Moral reckoning in critical care units nurses

Download (0)

Full text

(1)

یناشن ،لوئسم هدنسیون : یبونج ناسارخ ناتسا ، دنجریب ، غ نابایخ دنجریب یکشزپ مولع هاگشناد ،یراف

شخب ناراتسرپ رد یقلاخا یسرباسح داعبا یسررب

هژیو تبقارم یاه

:ناگدنسیون یدمحم هیمس 1 یناهرب ابیرف ، 2 هداز نشور یفطصم ، 3 * 1 -هورگ ،یراتسرپ درکرهش یکشزپ مولع هاگشناد ، درکرهش ، ناریا 0 -یکشزپ قوقح و قلاخا زکرم ، نارهت یتشهب دیهش یکشزپ مولع هاگشناد ، ناریا ،نارهت 5 -ورگ ه یراتسرپ ، هاگشناد ،دنجریب یکشزپ مولع دنجریب ناریا ،

Journal of Education and Ethics in Nursing, Volume 4, Number 4, Winter 2015

:هدیکچ :همدقم شخب رد ًاصوصخ ناراتسرپ هزورما تبقارم یاه شلاچ اب هژیو یم وربور یتوافتم یقلاخا یاه نیا رگا .دنوش یاهدمایپ هب رجنم ،دوشن لح طیارش متسیس و نارامیب ،ناراتسرپ یارب یدج شلاچ نیا دنور رد .دش دهاوخ یتشادهب یاه یم یقلاخا یسرباسح هدیدپ اه شزرا تابث رد ار یزکرم شقن دناوت یاه وص ناراتسرپ رد یقلاخا یسرباسح هدیدپ یسررب فده اب شهوژپ نیا اذل .دیامن افیا ناراتسرپ یصخش .تسا هتفرگ تر :راک شور شهوژپ رضاح هعلاطم یعطقم ، -یورب هک تسا یلیلحت 011 شخب ناراتسرپ زا رفن لاس رد یبونج ناسارخ ناتسا رد هژیو تبقارم یاه 1591 هنومن شور هب ناراتسرپ .تفرگ توص هتخاس رگشهوژپ همانشسرپ طسوت اه هداد .دندش باختنا سرتسد رد یریگ 55 ییاور اب یلاوس 20 / 2 و ییایاپ 23 / 2 عمج رازفا مرن طسوت و یروآ SPSS هخسن 15 نومزآ و زیلانآ ،تست یت( یلیلحت و )...یناوارف ،رایعم فارحنا ، نیگنایم(یفیصوت یرامآ یاه .تفرگ رارق لیلحت و هیزجت دروم )نوسریپ یگتسبمه بیرض و سنایراو هتفای :اه یم ناشن جیاتن یسرباسح هرمن نیگنایم هک دهد ناراتسرپ رد یقلاخا 3 / 2 ± 02 / 5 دادعت و نس اب یقلاخا یسرباسح نیگنایم نیب .تسا هدوب لاس ینعم و تبثم هطبار تمدخ یاه ( دمآ تسدب یراد 23 / 2 > P .) هجیتن :یریگ هبرجت اب دارفا هک تسا نآ زا یکاح جیاتن و هدرک یرپس ار یقلاخا یسرباسح لحارم یرتشیب تیقفوم اب یراک طیحم رد رت ش دنناوتب دیا ینامرد میت دارفا ریاس هب تبسن یتیامح شقن .دنشاب هتشاد هبرجت مک دارفا ًاصوصخ :یدیلک ناگژاو شخب ،یقلاخا شلاچ ،یقلاخا یسرباسح ناراتسرپ ،هژیو تبقارم یاه :همدقم هطساو هب یتشادهب تبقارم متسیس یگژیو ی وجوم یتاذ یاه رد د یم بوسحم یشلاچ رپ طیحم نآ نیا للع زا رظن فرص .دوش شلاچ متسیس نیا رد هک یدارفا ،اه ،دنتسه تمدخ هب لوغشم اه یم شلاچ نیا ریثأت تحت یتوافتم تاجرد هب دنناوت ب رارق اه دنریگ [ 1 ] یتشادهب و یتبقارم متسیس زا یوضع ناونع هب زین ناراتسرپ . هجاوم رد یناسنا تیهام لیلد هب شلاچ اب موادم ی یددعتم یاه شلاچ هلمج زا دنتسه یقلاخا یاه [ 0 ] یطیارش هب ًامومع شلاچ . یم قلاطا یلع هک دوش مغر یدرکلمع رظن زا نآ تخانش و یهاگآ یم یاج هب ار یتوافتم تارثا و هدنام یقاب مهبم تروص هب -دراذگ [ 5 ]. شلاچ زا یکی نآ اب ناراتسرپ هک یتبقارم متسیس رد مهم یاه یطیارش یقلاخا یگدینت .تسا یقلاخا یگدینت ،دنتسه هجاوم لیلد هب تسا روبجم یقلاخا طیارش هب هاگآ راتسرپ هک تسا اب ریاغم یدرکلمع هب دوجوم یعقاو ای و ینهذ تیدودحم دنزب تسد یقلاخا یراکتسرد [ 3 -5 ] راتسرپ کی هچنآ تقیقح رد . یم قوس یگدینت تمس هب ار شزرا نیب هک تسا یتوافت ،دهد ه یا ینورد یقلاخا شزرا اب شا ینامزاس و هفرح لوصا و اه روصتم شا یم دوش [ 2 و 5 ] یم دوجوم داضت طیارش . وت هنیمز دنا تاریثات زاس نارامیب ،ناراتسرپ دوخ هناگادج روط هب مادک ره هک دشاب یتوافتم متسیس و تخاس دهاوخ رثاتم ار یتشادهب یاه [ 2 ، 9 ، 12 ].

