บทท 4 ส นทร พย 4.1 การรายงานท ด น อาคารและอ ปกรณ 4.2 การรายงานส นทร พย ไม ม ต วตน 4.3 ต นท นการก ย ม 4.4 การด อยค าของส นทร พย

105  Download (0)

Full text

(1)

1

บทที่ 4 สินทรัพย์

4.1 การรายงานที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

4.2 การรายงานสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

4.3 ต้นทุนการกู้ยืม

4.4 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์

(2)

2

4.1

การรายงานที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่

16

เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์

(3)

3 • ความหมาย • ลักษณะ • ประเภท • การรับรู้ • การวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรก • ส่วนประกอบราคาทุน • มูลค่าของที่ดิน • มูลค่าของอาคาร • มูลค่าของเครื่องจักร • มูลค่าของอุปกรณ์ 4.1

การรายงานที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์

(4)

4

4.1

การรายงานที่ดิน อาคารและอุปกรณ์(ต่อ)

• การบันทึกราคาทุน • ค่าเสื่อมราคา • การเลิกใช้และการจ าหน่ายสินทรัพย์ • รายจ่ายภายหลังการได้สินทรัพย์ • การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้มูลค่าเริ่มแรก • การตีราคาสินทรัพย์ใหม่ • การเปิดเผยข้อมูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์

(5)

5 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ได้ ให้ค านิยามว่า ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (Property, Plant and Equipment) หมายถึง สินทรัพย์ที่มีตัวตนซึ่งเข้าเงื่อนไขทุกข้อ ดังต่อไปนี้

1. กิจการมีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิต เพื่อใช้ในการ

จ าหน่ายสินค้าหรือบริการ เพื่อให้เช่าหรือเพื่อใช้ในการ

บริหารงาน

2. กิจการคาดว่าจะใช้ประโยชน์

>

1 รอบระยะเวลาบัญชี

ความหมาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์

(6)

6

ลักษณะของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

1. เป็นสินทรัพย์ที่มีตัวตนจับต้องได้ หรือมองเห็นได้ และมี สภาพคงทนถาวร

2. เป็นสินทรัพย์ที่มักจะมีอายุการใช้งานเกิน 1 ปี โดยทั่วไปจะให้ ประโยชน์ในระยะยาว

3. เป็นสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานโดยไม่มี เจตนาที่จะขาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์

(7)

7

ประเภทที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

แบ่งตามอายุการใช้งานได้ 2 ประเภท

1. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งานจ ากัด เช่น อาคาร โรงาน และเครื่องตกแต่ง เป็นต้น สินทรัพย์ประเภทนี้ต้องคิดค่าเสื่อม ราคา 2. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งานไม่จ ากัด เช่น ที่ดิน สินทรัพย์ประเภทนี้ไม่ต้องคิดค่าเสื่อมราคา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์

(8)

8

การรับรู้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

รายการที่เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ต้องรับรู้เป็น

สินทรัพย์เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไข ทุกข้อ ต่อไปนี้

1) มีความเป็นไปได้ ค่อนข้างแน่ ที่รายการนั้นจะ

ให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ต่อกิจการในอนาคต

2) กิจการสามารถก าหนดราคาทุน ของรายการนั้นได้

อย่าง สมเหตุสมผล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์

(9)

9

การรับรู้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

ผลประโยชน์ และความเสี่ยง ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่รายการนั้นจะให้ประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจในอนาคต หลักฐานที่กิจการมีอยู่ตั้งแต่ วันที่กิจการรับรู้รายการ ขึ้นอยู่กับ ค านึงถึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์

(10)

10

การรับรู้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

การก าหนดราคาทุนของสินทรัพย์ท าได้อย่าง

สมเหตุสมผล เมื่อ

กิจการมีหลักฐานจากบุคคลภายนอกที่ระบุราคาซื้อ

ราคาแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ หรือราคาการสร้าง

สินทรัพย์ขึ้นเอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์

(11)

11

การรับรู้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์บางรายการอาจ ไม่ได้เพิ่ม

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตโดยตรง ต่อกิจการ

แต่เป็นสินทรัพย์ที่จ าเป็นเพื่อให้กิจการสามารถได้

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์หลัก

ดังนั้น กิจการต้องรับรู้รายการดังกล่าวเป็นที่ดิน อาคาร

และอุปกรณ์

เช่น อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย และอุปกรณ์รักษา

สิ่งแวดล้อม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์

(12)

