Aanleg en reconstructies van het energienetwerk : een onderzoek naar het verbeteren van de afstemming tussen Essent werk en de Gemeente Enschede

80  Download (0)

Full text

(1)
(2)
(3)

Aanleg en reconstructies van het energienetwerk

Een onderzoek naar het verbeteren van de afstemming tussen Essent

werk en de Gemeente Enschede

‰Þ¿½¸»´±®±°¼®¿½¸¬ Þ»¼®·¶º-©»¬»²-½¸¿°°»² «·¬¹»ª±»®¼ ¾·¶ Û--»²¬ Ò»¬©»®µ ÞòÊò ײº®¿ Í»®ª·½»- Ѫ»®·¶--»´‰

Begeleiding

Essent Netwerk

(4)

Remco Beverdam B ac he lo ro p d r acht B e d rijf sw et en sch ap p e n

(5)

Aanleg en reconstructies van het energienetwerk

Een onderzoek naar het verbeteren van de afstemming tussen Essent Netwerk en de Gemeente Enschede

···

Managementsamenvatting

ײ ¼·¬ ±²¼»®¦±»µ-®¿°°±®¬ ©±®¼¬ »»² ¿¿²°¿µ ±²¬©·µµ»´¼ ¼·» ¬±¬ ¼±»´ ¸»»º¬ ¼» ¿º-¬»³³·²¹ ¬» ª»®¾»¬»ó ®»² ¬«--»² Û--»²¬ Ò»¬©»®µ ÞòÊò ¿º¼»´·²¹ ײº®¿ Í»®ª·½»- Ѫ»®·¶--»´ »² ¼» Ù»³»»²¬» Û²-½¸»¼» ¾·¶ ¸»¬ «·¬ª±»®»² ª¿² ®»½±²-¬®«½¬·»- »² ²·»«©» ¿¿²´»¹ ª¿² ¸»¬ »²»®¹·»²»¬©»®µò

Aanleiding

ß¿²´»·¼·²¹ ª±±® ¸»¬ ±²¼»®¦±»µ ·- ¼¿¬ ¸»¬ ³¿²¿¹»³»²¬¬»¿³ ª¿² ײº®¿ Í»®ª·½»- ¼» ¿º-¬»³³·²¹ ¦±¿´- ¼»¦» ±° ¼·¬ ³±³»²¬ °´¿¿¬-ª·²¼¬ ±²ª±´¼±»²¼» ª·²¼¬ò Ø·»®¼±±® ³±»¬ »® ª»»´ ±° µ±®¬» ¬»®³·¶² ©±®¼»² ¹»©»®µ¬ »² ¹»1³°®±ª·-»»®¼ ©±®¼»²ô ©¿¿®¼±±® ¾»·¼» ±®¹¿²·-¿¬·»- ´¿²¹- »´µ¿¿® ©»®µ»² »² -¬®¿¬»² ´¿²¹»® ±°»² ³±»¬»² ¾´·¶ª»² ¼¿² ²±±¼¦¿µ»´·¶µ ·-ò

Centrale onderzoeksvraag

Þ±ª»²-¬¿¿²¼» °®±¾´»»³±³-½¸®·¶ª·²¹ ´»·¼¬ ¬±¬ ¼» ª±´¹»²¼» ½»²¬®¿´» ±²¼»®¦±»µ-ª®¿¿¹æ

Methodiek

ѳ ¾±ª»²-¬¿¿²¼» ½»²¬®¿´» ±²¼»®¦±»µ-ª®¿¿¹ ¬» ¾»¿²¬©±±®¼»² ¦·¶² »® ·²¬»®ª·»©- ¹»¸±«¼»² ³»¬ ³»¼»©»®µ»®- ª¿² ײº®¿ Í»®ª·½»- Ѫ»®·¶--»´ »² ¼» Ù»³»»²¬» Û²-½¸»¼»ò ѱµ ¦·¶² ¾»-½¸·µ¾¿®» ¼±½«ó ³»²¬»² ±ª»® ¼» ±®¹¿²·-¿¬·»°®±½»--»² »² °®±¶»½¬»² ¹»¿²¿´§-»»®¼ò

Resultaten

Ë·¬ ¼» ·²¬»®ª·»©- »² ¿²¿´§-»- µ±³¬ ²¿¿® ª±®»² ¼¿¬ ¼» °®±¾´»³»² ¦·¶² ±²¼»® ¬» ¾®»²¹»² ·² ¬©»» °®±¾´»»³¹»¾·»¼»²æ

ײº±®³¿¬·»ó«·¬©·--»´·²¹°®±¾´»³»²ô ¼»¦» ©±®¼»² ª»®±±®¦¿¿µ¬ ¼±±®æ

o É¿²¬®±«©»² ¬«--»² ¼» ±®¹¿²·-¿¬·»-

o Û»² ¹»¾®»µ ¿¿² ¬®¿²-°¿®¿²¬·»

o Ù»¾®»µµ·¹» ø·²¬»®²»÷ ·²º±®³¿¬·»

o ײº±®³¿¬·» ·- »®¹ °»®-±±²-¿º¸¿²µ»´·¶µ

Ñ®¹¿²·-¿¬±®·-½¸» °®±¾´»³»²ô ¼»¦» ©±®¼»² ª»®±±®¦¿¿µ¬ ¼±±®æ

o Ѳ¼«·¼»´·¶µ» ª»®¿²¬©±±®¼»´·¶µ¸»¼»² ª±±® ¸»¬ °®±¶»½¬ ¿´- ¹»¸»»´

o Û»² ²·»¬ º´»¨·¾»´ °®±½»-

o Ѳ¬¾®»µ»² ª¿² »»² ´¿²¹»¬»®³·¶²°´¿²²·²¹

Aanbevelingen

Þ±ª»²¹»²±»³¼» °®±¾´»³»² µ«²²»² ³»¬ ¼» ª±´¹»²¼» ª»®¾»¬»®°«²¬»² ©±®¼»² ¿¿²¹»°¿µ¬ò Ü·¬ ·- ¬»ó ª»²- ¸»¬ ¿²¬©±±®¼ ±° ¼» ½»²¬®¿´» ±²¼»®¦±»µ-ª®¿¿¹æ

¾»·¼» ±®¹¿²·-¿¬·»- ³±»¬»² ¹»¾®«·µ ³¿µ»² ª¿² ¼·¬ -§-¬»»³ò Ø»¬ ·- ¼» ¾»¼±»´·²¹ ¼¿¬ ¿´´» ·²º±®³¿¬·» ±ª»® °®±¶»½¬»² ¸·»®±° ¹»¼»»´¼ ©±®¼¬ò Ю±ó ¾´»³»² ¦·¶² ¸·»®¼±±® »»®¼»® ¼«·¼»´·¶µ »² ·²º±®³¿¬·» ©±®¼¬ ¸·»®¼±±® ³·²¼»® °»®-±±²-¿º¸¿²µ»´·¶µ»®ò Þ»´¿²¹®·¶µ ·- ©»´ ¼¿¬ Û--»²¬ Ò»¬©»®µ ¬®¿²-°¿®¿²¬ ±ª»® ¸¿¿® ±ºº»®¬»- ©±®¼¬ò Ø»¬ -§-¬»»³ µ¿² ¸»¬ ¾»-¬» ©±®¼»² ·²¹»ª±»®¼ ¼±±® »»² °®±¶»½¬¬»¿³ ¿¿² ¬» -¬»´´»² ¼·» ¾»-¬¿¿¬ «·¬ ª»®-½¸·´´»²¼» º«²½¬·»- »² ¼»¦» ¼» ª»®»·-¬»² ª¿² ¸»¬ -§-¬»»³ ¬» ´¿¬»² ¾»°¿´»²ò

Û® ¾´·¶µ¬ ¼¿¬ »® ¾·²²»² Û--»²¬ Ò»¬©»®µ ¹»»² º«²½¬·» ª±±® ¸»¬ °®±¶»½¬ ¿´- ¹»¸»»´ ª»®¿²¬©±±®¼»´·¶µ ·-ò ܱ±® ¼» ¸«·¼·¹» °®±¶»½¬´»·¼»®- ¼» °®±¶»½¬³¿²¿¹»®- ¬» ´¿¬»² ©±®¼»² »² ¼»¦» ±° ¹»´·¶µ» ¸±±¹¬» ª¿² ¼» ¬»¿³³¿²¿¹»® ·² »»² ³¿¬®·¨-¬®«½¬««® ¬» ´¿¬»² ©»®µ»²ô µ±³¬ ¼»¦» ª»®¿²¬©±±®¼»´·¶µ¸»·¼ »® ©»´ò Ü» °®±¶»½¬³¿²¿¹»® ³±»¬ ¼» °´¿²²·²¹ ¾·¶¸±«¼»² »² ¸»¬ ½»²¬®¿´» ¿¿²-°®»»µ°«²¬ ª±±® ¼» Ù»³»»²¬» Û²-½¸»¼» ¾·¶ °®±¶»½¬»² ¦·¶²ò

(6)

Remco Beverdam B ac he lo ro p d r acht B e d rijf sw et en sch ap p e n

(7)

Aanleg en reconstructies van het energienetwerk

Een onderzoek naar het verbeteren van de afstemming tussen Essent Netwerk en de Gemeente Enschede

ª

Voorwoord

ʱ±® « ´·¹¬ ¸»¬ »·²¼®»-«´¬¿¿¬ ª¿² ¸»¬ ±²¼»®¦±»µ ¼¿¬ ·µ ¸»¾ «·¬¹»ª±»®¼ ¾·¶ Û--»²¬ Ò»¬©»®µ ײº®¿ Í»®ó ª·½»- Ѫ»®·¶--»´ ·² ¼» °»®·±¼» ³»· ¬±¬ »² ³»¬ ±µ¬±¾»® îððèò Ü·¬ ±²¼»®¦±»µ-ª»®-´¿¹ ¼·»²¬ ¿´- ¿º®±²ó ¼·²¹ ª±±® ³·¶² ¾¿½¸»´±®±°´»·¼·²¹ Þ»¼®·¶º-©»¬»²-½¸¿°°»² ¿¿² ¼» ˲·ª»®-·¬»·¬ Ì©»²¬»ò

ײ ¸»¬ ±²¼»®¦±»µ ·- ±²¼»®¦±½¸¬ ¸±» ¼» ¿º-¬»³³·²¹ ¬«--»² Û--»²¬ Ò»¬©»®µ »² ¼» Ù»³»»²¬» Û²ó -½¸»¼» ¾·¶ ®»½±²-¬®«½¬·»- »² ²·»«©» ¿¿²´»¹ ª¿² ¸»¬ »²»®¹·»²»¬©»®µ ª»®¾»¬»®¼ µ¿² ©±®¼»²ò Ø»¬ ±²ó ¼»®¦±»µ ¸»»º¬ ¿´- ¼±»´ ¼» °®±¾´»³»² ¼·» ·² ¼» ¿º¹»´±°»² ¶¿®»² ¦·¶² ±°¹»¬®»¼»²ô ¦±¿´- ¸»¬ ´¿²¹ ±°»² ³±»¬»² ´·¹¹»² ª¿² »»² -¬®¿¿¬ ±³¼¿¬ ¼» Ù»³»»²¬» Û²-½¸»¼» »² Û--»²¬ Ò»¬©»®µ ²·»¬ ª¿² »´µ¿¿®- °´¿²²»² ±° ¼» ¸±±¹¬» ©¿®»²ô ¬» ª±±®µ±³»²ò

Ø·»®¬±» ¸»¾ ·µ ±²¼»®¦±½¸¬ ¸±» ¼» °®±½»--»² »² ¼» ¾»-¬«®·²¹ ª¿² ¼»¦» °®±½»--»² »® ¾·¶ ¸»¬ «·¬ª±»ó ®»² ª¿² ¼»¦» ¬§°»² °®±¶»½¬»² «·¬ ¦·»² »² ¸±» ¼»¦» ª»®¾»¬»®¼ µ«²²»² ©±®¼»²ò ѱµ ¸»¾ ·µ ±²¼»®ó ¦±½¸¬ ¸±» ¼»¦» ª»®¾»¬»®·²¹»² ¸»¬ ¾»-¬» µ«²²»² ©±®¼»² ·²¹»ª±»®¼ò ×µ ¸±±° ¼¿¬ »® ·² ¼·¬ ±²¼»®ó ¦±»µ-ª»®-´¿¹ ±°´±--·²¹»² -¬¿¿² ¼·» µ«²²»² ¾·¶¼®¿¹»² ¼» ¾±ª»²¹»²±»³¼» °®±¾´»³»² ¬» ª»®³·²¼»ó ®»²ò

ѳ ¼·¬ ±²¼»®¦±»µ «·¬ ¬» µ«²²»² ª±»®»² ¸»¾ ·µ ³»¬ ¼·ª»®-» ³»¼»©»®µ»®- ª¿² ¦±©»´ Û--»²¬ Ò»¬©»®µ ¿´- ¼» Ù»³»»²¬» Û²-½¸»¼» ¹»-°®±µ»²ò ×µ ©·´ ¸»² ¾»¼¿²µ»² ª±±® ¼» ¬·¶¼ ¼·» ¦» ¸»¾¾»² ª®·¶¹»³¿¿µ¬ ±³ ³·¶² ª®¿¹»² ¬» ¾»¿²¬©±±®¼»²ò

