НА К О Р И С Н У М О Д Е Л Ь

Download (0)

Full text

(1)

Н А К О Р И С Н У М О Д Е Л Ь

128156

Про охорону прав

Видано відповідно до Закону України на винаходи і корисні моделі

патентів України на корисні Зареєстровано в

моделі 10 . 09.2018

Державному реєстрі

а економічного

М.І. Тітарчук

о г о РОз

л н и й А

і , • (*: «

ЇІ1'

(2)

УКРАЇНА (19) и А (11)128156 аз) и

(51) МПК (2018.01)

А61С 13/00

А61С13/277 (2006.01)

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ

УКРАЇНИ

(12) ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

(21) Номер заявки: и 2018 01861 (22) Дата подання заявки: 23.02.2018 (24) Дата, з якої є чинними 10.09.2018

права на корисну модель:

(46) Публікація відомостей 10.09.2018, Бюл.№ 17

про видачу патенту:

(72) Винахідник(и):

Тарашевська Юлія Євгеніївна (ІІА), Шиян Євгеній Григорович (ІІА),

Нідзельський Михайло Якович (ІІА) (73) Власник(и):

ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКРАЇНИ "УКРАЇНСЬКА

МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ",

вул. Шевченка, 23, м. Полтава, 36024 (ІІА)

(54) ТЕЛЕСКОПІЧНЕ КРІПЛЕННЯ ЗНІМНИХ ПРОТЕЗІВ (57) Реферат:

Телескопічне кріплення знімних часткових протезів містить зовнішню коронку, виконану у вигляді лунки безпосередньо у внутрішній частині пластинкового базису протеза або зовнішньої коронки бюгельного протеза. Додатково містить внутрішню коронку (ковпачок) конічної або циліндричної форми, виконану з металу, на зовнішній поверхні якої знаходиться напівкругле заглиблення "синусоїдальної" форми.

з

<

1 2 8 1 5 6

(3)

5

10

15

20

25

ЗО

35

40

45

50

55

60

и д 128156 и

Корисна модель належить до галузі медицини, а саме до ортопедичної стоматології, і може бути використана при протезуванні знімними частковими пластинковими протезами.

В ортопедичній стоматології відома фіксація часткових знімних протезів з використанням телескопічних коронок. Останні повинні забезпечувати такі функції: опорну, фіксуючу,

перерозподіляючу та стабілізуючу.

Відомо, телескопічне кріплення знімних зубних протезів, яке містить систему подвійних коронок. На зовнішній стороні внутрішньої коронки навкруг (по всьому колу) виконано заглиблення у вигляді напівкруглого жолоба глибиною 0,5-0,7 мм. На внутрішній стороні зовнішньої коронки виконана випуклість висотою 0,3-0,6 мм, відповідає за формою заглиблення внутрішньої коронки (Патент № 2285497 ЯІІ, МПК А61С 5/08. Телескопическая зубная коронка/

Т.В. Фурцев, А.А. Рыжов; - 100557/14; заявл. 11.01.05р.; опубл. 20.10.2006, Бюл. №19.).

Недоліком цієї телескопічної зубної коронки є наявність постійного активного тертя, зайве скрутне ковзання під час зняття та установки часткового знімного протеза, яке з часом зменшує фіксуючі властивості телескопічної коронки та призводить до руйнації зовнішньої коронки, без можливості її реставрації - відновлення фрикційних властивостей. Окрім цього, запропонована конструкція не забезпечує стабілізацію протеза.

Відома телескопічна зубна коронка, яка складається з внутрішньої коронки (ковпачка) циліндричної форми з заглибленням у вигляді напівкруглого заглиблення (жолоба) розташованого у верхній частині, і зовнішню коронку, на внутрішній стороні якої знаходиться теж напівкруглий жолоб, який розташовується навпроти жолоба ковпачка з утворенням вільного простору у вигляді кільця з можливістю його заповнення силіконом (Патент № 5743 ВУ, МПК А61С 5/08(2006) Телескопическая зубная коронка/ А.П. Пашук, С.А. Наумович, Н.М. Шаринец;

и20090385; заявл. 05.12.2009г.; опубл. 30.12.2009 г.).

Недоліком цієї телескопічної зубної коронки є недовготривале забезпечення фіксації та відсутність стабілізації протеза.

Найближчим аналогом за технічною суттю та результатом, що досягається, вибрана телескопічна зубна коронка, що містить систему подвійних коронок. Внутрішню коронку з заглибленням у вигляді напівкруглого жолоба, розташованого у верхній її частині по колу, та зовнішню коронку, виконану за анатомічною формою зуба, між ними знаходиться еластичний ковпачок - репліка (Патент № 119770 IIА, МПК А61С 13/00(2017.01), А61С 13/277(2006.01).

Телескопічне кріплення знімних протезів/М.Я. Нідзельський, Ю.Є. Линник, М.В. Семеняка;- іі2017 03162; заявл.03.04.2017р.; опубл. 10.10.2017р., Бюл. 19.).

Недоліком вибраної як найближчий аналог телескопічної зубної коронки є недостатнє забезпечення стабілізації знімного зубного протеза.

В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення ортопедичної телескопічної коронки, в якій була б розроблена додаткова можливість ефективної стабілізації знімного протеза, особливо при І кл. дефектів за Кенеді.

Поставлена задача вирішується тим, що ортопедичне телескопічне кріплення у вигляді подвійних коронок відрізняється тим, що на зовнішній поверхні внутрішньої коронки утворюється не колове заглиблення, а "синусоїдальне". Амплітуда та геометрія його форми і

визначає величину стабілізації знімного протеза.

