• No results found

Book 2 - Alkitab Alasasi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Book 2 - Alkitab Alasasi"

Copied!
468
0
0

Full text

(1)

@ @ @ @ @@ M QM

א



א





א







 



א

א



א



 











א



 









א



א







 





א





א



 

   







א







 













 

   

א

א

 

 

א



א

 

١٤٢٩



L

٢٠٠٨

 

אא

 

(2)

@ @ @ @ @@ M RM

 

(3)

@ @ @ @ @@ M SM

 

 

 

 



 

 

K







א

א





K





א



א

א





K









K





א

K







א



K















(4)

@ @ @ @ @@ M TM

(5)

@ @ @ @ @@ M UM

ÉΟó¡Î0

«!$#

Ç⎯≈uΗ÷q§9$#

ÉΟŠÏm§9$#

šyϑ©=tãuρ $tΒ öΝs9 ⎯ä3s? ãΝn=÷ès? 4 šχ%x.uρ ã≅ôÒsù «!$# y7ø‹n=tã $VϑŠÏàtã









z

א

W

١١٣

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6)

@ @ @ @ @@ M VM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7)

@ @ @ @ @@ M WM

߆Ôß



ò

@ @

@@@@@@@@@@@@@@óÜÇ@âýÛaë@ñý–Ûaë@L@ÞbàØÛaë@òä½aë@ÝšÐÛa@éÛ@L@Þý¦aë@ñŒÈÛa@l‰@@†à§a @@@@@@@@@@µg@bĆîÇa…ë@L@áîÔn½a@ÂaŠ–Ûa@µg@bĆí…bçë@L@´½bÈÜÛ@ò»‰@tìÈj½a @@@@@@´jß@ïiŠÇ@æbÜi@Õ§a@ @N @†Èië @ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@LbçÌi@´ÔbäÜÛ@òîiŠÈÛa@áîÜÈm@¿@ïbþa@lbnØÛa@åß@ïãbrÛa@õŒ¦a@ìç@aˆèÏ @@@@@@@@@@@@@@@L@´àÜ½a@õbäicë@´rybjÛa@åß@áíŠØÛa@æeŠÔÛa@òÌÛ@áÜÈm@µg@´ÈÜİn½aë@´‰a†Ûa@µg@é߆Ôã @@@@@@@@@@@@@@@@òÈibnß@óÜÇ@ÒŠ’íë@bèuŠ±ë@bç†Èí@Ûa@pbÇìjݽa@òÜÜ@åà™@òÔÜy@ìçë @@bçˆîÐäm @òîiŠÈÛa@òÌÜÛa@†èÈß@b犒ãë – @ôŠÔÛa@âc@òÈßb @ – @òߊؽa@òض@ N @ @ @@@@@@@@@@@@@@pbãbØß⁄aë@þaë@Š•bäÈÛa@éÛ@ŠÏaìnm@æc@lbnØÛa@aˆç@ÑîÛdm@òä¦@oÇa‰@†Óë @@@@@@@@@@@@@@@@@@@Þb©@¿@ÕíŠİÛa@óÜÇ@ñìİ@æìØí@æcë@L@ñ†öbÐÛa@åß@‰†Ó@×c@ÕÔ°@ï×@ò튒jÛaë@òí…b½a @@@@@@@@@Ë@åß@´‰a†ÜÛ@bèàîÜÈmë@òîiŠÈÛa@ò߆ @@@@@@@@@@@@bèäîÇc@k–ã@òävÜÛa@oÈ™ëë@L@bèöbäic@ @òîmŁa@ù…bj½aë@pbçb£üa Z @ @ Q @ – @ïÜí@bàîÏ@ïãbrÛaë@Þëþa@åícŒ¦a@´i@ÁiŠÛaë@ÝßbØnÛa@ Z @ @ @c – @@ @ò•b¨aë@òßbÈÛa@ê‰bØÏc@¿@Þëþa@lbnØÜÛ@aĆ…a†nßa@nÈí@ïãbrÛa@lbnØÛa N @ @ @@l – @@@@@@@@@@Şèß@ðˆÛa@ôìn½a@òíìzäÛa@òîybäÛa@åß@ÕÔy@ïãbrÛa@lbnØÛa@aˆçë@ @@@@@lbnØÛa@éÛ@† @Þëþa N @ @ @@u M @@@@@@@@@@@@@@pbj퉆nÛaë@òíìzäÛa@pba‰†Ûa@¿@åícŒ¦a@´i@ÝßbØnÛaë@ÕibİnÛa@@ÙÛˆ×ë@ @òîmì–Ûa N @ @ R @ – @@@@@@@@@@@@@@@@L@òîÏbÔqë@òîÇbànua@‰ëbª@óÜÇ@òîäj½a@뉆Ûa@òÇìà©@óÜÇ@ïãbrÛa@lbnØÛa@Ýàn‘a@ @òí…ŠÏ@òî×ìÜë@òíìiŠm@òîàîÜÈm@‰ëbª@óÜÇ@Þëþa@i@æc@†Èi N @ @ S @ – @@bnØÛa@Ýàn‘a@ @@@@@@@@àn‘aë@L@bĆ‰…@´qýq@óÜÇ@Þëþa@l @@@@@@@@@å튒Ç@óÜÇ@ïãbrÛa@lbnØÛa@Ý bĆ‰… @@@@@@½a@ÉibİÛa@µg@ÉuŠí@ÙÛ‡@ÝÈÛë@L fl İ @@@@@@@@bà×@L@Þëþa@lbnØÛbi@뉆Ûa@ŠÇ@¿@|

(8)

@ @ @ @ @@ M XM @ïãbrÛa@lbnØÛa@¿@ŠÈÛaë@ÑîÛdnÛa@Éib@bàç@ÕàÈnÛaë@ÝîÜznÛa@æb× N @ @ T @ – @@@@@@@@@@aë@áØÛa@¿@ýqbànß@æìØí@…bØí@´ibnØÛa@¿@pa…ŠÐ½a@…†Ç@ @@@@@@@òîäߌÛa@ñÐÛa@æþ@[@ÑîØÛ @bĆšíc@òÜqbànß@´ibnØÛa@åß@Ý×@퉆nÛ@ñ‰ŠÔ½a @I QU @bĆÇìjc@ N@H @ @ U @ – @@@@@@@@@@@@@@@@@L@Þëþa@lbnØÛa@¿@æb×@b¾@Šr×c@bĆj׊ß@bĆÈib@pˆ¥a@ïãbrÛa@lbnØÛa@¿@òîiŠÈÛa@òÜà¦a@ @´‰a†Ûa@ô†Û@ðìÌÜÛa@Ýî–znÛa@¿ë@áÜÈnÛa@¿@x‰†nÛa@òÈîj@ÙÜmë N @ @ V @ – @@@@@òävÜÛa@p†uë@†ÔÛ@ @@@@@@@@@@@@@@L@ïãbrÛa@lbnØÛa@ôìnß@óÜÇ@òîiŠÈÛa@áÜÈní@ðˆÛa@‰a†Ûa@æc @@@@@@@@@@@@@@@@lbnØÛa@aˆç@¿@Š–nÓbÏ@L@Þëþa@lbnØÛa@¿@bà×@ñ‰ì–½a@ñ…b½a@ÑîrØm@µg@òub¡@îÛ @bç‰ì•@Ýà×c@¿@ñ…b½a@ŠÈÛ@òÜîì×@ñ‰ì–Ûa@åß@ð‰ëŠšÛa@‰†ÔÛa@óÜÇ N @ @ W @ – @@@@@@@@@@@Ò늧bi@òíbäÈÛa@lbnØÛa@‹ëbvní@æc@ïiŠÈÛa@Á¨a@뉅@ojÜİm@ @@@@òßbnÛa@pbàÜØÛa@µg @@@@@@@@@@@@@@@@@@ñ‰bèß@†íìvnÛ@òîݨa@x‡bàäÛaë@pa…b‘‰⁄a@œÈi@Šׇ@Éß@L@òíìÌÜÛa@kî×aÛaë @òibnØÛa N @ @ X @ – @@@@@@@@@@¿@oÛì¤ë@p‰ìİm@òİîjÛa@òÜà¦a@óÜÇ@Þëþa@lbnØÛa@¿@oîäi@Ûa@‰aì§a@pbj퉆m@ @@@@@@@@@@@@@@@@@ãbu@óÜÇ@lbnØÛa@òİ@oÜàn‘aë@Šr×c@ëc@L@òÜà @òܺ@Âbjm‰a@µg@ïãbrÛa@lbnØÛa Ûa @ðìÐ’Ûaë@ðŠíŠznÛa@jÈn N @ @ Y @ – @ކu@ @@@@@@@æþ@aĆŠÄã@Ýî–ÐnÛbi@bèîÜÇ@k퉆nÛaë@òíìzäÛa@ñ†ÇbÔÛa@Š×‡@ïãbrÛa@lbnØÛa@óÜÇ@ @òîbþa@†ÇaìÔÛa@êˆç@lbÈînaë@ïÔÜnÛ@…a†Èna@óÜÇ@aìzj•c@´‰a†Ûa N @ @ QP @ – @ކu@ @@@@@ïãbrÛa@lbnØÛa@óÜÇ@ M @@@bĆšíc@ – @@@@@@@@@@@L@òîbþa@bèmbj퉆më@òîöýß⁄a@ñ†ÇbÔÛa@Š×‡@ aë @Þëþa@lbnØÛa@¿@ݪ@b@åØí@@Û N @ @ QQ @ – @@@@@@@@@@@@@@@@´àöbÔÛa@ñˆmbþa@åß@òîãa†î½a@òÈibn½aë@kíŠvnÜÛ@lbnØÛa@aˆç@뉅@oÈš@ @@@@@@@@@@@@@@@@@òîa‰…@Þì–Ï@òqýq@†Èi@ðcŠÛa@ŠÔna@óny@L@lbnØÛa@ÑîÛdm@òä¦@åßë@L@퉆nÛbi ìnß a gë@bĆj퉆më@bĆiìÜcë@bĆ™ŠÇ@òÜßbØn½a@ñ‰ì–Ûa@êˆç@óÜÇ@æìØí@æc@óÜÇ@òîÛ @bĆuaŠ N @ @ QR @ – @@ðc†jß@bÔÔ°@æc@bàèÐîÛdm@¿@òävÜÛa@oÇa‰@ïãbrÛaë@Þëþa@æbibnØÛa@ @Z @ÒŠÈnÛa @@@@@@@lbn×@bàèîÜÇ@Ş—ã@åíˆÜÛa@L@lbÈînüaë @II@Z @@@@@@@ÌÛ@òîiŠÈÛa@òÌÜÛa@lbn×a@¿@†îèànÛa

(9)

@ @ @ @ @@ M YM @bèi@´ÔbäÛa HH I Q H @@@@@âbÈÛa@¿@†èȽa@éuŠc@ðˆÛaë@L@ QTPT @@ç @O QYXT @@åà™@â @òÜÜ @I @cŠÓa @H Š’m@Ûa @†èȽbi@wçbä½aë@tìzjÛa@ñ†yë@bèîÜÇ@Ò N @ @ @@@@@@æìØîÏ@sÛbrÛa@lbnØÛa@bßc – @@@@@a@æìÈi@ – @@@@@@@@@@@ù…bj½a@åß@sÛbrÛa@c†jàÜÛ@bÔîÔ¤@ @@@@@@@@@@@@@@c†jß@ìçë@L@Š×ˆÛa@ÑÛb@†îèànÛa@lbn×@¿@ñ‰ì׈½a @I @@@Êbnànüa @H @@@@@ÕÔzní@ÙÛˆië@L @bèmüb©@ón‘@¿ë@L@òÐÜn‚½a@b犕bäÈi@òîiŠÈÛa@òÌÜÛa@lbn×a@‰a†ÜÛ N @ @ aë @@@@@@@@@@@@@@@ìj–ã@bß@éÛ@ÕÔzní@æcë@L@ê‰b@bäÜàÇ@ïmûí@æc@Þdã@ a @@@@@@@ÕîÏìnÛa@åß@éîÛg@ a@ëc@áÜÔÛa@ŞÞ‹@a‡g@áíŠØÛa@ù‰bÔÛa@bèíc@aĆìÐÇë@L@òía†aë ê†yë@@ÞbàØÛbÏ@L@æbîjÛa@ávÈn N @ @ @…b‘ŠÛaë@æìÈÛa@†ànã@éäßë@L@Ý×ìnã@éîÜÇ N @ @ @I @æìÐÛû½a H @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ I Q H @æby@âb·@‰ìn׆Ûa@ÑîÛdm N

(10)

@ @ @ @ @@ MQP M @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

(11)