12

การรับรู้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

ตัวอย่างการพิจารณาว่าสินทรัพย์ควรประกอบด้วยรายการใดบ้าง - สินทรัพย์ย่อยแต่ละรายการมีจ านวนมากและไม่มีสาระส าคัญ

เช่น เบ้าหลอม เครื่องมือ และแม่พิมพ์ กิจการอาจรวมสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นรายการเดียวกัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์

(13)

13

การรับรู้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

ตัวอย่างการพิจารณาว่าสินทรัพย์ควรประกอบด้วยรายการใดบ้าง -สินทรัพย์แต่ละรายการมีอายุการใช้งานไม่เท่ากัน หรือ ให้ ประโยชน์ต่อกิจการในรูปแบบที่ต่างกัน เช่น เครื่องยนต์ เครื่องบิน ตัวเครื่องบิน และเครื่องครัวในเครื่องบิน กิจการต้องบันทึกสินทรัพย์ดังกล่าวแยกจากกัน และต้องใช้วิธีการ คิดค่าเสื่อมราคาและอัตราที่ไม่เหมือนกัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์

(14)

14

การวัดมูลค่าเริ่มแรก

กิจการต้องบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของที่ดิน อาคาร

และอุปกรณ์ที่เข้าเกณฑ์การรับรู้เป็นสินทรัพย์โดย

ใช้ราคาทุน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์

(15)

15 ราคาทุน

การวัดมูลค่าเริ่มแรก (ต่อ)

จ านวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่า เงินสดที่กิจการจ่ายไป หรือ มูลค่ายุติธรรมของสิ่งอื่นที่กิจการ มอบให้เพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ ณ เวลาที่ซื้อหรือสร้างสินทรัพย์นั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์

(16)

16 • ราคาซื้อรวมภาษีน าเข้า + ภาษีซื้อที่เรียกคืนไม่ได้ + ต้นทุนทางตรงอื่น ๆ - ส่วนลดการค้า- ภาษีที่รับคืน = ราคาทุนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันซื้อ

ส่วนประกอบราคาทุน

ราคาทุนประกอบด้วย:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์

(17)

17 ตัวอย่างของต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ได้แก่: ต้นทุนการเตรียมสถานที่ ต้นทุนการขนส่งเริ่มแรกและการเก็บรักษา ต้นทุนการติดตั้ง ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ เช่น ค่าจ้างสถาปนิก ประมาณการรายจ่ายในการรื้อหรือขนไปทิ้ง และการบูรณะสถานที่ ภายหลังการเลิกใช้ สินทรัพย์

ส่วนประกอบราคาทุน (ต่อ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์

(18)

18

ส าหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหาร และค่าใช้จ่าย

โดยทั่วไปอื่นๆ ไม่ถือเป็นราคาทุนของที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ เว้นแต่ ค่าใช้จ่ายนั้นจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการ

ได้มาซึ่งสินทรัพย์ หรือเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อท าให้สินทรัพย์

นั้นอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งาน

ส่วนประกอบราคาทุน (ต่อ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์

(19)

19

ค่าใช้จ่ายในการเริ่มเดินเครื่องจักรหรือ

ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการผลิตอื่น ไม่ถือเป็นราคา

ทุนของสินทรัพย์ เว้นแต่ กิจการจ าเป็นต้องจ่าย

ค่าใช้จ่ายดังกล่าว เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพ

พร้อมที่จะใช้งานได้

ส่วนผลขาดทุนเริ่มแรกจากการด าเนินงานที่

เกิดขึ้นก่อนที่สินทรัพย์จะสามารถปฏิบัติงานได้

ตามแผนที่ก าหนดไว้ ให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทันทีที่

เกิด

ส่วนประกอบราคาทุน (ต่อ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์

(20)

20

เมื่อระยะเวลาการช าระค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

นานเกินกว่าระยะเวลาที่ผู้ขายให้สินเชื่อตามปกติ กิจการ

ต้องบันทึกที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ด้วยมูลค่าที่เทียบเท่ากับ

การซื้อด้วย เงินสด ผลต่างระหว่างราคาเงินสด และราคาที่

ต้องช าระจริงให้ตัดเป็นดอกเบี้ยจ่ายตลอดอายุของการได้

สินเชื่อ เว้นแต่ดอกเบี้ยนั้นจะสามารถน ามารวมเป็นราคาทุน

ของสินทรัพย์ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 เรื่อง

ต้นทุนการกู้ยืม

ส่วนประกอบราคาทุน (ต่อ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์

(21)