Ì»²-´±¬¬» ©·´ ·µ ³·¶² ¾»¹»´»·¼»®- ª¿² ¼» ˲·ª»®-·¬»·¬ Ì©»²¬»ô ¼¸®ò Ú·--½¸»® »² ¼¸®ò Ì»®´±«©ô »² Û-ó -»²¬ Ò»¬©»®µô ¼¸®ò Ñ®³¿²±¹´« »² ¼¸®ò Ò¿«¬¿ô ¾»¼¿²µ»² ª±±® ¸«² º»»¼¾¿½µô ¿¿²¾»ª»´·²¹»² »² µ®·¬·ó -½¸» ¾´·µò

(8)

Remco Beverdam B ac he lo ro p d r acht B e d rijf sw et en sch ap p e n

(9)

Aanleg en reconstructies van het energienetwerk

Een onderzoek naar het verbeteren van de afstemming tussen Essent Netwerk en de Gemeente Enschede

ª··

Inhoud

MANAGEMENTSAMENVATTING ... III

VOORWOORD ... V

1. INLEIDING... 1

1.1 Introductie probleem ... 1

1.2 Onderzoeksvragen ... 1

ïòîòï Ý»²¬®¿´» ±²¼»®¦±»µ-ª®¿¿¹ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ï ïòîòî Ü»»´ª®¿¹»² òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò î 1.3 Typering van het onderzoek ... 3

ïòíòï ̧°»² ±²¼»®¦±»µ ª±´¹»²- Þ¿¾¾·» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò í ïòíòî ̧°»² ±²¼»®¦±»µ ª±´¹»²- ʱ®-¬³¿² òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ì 1.4 Opzet van het onderzoek en het onderzoeksverslag ... 4

2. ORGANISATIEBESCHRIJVING ESSENT N.V. EN ESSENT NETWERK B.V. ... 6

2.1 Organisatiebeschrijving Essent N.V. ... 6

2.2 Organisatiebeschrijving Essent Netwerk B.V. ... 7

îòîòï ß--»¬ Ó¿²¿¹»³»²¬ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò é îòîòî Ý«-¬±³»® λ´¿¬·±²- òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò è îòîòí ײº®¿ Í»®ª·½»- òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò è 2.3 Deelconclusie 1 ... 11

3. ESSENT NETWERK EN GEMEENTEN ... 12

3.1 Relaties tussen Essent Netwerk en gemeenten ... 12

3.2 Niveaus van contacten ... 12

íòîòï ͬ®¿¬»¹·-½¸ ²·ª»¿« òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïí íòîòî Ì¿½¬·-½¸ ²·ª»¿« òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïí íòîòí Ñ°»®¿¬·±²»»´ ²·ª»¿« òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïë 3.3 Deelconclusie 2 ... 15

4. THEORETISCH KADER ... 18

4.1 Relevante managementdisciplines ... 18

4.2 Procesmanagement ... 19

ìòîòï Ø»¬ ½±²-¬®«½¬·»°®±½»- òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïç ìòîòî ο¿µª´¿µµ»² òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò îð 4.3 Projectmanagement ... 20

ìòíòï Ü» °®±¶»½¬³¿²¿¹»® òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò îï ìòíòî ݱ³³«²·½¿¬·» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò îî ìòíòí д¿²²·²¹ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò îî 4.4 Project-portfoliomanagement ... 23

4.5 Samenvatting theoretisch kader ... 24

5. RECONSTRUCTIE- EN NIEUWE AANLEGPROJECTEN BIJ AE&I ... 25

5.1 Procesmanagement ... 25

ëòïòï Ü» ®±´´»² ·² ¸»¬ ½±²-¬®«½¬·»°®±½»- òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò îë ëòïòî Ю±½»--¬¿°°»² ·² ¸»¬ ½±²-¬®«½¬·»°®±½»- òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò îê ëòïòí ο¿µª´¿µµ»² òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò îè 5.2 Projectmanagement ... 29

(10)

Remco Beverdam B ac he lo ro p d r acht B e d rijf sw et en sch ap p e n

ª···

5.3 Project-portfoliomanagement ... 32

6. EEN RECONSTRUCTIEPROJECT: CASE MUZIEKKWARTIER ... 34

6.1 Introductie... 34

6.2 Procesmanagement ... 35

êòïòï Ü» ®±´´»² ·² ¸»¬ ½±²-¬®«½¬·»°®±½»- òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò íë êòïòî Ю±½»--¬¿°°»² ·² ¸»¬ ½±²-¬®«½¬·»°®±½»- òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò íë êòïòí ο¿µª´¿µµ»² òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò íé 6.3 Projectmanagement ... 39

êòíòï Ü» °®±¶»½¬³¿²¿¹»® òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò íç êòíòî ݱ³³«²·½¿¬·» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ìð êòíòí д¿²²·²¹ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ìð 6.4 Deelconclusie 3 ... 40

7. VERBETERPUNTEN ... 42

7.1 Aandachtspunten voor verbetering ... 42

7.2 Procesmanagementverbetering ... 42

éòîòï Ü» °®±½»--¬¿°°»² ·² ¸»¬ ½±²-¬®«½¬·»°®±½»- òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ìî éòîòî ο¿µª´¿µµ»² òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ìì 7.3 Projectmanagementverbetering ... 45

éòíòï Ü» °®±¶»½¬³¿²¿¹»® ·² ¼» ±®¹¿²·-¿¬·»-¬®«½¬««® òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ìë éòíòî ݱ³³«²·½¿¬·» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ìè éòíòí д¿²²·²¹ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ìç 7.4 Project-portfoliomanagement verbetering ... 50

éòìòï Ø»¬ ¿¿²-¬«®»² ª¿² °®±¶»½¬³¿²¿¹»®- òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ëð éòìòî Ü» ¬¿µ»² ª¿² ¼» °®±¶»½¬ó°±®¬º±´·±³¿²¿¹»® òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ëî 7.5 Deelconclusie 4 ... 53

8. INVOERING VERBETERPUNTEN ... 55

8.1 Invoering internetsysteem ... 55

8.2 Invoering projectmanager ... 56

8.3 Invoering Project-portfoliomanager ... 58

8.4 Reactie Essent Netwerk op verbeterpunten ... 58

8.5 Deelconclusie 5 ... 59

9. CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN ... 60

9.1 Conclusie ... 60

9.2 Aanbevelingen ... 60

9.2 Beperkingen van het onderzoek ... 62

LITERATUURLIJST ... 64

BIJLAGE 1: HUIDIGE ORGANISATIESTRUCTUUR ESSENT N.V. ... 65

BIJLAGE 2: NIEUWE ORGANISATIESTRUCTUUR INFRA SERVICES OVERIJSSEL ... 66

(11)

Aanleg en reconstructies van het energienetwerk

Een onderzoek naar het verbeteren van de afstemming tussen Essent Netwerk en de Gemeente Enschede

ï

1.

Inleiding

In dit eerste hoofdstuk wordt begonnen met de introductie van het probleem. Vervol-gens worden de centrale onderzoeksvraag en de deelvragen geformuleerd. Ook wordt het onderzoek getypeerd. Het hoofdstuk eindigt met het formuleren van de onder-zoeksopzet en de indeling van het vervolg van het onderzoeksverslag.

1.1 Introductie probleem

ײ ¼»¦» ¾¿½¸»´±®±°¼®¿½¸¬ ª±±® Û--»²¬ Ò»¬©»®µ ÞòÊò ¿º¼»´·²¹ ײº®¿ Í»®ª·½»- Ѫ»®·¶--»´ ©±®¼¬ »»² ¿¿²°¿µ ±²¬©·µµ»´¼ ¼·» ¬±¬ ¼±»´ ¸»»º¬ ¼» ¿º-¬»³³·²¹ ¬«--»² ¼» Ù»³»»²¬» Û²-½¸»¼» »² Û--»²¬ Ò»¬©»®µ ¬» ª»®¾»¬»®»²ò Ø·»®¾·¶ ¹¿¿¬ ¸»¬ ±³ °´¿²²»² »² «·¬ª±»®»² ª¿² ®»½±²-¬®«½¬·»- ø¿¿²°¿--·²ó ¹»²÷ »² ²·»«©» ¿¿²´»¹ ª¿² ¸»¬ »²»®¹·»²»¬©»®µò

Ü» ¾»¸±»º¬» ±³ ¼» ¿º-¬»³³·²¹ ¬» ª»®¾»¬»®»² ·- ±²¬-¬¿¿² «·¬ ±²¬»ª®»¼»²¸»·¼ ±ª»® ¼» ¸«·¼·¹» ®»´¿ó ¬·»- ¼·» Û--»²¬ Ò»¬©»®µ ³»¬ ¼» Ù»³»»²¬» Û²-½¸»¼» ¸»»º¬ò Ø»¬ ³¿²¿¹»³»²¬ ª¿² ¼» ¿º¼»´·²¹ ײº®¿ Í»®ª·½»- Ѫ»®·¶--»´ ³»®µ¬ ¼¿¬ »® ¬» ª¿¿µ °¿- ±° µ±®¬» ¬»®³·¶² ¼«·¼»´·¶µ ·- ©¿¬ ¼» °´¿²²»² ª¿² ¼» Ù»³»»²¬» Û²-½¸»¼» ¦·¶² »² ©¿²²»»® ¼»¦» «·¬¹»ª±»®¼ ¹¿¿² ©±®¼»²ò ܱ±® ¼·¬ µ±®¬» ¬»®³·¶² ©»®µ ©±®¼»² »® ³»»® µ±-¬»² ¹»³¿¿µ¬ »² ±²¬-¬¿¿¬ »® ±²¦»µ»®¸»·¼ ±ª»® ¼» ¬» ¾»¸¿´»² ¼±»´»² »² ¾«¼¹»¬ó ¬»²ò ѱµ µ¿² Û--»²¬ Ò»¬©»®µô ¼±±® ´±¹·-¬·»µ» ¾»°»®µ·²¹»²ô ²·»¬ ¿´¬·¶¼ -²»´ ·²-°»´»² ±° »»² °®±¶»½¬ ª¿² ¼» Ù»³»»²¬» Û²-½¸»¼»ò Ʊ µ¿² ¸»¬ ¼«- ª±±®µ±³»² ¼¿¬ »²µ»´» ©»µ»² ²¿¼¿¬ »»² -¬®¿¿¬ ²·»«©» ®·±´»®·²¹ ¸»»º¬ ¹»µ®»¹»²ô Û--»²¬ Ò»¬©»®µ ±°²·»«© ¼» -¬®¿¿¬ ³±»¬ ±°»²¾®»µ»² ±³ »´»µ¬®·½·¬»·¬-µ¿ó ¾»´- ¬» ª»®²·»«©»²ò Ü·¬ °®±¾´»»³ -°»»´¬ ²·»¬ ¿´´»»² ª±±® Û--»²¬ Ò»¬©»®µô ±±µ ¼» Ù»³»»²¬» Û²ó -½¸»¼» ³±»¬ -±³- ²¿ Û--»²¬ Ò»¬©»®µ »»² -¬®¿¿¬ ±°»²¾®»µ»²ò

Ü»¦» ³¿²·»® ª¿² ©»®µ»² ¸»»º¬ ª±±® ¾»·¼» ±®¹¿²·-¿¬·»- ²¿¼»´»²ò Ì»² »»®-¬» ³±»¬»² »® »¨¬®¿ µ±-¬»² ¹»³¿¿µ¬ ©±®¼»²ô ©»´µ» ¹»¼»»´¼ ¸¿¼¼»² µ«²²»² ©±®¼»²ò Ì»² ¬©»»¼» ¦±®¹¬ ¼»¦» ©»®µ©·¶¦» ª±±® ³»»® ±ª»®´¿-¬ ª±±® ±³©±²»²¼»² »² ¸»¬ ª»®µ»»®ò Ø·»®¼±±® ´±°»² ¾»·¼» ±®¹¿²·-¿¬·»- ·³¿¹±-½¸¿¼» ±°ò