@ @ @ @ @@ MQQ M @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

flìÛa

žy

ߠ

ñ

þa@

flë

µ

@ @

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

(12)

@ @ @ @ @@ MQR M @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

(13)

@ @ @ @ @@ MQS M

ﺪﻟﺍ

ْ

ُ

ﻭﻷﺍ

ُ

ݽa@¿

fl

‰b

@ @

@ @

@ @

@ @

@@@@ĞïčãaflŒžäflm@ćkčÛb@Ž†flàžyc @N @@@@@@@@@@čòflÌÜÛa@č†flèžÈflàči@ÖbflzčnÛýčÛ@đkÜİči@Ž†flàžyc@fl⪆Ôflm @ ğâc@čòflÈčßbflvči@čòŞîčiflŠflÈÛa @ôflŠÔÛa@ @N flàÛbči@čéčÛìŽjÓ@Šfljfl‚či@Ž†flàžyc@flŠÏ @cfl†fliflë@L@č†flèžÈ @@@@@òØflß@óÛg@ŠÐŞÜčÛ@fl…afl†žÈčnžüa @N @@@@@@@@@@@@ïčÛžëŞ†Ûa@âýŞÛa@‰afl…@‰bİflß@óÛg@Ž†flàžyc@flkflçfl‡ @čòŞíč…ìŽÈşÛa@čòŞíì¦a@čÂìİ¨a@čò×Šfl‘@ñflŠčöb@ŞÝčÔflnžflîčÛ N @ @ @@@@@@@@½a@‰bÄčnžãa@čòÛbfl•@ïčÏ@Ž†flàžyc@flÜflu @@@@@flÉčàflflë@L@flåíŠčÏbfl @flÉíčˆ½a @@ŽÞìÔflí@ @Z@ II @@ýžšÏ @N@N @flêbfljčnžãüa@ìŽuž‰c @Z @@âbflîčÓ@žåflÇ@flåčܞȎm@žæc@òŞíč…ìŽÈşÛa@æaflŠflîİÛa@ò×Šfl‘@şŠŽflí @@áÓfl‰@bflèčnÜžy‰ SPQ @@@@@čòÜžyğŠÛa@čêčˆflç@óÜflÇ@flåíŠčÏbfl½a@óÜflÇflë@L@ñކču@óÛg@čñfl‰č…bflÌ½a@ čòÛbfl•@óÛg@ŽéşuflìŞnÛa @áÓ‰@čòfliaŞìfljÛa@fl†žäčÇ@Ž…afl†žÈflnžüaflë@čñfl‰fl…bflÌ½a@ @I R @H@ @aĆŠØŽ‘flë@L N@HH @ @

(14)

@ @ @ @ @@ MQT M @@@@@@ñflŠčöbİÛa@ŞÝÔflnžaflë@Ž†flàžyflc@fléŞuflìflm @N @@@@@@óÛg@ŽéčvŞnflm@flïčçflë@ñflŠčöbİÛa@čoflÈÜÓc @@@@@bflîÔíŠÏc@žåčß@ğïčÓžŠŞ’Ûa@ÝčybŞÛa@óÜflÇ@ÞbflàŞ’Ûa @N @@@@@člbfli@óÛg@žoÜfl•flë@ŞáŽq @@@@L@člč†žä½a@ @ñކču@óÛg@žoÜfl•flë@óŞnfly@Šflàžyþa@ŠžzfljÛa@flÖžìÏ@žpfl‰bİÏ N @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @@@@@@@@@@@@@@@şïčÛžëŞ†Ûa@ŒíŒflÈÛa@č†žjflÇ@čÙčÜ½a@Ž‰bİflß@bflèčiflë@L@òflÈčaflë@òflríč†fly@òfläíč†flß@ñކču @N @@@@@@@æbflmflčj×@æbflnÛbfl•@čéčiflë@L@òflríč†fly@ñflŒèžuc@čéči@Ž‰bİ½a @@@@@flåíŠčÏbfl½a@ÞbfljÔčnžü@ @N @@ôfl†žyg @@@@@@@@@@@@člb׎ŠčÛ@òflîčãbŞrÛaflë@L@čòŞíč…ìŽÈşÛa@čÂìİ¨a@člb׎‰@ÞbfljÔčnžü@òfl–Ş–fl‚Žß@åžîflnÛbŞ–Ûa @čòÐčÜflnž‚½a@čòŞîčjfläžuþa@čÂìİ¨a N @ @ @@@@@@@@@@ñކčvči@ŒíŒflÈÛa@膞jflÇ@čÙčÜ½a@‰bİflß@ïčÏ@ñflŠčöbİÛa@čoİfljflç @@@@@bflèžîÛg@žoflÇflŠždÏ@L @@@@@@@@Þ쎕ŽìÛa@čòÛbfl•@óÛg@bflèžäčß@člb׺ŠÛa@ÝÔfläčÛ@æbflnÜčÏbfly @N @@@@@flÑÓflë@čòÛbŞ–Ûa@ÞìŽŽ…@fl†žäčÇ

(15)

@ @ @ @ @@ MQU M @@@@@@@@@@@@@ÞìŽş†Ûa@čpaflõaflŠžug@čõbflèžã⁄@Žêfl‰žëfl…@ŽŠčÄflnžäflí@člb׺ŠÛa@flåčß@Ýíì@Ñfl•@ïčÏ@Ž†flàžyc @N @@@@flì¦a@čÁčibfl™@óÛg@Ž†flàžyc@flÝfl•flë @@@@@@@@@ÁčibŞšÛa@fl—flzÐÏ@L@čêŠÐfl@fl‹aflìflu@ŽêbİžÇdÏ@čpafl‹a @@@@@@@@@@@@@@@@óÜflÇ@ÞìŽ•ŽìÛa@fláflmbfl@flÉfljİÏ@L@čòØÜžà½a@óÛg@ÞìŽş†Ûa@fl枇g@fl†fluflë@óŞnfly@fl‹aflì¦a @fl†flàžyc@óÛg@ŽêŞ…fl‰flë@L@‹aflì¦a@čòflzÐfl• N @ @ @@fljÔčnža@ïčÏ@fl†fluflë@‰bİ½a@flåčß@fl†flàžyc@x뎊Ž@fl†žäčÇ @@@@žåčß@čéčöbÓč†ž•c@flœžÈfli@čéčÛb @čòflߪŠØ½a@òØflß@óÛg@ğïčÇbflà¦a@ÝÔŞäÛa@òÜčÏbfly@aìÜÔflnžaflë@L@čéči@aìŽjŞyflŠÏ@L@čéčäflë@čõbfläžic N @ @

ñfl†íč†¦a@ŽpbflàčÜØÛa

Z@

@ @

flŠÏ @ @ @ ćŠfljfl @ @ @ @ şïčÛžëŞ†Ûa @ @ şÝčÔflnžflí @ @ ò×Šfl‘ @ @ @ @ Âìİ¨a @ òŞíğì¦a @ @ čˆ½a ŽÉí @ @ @ @ ýžšÏ @ @ Žêbfljčnžãüa @ @ şŠŽflí @ @ @ @ ŽéşuflìŞnÛa @ @ òfliaŞìfljÛa @ @ ŽéčvŞnflm @ @ @ @ ŽÝčybŞÛa @ žpfl‰b @ @ ŽŠžzfljÛa @ @ @ @ Ž‰bÄčnžãüa @ òflríč†fly @ @ Žtfl†žyc @ @ @ @ ćpaflŒîèžvflm @ òflyýč½a @ @ òfl–Ş–fl‚Žß @ @ @ ćlb׎‰ @ @ òŞîčjfläžuþa @ @ òÐčÜflnž‚½a @ @ @ ćÝÔflã @ @ ĞÑfl• @ @ @ ćõbflèžãg @ @ @ @ žug ćpaflõaflŠ @ ŽÞìŽş†Ûa @ @ flkÜÓ @ @ @ @ ćpbflzÐfl• @ ć枇g @ @ @ flÉflj @ @ @ @ ćáflmbfl @ @ ŽêŞ…fl‰ @ @ @ ćåflë @ @ @ @ şïčÇbflà¦a @

(16)

@ @ @ @ @@ MQV M

Žjí‰ž†ŞnÛa

Žpb

@ @

ŞnÛa

ž†

‰

Žkí

Şëþa@

Þ

Ž @ @

Áfl@bflèflnžzflm@đòflàčÜ×@ŞÝ×@žÉfl™flë@cflŠÓa

@Ú膞äčÇ@žåčß@đòÜžàŽu@ïčÏ@

Z

@ @

Q M @ flŠÏ žßüa@¿@fl|flvflã@ŽéŞãþ@ŽkčÛbİÛa@ @æbflzčn N @ @ R M @č†čöaflŠflvÛa@ïčÏ@ŽpcflŠÓ@ aĆŠfljfl @aƆí†u@ N @ @ S @ – @flí čÔn şÝ @čéčÜflàflÇ@óÛg@flkfl瞈flîčÛ@âžìflí@ŞÝ×@Žéflmfl‰bŞîfl@ŽÑÃì½a@ N @ @ T @ – @čkčÛbİÜčÛ@Žğ‰fl†½a@ŽÞìÔflí@ @Z ýžšÏ @N@N@ žéčjflnžãa @ž‰Ş†ÜÛ@ N @ @ U @ – @ şŠŽflí fl…bflèfl‘@žáØÛ@fláÜflŽí@žæc@fl†îčàflÈÛa@ @bflvŞäÛa@čpa N @ @ V @ – @ŽŠžèÄÛa@flæŞ‡c@ fléŞuflìflnÏ @č†čvž½a@óÛg@ŽlýİÛa@ N @ @ W @ – @žåčß@ŽlýİÛa@flxflŠfl@ čòfliaŞìfli @čòflÈčßb¦a@ N @ @ X @ – @óÜflÇ@ñކču@òfläíč†flß@ Ýčybfl @Šflàžyþa@ŠžzfljÛa@ N @ @ Y @ – @òŞ–čÓ@ŽpcflŠÓ@ òflríč†fly N@ @ @ QP @ – @čpaflìž•þa@ÝflàžÈflß@¿@ ćpaflŒîèžvflm @ñflčr×@ N @ @ QQ @ – flibİÛa@¿@ïčnÛa@ŽÒflŠŽÌÛa@ @ïãbŞrÛa@Õ òfl–Ş–fl‚Žß @člýİÜčÛ@ N @ @ QR @ – @čpbflÌÜÛa@fláÜflÈflmc@žæc@şkčyc@ òŞîčjfläžuþa N@ @ @ QS @ – @fléč×aflìÏ@ÖìşÛa@¿@Žpž†fluflë@ òÐčÜflnž‚Žß N@ @ @

(17)

@ @ @ @ @@ MQW M QT @ – @¿@Ž†flàžyc@flÑÓflë@ ğÑŞ–Ûa Ûa@fláÜflflnflîčÛ@ @ñfl†íč†¦a@flkŽnØ N @ @ QU @ – @č†flèžÈ½a@óÛg@Ž†flàžyc@flkflçfl‡@ flïèžäŽîčÛ @ čpaflõaflŠžug @ÖbflzčnÛüa@ N @ @ QV @ – @ Ùflžßc @fllbflnčØÛa@ŽkčÛbİÛa@ flkÜÓflë @čéčmbflzÐfl•@ N @ @ QW @ – @ flÉflj @ŽÑÃflì½a@ fláflmbfl @bflvŞäÛa@čpafl…bflèfl‘@óÜflÇ@čòflÈčßb¦a@ N @ @ QX @ – flÇ@ŽÑÃflì½a@ŽÉflšflí@ @čéčmfl‰bŞîfl@óÜ fl枇g @čòflÈčßb¦a@ÞìŽŽ…@ N @ @ QY @ – @žåčß@đkčÛb@şÝ×@flŠflšfly@ čéčäflë @òŞîčiflŠflÈÛa@òflÌÜÛa@fláÜflÈflnflîčÛ@ N @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

(18)