21

มูลค่าของที่ดิน

เมื่อกิจการซื้อที่ดิน(Land) ราคาทุนของที่ดินประกอบด้วย ราคาซื้อ รวมทั้งรายจ่ายต่างๆ เช่น ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียมใน การโอนกรรมสิทธิ์ ค่าถมที่ ค่าปรับพื้นที่ ค่าขนย้ายของผู้ที่อาศัย อยู่ในพื้นที่นั้น ค่ารื้อถอนอาคารเก่าที่อยู่บนพื้นที่นั้น และค่า ปรับปรุงที่ดินอื่นๆ ซึ่งมีอายุใช้งานไม่จ ากัด เพื่อให้ที่ดินอยู่ในสภาพ พร้อมที่จะใช้งานได้ ตลอดจนค่าภาษีค้างจ่าย ค่าดอกเบี้ยจากภาระ จ านอง และหนี้สินต่างๆ ที่ผู้ซื้อรับโอนมาจากผู้ขาย ให้ถือเป็น ราคาทุนของที่ดินทั้งหมด ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์

(22)

22

มูลค่าของที่ดิน (ต่อ)

ในกรณีที่มีการรื้อถอนอาคารเก่าที่ติดมากับที่ดิน เพื่อสร้าง อาคารใหม่ในที่ดินที่ซื้อนั้น และซากอาคารเก่าสามารถขายได้ ให้ น าราคาขายซากที่ได้ไปลดค่ารื้อถอน และค่าขนย้ายซากอาคารเก่า เพื่อเป็นจ านวนสุทธิที่จะไปเพิ่มราคาทุนของที่ดิน แต่ถ้าราคาขาย ซากอาคารเก่า สูงกว่าค่ารื้อถอนและค่าขนย้าย ให้น าส่วนที่สูงกว่า นั้นไปลดราคาทุนของที่ดิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์

(23)

23

มูลค่าของที่ดิน (ต่อ)

ส าหรับรายจ่ายในการปรับปรุงที่ดิน แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 1. รายจ่ายที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่กิจการโดยไม่จ ากัดระยะเวลา เช่น ค่ารังวัด ค่าถมที่ และค่าปรับพื้นที่ เป็นต้น ให้ถือรวมเป็นราคาทุน ของที่ดิน โดยบันทึกในบัญชีที่ดิน 2. รายจ่ายที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่กิจการในระยะเวลาจ ากัด หรือเป็น รายจ่ายที่ก่อให้เกิดสินทรัพย์ติดอยู่กับที่ดิน มีอายุการใช้งานจ ากัด และเป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ เช่น ค่าท าถนน ค่าท ารั้ว ค่าท าท่อ ระบายน ้า และค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น ไม่ควรน ามารวมเป็นราคา ทุนของที่ดิน แต่ให้ถือเป็น ต้นทุนปรับปรุงที่ดิน (Land Improvement Cost) โดยบันทึกในบัญชีปรับปรุงที่ดิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์

(24)

24

มูลค่าของอาคาร

ราคาทุนของอาคาร(Building) อาจแยกพิจารณาได้เป็น 3 กรณี คือ 1. กรณีซื้ออาคาร ถ้าซื้ออาคารพร้อมกับที่ดิน ให้แยก บันทึกบัญชีอาคาร และบัญชีที่ดิน เนื่องจากที่ดินไม่ต้องคิดค่า เสื่อมราคา แต่อาคารต้องคิดค่าเสื่อมราคา 2. กรณีจ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้างมาสร้างให้ 3. กรณีก่อสร้างอาคารเอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์

(25)

25

มูลค่าของเครื่องจักร

ร า ค า ทุ น ข อ ง เ ค รื่ อ ง จั ก ร ( Machinery)ที่ซื้ อ ม า ประกอบด้วย ราคาซื้อ หักด้วยส่วนลด บวกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากการซื้อ จนกระทั่ง เครื่องจักรอยู่ในสภาพพร้อมที่ จะใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าเตรียมสถานที่ตั้งเครื่องจักร ค่า ขนส่ง ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าภาษีศุลกากร ค่าติดตั้ง ค่าทดลอง เครื่องจักร และค่าอบรมพนักงาน เป็นต้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์

(26)

26 อุปกรณ์ (Equipment) อาจแยกพิจารณาออกตามประเภทต่าง ๆ

ดังนี้

เครื่องตกแต่ง และติดตั้ง (Furniture and Fixtures) ยานพาหนะ (Vehicles)

