รายงานการศ กษา ฝ กอบรม ด งาน ประช ม/ส มมนา ปฏ บ ต การว จ ย และการไปปฏ บ ต งาน ในองค การระหว างประเทศ

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Full text

(1)

รายงานการศึกษา ฝึกอบรมดูงานประชุม/สัมมนาปฏิบัติการวิจัยและการไปปฏิบัติงาน

ในองค์การระหว่างประเทศ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

การเข้าร่วมประชุม “Workshop on Strategic Policies for Sustainable Urban Water Quality Management in Southeast Asia” ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2553 ณ กรุงมะนิลา ประเทศ ฟิลิปปินส์มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้ 1.1 ชื่อ/นามสกุล ผู้เข้าร่วมประชุม นายเกษม เทพหนู อายุ 40 ปี การศึกษา ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ตําแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล 6ว หน้าที่รับผิดชอบรวบรวมวิเคราะห์และรายงานการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบบําบัดนํ ้าเสีย คุณภาพนํ ้าคลองและแม่นํ ้าเจ้าพระยาและจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบําบัดนํ ้าเสีย ตลอดถึงการจัดการคุณภาพนํ ้าของกรุงเทพมหานคร

1.2 หัวข้อที่นําเสนอ Water Quality Management Policy in Bangkok metropolis by SWOT Analysis

เพื่อ O ศึกษา O ฝึกอบรม O ดูงาน

O ประชุม / สัมมนา O ปฏิบัติงานวิจัย

แหล่งทุนหลัก Asia-Pacific Network for Global Change Research (APN) และ

Gwangju Institute of Science and Technology (GIST)

ทุนสมทบเพิ่มเติม สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครจํานวน 2,700.- บาท ระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 มีกําหนด 3 วัน

ส่วนที่ 2 ข้อมูลที่นําเสนอ Water Quality Management Policy in Bangkok Metropolis by SWOT Analysis 2.1 วัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบด้านการจัดการคุณภาพนํ ้า จัดทําเครื่องมือชี ้วัดคุณภาพนํ ้าและจัดทําแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการคุณภาพนํ ้าในเขตเมืองอย่าง ยั่งยืนรวมทั้งสร้างเครือข่ายให้ประเทศในอาเซียนมีส่วนร่วมในการทําวิจัยโดยเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยจาก 4 ประเทศคือไทยเวียดนามอินโดนีเซียและกัมพูชาได้ระดมสมอง ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

(2)

2.2 เนื ้อหาของการนําเสนอผลงานในที่ประชุม

มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

Water Quality Management Policy in Bangkok Metropolis by SWOT analysis

1.

บทนําและทฤษฎีการทํา

SWOT

SWOT Analysisเป็นการจัดทําแผนยุทธ์ศาสตร์วิธีหนึ่งที่ช่วยให้องกรค์ทราบถึงสถานภาพขององค์กร ทําให้กําหนดเป้าหมายได้อย่างถูกต้องและประสบความสําเร็จโดยวิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอกดังนี ้ ปัจจัยภายในองค์กร S-Strength หมายถึงจุดแข็งองค์กรต้องประเมินจุดแข็งของตนเองเพื่อพิจารณาเงื่อนไขแห่งความสําเร็จ ขององกรค์ในมิติต่างๆเช่นสถานภาพทางการเงินบุคลากรผลผลิตเป็นต้น โดยประเมินค่าเป็นระดับ สูงสุดไปหาตํ่าสุด W-Weakness หมายถึงจุดอ่อนองค์กรต้องประเมินจุดอ่อนของตนเองเพื่อพิจารณาเงื่อนไขแห่งความ ล้มเหลวขององกรค์ในมิติต่างๆเช่นเดียวกับการประเมินจุดแข็งโดยประเมินค่าเป็นระดับสูงสุดไปหาตํ่าสุด ปัจจัยภายนอกองค์กร O-Opportunity หมายถึงโอกาสหรือสิ่งที่องค์กรได้เปรียบคู่แข่งทั้งนี ้องค์กรควรพิจารณาโอกาสในมิติของ ความดึงดูดใจและความน่าประสบความสําเร็จขององค์กร T-Threat หมายถึงอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาองค์กรซึ่งเป็นอุปสรรคต่อเป้าหมายขององค์กรทั้งนี ้ควร พิจารณาอุปสรรคในมิติของความรุนแรงและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ ้น การวิเคราะห์ SWOT จะอยู่ในสถานการณ์ 4 รูปแบบดังนี ้