@ @ @ @ @@ MQX M

Žkí‰ž†ŞnÛa

ŞrÛa@

ïãb

@ @

@ @

@čòflîčmŁa@čòÜfl÷žþa@åflÇ@žkčuc

Z

@ @

Q @ – _@Ž†flàžyc@flŠÏbfl@‰bİflß@ğðc@žåčß@ @ @ R @ – ğðc@óÜflÇ@ _@flŠÏbfl@čòŞíì¦a@čÂìİ¨a@ @ @ S @ – a@ ‡ @ñކču@óÛg@žoÜfl•flë@óŞnfly@ñflŠčöbİÛa@bflèči@žpŞŠflß@ïčnÛa@åč×bflßþa@Şáflçc@žŠ× N @ @ T @ – @ñކčvči@ïčÛžëŞ†Ûa@ŒíŒflÈÛa@膞jflÇ@čÙčÜ½a@fl‰bİflß@žÑč•@ N @ @ U @ – ½a@óÛg@čéčÛ쎕Žë@fl†žäčÇ@Žkč×aŞŠÛa@ŽÝflÈÐflí@afl‡bflß@ _@‰bİ @ @ V @ – _@čpafl‹aflì¦a@ÁčibŞšÛa@Ž—flzÐflí@afl‡bflàčÛ@ @ @ W @ – _@òØflß@óÛg@ŽêŽúbÓ膞•cflë@Ž†flàžyc@flÝfl•flë@flÑžî×@ @ @ X @ – _@žoİfljflç@flåžícflë@_@ñflŠčöbİÛa@čoflÈÜÓc@flåžíc@žåčß@ @ @ Y @ – _@Þ쎕ŽìÛa@čòÛbfl•@óÛg@čñflŠčöbİÛa@flåčß@Žlb׺ŠÛa@ŽÝčÔflnžäflí@flÑžî×@ @ @ QP @ – _@čòØÜžà½a@óÛg@Ž†flàžyc@flŠflšfly@afl‡bflàčÛ@ @ @ @ @

(19)

@ @ @ @ @@ MQY M

sčÛbŞrÛa@Žkí‰ž†ŞnÛa

@ @

@žÝčà×c

Z

@ @

@@@ñflŠčöb@Ž†flàžyc@ŞÝÔflnža NNNNNNNNNN @ìİ¨a@ @@čòŞíč…ìŽÈşÛa@čòŞíğì¦a@č N @NNNNNNNNNNNNNNN@@ bflîčãaflŒžäflm@čéčäflë@‰bİflß @NNNNNNNNNNNNN čòŞîčiflŠflÈÛa@čòØÜžà½a@óÛg čòŞíč…ìŽÈşÛa@ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ N @ @ @@óÛg@ñflŠčöbİÛa@čoflèflvŞma @NNNNNNNNNNNNNNNNNN@ @flÖžìÏ@žpfl‰bflë @NNNNNNNNNNNN @@žåčß@ğïčÓžŠŞ’Ûa bflîÔíŠÏc NNNNNNNNNNNNN @člbfli@óÛg@žoÜfl•flë@ NNNNNNNNNNNN flÖžìÏ@žpfl‰b@ŞáŽq@ NNNNNNNNNNNN @ žoÜfl•flëflë@Šflàžyþa NNNNNN NNNNNNNNNNNN N @ @ NNNNNNNN NN @NNN @@flåčß@Ž†flàžyc@flÞflŒflã NNNNNNN NN NNNNNN @@òÜčÏb§a@flkč×fl‰flë@ NNNNNNNNNNN @@@@@@L@‰bİ½a@čòÛbfl•@ flë NNNNNNNNNNNNN čpafl‹aflì¦a@Áčibfl™@fl—flzÏ@ @NNNNNNNNNNNN čéči@fl†fluflëflë NNNNNNNNNNN @ÞìŽŽ…@ flÉfljİÏ@L@čòØÜžà½a @NNNNNNNNNNNN ìŽ•ŽìÛa@fláflmbfl flë@Þ NNNNNNNNNNNNNNN @Ž†flàžyc@óÛg@ @N @@@@@@@@@@flˆflc fléflvŞmaflë@čéčjčöbÔfly @NNNNNNNNNNNN flë@x뎊¨a@člbfli NNNNNNNNNNNNNN @@@@@@@@@@@ğïčÇbflà¦a@ÝÔŞäÛa@òÜčÏbfly@ @òØflß@óÛg@ŽéžnÜÔflã N @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

(20)

@ @ @ @ @@ MRP M

ŽÉčiaŞŠÛa@Žkí‰ž†ŞnÛa

@ @

Žsžîflzči@l@L@c@žåčß@ý×@žkğmfl‰

@ófläžÈflß@ŽéÛ@Ğ—flã@bflàŽèžäčß@Ý×@žåčß@ŽæìØflí@

Z

@ @

@c – @ýžšÏ@ @N@N @flêbfljčnžãüa@ìŽuž‰c N @ @ @čòÜžyğŠÛa@čêčˆflç@óÜflÇ@flåíŠčÏbfl½a@óÜflÇflë N @ @ @žáÓfl‰@čòfliaŞìfljÛa@fl†žäčÇ@fl…afl†žÈčnžüaë @I U @H@ @aĆŠØŽ‘flë N @ @ @čñfl‰fl…bflÌ½a@čòÛbfl•@óÛg@ŽéşuflìŞnÛa N @ @ flåčܞȎm@žæc @áÓfl‰@bflèčnÜžy‰@âbflîčÓ@žåflÇ@ @I TPT N@H@ @ @ @ŽÞìÔflí@ŽÉíčˆ½a@Žlb׺ŠÛa@ŽÉflàžflí Z @ @ @òŞíč…ìŽÈşÛa@æaflŠflîİÛa@ò×Šfl‘@şŠŽflí N @ @ č…bflÌ½a @ñކču@óÛg@čñfl‰ N @ @ @l – @ğïčÓžŠŞ’Ûa@bflîÔíŠÏc@Ýčybfl@óÛg@žoflèflvŞma@ŞáŽq@ N @ @ @ñކču@žoÜfl•flë@óŞnfly N @ @ Óc @ğïčÛžëŞ†Ûa@âýŞÛa@‰afl…@‰bİflß@žåčß@ñflŠčöbİÛa@žoflÈÜ N @ @ @Šflàžyþa@ŠžzfljÛa@flÖžìÏ@žpfl‰bİÏ N @ @ @člfl†žä½a@člbfli@óÛg@žoÜfl•flë@ŞáŽq N @ @ @ğïčÛžëŞ†Ûa@ŒíŒflÈÛa@膞jflÇ@čÙčÜ½a@‰bİflß@ïčÏ@žoİfljflçflë N @ @

(21)

@ @ @ @ @@ MRQ M

Žkí‰ž†ŞnÛa

¨a@

čßb

Ž

@ @

@čpbflàčÜØÛa@flØflÇ@čpbflç

@čòflîčÛbŞnÛa

Z

@ @

žoİfljflç @ @ @ @ @ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @ ñfl‰fl…bflÌ½a @ @ @ @ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @ şïčÓžŠŞ’Ûa @ @ @ @ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @ şïčÛbflàŞ’Ûa @ @ @ @ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @ ŽÞìŽŽ… @ @ @ @ @ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @ ćÉčaflë @@ @ @ @ @ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNN @ @ òflíbflèčã @@ @ @ @ @ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @ ć|čubflã @@ @ @ @ @ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @ ÚŽŠžnflí @@ @ @ @ @ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @ şkčyc @@ @ @ @ @ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @ ćÝžèfl @@ @ @ @ @ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @ òflíafl†či @@ @ @ @ @ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @ Žõbflnğ’Ûa @ @ @ @ @ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @ @ @

(22)

@ @ @ @ @@ MRR M

Žkí‰ž†ŞnÛa

ŞÛa@

č…b

Ž

@

@ @

čy



@ć‰aflì

Z

@ @

@Ž†flàžyc @Z @ŽÞbfljÓg@bflí@žáØžîÜflÇ@ŽâýŞÛa N @ @ @ćÞbfljÓg @Z @Ž†flàžyc@bí@ŽâýŞÛa@žáØžîÜflÇflë N @ @ @Ž†flàžyc @Z _@flâžìflîÛa@ćŠčÏbflŽß@fložãc@žÝflç @ @ @ćÞbfljÓg @Z @ü @L íč†fl•@ŽŠčÄflnžãc@ïčäŞãg @ïč’žmaflŠ×@žåčß@ćâč…bÓ@flìŽçflë@flÑŽìŽí@ïčÔ N @ @ @Ž†flàžyc @Z _@ñflŠčöbİÛa@ŽÝč–flm@óflnflß @ @ @@ćÞbfljÓg @Z @flèŞãc@ŽÒŠžÇc @@@òflîčãbŞrÛa@òflÇbŞÛa@ŽÝč–flm@b @@@@@@@@@@@@žåčß@Ž†×dflnflã@bŞîflç@žåčØÛflë@L@ŠžèÄÛa@fl†žÈfli@ @čpaflŠčöbİÛa@Þ쎕Žë@č†îčÇaflìflß@čòflyžìÛ N @ @ @Ž†flàžyc @Z flfly @čpaflŠčöbİÛa@Þ쎕Žë@č†îčÇaflìflß@òflyžìÛ@flïčç@čêčˆflç@L@bĆä N @ @ @@ćÞbfljÓg @Z @@@@@@@@@@@žmaflŠ×@žåčß@čñflŠčöbİÛa@ÞìŽ•Žë@fl†čÇžìflß@Şæc@ŽåčܞȎm@òflyžìÜÛa @@@@@òflÇbŞÛa@flìŽç@ïč’ òflîčãbŞrÛa @ŠžèÄÛa@fl†žÈfli@ N @ @ @Ž†flàžyc @Z @ŽÉíčˆ½a@ŽéÛìÔflí@bflß@ŽÞbfljÓg@bflí@žÉflàža N @ @ ½a @@ŽÉíčˆ @Z @@ýžšÏ @N@N @@@flêbfljčnžãüa@ìŽužŠflã @N@N @@@@@@@@flåčܞȎm@žæc@čòŞíč…ìŽÈşÛa@æaflŠžîİÛa@ò×Šfl‘@şŠŽflí @@@@@áÓfl‰@bflèčnÜžy‰@âbflîčÓ@žåflÇ UQU @@@@@@@@flåíŠčÏbfl½a@óÜflÇflë@L@ïč’žmaflŠ×@óÛg@čñfl‰č…bflÌ½a@ flÌ½a@čòÛbfl•@óÛg@ŽéşuflìŞnÛa@čòÜžyğŠÛa@čêčˆflç@óÜflÇ @áÓfl‰@čñfl‰fl…b @I Q @H@ @aĆŠØŽ‘flë N @ @ @Ž†flàžyc @Z _@ŽÞbfljÓg@bflí@bfl玊čÄflnžäflm@ïčnÛa@òÜžyğŠÛa@flïčç@čêčˆflç@žÝflç @ @

(23)

@ @ @ @ @@ MRS M @@ćÞbfljÓg @Z @@@@@@@@@@@@@@@@@@@ŽŠčÄflnžãc@ïğäčØÛflë@L@ïč’žmaflŠ×@óÛg@ñfl‰č…bflÌŽß@òÜžyğŠÛa@čêčˆflç@L@Ž†flàžyc@bflí@ü @bflèžäčß@òflßč…bÔÛa@òÜžyğŠÛa N @ @ Ž†flàžyc @Z@ @đòflîčãbflq@đòÜžy‰@žåflÇ@ŽåčܞȎí@ŽÉíčˆ½a@L@ŽÞbfljÓg@bflí@žÉflàža N @ @ @@ŽÉíčˆ½a @Z @@ýžšÏ @N@N @@@flêbfljčnžãüa@ìŽužŠflã @N@N @@@@@@@@flåčܞȎm@žæc@čòŞíč…ìŽÈşÛa@æaflŠžîİÛa@ò×Šfl‘@şŠŽflí @@@@@@áÓfl‰@bflèčnÜžy‰@Þ쎕Žë@žåflÇ @I TQP @H@ @@@@@@flÇflë@L@ïč’žmaflŠ×@žåčß@čòflßč…bÔÛa @@óÜ @áÓfl‰@Þ쎕ŽìÛa@čòfliaŞìfli@fl†žäčÇ@Ž‰bÄčnžãüa@fl´čÜčjÔflnž½a @I S @N@N@H@ @aĆŠØŽ‘flë N @ @ @Ž†flàžyc @Z @áÓfl‰@čòfliaŞìfljÛa@óÛg@ŽÞbfljÓg@bflí@bŞîflç@žæfl‡g @I S @H@ @flÑŽìŽí@ÞbfljÔčnžü N @ @ @ćÞbfljÓg @Z @Ž†flàžyc@bflí@bŞîflç N @ @ @Ž†flàžyc @Z @ŽÑŽìŽí@ŽÒŠžÈflí@žÝflçflë _@čê‰bÄčnžãa@ïčÏ@ÙŞãc @ @ @ćÞbfljÓg @Z @žáflÈflã @N@N @ŽéŽŽjčöbÔfly@ŽéflÈflßflë@ćâč…bÓ@afl‡@flìŽç@bflç N @ @ @ŽÑŽìŽí @Z @ča@òflàžyfl‰flë@žáØžîÜflÇ@ŽâýŞÛa N @ @ @@@Ž†flàžycë@ćÞbfljÓg @Z @@@@@@@@@@ŽéŽmb×flŠfliflë@ča@òflàžyfl‰flë@ŽâýŞÛa@ŽáØžîÜflÇflë @N@N @@@@@@bflí@Ùči@bĆjflyžŠflß @ŽÑŽìŽí N @ @ @ŽÑŽìŽí @Z @aĆŠØŽ‘ @N@N @ča@čòflßýflči@òÜžyğŠÛa@žoŞàflm@č@Ž†žà§a N @ @ @ćÞbfljÓg @Z @čòflÈíŠŞ’Ûa@čòŞîÜØči@bfläflÈflß@ćkčÛb@flìŽç@L@Ž†flàžyc@ïčÔíč†fl–či@ÙÏğŠflÇc@žæc@şkčyc N @ @ @ŽÑŽìŽí @Z @Ž†flàžyc@bflí@ýžèflflë@ýžçc N @ @ @Ž†flàžyc @Z ŽÑŽìŽí@bflí@aĆŠØŽ‘ @Ùči@bĆjflyžŠflßflë@L@ N @ @ @ @