J Educ Ethics Nurs 2015;4(4):43-50

(2)

هب هک یعیاش طیارش زا یکی لابند دوجو هب ناراتسرپ رد یگدینت یم هب یسرباسح .تسا یقلاخا یسرباسح ،دیآ هبساحم ناونع ،ندرک میمصت هنیمز رد ندرک تواضق و یریگ طیارش و لکشم ی هنیمز تسا یقلاخا شلاچ زاس [ 11 ] اب ناراتسرپ هک یماگنه . هنیمز طیارش یم وربور یقلاخا شلاچ زاس باختنا هب تسد دنوش یم یقلاخا دننز [ 10 ] یم مشچ هب یزکرم موهفم کی اجنیا رد . -لحرم هس دنیآرف کی یط رد ناراتسرپ هک دروخ ه تروص هب یا هتفرگ هک یمیمصت هب تبسن یفطاع و ینارحب ت نیا و دنا میمص رد یقلاخا درکلمع هب رجنم ماجنا دروخزاب ،تسا هدش طیارش نآ یم یم دروخزاب نیا هک دنهد باختنا ،شزیگنا یور دناوت و اه دراذگب ریثات رامیب زا تبقارم رد ناشدرکلمع [ 15 ]. س دنیآرف کی یقلاخا یسرباسح هلحرم ه راتسرپ ادتبا .تسا یا نا یم رس هب یتحار و یگدوسآ تلاح کی رد هلحرم نیا رد هک دنرب شزرا هفرح طیحم رد دوجوم ینوریب و ینورد یاه یراک و یا ناش تسا راگزاس و قبطنم [ 11 ] هب . هک طیارش کی یناهگان روط شزرا نآ رد هک هداتفا قافتا ،دشابن زین سوملم تسا نکمم ه یا رد شزرا اب ناراتسرپ ینو هفرح طیحم رد دوجوم یاه یراک و یا -شزرا نیب یگتسویپ ،هتفرگ رارق داضت رد ناش فر نیب زا اه رد هت هب روبجم درف و هدرک هبرجت ار یقلاخا سرتسید درف هلحرم نیا میمصت یم یریگ تکرح تابث تهج رد درف ای هلحرم نیا رد .دوش یم طیارش میلست ای و هدرک دوش [ 11 ] تمس هب ناراتسرپ سپس . یم تکرح رکفت و لمات هلحرم دننک [ 11 ] اب درف هلحرم نیا رد . نآ هدرک هبرجت هک یثداوح ییوگزاب و یروآدای تواضق دروم ار اه یم رارق یسرباسح دروم ار دوخ تقیقح رد و هداد رارق دهد [ 10 ] . یم یقلاخا یسرباسح پ رد ار یتوافتم تاریثات و جیاتن دناوت ر راتس متسیس و نارامیب نینچمه و هدننک تبقارم ناونع هب یاه دشاب هتشاد یتشادهب [ 10 ، 11 ] یسرباسح ماگنه رد هک یناراتسرپ . هزیگنا ،دننک تواضق یتسرد هب یقلاخا طیارش رد ار ناشدرکلمع نآ یم شیازفا یقلاخا تسرد درکلمع تهج اه دبای [ 13،15 ] یم دوخ نیا . جوم دناوت هئارا ب اب و حیحص تبقارم ی ناونع هب ار طیارش نیا راتسرپ نینچمه .ددرگ رامیب هب تیفیک هیاپ تیعقوم یارب یا تیعقوم زا و هداد رارق هدنیآ یاه هباشم یاه یم یراددوخ هدنیآ رد دنک [ 11 ] یسرباسح رد هک یناراتسرپ . شزرا نیب داضت رب دنناوتن ،ناشدرکلمع زا یقلاخا یاه یدرف و ینامزاس یتلاکشم راچد یفطاع و یناور رظن زا ،دنیآ قیاف ناش یم دنوش [ 12 ] تسرد درکلمع هک یطیارش و ثداوح یروآدای . هب ار یقلاخا یگدرسفا و یتحاران ثعاب ،تسا هتشادن لابند یم ناراتسرپ کرت ار دوخ راک طیحم ناراتسرپ نیا زا یرایسب .