی دنشاب هک م ی دبلط تآ تاعلاطم رد ی ب ی رتش سررب ی .دوش هچرگا ازفا ی ش گدرسفا ی ود ره بارطضا و ازفا ثعاب ی ش ب درد ی نارام لاتبم هب دردرمک

(8)

غ ی صاصتخار ی نمزم م ی دوش لو ی ا رد ی ن هرمن هعلاطم گدرسفا ی ب ی نارام ب ی رتش بارطضا هرمن زا نآ اه دوب هب هک يروط 8 / 34 ب % ی نارام گدرسفا هرمن ی لااب ي 28 دنتشاد ؛ لاحرد ی هک بارطضا هرمن 6 / 7 ب زا % ی نارام لااب ي 28 ب و دوب ه گدرسفا صوصخ ی ا ی ن ب زا هتسد ی نارام بی رتش اب ی د دروم هجوت گ رارق ی در . زا دودحم ی ت اه ي ا ی ن ماجنا هعلاطم هنومن گ ی ر ي ش هب ی هو و دوب سرتسد رد هداد اه هب تروص هورگ دنب ي هدش عمج روآ ي درگ ی د . تن ی هج گ ی ر ی : هطبار م ی نا م و درد تدش ی ناز گدرسفا ی و ب رد بارطضا ی ن هنومن اه ي سررب ی هدش ا رد ی ن هعلاطم نعم ی بم و هدوب راد ی ن ا ی ن ا هتکن ازفا اب هک تس ی ش تدش گدرسفا ی ب ،بارطضا و ی نارام لاتبم هب دردرمک غ ی صاصتخار ی ب درد نمزم ی رتش ي هبرجت ار م ی دننک اذل . ای ن ختم کشزپ هک تسا مهم هلئسم صص ارجا رد ي نامرد لکتورپ ی دردرمک غ ی صاصتخار ی نامرد رب هولاع نامسج تلاکشم ی ا ی ن ب ی نارام هب ،درد شهاک تهج حور داعبا ی اور ن ی نآ اه ن ی ز تملاس و هدرک هجوت ناور ی ، م ی ناز ب و بارطضا ه م صوصخ ی ناز گدرسفا ی ای ن ب ی نارام سررب ار ی ،مئلاع دوجو تروص رد و هدومن دعت تهج ی ل ،بارطضا گدرسفا ی اقترا و ي ک ی ف ی ت گدنز ی ب ی نارام امن مادقا ی د . رکشت نادردق و دب ی ن سو ی هل زا ناراکمه قحت هعسوت زکرم ی تاق لاب ین ی یناشاک هلا تیآ ینامرد یشزومآ زکرم قحت تنواعم و درکرهش ی تاق روانف و ي مولع هاگشناد کشزپ ی لد هب درکرهش ی ل امح ی ت لام ی ونعم و ي زا دک اب بوصم حرط 2069 و رکشت نادردق ی م ی ددرگ . انم :عب

1. Malliou P, Gioftsidou A, Beneka A, Godolias G. Measurements and evaluations in low back pain patients. Scand J Med Sci Sports. 2006; 16(4): 219-30.

2. Meftahi N, Sarrafzadeh J, Marufi N, Jafari H. Evaluation and comparison of hip joint muscles strength in female athletes with and without non-specific chronic low back pain. J Mod Rehabil. 2015; 9(1): 23-30.

3. Pourhadi S, Hossein-Zadeh S, Haji-Ahmadi M, Taghipour-Darzi M. The quality of life in patients with nonspecific chronic low back pain. Arch Rehabil. 2014; 14(4): 74-81.

4. Urquhart DM, Hoving JL, Assendelft WW, Roland M, van Tulder MW. Antidepressants for non-specific low back pain. Cochrane Database Syst Rev. 2008; 44(1): CD001703.

5. Balague F, Mannion AF, Pellise F, Cedraschi C. Non-specific low back pain. Lancet. 2012; 379(9814): 482-91.

6. Nordin M, Balague F, Cedraschi C. Nonspecific lower-back pain: Surgical versus nonsurgical treatment. Clin Orthop Relat Res. 2006; 443: 156-67.