(24)

@ @ @ @ @@ MRT M

Žkí‰ž†ŞnÛa

ŞÛa@

ib

č

ŽÉ

@ @

@čòflîčmŁa@čòÜč÷žþbči@bĆäîčÈflnžŽß@aƉaflìčy@ž‰č…c

Z

@ @

Q @ – _@òØflß@óÛg@ćŠčÏbflŽß@fložãc@žÝflç@ @ @ R @ – _@afl‡bflàčÛ@ @ @ S @ – _@ŽŠčÏbflŽm@óflnflßflë@ @ @ T @ – _@bflèžîÜflÇ@ŽŠčÏbflŽnfl@ïčnÛa@æaflŠžîİÛa@čò×Šfl‘@Žáža@bflß@ @ @ U @ – _@ÊýÓ⁄a@Ž†čÇžìflß@bflßflë@_@čòÜžyğŠÛa@ŽáÓfl‰@bflß@ @ @ V @ – _@ÞìŽŽ…@枇g@óÜflÇ@floÜfl–fly@žÝflçflë@ @ @ W @ – @ñflŠčöbİÛa@bflèÓžìÏ@Žčİflnfl@ïčnÛa@Žåč×bflßþaflë@Ž…ýčjÛa@bflß@ N @ @ X @ – _@ñflŠčöbİÛa@čéžîčÏ@Áčjžèflnfl@ðčˆÛa@Ž‰bİ½a@bflß@ @ @ Y @ – flnžflm@òflÇbfl@žá×@ _@òÜžyğŠÛa@ŽÖŠžÌ @ @ QP @ – _@bflèîčÏ@ŽÝčàžzflm@afl‡bflßflë@_@ÙčjčöbÔfly@Ž…fl†flÇ@žá×@ @ @ QQ @ – Øflß@ïčÏ@ïčšÔflnfl@åflߪŒÛa@flåčß@žá×@ _@ò @ @ QR @ – _@č†flèžÈ½a@ïčÏ@Ùčäflë@žåčß@Žõýflߎ‹@ÙÛ@žÝflç@ @ @ QS @ – _@ÚbfläŽç@ć†flyc@ÚŽŠčÄflnžäflîfl@žÝflçflë@ @ @ @ @

(25)

@ @ @ @ @@ MRU M

ŽåčßbŞrÛa@Žkí‰ž†ŞnÛa

@ @

ÔÛa

@òŞíìžzŞäÛa@ñfl†čÇb

Z

@ @

@òÜčržßþa Z @ @ Şîčàža@òÜžàŽu @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ò òŞîčÜžÈčÏ@òÜžàŽu @ @ Ž†flàžyc@ŽŠčÏbflŽí@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ćkčÛb@Ž†flàžyc @ @ @ @ @@@@@ćŠfljfl@@@@cfl†žnŽjß @@ćÝžÈčÏ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ćÝčÇbÏ@ N @ @

@ @

@ŽžŠŞ’Ûa

Z@

@ @

žŠÄžãa čòÜžà¦a@ïčÏ@ þa@ @åžîflàža@flåčß@ŽæŞìØflnflm@bflèŞãc@ž†čvflm@óÛë Z

@ @

@@ŽÞŞëþa @Z @@@@@@@ïčãbŞrÛaflë@L@cfl†flnžjŽß@óŞàflŽíflë @Z @@@@@aĆŠfljfl@óŞàflŽíflë @N @ž†č£flë @@@@@@@flÞŞëþa@flážüa@Şæc@bĆšžíc@ I cfl†flnžj½a @H @@@@@@@ïčãbŞrÛa@flážüa@Şæcflë@L@čòŞàŞšÛbči@ćÊìÏžŠflß @I @@flŠflj¨a @H flß @@ïčÏ@žŠÄžãa@L@bĆšžíc@čòŞàŞšÛbči@ćÊìÏžŠ @đpbflàčÜ×@čtýflq@žåčß@ŽæŞìØflnflm@bflèŞãc@ž†čvflm@čòflîčãbŞrÛa@čòÜžà¦a Z @ @ @óÛëþa@òflàčÜØÛa I@Z @ ŽŠčÏbflŽí @H@ @òflîčãbŞrÛa@òflàčÜØÛaflë@L@ýžÈčÏ@óŞàflŽm @I@Z @Ž†flàžyc @H @ýčÇbÏ@óŞàflŽm N @ @ a @@ôflŠžc@ñŞŠflß@žŠÄžžã @@@@@@@@@flÝžÈčÐÛa@Şæc@ž†čvflm@čòÜžà¦a@čêčˆflç@óÛg@ I@ @ŽŠčÏbflŽí @H@ @@@@@@Şæcflë@L@čòŞàŞšÛbči@ćÊìÏžŠflß @flÝčÇbÐÛa @I @Ž†flàžyc @H @čòŞàŞšÛbči@ćÊìÏžŠflß N @ @ @ @

(26)

@ @ @ @ @@ MRV M

@@@@@@@@@@@@L@đòflàčÜ×@ğÝ×@Šče@óÜflÇ@òfljčbflä½a@ò×flŠ§a@Éfl™flë@òflîmŁa@òÜčržßþa@cflŠÓa@flæŁaflë

@a‡bflàčÛ@žåğîfliflë

Z

@ @

Q @ – @òfläíč†flß@ñކču@ N @ @ R @ – @Éčaflë@‰bİ½a@ N @ @ S @ – @ñflj×@òfläíč†½a@ N @ @ @ @ Q @ – @Éíčˆ½a@†flàžyc@Éflàžflí@ N @ @ R @ – @òÜčÏb§a@lb׺ŠÛa@ÝčjÔflnžflí@ N @ @ S @ – @áflmb¨a@ÁčibŞšÛa@Éflj@ N @ @

@ @

@ñfl†čÇbÔÛa

Z

@ @

Q @ – žŠflß@Šfljflflë@cfl†flnžjŽß@žåčß@òŞîčàžüa@òÜžà¦a@ŽæŞìØflnflm@ @åžîflÇìÏ N @ @ R @ – @Šflj¨a@čòİčaflìči@cfl†flnžj½a@åflÇ@ŽáÜØflnflm@òŞîčàžüa@òÜžà¦a@ N @ @ S @ – @ÊìÏžŠflß@ážaflë@ÝžÈčÏ@žåčß@òŞîčÜžÈčÐÛa@òÜžà¦a@ŽæŞìØflnflm@ N @ @ T @ – @ÝžÈčÐÛa@čòİčaflìči@ÊìÏžŠ½a@ážüa@žåflÇ@ŽáÜØflnflm@òŞîčÜžÈčÐÛa@òÜžà¦a@ N @ @ U @ – @óÜflÇ@ŽâކÔflnflí@ŽÝžÈčÐÛa@ @ážüa @čòŞîčÜžÈčÐÛa@čòÜžà¦a@ïčÏ@bĆàčöafl…@ÊìÏžŠ½a N @ @ V @ – Ë@ôflŠžc@đpbflàčÜ×@óÜflÇ@bflèžîflÇžìfläči@òÜžà¦a@ŽÝčàflnž’flm@ž†Ó@ čñfl‰ìמˆ½a@čpbflàčÜØÛa@Šžî N @ @

(27)

@ @ @ @ @@ MRW M

ŽÉčbŞnÛa@Žkí‰ž†ŞnÛa

@ @

Þbflrč½a@ïčÏ@bflà×@žÝčà×c

Z

@ @

òÜžà¦a @ @ Žß cfl†flnžj @ @ ćŠfljfl @ @ ćÝžÈčÏ @ @ ćÝčÇbÏ @ @ ñflčj×@òÛbŞ–Ûa @ @ òÛbŞ–Ûa @ @ ñflčj× @ @ NNNNNNNNNNNN @ NNNNNNNNNNNN @ fl‰bİ½a@ñflŠčöbİÛa@Ž‰č…bflÌŽm @ @ NNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNN Ž‰č…bflÌŽm @ @ ñflŠčöbİÛa @ @ Ží flŠflj¨a@ŽÉíčˆ½a@ŽåčÜžÈ @ @ NNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNN N NNNNNNNNNNN ĞïčãaflŒžäflm@Ž†flàžyc @ @ NNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNN òÐčÜflnž‚Žß@Žéč×aflìÐÛa @ @ NNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNN òÜčÏb§a@Žkč×aŞŠÛa@şÝčÔflnžflí @ NNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNN NNNN NNNNNNNN òŞíč…ìŽÈŽ@ò×ŠŞ’Ûa @ @ NNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNN fl뎉ş†Ûa@ŽkčÛbİÛa@ŽŠč×aflˆŽí @ NNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNN òflvîčnŞäÛa@Ž†flèžÈ½a@ŽåčܞȎí @ @ NNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNN ćÝíì@şÑŞ–Ûa @ @ NNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNN ñfl…bflèŞ’Ûa@Ž†îčàflÈÛa@ŽáÜflŽí @ @ NNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNN flÖafl‰žëþa@Ž†flàžyc@Žâğ†ÔŽí @ @ NNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNN NNN NNNNNNNNN

(28)

@ @ @ @ @@ MRX M

@Žkí‰ž†ŞnÛa

flÈÛa

č‘b

ŽŠ

@ @

@@@@@@@@@@@@@@@@@đòŞîčÜžÈčÏ@đòÜžàŽu@ïčÏflë@L@ñŞŠflß@đòŞîčàža@đòÜžàŽu@ïčÏ@ïčmdčí@bŞàčß@òflàčÜ×@ŞÝ×@žÉfl™

@Þbflrč½a@ïčÏ@bflà×@ôflŠžc@ñŞŠflß

Z

@ @

@ŽÞbflrč½a

Z

@ @

Q @ – @ñflŠčöbİÛa@ @Z @òŞîčàžüa@òÜžà¦a @Z @ñflčj×@ñflŠčöbİÛa N @ @ Üžà¦a @òŞîčÜžÈčÐÛa@ò @Z @ñflŠčöbİÛa@Ž†flàžyc@flkč×fl‰ N @ @ R @ – @Ž‰†Ûa@ @Z @òŞîčàžüa@òÜžà¦a Z@ @@ NNNNNNNNNNNN@@NNNNNNNNNNNN@@NNNNNNNNNNNN @ @ @òŞîčÜžÈčÐÛa@òÜžà¦a Z@ NNNNNNNNNNNN@@NNNNNNNNNNNN@@NNNNNNNNNNNN@@@@@@@@@@@@ @ @ S @ M @ŽlbfljÛa@ @Z @òŞîčàžüa@òÜžà¦a Z@ @@ NN NNNNNNNNNNNN@@NNNNNNNNNNNN@@NNNNNNNNNN @ @ @òŞîčÜžÈčÐÛa@òÜžà¦a Z NNNNNNNNNNNN@@NNNNNNNNNNNN@@NNNNNNNNNNNN@@@@@@@@@@@@ @ @ T @ – @Žlb׺ŠÛa@ @Z @òŞîčàžüa@òÜžà¦a Z NNNNNNNNNNNN@@NNNNNNNNNNNN@@NNNNNNNNNNNN@ @ @ @òŞîčÜžÈčÐÛa@òÜžà¦a Z @@NNNNNNNNNNNN@@@@@@@@@@@@@ NNNNNNNNNNNN@@NNNNNNNNNNNN @ @ U @ – @òflÈčßb¦a@ @Z @òŞîčàžüa@òÜžà¦a Z NNNNNNNNNNNN@@NNNNNNNNNNNN@@NNNNNNNNNNNN@ @ @ @òŞîčÜžÈčÐÛa@òÜžà¦a Z NNNNNNNNNNNN@@NNNNNNNNNNNN@@NNNNNNNNNNNN@@@@@@@@@@@@@ @ @ V @ – @ŽlbflnčØÛa@ @Z @òŞîčàžüa@òÜžà¦a Z NNNNNNNN@@NNNNNNNNNNNN@ NNNNNNNNNNNN@@NNNN @ @ @òŞîčÜžÈčÐÛa@òÜžà¦a Z NNNNNNNNNNNN@@NNNNNNNNNNNN@@NNNNNNNNNNNN@@@@@@@@@@@@@ @ @