Ü·¬ °®±¾´»»³ -°»»´¬ ²·»¬ ¿´´»»² ·² ¼» Ù»³»»²¬» Û²-½¸»¼»ô ±±µ ·² ¿²¼»®» ¹»³»»²¬»² µ±³»² ¼»¦» °®±¾´»³»² ª±±®ò Ø»¬ ±²¼»®¦±»µ ®·½¸¬ ¦·½¸ »½¸¬»® ·² ¼» »»®-¬» °´¿¿¬- ±° ¼» ¿º-¬»³³·²¹ ¬«--»² Û-ó -»²¬ Ò»¬©»®µ »² ¼» Ù»³»»²¬» Û²-½¸»¼»ò Ü»¦» µ»«¦» ·- »²»®¦·¶¼- ¹»³¿¿µ¬ ±³ ¸»¬ ±²¼»®¦±»µ ¿º ¬» ¾¿µ»²»² »² ¿²¼»®¦·¶¼- ±³¼¿¬ »® ¬«--»² ¾»·¼» ±®¹¿²·-¿¬·»- ·²¬«--»² ¿´ »»² °±¹·²¹ ¬±¬ ±ª»®´»¹ ·- ±°¹»¦»¬ò Û»² ¾»´¿²¹®·¶µ ¿¿²¼¿½¸¬-°«²¬ ª±±® ¸»¬ ±²¼»®¦±»µ ·- ±³ ¼·¬ ±ª»®´»¹ ª±®³ ¬» ¹»ª»² »² ©»´ ¦± ¼¿¬ »® ª±±® ¾»·¼» ±®¹¿²·-¿¬·»- ª±±®¼»´»² ¾»¸¿¿´¼ µ«²²»² ©±®¼»²ò Ѳ¼¿²µ- ¼¿¬ ¸»¬ ±²¼»®¦±»µ ±° ¼» Ù»³»»²¬» Û²-½¸»¼» ·- ¹»®·½¸¬ ©±®¼¬ »® ®»µ»²·²¹ ¹»¸±«¼»² ³»¬ »»² »ª»²¬«»´» «·¬¾®»·¼·²¹ ²¿¿® ¿²¼»®» ¹»³»»²¬»²ò

1.2 Onderzoeksvragen

ѳ ¸»¬ ±²¼»®¦±»µ »»² ¸»´¼»®» -¬®«½¬««® ¬» ¹»ª»² ©±®¼»² »® »»² ½»²¬®¿´» ±²¼»®¦±»µ-ª®¿¿¹ »² »²ó µ»´» ¼»»´ª®¿¹»² ±°¹»-¬»´¼ò

1.2.1 Centrale onderzoeksvraag

Ü» °®±¾´»»³±³-½¸®·¶ª·²¹ ¦±¿´- ¼»¦» ·² ¼» ·²¬®±¼«½¬·» «·¬»»² ·- ¹»¦»¬ ®»-«´¬»»®¬ ·² ¼» ª±´¹»²¼» ½»²ó ¬®¿´» ±²¼»®¦±»µ-ª®¿¿¹æ

(12)

Remco Beverdam B ac he lo ro p d r acht B e d rijf sw et en sch ap p e n

î

Ó»¬ ¸»¬ ¾»¹®·° ¿º-¬»³³·²¹©±®¼¬ ·² ¸»¬ µ¿¼»® ª¿² ¼·¬ ±²¼»®¦±»µ ¼» -¿³»²©»®µ·²¹ »² ±ª»®´»¹ ¬«-ó -»² ¼» ¾»¬®±µµ»² º«²½¬·»- ¾·¶ ¼» Ù»³»»²¬» Û²-½¸»¼» »² Û--»²¬ Ò»¬©»®µ ¾»¼±»´¼ò Ü»¦» -¿³»²ó ©»®µ·²¹ ³±»¬ ¬±¬ ±ª»®»»²-¬»³³·²¹ ´»·¼»² ¾·¶ ¸»¬ ¹»¸»´» ¬®¿¶»½¬ ª¿² ·²·¬·¿¬·» ¬±¬ «·¬ª±»® ª¿² ®»½±²ó -¬®«½¬·»- »² ²·»«©» ¿¿²´»¹ ª¿² ·²º®¿-¬®«½¬««®ò

Ø»¬ ¾»¹®·° ª»®¾»¬»®»² ¼·»²¬ ¬» ©±®¼»² ¹»¦·»² ¿´- ¸»¬ ¦± ª»®¿²¼»®»² ª¿² ¼» ¿º-¬»³³·²¹ ¬«--»² ¾»·ó ¼» ±®¹¿²·-¿¬·»-ô ¼¿¬ ¼» ¬»ª®»¼»²¸»·¼ ª¿² ¼» ¾»¬®±µµ»²»² ¬±»²»»³¬ »² ¼» °®±¾´»³»² ¦±¿´- ¼»¦» ·² ¼» ª±®·¹» °¿®¿¹®¿¿º ¦·¶² ±³-½¸®»ª»² ©±®¼»² ¾»°»®µ¬ ±º ª»®³»¼»²ò

Ø»¬ ¦± ¹±»¼ ³±¹»´·¶µ ·²ª±»®»² ¾»¬»µ»²¬ ¼¿¬ ¼» ª»®¾»¬»®ª±±®-¬»´´»² ¼·» ¦·¶² ¹»¼¿¿²ô ±°»®¿¬·±²»»´ ©±®¼»² ¹»³¿¿µ¬ »² ·² »»² ·³°´»³»²¬¿¬·»°´¿² ©±®¼»² ¹»¦»¬ô Ʊ¼¿¬ ¦» ¼±±® Û--»²¬ Ò»¬©»®µ µ«²ó ²»² ©±®¼»² ¹»¾®«·µ¬ò Ü·¬ ¾»¬»µ»²¬ ¼¿¬ »® °®·±®·¬»·¬»² ³±»¬»² ©±®¼»² ¹»-¬»´¼ò ѱµ ³±»¬ »® ®»µ»ó ²·²¹ ©±®¼»² ¹»¸±«¼»² ³»¬ ¿´´» ¾»´¿²¹¸»¾¾»²¼»²ò Ø·»®³»» ©±®¼¬ ¾»®»·µ¬ ¼¿¬ ·»¼»®»»² ¸»¬ ²«¬ ª¿² ¼» ª»®¾»¬»®·²¹»² ·²¦·»¬ »² ¦·½¸ ©·´ ·²¦»¬¬»² ±³ ¼» ª»®¾»¬»®·²¹»² ·² ¬» ª±»®»²ò

1.2.2 Deelvragen

ѳ ¼»¦» ½»²¬®¿´» ±²¼»®¦±»µ-ª®¿¿¹ ¹±»¼ ¬» µ«²²»² ¾»¿²¬©±±®¼»² ·- ¸»¬ ª»®-¬¿²¼·¹ ±³ ¬» ¾»¹·²ó ²»² ¸»¬ °®±¾´»»³ ·² »»² ¿¿²¬¿´ ¼»»´ª®¿¹»² ±° ¬» -°´·¬-»²ò

ѳ ¹±»¼» «·¬-°®¿µ»² ±ª»® ª»®¾»¬»®·²¹»² ·² ¼» ¿º-¬»³³·²¹ ·- ¸»¬ ²±±¼¦¿µ»´·¶µ ¬» ©»¬»² ¸±» ¼»¦» ¿º-¬»³³·²¹ »® ²« «·¬ ¦·»¬ »² ©»´µ» ¼·ª·-·»- »² ¿º¼»´·²¹»² ª¿² Û--»²¬ Ò»¬©»®µ »® ¾»¬®±µµ»² »² ®»´»ó ª¿²¬ ¦·¶² ¾·¶ ¼»¦» ¿º-¬»³³·²¹ò Ü·¬ ®»-«´¬»»®¬ ·² ¼» ª±´¹»²¼» ¼»»´ª®¿¿¹æ

Deelvraag 1

É»´µ» ¼·ª·-·»- »² ¿º¼»´·²¹»² ª¿² Û--»²¬ Ò»¬©»®µ ¦·¶² ¾»¬®±µµ»² »² ®»´»ª¿²¬ ¾·¶ ¼» ¿º-¬»³³·²¹á

Ü¿¿®²¿¿-¬ ·- ¸»¬ ª¿² ¾»´¿²¹ ¼«·¼»´·¶µ¸»·¼ ¬» µ®·¶¹»² ±ª»® ¼» ½±²¬¿½¬»² ¼·» ¼» ¼·ª·-·»- »² ¿º¼»´·²¹»² ¼·» ·² ¼»»´ª®¿¿¹ ï ²¿¿® ª±®»² µ±³»² ±° ¼·¬ ³±³»²¬ ³»¬ ¼» Ù»³»»²¬» Û²-½¸»¼» ¸»¾¾»²ò Ø·»®³»» ±²¬-¬¿¿¬ »® »»² ±ª»®¦·½¸¬ ª¿² ½±²¬¿½¬»² ¬«--»² ¼» Ù»³»»²¬» Û²-½¸»¼» »² Û--»²¬ Ò»¬©»®µò Ü·¬ ®»ó -«´¬»»®¬ ·² ¼» ª±´¹»²¼» ¼»»´ª®¿¿¹æ

Deelvraag 2

É»´µ» ½±²¬¿½¬»² ¦·¶² »® ±° ¼·¬ ³±³»²¬ ¬«--»² Ù»³»»²¬» Û²-½¸»¼» »² Û--»²¬ Ò»¬©»®µ »² ¦·¶² ®»´»ó ª¿²¬ ª±±® ¸»¬ ±²¼»®¦±»µá

Ê¿²«·¬ ¸»¬ ±ª»®¦·½¸¬ ©¿¬ «·¬ ¼» ª±®·¹» ¼»»´ª®¿¿¹ ²¿¿® ª±®»² µ±³¬ ³±»¬ ª»®ª±´¹»²- ±²¼»®¦±½¸¬ ©±®ó ¼»² ¸±» ¼»¦» ½±²¬¿½¬»² ª±®³¹»¹»ª»² ¦·¶² ·² ¼» ¾»¼®·¶º-°®±½»--»² »² ¸±» ¼»¦» ¹»³¿²¿¹»¼ ©±®ó ¼»²ò Ê»®ª±´¹»²- µ¿² ¸·»®«·¬ ©±®¼»² ±°¹»³¿¿µ¬ ©»´µ» µ²»´°«²¬»² »® ¼±±® ¼» ¾»¬®±µµ»²»² »®ª¿®»² ©±®¼»²ò Ü·¬ ©±®¼¬ ·² ¼» ¼»®¼» ¼»»´ª®¿¿¹ ¾»¸¿²¼»´¼æ

Deelvraag 3

É»´µ» µ²»´°«²¬»² µ±³»² »® ²¿¿® ª±®»² ·² ¼» ¸«·¼·¹» ¼» ¿º-¬»³³·²¹ ¾·¶ ®»½±²-¬®«½¬·» »² ²·»«©» ¿¿²ó ´»¹°®±¶»½¬»² ¬«--»² ¼» Ù»³»»²¬» Û²-½¸»¼» »² Û--»²¬ Ò»¬©»®µ Ѫ»®·¶--»´á

Ê¿²«·¬ ¼» µ²»´°«²¬»² ¼·» ¾·¶ ¼» ª±®·¹» ¼»»´ª®¿¿¹ ²¿¿® ª±®»² ¦·¶² ¹»µ±³»² ©±®¼¬ »® ±²¼»®¦±»µ ¹»ó ¼¿¿² ²¿¿® ª»®¾»¬»®·²¹»²ò Ü·¬ ·- ¼»»´ª®¿¿¹ ìæ

Deelvraag 4

É»´µ» ª»®¾»¬»®·²¹»² ¦·¶² »® ·² ¼» ¿º-¬»³³·²¹ ¾·¶ ®»½±²-¬®«½¬·» »² ²·»«©» ¿¿²´»¹°®±¶»½¬»² ¬«--»² ¼» Ù»³»»²¬» Û²-½¸»¼» »² Û--»²¬ Ò»¬©»®µ Ѫ»®·¶--»´ ¿¿² ¬» ¾®»²¹»²á

(13)

Aanleg en reconstructies van het energienetwerk

Een onderzoek naar het verbeteren van de afstemming tussen Essent Netwerk en de Gemeente Enschede

í

©¿²²»»® ©¿¬ ¼·»²»² ¬» ¼±»² »² ¸±» ¼·¬ ¸»¬ ¾»-¬» ¿¿²¹»°¿µ¬ µ¿² ©±®¼»²ò Ü·¬ ©±®¼¬ ¹»¼¿¿² ¼±±® ¼»»´ª®¿¿¹ ë ¬» ¾»¿²¬©±±®¼»²æ

Deelvraag 5

ر» µ«²²»² ¼»¦» ª»®¾»¬»®°«²¬»² ¸»¬ ¾»-¬» ©±®¼»² ·²¹»ª±»®¼á

Ó»¬ ¼» »»®-¬» ¼®·» ¼»»´ª®¿¹»² ©±®¼¬ ¹»°®±¾»»®¼ »»² ¹±»¼ ¾»»´¼ ¬» µ®·¶¹»² ª¿² ¼» °®±¾´»³¿¬·»µò Ü» ´¿¿¬-¬» ¬©»» ¼»»´ª®¿¹»² ¼·»²»² -¿³»² »»² ¿²¬©±±®¼ ¬» ¹»ª»² ±° ¼» ½»²¬®¿´» ±²¼»®¦±»µ-ª®¿¿¹ò