เครื่องใช้ส านักงาน (Office Equipment) เครื่องมือเครื่องใช้ (Tools)

แบบ และเบ้าหลอม (Patterns and Dies) ภาชนะ (Containers)

มูลค่าของอุปกรณ์

(27)

27

การได้มาจากการซื้อ (Purchase)

การได้มาจากการแลกเปลี่ยน (Acquisition by Exchanges)

การได้มาจากการสร้างขึ้นเอง (Acquisition by Self -

Construction)

การได้มาจากการบริจาค หรือค้นพบ (Acquisition by

Donation

or Discovery)

การบันทึกราคาทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์

(28)

ค่าเสื่อมราคา

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้ให้ค านิยามของค่าเสื่อมราคา ไว้ หมายถึง การปันส่วนจ านวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของ สินทรัพย์อย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของ สินทรัพย์นั้น • จ า น ว น ที่ คิ ด ค่ า เ สื่ อ ม ร า ค า (Depreciable Amount) หมายถึง ราคาทุนของสินทรัพย์หรือมูลค่า อื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ 28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์

(29)

ค่าเสื่อมราคา (ต่อ)

มูลค่าคงเหลือ (Residual Value) หมายถึง จ านวนเงินที่กิจการ คาดว่าจะได้รับในปัจจุบันจากการจ าหน่ายสินทรัพย์หลังจากหักต้นทุน ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการจ าหน่ายสินทรัพย์นั้น หากสินทรัพย์นั้นมีอายุ และสภาพที่คาดว่าจะเป็น ณ วันสิ้นสุดอายุการให้ประโยชน์ • อายุการให้ประโยชน์ (Useful Life) หมายถึง กรณีใดกรณี หนึ่งต่อไปนี้ • ระยะเวลาที่กิจการคาดว่าจะมีสินทรัพย์ไว้ใช้ • จ านวนผลผลิตหรือจ านวนหน่วยในลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกันซึ่งกิจการ คาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์ 29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์

(30)

30

ค่าเสื่อมราคา (ต่อ)

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา

ที่เป็นระบบมีหลายวิธี เช่น

-วิธีเส้นตรง (Straight-line Method)

-วิธียอดคงเหลือลดลง(Double –declining Method) -วิธีจ านวนผลผลิต(Units Of production Method) -วิธีผลรวมจ านวนปี(Sum-of-the-year Digit Method)

กิจการต้องเลือกวิธีการค านวณค่าเสื่อมราคาที่เหมาะสมเพื่อ สะท้อนประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการใช้สินทรัพย์

(31)

ค่าเสื่อมราคา (ต่อ)

ทบทวนวิธีการคิดค่าเสื่อมราคา • มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) ระบุว่า กิจการต้องทบทวนวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อย่าง น้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี หากกิจการพบว่าลักษณะรูปแบบ ของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจาก สินทรัพย์นั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ กิจการต้องเปลี่ยน วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาเพื่อสะท้อนถึงลักษณะรูปแบบของ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลง ดังกล่าวถือเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี 31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์

(32)

32

ทบทวนมูลค่าคงเหลือ และอายุการให้ประโยชน์

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) ระบุว่า กิจการ ต้องทบทวนมูลค่าคงเหลือ และอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ อย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี และหากคาดว่ามูลค่าคงเหลือและ อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แตกต่างไปจากที่ได้ประมาณไว้ กิจการต้องถือว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลง ประมาณการทางบัญชี*

ค่าเสื่อมราคา (ต่อ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์

(33)

33

การจ าหน่ายสินทรัพย์

• กิจการต้องตัดรายการมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ • 1. กิจการจ าหน่ายสินทรัพย์ • 2. กิจการคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก การใช้สินทรัพย์หรือจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ • กิจการต้องรับรู้ก าไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ในก าไรหรือขาดทุนเมื่อกิจการตัดรายการ สินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์

(34)

34

รายจ่ายภายหลังการได้สินทรัพย์

รายจ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังจากการได้สินทรัพย์

หรือรายจ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้สินทรัพย์ จึง

แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

1. รายจ่ายฝ่ายทุน (Capital Expenditure)

2. รายจ่ายฝ่ายรายได้ (Revenue Expenditure)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์

(35)

35

รายจ่ายภายหลังการได้สินทรัพย์ (ต่อ)

1.