สถานการณ์ที่ 1 จุดแข็ง-โอกาส (SO strategy for growth) เป็นสถานการณ์ที่พึงปรารถนาที่สุดผู้บริหาร ควรกําหนดยุทธ์เชิงรุกเพื่อดึงเอาจุดแข็งที่มีอยู่มาเสริมสร้างและปรับใช้พร้อมทั้งฉกฉวยโอกาสต่างๆที่เปิด มาหาประโยชน์อย่างเต็มที่

สถานการณ์ที่ 2 จุดแข็ง-อุปสรรค (ST strategy for stability) สถานการณ์นี ้เกิดขึ ้นจากสภาพแวดล้อมไม่ เอื ้ออํานวยต่อการดําเนินงานแต่องค์กรมีจุดแข็งหลายประการดังนั้นแทนที่จะรอจนกระทั่งสภาพแวดล้อม เปลี่ยนแปลงไปก็สามารถที่จะเลือกกลยุทธ์การแตกตัวเพื่อใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่สร้างโอกาสในระยะ ยาวด้านอื่นๆแทน

(3)

สถานการณ์ที่ 3 จุดอ่อน-โอกาส (WO strategy for stability) เป็นสถานการณ์ที่มีโอกาสเป็นข้อได้เปรียบ แต่ติดขัดตรงมีปัญหาและอุปสรรคเป็นจุดอ่อนอยู่ทางออกคือกลยุทธ์การพลิกตัวเพื่อแก้ไขจุดอ่อนภายใน ต่างๆพร้อมที่จะฉกฉวยโอกาสที่เปิดให้

สถานการณ์ที่ 4 จุดอ่อน-อุปสรรค (WT strategy for retrenchment) เป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด เนื่องจากองค์กรกําลังเผชิญกับอุปสรรคและมีจุดอ่อนภายในหลายประการดังนั้นทางเลือกที่ดีที่สุดคือ กลยุทธ์การตั้งรับหรือการป้องกันตัวเพื่อพยายามลดหรือหลีกเลี่ยงอุปสรรคต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดจนหามาตรการที่ทําให้องค์กรเกิดความสูญเสียน้อยที่สุด

2.

วิธีการทํา

SWOT

2.1 กําหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร 2.2 ระดมสมองของคนในองค์กรเพื่อค้นหาและระบุจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคขององค์กร 2.3 จับคู่ระหว่างปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกขององค์กรดังตาราง Internal Factors Strengths Weaknesses External Fa ctor s Opportunities

SO STRATEGIES FOR GROWTH WO STRATEGIES FOR STABILITY

Generate strategies here that Generate strategies here that use strengths to take take advantage of opportunity advantage of opportunities by overcoming weaknesses

Threats

ST STRATEGIES FOR STABILITY WT STRATEGIES FOR RETRENCHMENT

Generate strategies here that Generate strategies here that minimize consider strengths to avoid weaknesses and avoid threats

(4)

3.

ผลการทํา

SWOT หัวข้อ

Water Quality Management Policy in Bangkok Metropolis

วิสัยทัศน์ บูรณาการการจัดการคุณภาพนํ ้าอย่างยั่งยืน ภารกิจ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมนํ ้าเสียโดยทําการศึกษาวิเคราะห์และวิจัยปัญหานํ ้าเสีย ออกแบบก่อสร้างและควบคุมระบบบําบัดนํ ้าเสียพัฒนาระบบบําบัดนํ ้าเสียให้มีประสิทธิภาพตลอดจน ดําเนินการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพนํ ้าทิ ้งจากอาคารและควบคุมคุณภาพนํ ้าตามแหล่งนํ ้าสาธารณะ ในกรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบภายใน

จุดแข็ง 1.แผนแม่บทด้านการจัดการคุณภาพนํ ้ากําหนดให้ดําเนินการก่อสร้างระบบบําบัดนํ ้าเสียรวมของ กรุงเทพมหานครในพื ้นที่เป้าหมาย 20 โซนในปี 2563 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อมในปี 2563 3.ให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในโครงการบําบัดนํ้าเสีย จุดอ่อน 1.โครงการบําบัดนํ ้าเสียรวมขนาดใหญ่ดําเนินการได้ล่าช้าเนื่องจากได้รับผลกระทบจาก งบประมาณและการต่อต้านจากประชาชนในพื ้นที่ก่อสร้าง 2.การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบําบัดนํ ้าเสียของกรุงเทพมหานครล่าช้าและดําเนินการได้ยาก 3.การติดตามตรวจสอบและควบคุมบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกําเนิดมลพิษทางนํ ้ายังไม่มี ประสิทธิภาพ