1.3 Typering van het onderzoek

ѳ ¼» ª®¿¹»² ¬» µ«²²»² ¾»¿²¬©±±®¼»² ·- »»² ¹±»¼» ±²¼»®¦±»µ-¿¿²°¿µ ª¿² ¾»´¿²¹ò ܱ±® ¸»¬ ±²ó ¼»®¦±»µ ¬» ¬§°»®»² ·- ¸»¬ ³±¹»´·¶µ ±³ ³»¬ ´·¬»®¿¬««® ¿¿² ¬» ¹»ª»² ©»´µ» ±²¼»®¦±»µ-¿¿²°¿µ ª»®ó -¬¿²¼·¹ ·- ±³ ¬» ¹»¾®«·µ»² »² ©»´µ» ª±±®ó »² ²¿¼»´»² ¸·»®¿¿² ¦·¶² ª»®¾±²¼»²ò ʱ±® ¼·¬ ±²¼»®¦±»µ ©±®¼¬ »® ¹»¾®«·µ ¹»³¿¿µ¬ ª¿² ¼» ¬§°»² ±²¼»®¦±»µ ¼·» Þ¿¾¾·» »² ʱ®-¬³¿² ±²¼»®-½¸»·¼»²ò

1.3.1 Typen onderzoek volgens Babbie

Û»² ¾»´¿²¹®·¶µ» ¿«¬»«® ±° ¸»¬ ¹»¾·»¼ ª¿² -±½·¿¿´ ±²¼»®¦±»µ ·- Þ¿¾¾·»ò Ø·¶ ±²¼»®-½¸»·¼¬ ª·¶º ±²¼»®ó ¦±»µ-¬§°»²æ •Û¨°»®·³»²¬-Žô •Í«®ª»§ ®»-»¿®½¸Žô •Ï«¿´·¬¿¬·ª» º·»´¼ ®»-»¿®½¸Žô •Ë²±¾¬®«-·ª» ®»-»¿®½¸Ž »² •Ûª¿´«¿¬·±² ®»-»¿®½¸Ž øÞ¿¾¾·»ô îððì÷ò

Ü·¬ ±²¼»®¦±»µ µ¿² ·² ¸»¬ µ¿¼»® ª¿² ¾±ª»²-¬¿¿²¼» ª·¶º ¬§°»² ¸»¬ ¾»-¬» ±²¼»® ¸»¬ •Ï«¿´·¬¿¬·ª» º·»´¼ ®»-»¿®½¸Ž ©±®¼»² ¹»°´¿¿¬-¬ò Õ»²³»®µ»²¼ ¿¿² ¼·¬ ±²¼»®¦±»µ-¬§°» ·- º´»¨·¾·´·¬»·¬æ ª¿² ¬»ª±®»² -¬¿¿¬ ²±¹ ²·»¬ °®»½·»- ª¿-¬ ¸±» ¸»¬ ±²¼»®¦±»µ ª»®´±±°¬ò Û® ³±»¬ ¿¼ó¸±½ ©±®¼»² ¹»®»¿¹»»®¼ ±° ©¿¬ »® ¹»¾»«®¬ò Û® ³±»¬ ¾»¹±²²»² ©±®¼»² ³»¬ ¸»¬ ±°¾±«©»² ª¿² »»² ¾®»»¼ ¾»»´¼ô ©¿¿®²¿ »® -¬»»¼- ¼·»ó °»® ±° ¾»°¿¿´¼» ª´¿µµ»² ©±®¼¬ ·²¹»¹¿¿²ò Ü·¬ ©±®¼¬ ¹»¼¿¿² ¼±±® ¸»¬ ±²¼»®¦±»µ ·² ¼» ²¿¬««®´·¶µ» ±³¹»ª·²¹ ¬» ´¿¬»² °´¿¿¬-ª·²¼»² øÞ¿¾¾·»ô îððìô °°ò îèîóîèê÷ò

Ú´»¨·¾·´·¬»·¬ »² »»² ²¿¬««®´·¶µ» ±³¹»ª·²¹ ¦·¶² ¼» ¾»´¿²¹®·¶µ-¬» »´»³»²¬»² ª¿² ¼·¬ ¬§°» »² ¼·» °¿--»² ±±µ ¸»¬ ¾»-¬» ¾·¶ ¼·¬ ±²¼»®¦±»µò ѳ¼¿¬ ·² ¸»¬ ¾»¹·² ²±¹ ²·»¬ ¼«·¼»´·¶µ ·- ©¿¿® °®»½·»- ¼» °®±¾´»³»² ´·¹¹»² ·- ¸»¬ ª¿² ¾»´¿²¹ »»² ¾®»»¼ ¾»»´¼ ¬» ¸»¾¾»²ô ¦±¼¿¬ »® ²·»¬ -²»´ »´»³»²¬»² ©±®¼»² «·¬¹»-´±ó ¬»²ò Ò¿¿-¬ ¸»¬ ¹»¾®«·µ ³¿µ»² ª¿² ¿´¹»³»²» ¬¸»±®»¬·-½¸» ½±²½»°¬»² ±ª»® ¼» ¿¿®¼ ª¿² ¼» ©»®µó ¦¿¿³¸»¼»²ô ³±»¬»² ª»»´ ¬¸»±®»¬·-½¸» ½±²½»°¬»² ¹»µ±¦»² ©±®¼»² ¿º¸¿²µ»´·¶µ ª¿² ¼» °®±¾´»³»² ¼·» ©±®¼»² »®ª¿®»²ò

Ü» ±²¼»®¦±»µ-³»¬¸±¼»² ¼·» ³»»-¬¿´ ¾·²²»² ¼·¬ ±²¼»®¦±»µ-¬§°» ©±®¼»² ¬±»¹»°¿-¬ ¦·¶² ±¾-»®ª¿¬·» »² ¼·»°¬»ó·²¬»®ª·»©- øÞ¿¾¾·»ô îððìô °ò îçè÷ò ܱ±® ¿²¿´§-»ó»»²¸»¼»² ¬» ±¾-»®ª»®»² ·- ¸»¬ ³±¹»´·¶µ «·¬-°®¿µ»² ¬» ¼±»² ±ª»® ©¿¬ »® ¹»¾»«®¬ò Ü¿¿®¾·¶ ¹»ª»² ¼» ¼·»°¬»ó·²¬»®ª·»©- »»² °»®-±±²´·¶µ ¾»»´¼ ±ª»® ¸±» ¾»¬®±µµ»²»² ¸¿²¼»´»² »² ¼»²µ»² ±ª»® »»² ±²¼»®©»®°ò Ø»¬ ·- ¾·¶ ¼·»°¬»ó·²¬»®ª·»©- ª¿² ¾»´¿²¹ ¼¿¬ ¼» ¹»1²¬»®ª·»©¼» ª¿¿µ ¿¿² ¸»¬ ©±±®¼ ·- »² ¼¿¬ »® ¹»»² -¬®¿µ -½¸»³¿ ª¿² ª®¿¹»² ·- ±°ó ¹»-¬»´¼ò Ü¿¿®²¿¿-¬ ³±»¬ ¼» ±²¼»®¦±»µ»® º´»¨·¾»´ ®»¿¹»®»² ±° ¿²¬©±±®¼»² »² ¸»¬ ·²¬»®ª·»© ²·»¬ •-¬«®»²Ž øÞ¿¾¾·»ô îððìô °°ò îçèóíðî÷ò ѱµ ¸·»® ª¿´¬ ±° ¼¿¬ ¼» º´»¨·¾·´·¬»·¬ ª¿² ¾»´¿²¹ ·-ò

ѳ ·² ¼·¬ ±²¼»®¦±»µ »»² ¹»¼»¬¿·´´»»®¼ ¾»»´¼ ¬» µ®·¶¹»² ª¿² ¼» µ²»´°«²¬»² ©±®¼¬ »® ²¿¿-¬ ¸»¬ ¾»ó -½¸®·¶ª»² ª¿² ¸»¬ ©»®µ°®±½»- ·² ³»»® ¿´¹»³»²» ¦·² »»² -°»½·º·»µ» ½¿-» ±²¼»®¦±½¸¬ò ײ ¾»·¼» ¼»´»² ©±®¼»² »® ³»¬ ¼» ¾»´¿²¹®·¶µ-¬» ¾»¬®±µµ»²»² ¼·»°¬»ó·²¬»®ª·»©- ¹»¸±«¼»²ò ѱµ ©±®¼¬ »® ¹»¾®«·µ ¹»³¿¿µ¬ ª¿² ¾»-½¸·µ¾¿®» ¼±½«³»²¬»²ò Ñ° ¼»¦» ©·¶¦» ±²¬-¬¿¿¬ »® »»² ½±²½®»»¬ ¾»»´¼ ª¿² ©¿¬ »® -°»»´¬ò

(14)

Remco Beverdam B ac he lo ro p d r acht B e d rijf sw et en sch ap p e n

ì

¦·¶²ò Ü» °»®-±±²´·¶µ¸»·¼ ª¿² ¼» ±²¼»®¦±»µ»® »² ¼» ±²¼»®¦±»µ-±¾¶»½¬»² -°»´»² »»² ¹®±¬» ®±´ »² ¼«- µ¿² ¸»¬ ¦·¶² ¼¿¬ »»² ¿²¼»®» ±²¼»®¦±»µ»® ¬±¬ ¿²¼»®» ½±²½´«-·»- µ±³¬ øÞ¿¾¾·»ô îððìô °°ò íðéóíðè÷ò

ײ ¸»¬ ±²¼»®¦±»µ ³±»¬ ¹±»¼ ®»µ»²·²¹ ©±®¼»² ¹»¸±«¼»² ³»¬ ¸»¬ ²¿¼»»´ ª¿² ¾»¬®±«©¾¿¿®¸»·¼ò Ø»¬ ·- ³±»·´·¶µ ±³ ¼» -°»½·º·»µ» °®±¾´»³»² «·¬ °®±¶»½¬»² ¬» ¸»®´»·¼»² ²¿¿® ¼» ¿½¸¬»®´·¹¹»²¼» ±±®¦¿µ»²ò ѳ ¼·¬ ²¿¼»»´ ¬» ¾»°»®µ»² ©±®¼¬ »® ±²¼»®¦±½¸¬ ©»´µ» ¬¸»±®·» ¸»¬ ¾»-¬» ¾·¶ ¸»¬ ¬§°» °®±¾´»»³ °¿-¬ »² ª¿²«·¬ ¼»¦» ¬¸»±®·» ²¿¿® ±°´±--·²¹»² ¹»¦±½¸¬ò Ë·¬»·²¼»´·¶µ ³±»¬ ¼¿¿®¼±±® »»² ¹±»¼ ¾®«·µ¾¿®» ±°´±--·²¹ ²¿¿® ª±®»² µ±³»²ò

1.3.2 Typen onderzoek volgens Vorstman

Ø»¬ ±²¼»®¦±»µ ª·²¼¬ °´¿¿¬- ¾·²²»² »»² ¾»¼®·¶ºò ѳ ¼·» ®»¼»² ·- ¸»¬ ®»´»ª¿²¬ ±³ ¬§°»² ¾»¼®·¶º-±²ó ¼»®¦±»µ ¬» ±²¼»®-½¸»·¼»²ò Û»² ¿«¬»«® ±° ¸»¬ ¹»¾·»¼ ª¿² ¾»¼®·¶º-±²¼»®¦±»µ ·- ʱ®-¬³¿²ò Û»² ¬§°» ¾»¼®·¶º-±²¼»®¦±»µ ¼·» ʱ®-¬³¿² øïççì÷ ±²¼»®-½¸»·¼ ·- »»² •¿«¼·¬Žò Û»² ¿«¼·¬ ·- »»² •»»² ¾»±±®¼»´·²¹ ª¿² ¼» ±®¹¿²·-¿¬±®·-½¸» ¿-°»½¬»² ª¿² »»² ¾»¼®·¶ºô ©¿¿®¾·¶ ¼» ©¿¿®¹»²±³»² -·¬«¿¬·» ©±®¼¬ ª»®¹»´»ó µ»² ³»¬ »»² ±º ¿²¼»®» ²±®³Ž øʱ®-¬³¿²ô ïççìô °ò ïíè÷ò

ʱ±® ¼·¬ ±²¼»®¦±»µ ·- ¼·¬ ±±µ ª¿² ¬±»°¿--·²¹æ »® ©±®¼¬ ¹»µ»µ»² ²¿¿® ¸±» »»² -°»½·º·»µ °®±¶»½¬ ·- ª»®´±°»²ò Ü» ²±®³ ¼·» ¸·»®ª±±® ¹»¾®«·µ¬ ©±®¼¬ ·- ±º ¸»¬ °®±¶»½¬ ¾·²²»² ¼» ¬·¶¼ »² ¾·²²»² ¾«¼¹»¬ ·- ¹»¾´»ª»²ò É¿²²»»® ¼·¬ ²·»¬ ¸»¬ ¹»ª¿´ ·- ©±®¼¬ »® ¹»º±½«-¬ ±° ©»´µ» ¦¿µ»² ²·»¬ ¹·²¹»² ¦±¿´- ¸»¬ ¦±« ³±»¬»²ò Ê»®ª±´¹»²- ©±®¼¬ »® ¹»µ»µ»² ©»´µ» ±®¹¿²·-¿¬±®·-½¸» º±«¬»² ¼¿¿®ª¿² ¼» ±±®¦¿¿µ ¦·¶²ò