รายจ่ายฝ่ายทุน

(Capital Expenditure)

เป็นรายจ่ายที่จะให้ประโยชน์แก่กิจการ ส าหรับระยะเวลานาน

เกินกว่า

1

งวดบัญชี ซึ่งอาจจะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ

สินทรัพย์หรือไม่ก็ได้ ควรถือเป็นรายจ่ายที่เพิ่มราคาทุนของ

สินทรัพย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์

(36)

36

รายจ่ายภายหลังการได้สินทรัพย์ (ต่อ)

2

.

.

ร า ย จ่ า ย ฝ่ า ย

ร า ย ไ ด้

(Revenue

Expenditure)

เป็นรายจ่ายที่ไม่ได้มีผลท าให้เกิด

การเพิ่มขึ้นในประโยชน์ของสินทรัพย์ในอนาคต แต่จะ

ให้ประโยชน์แก่กิจการส าหรับระยะเวลาเฉพาะงวดบัญชี

ปีปัจจุบัน ควรถือเป็นค่าใช้จ่ายไปหักจากรายได้ในงวด

นั้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์

(37)

การวัดมูลค่า ภายหลังการรับรู้รายการ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่

16 (

ปรับปรุง

2552)

ระบุถึงการวัดมูลค่า ภายหลังการรับรู้รายการ ไว้ดังนี้

กิจการสามารถเลือกใช้นโยบายบัญชีโดยใช้

วีธีราคา

ทุน หรือวิธีการตีราคาใหม่ตามที่ก าหนด

ทั้งนี้กิจการ

ต้องใช้นโยบายบัญชีเดียวกันส าหรับที่ดิน อาคาร และ

อุปกรณ์ ทุกรายการที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกัน

37 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์

(38)

วิธีราคาทุน

ภายหลังจากการรับรู้รายการที่ดิน อาคาร และ

อุปกรณ์ เป็นสินทรัพย์ กิจการต้องแสดง

รายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์นั้นด้วย

ราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และผล

ขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมของสินทรัพย์

38 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์

(39)

39

การตีราคาสินทรัพย์ใหม่ (Asset Revaluation)

กิจการต้องแสดงรายการดังกล่าวด้วยราคาที่ตีใหม่ ซึ่งคือ

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่มีการตีราคาใหม่หักด้วยค่าเสื่อม

ราคาสะสม และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมที่เกิดขึ้น

ในภายหลัง กิจการต้องตีราคาสินทรัพย์ใหม่อย่าง

สม ่าเสมอเพื่อให้แน่ใจว่า มูลค่าตามบัญชีจะไม่แตกต่าง

จากมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาการรายงาน

อย่างมีสาระส าคัญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์

(40)

40

การเปิดเผยข้อมูล

กิจการต้องเปิดเผยรายการต่อไปนี้ในงบการเงิน ตามประเภท ของ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เกณฑ์การวัดมูลค่าที่ใช้ก าหนดราคาตามบัญชี ราคาตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ ณ วันต้นงวดและสิ้นงวด วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์หรืออัตราค่าเสื่อมราคา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์

(41)

41

การเปิดเผยข้อมูล (ต่อ)

รายการกระทบยอดของราคาตามบัญชีระหว่างวันต้นงวดถึงวันสิ้น งวด จ านวนและข้อจ ากัดในกรรมสิทธ์ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ใช้ เป็นหลักประกัน นโยบายการบัญชีที่ใช้ส าหรับประมาณการรายจ่ายในการบูรณะ สถานที่หลังเลิกใช้ จ านวนรายจ่ายทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นในการสร้างที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จ านวนภาระผูกพันที่ตกลงกันไว้เพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์

(42)

42

การเปิดเผยข้อมูล (ต่อ)

หากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาที่ตีใหม่

ให้กิจการเปิดเผย

• เกณฑ์ที่ใช้ในการตีราคาสินทรัพย์

• วันที่มีการตีราคาสินทรัพย์

• การตีราคาใหม่ท าโดยผู้ประเมินอิสระหรือไม่

• ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์

• ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์

(43)

43

4.2

การรายงานสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมใน มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่

38

(ปรับปรุง

2552)

เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(44)

44

4.2

การรายงานสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

• ความหมาย • คุณสมบัติ • การรับรู้และการวัดมูลค่า • การวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรก • การรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย • การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้เมื่อเริ่มแรก • อายุการให้ประโยชน์ • การเลิกใช้และการจ าหน่าย • การเปิดเผยข้อมูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์