(29)

@ @ @ @ @@ MRY M W @ – @òfljîčÔ§a@ @Z @òŞîčàžüa@òÜžà¦a Z@ @@@ NNNNNNNNNNNN@@NNNNNNNNNNNN@@NNNNNNNNNNNN @ @ @òŞîčÜžÈčÐÛa@òÜžà¦a Z @@NNNNNNNNNNNN@@NNNNNNNNNNNN@@@@@@@@@@@@@@@ NNNNNNNNNNNN @ @ X @ – @òÛbŞ–Ûa@ @Z @òŞîčàžüa@òÜžà¦a Z @@ @@ NNNNNNNNNNNN@@NNNNNNNNNNNN@@NNNNNNNNNNNN @ @ @òŞîčÜžÈčÐÛa@òÜžà¦a Z NNNNNNNNNNNN@@NNNNNNNNNNNN@@NNNNNNNNNNNN@@@@@@@@@@@@@@@ @ @ Y @ – ŽpaflõaflŠžu⁄a@ @Z @òŞîčàžüa@òÜžà¦a Z @@NNNNNNNNNNNN@@NNNNNNNNNNNN@ NNNNNNNNNNNN @ @ @òŞîčÜžÈčÐÛa@òÜžà¦a Z @ @ @ @ NNNNNNNNNNNN@@NNNNNNNNNNNN@@NNNNNNNNNNNN@@ @ @ QP – @ŽŠflj¨a@ @Z @òŞîčàžüa@òÜžà¦a Z@ @@@@ NNNNNNNNNNNN@@NNNNNNNNNNNN@@NNNNNNNNNNNN @ @ @òŞîčÜžÈčÐÛa@òÜžà¦a Z @ @ NNNNNNNNNNNN@@NNNNNNNNNNNN@@NNNNNNNNNNNN@@@@@@@@@ @ @ @ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

(30)

@ @ @ @ @@ MSP M

a

@Žkí‰ž†ŞnÛ

§a

č…b

flð

߂@

fl’

flŠ

@ @

Ğïčmžìfl•@ćŒîîžàflm

@ @

M

@c@

M

@ @

@bflèžjŽn×a@ŞáŽq@čpbflàčÜØÛa@óÛg@žÉčàflnža

Z

@ @

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@ @ @ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@ NNNNNN @ @ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@ @ @ @ @ @òÄyýß @Z @ÊbflàčnžýÛ@đÁíŠfl‘@óÜflÇ@ćÝŞvflŽß@å튞àŞnÛa@aflˆflç

N

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

(31)

@ @ @ @ @@ MSQ M

@Žkí‰ž†ŞnÛa

ŞrÛa

čãb

flÇ@ï

fl’

flŠ

@ @

Ğïčmžìfl•@ćŒîîžàflm

@ @

M

@l@

M

@ @

ča

@ž‰ğŠ×flë@žÉflàž

Z

@ @ I‡ H @ @ @ @ I à H @ @ ŞÞfl‡ @ @ @ @ ŞÝà @ @ ćÝîčÛfl‡ @ @ @ @ ćÝîčÜà @ @ ćÒž‰fl‡ @ @ @ @ ćÒžŠà @ @ ćŠíčˆflã @ @ @ @ ćčÄflã @ @ aflˆfl‘ @ @ @ @ óÄfl‘ @ @ 扞ˆfly @ @ @ @ ćŠÄfly @ @ ЈÏ @ @ @ @ ÅÏ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

(32)

@ @ @ @ @@ MSR M

Žkí‰ž†ŞnÛa

flÇ@flsčÛbŞrÛa@

fl’

flŠ

@ @

ÊìŽàž½a@ŽážèÏ

@ @

@žkčuc@ŞáŽq@žÉčàflnža

Z

@ @

Q @@@ – @@@@@@@@@@@@@@@@čòŞîčiflŠflÈÛa@čòflÌÜÛa@æbflzčnžßa@ïčÏ@fl|flvflã@ŽéŞãþ@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@ – @@đòŞîčiflŠflÇ@đñflŠčöbİči@ŽŠčÏbflŽí@ŽéŞãþ@ @ @ – òŞîčiflŠflÈÛa@òflÌÜÛa@ŽáÜflÈflnflîfl@ŽéŞãþ @@ R @@@ – bflîÔíŠÏc@žåčß@ğïčÛbflàŞ’Ûa@ÝčybŞÛa@óÜÇ@ÖžŠŞ’Ûa@óÛg@ @ @ @@@@ @ M flÇ@ÞbàŞ’Ûa@óÛg@ @Šflàžyþa@ŠžzfljÛa@žåčß@ğïčÓžŠŞ’Ûa@ÝčybŞÛa@óÜ @ @ @@@@@ M bflîÔíŠÏc@žåčß@ğïčÓžŠŞ’Ûa@ÝčybŞÛa@óÜflÇ@ÞbàŞ’Ûa@óÛg@ @ @ S @ – âýŞÛa@‰afl…@óÛg@òflßč…bÔÛa@òÜžyğŠÛa@ @ @ @@@ @ M ñކču@žåčß@ñfl‰č…bflÌ½a@òÜžyğŠÛa@ @ @ @@@ M žåčß@ñfl‰č…bflÌ½a@òÜžyğŠÛa@ âýŞÛa@‰afl…@ @ @ @ @ T @ – âýŞÛa@‰afl…@óÛg@čñflŠčöbİÛa@flåčß@fllb׺ŠÛa@ŽÝÔžäflm@ @ @ @@@ M @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@čñflŠčöbİÛa@óÛg@čòÛbŞ–Ûa@flåčß@fllb׺ŠÛa@ŽÝÔžäflm@ @ @ @@@ M čòfläíč†½a@óÛg@‰bİ½a@flåčß@fllb׺ŠÛa@ŽÝÔžäflm@ @ @ @ @ @ @

(33)

@ @ @ @ @@ MSS M U @ – @žoİfljflç@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@âýŞÛa@‰afl…@‰bİflß@ïčÏ @ @ @@@@ @ M ñކču@‰bİflß@ïčÏ@žoİfljflç@ @ @ @ @@@ M bflíğŠÛa@‰bİflß@ïčÏ@žoİfljflç@ @ @ V @ – @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@čéčjöbÔfly@flÞ쎕Žë@ŽŠčÄflnžäflí@ @ @ @ @@@@ M ğïčÇbflà¦a@ÝÔŞäÛa@òÜčÏbfly@ŽŠčÄflnžäflí@ @ @ @ @@@@ M ÞìŽş†Ûa@čpaflõaflŠžug@flõbflèžãg@ŽŠčÄflnžäflí@ @ @ W @ – @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@čòŞîčiflŠflÈÛa@čòflÌÜÛa@č†flèžÈflß@ïčÏ@čéčÛìŽjÓ@fl†žÈfli@ @ @ @ @@@@ M @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@čòŞîčiflŠflÈÛa@čòflÌÜÛa@č†flèžÈflß@ïčÏ@čéčÛìŽjÓ@flÝžjÓ@ @ @ @@@@ @ M čiì׎‰@fl†žÈfli@ čòŞíč…ìŽÈşÛa@čòŞíì¦a@čÂìİ¨a@ñflŠčöb@čé @ @ X @ – @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@æbflmčj×@æbflnÛbfl•@ @ @ @ @@@@ M @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ñčj×@òÛbfl•@ @ @ @ @@@ M ñflčr×@ćpübfl•@ @ @ @ @

@Žkí‰ž†ŞnÛa

ŞŠÛa

iač

߃

߂@

fl’

flŠ

@ @

ĞðìÐfl‘@ćčjžÈflm

@ @

žtކflzflm ïčnÛa@čpaõaflŠžu⁄a@åflÇ@ @ @ïčÏ@čéčÛìŽjÓ@Šfljfl‚či@flÒflŠflÇ@žæc@ŽˆžäŽß@Ž†flàžyc@bflèči@flâbÓ čòflafl‰ğ†Ûbi@čéčÓbflzčnÛaë@òØflß@óÛg@čéčÛ쎕Žë@óŞnflyflë@č†flèžÈ½a N @ @

(34)

@ @ @ @ @@ MST M

Š’Ç@ßb¨a@kí‰ž†ŞnÛa

@ @

ča

Åčyüflë@òflîčÛbŞnÛa@čpbflàčÜØÛa@cflŠÓ

flŠflnž’½a@ñflŠčçbÄÛa@

×

@ò

Z

@ @

aˆflç @ @ @ @ a‡bç @ @ @ @ čêčˆflç @ @ @ @ ê‡bç @ @ čõüŽûflç @ @ @ @ õüúbç @ @ @ ÙčÛfl‡ @ @ @ @ ÙÛa‡ @ žåčØÛ @ @ @ @ å×ü @ @ @ aflˆØflç @ @ @ @ aˆ×bç @ a @ @ @ @ êýÛa @ @ @ ćéÛg @ @ @ @ êüg @ @ ŽåflàžyŞŠÛa @ @ @ æb»ŠÛa @ @ @ Ùč÷Ûëc @ @ @ @ Ùöüëc @ @ @ @@òfl•ýŽ @Z @@@@@@@@@@ŽÑčÛbfl‚Ží@čpbflàčÜØÛa@čêčˆflç@flÕİŽã@Şæc@ÅčyýŽm @@@@Şæcflë@L@bèflnflibflnč×@ @@@ÚbfläŽç@ @@@@@@@@@@@@bflç‰fl쎖či@bflèÄОzflm@žæc@ÙžîÜflÇflë@LčpbflàčÜØÛa@čêčˆflç@čòflibflnč×@ïčÏ@òÏ뎈žzflß@†flß@flÒ뎊Žy ïčnÛa @ čñfl‰ìş–Ûa@čêčˆflèči@üg@Þaflìžyþa@Éîčàflu@ïčÏ@ŽkflnØŽm@ü@bflèŞãþ@Ùflßbflßc N @ @ @ @

@čòŞîčöýžß⁄a@ñfl†čÇbÔÛa@óÜflÇ@ŽåíŠžàŞnÛa

Z

@ @

@c – ča@ flåč×bflßþa@ÿžß @đkčbfläŽß@đñfl‰bfl‘g@ážbi@òflîčÛb¨a@ Z @ @ Q @ M @ @NNNNNNNNNNNNNN @ć†èflnžvŽß@ćkčÛb@ N @ @ R @ M @ @NNNNNNNNNNNNNN @ Ž†čvž½a @ć†îÈfli@ N @ @ S @ M @ @NNNNNNNNNNNNNN @ @ïčÓbÏ‰ N @ @ T @ M @ @NNNNNNNNNNNNNN @ @òİğflìflnŽß@òflfl‰ž†flß N @ @ U @ M @ @NNNNNNNNNNNNNN @ ž‡dfl@ïčöbÓ膞•c @žáèžîÛg@Žkflç N @ @

(35)

@ @ @ @ @@ MSU M

@l

@đòfljčbfläŽß@đpbflàčÜØči@òflîčÛb¨a@åč×bflßþa@ÿžßa@

Z

@ @

Q @ – @ü@a@ @NNNNNNNNNNNNNN @ @flìŽç@üg N @ @ R @ – @flë@aĆr×@ŽpcflŠÓ@ @NNNNNNNNNNNNNN @ @ž|flvžãc@žáÛ N @ @ S @ – @ážči@ @NNNNNNNNNNNNNN @ @áîčyŞŠÛa N @ @ ŽåíŠžàŞnÛa ïãbŞrÛa@ @ @

dflí@bflß@žkŽn×a

@ïčm

@I

@õýßg

H

@ @

Q @ – Ž†čvž½a@flìŽç@aflˆflç@ ŽâaflŠ§a@ @òÐíŠŞ’Ûa@òfljžÈØÛa@flïčç@čêčˆflçflë@L@ N @ @ R @ – @ïčÈflß@æbŽ‰ž†flí@æbÔí膪–Ûa@æaflˆflç@ N @ @ S @ – cflë@ïčmflìžg@čõüûflç@ čàflÇ@aflˆflçflë@ðč…üžëc@Ùč÷Ûë @ï N @ @ T @ – @ŽéÓbÏ‰@čõüŽûflçflë@bfl㎇bflnžc@flìŽç@aflˆflç@ N @ @ U @ – čvflí@ Žèflãaflìžg@a뎆čÇbflŽí@žæc@bĆàčöafl…@fl´àčÜž½a@óÜflÇ@Žk ñbflîflzÛa@ŽæìØflm@aflˆØflç@L@žá @L áčÜž½a@ŽæìØflí@aflˆØflçflë N @ @ V @ – @bĆàčöafl…@Žéfl뎉Ž…@ŽŠč×aflˆŽí@Ž†ÛflìÛa@ÙčÛfl‡@ N @ @ W @ – @ŽâìşîÔÛa@şï§a@flìŽç@üg@fléÛg@ü@a@ N @ @ X @ – Žß@a@üg@fléÛg@ü@ 憪àflz Ž@ÞìŽfl‰@ @ča N @ @ Y @ – @bflèžîčÏ@aƆflyc@ž†čuc@žáÛ@žåčØÛflë@fl‰aކÛa@ŽoÏflŠflÇ@ N @ @ QP @ – @flkŽn×c@žæc@ŽÉîčİflnžc@ü@žåčØÛflë@cflŠÓc@žæc@ŽÉžîčİflnžc@ N @ @