دوش اس اب داضت راچد ای و هدرک یم یتبقارم میت یاضعا رگید و نامز -دنوش [ 12 ] نآ . نامزاس نینچمه و دوخ و هدرک شنزرس ار دوخ اه یم رثوم جیاتن نیا رد ار تیفیک طیارش نیا لاح ره هب .دنناد نامزاس ،هداد رارق ریثات تحت ار هدش هئارا تبقارم رثاتم زین ار اه یم دزاس [ 19 ]. اسح تیمها زا یکاح هتشذگ تاعلاطم ناراتسرپ رد یقلاخا یسرب تسا [ 11،10 ] هدیدپ یسرباسح . رد یمهم شقن هک تسا یا میمصت شلاچ طیارش رد یقلاخا تسرد یریگ رب یقلاخا یاز دراد هدهع [ 02 ] یقلاخا روآرجز طیارش اب هجاوم رد ناراتسرپ . یم یقلاخا یسرباسح هب مادقا نآ رگا .دننک طیارش رد اه سرتسید یتسرد درکلمع از یم ببس ،دنشاب هتشاد ک دوش هب ه میمصت زا و هتفرگ رارق تواضق دروم ناشدوخ طسوت یبوخ هدرک ذاختا هک یقلاخا دنوشن نامیشپ دنا [ 01 ] یسرباسح نینچمه . میمصت رد یمهم شقن یقلاخا رد درف تسرد درکلمع و یریگ دراد هدنیآ [ 00 ] میمصت . نینچمه یقلاخا تسرد درکلمع و یریگ یم دناوت هتشاد هدش هئارا تبقارم یور رب ار یتبثم تاریثات دشاب [ 05 ]. هب یم لک روط میمصت ناوت ناراتسرپ یتقو ،تفگ ناوت گ و یری هب ار تسرد درکلمع دنروآ تسدب دوخ زا بسانم یسرباسح لابند سرتسید طیارش اب هجاوم رد یتسرد تامیمصت تسناوت دنهاوخ از شزرا و هدرک ذاختا ار ینورد یاه دننک ظفح ار ناش [ 10 ] ظفح . شزرا نیا یم اه ،ناراتسرپ یقلاخا تیوه ظفح نمض دناوت هب یبایتسد و هدرک رادروخرب تیفیک اب تبقارم زا زین ار نارامیب نآ یارب ار یتملاس یاقترا فده دزاس ریذپ ناکما اه [ 01 ] نیارد . نامزاس نایم ت و یتیاضران دننامه بقاوع زا یرایسب زا زین اه ر ک ظفح یتشادهب متسیس زا نارامیب تیاضر مدع نینچمه و هفرح یم هدیدپ نیا یتیمها هب هجوت اب .دنک شلاچ طیارش رد دناوت نیا نوچ نینچمه و دشاب هتشاد یقلاخا سرتسید دننامه یقلاخا هعلاطم اذل .تسا هتفرگ رارق یسررب دروم ناریا رد رتمک هدیدپ و هدیدپ نیا یسررب فده اب رضاح دروم ناراتسرپ رد نآ داعبا .تسا هتفرگ رارق یسررب :راک شور کی رضاح هعلاطم یعطقم هعلاطم -رد هک تسا یلیلحت م ید ها لاس 1591 .تسا هتفرگ تروص یبونج ناسارخ ناتسا رد لماش شهوژپ دروم یاهدحاو 012 ناتسرامیب راتسرپ زا رفن یاه دندوب یکشزپ مولع هاگشناد هب هتسباو یشزومآ شور هب هک هنومن -شخب زا و سرتسد رد یفداصت ریغ یریگ ( هژیو تبقارم یاه ICU, CCU,NICU نتشاد .تفرگ تروص ناتسا لک رد )زیلاید و هقباس ،تقو مامت نانکراک ،یراتسرپ سناسیل کردم لقادح ی شخب رد راک لاس کی شخب رد یلعف لاغتشا و هژیو تبقارم یاه هب هژیو تبقارم هرایعم ناونع .دندش باختنا هعلاطم هب دورو یا عمج رازبا همانشسرپ کی لماش تاعلاطا هدننک یروآ تمسق ود ی ی