(45)

45

ความหมาย

สิ น ท รั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ต น (

Intangible

Assets)

หมายถึง สินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินที่

สามารถระบุได้(Identifiable

Non-Monetary

Assets)และไม่มีรูปร่าง(Non-Physical Substance)

ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่กิจการถือไว้เพื่อใช้ในการผลิต

หรือจ าหน่ายสินค้าหรือให้บริการ เพื่อให้ผู้อื่นเช่า

หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์

(46)

46

1. ต ้องสามารถระบุได ้

(Identifiability)

2. ต ้องอยู่ภายใต ้การควบคุมของกิจการ

(Control over a Resource)

3. ต ้องก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต

(Existence of Future Economic Benefits)

(ถ ้าไม่ครบองค์ประกอบ

:-

กิจการต ้องรับรู้รายจ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อให้

ได ้มาซึ่งรายการดังกล่าวเป็นค่าใช ้จ่ายทันที)

คุณสมบัติของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(47)

47

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนต้องสามารถระบุได้

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนต้องสามารถระบุแยกจากค่าความ

นิยมได้อย่างชัดเจน ค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวม

ธุรกิจแสดงถึงการจ่ายที่ผู้ซื้อคาดว่าจะได้มาซึ่ง

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์ซึ่งไม่

สามารถระบุ และรับรู้เป็นรายการแยกต่างหากได้

คุณสมบัติของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน(ต่อ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์

(48)

48

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะเข้าเกณฑ์สามารถระบุได้ก็ต่อเมื่อ

1.

สามารถแยกเป็นเอกเทศได้ คือสามารถแยกหรือแบ่ง

จากกิจการ และสามารถขาย โอน ให้สิทธิ หรือ

แลกเปลี่ยนได้อย่างเอกเทศ หรือรวมกับสัญญา

สินทรัพย์ หรือหนี้สินที่เกี่ยวข้อง หรือ

2.

ได้มาจากการท าสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่นๆโดย

ไม่ค านึงถึงว่าสิทธิเหล่านั้นจะสามารถโอนหรือสามารถ

แบ่งแยกจากกิจการ หรือจากสิทธิและภาระผูกพันอื่นๆ

คุณสมบัติของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน(ต่อ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์

(49)

49

การควบคุม

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะถือว่าอยู่ภายใต้การควบคุม

ของกิจการก็ต่อเมื่อกิจการมีอ านาจที่จะได้รับ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่เกิดจากสินทรัพย์

นั้นและสามารถจ ากัดไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึงประโยชน์

ดังกล่าว (มักเกิดจากสิทธิตามกฎหมายที่มีผลบังคับ

ใช้)

คุณสมบัติของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน(ต่อ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์

(50)

50

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่กิจการจะได้รับ

จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอาจรวมถึงรายได้จากการขาย

ผลิตภัณฑ์ หรือการให้บริการ ต้นทุนที่ประหยัดได้

หรือประโยชน์อื่นที่เกิดขึ้นจากการใช้สินทรัพย์ไม่มี

ตัวตนนั้น

คุณสมบัติของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน(ต่อ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์

(51)

51

การรับรู้และการวัดมูลค่า

การรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนต้องเข้าเกณฑ์ทุกข้อต่อไปนี้

1. มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่กิจการจะได้รับ

ประโยชน์เชิง เศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์นั้น

2. ราคาทุนของสินทรัพย์สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ

กิจการต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อเริ่มแรกด้วย

ราคาทุน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์

(52)

52

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาแบบแยกต่างหาก ประกอบด้วย

ราคาซื้อรวมภาษีน าเข้าและภาษีซื้อที่เรียกคืนไม่ได้ หักด้วย

ส่วนลดการค้าต่างๆ และจ านวนที่ได้รับคืนจากผู้ขาย

ต้นทุนทางตรงอื่นๆที่เกี่ยวกับการจัดเตรียมสินทรัพย์เพื่อให้

พร้อมที่จะใช้ประโยชน์ได้ตามความประสงค์ เช่น ต้นทุน

ผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน ค่าธรรมเนียมทางวิชาชีพ

ต้นทุนการทดสอบสภาพความพร้อมใช้งาน

การวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์

(53)

53

รายจ่ายที่ไม่ถือเป็นต้นทุนสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ต้นทุนในการแนะน าสินค้าหรือบริการใหม่