Запропонована телескопічна система виготовляється наступним чином. Опорні зуби препарують аналогічно методиці препарування суцільнолитих захисних ковпачків. Знімають двошаровий силіконовий відбиток, відливають розбірну комбіновану модель, вкривають ізоляційним лаком. За допомогою паралелометра воском моделюють ковпачок конусоподібної форми, в разі клінічної необхідності можливо і циліндричної. На його зовнішній поверхні утворюють напівкругле заглиблення "синусоїдальної" форми. Змодельований восковий ковпачок направляють до ливарні. За загальноприйнятою технологією віск замінюють на метал.

Виготовлений ковпачок за допомогою цементу фіксують на опорний зуб. У подальшому знову знімають відбиток із зафіксованим опорним ковпачком. Відливають гіпсову модель, за допомогою воску на опорних зубах, згідно з розрахунками, моделюють майбутній еластичний ковпачок - репліку. Підготовлену таким чином гіпсову модель піддають дублюванню. Залежно від того, яка конструкція знімного зубного протеза в подальшому буде виготовлятися, з пластинковим базисом чи бугелем, етапність проведення технологічних дій буде різною:

бюгельна конструкція - одержують вогнетривку модель. На якій воском моделюється зовнішня коронка разом із каркасом. Воскова композиція замінюється на метал. В подальшому конструкція виготовляється за загальноприйнятою технологією; пластинкова конструкція - одержують модель із звичайного гіпсу, і теж за загальноприйнятою технологією виготовляється частковий знімний пластиковий протез. В подальшому зовнішні телескопічні коронки в бюгельній конструкції або порожнисті утворення в пластинковій конструкції покриваються

1

(4)

UA 128156 U

адгезивом та заповнюються самотвердіючою еластичною пластмасою для підкладок, наприклад "МаІахіІ" (ПП "Латус", Україна), "Ufi Gel Р" (Воко, Німеччина) і т.п. Знімний протез накладають на опорні зуби. Порожнистий простір між двома коронками (внутрішньою та зовнішньою) заповнюється еластичною пластмасою, лишки пластмаси вилучають, а інша

5 частина полімеризується, - утворюючи еластичний ковпачок - репліку.

В порівнянні з аналогами, запропонована система фіксації знімних часткових протезів, що передбачає виконання опорного ковпачка з напівкруглим заглибленням "синусоїдальної" форми та фіксуючої коронки з еластичним ковпачком між ними, дозволяє покращити одну із необхідних стабілізуючих функцій.

10 Система проста у виготовленні та зручна при користуванні. Окрім цього з'явилася можливість, згідно з клінічними ситуаціями, планування дозованої стабілізації протеза.

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ

15 Телескопічне кріплення знімних часткових протезів, що містить зовнішню коронку, виконану у вигляді лунки безпосередньо у внутрішній частині пластинкового базису протеза або зовнішньої коронки бюгельного протеза, яке відрізняється тим, що додатково містить внутрішню коронку (ковпачок) конічної або циліндричної форми, виконану з металу, на зовнішній поверхні якої знаходиться напівкругле заглиблення "синусоїдальної" форми.

20

Комп’ютерна верстка Я. Бурлак

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. M. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ - 42, 01601

2

(5)

(19) и А

( 1 1 ) 1 2 8 1 5 6

(51)МПК (2018.01)

А61С 13/00

А61С 13/277 (2006.01)

(21)

(22) (24)

(46)

Номер заявки: и 2 0 1 8 01861 Дата подання заявки: 2 3 .0 2 .2 0 1 8

Дата, з якої є чинними 1 0 .0 9 .2 0 1 8 права на корисну модель:

Дата публікації відомостей 1 0 .0 9 .2 0 1 8 , про видачу патенту та Б ю л . № 17 номер бюлетеня:

(72) Винахідники:

Тарашевська Юлія Євгеніївна, ІІА,

Шиян Євгеній Григорович, УА,

Нідзельський Михайло Якович, ІІА

(73) Власник:

ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКРАЇНИ "УКРАЇНСЬКА

МЕДИЧНА

СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ",

вул. Шевченка, 23, м. Полтава, 36024, ІІА

(54) Назва корисної моделі:

ТЕЛЕСКОПІЧНЕ КРІПЛЕННЯ ЗНІМНИХ ПРОТЕЗІВ

(57) Формула корисної моделі:

Телескопічне кріплення знімних часткових протезів, що містить зовнішню коронку, виконану у вигляді лунки безпосередньо у внутрішній частині пластинкового базису протеза або зовнішньої коронки бюгельного протеза, яке відрізняється тим, що додатково містить внутрішню коронку (ковпачок) конічної або циліндричної форми, виконану з металу, на зовнішній поверхні якої знаходиться напівкругле заглиблення

"синусоїдальної" форми.

Сторінка 3 із 4

(6)

(її) 128156

Державне підприємство

«Український інститут інтелектуальної власності»

______________________________ (Укрпатент)______________________________

Оригіналом цього документа є електронний документ з відповідними реквізитами, у тому числі з накладеним електронним цифровим підписом уповноваженої особи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та сформованою позначкою часу.

Ідентифікатор електронного документа 1329070918.

Для отримання оригіналу документа необхідно:

1. Зайти до ІДС «Стан діловодства за заявками на винаходи та корисні моделі», яка розташована на сторінці http://base.uipv.org/searchlnvStat/.

2. Виконати пошук за номером заявки.

3. У розділі «Документи Укрпатенту» поруч з реєстраційним номером документа натиснути кнопку «Завантажити оригінал» та ввести ідентифікатор електронного документа.

Ідентичний за документарною інформацією та реквізитами паперовий примірник цього документа містить 2 арк., які пронумеровані та прошиті

металевими люверсами.

Уповноважена особа Укрпатенту І.Є. Матусевич

10.09.2018

Сторінка 4 із 4

Figure

Updating...

References

Related subjects :