องค์ประกอบภายนอก

โอกาส 1.รัฐบาลกลางให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหานํ ้าเสียของแม่นํ ้าเจ้าพระยาตามพระราชเสาวนีย์ ของพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 2.ประสานความร่วมมือจากสถานศึกษามหาวิทยาลัยองค์กรพัฒนาเอกชนในการให้ความ ช่วยเหลือทางด้านวิชาการและงบประมาณสนับสนุนด้านการจัดการคุณภาพนํ ้า 3. ภาคประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมข้อมูลข่าวสารเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ส่งผลให้ ประชาชนมีความตื่นตัวต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

(5)

อุปสรรค 1.นโยบายในการควบคุมและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพนํ ้าทิ ้งจากสถาน ประกอบการยังไม่ชัดเจน 2.วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองส่งผลกระทบต่อโครงการลงทุนขนาดใหญ่ 3.ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนและชุมชนในด้านการจัดการคุณภาพนํ ้า SWOT matrix SO Strategies 1.ขยายพื ้นที่บริการบัดบัดนํ ้าเสียเพื่อบําบัดนํ ้าเสีย ให้ได้มากยิ่งขึ ้น 2.เพิ่มมาตรการในการดําเนินการและพัฒนา เทคโนโลยีการบําบัดนํ ้าเสียสําหรับบ้านเรือนและ อาคารพาณิชย์ 3.ประสานการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อ อนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพนํ ้าในแม่นํ ้าเจ้าพระยา WO Strategies 1.ค้นหาแหล่งทุนในการดําเนินโครงการบําบัดนํ ้าเสีย ขนาดใหญ่ 2.การจัดเก็บค่าบําบัดนํ ้าเสียควรดําเนินการร่วมกับ การจัดเก็บค่านํ ้าประปา 3.ประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อดําเนินการ ตรวจสอบคุณภาพนํ ้าจากสถานประกอบการ ST Strategies 1.ดําเนินการติดตั้งระบบบําบัดนํ ้าเสียขนาดเล็ก ในชุมชน 2.โครงการบําบัดนํ ้าเสียต้องดําเนินการอย่างเป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อมและอาศัยการมีส่วนร่วมกับ ชุมชน 3. ต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบแบบเบ็ดเสร็จ เกี่ยวกับระบบท่อระบายนํ ้า WT Strategies 1.ปรับเปลี่ยนโซนพื ้นที่บริการบําบัดนํ้าเสีย 2.ผลักดันนโยบายการมีส่วนร่วมจากชุมชน 3.ปรับปรุงกฎหมายและโครงสร้างของหน่วยงาน ตลอดจนขอบเขตการควบคุมให้ชัดเจนของ หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดการคุณภาพนํ ้า

(6)

ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการคุณภาพนํ ้าในเขตเมืองทั้ง 4 ประเทศ ควรเข้าไปมีส่วนร่วมกับโครงการนี ้ด้วย เพราะบุคคลเหล่านี ้เป็นผู้กําหนดนโยบายขององกรค์อย่างแท้จริง และควรมีการนําผลงานจากโครงการศึกษาวิจัยนี ้ไปประยุกต์ใช้กับกับเมืองตัวอย่างที่ใช้เป็นกรณีศึกษา วิจัยทั้ง 4 เมือง ลงชื่อ... (นายเกษม เทพหนู) นักวิชาการสุขาภิบาล 6ว สํานักงานจัดการคุณภาพนํ ้าสํานักการระบายนํ ้า ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา โครงการวิจัยดังกล่าว ประกอบด้วย นักวิจัยของสถาบันการศึกษาและนักวิชาการของหน่วยงาน ท้องถิ่นจากประเทศในภูมิภาคอาเซียน 4 ประเทศ คือ ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย และกัมพูชา รวมทั้ง ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเกาหลีและญี่ปุ่น เป็นการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ด้าน การศึกษาวิจัย ตลอดจนนโยบายและการดําเนินงานด้านการจัดการคุณภาพนํ ้า อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่าย ในระดับอาเซียนอีกด้วยเพื่อก่อให้เกิดการจัดการคุณภาพนํ ้าอย่างยั่งยืน ลงชื่อ... (นายชัยนาท นิยมธูร) ผู้อํานวยการสํานักงานจัดการคุณภาพนํ ้า สํานักการระบายนํ้า

Figure

Updating...

References

Updating...

Related subjects :