ต้นทุนในการโฆษณา และการส่งเสริมการขาย

ต้นทุนในการด าเนินธุรกิจในสถานที่ตั้งใหม่หรือกับ

ลูกค้ากลุ่มใหม่

ต้นทุนในการฝึกอบรมพนักงาน

ต้นทุนในการบริหารและค่าใช้จ่ายทั่วไป

การวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรก(ต่อ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์

(54)

54

ต้นทุนที่ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชี

ของรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ต้นทุนที่เกิดขึ้นขณะที่สินทรัพย์ซึ่งอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้ ประโยชน์ได้ตามความประสงค์ของผู้บริหารกิจการ แม้ว่าจะยังไม่ ถูกน ามาใช้ก็ตาม และ • ผลขาดทุนจากการด าเนินงานเริ่มแรก เช่น ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นใน ขณะที่ความต้องการผลผลิตยังอยู่ในระดับเริ่มต้น • หากระยะเวลาการช าระนานเกินกว่าระยะเวลาที่ให้สินเชื่อปกติ ราคาทุนจะเท่ากับราคาที่เทียบเท่ากับการซื้อด้วยเงินสด ส่วนผลต่าง ให้บันทึกเป็นดอกเบี้ยตลอดอายุของการได้สินเชื่อ เว้นแต่จะเข้า เงื่อนไขตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่23เรื่องต้นทุนการกู้ยืม การวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรก(ต่อ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์

(55)

55

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาพร้อมกับการรวมธุรกิจ

ต้นทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน = มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ได้สินทรัพย์ • ผู้ซื้อกิจการสามารถรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของผู้ขายแยกจากค่า ความนิยม ณ วันที่ซื้อ หากสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ได้อย่างน่าเชื่อถือ • ผู้ซื้อสามารถรับรู้โครงการวิจัยและพัฒนาที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ของผู้ถูกซื้อเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากจากค่าความนิยม หาก โครงการฯเข้าเกณฑ์สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามค านิยาม และวัดมูลค่า ได้อย่างน่าเชื่อถือ การวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรก(ต่อ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์

(56)

56

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

• ราคาตลาดที่ก าหนดในตลาดซื้อขายคล่อง ใช้ประมาณมูลค่า ยุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้อย่างน่าเชื่อถือมากที่สุด • ราคาตลาดที่เหมาะสมคือ ราคาเสนอซื้อปัจจุบัน • หากราคาเสนอซื้อปัจจุบันหาไม่ได้อาจใช้ราคาของรายการที่ คล้ายคลึงกันล่าสุดเป็นฐานในการประมาณมูลค่ายุติธรรม • หากไม่มีตลาดซื้อขายคล่อง มูลค่ายุติธรรมคือจ านวนเงินที่กิจการ จะต้องจ่าย ณ วันที่ซื้อสินทรัพย์ การวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรก(ต่อ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์

(57)

57

รายจ่ายในการวิจัยและพัฒนา

รายจ่ายของโครงการวิจัยและพัฒนาที่อยู่ระหว่างด าเนินการที่เกิดขึ้น ภายหลังไม่ว่าจะได้มาแยกต่างหากหรือได้มาจากการรวมธุรกิจ และ ได้รับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนต้องปฏิบัติดังนี้ – หากเป็นรายจ่ายในการวิจัย ให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทันทีที่เกิด – หากเป็นรายจ่ายในการพัฒนาซึ่งไม่เข้าเกณฑ์การรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทันทีที่เกิด – หากเป็นรายจ่ายในการพัฒนาซึ่งเข้าเกณฑ์การรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ให้บันทึกเพิ่มในมูลค่าตามบัญชีของโครงการวิจัยและพัฒนาที่อยู่ระหว่าง ด าเนินการที่ได้มา การวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรก(ต่อ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์

(58)

58

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้จากการอุดหนุนของรัฐบาล

*

ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน = มูลค่ายุติธรรมของเงินอุดหนุนเมื่อเริ่มแรก หรือ จ านวนเงินที่จ่ายแต่ในนาม + รายจ่าย โดยตรงที่เกิดจากการเตรียมสินทรัพย์ให้พร้อม ใช้ประโยชน์ได้ตามความประสงค์ *ให้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 เรื่อง การบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ ความช่วยเหลือจากรัฐบาล การวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรก(ต่อ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์

(59)