(3)

یگژیو هک تسا کیفارگومد تاعلاطا لماش لوا شخب .تسا عون و تمدخ تاونس ،تمدخ لحم شخب عون ،سنج ،نس یاه یم رارق یسررب دروم ار مادختسا لماش مود شخب .دهد همانشسرپ تخاس رگشهوژپ ی ه یسررب فده اب هک تسا یا نیا یحارط رد .تسا هدش یحارط ناراتسرپ رد یقلاخا یسرباسح یلروک یقلاخا سرتسید درادناتسا همانشسرپ زا همانشسرپ [ 03 ] ، ناه یقلاخا تیساسح [ 05 ] هطوبرم نوتم رورم نینچمه و دش هدافتسا [ 11،10،15،02،02 ] لماش همانشسرپ نیا . 55 لاوس هطیح هس رد ی ( یقلاخا یگدوسآ 13 یقلاخا یگتخیسگ ،)لاوس ( 9 ( دروخزاب و )لاوس 10 هنیزگ .تسا )لاوس همانشسرپ نیا یاه ( زگره زا یتمسق جنپ ترکیل رایعم قباطم 1 ( هشیمه ات ) 3 ،) .تسا هدش صخشم .تسا هتفرگ رارق ییایاپ و ییاور دروم نیودت زا سپ همانشسرپ نیا همانشسرپ طسوت رضاح ی 12 هاگشناد یملع تئیه یاضعا زا رفن و هتفرگ رارق ییاور دروم دنجریب یکشزپ مولع ییاور صخاش ( اوتحم CVI تروص هب ) 20 / 2 دش شرازگ . مه تهج نینچ هدافتسا زین یکلام ییاور شور زا همانشسرپ نیا ییاور زا نانیمطا سید هدش یزاس یموب رازبا اب نآ یگتسبمه نازیم و هدش ت سر یقلاخا [ 09 ] نیا نیب یگتسبمه بیرض .تسا هدش هدیجنس زین ( همانشسرپ ود 1 / 2 r= .دش هبساحم ) زا هدافتسا اب زین نآ ییایاپ افلآ( ینورد یگتسبمه بیرض ی )خابنورک مجح هب هجوت اب و هنومن ی 52 ناراتسرپ زا یرفن 23 .دیدرگ هبساحم دصرد اب و ینوناق یاهزوجم بسک زا سپ همانشسرپ وم تیاعر نیزا دحاو رایتخا رد یقلاخا .تفرگ رارق شهوژپ دروم یاه هب ادتبا دحاو رد شهوژپ یاه اب هطبار هب ییوگخساپ هوحن و همانشسرپ دش هداد یتاعلاطا نآ . نآ هب ًانمض تکرش هک دش ناشن رطاخ اه نآ و هدوب یرایتخا هعلاطم رد هرانک ای و تکرش یارب اه زا یریگ ک یدازآ هعلاطم نراد لما .د مه ،یرادزار رب دیکات نمض نینچ هب هک دش هتفگ شهوژپ دروم یاهدحاو تاعلاطا اهنآ یارب طقف رد هدافتسا هعلاطم هدوب .تفرگدهاوخن رارق رگید دارفا رایتخا رد و ناراتسرپ زا یبتک تیاضر ذخا و لیامت تروص رد سپس همانشسرپ اه و هدش عیزوت ناراتسرپ نیب رگشهوژپ طسوت پ زا س شخب هب هعجارم اب و هتفه کی هطوبرم یاه عمج یروآ دیدرگ .ا ز لک 012 همانشسرپ ی عیزوت ،هدش 001 همانشسرپ طسوت ناراتسرپ لیمکت و عمج یروآ دش ( 22 / 90 دصرد .) زا همانشسرپ یاه عمج -یروآ هدش زین 12 همانشسرپ هب لیلد صقان ندوب تاعلاطا زا هعلاطم فذح هدش و رد تیاهن 011 همانشسرپ مرن طسوت رازفا SPSS هخسن 15 دروم هیزجت و لیلحت رارق هتفرگ و اب وت هج هب فادها هعلاطم زا تست یاه یرامآ یفیصوت و یلیلحت سا هدافت دش . رد نیا هنیمز یارب یسررب یگژیو یاه کیفارگومد زا ،نیگنایم ،یناوارف دصرد یناوارف و فارحنا رایعم هدافتسا ش هد و یارب نایب حطس یسرباسح یقلاخا رد ناراتسرپ زین زا یم نیگنا و فارحنا رایعم هدافتسا دیدرگ . طابترا نیب یاهریغتم فارگومد کی و یسرباسح یقلاخا زین اب هدافتسا زا بیرض یگتسبمه پ نوسری و زیلانآ سنایراو هبساحم دیدرگ . :اه هتفای رد هعلاطم ی رضاح 011 رفن زا ناراتسرپ شخب یاه تبقارم هژیو ناتسرامیب یاه یشزومآ ناتسا ناسارخ یبونج تکرش تشاد دن . یاهدحاو دروم شهوژپ رد هنماد ی ینس 11 -03 لاس هتشادرارق و نیگنایم ینس نآ اه 13 / 1 ± 50 لاس شرازگ دش . زا رظن تیسنج 22 دصرد زا یاهدحاو شهوژپ نز و 15 دصرد درم دندوب . لقادح و رثکادح دادعت لاس یاه تمدخ ناراتسرپ هب بیترت 0 و 03 لاس هدوب هک نیگنایم نآ 1 / 5 ± 11 لاس شرازگ دش . زا رظن عون شخب لحم تمدخ ناراتسرپ هب جنپ شخب ICU ، CCU ، NICU ، یژولوکنا و زیلاید میسقت دندش . زا رظن عون مادختسا زین ناراتسرپ رد هس هطیح ،یمسر یدادرارق و یحرط یاج دنتفرگ . نیگنایم لک یسرباسح یقلاخا ناراتسرپ زا لک هرمن ی ( 3 -1 ) 3 / 2 ± 02 / 5 شرازگ، دش . نیگنایم یسرباسح یقلاخا رد داعبا فلتخم رد لودج 1 نایب هدش تسا . یسررب تلااوس نیا همانشسرپ یکاح زا نآ تسا هک رتشیب نی نیگنایم طوبرم هب لاوس ( هب لابند نتخومآ یاههار یدیدج سه مت هک مناوتب یاهاطخ یقلاخا هک رد هتشذگ هتشاد ما ار حلاصا و ناربج منک )، اب نیگنایم و فارحنا رایعم ( 55 / 2 ± 1 ) نیرتمک و لاوس هب طوبرم نیگنایم ( رگا مناوتن رد ربارب شزرا یاه زاس ینام و هفرح یا ما تمواقم منک حیجرت یم مهد طیارش لکشم یقلاخا ار اهر هدرک و تبسن هب نآ یب توافت مشاب ) اب نیگنایم و ا فارحن ( 52 / 2 ± 22 / 0 لودج(تسا هدوب ) 0 .) نیب نیگنایم یسرباسح یقلاخا و ریغتم نس و دادعت س لا یاه تمدخ هطبار یا تبثم و ینعم راد هتشاد تسا ( 23 / 2 P< () لودج 5 .) نیب عون شخب لحم ،تمدخ سنج و عون مادختسا اب نیگنایم یسرباسح یقلاخا هطبار ینعم یراد دوجو هتشادن تسا ( 23 / 2 P< () لودج 1 .)

(4)

