• No results found

1. Загальна інформація про дисципліну: Таранцова Тетяна Олександрівна, кандидат історичних наук

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "1. Загальна інформація про дисципліну: Таранцова Тетяна Олександрівна, кандидат історичних наук"

Copied!
13
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1. Загальна інформація про дисципліну:

Назва курсу ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА УКРЇНИ

Викладач (-і) Таранцова Тетяна Олександрівна, кандидат історичних наук Профайл викладача (-ів) http://umanpedcollege.at.ua/index/suspilnikh_disciplin/0-43

Контактний тел. 0939122552

E-mail: taransova@ukr.net

Сторінка курсу в Google Classroom КВНЗ«

Уманський

гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т.Г.Шевченка»

https://classroom.google.com/c/NjE4ODY3NzU1Nzha

Консультації Очні консультації: за попередньою домовленістю понеділок з 14.10 до 15.30

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю Viber (+380939122552) в робочі дні з 9.30

2. Анотація до курсу

Навчальна дисципліна «Історія та культура України» передбачає систематичний виклад матеріалу щодо історико-культурного розвитку нашої держави від давнини до поч. XXI ст. Дисципліна не лише дає уявлення про етапи історичного та культурного розвитку, а й забезпечує розуміння системного взаємозв’язку всіх складових

(2)

історико-культурного процесу, значення кожного з них у суспільному і духовному розвитку нашої держави. Засвоєння студентами цієї дисципліни сприяє здобуттю необхідних для інтелігента обсягу і рівня загальнокультурної освіти, забезпечує орієнтацію в культурному просторі, формує світогляд студентської молоді. Системність набутих знань з вітчизняної історії має виключно важливе значення для формування світогляду і підвищення культурного рівня, розширення загальнотеоретичної підготовки на основі залучення до загальнолюдських цінностей.

3. Мета та цілі курсу

Мета курсу − стислий системний виклад історії українських земель від найдавніших часів до сучасності, спрямований на ознайомлення з найважливішими закономірностями та подіями вітчизняної історії в широкому контексті історії слов’янських народів, європейської й світової цивілізації.

Завдання курсу полягає у висвітленні студентам не лише «сухі» факти минулого, а й вплив цих подій на наше сьогодення; формувати історичну свідомість народу, в якій органічно поєднуються знання, погляди, уявлення про суспільний розвиток, закріплених в обрядах, традиціях, художніх образах та теоріях, що дає змогу людству узагальнити історичний досвід.

4. Формат курсу

Викладання курсу передбачає поєднання традиційних форм аудиторного навчання з елементами електронного навчання, в якому використовуються спеціальні інформаційні технології, такі як комп’ютерна графіка, аудіо та відео, інтерактивні елементи.

Змішаний (blended) - курс, що має супровід в системі Google Classroom КВНЗ « Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т.Г.Шевченка».

Дистанційний (online, MOOC) - курс без очної складової.

5. Результати навчання

В результаті вивчення дисципліни будуть досягнуті наступні програмні результати навчання:

знання: розуміння та оперування основними етапами історичного, соціально-економічного та культурологічного процесів розвитку державності в Україні; періодизації найважливіших подій і процесів, поняття, місця подій, обставин, учасників, результати подій, пам’ятки культури; хронологічні межі соціально-економічних і політичних подій, їх

(3)

послідовність та синхронність; специфіки економічного розвитку українських земель від давнини до поч. ХХІ ст.; досягнень та проблем розвитку державності України на всіх історичних етапах.

уміння: діяти в соціумі з обґрунтуванням своєї світоглядної та громадянської позиції та з урахуванням світоглядних орієнтирів інших членів суспільства; демонстраціїї знань та розуміння основних етапів історичного, соціально-економічного та культурологічного процесів розвитку державності в Україні; впроваджувати кращий передовий педагогічний досвід у власній педагогічній діяльності з дітьми, застосовувати сукупність знань, умінь, навичок про реалії життя українського народу, національну специфіку матеріальної та духовної культури.