59

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้จากการแลกเปลี่ยน

*ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน = มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ที่น าไปแลก ยกเว้นมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มานั้นมี หลักฐานสนับสนุนที่ชัดเจนกว่า *กรณีที่รายการแลกเปลี่ยนขาดเนื้อหาเชิงพาณิชย์ หรือมูลค่า ยุติธรรมทั้งสองของสินทรัพย์ที่ได้มาและสินทรัพย์ที่น าไปแลก ไม่สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ กิจการต้องวัดมูลค่าของ สินทรัพย์โดยใช้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่น าไปแลกเปลี่ยน การวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรก(ต่อ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์

(60)

60 • ค่าความนิยมที่เกิดขึ้นภายในกิจการ :- กิจการไม่ต้องรับรู้ค่าความนิยมที่เกิดขึ้นภายในเป็นสินทรัพย์ • สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้นภายใน * ขั้นตอนการก่อให้เกิดสินทรัพย์แบ่งเป็น 2 ลักษณะ 1. ขั้นตอนการวิจัย 2. ขั้นตอนการพัฒนา * หากไม่สามารถแยกขั้นตอนการวิจัยออกจากขั้นตอนการพัฒนาส าหรับ โครงการภายในของกิจการที่ก่อให้เกิดสินทรัพย์ไม่มีตัวตน กิจการต้องถือ ว่ารายจ่ายของโครงการดังกล่าวเป็นรายจ่ายที่เกิดในขั้นตอนการวิจัย เท่านั้น การวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรก(ต่อ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์

(61)

61

ขั้นตอนการวิจัย

-

รายจ่ายที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการวิจัยของโครงการภายใน

ให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อรายจ่ายนั้นเกิดขึ้น เช่น

-กิจกรรมที่จะให้ความรู้ใหม่ การค้นหา ประเมินผล และการ คัดเลือกขั้นสุดท้ายเพื่อน าผลการวิจัยมาปฏิบัติ -การค้นหาทางเลือกส าหรับวัตถุดิบ ชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์ ขั้นตอน ระบบ หรือบริการ และสูตร การออกแบบ การประเมินผล และการ คัดเลือกขั้นสุดท้ายของทางเลือกที่เป็นไปได้ การวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรก(ต่อ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์

(62)

62

ขั้นตอนการพัฒนา

รับรู้รายจ่ายที่เกิดจากการพัฒนา หรือเกิดขึ้นในขั้นตอนการพัฒนา ของโครงการภายใน เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อเป็นไปตาม ข้อก าหนด ทุกข้อต่อไปนี้ 1.มีความเป็นไปได้ทางเทคนิคที่กิจการจะท าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อน ามาใช้ประโยชน์หรือขายได้ 2.มีความตั้งใจที่กิจการจะท าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อน ามาใช้ประโยชน์หรือขาย 3.มีความสามารถที่กิจการจะน าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นมาใช้ ประโยชน์หรือขาย การวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรก(ต่อ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์

(63)

63 4. กิจการสามารถแสดงให้เห็นวิธีที่สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะก่อให้เกิด ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นมีตลาด รองรับอยู่จริง หรือ แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากสินทรัพย์ไม่มี ตัวตนนั้นหากน าไปใช้เป็นการภายใน 5.กิจการมีทรัพยากรด้านเทคนิค ด้านการเงิน และทรัพยากรอื่นเพียงพอที่จะ น ามาใช้เพื่อท าให้การพัฒนาเสร็จสิ้นสมบูรณ์ และน ามาใช้ประโยชน์หรือ ขายได้ 6.กิจการมีความสามารถในการวัดมูลค่าของรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนาได้อย่างน่าเชื่อถือ กิจการต้องไม่รับรู้รายการที่กิจการก่อให้เกิดขึ้นภายใน เช่นตราผลิตภัณฑ์ หัวหนังสือ ชื่อสิ่งพิมพ์ รายชื่อลูกค้า เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ขั้นตอนการพัฒนา(ต่อ) การวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรก(ต่อ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์

(64)

64

ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้นภายใน

ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้นภายในคือ

ผลรวมของรายจ่ายที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่วันที่สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

เข้าเกณฑ์การรับรู้รายการ ซึ่งประกอบด้วยรายจ่ายที่เกี่ยวข้อง

โดยตรงทุกรายการที่จ าเป็นในการสร้างสรรค์ ผลิต และจัด

เตรียมสินทรัพย์เพื่อให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ตามความ

ประสงค์ของผู้บริหาร

การวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรก(ต่อ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์

Figure

Updating...

References

Updating...

Related subjects :