7. Wilder DG, Vining RD, Pohlman KA, Meeker WC, Xia T, De Vocht JW, Gudavalli RM, Long CR, Owens EF, Goertz CM. Effect of spinal manipulation on sensorimotor functions in back pain patients: Study protocol for a randomised controlled trial. Trials. 2011; 12(1): 161. 8. Luo X, Pietrobon R, Sun SX, Liu GG, Hey L. Estimates and patterns of direct health care expenditures among individuals with back pain in the United States. Spine. 2004; 29(1): 79-86. 9. Nedjat S, Montazeri A, Mohammad K, Majdzadeh R, Nabavi N, Nedjat F, et al. Quality of life in multiple sclerosis compared to the healthy population in Tehran. Iran J Epidemiol. 2006; 2(3): 19-24.

10. Koes BW, Van Tulder MW, Thomas S. Diagnosis and treatment of low back pain. BMJ: British Med J. 2006; 332(7555): 1430-4.

(9)

11. Vereckei E, Susanszky E, Kopp M, Ratko I, Czimbalmos A, Nagy Z, et al. Psychosocial, educational, and somatic factors in chronic nonspecific low back pain. Rheumatol Int. 2013; 33(3): 587-92.

12. Klemenc-Ketivs Z. Predictors of health-related quality of life and disability in patients with chronic nonspecific low back pain. Slov Med J. 2011; 80(5): 379-85.

13. Brown CS. Depression and anxiety disorders. Obstet Gynecol Clin N Am. 2001; 28(2): 241-68.

14. Lovibond PF, Lovibond SH. The structure of negative emotional states: Comparison of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS) with the Beck Depression and Anxiety Inventories (BDAI). Behav Res Ther. 1995; 33(3): 335-43.

15. Gorman JM. Comorbid depression and anxiety spectrum disorders. Depress Anxiety. 1996; 4(4): 160-8.

16. Druss BG, Rosenheck RA, Sledge WH. Health and disability costs of depressive illness in a major U.S. corporation. Am J Psychiatry. 2000; 157(8): 1274-8.

17. McWilliams LA, Cox BJ, Enns MW. Mood and anxiety disorders associated with chronic pain: an examination in a nationally representative sample. Pain. 2003; 106(1-2): 127-33. 18. Pellise F, Balague F, Rajmil L, Cedraschi C, Aguirre M, Fontecha CG, et al. Prevalence of low back pain and its effect on health-related quality of life in adolescents. Arch Pediatr Adolesc Med. 2009; 163(1): 65-71.

19. Horng YS, Hwang YH, Wu HC, Liang HW, Mhe YJ, Twu FC, et al. Predicting health-related quality of life in patients with low back pain. Spine. 2005; 30(5): 551-5.

20. Tavafian S, Eftekhar H, Mohammad K, Jamshidi A, Montazeri A, Shojaeezadeh D, et al. Quality of life in women with different intensity of low back pain. Iran J Public Health. 2005; 34(2): 36-9.

21. Kaptan H, Yalcin ES, Kasimcan O. Correlation of low back pain caused by lumbar spinal stenosis and depression in women: A clinical study. Arch Orthop Trauma Surg. 2012; 132(7): 963-7.

22. Tetsunaga T, Misawa H, Tanaka M, Sugimoto Y, Tetsunaga T, Takigawa T, et al. The clinical manifestations of lumbar disease are correlated with self-rating depression scale scores. J Orthop Sci. 2013; 18(3): 374-9.

23. Beck AT, Steer RA, Carbin MG. Psychometric properties of the Beck Depression Inventory: Twenty-five years of evaluation. J Clin Psychol. 1988; 8(1): 77-100.

24. Khaledian M, Hasan-pour S, Kheirkhah Z, Ghalandari S. The relationship between attachment lifestyle with depression and life expectancy. Indian J Educ Inf Manag. 2013; 2(2): 573-80.

25. Rahmani F, Hashemniyan K. The effectiveness of cognitive emotion regulation on reduction of depression and anxiety symptoms of adolescences. Psychol Stud. 2016; 12(3): 47-65.