комунікація: дотримування у своїй педагогічній діяльності принципів загальнолюдської моралі, емоційної стабільності, толерантності, міжособистісного спілкування, патріотичного виховання; пропагувати кращі зразки вітчизняного музичного мистецтва, спрямовані на всебічний розвиток особистості, її духовне збагачення та національно-патріотичне виховання; створення рівноправного і справедливого клімату, що сприяє навчанню учнів, незалежно від їх соціально-культурно-економічного контексту.

6. Обсяг курсу

Вид заняття Загальна к-сть годин

лекції 18

семінарські заняття / практичні / лабораторні 10

(4)

7. Ознаки курсу: Рік

викладання

семестр галузь знань, спеціальність Курс, (рік навчання) Нормативний\ вибірко- вий Кількість кредитів / годин Кількість змістових модулів Вид підсумко вого контролю

2019 1 01

Освіта/Пе-дагогіка 016 Спеціальна

освіта

1 нормативний 3/90 4 екзамен

Може бути на декількох програмах

8. Пререквізити

Дисципліни, що містять знання, уміння й навички, необхідні для освоєння курсу: «Історія України», «Всесвітня історія», «Українська мова» на базі середньої освіти.

Постреквізити (Postrequisite)

Дисципліни, які спираються на вивчення даної дисципліни: «Світова та українська художня культура», «Соціологія».

9. Технічне й програмне забезпечення /обладнання

У період сесії використовується медіапроектор; бажано мати мобільний пристрій (телефон) для оперативної комунікації з адміністрацією,

(5)

методистом та викладачами з приводу проведення занять та консультацій.

У міжсесійний період комп’ютерну техніку (з виходом у глобальну мережу) та оргтехніку для комунікації з адміністрацією, методистом, викладачами та підготовки (друку) рефератів і самостійних робіт

10. Політики курсу

Для одержання високого рейтингу необхідно виконувати наступні умови: - не пропускати навчальні заняття й не спізнюватися на них;

- систематично брати активну участь у навчальному процесі; - чітко й вчасно виконувати навчальні завдання;

- не займатися сторонніми справами на заняттях;

- вислухувати відповіді товаришів, з повагою ставитися до думки інших членів колективу;

- вчасно виконувати й здавати завдання для самостійної роботи; - у випадку невиконання завдань підсумкова оцінка знижується.

(6)

11. Схема курсу Номер

тижня

Вид заняття

Тема заняття Кількість

годин балів

лекції сем. (пр)

лаб СР

Змістовий модуль 1. Давня історія України 1 Лекція 1 Вступ. Еволюція людини і найдавніших цивілізацій на

території сучасної України. Формування держави у східних слов’ян (VI–X ст.)

2 - - -

Самостійна робота 1

Первісне суспільство і перші державні утворення на території України

- - - 4

2 Лекція 2 Русь – Україна (ІX – перша половина XІІ ст.).

Давньоруські князівства в ХІІ – перша половина ХІV ст.

(7)

3

Лекція 3 Українські землі в складі Литовського князівства, Польщі, Угорщини та інших країн (друга половина ХІV – перша ХVІ століття). Козацтво в Україні (друга половина ХІV – перша половина ХVІІ ст.).

2

Семінарське заняття 1

Княжа доба на українських землях. Українські землі у другій половині ХІV – перша половина ХVІІ століття

2

Самостійна робота 2

Українські землі у складі Литви та Польщі 4

4 Лекція 4 Українська національна революція (1648–1676 рр.). Україна в другій половині ХVІІ століття.