(36)

@ @ @ @ @@ MSV M

flsčÛbŞrÛa@ŽåíŠžàŞnÛa

@ @

ča

@ŽéžjŽn×a@ŞáŽq@ïčmdflí@bflß@cflŠÓ

Z

@ @

Q @ – @ć†íč†flu@ćkčÛb@aflˆflç@ N @ @ R @ – flç@ @Ž†íč†¦a@ïčibflnč×@aflˆ N @ @ S @ – @òÜîčàflu@ñfl…ž‰flë@čêčˆflç@ N @ @ T @ – @čòflÈčßb¦a@ñfl‰bŞîfl@čêčˆflç@ N @ @ U @ – @æbİîč’flã@æaflˆîčàÜğnÛa@æaflˆflç@ N @ @ V @ – @æbflšflîžic@æbflàÜÓ@æaflˆflç@ N @ @ W @ – @flæ뎊ØÐŽß@ćÞbflu‰@čõüŽûflç@ N @ @ X @ – @ðč…üžëc@Ùč÷Ûëcflë@ïčmbfläfli@čõüŽûflç@ N @ @ Y @ – @čéîčÏ@flkžífl‰@ü@ŽlbflnčØÛa@ÙčÛfl‡@ N @ @ QP @ – @ŽæbflàžrŽÇ@ïčc@ÙčÛfl‡@ N @ @ QQ @ – @cflŠÓcflë@ŽkŽn×c@aflˆØflç@ N @ @ QR @ – @ŞÕ§a@ŽÞìÓc@aflˆØflç@ N @ @ QS @ – @ćpbfl–čÜž‚Žß@ćpbfljîčjfl@Ùč÷Ûžëc@ N @ @ QT @ – @flæ뎊čÏbflŽß@ŽlýİÛa@Ùč÷Ûžëc@ N @ @

(37)

@ @ @ @ @@ MSW M

@Žkí‰ž†ŞnÛa

flč…bŞÛa

߂@

fl’

flŠ

@ @

flibnč×



ò

@ @

@@@ @ÙŞifl‰@ÕŞma @N @ @ @ @Ùžífl†čÛaflë@ŞŠči @N@ @ @ @Ùfläflë@Şkčyc @N @ @ ÙÜžçc@žÝč• @ @ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN @ @ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @

(38)

@ @ @ @ @@ MSX M

ﺪﻟﺍ

ْ

ُ

ﺜﻟﺍ

ﻧﺎِ

ÖŽ†žäÐÛa@¿

@ @

@@@@@@@@@@@@@âflŠ§a@flåčß@đkžíŠÓ@ÖŽ†žäÏ@óÛg@fléflvŞmaflë@L@čòflߪŠØ½a@òØflß@óÛg@Ž†flàžyc@flÝfl•flë @N @@flÝflfl… ÞbfljÔčnžüa@flÑÃflìŽß@fl†fluflìÏ@flÖŽ†žäÐÛa@Ž†flàžyc Z @ @ @Ž†flàžyc @Z @ča@òflàžyfl‰flë@žáØžîÜflÇ@ŽâýŞÛa N @ @ @ŽÑÃflì½a @Z @ŽâýŞÛa@žáØžîÜflÇ@ë N @ @ @Ž†flàžyc @Z _@òflîčÛbfl@ćÒflŠË@Ž†fluìŽm@žÝflç @ @ @ŽÑÃflì½a @Z @žáflÈflã @N@N @åžíflŠíŠflči@ćÒflŠËflë@L@đ†čyaflë@ŠžíŠflči@ćÒflŠË@bflãfl†žäčÇ N @ @ @Ž†flàžyc @Z @đ†čyaflë@ŠíŠflči@òÏžŠË@Ž†í‰c N @ @ @ŽÑÃflì½a @Z @‰ëŽŠŽ@ğÝØči N @ @ @Ž†flàžyc @Z g@žá× _@âžìflîÛa@ïčÏ@čòÏžŠŽÌÛa@Ž‰b¯ @ @ @ŽÑÃflì½a @Z @übflí‰@flæìŽãbflàflq@âžìflîÛa@ïčÏ@čòÏžŠŽÌÛa@Ž‰bflvžíg N @ @ @Ž†flàžyc @Z @âbŞíc@čòflqýflq@čñކŽàčÛ@òÏžŠË@ïčÛ@flŒčvžzflm@žæc@ìŽuž‰c@žæfl‡g N @ @ @ŽÑÃflì½a @Z @‰ëŽŠŽ@ğÝØči @N@N @fl‹aflìflu@ïčäčİžÇc@L@ÙčÜžšÏ@žåčß @ÚŠÐfl N @ @ @Ž†flàžyc @Z @žÝŞšÐflm @N@N @ŠÐŞÛa@Ž‹aflìflu@flìŽç@aflˆflç N @ @ @ŽÑÃflì½a Z _@ĞïčãaflŒžäflm@fložãcc @ @

(39)

@ @ @ @ @@ MSY M @Ž†flàžyc @Z @âýŞÛa@‰afl…@žåčß@ĞïčãaflŒžäflm@bflãc@žáflÈflã N @ @ @ŽÑÃflì½a @Z @òÓbİčjÛa@čêčˆflç@ÿžßa @N@N @ÙčÜžšÏ@žåčß N @ @ @Ž†flàžyc @Z @‰ëŠ@ÝØi N @ @ @I @@ÿžàflí @@@@@flïčçflë@čòÓbİčjÛa@čpbflãbflîfli@Ž†flàžyc @Z @@@@@@@@L@č…ýîčàÛa@Žƒíč‰bflmflë@L@òŞîčžäčvÛaflë@L@Žážüa @@@@@@@@@@@@@@@@@@L@ÞìŽ•ŽìÛa@Ž†čÇžìflßflë@L@é±‰bmë@čéčuaflŠž‚čnža@ŽæbØßflë@L@ŠÐŞÛa@‹aflìflu@ŽáÓfl‰flë @ŽæaflìžäŽÈÛaë @NH @ @ @Ž†flàžyc @Z ŞšÐflm @òÓbİčjÛa@Žpÿflß@ž†ÔÛ@L@žÝ N @ @ Ûa @ŽÑÃflìŽà @Z _@ÙŽjčöbÔfly@flåžíc@L@čòÏžŠŽÌÛa@ŽbflnÐčß@aflˆflç@L@aĆŠØŽ‘ @ @ @Ž†flàžyc @Z @flïčç@čêčˆflç @NN _@òÏžŠŽÌÛa@flåžícflë @ @ @@ŽÑÃflìŽàÛa @Z @@@@@@@áÓfl‰@čßbfl‚Ûa@ÕflibİÛa@ïčÏ@òÏžŠŽÌÛa @I UQU @H@ @@@@Žâafl†ž‚čnža@ÙŽäčØžàŽíë @Ùčäîčàflí@óÜflÇ@flìŽç@L@č†flÈž–č½a N @ @ @I fl†čÈfl• @@@@@@@@@@@@@@@@@čpbíflìflnžzŽß@ŽÒŞŠflÈflnflí@cfl†fliflë@L@ŽéflnflÈčnžßc@flÉfl™flëflë@L@òÏžŠŽÌÛa@fl|flnÏflë@L@Ž†flàžyc@ @@čòÏžŠŽÌÛa @N @@@@@@@@@@@@@ćkflnØflß@čê‰aflìčvčiflë@L@flčiýflàÛa@čéîÏ@ŽÉflšflí@bĆãaìč•flë@L@aĆŠíŠfl@bflèči@fl†fluflìÏ @@čj× @N @@@@@@čêbflîčàÜčÛ@ñfl‰žëfl…@čòÏžŠŽÌÛa@å׎‰@¿flë @N @fluflë@bflà× @@fl† @@@@@@@æafl†žîflß@óÜflÇ@ğÝčİŽm@òÏžŠŽ‘ @ čj× @flÑíŠŞ’Ûa@ŞïØflàÛa@flâflŠflzÛa@bflèžäčß@ôflŠflí@žæc@ŽÉîİflnžflí@L@ @NH @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

(40)

@ @ @ @ @@ MTP M

ÖŽ†žäÐÛa@áflÈİflß@ïčÏ

@ @

@I @ÞbfljÔčnžüa@flÑÃflìŽß@flÞdflflë@ÖŽ†žäÐÛa@čòÛbfl•@óÛg@Ž†flàžyc@flÞflŒflã Z@H @ @ @Ž†flàžyc @ @ @ @Z @ÙčÜžšÏ@žåčß @NN @žÝflç _@ćáflÈİflß@ÖŽ†žäÐÛbči @ @ @ŽÑÃflìŽàÛa @ @ @Z @žáflÈflã @NN @ćŠčçbflß@ć„bŞj@bflãfl†žäčÇflë@òŞîèfl‘@òŞîčiflŠflÇ@òflàčÈc@ş†čÈŽã@Žåžzflãflë N @ @ @Ž†flàžyc @ @ @ @Z @_@čpbfljfluflìÛa@áí†Ôflm@Ž†îčÇaflìflß@bflßflë @ @ @@ŽÑÃflìŽàÛa @@@@@@ @Z @ @@@@@@@@@ž–ğäÛaë@čòč…bŞÛa@čòflÇbŞÛa@flåčß@Ž‰bİÏ⁄a @@@@@čñflŠč‘bflÈÛa@óÛg@čÑ @@@L@bĆybfljfl• @@@@@@@@@čòflÇbŞÛa@óÛg@aĆŠžèÃ@čñfl†čyaflìÛa@čòflÇbŞÛa@flåčß@Žõafl†flÌÛaë @@@@čòflÇbŞÛa@flåčß@Žõbfl’flÈÛaflë@L@čòflÈčiaŞŠÛa @@čòč…bŞÛa@ @@@@@@@čòflÇbŞÛa@óÛg@Ćõbflflß@ @čñflŠč‘bflÈÛa N @ @ @Ž†flàžyc @ @ @ @Z @@flÈÛa@flâbflÈ@flÞflëbfläflmc@žæc@flæŁa@ŽÉîčİflnžc@žæfl‡g @čõbfl’ N @@ @ŽÑÃflìŽàÛa @ @ @Z @žáflÈflã @NN @žÝŞšÐflm @NN @č†flÈž–č½a@flÑÜfl@ŽáflÈİflàÛa N @ @ @Ž†flàžyc @ @ @ @Z @aĆŠØŽ‘ N @ @ @@@@@@@@@@@čéčmflŠžvŽy@óÛg@fl…bflÇ@ŞáŽq@L@flõbfl’flÈÛa@flÞflëbfläflmflë@áflÈİflàÛa@óÛg@Ž†flàžyc@fléŞuflìflm @@@@@@@@@@@flÞžìfly@flÒb@Žsžîfly@âflŠflzÛa@óÛg@ÞflŒflãflë@dŞ™flìflmflë@flÝflflnËbÏ @@čòfljžÈØÛa @@@@@@@@@@@@@fl|íŠflnžflîčÛ@čéčnÏžŠË@óÛg@fl…bflÇflë@L@flõbfl’čÈÛa@óÜfl•flë@L@â뎆ÔÛa@flÒaì @ŠÐŞÛa@čõbfläflÇ@žåčß N @ @ @ @ @ @

(41)