لودج 1 داعبا بسح رب یقلاخا یسرباسح رایعم فارحنا و نیگنایم : فلتخم فیدر یقلاخا یسرباسح داعبا رایعم فارحنا و نیگنایم 1 یقلاخا یگدوسآ 35 / 2 ± 21 / 0 0 یقلاخا یگتخیسگ 22 / 2 ± 11 / 5 5 دروخزاب 2 / 2 ± 1 1 لک 3 / 2 ± 02 / 5 لودج 0 همانشسرپ تلااوس کیکفت هب ناراتسرپ یقلاخا یسرباسح رایعم فارحنا و نیگنایم : فیدر تارابع یقلاخا یسرباسح (M±SD) 1 دهعتم و ریذپ تیلوئسم رامیب زا تیامح و جنر و درد نیکست تهج .ما 52 / 2 ± 1 / 5 0 یقلاخا یاهرواب هک یماگنه یم یقلاخا سرتسید راچد دریگ رارق شلاچ تحت ما .موش 9 / 2 ± 55 / 5 5 هفرح ،یدرف یاهشزرا اب بسانتم رامیب هب تبقارم هئارا زا ینامزاس و یا تیاضر ما .مراد 3 / 2 ± 2 / 5 1 شزرا داضت ینامزاس و یصخش یاه یم لکشم میارب ار یقلاخا یریگ میمصت طیارش ما .دنک 1 / 1 ± 5 / 5 3 روتسد هک یرامیب هب بآ نداد زا بانتجا NPO یم نیح نیا رد و دراد )ناهد زا ییاذغ داوم تفایرد مدع( یم نم رد هانگ ساسحا ثعاب دریم .دوش 2 / 2 ± 99 / 5 5 تیمها مدع یقلاخا جنر ثعاب نم تفلاخم مغریلع نارامیب یاهاضاقت هب ناکشزپ یم ما .دوش 33 / 2 ± 9 / 5 2 شزرا منک رارقرب تابث میاهشزرا نیب مناوتنرگا یدرف یاه شزرا یادف ار ما ینامزاس یاه .درک مهاوخن ما 11 / 2 ± 0 / 5 2 یقلاخا فادها هب هطوبرم نامزاس رد مناوتنرگا هفرح مبای تسد ما ار ما .درک مهاوخ کرت 0 / 1 ± 9 / 0 9 یم تیامح کشزپ تاروتسد زا ًایوق ینامزاس یاهراجنه هک مسرب هجیتن نیا هب رگا شزرا اب ریاغم و دنک هراچ تسا نم یدرف یاه افعتسا زج یا .مرادن 59 / 2 ± 1 / 5 12 مهاوخ افعتسا سپس و ارجا ار رامیب یارب هدنشک یوراد زود زیوجت رب ینبم ار کشزپ روتسد .داد 3 / 2 ± 90 / 0 11 شزرا ربارب رد مناوتن رگا یاه ینامزاس و هفرح یا ما تمواقم ،منک حیجرت یم مهد طیارش لکشم یقلاخا ار اهر هدرک و تبسن هب نآ یب توافت ب مشا . 52 / 2 ± 22 / 0 10 .تسا یقاب منهذ رد تسا هداتفا قافتا میارب هتشذگ رد هک یقلاخا تلاکشم زا ینشور ریوصت 91 / 2 ± 0 / 5 15 هتشاد هتشذگ رد هک یقلاخا تلاکشم دروم رد ما تلااوس یدایز رد منهذ دوجو دراد . 9 / 2 ± 02 / 5 11 ناتساد و تارطاخ یتقو یاه طوبرم هب تلاکشم یقلاخا هک رد هتشذگ هتشاد ما ار رورم یم منک راچد تلااح یفطاع ( ،هیرگ یگدرسفا )... یم وش م . 2 / 2 ± 9 / 0 13 نیا دوجو اب هک رد باکترا لکشم یقلاخا یشقن هتشادن ،ما اب رورم تارطاخ طوبرم هب نآ ساسحا هانگ یم منک . 1 ± 0 / 5 15 .دراد دوجو نم رد )یگدرسفا ،بارطضا ،هیرگ( نآ یفطاع میلاع زونه یقلاخا لکشم زورب زا یدایز تدم تشذگ اب 91 / 2 ± 3 / 5 12 تیدودحم ،هدنیآ رد یقلاخا تلاکشم زا یریگشیپ تهج اه و نیناوق هنیمز زاس ار ییاسانش و یسررب یم منک . 55 / 2 ± 2 / 5 12 هتشاد هتشذگ رد هک یقلاخا یاهاطخ مناوتب هک متسه یدیدج یاههار نتخومآ لابندب ما ار حلاصا و ناربج منک . 11 / 2 ± 1 لودج 5 لاس دادعت و نس اب ناراتسرپ یقلاخا یسرباسح نیگنایم داعبا طابترا : کمک اب تمدخ یاه نوسریپ نومزآ ریغتم نس دادعت لاس تمدخ یاه یقلاخا یگدوسآ 25 / 2 P= 20 / 2 P= 1 / 2 r = 1 / 2 r = یقلاخا یگتخیسگ 21 / 2 P= 221 / 2 P= 5 / 2 r = 2 / 2 r = دروخزاب 20 / 2 P= 25 / 2 P= 1 / 2 r = 3 / 2 r =

(5)