ʱ®-¬³¿² øïççì÷ ¦»¹¬ ¼¿¿®²¿¿-¬ ¼¿¬ ¿«¼·¬- ¹»»² ³»²·²¹»² »² ¿¿²¾»ª»´·²¹»² ³±»¬»² ¾»ª¿¬¬»²ò Ü»¦» ¾»ª¿¬ »»² µ»«¦» »² ¼» ª»®¿²¬©±±®¼»´·¶µ ±³ ¼»¦» µ»«¦» ¬» ³¿µ»² ´·¹¬ ²·»¬ ¾·¶ ¼» ±²¼»®¦±»µ»®ò Ø»¬ ®¿°°±®¬ µ¿² ©»´ ³»¬ ¿¿²¾»ª»´·²¹»² »·²¼·¹»²ô ³¿¿® ¼»¦» ³±»¬»² ²·»¬ ¿´- º»·¬»² ©±®¼»² ¹»°®»ó -»²¬»»®¼ò Ø»¬ ·- ¼«- ¾»´¿²¹®·¶µ ¸»¬ ¼±±®´·½¸¬»² »² ¸»¬ ¿¼ª·-»®»² ¹±»¼ ¬» -½¸»·¼»²ò ѱµ -¬»´¬ ʱ®-¬ó ³¿² øïççì÷ ¼¿¬ ¸»¬ ¿º²»³»² ª¿² °»®-±±²´·¶µ» ¾»¦±»µ»² ±° ¼» ©»®µ°´»µ ª¿² ¼» ³»¼»©»®µ»®- »-ó -»²¬·»»´ ·- ª±±® »»² ¹±»¼» ¼±±®´·½¸¬·²¹ò Ñ° ¼»¦» ©·¶¦» µ¿² ¸»¬ ¾»-¬» ¼» ©»®µ»´·¶µ» -·¬«¿¬·» ©±®¼»² ¾»-°®±µ»² »² ¦·¶² ¿´´» ¹»¹»ª»²- ¾·¶ ¼» ¸¿²¼ øʱ®-¬³¿²ô ïççìô °ò ïíè÷ò

Û»² ¿²¼»® °«²¬ ¼¿¬ ʱ®-¬³¿² øïççì÷ ¿¿²¼®¿¿¹¬ ·- ¸»¬ -¬®±±³±°©¿¿®¬- ©»®µ»²ò Ü·¬ ¾»¬»µ»²¬ ¼¿¬ »® ¿¿² ¸»¬ »·²¼» ª¿² ¸»¬ °®±½»- ¾»¹±²²»² ³±»¬ ©±®¼»²ò Ñ° ¼»¦» ³¿²·»® µ«²²»² ª®¿¹»² ¾±ª»²·² ¹»ó ®·½¸¬ ©±®¼»² ±° ©¿¬ ±²¼»®·² ²¿¿® ª±®»² µ©¿³ò Ú«²¼¿³»²¬»´» ¿º©·¶µ·²¹»² µ±³»² ¦± -²»´´»® ¿¿² ¸»¬ ´·½¸¬ øʱ®-¬³¿²ô ïççìô °ò ïíè÷ò

Ü·¬ ±²¼»®¦±»µ ª±´¹¬ ¾±ª»²-¬¿¿²¼» ¿¿²°¿µ ª¿² ʱ®-¬³¿² ¹®±¬»²¼»»´-ò Ø»¬ -¬®±±³±°©¿¿®¬- ©»®µ»² ©±®¼¬ »½¸¬»® ´±-¹»´¿¬»²ò Û® ©±®¼¬ ª¿²«·¬ ¸»¬ ¬±°ó¼±©² °»®-°»½¬·»º ¾»¹±²²»²ò Ù»¦·»² ¼» ª»´» º¿½¬±ó ®»² ¼·» ·² ¸»¬ °®±½»- »»² ®±´ -°»´»² ·- »®ª±±® ¹»µ±¦»² ¬» ¾»¹·²²»² ³»¬ ¸»¬ ¾»-½¸®·¶ª»² ª¿² ¼» ±®ó ¹¿²·-¿¬·» ¿´- ¹»¸»»´ »² ª¿² ¸·»®«·¬ ²¿¿® ¸»¬ ½±²½®»¬» ©»®µ°®±½»- ¬» µ·¶µ»²ò Ó»¬ ¼»¦» ³»¬¸±¼» ·- ¸»¬ °®±½»- ¼«·¼»´·¶µ»® ¬» ±³-½¸®·¶ª»²ò

1.4 Opzet van het onderzoek en het onderzoeksverslag

Ø»¬ ±²¼»®¦±»µ ©±®¼¬ô ¦±¿´- ª»®³»´¼ô ¬±°ó¼±©² ¾»¹±²²»²ò ײ ¸±±º¼-¬«µ î ©±®¼¬ ¼» ±®¹¿²·-¿¬·» »² ±³¹»ª·²¹ ª¿² Û--»²¬ ÒòÊò »² Û--»²¬ Ò»¬©»®µ ÞòÊò ¾»-½¸®»ª»²ò Ü¿¿®¾·¶ ©±®¼»² ¼» ¼·ª·-·»- »² ¿º¼»ó ´·²¹»² ¾»-½¸®»ª»² ¼·» ¾»´¿²¹ ¸»¾¾»² ¾·¶ »»² ¹±»¼ ½±²¬¿½¬ ³»¬ ¹»³»»²¬»² ±° ¸»¬ ¹»¾·»¼ ª¿² ®»ó ½±²-¬®«½¬·»- »² ²·»«©» °®±¶»½¬»²ò ©±®¼¬ ²¿ ¼·¬ ¸±±º¼-¬«µ ¾»¿²¬©±±®¼ò

(15)

Aanleg en reconstructies van het energienetwerk

Een onderzoek naar het verbeteren van de afstemming tussen Essent Netwerk en de Gemeente Enschede

ë

Ê¿²¿º ¸±±º¼-¬«µ ê ©±®¼¬ »® »»² ¾±¬¬«³ó«° °»®-°»½¬·»º ¹»ª±´¹¼ò Û® ©±®¼¬ ·² ¼·¬ ¸±±º¼-¬«µ »»² °®±ó ¶»½¬ ¾»-°®±µ»² ©¿¿®¾·¶ ©±®¼¬ ±²¼»®¦±½¸¬ ©»´µ» °®±¾´»³»² ¦·½¸ ¸»¾¾»² ª±±®¹»¼¿¿²ò Ü·¬ ©±®¼¬ ¹»ó ¼¿¿² ±³ ¼» °®±¾´»³»² ·² ¼» °®¿µ¬·¶µ ¬» ·¼»²¬·º·½»®»² »² ¼»¦» ·² ¸»¬ ¬¸»±®»¬·-½¸ µ¿¼»® ¬» °´¿¿¬-»²ò Ø·»®³»» ·- ¬» ¾»¿²¬©±±®¼»²ò

Ê»®ª±´¹»²- ©±®¼»² ·² ¸±±º¼-¬«µ é ¼» µ²»´°«²¬»² ¿¿² ¼» ¸¿²¼ ª¿² ¼» ¿¿²¼¿½¸¬-°«²¬»² ¹»¿²¿´§ó -»»®¼ »² ©±®¼»² »® ª»®¾»¬»®°«²¬»² ±°¹»-¬»´¼ò Ü·¬ ´»ª»®¬ »»² ¿²¬©±±®¼ ±° ±°ò ̱¬ -´±¬ ©±®¼¬ »® ·² ¸±±º¼-¬«µ è ¿¿²¹»¹»ª»² ±° ©»´µ» ©·¶¦» ¼»¦» ª»®¾»¬»®°«²¬»² ·²¹»ª±»®¼ ¼·»²»² ¬» ©±®ó ¼»²ò Ø·»®³»» ·- ¾»¿²¬©±±®¼ò Ê»®ª±´¹»²- ©±®¼¬ ·² ¼» ½±²½´«-·» ·² ¸±±º¼-¬«µ ç »»² ¿²¬©±±®¼ ±° ¼» ½»²¬®¿´» ±²¼»®¦±»µ-ª®¿¿¹ ¹»¹»ª»²ò ѱµ ©±®¼»² ¼» ¾»°»®µ·²¹»² ª¿² ¸»¬ ±²¼»®ó ¦±»µ ª»®³»´¼ò

ײFiguur 1 ·- ¾±ª»²¹»²±»³¼» ±°¦»¬ -¿³»²¹»ª¿¬ò ѳ¼¿¬ ¼·¬ º·¹««® ±ª»®¦·½¸¬»´·¶µ ©»»®¹»»º¬ ¸±» ¸»¬ ±²¼»®¦±»µ-ª»®-´¿¹ ·- ±°¹»¾±«©¼ô µ±³¬ ¼·¬ ¿¿² ¸»¬ ¾»¹·² ª¿² »´µ ¸±±º¼-¬«µ ¬»®«¹ò Ø·»®¾·¶ ©±®¼¬ ¿¿²¹»¹»ª»² ©¿¬ »® ·² ¸»¬ ¼»-¾»¬®»ºº»²¼» ¸±±º¼-¬«µ ¾»¸¿²¼»´¼ ¹¿¿¬ ©±®¼»²ò

Figuur 1: Opbouw onderzoeksverslag îò Ñ®¹¿²·-¿¬·»ó

¾»-½¸®·¶ª·²¹

íò ݱ²¬¿½¬»² ³»¬ ¹»³»»²¬»²

ìò ̸»±®»¬·-½¸ µ¿¼»®

ëò Ю±¶»½¬»² ·² ¼» °®¿µ¬·¶µ

êò λ½±²-¬®«½¬·»ó

°®±¶»½¬æ Ý¿-» éò Ê»®¾»¬»®°«²¬»²

èò ײª±»®·² ª»®¾»¬»®°«²¬»

¹ ²

(16)

2.

Organisatiebeschrijving Essent N.V. en Essent Netwerk B.V.

Dit hoofdstuk beschrijft de organisatie en achtergrond waar het onderzoek plaatsvindt. Omdat Essent Netwerk een onderdeel is van Essent N.V. wordt er begonnen met een beschrijving van Essent N.V. en de belangrijkste kernpunten van deze organisatie. Dit wordt ook gedaan voor Essent Netwerk B.V. aangevuld met een beschrijving van de ta-ken van de belangrijkste afdelingen.

îò Ñ®¹¿²·-¿¬·»ó ¾»-½¸®·¶ª·²¹

íò ݱ²¬¿½¬»² ³»¬ ¹»³»»²¬»²

ìò ̸»±®»¬·-½¸ µ¿¼»®

ëò Ю±¶»½¬»² ·² ¼» °®¿µ¬·¶µ

êò λ½±²-¬®«½¬·»ó °®±¶»½¬æ Ý¿-»

éò Ê»®¾»¬»®°«²¬»²

èò ײª±»®·² ª»®¾»¬»®°«²¬»

ê

¹ ²

çò ݱ²½´«-·» ú ¿¿²¾»ª»´·²¹»²

2.1 Organisatiebeschrijving Essent N.V.

Û--»²¬ ÒòÊò ·- ·² ïççç ±²¬-¬¿¿² «·¬ ¼» º«-·» ª¿² Û¼±² Ù®±»° »² ÐÒÛÓñÓ»¹¿ Ù®±«° »² ·- ±° ¼·¬ ³±³»²¬ ¿½¬·»º ·² Ò»¼»®´¿²¼ »² ·² ¼»´»² ª¿² Ü«·¬-´¿²¼ »² Þ»´¹·5ò Ø»¬ ¾»¼®·¶º ¸¿¼ ·² îððé ïîòëêè ³»¼»©»®µ»®-ò Ü» ¿¿²¼»´»² ª¿² ¸»¬ ¾»¼®·¶º ¦·¶² ·² ¸¿²¼»² ª¿² ¹»³»»²¬»² »² °®±ª·²½·»-ò

ײ îððé ³¿¿µ¬» Û--»²¬ ÒòÊò »»² ±³¦»¬ ª¿² éôí ³·´¶¿®¼ »«®± øïëû -¬·¶¹·²¹ ¬»² ±°¦·½¸¬» ª¿² îððê÷ »² ³¿¿µ¬» »»² ©·²-¬ ª¿² èíî ³·´¶±»² »«®±ô »»² -¬·¶¹·²¹ ª¿² ìïû øÛ--»²¬ ÒòÊòô îððè÷ò

Û--»²¬ ÒòÊò ·- ±° ¬» ¼»´»² ·² ª»®-½¸·´´»²¼» ¾«-·²»--«²·¬-ô ¦·» Figuur 2ò

Figuur 2: Organogram Essent N.V (Essent N.V., 2008).