26. Aghaeipour Amshal E, Rejeh N, Heravi-Karimooi M, Tadrisi D. Relationship between spiritual wellbeing with anxiety in elderly patients with chronic heart failure who referred to allocated hospitals in Tehran city (2015). Iran J Nursing Res. 2016; 10(4): 145-54.

27. Azhari S, Ahmadi S, Rakhshandeh H, Jafarzadeh H, Mazloum SR. Evaluation of the effect of oral saffron capsules on pain intensity during the active phase of labor. Iran J Obstet Gyneocol Infertil. 2014; 17 (115): 1-10.

28. Matoury Pour P, Mahmoudi M, Mafari Manesh H, Ebrahim Pour S, Rafiei F, Asgari P. Comparing the pain and anxiety of intravenous access in supine and sitting positions. Horizon Med Sci. 2016; 22(4): 353-8.

(10)

29. Massaccesi M, Deodato F, Caravatta L, Macchia G, Padula GD, Di Rito S, et al. Incidence and management of noncancer pain in cancer patients referred to a radiotherapy center. Clin J Pain. 2013; 29(11): 944-7.

30. Melloh M, Elfering A, Egli Presland C, Roeder C, Barz T, Rolli Salathe C, et al. Identification of prognostic factors for chronicity in patients with low back pain: A review of screening instruments. Int Orthop. 2009; 33(2): 301-13.

31. Atkinson JH, Slater MA, Grant I, Patterson TL, Garfin SR. Depressed mood in chronic low back pain: relationship with stressful life events. Pain. 1988; 35(1): 47-55.

32. Rahimian Boogar I, Tabatabaeian M. Effect of cognitive-behavioral group therapy on depression of the patients with chronic low back pain: A 4-months follow up. Koomesh. 2012; 13(2): 209-17.

33. Ramezani M, Taghizade G, Abdolvahab M, Lajavardi L, Saeidi Brojeni M. Investigating of risk factors related to chronic non-specific low back pain in military men. J Mod Rehabil. 2015; 9(3): 54-63.

(11)

Cite this article as: Dehghan M, Ahmadi A, Jalili S. A study of pain and anxiety/ depression severity on patients with nonspecific chronic low back pain. J Shahrekord Univ Med Sci. 2018; 20(3): 9-19.

*

Corresponding author:

Orthopedic Surgery Dept., Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, I.R. Iran, Tel: 00989131832044, E-mail: dehghan_morteza@yahoo.com

A study of pain and anxiety/ depression severity on patients with

nonspecific chronic low back pain

Dehghan M1*, Ahmadi A2, Jalili S3

1

Orthopedic Surgery Dept., Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, I.R. Iran;

2

Modeling in Health Research Center, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord,

I.R. Iran; 3Student, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, I.R. Iran.

Received: 30/Aug/2017 Accepted: 13/Feb/2018

Background and aims: Patients with low back pain like other chronic diseases, may experience psychological symptoms in addition to physical symptoms which leads to the exacerbation of the condition of these patients and reduce their quality of life. Due to lack of clinical studies in this field, this study was conducted to investigate the relationship between pain and severity of depression and anxiety in patients with nonspecific chronic low back pain.

Methods: This analytic- descriptive study was performed on 250 patients with nonspecific low back pain referring to the orthopedic clinic in Shahrekord selected by convenience sampling. Demographic questionnaire, visual analogue scale of pain, Beck Depression Inventory and Beck Anxiety Inventory were used to collect the patient’s information, pain severity, anxiety and depression. Stata software 14 was used for data analysis.

Results: Mean ± SD of pain in women was 4.6±1.21 and higher than in men (4.1±1.25). Pain severity showed a significant difference between the groups of patients with different levels of

anxiety and depression (P<0.01). There was a significant differenceamong non-smokers for pain

rate between the groups, according to the levels of depression (P<0.05).

Conclusion: Patients with nonspecific chronic low back pain experience higher level of pain with increasing severity of depression and anxiety. It is necessary in treatment of patients with nonspecific low back pain to pay attention to their psychological dimensions in addition to treating physical problems to reduce pain, and take action to relieve for the modulation of anxiety, depression and quality of life in these patients.

Keywords: Non-specific chronic low back pain, Depression, Anxiety.

Figure

Updating...