لودج 1 شخب عون ،سنج یاهریغتم بسح رب ناراتسرپ یقلاخا یسرباسح نیگنایم : یت نومزآ کمک اب مادختسا عون و سنایراو زیلانآ و تست ریغتم یقلاخا یسرباسح دصرد (M±SD) س نج نز درم ینعم حطس یراد 22 ( 9 / 2 ± 21 / 5 ) 15 ( 55 / 2 ± 1 / 5 ) 1 / 2 P= ت مد خ ل حم شخب شخب عون ICU CCU NICU زیلاید ینعم حطس یراد 30 / 15 ( 55 / 2 ± 91 / 5 ) 31 / 00 ( 25 / 2 ± 2 / 0 ) 01 / 11 ( 35 / 2 ± 12 / 5 ) 55 / 15 ( 23 / 2 ± 5 / 0 ) 35 / 2 P= ماد ختسا عون یمسر یدادرارق یحرط ینعم حطس یراد 52 ( 92 / 2 ± 52 / 5 ) 12 ( 2 / 2 ± 0 ) 05 ( 20 / 2 ± 1 / 5 ) 00 / 2 P= :ثحب یسرباسح نیگنایم هک تسا نآ زا یکاح رضاح هعلاطم جیاتن یسرباسح نیگنایم .تسا هدوب طسوتم دح رد ناراتسرپ رد یقلاخا ،دروخزاب دعب نیگنایم هک داد ناشن زین نآ داعبا کیکفت هب یقلاخا یقلاخا یگدوسآ دعب و نیرتلااب زا نییاپ زا روخرب نازیم نیرت راد هعلاطم یقلاخا یسرباسح هنیمز رد .تسا هدوب هب هک یا روط .دشن تفای دزادرپب ناراتسرپ رد هدیدپ نیا یمک یسررب هب میقتسم تسا نآ زا یکاح ناراتسرپ رد قلاخا هب طوبرم نوتم رورم یلو و دارفا یقلاخا بوچراچ رد مهم یلماع یقلاخا یسرباسح هک نامزاس یم رامش هب اه دور [ 11،10 ]. لیناتان ( 0225 ) هعلاطم رد دوخ یقلاخا یسرباسح فلتخم یاه هطیح نایب نمض هینمز نیا رد یم نایب یم یقلاخا یسرباسح هک دیامن رد یمهم شقن دناوت شلاچ زا یریگشیپ طیحم رد یقلاخا یاه هتشاد ینامرد یاه دشاب [ 11 ]. نوتشار ( 0215 ) اطم رد زین هعل یم نایب شا هک دنک شلاچ اب ناراتسرپ ررکم هجاوم طیحم رد یقلاخا فلتخم یاه یاه هک هدش ناراتسرپ رد دروخزاب یعون ثعاب نامز رذگ رد ینیلاب یم ببس نآ دوش تیعقوم هب هجاوم رد ناشدرکلمع هب تبسن اه دننک رکف یقلاخا [ 5 ] . ادنیپ ( 0213 هعلاطم رد ) مهم شقن هب شا یسرباسح یقلاخا لوصا شرتسگ رد یقلاخا رد ناراتسرپ یم نایب یو .تسا هتخادرپ طیارش اب هجاوم رد دارفا رگا هک دنک روط هب دنشاب رادروخرب یفاک تیساسح زا یقلاخا زیگنارب شلاچ ار نآ و هداد رارق یسرباسح دروم هدنیآ رد ار ناشدرکلمع متح درک دنهاوخ حلاصا [ 12 ] . دعب نازیم رضاح هعلاطم رد “ دروخزاب ” داعبا ریاس هب تبسن هک یزیگنارب شلاچ عیاقو رورم هب طوبرم هک یقلاخا یسرباسح .تسا هدوب رادروخرب یرتلااب نازیم زا ،تسا هدوب وربور نآ اب درف لیناتان ( 0221 یم نایب ،) یسرباسح رد دروخزاب هلحرم هک دیامن هارمه تواضق یعون اب یقلاخا یم هک تسا ای تبثم جیاتن دناوت هب ار یفنم هلحرم نیا رد یسرباسح تقیقح رد .دشاب هتشاد لابند یم هجیتن هب و هتفای یلجت دسر [ 10 ]. رسیتنرپ ( 0215 نایب زین ) یم سرتسید دننامه یمیلاع اب درف دروخزاب هلحرم رد هک دیامن شنکاو و هدش وربور یقلاخا ورب شدوخ زا ار یفطاع یاه یم ز تیعقوم رانک زا یتحار هب درف یگدوسآ هلحرم رد ضوع رد .دهد و هدش ماجنا درکلمع هنیمز رد یلمات رد و هدرک روبع یقلاخا یمن نآ بقاوع نینچمه دنک [ 12 ]. دیر ( 0211 هنیمز نیا رد زین ) یم نایب هدش یقلاخا سرتسید راچد هک یدارفا هک دنک رد دنا اسح دروخزاب هلحرم رد تقیقح دارفا نیا .دنراد رارق یقلاخا یسرب هلحرم دراو هاگچیه ،دننکن تواضق ار دوخ هتشذگ درکلمع رگا یمن دروخزاب دنوش [ 02 ]. لاوس هک تسا نا زا یکاح زین رضاح همانشسرپ تلااوس یسررب هب ( یاهاطخ مناوتب هک متسه یدیدج یاههار نتخومآ لابند هتشاد هتشذگ رد هک یقلاخا حلاصا ار ما یرتشیب ،)منک ناربج و ن رد لاوس نیا .تسا هتشاد همانشسرپ تلااوس نایم رد ار نیگنایم هک ار هلحرم نیا دیفم و تبثم هجیتن و دراد رارق دروخزاب هطیح هب یم ناشن ار ،تسا هتفرگ تروص تسرد یقلاخا تواضق لابند .دهد لیناتان هعلاطم رد یم نایب شا هلحرم رد هک یناراتسرپ هک دنک یم تسرد تواضق هب دروخزاب ار یفطاع میلاع هشیمه دنسر تسد ناشدرکلمع زا یتسرد تشادرب هب تسا نکمم هکلب .دنرادن هدنیآ درکلمع رد و هتفای هب ار نا ناش تسرد یوگلا کی ناونع دنهد رارق رظندم [ 11 ] نییاپ . لاوس هب طوبرم زین نیگنایم نیرت شزرا ربارب رد مناوتن رگا( اس یاه هفرح و ینامز یا منک تمواقم ما

(6)