Ë·¬Figuur 2 ª¿´¬ ±° ¬» ³¿µ»² ¼¿¬ Û--»²¬ ÒòÊò ¿½¬·»º ·- ·² ¼» ¹»¸»´» »²»®¹·»©¿¿®¼»µ»¬»²ô ª¿² »²»®ó ¹·»½»²¬®¿´»- ¬±¬ ¿¿² ¼» ´»ª»®·²¹ ª¿² »·²¼¹»¾®«·µ»®-ò Ø»¬ ¹¿¿¬ ¸·»®¾·¶ ±³ ª»®-½¸·´´»²¼» -±±®¬»² »²»®¹·» ¦±¿´- »´»µ¬®·½·¬»·¬ô ©¿®³¬» »² ¹¿-ò Û--»²¬ ¹»¾®«·µ¬ ª±±® »²»®¹·»±°©»µµ·²¹ éðû º±--·»´» ¾®¿²¼-¬±ºº»²ò Ü» ®»-¬»®»²¼» íðû µ±³¬ «·¬ ¼««®¦¿³» ¾®±²²»² ¦±¿´- ©·²¼ô ¦±² »² ¾·±³¿--¿ò Ó»¬ ¼»¦» íðû ·- Û--»²¬ ³¿®µ¬´»·¼»® ±° ¸»¬ ¹»¾·»¼ ª¿² ¼««®¦¿³» »²»®¹·» ·² Ò»¼»®´¿²¼ò Û--»²¬ °®±¼«ó ½»»®¬ô ¸¿²¼»´¬ô ª»®µ±±°¬ »² ¼·-¬®·¾«»»®¬ ¼»¦» ±°¹»©»µ¬» »²»®¹·» øÛ--»²¬ ÒòÊòô îððè÷ò

Û--»²¬ Ò»¬©»®µ ÞòÊò ·- ¼» ¾«-·²»--«²·¬ ¼·» ª»®¿²¬©±±®¼»´·¶µ ª±±® ¸»¬ ¿¿²´»¹¹»²ô ±²¼»®¸±«¼»² »² ¾»¸»®»² ª¿² ¼» »´»µ¬®·½·¬»·¬ô ©¿®³¬» »² ¹¿-²»¬©»®µò Ó»¬ ¼» ·²ª±»®·²¹ ª¿² ¼» »²»®¹·»©»¬ ïççè ·- -·²¼- îððì ¼» »²»®¹·»³¿®µ¬ ª®·¶¹»¹»ª»²ò Ø·»®¼±±® ¦·¶² »® ¾·¶ ¼» ´»ª»®·²¹ ª¿² »²»®¹·» ²« ¬©»» °¿®¬·¶ó »² ¾»¬®±µµ»²æ »»² ´»ª»®¿²½·»® »² »»² ²»¬¾»¸»»®¼»®ò Õ´¿²¬»² µ«²²»² ¸«² »·¹»² »²»®¹·»´»ª»®¿²½·»® µ·»¦»²ô ³¿¿® ²·»¬ ¼» ²»¬¾»¸»»®¼»®ò ײ ¸»¬ ±®¹¿²±¹®¿³ ·² Figuur 2 -¬¿¿¬ Ò»¬©»®µ ±³ ¼·» ®»¼»² ´±- ª¿² ¼» »²»®¹·»©¿¿®¼»µ»¬»²ò

(17)

Aanleg en reconstructies van het energienetwerk

Een onderzoek naar het verbeteren van de afstemming tussen Essent Netwerk en de Gemeente Enschede

é

Ü»¦» -½¸»·¼·²¹ ©±®¼¬ ·² ¼» µ±³»²¼» ¶¿®»² ª»®¼»® ¼±±®¹»ª±»®¼ò Ü·¬ ·- ¸»¬ ¹»ª±´¹ ª¿² ¼» É»¬ Ѳ¿ºó ¸¿²µ»´·¶µ Ò»¬¾»¸»»®ô ©»´µ» Û--»²¬ ª»®°´·½¸¬ Û--»²¬ Ò»¬©»®µ ÞòÊò ¿º ¬» -¬±¬»²ò Ñ° ¼·¬ ³±³»²¬ ¸»»º¬ Û--»²¬ Ò»¬©»®µ ÞòÊò ¿´ »»² »·¹»² ο¿¼ ª¿² ݱ³³·--¿®·--»² »² ·- Û--»²¬ Ò»¬©»®µ ¶«®·¼·-½¸ »² º·ó ²¿²½·»»´ ±²¿º¸¿²µ»´·¶µ ª¿² ¸»¬ ³±»¼»®¾»¼®·¶ºò Ê¿²¿º îððç ¹¿¿¬ Û--»²¬ Ò»¬©»®µ ÞòÊò ¦»´º-¬¿²¼·¹ ±°»®¿¬·±²»»´ »² ±²¼»® »»² ²·»«©» ²¿¿³ô Û²»¨·-ô ª»®¼»®ò Ì»ª»²- µ®·¶¹»² ¼¿² ¼» ±²¼»®-¬»«²»²¼» º«²½¬·»- ¼·» ²« ¾·¶ Û--»²¬ ÒòÊò ¸±®»²ô ±±µ »»² »·¹»² °´¿¿¬- ·² Û²»¨·-ò ײ îðïï ©±®¼»² ¬±¬ -´±¬ ±±µ ¼» ¿¿²¼»´»² ¹»-°´·¬-¬ò Ü» «·¬¼¿¹·²¹ ª±±® îððè ·- ±³ ¸»¬ ²·»«©» ²»¬©»®µ¾»¼®·¶º ª±®³ ¬» ¹»ª»²ò

Ò¿¿-¬ ¼» -°´·¬-·²¹ -°»´»² »® ª±±® Û--»²¬ ÒòÊò ±±µ ª»´» ³¿¿¬-½¸¿°°»´·¶µ» ±²¬©·µµ»´·²¹»²ò Ʊ ·- ¸»¬ Ó¿¿¬-½¸¿°°»´·¶µ Ê»®¿²¬©±±®¼ Ѳ¼»®²»³»² »»² ª¿² ¼» µ»®²°«²¬»² ª¿² ¸»¬ ¾»¼®·¶º ¹»©±®¼»²ò Ñ²ó ¼»® ¼» °®±¹®¿³³¿²¿¿³ л±°´»ô д¿²»¬ô Ю±º·¬ »² б©»® ¹¿¿¬ Û--»²¬ ±° ¿´´»®´»· ³¿²·»®»² ©»®µ»² ¿¿² ¸»¬ ¬»®«¹¼®·²¹»² ª¿² ÝÑî »³·--·»ô ¸»¬ -¬·³«´»®»² ª¿² ¼««®¦¿³» ±²¬©·µµ»´·²¹»²ô ¸»¬ ª»®¾»¬»ó ®»² ª¿² ¼» µ©¿´·¬»·¬ ª¿² ¿®¾»·¼ô ¸»¬ ª»®¹®±¬»² ª¿² ¼» ´»»º¾¿¿®¸»·¼ »² ª»·´·¹¸»·¼ô ¸»¬ -°±²-±®»² ª¿² ½«´¬«®»´» »² -°±®¬·»ª» ¿½¬·ª·¬»·¬»² »² ³»»®ò Ü»¦» °«²¬»² ©±®¼»² ¶¿¿®´·¶µ- ¹»½±²¬®±´»»®¼ ¼±±® »»² »¨¬»®²» °¿®¬·¶ øÛ--»²¬ ÒòÊòô îððè÷ò

Þ±ª»²-¬¿¿²¼» ±²¬©·µµ»´·²¹»² ´¿¬»² ¦·»² ¼¿¬ Û--»²¬ ÒòÊò ·² ¸»¬ ¿´¹»³»»² »² Û--»²¬ Ò»¬©»®µ ÞòÊò ·² ¸»¬ ¾·¶¦±²¼»® ±®¹¿²·-¿¬·»- ¦·¶² ¼·» ¿´ ª»»´ ª»®¿²¼»®·²¹»² ¸»»º¬ ³»»¹»³¿¿µ¬ô »² ©¿¿® ²±¹ ª»´» ª»®ó ¿²¼»®·²¹»² ©±®¼»² ¼±±®¹»ª±»®¼ò Ü·¬ ¦±®¹¬ »®ª±±® ¼¿¬ ¼» ±®¹¿²·-¿¬·»- ª±±® ¾«·¬»²-¬¿¿²¼»®- ª¿¿µ ¿´- ´±¹ »² ±²±ª»®¦·½¸¬»´·¶µ ©±®¼¬ ¹»¦·»²ò

2.2 Organisatiebeschrijving Essent Netwerk B.V.

Ø»¬ ±²¼»®¦±»µ ª·²¼¬ °´¿¿¬- ¾·²²»² ¼» ¾«-·²»--«²·¬ Û--»²¬ Ò»¬©»®µ ÞòÊò ø·² ¸»¬ ª»®ª±´¹ ¿¿²¹»¼«·¼ ¿´- Û--»²¬ Ò»¬©»®µ÷ò Û--»²¬ Ò»¬©»®µ ¬»´¬ ±²¹»ª»»® ííðð ³»¼»©»®µ»®- »² ¸»»º¬ ¦±Ž² îôë ³·´¶±»² µ´¿²¬»² ª±±® »´»µ¬®·½·¬»·¬ »² ïôè ³·´¶±»² µ´¿²¬»² ª±±® ¹¿-ò Û--»²¬ Ò»¬©»®µ ·- ¼» ²»¬¾»¸»»®¼»® ª¿² ¸»¬ »´»µ¬®·½·¬»·¬ó »² ¹¿-²»¬©»®µ ·² ¹®±¬» ¼»´»² ª¿² Ò±±®¼óô ѱ-¬ó »² Æ«·¼óÒ»¼»®´¿²¼ò

Ó»¬ ¼» -½¸»·¼·²¹ ª¿² ´»ª»®¿²½·»® »² ²»¬¾»¸»»®¼»® ¸»»º¬ ¼» ±ª»®¸»·¼ »»² ¬±»¦·½¸¬¸±«¼»® ·²¹»-¬»´¼ ¼·» ³±»¬ ¦±®¹»² ª±±® »»² »ºº»½¬·»ª» ³¿®µ¬©»®µ·²¹ò Ü·¬ ·- ¼» Û²»®¹·»µ¿³»®ô ±²¼»®¼»»´ ª¿² ¼» ÒÓ¿ò Ò¿¿-¬ ¸»¬ ¬±»¦·½¸¬ -¬»´¬ ¼»¦» ±±µ ¼» ¬¿®·»ª»² ª¿-¬ ¼·» »»² µ´¿²¬ ³±»¬ ¾»¬¿´»² ª±±® ¸»¬ ¿¿²ª®¿¹»² ª¿² »»² -¬¿²¼¿¿®¼¿¿²-´«·¬·²¹ »² ª±±® ¸»¬ ¹»¾®«·µ ª¿² ¸»¬ ²»¬©»®µò

Û--»²¬ Ò»¬©»®µ ÞòÊò ¸»»º¬ »»² -¬®«½¬««® ¼·» ·² Ú·¹««® í ·- ©»»®¹»¹»ª»²ò

Figuur 3: Organogram Essent Netwerk (Essent Netwerk B.V., 2008)

ʱ±® ¸»¬ ±²¼»®¦±»µ ¦·¶² ¼» ¼·ª·-·»- ·²¬»®»--¿²¬ ¼·» ¾»´¿²¹ ¸»¾¾»² ¾·¶ »»² ¹±»¼ ½±²¬¿½¬ ³»¬ ¹»ó ³»»²¬»² ±° ¸»¬ ¹»¾·»¼ ª¿² ®»½±²-¬®«½¬·»- »² ²·»«©» °®±¶»½¬»²ò Ü·¬ ¦·¶² ¼» ¿º¼»´·²¹»² ß--»¬ Ó¿ó ²¿¹»³»²¬ô Ý«-¬±³»® λ´¿¬·±²- »² ײº®¿ Í»®ª·½»-ò

(18)

Remco Beverdam B ac he lo ro p d r acht B e d rijf sw et en sch ap p e n

è

ß--»¬ Ó¿²¿¹»³»²¬ ·- ¼» ¿º¼»´·²¹ ¼·» ¼» ·²º®¿-¬®«½¬««® ª¿² ¹¿- »² »´»µ¬®·½·¬»·¬ ª¿² Û--»²¬ Ò»¬©»®µ ¾»¸»»®¬ò Ê¿²«·¬ ¼»¦» ª»®¿²¬©±±®¼»´·¶µ¸»·¼ ³±»¬ »® ª±±® ¹»¦±®¹¼ ©±®¼»² ¼¿¬ »® ±° ¸»¬ ¶«·-¬» ³±ó ³»²¬ ¼» ¶«·-¬» ·²ª»-¬»®·²¹»² ©±®¼»² ¹»¼¿¿²ò Ü¿¿®¾·¶ ³±»¬ ®»µ»²·²¹ ©±®¼»² ¹»¸±«¼»² ³»¬ »²»®ó ¦·¶¼- ¸»¬ ¾»¬®±«©¾¿¿® ¸±«¼»² ª¿² ¸»¬ ²»¬©»®µ »² ¿²¼»®¦·¶¼- ¸»¬ ¾»¸±«¼»² ª¿² ¼» -±´·¼» º·²¿²½·5´» °±-·¬·» ª¿² Û--»²¬ Ò»¬©»®µò Û® ³¿¹ ¼«- ²·»¬ ¬» ©»·²·¹ ¹»1²ª»-¬»»®¼ ©±®¼»² ±³¼¿¬ ¸·»®¼±±® ¼» ¾»ó ¬®±«©¾¿¿®¸»·¼ ª¿² ¸»¬ ²»¬©»®µ ·² ¹»ª¿¿® µ±³¬ô ³¿¿® »® ³±»¬ ±±µ ²·»¬ ¬» ª»»´ ©±®¼»² ¹»1²ª»-¬»»®¼ ±³¼¿¬ ¼·¬ ¼» º·²¿²½·5´» °±-·¬·» ·² ¹»ª¿¿® ¾®»²¹¬ò