2

Самостійна робота 3

Українська національна революція (1648-1676 рр.). 4

МКР Модульна контрольна робота 10

Всього за змістовий модуль 1− 22 год. 8 2 0 12

Змістовий модуль 2. Нова історія України

(8)

робота 4 гніту в Україні у ХVІІІ ст. Ліквідація автономних прав України Російською імперією

6 Лекція 5 Україна в період кризи феодально-кріпосницької системи і формування капіталістичного укладу в першій половині ХІХ ст. Зародження капіталізму в Україні

2

Самостійна робота 5

Наддніпрянщина у першій половині ХІХ ст. - - - 2

7 Семінарське заняття 2

Українські землі у складі Російської та Австро-Угорської імперії у ХІХ ст.

2

Самостійна робота 6

Національно-культурне відродження України у ХІХ ст.. 2

МКР Модульна контрольна робота 10

Всього за змістовий модуль 2− 12 год. 2 2 8

Змістовий модуль 3. Новітня історія України

(9)

Самостійна робота 7

Україна в роки Першої світової війни та Лютневої

революції 5

9

Лекція 7 Національно-визвольні змагання 1917−1921 рр. та

закріплення радянської влади в Україні 2 Семінарське

заняття 3

Українська революція (1917–1921 рр.). 2

Самостійна робота 8

Особливості розвитку України у 1921−928 рр.. 5

10 Семінарське заняття 4

Україна між двома світовими війнами.

Соціально-економічні та політичні перетворення в Українській РСР в 20–30-ті рр. ХХ ст. Західноукраїнські землі під владою іноземних держав.

2

Самостійна робота 9

Особливості розвитку України у 1921-1928 рр.. 3

11 Лекція 8 Україна в роки Другої світової війни (1939–1945 роки) 2 Самостійна

робота 10

(10)

12 Самостійна робота 11

УРСР в 1939–1991 рр.: від тоталітаризму до незалежності.

Доба десталінізації (1956−1964 рр.) 5

13 Самостійна робота 12

УРСР в період кризи радянського ладу (др. пол. 60-х –

пер. пол. 80-х рр. ХХ ст.) 2

МКР Модульна контрольна робота 10

Всього за змістовий модуль 3− 30 год. 6 4 24

Змістовий модуль 4. Новітня сучасна історія України

14

Лекція 9 Українська держава на шляху незалежного розвитку 2 Семінарське

заняття 5

Україна: від Помаранчевої революції до Революції Гідності

2

Самостійна робота 13

Україна в сучасну добу 3

МКР Модульна контрольна робота 10

(11)

ІНДЗ (реферат) 10

Екзамен 20

Всього з навчальної дисципліни – 90 год 100

12. Система оцінювання та вимоги

Поточний контроль - протягом кожного заняття (всього 40 балів) Підсумковий модульний контроль – 4 модуля (МКР 1–10 балів, МКР 2 –10 балів, МКР 3 – 10 балів, МКР 4− 10 балів). Виконання індивідуального навчально-дослідного завдання – 10 балів. Підсумковий контроль – екзамен (15 балів).

Дисципліна оцінюється за 100-бальною шкалою. Критерієм успішного проходження здобувачем вищої освіти підсумкового оцінювання є досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом вивчення дисципліни, що складає 60 балів. Переведення балів внутрішньої 100-бальної шкали в національну та шкалу ЄКТС здійснюється у наступному порядку:

Сума балів за всі види навчальної

діяльності

Оцінка ЕСТS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену для заліку

90-100 А відмінно

83-89 В добре зараховано

75-82 С

(12)

60-67 E

35-39 FX Незадовільно з можливістю повторного

складання

Незадовільно з можливістю повторного складання

1-34 F Незадовільно з обов’язковим повторним

вивченням дисципліни

Не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

13. Рекомендована література Основна література

1. Акимович Є.О. українська культура в історичному вимірі. (ІХ−XVII століття). – Одеса: Маяк, 2009. – 496 с.

2. Білінський В. Україна – Русь. Книга перша. Споконвічна земля – К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2013. – 384 с., іл.. 3. Бойко О. Д. Історія України: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.,2010. –568 с.