یم حیجرت نآ هب تبسن و هدرک اهر ار یقلاخا لکشم طیارش مهد یب درف هک تسا نآ یانعم هب لاوس نیا .تسا هدوب ،)مشاب توافت شزرا نیب داضت هب یلو هدرک کرد ار شیاه ییاناوت مدع لیلد میلاع درف هلحرم نیا رد .تسا هدش میلست نآ ربارب رد ییارجا هب یلو ،درک دهاوخ هبرجت ار یقلاخا سرتسید هب طوبرم یفطاع .دیسر دهاوخن یقلاخا تسرد یوگلا و درکلمع لیناتان نینچمه یم نایب یم ساسحا نیا هب درف یگتخیسگ هلحرم رد هک دنک ر ،دس نیا زا رذگ رد یمهم شقن یو درکلمع و تواضق تردق یلو دراد هلحرم [ 11،10 ] . سوراگ ( ناراکمه و 0213 هعلاطم رد ) شا ناراتسرپ زا یخرب هک تسا هدرک نایب یقلاخا سرتسید هنیمز رد نیا یاج هب سرتسید طیارش اب ههجاوم رد هک یارب یناوت هک از یب نآ هب تبسن دنرادن نآ لرتنک یم توافت یترابع هب .دنوش رگید یم یعس یقلاخا طیارش رد هدمآ رد عیطم کی تروص هب دننک و یم نایب نینچمه یو .دنهدن ماجنا ار یتواضق یاش نیا هک دنک د یتیاضران ،یگدوسرف دارفا نیا نطاب رد یلو دشاب تسرد رهاظ رد داتفا دهاوخ قافتا یزور هفرح کرت و [ 5 ]. لاس دادعت و نس اب یقلاخا یسرباسح نیب طابترا تمدخ یاه ینعم ناراتسرپ ید ترابع هب .تسا هدوب تبثم و راد گنایم رگ نی یرتلااب هبرجت و نس زا هک یناراتسرپ رد یقلاخا یسرباسح یسرباسح فلتخم داعبا نایم رد .تسا هدوب رتشیب ،دندوب رادوخرب لاس و نس نیب طابترا ،یقلاخا یقلاخا یگتخیسگ اب تمدخ یاه یوق .تسا هدوب رت ِدُد ک ( ناراکمه و 0215 یم نایب ) هک دنک رد هبرجت و نس شیازفا نآ ناراتسرپ یقلاخا طیارش هب تبسن ار اه ساسح یم رت تیعقوم رتشیب دارفا نیا رگید یترابع هب .دنک ه یا یرتلااب یسرباسح زا رگید یترابع هب و هدرک لیلحت ار یقلاخا دنرادروخرب [ 11 ]. نورب ( 0213 هعلاطم رد ،) سرتسید نایب هب شا ارش رد ار هبرجت اب دارفا شقن و هتخادرپ یقلاخا سرتسید طی ز ا یم یبایزرا مهم یم نایب یو .دنک یم دارفا نیا هک دنک نناوت زا د هرهب یقلاخا شلاچ رثوم لح دوس هب طیارش نیا رد ناشتایبرجت دنربب [ 52 ] . لیناتان نامز رذگ اب ناراتسرپ هک تسا هدرک نایب زین یم یسرباسح هدیدپ رد یقلاخا دروخزاب هلحرم هب نیا هک دنسر یثات دیاش نآ هبرجت و سامت شیازفا ر قلاخا فلتخم لئاسم اب اه ی تمدخ هرود لوط رد دشاب ناش [ 11 ] . یلروم ( 0215 یم نایب زین ،) هبرجت اب دارفا هک دنک یرتلااب یقلاخا تیساسح لیلد هب دیاش رت شلاچ طیارش هب تبسن ،دنراد هک یم شنکاو رتشیب یقلاخا یاه -یم رگید ترابع هب .دنهد تفرگ هجیتن روط نیا هتفگ نیا زا ناوت هبرجت اب دارفا هک دنور دراو رتشیب ناشرتلااب تیساسح لیلد هب رت یم یقلاخا یسرباسح دنوش [ 19 ] . لیناتان یم نایب نینچمه دنک تیعقوم اب درف ررکم سامت هک درف هک یماگنه رد یقلاخا یاه یشزرا داضت هجوتم نامز وررم هب یم شا ار درف ،دوش هلحرم زا یم یگتخیسگ هب یگدوسآ یتسیاب درف هلحرم نیا رد لاح .دناشک میلست ای و دسرب یقلاخا تابث هب شتایبرجت و شناد زا هدافتسا اب دنک هبرجت ار سرتسید میلاع و هدش طیارش [ 11 ]. تیدودحم زا یم شهوژپ نیا یاه رگشهوژپ همانشسرپ هب ناوت فداصت ریغ یریگ هنومن شور و هتخاس نینچمه .درک هراشا نآ ی یم داهنشیپ و هدیدپ نیا رتشیب هچ ره ندش راکشآ تهج هک دوش .دریگ تروص ناراتسرپ رد هنیمز نیا رد یرتشیب تاعلاطم نآ داعبا هجیتن :یریگ رد ار ناراتسرپ رد یقلاخا یسرباسح حطس رضاح هعلاطم جیاتن یم نایب طسوتم دح هدیدپ نیا یکیدزن هب هجوت اب .دنک ب ه یم یقلاخا سرتسید یم یقلاخا یسرباسح هک تفگ ناوت ت دناو یقلاخا یاهاطخ رارکت نینچمه و تارثا شهاک رد یمهم شقن تیعقوم رد میمصت طیارش رد درف هک ییاه یم رارق یقلاخا یریگ نیا لحارم هک دوش مهارف یطیارش یتسیاب هتبلا .دشاب هتشاد دریگ ف و هدش یرپس لماک روط هب هدیدپ تیعقوم دروخزاب اب در یاه و نس اب هدیدپ نیا نیب طابترا .دنکب نآ ناربج رد یعس هتشذگ لاس دادعت یم زین تمدخ یاه دهد رارق رظندم ار هتکن نیا دناوت هبرجت اب دارفا هک یسرباسح یرتشیب تیقفوم اب یراک طیحم رد رت نهاوخ دارفا نیا هک تفگ ناوتب دیاش و هدرک یرپس ار یقلاخا د ینامرد میت دارفا ریاس هب تبسن یتیامح شقن تسناوت ش نا .دنشاب هتشاد هبرجت مک دارفا ًاصوصخ :ینادردق و رکشت ( هرامش هب یتاقیقحت حرط کی زا جتنم رضاح شهوژپ 1519 و ) ( قلاخا دک 05 / 5 -91 قوقح و قلاخا تاقیقحت زکرم رد هک تسا ) نارهت یتشهب دیهش یکشزپ مولع هاگشناد یکشزپ ت هب بیوص شهوژپ نیا یارجا رد هک یدارفا و ناراتسرپ همه زا .تسا هدیسر یم ینادردق و رکشت دندناسر یرای ار ام .دوش

References:

1. Mohammadi S, Roshanzadeh M. Exploring the Perception of intensive care unit nurses of futile care . J Educ Ethics Nurs 2014; 3(2):65-72.[Persian]

2. Borhani F, Mohammadi S, Roshanzadeh M .Moral distress and perception of futile care in intensive care nurses.J Med Ethics Hist Med 2015; 23(8):2. [Persian]

(7)

3.Rushton CH.Moral Resilience: A Capacity for Navigating Moral Distress in Critical Care.AACN Adv Crit Care 2016; 27(1):111-9.

4. Morley G.Efficacy of the nurse ethicist in reducing moral distress: what can the NHS learn from the USA? Part 2.Br J Nurs 2016;25(3):156-61.