ß--»¬ Ó¿²¿¹»³»²¬ ³±»¬ ¼«- µ»«¦»- ³¿µ»² ±ª»® ©¿¿® »² ©¿²²»»® »® ¹»1²ª»-¬»»®¼ ³±»¬ ©±®¼»²ò Ü»¦» µ»«¦»- ©±®¼»² ¹»³¿¿µ¬ ¿¿² ¼» ¸¿²¼ ª¿² ®·-·½±¿²¿´§-»-ò Ü·¬ ©±®¼¬ η-µ Þ¿-»¼ ß--»¬ Ó¿ó ²¿¹»³»²¬ ¹»²±»³¼ò Ø·»®¾·¶ ©±®¼¬ »® ¹»µ»µ»² ²¿¿® ¦©¿µµ» °«²¬»² ·² ¸»¬ ²»¬©»®µ »² ¼»¦» ©±®¼»² ¹»¬±»¬-¬ ¿¿² ¼» ¾»¼®·¶º-©¿¿®¼»²ò Ø·»®¼±±® ©±®¼¬ ¼«·¼»´·¶µ ·² ¸±»ª»®®» »»² ¾»¼®·¶º-©¿¿®¼» ©±®¼¬ ¿¿²¹»¬¿-¬ »² ©»´µ ®·-·½± Û--»²¬ Ò»¬©»®µ ¼¿¿®¾·¶ ´±±°¬ò Þ·¶ »»² ¬» ¸±±¹ ®·-·½± ³±»¬ »® ±²¼»®¸±«¼ ±º ª»®ª¿²¹·²¹ °´¿¿¬-ª·²¼»²ò ß´ ¼»¦» ¿¿²°¿--·²¹»² »² ²·»«©» ¿¿²´»¹ ©±®¼»² ª»®ª±´¹»²- »´µ ¶¿¿® ·² ¸»¬ ¶¿¿®±®¼»®¾±»µ ±°¹»²±³»² »² ¼±±®¹»¹»ª»² ¿¿² ײº®¿ Í»®ª·½»-ò Ì»ª»²- ©±®¼¬ ¼¿¿®¾·¶ »»² ¾«¼¹»¬ ¾»°¿¿´¼ò

Ü¿¿®²¿¿-¬ ³¿¿µ¬ ß--»¬ Ó¿²¿¹»³»²¬ ±±µ ¾«¼¹»¬ ª®·¶ ª±±® ¸»¬ «·¬¾®»·¼»² ª¿² ¸»¬ ²»¬©»®µò Û® ³±»¬ ¸·»®¾·¶ ©±®¼»² ¹»µ»µ»² ²¿¿® ±²¬©·µµ»´·²¹»² ¼·» -°»´»² ±° ¼» ³¿®µ¬ ª¿² ²·»«©¾±«©©±²·²¹»² »² ¾»¼®·¶ª»²¬»®®»·²»²ò ѱµ ª±±® ¼»¦» ²·»«©» ¿¿²´»¹ -¬»´¬ ß--»¬ Ó¿²¿¹»³»²¬ »´µ ¶¿¿® »»² ¾«¼¹»¬ ª¿-¬ò

ײ ±ª»®´»¹ ³»¬ ײº®¿ Í»®ª·½»- µ«²²»² ¸·»®¾·¶ »²µ»´» ©·¶¦·¹·²¹»² ©±®¼»² ¹»¼¿¿²ô ¦±¿´- ¸»¬ ¼±±®ó -½¸«·ª»² ª¿² ¾»°¿¿´¼» ·²ª»-¬»®·²¹»² ±³¼¿¬ ß--»¬ Ó¿²¿¹»³»²¬ ª»®©¿½¸¬ ¼¿¬ »»² ¹»³»»²¬» ±±µ ·² ¸»¬ ¹»¾·»¼ ©»®µ¦¿¿³¸»¼»² ¸»»º¬ò Ü» -¬®¿¿¬ ¸±»º¬ ¼¿² ³¿¿® »»² µ»»® ¬» ©±®¼»² ©»¹¹»¸¿¿´¼ô ©¿¿®¼±±® »® ¹»´¼ ¾»-°¿¿®¼ µ¿² ©±®¼»²ò ѱµ ¦±®¹¬ ¼·¬ ª±±® ³·²¼»® ±ª»®´¿-¬ »² ·®®·¬¿¬·»ô ©¿¬ ¾»¬»® ·- ª±±® ¸»¬ ·³¿¹± ª¿² ¼» °¿®¬·¶»²ò Ó»¬ ¼»¦» «·¬¾®»·¼·²¹»² ©±®¼¬ ®±²¼ ¸»¬ »·²¼» ª¿² ¸»¬ ¶¿¿® ¸»¬ ¶¿¿®ó ±®¼»®¾±»µ ¼»º·²·¬·»º »² ©±®¼»² ¼» ¾»²±»³¼» ¼±±® ײº®¿ Í»®ª·½»- °®±¶»½¬»² «·¬¹»ª±»®¼ò

Ø»¬ ¾»´¿²¹ ª¿² ß--»¬ Ó¿²¿¹»³»²¬ µ¿² ¸»¬ ¾»-¬ ©±®¼»² ±³-½¸®»ª»² ¿´- ¸»¬ ¦± ¹±»¼ ³±¹»´·¶µ ¾»ó ¸»»®-»² ª¿² ®·-·½±Ž- ©¿¿®¼±±® Û--»²¬ Ò»¬©»®µ ¦± ª»»´ ³±¹»´·¶µ ®»²¼»³»²¬ ±° ¼» ·²º®¿-¬®«½¬««® µ¿² ¾»¸¿´»²ò

2.2.2 Customer Relations

Ü» ¼·ª·-·» Ý«-¬±³»® λ´¿¬·±²- ·- ¼» ¼·ª·-·» ¼·» ½±²¬¿½¬ ±²¼»®¸±«¼¬ ³»¬ ¼» µ´¿²¬»² ª¿² Û--»²¬ Ò»¬ó ©»®µò Þ·¶ µ´»·²ª»®¾®«·µ µ´¿²¬»² ¹¿¿¬ ¼·¬ ª·¿ »»² Õ´¿²¬»²½»²¬®«³ ¬»®©·¶´ »® ª±±® ¹®±±¬ª»®¾®«·µ»®- ß½ó ½±«²¬³¿²¿¹»®- ¦·¶² ¿¿²¹»-¬»´¼ò Ñ° ¼·¬ ³±³»²¬ ¦·¶² ¼·¬ »® ¦»ª»² ª±±® ¼» ®»¹·± Ò±±®¼ øÚ®·»-´¿²¼ô Ù®±²·²¹»²ô Ü®»²¬¸» »² Ѫ»®·¶--»´÷ò ײ Ѫ»®·¶--»´ ¦·¶² ¬©»» ¿½½±«²¬³¿²¿¹»®- ¿½¬·»º ©»´µ» ¿´´»¾»· ¦±Ž² ¬·»² ¹»³»»²¬»² ±²¼»® ¦·½¸ ¸»¾¾»² ³»¬ ¼¿¿®·² ¼» ¹®±±¬ª»®¾®«·µ»®- ·² ¼»¦» ¹»³»»²¬»ò ѱµ ¹»³»»²¬»² ª¿´´»² ±²¼»® ¼»¦» ¹®±±¬ª»®¾®«·µ»®-ò

Ü» ¿½½±«²¬³¿²¿¹»® ·- ª»®¿²¬©±±®¼»´·¶µ ª±±® ¸»¬ ±²¼»®¸±«¼»² ª¿² ½±²¬¿½¬»² ³»¬ µ´¿²¬»²ò Ø·»®¾·¶ ¹¿¿¬ ¸»¬ ±³ ¸»¬ ¾»¿²¬©±±®¼»² ª¿² ª®¿¹»² ±ª»® ¬¿®·»ª»²ô ¸»¬ ¾»¸¿²¼»´»² ª¿² µ´¿½¸¬»² »² ±²¼»®ó -¬»«²·²¹ ±° ¸»¬ ¹»¾·»¼ ª¿² ¼» ¿¿²-´«·¬·²¹ø»²÷ò ײ °®·²½·°» ·- »»² ¿½½±«²¬³¿²¿¹»® ¼» ª¿-¬» ½±²ó ¬¿½¬°»®-±±² ª±±® »»² ¹®±±¬ª»®¾®«·µ»®ò

2.2.3 Infra Services

(19)

Aanleg en reconstructies van het energienetwerk

Een onderzoek naar het verbeteren van de afstemming tussen Essent Netwerk en de Gemeente Enschede

ç

Figuur 4: Organogram Essent Netwerk Infra Services Regio Overijssel

ײFiguur 4 ¦·¶² 77² -¬¿ºº«²½¬·» »² ¼®·» ¿º¼»´·²¹»² ¬» ±²¼»®-½¸»·¼»²ò Ü» ®»¹·±³¿²¿¹»® -¬¿¿¬ ¿¿² ¸»¬ ¸±±º¼ ª¿² ¼»¦» º«²½¬·» »² ¿º¼»´·²¹»²ò Û´µ» ¿º¼»´·²¹ ¸»»º¬ ¼¿¿®²¿¿-¬ »»² ¿º¼»´·²¹-³¿²¿¹»®ò

Programmacoördinator

Ü» º«²½¬·» °®±¹®¿³³¿½±*®¼·²¿¬±® ¸»»º¬ ¿´- ¼±»´ ¸»¬ ½±*®¼·²»®»² ª¿² °®±¶»½¬»² ª¿² ¼» ¿º¼»´·²¹»²ò Ü» º«²½¬·» ·- ¸»¬ ½»²¬®¿´» ¿¿²-°®»»µ°«²¬ ª±±® ¼» ·²¬»®²» °¿®¬·¶»²ô ª±±®²¿³»´·¶µ ß--»¬ Ó¿²¿¹»³»²¬ »² ײº®¿ Í»®ª·½»-ò Ü» º«²½¬·» ·- ¸»¬ ¾»-¬» ¬» ±³-½¸®·¶ª»² ¿´- »»² ·²¬»®²» ¿½½±«²¬³¿²¿¹»®ò

Aansluitingen

Ü»¦» ¿º¼»´·²¹ -´«·¬ µ´¿²¬»² ¿¿²ô ¿º ±º ±°²·»«© ¿¿² ±° ¸»¬ »²»®¹·»²»¬©»®µò Ø»¬ ¹¿¿¬ ¸·»®¾·¶ ±³ µ´»·ó ²» ¿¿²-´«·¬·²¹»²ò Ü·¬ °®±½»- ·- ·² ¹®±¬» ³¿¬» ¹»-¬¿²¼¿¿®¼·-»»®¼ò ß´´» µ´¿²¬»² µ«²²»² ª·¿ ¼» ©»¾-·¬» •¿¿²-´«·¬·²¹»²ò²´Ž ¸«² ¿¿²-´«·¬·²¹ ¿¿²ª®¿¹»² ª±±® ¿´´» ·²º®¿-¬®«½¬««®ò Ü»¦» ©±®¼¬ ª»®ª±´¹»²- ¼±±®ó ¹»¹»ª»² »² ¿º¹»¸¿²¼»´¼ ¼±±® »»² ¬»¿³ ·² Ø»²¹»´± ±º Æ©±´´»ò

Ó±½¸¬ »»² µ´¿²¬ »»² ¿¿²-´«·¬·²¹ ±°¦»¹¹»² ±º ©·´ ¸·¶ ±°²·»«© ©±®¼»² ¿¿²¹»-´±¬»²ô ¼¿² µ±³¬ »»² µ´¿²¬ ¾·¶ ¸»¬ ßºó ±º ¸»®¿¿²-´«·¬·²¹¬»¿³ ¬»®»½¸¬ò

Onderhoud & Storingen (O&S)

Ü»¦» ¿º¼»´·²¹ ¦±®¹¬ ª±±® ¸»¬ ¿º¸¿²¼»´»² ª¿² -¬±®·²¹»² »² ¸»¬ ±²¼»®¸±«¼ò Þ·¶ ±²¼»®¸±«¼ ¹¿¿¬ ¸»¬ ±³ µ´»·²»®» »² ®»´¿¬·»º »»²ª±«¼·¹» ª»®¾»¬»®·²¹»² ¦±¿´- ¸»¬ ª»®ª¿²¹»² ª¿² »»² ¾»°¿¿´¼ ¬§°» ¬®¿²-ó º±®³¿¬±® ·² ¸»¬ ¹»¸»´» ²»¬©»®µò Ø»¬ ¹¿¿¬ ¸·»®¾·¶ ²·»¬ ±³ ª»®ª¿²¹·²¹»² ª¿² µ¿¾»´- »² ´»·¼·²¹»² ·² -¬®¿¬»²ô ¼·¬ ¦·¶² ®»½±²-¬®«½¬·»-ò