@ @ @ @ @@ MTQ M

@ñfl†íč†¦a@ŽpbflàčÜØÛa

Z

@ @

ćÖŽ†žäÏ @ @ @ @ fl…bflÇ @ @ òflîÛbfl @ @ @ @ flÒb @ @ ŽŒčvžzflm @ @ @ @ čİžÇc @ @ ča ÿžß @ @ @ @ ćbflnÐčß @ @ ćâafl†ž‚čnža @ @ @ @ Ž†flÈž–č½a @ @ òflÈčnžßc @ @ @ @ flí ŽÒŞŠflÈfln @ @ ćpbíflìflnžzŽß @ @ @ @ ćæaflìč• @ @ Žčiý½a @ @ @ @ şÝčİŽm @ @ ćæafl†žîflß @ @ @ @ ŽxŠž‚flnžflí @ @ ćáflÈİflß @ @ @ @ ŽõüflŒşäÛa @ @ òŞîèfl‘ @ @ @ @ ć„bŞj @ @ ćŠčçbflß @ @ @ @ flÝflflnËa @ @ Žâ뎆ÔÛa @ @ @ @ Žsžîfly @ @ @ @ @ @ @ @

(42)

@ @ @ @ @@ MTR M

Žkí‰ž†ŞnÛa

ÞŞëþa@

@ @

@čòflîčmŁa@čòÜč÷žþa@žåflÇ@žkčuc

Z

@ @

Q @ – žäčÇ@Ž†flàžyc@flÝflÈÏ@afl‡bflß@ _@òØflß@óÛg@flÝfl•flë@bflßfl† @ @ R @ – _@fl†flàžyc@žåčß@ŠÐŞÛa@fl‹aflìflu@ÞbfljÔčnžüa@ŽÑÃflìŽß@flkÜ@afl‡bflàčÛ@ @ @ S @ – òfläíč†½a@bflßflë@_@fl†flàžyc@òŞîčžäču@bflß@ ïčnÛa@ @ _@bflèžäčß@flŠflšfly @ @ T @ – cfl‰@žæc@fl†žÈfli@fl†flàžyc@žåčß@ÞbfljÔčnžüa@ŽÑÃflìŽß@flkÜ@afl‡bflß@ _@fl‹aflì¦a@ô @ @ U @ – čÈfl•@flÑžî×@ _@čéčnÏžŠË@óÛg@Ž†flàžyc@fl† @ @ V @ – _@Õčib@ğðc@ïčÏflë@_@čòÏžŠŽÌÛa@ŽáÓfl‰@bflß@ @ @ W @ – _@čòÏžŠŽÌÛa@ŽpbflíflìflnžzŽß@bflß@ @ @ X @ – _@čòÏžŠŽÌÛa@čòÏžŠŽ‘@žåčß@ŽŠÄžäflí@bflßfl†žäčÇ@Ž†flàžyc@ôflŠflí@afl‡bflß@ @ @ Y @ – @ÖŽ†žäÐÛa@ŽáflÈİflß@ş†čÈŽí@afl‡bflß@ _ @ @ QP @ – _@ÖŽ†žäÐÛa@ŽáflÈİflß@flåžíc@ @ @ QQ @ – _@ÖŽ†žäÐÛa@ïčÏ@čpbfljfluflìÛa@áíč†Ôflm@Ž†îčÇaflìflß@bflß@ @ @ QR @ – _@dŞ™flìflmflë@flÝflflnËa@žæc@fl†žÈfli@Ž†flàžyc@flÝflÈÏ@afl‡bflß@ @ @ @ @ @ @

(43)

@ @ @ @ @@ MTS M

Žkí‰ž†ŞnÛa

ŞrÛa@

čãb

ï

@ @

čòflàčÜØÜčÛ@čòflèčibfl’½a@òflàčÜØÛa@fložzflm@bİfl@žÉfl™ ×@ïčÏ@µŞëþa@ @ïčmdflí@bŞàčß@Šİfl@ğÝ Z @ @ Q @ – @@òŞîèfl‘@ @I @ñflˆžíčˆÛ – @ñfl†žíč†flu@ – @òflržíč†fly@ N@H @ @ R @ – @@òflríč†fly@ @I @ñčj× – @ñfl†íč†flu@ – @ñflčÌfl•@ N@H @ @ S @ – @@Žâ뎆ÔÛa@ @I @ñfl‰fl…bflÌ½a – @Žâğ†Ôfln½a@ – @ŽÞ쎕ŽìÛa@ N@H @ @ T @ – @@òflîčÛbfl@ @I @òflÈčaflë – òË‰bÏ@ @ – @ñčj×@ N@H @ @ U @ – @@ŽčÐŞnÛa@ @I @òflšžíŠÐÛa – @ŽžŠŞ’Ûa@ – @ŽéÔčÐÛa@ N@H @ @ V @ – @@ïčäflë@ @I @ðč†Üfli – @ïčnflvîčnflã@ – @òŞíč…ìŽÈşÛa@ N@H @ @ W @ – @@ş†čÇdfl@ @I @ŽŒğèfludfl – @Ž‰č…bËdfl@ – @ŽŠØÏdfl@ N@H @ @ X @ – @@floÐflnÛa@ @I @fllŠfl‘ – @flŠÄflã@ – flÝflflnËa@ N@H@ @ @ Y @ – @@Žčiý½a@ @I @Žæaflìğ–Ûa – @ŽlbflîğrÛa@ – @Žæafl†žî½a@ N@H @ @ QP @ – @@Áčjžèflm@ @I @ŽÞŒžäflm – @Ž†flÈž–flm@ – @ŽxŽŠž‚flm@ N@H @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

(44)

@ @ @ @ @@ MTT M

flsčÛbŞrÛa@kí‰ž†ŞnÛa

@ @

@Ú膞äčÇ@žåčß@đòÜžàŽu@ïčÏ@Áfl@bflèflnžzflm@òflàčÜ×@ŞÝ×@žÉfl™flë@cflŠÓa

Z

@ @

Q @ – ý@čòÏžŠŽÌÛa@ïčÏ@žÝflç@ _@ćl @ @ @ @ @ü @N @òÏžŠŽÌÛa òflîčÛbfl N@ @ @ R @ – @žæc@ìŽuž‰c@ flŒčvžzflm @čñflŠčöbİÛa@óÜflÇ@bĆãbØflß@ïčÛ@ N @ @ @ @ Žåč×bflßc@Ž†fluìŽm@ü @čñflŠčöbİÛa@óÜflÇ@ N @ @ S @ – @ÙčÜžšÏ@žåčß@ ÿžßa @čõb½bči@fllìØÛa@ N @ @ @ @ @đ‰ëŽŠŽ@ğÝØči N @ @ T @ – @žÝflç@ Žâ膞‚flnžflm _@ŠÐŞÛa@ïčÏ@ñfl‰bŞîŞÛa@ @ @ @ @ @žáflÈflã @N @ŠÐŞÛa@ïčÏ@ñfl‰bŞîŞÛa@Žâ膞‚flnžc N @ @ U @ – @ŽÝčàžzflí@žåflß@ òflÈčnžßc _@‰bİ½a@ïčÏ@flåíŠčÏbfl½a@ @ @ @ @ @flåíŠčÏbfl½a@òflÈčnžßc@ŽÝčàžzflí@ŽÞbŞà§a N @ @ V @ – čòÏžŠË@ŽpbflíflìflnžzŽß@bflß@ _@čkflnØ½a@ @ @ @ ŽpbflíflìflnžzŽß @čòÏžŠË@ @@@@flïčç@čkflnØ½a@ @Z @@ćkflnØflß @@@@@@@@ćkŽn×@bflèči@òfljflnØflßflë@čj× @âýÓþa@flåčß@òflÇìŽàžvflßflë@ĞïiflŠžè×@ćbfljž–čßflë N @ @ W @ – _@òŞîčiflŠflÈÛa@òflàčÈþa@şkčzŽm@afl‡bflàčÛ@ @ @ @ @ @bflèŞãþ@òŞîčiflŠflÈÛa@òflàčÈþa@şkčyc òŞîèfl‘ N@ @ @ X @ – _@âýflči@ñflŠčöbİÛa@žoİfljflç@žÝflç@ @ @ @ @ @žáflÈflã @N @Şæþ @fl‰bŞîİÛa ćŠčçbflß N@ @ @

(45)

@ @ @ @ @@ MTU M Y @ – _@čñflŠžv§a@òÏžŠŽ‘@flåžíc@ @ @ @ @ @čñflŠžv§a@òÏžŠŽ‘ ïčÏ @ğïčÓžŠŞ’Ûa@čkčãb¦a@ şÝčİŽm @đòflÈčaflë@đòÔíč†fly@óÜflÇ@ N @ @ QP @ – _@Úč†Üfli@flx‰bfl@ÚŠÐfl@fl†žäčÇ@ŽÝflÈÐflm@afl‡bflß@ @ @ @ @ @ðŠÐfl@fl†žäčÇ flx‰bfl @ðč†Üfli@ ŽxŠž‚flnžc ŠÐŞÛa@fl‹aflìflu@ N@ @ @ QQ @ – _@čòflÈčßb¦a@áflÈİflß@ïčÏ@flâbflÈİÛa@ş†čÈŽí@žåflß@ @ @ @ @ @čòflÈčßb¦a@áflÈİflß@ïčÏ@flâbflÈİÛa@ş†čÈŽí ć„bŞj @ćŠčçbflß@ N @ @ @ @ @ @

@

Žkí‰ž†ŞnÛa

ŞŠÛa@

iač

ŽÉ

@ @

@žÝčà×c

Z

@ @

@@@@@čòÏžŠŽÌÛa@óÛg@Ž†flàžyc@fl†čÈfl• NNNNNNNNNN @@@@@@@@flÉfl™flë@ŞáŽq@L@fllbfljÛa@fl|flnÏ@ NNNNNNNNNN @ cfl†fliflë @čpbflíflìflnžzŽß@ŽÒŞŠflÈflnflí@ NNNNNNNNNN @ @N @ @ @či@fl†fluflë @@@@@aĆŠíŠfl@bflè NNNNNNNNNN @ @@@@@@@@@flčiýflàÛa@čéîÏ@ŽÉflšflí@bĆãaìč• NNNNNNNNNN @ flß @ačj×@aƆflÈÔ @@@@ïčÏflë@L NNNNNNNNNN @ @@@@@@@@@bflà×@L@čêbflîčàÜčÛ@ñfl‰žëfl…@čòÏžŠŽÌÛa NNNNNNNNNN @ @@òÏžŠŽ‘ @æafl†žîflß@óÜflÇ@ğÝčİŽm NNNNNNNNNN @ îİflnžflí @bflèžäčß@ôflŠflí@žæc@ŽÉ NNNNNNNNNN @ @ŞïØflàÛa flÑíŠŞ’Ûa @N @@@Ž†flàžyc@flÞflŒflã NNNNNNNNNN @ @@@@flÞdflflë@ÖŽ†žäÐÛa@òÛbfl• NNNNNNNNNN @ @@@@æbØflß@žåflÇ @áflÈİ½a N @ @ @flÞflëbfläflm ë@flâbflÈİÛa čàfly fl†@ NNNNNNNNNN @N @ @ @ @

(46)

@ @ @ @ @@ MTV M

Žkí‰ž†ŞnÛa

¨a@

čßb

Ž

@ @

čy

@ĞïčÜîčržàflm@ć‰aflì

Z

@ @

@Ž†flàžyc @ @ @Z Ï@žåčß _@âžìflîÛa@òflàčÈc@bflß@ÙčÜžš @ @ @ŽÝčßbflÈÛa @@ @Z @@@@@âbflÈİÛa@òflàčöbÓ@čêčˆflç@žÝŞšÐflm @N@N @ćxbflufl…@bflãfl†žäčÇ @@@@@ćpaflëflŠžšflflë@ćâìŽzÛflë@ Ğ‹Ž‰cflë @òÐčÜflnž‚Žß@Žéč×aflìÏflë@ @Z @ôflŠžrŞà×flë@ćbÐŽmflë@ćkfläčÇ @N@N@N @g N @ @ @Ž†flàžyc @ @ @Z @@@ÙčÜžšÏ@žåčß @N@N @@@bÔflj@Ž†í‰c @@@@flÕfljflë@æbflvžãč‡bfljÛa@flåčß ‹Ž‰c @ @@@@flåčß@òflÈİčÓflë@L @aƆğîflu@bfl窆čÈŽm@žæc@ìŽuž‰c@žåčØÛflë@L@ážzÜÛa N @ @ @ŽÝčßbflÈÛa @@ @Z @‰ëŽŠŽ@ğÝØči @N@N _@òflèč×bÐÛaflë @ @ @Ž†flàžyc @ @ @Z @òflèč×bÏ@Ž†í‰c@ü @N@N Ş’Ûa@čòŞîčiflŠflÈÛa@ôflìÜ§a@flåčß@bÔflj@ïčäčİžÇc@ÁÔÏ @čòŞîè N @ @ @ @ @@ @@@@@čòË‰bÐÛa@Öbfljþa@flœžÈfli@bflèžîÜflÇ@ŽÉflšflíflë@ñfl†čöb½a@ŽÑÄfläŽí@ŽÝčßbflÈÛa @@@@@@@@âbflÈİÛa@‰bflšžy⁄@ŽÒŠfl–žäflí@ŞáŽq@bĆäîØčflë@òמìfl‘flë@òÔflÈÜčßflë @N@N @ŽxŠž‚Žíflë flvflß@Ž†flàžyc Žšžzflí@óŞnfly@bflèîčÏ@cflŠÔflí@òÜ @flâbflÈİÛa@flŠ N @ @ @ïčmdflí @fl†flàžyc@flâbflßc@flâbflÈİÛa@ŽÉflšflíflë@ŽÝčßbflÈÛa N @ @ @ŽÝčßbflÈÛa @@ @Z @žÝŞšÐflm @N@N @Ğïèfl‘@ćâbflÈ N @ @ @Ž†flàžyc @ @ @Z @aĆŠØŽ‘ @N@N @ïčäčİžÇc@ÙčÜžšÏ@žåčß M @bĆšžíc@ – @wÜflrŽß@đõbflß@fllì×@ N @ @ @ŽÝčßbflÈÛa @@ @Z _@flŠfle@bĆ÷žîfl‘@Ž†íŠŽm@žÝflç@L@flõb½a@žÝŞšÐflm @ @ Ž†flàžyc @ @ @Z @žÝflç _@òŞîčiflŠflÇ@ñflìžèÓ@Úfl†žäčÇ @ @