5. Rathert C, May DR, Chung HS.Nurse moral distress: A survey identifying predictors and potential interventions.Int J Nurs Stud 2016; 53:39-49. 6. Garros D, Austin W, Carnevale FA.Moral Distress in

Pediatric Intensive Care.JAMA Pediatr 2015;169(10):885-6.

7.PaddisonCA.Moral distress amongst physician trainees: reflections on the emotional sanitization of medicine.J Gen Intern Med 2016; 26.

8. Majani G, Di Tano G, Giardini A, De Maria R, Russo G, Maestri R, et al.Prevalence of job-related distress and satisfaction in a nationwide cardiology setting: The IANUS - itAliaN cardiologists' Undetected distress Study.J Cardiovasc Med (Hagerstown). 2016;18.

9.Crippen D.Moral distress in medicine: Powerlessness by any other name.J Crit Care 2016 ;31(1):271-2. 10. Pineda Y.Moral Distress.Am J Nurs 2015;

115(12):17.

11. NathanielAk. Moral Reckoning in nursing. Western J Nurs Res 2006; 28(4):419-438.

12. Nathaniel AK. A grounded theory of moral reckoning in nursing. The Grounded Theory Review 2004; 4(1): 43-58.

13. Redman B, Fry ST. Nurses’ ethical conflicts: What is really known about them? Nurs Ethics 2000; 7:360-366.

14. Dodek PM, Wong H, Norena M, Ayas N, Reynolds SC, Keenan SP, et al.Moral distress in intensive care unit professionals is associated with profession, age, and years of experience.J Crit Care 2016;31(1):178-82.

15. BorhaniF,Abbaszadeh A, Mohamadi E, Ghasemi E, Hoseinabad-Farahani MJ.Moral sensitivity and moral distress in Iranian critical care nurses.Nurs Ethics 2015; 28[Persian]

16. Spenceley S, Witcher CS, Hagen B, Hall B, Kardolus-Wilson A.Sources of moral distress for nursing staff providing care to residents with dementia.Dementia (London). 2015; 1

17. Prentice T, Janvier A, Gillam L, Davis PG.Moral distress within neonatal and paediatric intensive care units: a systematic review.Arch Dis Child 2016 Jan 22.

18. Larrabee JH, Janney MA, OstrowCL,Withrow ML, Hobbs GR &Burant C. Predicting registered nurse job satisfaction and intent to leave. J Nurs Adm 2003;33: 271-283.

19. Morley G.Efficacy of the nurse ethicist in reducing moral distress: what can the NHS learn from the USA?Br J Nurs 2016; 25(1):36-9.

20. Reid L.Moral Distress and Moral Disorientation in the Context of Social Accountability.J Grad Med Educ 2014;6(3):583-4.

21. Trautmann J.Moral Distress: Recognition, Diagnosis, and Treatment. J Infus Nurs 2015; 38(4):285-9.

22. Gleichgerrcht E, Tomashitis B, Sinay V.The relationship between alexithymia, empathy and moral judgment in patients with multiple sclerosis.Eur J Neurol 2015 ;22(9):1295-303.

23. Mitchell G.Palliative and end-of-life decision-making in dementia care.Int J Palliat Nurs 2015; 21(11):536-41.

24. Borhani F, Keshtgar M, Abbaszadeh A.Moral self-concept and moral sensitivity in Iranian nurses.J Med Ethics Hist Med 2015;8:4.[Persian]

25. Corley MC. Elswick RK, Gorman M. Development and evaluation of a moral distress scale. J Adv Nurs 2001; 33(2): 250-6.

26. Han SS, Kim J, Kim YS, Ahn S. Validation of a Korean version of the Moral Sensitivity Questionnaire. Nurs Ethics 2010;17(1): 99–105. 27. Edmonson C.Strengthening Moral Courage Among

Nurse Leaders.Online J Issues Nurs 2015;20(2):9. 28. Yeom HA, Ahn SH, Kim SJ.Effects of ethics

education on moral sensitivity of nursing students.Nurs Ethics 2016;24.

29. MerghatiKhoiee E, HosseinVaziri M, Alizadegan S, et al. Developing the Moral Distress Scale in the Population of Iranian Nurses. Iran J Psychiatry 2008; 3(2): 55-58.[Persian]

30.Brown G.Ethical and Moral Distress. ABNF J 2015;26(3):56.

(8)

Moral reckoning in critical care units nurses

Mohammadi S1, Borhani F2, Roshanzadeh M3 *

Received:04/11/2016 Accepted:05/21/2016

1.Dept of Nursing, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran

2.Medical Ethics and Law Research, Shahid-Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran 3.Dept of Nursing, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran

Journal of Education and Ethics in Nursing, Volume 4, Number 4, Winter 2015

Abstract:

Introduction:

The nurses especially in in critical care unitsfacing whit different moral challenges in the health system. ThatIf this situation is not resolved, will be leading to serious consequences for nurses, patients and health systems. In the process of these challenges the moral reckoning phenomenon can play a central role in the stability of personal values nurses. Thus, this study has been conducted with the aim of determining moral reckoning in the nurses.

Methods and Materials:

Cross sectional-analytical study on 211 intensive care unit nurses of Southern Khorasan hospitals in 2014. Samples were selected by accessible method and was used the 36-item instrument developed by the researcher. The data collected were analyzed by the software Spss16 and analyzed using descriptive (mean, standard deviation, frequency and relative frequency) and analytical methods (t-test, ANOVA and Pearson correlation coefficient).

Results:

The results showed that the mean score of moral reckoningin nurses was (3.27±0.5). There was a significant relationship among the mean score of moral reckoning and age, number of service years (P<0.05).

Conclusion:

The results showed that people with more experience successfully spent moral reckoning levels in the workplace and perhaps they will be able to support role to other people, especially those less experienced in healthcare team.

Keywords:Moral Reckoning, Moral Challenges, Intensive Care Units, Nurses

J Educ Ethics Nurs 2015;4(4):43-50

Figure

Updating...

References