4. Історія України: навчальний посібник / В.Ф. Панібудьласка, В.П. Макогон, А.В. Тороп та ін. – 2-е вид. – К.: КНУБА, 2010. 5. Історія української культури : навчально-методичний посібник / Н. В. Аксьонова, А. М. Домановський, Т. О. Чугуй. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 196 с.

6. Історія української культури / І. Крип’якевич [та ін.]; під заг. ред. І. Крип’якевича. – К.: Либідь, 2002. – 656 с. 7. Мицик Ю.А., Бажан О.Г. Історія України. – К.: ТОВ «Видавництво «КЛІО», 2015. – 680 с.

8. Пальм Н. Д. Історія української культури : навчальний посібник / Н. Д. Пальм, Т. Є. Гетало. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 296 с. 9. Новітня історія України (1900–2000): Підручник / А. Г. Слюсаренко, В. І. Гусєв, В. П. Дрожжин та ін. – К., 2000. – 663 с. 10. Україна в ХХ столітті (1900–2000): Зб. документів і матеріалів / Упоряд.: А. Г. Слюсаренко, В. І. Гусєв, В. Ю. Король та ін. – К., 2000. – 351 с.

(13)

Інформаційні ресурси

В останні роки багато сайтів в Internet дають можливість історику використовувати інформацію з недоступних у звичному режимі джерел.

Пошук потрібної інформації – основне завдання користувача у WWW. Для його ефективного виконання у Web-просторі існують спеціальні засоби – так звані пошукові системи. Наведемо адреси найбільш популярних пошукових систем:

http://online.com.ua;

http://www.ukrpost.net;

http://www.ukr.net;

http://www.google.com.ua (www.google.com.pl );

http://mail.bigmir.net;

Найголовніший український академічний історичний сайт http://www.history.org.ua – це сайт Інституту історії України Національної академії наук України та його профільного часопису «Український історичний журнал». На сайті можна переглянути архів «УІЖ». Сайт постійно оновлюється.

Важливу бібліографічну інформацію про наукові видання та автореферати можна знайти на сайті Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського НАН України – www.nbuv.gov.ua.

На сайті www.slownyk.org.ua (або на www.franko.lviv.ua) можна прочитати книги Н. Яковенко «Нарис історії України з

найдавніших часів до кінця XVIIІ ст.», виданої у 1997 р. та Я. Грицака «Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ–ХХ ст.», що побачила світ у 1996 році.

Портал www.litopys.org.ua забезпечить студента первинною інформацією з історії України IX–XІХ ст., адже тут він знайде тексти давньоруських та козацьких літописів, а також багатотомну історію України-Русі М. Грушевського, монографій З. Когута, Д. Бовуа та інших авторів.

References

Related documents

Грітченко Тетяна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі Уманського державного

Разом з тим слід констатувати, що аналіз функціонування та розвитку культури, духовності в умовах становлення інформаційного суспільства ще

2.1.19 контроль за своєчасним інформуванням Дирекцією з організаційної роботи та нормативного забезпечення членів Ради про виконання прийнятих

▪ На додачу до набору функціональності , успадкованої від FileSystemlnfo, клас FileInfo має ряд унікальних членів : Член Опис AppendText() Створює

Навчальна програма дисципліни розроблена з урахуванням вимог кваліфікаційної характеристики фахівця з спеціальності «Водні біоресурси та аквакультура» і

Тестові завдання були розроблені та запропоновані з урахуванням декількох критеріїв: - визначення базових екологічних знань; - діагностики знань з розділу

A square matrix A = [a ij ] will be called a skew Hermitian matrix if every i-jth element of A is equal to negative conjugate complex of j-ith element of A.. (b) Matrix addition

Безпомилково виконувати та захищати всі лабораторні роботи в обумовлений викладачем строк з докладним обґрунтуванням рішень та заходів,