(47)

@ @ @ @ @@ MTW M @ŽÝčßbflÈÛa @Z @žáflÈflã @N@N _@flæŁa@bfl玊蚞ycc @ @ Ž†flàžyc @Z @ü @N@N @flâbflÈİÛa@flÞflëbfläflmc@žæc@fl†žÈfli – @a@flõbfl‘@žæg@ M N@ @ @ @ @ @@ @@@@@@@@@@ðč…bfläŽí@ŞáŽq@ñflìžèÔÛa@ŽlflŠž’flíflë@ŽéflßbflÈ@Ž†flàžyc@ŽÞflëbfläflnflíflë@ŽÝčßbflÈÛa@ŽÒŠfl–žäflí @flÝčßbflÈÛa N @ @ @ŽÝčßbflÈÛa @Z @žáflÈflã N @ @ Ž†flàžyc @Z @Ž†íŠŽm@übflí‰@žá× _ @ @ @ŽÝčßbflÈÛa @Z @übflí‰@fl´čÈžjfl N @ @ @Ž†flàžyc @Z @Þbflí‰@òflöbčß@čêčˆflç @N@N @ïčÓbfljÛa@čİžÇc N @ @ @ŽÒŠfl–žäflíflë@flÝčßbflÈÛa@ŽŠØž’flíflë@čpübflíğŠÛa@ïčÓbfli@Ž†flàžyc@ŽˆŽdflí N @ @ @ @

Žkí‰ž†ŞnÛa

Žč…bŞÛa@

@ @

ñfl†čÇbÔÛa

òŞíìžzŞäÛa@

Z@

@ @

@òÜčržßþa

Z

@ @

µŞëþa@òÜflà¦a @ @ @ òflîčãbŞrÛa@òÜflà¦a @ @ @ òflrčÛbŞrÛa@òÜflà¦a @ @ @flÝflfl… @@@@@@ @Ž†flàžyc @ flÖŽ†žäÐÛa @ @ @ @Žâğ†ÔŽí @@@@@@ @ŽÖŽ†žäÐÛa @ flâbflÈİÛa @ @ @ÿžßa @@@@@ òÓbİčjÛa @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ ćÝčÇbÏ@@bflß@ćÝžÈčÏ @ @@@@čéči@ćÞìŽÈÐflß@ @@@ @ ćÊ‰bflšŽß@ćÝžÈčÏ @ ÝčÇbÏ@ @@ čéči@ćÞìŽÈÐflß @ @ @@Šžßc@ŽÝžÈčÏ @ćÞìŽÈÐflß @ čéči @ @ @

(48)

@ @ @ @ @@ MTX M

@ŽžŠŞ’Ûa

Z

@ @

@J @@a @@Ýflà¦a@ïčÏ@žŠÄžã @@@@@@ž†čvflm@čòÔčibŞÛa@čtýŞrÛa@ c @@@@@@@bĆÈžîčàflu@cfl†žjflm@bflèŞã @ÝžÈčÐči @@@@şÝ×flë@L@ flŽm@Ýflà¦a@čêčˆflç@žåčß@đòÜžàŽu @òŞîčÜžÈčÏ@òÜžàŽu@óŞà N @ @ @J @@a @@@@@@@@@ž†čvflm@L@µŞëþa@čòÜflà¦a@ïčÏ@ÙčÛfl‡@fl†žÈfli@žŠÄžã c @@bflèŞã @@@@@@Şáflm@ýflàflÇ@ŽÑč–flí@ÝžÈčÐči@cfl†žjflm @ŽÝžÈčÐÛa@aflˆflç@óŞàflŽí@ÙčÛflˆčÛflë@L@ïč™b½a@ïčÏ @I @bĆîč™bflß@ýžÈčÏ N@H @ @ @J @@a @@@@@ž†čvflm@L@čòflîčãbŞrÛa@čòÜflà¦a@ïčÏ@žŠÄžã @c @@bflèŞã @@@@@@@@@@@floÓflë@şáčnflí@ýflàflÇ@ŽÑč–flí@ÝžÈčÐči@cfl†žjflm @flÝžÈčÐÛa@aflˆflç@óŞàflŽíflë@L@áÜØŞnÛa @I @bĆÇ‰bflšŽß@ýžÈčÏ N@H @ @ @J @@a @@@@@@@ž†čvflm@L@ččòflrčÛbŞrÛa@čòÜflà¦a@ïčÏ@žŠÄžã c @@bflèŞã @@@@@@@@@@@flÝflàflÇ@ŽáÜØfln½a@čéči@ŽkÜİflí@ÝžÈčÐči@cfl†žjflm ÙčÛflˆčÛflë@L@bflß@đõïfl‘ @flÝžÈčÐÛa@aflˆflç@óŞàflŽí@ @I flÝžÈčÏ @Šßc@ N@H @ @ @J @@a @@@@@ŽæìØflnflm@òflîčãbŞrÛaflë@µŞëþa@òÜflà¦a@Şæc@ž†čvflm@Ýflà¦a@čêčˆflç@ïčÏ@ôflŠžc@ñŞŠflß@žŠÄžã @@@@@@@@@@@@@@@žåčß@ÁÔÏ@ŽæìØflnflm@òflrčÛbŞrÛa@òÜflà¦a@Şæc@ž†čvflmflë@L@čéči@ÞìŽÈÐflßflë@ÝčÇbÏflë@ÝžÈčÏ@žåčß @ÝžÈčÏ @čòÜflà¦a@čêčˆflç@ïčÏ@bĆàčöafl…@ŽŠflèÄflí@ü@ŽÝčÇbÐÛaflë@L@čéči@ÞìŽÈÐflßflë N @ @ òÜčržßþa@cflŠÓa@flæŁaflë @bflèîčÏ@ÞbflÈÏþa@flÊžìflã@žåğîfliflë@òflîčmŁa@ Z @ @ Q @ – @òÏžŠŽÌÛa@Ž†flàžyc@fl|flnÏ@ N @ @ R @ – @fl†flÈž–č½a@žâ膞‚flnža@ N @ @ S @ – @flčiý½a@Ž†flàžyc@ŽÉflšflí@ N @ @ T @ – flÉfl™flë@ @òflÈčnžßþa@Ž†flàžyc@ N @ @ U @ – @flõbfl’flÈÛa@Ž†flàžyc@ŽÞflëbfläflnflí@ N @ @ V @ – @flbflnÐč½a@žˆŽ@ N @ @

@ @

(49)

@ @ @ @ @@ MTY M

@ñfl†čÇbÔÛa

Z

@ @

Q @ – @@@@@@@@@@@@@@@@@@ïčÏ@ŽéÜflàflÇ@şáčnflí@bĆÇ‰bflšŽß@žëc@ŽÝžjÓ@žåčß@ŽéÜflàflÇ@óflèflnžãa@bĆîč™bflß@ŽæìØflí@ŽÝžÈčÐÛa@ Ûa@ŽêbfläžÈflß@Šžßc@flÝžÈčÏ@žëc@ÞbfljÔčnžüa@žëc@Þb§a @čkÜİ N @ @ R @ – @@@@@@@@@@@@@@flë@flÝžÈčÐÛa@flÝflÈÏ@žåflß@óÜflÇ@ĞÞafl…@ćÊìÏžŠflß@ćáža@ÝžÈčÐÛa@fl†žÈfli@ŽÉÔflí@ @@@@aflˆflç@óŞàflŽí Žážüa ýčÇbÏ@ N @ @ S @ – @@@@@@@@@@@@@@@ŽŠčnflnžflí@ÙčÛflˆ×flë@ŽÝčÇbÐÛa@flŠflnflnža@čéčÜčÇbÏ@óÜflÇ@şÞŽ†flí@bflß@ÝžÈčÐÛa@óÜflÇ@fl⪆Ôflm@afl‡g@ Šžßþa@ÝžÈčÏ@flÉflß@ŽÝčÇbÐÛa @Š×flˆ½a@č…flŠÐŽàÜÛ@ N @ @ T @ – @@@@@@@@@@@@@@@@čéžîÜflÇ@flÉÓflë@žåflß@óÜflÇ@ĞÞafl…@ćl쎖žäflß@ćáža@flÝčÇbÐÛaflë@flÝžÈčÐÛa@Žkčybfl–Ží@ž†Ó@ @čéči@flÞìŽÈÐ½a@óŞàflŽîÏ@ŽÝžÈčÐÛa N @ @ @ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

References

Related documents

from the group consisting of limestone and lime; and a protective porous shell surrounding said reactive core to form a layered structure, said shell comprising a sepa rate layer

You will see a plot come up on the screen which is the rate of ozone formation (at an altitude of 30 km). Note the shape of the curve. Under these input conditions it takes over

Seemingly oblivious to another delicious irony, Dawkins rounds off a section of his book that is replete with wildly implausible stories of ET life by cautioning his readers,

Firstly, no unique goodness of fit statistic of the regression model used in the imputation is available even for the sample of observed values of the variable, given the

As mentioned in the introduction, only one PWI study had observed increased dorsal ACC activity for categorically related picture-word stimuli (equivalent to our incongruent

An overall trend of gender inequalities is to exclude half of the population from economic opportunities, by restricting their civil liberties through restrictive norms, by

The rotation model of blended learning did not significantly impact overall academic achievement of the sixth or eighth grade groups during the first year of implementation at

Make a prediction about the text based on the title, Clothes People Wear on Holidays.. What type of clothes do you wear

ground truth rubric scores (in blue) line graph showing peak-matching.. The x-axis lists the candidate CMs, while the y-axis lies within the

differential capacitance 1C of the sensing element, deter- mines the overall closed-loop voltage gain of the amplifier stage.. Thus, the

eration of the components of the electric drive and control system, as well as with the hazards this implies, and who possess the qualifications their work Safety instructions

In addition, several “red flags” can increase the index of suspicion for secondary headache disorders: head- ache that begins suddenly, onset after age 40 years, onset of new

Assist with activities as directed by the Activity Director and in accordance with each resident's plan of care.. Be sure area to be used for activity

The mean difference in the ventilation time of patients admitted during usual care was 5.10 hours (95% CI, 9.65 to 19.84) when compared with the protocol-care condition periods..

Our preferred set of estimates suggests program effects on enrollment and attendance at program schools of 30 to 43 percentage points; scholarship recipients were also more likely

Frontier Digital Basic Bundle is a package offering available to residential customers and includes one flat-rate residential one-party service access line and the customer’s

1) Parents’ educational choices may directly affect their children’s choice to enter and complete higher education; parents’ human capital raises the marginal productivity

Firepro Tech, LLC c.jaime@fireprotechllc.com ; j.bustamante@fireprotechllc.com. Various

crack areas of the healed SHM specimens were able to attain complete recovery of the water tightness recovery, which in turn confirms the contribution of sodium silicate in

Respondent Finn is subject to disciplinary action under section 5100, subdivision (g), in conjunction with section 5076 and California Code of Regulations, title 16, section 40,

Upon acceptance of the County’s counter offered terms and conditions, a notice of the proposed sale shall be published which shall describe the property and the amount of the offer

According to Haedar Nashir in Sudibyo Markus et al (2009), the ideal Islamic society as the the prominent aim of Muhammadiyah is not only written in the preamble, but

Fig. Study design schematic representation of the procedures followed by participants. Abbreviations: CC ¼ conventional cigarette use group; THS 2.2 ¼ Tobacco Heating System 2.2