ѱµ ¸·»® ©±®¼¬ ³»¬ ¬»¿³- ¹»©»®µ¬ô ¬©»» ª±±® ¹¿- »² ª·»® ª±±® »´»µ¬®·½·¬»·¬ô ©»´µ» ¹»´·¶µ ±ª»® Æ©±´´» »² Ø»²¹»´± ¦·¶² ª»®¼»»´¼ò Ü»¦» ¬»¿³- ¾»-¬¿¿² «·¬ ¬»¿³³¿²¿¹»®-ô ©»®µª±±®¾»®»·¼»®-ô ³±²¬»«®-ô ·²ó -°»½¬»«®- »² «·¬ª±»®¼»®-ò Ü» ¬»¿³- ¼®¿¿·»² ±³-¬»¾»«®¬ »»² -¬±®·²¹-¼·»²-¬ »² ©±®¼»² ª±±® ¸»¬ ±²ó ¼»®¸±«¼ ·²¹»¦»¬ò É¿²²»»® »® ©»·²·¹ -¬±®·²¹»² ¦·¶² ©±®¼»² ¼»¦» ¬»¿³- ¼»»´- ¾·¶ ß½½±«²¬ Û²¹·²»»ó ®·²¹ ú ײº®¿ ·²¹»¦»¬ò

Ѳ¼»®¸±«¼ ú ͬ±®·²¹»² µ®·¶¹¬ ª¿² ß--»¬ Ó¿²¿¹»³»²¬ »»² ±²¼»®¸±«¼--½¸»³¿ ¿¿²¹»®»·µ¬ »² ©»»¬ ¦±¼±»²¼» ©»´µ» °®±¶»½¬»² »® ³±»¬»² «·¬¹»ª±»®¼ò ͬ±®·²¹-³»´¼·²¹»² µ±³»² ª·¿ ¼» ½»²¬®¿´» -¬±ó ®·²¹-´·¶² ¾·²²»²ò

Afdeling Account, Engineering & Infra (AE&I)

(20)

Remco Beverdam B ac he lo ro p d r acht B e d rijf sw et en sch ap p e n

ïð

Ø»¬ ¿¿²´»¹¹»² ª¿² ¹®±±¬ª»®¾®«·µó »² ³¿¿¬©»®µ¿¿²-´«·¬·²¹»²æ Ü·¬ ¦·¶² »´»µ¬®·½·¬»·¬-¿¿²-´«·¬·²¹»² â íöèðß ±º ¹¿-¿¿²-´«·¬·²¹»² ³»¬ ³»»® ¼¿² ìð³í ¹¿-ò

Ê»®ª¿²¹·²¹»² ª¿² ¸»¬ ¾»-¬¿¿²¼» ²»¬©»®µå Ü» ª»®ª¿²¹·²¹»² ©±®¼»² ¾»°¿¿´¼ ¼±±® ß--»¬ Ó¿ó ²¿¹»³»²¬ò Þ·¶ ª»®ª¿²¹·²¹»² ¾´·¶ª»² ¼» ´»·¼·²¹»² ±° ¼»¦»´º¼» °´¿¿¬-ò

Ü·»°¬»ó·²ª»-¬»®·²¹»² ·² ¸»¬ ¾»-¬¿¿²¼» ²»¬©»®µ ø¾·¶ª±±®¾»»´¼ »»² ½¿°¿½·¬»·¬-ª»®¸±¹·²¹÷æ Ü»¦» ©±®¼»² ±±µ ¼±±® ß--»¬ Ó¿²¿¹»³»²¬ ¾»°¿¿´¼ô ©¿¿®¾·¶ ¼» ´»·¼·²¹»² ±±µ ª¿¿µ ±° ¼»¦»´º¼» °´¿¿¬- ¾´·¶ª»²ò

Ø»¬ ¿¿²´»¹¹»² ª¿² ²·»«©» ·²º®¿-¬®«½¬««® ª±±® ¾·¶ª±±®¾»»´¼ »»² ²·»«©» ©·¶µò

λ½±²-¬®«½¬·»-å ¼»¦» ©±®¼»² ¹»1²·¬·»»®¼ ª¿²«·¬ ¹»³»»²¬»² »² ³¿µ»² ª»®°´¿¿¬-·²¹ ª¿² ¸»¬ ²»¬©»®µ ²±±¼¦¿µ»´·¶µò Ø·»®¾·¶ µ«²²»² »ª»²¬«»»´ ±±µ ª»®ª¿²¹·²¹»² »² ¼·»°¬»ó·²ª»-¬»®·²¹»² ¹»ó ¼¿¿² ©±®¼»²ò

ѱµ ·² ¼»¦» ¿º¼»´·²¹ ©±®¼¬ ·² ¬»¿³- ·² ¬©»» ´±½¿¬·»- ¹»©»®µ¬ò Û® ¦·¶² ·² Ѫ»®·¶--»´ ¬©»» ß½½±«²¬ ú Û²¹·²»»® ¬»¿³- »² ¬©»» ײº®¿ ¬»¿³-ô ª¿² »´µ 77² ·² Æ©±´´» »² 77² ·² Ø»²¹»´±ò ײ Figuur 5 ·- ¼»¦» ·²¼»´·²¹ ©»»®¹»¹»ª»²ò

Figuur 5: Structuur AE&I Overijssel

ѳ¼¿¬ ¸»¬ ±²¼»®¦±»µ °´¿¿¬-ª·²¼¬ ¾·²²»² ¼» ®»¹·± Ì©»²¬» ©±®¼»² ¼» ¬»¿³- ·² Æ©±´´» ²·»¬ ª»®¼»® ·² ¸»¬ ±²¼»®¦±»µ ¾»¸¿²¼»´¼ò Ü» ·²¼»´·²¹ ª¿² ¼» ¬©»» ¬»¿³- ·² Ø»²¹»´± ·- ·² Figuur 6 ©»»®¹»¹»ª»²ò

(21)

Aanleg en reconstructies van het energienetwerk

Een onderzoek naar het verbeteren van de afstemming tussen Essent Netwerk en de Gemeente Enschede

ïï

Ѳ¼»®ß½½±«²¬ ú Û²¹·²»»®·²¹ Ø»²¹»´± ª¿´´»² ²»¬±²¬©»®°»®-ô ¿½½±«²¬ó»²¹·²»»®- »² ¬»µ»²¿¿®-ò ß½½±«²¬ó»²¹·²»»®- ±²¬©»®°»² ¿¿²-´«·¬·²¹»² ª±±® ¹®±±¬ª»®¾®«·µ»®-ô Ò»¬±²¬©»®°»®- ±²¬©»®°»² ±º °¿--»² ¸»¬ ²»¬©»®µ ª±±® ²·»«©» ¿¿²´»¹ ±º ®»½±²-¬®«½¬·»-ò Ü» ¬»µ»²¿¿®- ¦±®¹»² ª±±® ¸»¬ ¿¿²°¿--»² ª¿² ¼» °´¿²¬»µ»²·²¹»² ¿´- »»² °®±¶»½¬ ·- ¿º¹»®±²¼ò Ü» ¬»¿³³¿²¿¹»® -¬¿¿¬ ¿¿² ¸±±º¼ ª¿² ¸»¬ ¬»¿³ò

Ѳ¼»®×²º®¿ Ø»²¹»´± ª¿´´»² °®±¶»½¬´»·¼»®-ô ©»®µª±±®¾»®»·¼»®-ô ³±²¬»«®-ô «·¬ª±»®¼»®- »² ³»¼»ó ©»®µ»®- ¬»½¸²·-½¸» ¿¼³·²·-¬®¿¬·»ò ѱµ ¸·»® -¬¿¿¬ »»² ¬»¿³³¿²¿¹»® ¿¿² ¸»¬ ¸±±º¼ò Û½¸¬»®ô ¸»¬ ¬±»¦·½¸¬ ±° ¼» °®±¶»½¬»² ´·¹¬ ¾·¶ ¼» °®±¶»½¬´»·¼»®ô ¼·» ¼» °®±¶»½¬»² ·² ¼» «·¬ª±»®·²¹-º¿-» ´»·¼¬ò ر»©»´ ¸·¶ ¼» °®±¶»½¬»² ´»·¼¬ -¬¿¿¬ ¸·¶ ¸·5®¿®½¸·-½¸ ¹»¦·»² ²·»¬ ¾±ª»² ¼» ©»®µª±±®¾»®»·¼»®ô «·¬ó ª±»®¼»® »² ¬»µ»²¿¿®ò

Û® ¦·¶² ¼®·» °®±¶»½¬´»·¼»®- ¿¿²¹»-¬»´¼ ¼·» »´µ »»² »·¹»² ¹»¾·»¼ ª±±® ¸«² ®»µ»²·²¹ ²»³»²ò Ü» ¼®·» ¹»¾·»¼»² ¦·¶²æ Û²-½¸»¼» »² ±³¹»ª·²¹ô Ø»²¹»´± »² ±³¹»ª·²¹ »² Ѫ»®·¹» ¹»³»»²¬»² Ì©»²¬»ò ѱµ ¼» ©»®µª±±®¾»®»·¼»®-ô «·¬ª±»®¼»®- »² ³±²¬»«®- ¦·¶² ©»®µ¦¿¿³ ·² »»² ª¿² ¼»¦» ¼®·» ¹»¾·»¼»²ò

ѳ¼¿¬ ¼» ¿º¼»´·²¹ ßÛú× ª»®¿²¬©±±®¼»´·¶µ ·- ª±±® ¸»¬ «·¬ª±»®»² ª¿² ®»½±²-¬®«½¬·»- »² ²·»«©» ¿¿²ó ´»¹ ª·²¼¬ ¸»¬ ±²¼»®¦±»µ ¦·½¸ ª±±®²¿³»´·¶µ ·² ¼»¦» ¿º¼»´·²¹ °´¿¿¬-ò ײ ¸±±º¼-¬«µ ì ©±®¼¬ ª»®¼»® ±° ¸»¬ ©»®µ°®±½»- ª¿² ¼»¦» ¿º¼»´·²¹ »² ¼» ©»®µ©·¶¦» ª¿² ¼» ¬»¿³- ·²¹»¹¿¿²ò

2.3 Deelconclusie 1

ײ ¼·¬ ¸±±º¼-¬«µ ·- ¼» ±®¹¿²·-¿¬·» ª¿² Û--»²¬ »² Û--»²¬ Ò»¬©»®µ ¹»-½¸»¬-¬ò Ø·»®³»» µ¿² »»² ¿²¬ó ©±±®¼ ©±®¼»² ¹»¹»ª»² ±° ¼»»´ª®¿¿¹ ïæ

É»´µ» ¼·ª·-·»- »² ¿º¼»´·²¹»² ª¿² Û--»²¬ Ò»¬©»®µ ¦·¶² ¾»¬®±µµ»² »² ®»´»ª¿²¬ ¾·¶ ¼» ¿º-¬»³³·²¹á

ײBijlage 1: Huidige organisatiestructuur Essent N.V.±°pagina 65¦·¶² ¼» ·² ¼·¬ ¸±±º¼-¬«µ ¿¿² ¾±¼ ¹»µ±³»² ±®¹¿²±¹®¿³³»² ¿¿² »´µ¿¿® ¹»µ±°°»´¼ò Ø·»®«·¬ ·- ±° ¬» ³¿µ»² ©»´µ» ¼·ª·-·»- »² ¿º¼»´·²¹»² »® ª±±® ¼·¬ ±²¼»®¦±»µ ª¿² ¾»´¿²¹ ¦·¶²ò

Figure

Tabel 2: Overzicht raakvlakken bij reconstructie- en nieuwe aanlegprojecten AE&I

Tabel 2:

Overzicht raakvlakken bij reconstructie- en nieuwe aanlegprojecten AE&I p.39
Tabel 3: Overzicht raakvlakken bij project Muziekkwartier

Tabel 3:

Overzicht raakvlakken bij project Muziekkwartier p.48
Figuur 14: Constructieprocesschema van Arditi & Gunaydin (1997) toegepast op werkproces AE&I bij recon-structie- en nieuwe aanlegprojecten inclusief raakvlakken Vorstman (1994) en feedback toegepast bij het project Muziekkwartier

Figuur 14:

Constructieprocesschema van Arditi & Gunaydin (1997) toegepast op werkproces AE&I bij recon-structie- en nieuwe aanlegprojecten inclusief raakvlakken Vorstman (1994) en feedback toegepast bij het project Muziekkwartier p.48
Tabel 4: Overzicht raakvlakken bij project Muziekkwartier

Tabel 4:

Overzicht raakvlakken bij project Muziekkwartier p.55
Tabel 5: Nieuwe overlegstructuur AE&I met de Gemeente Enschede

Tabel 5:

Nieuwe overlegstructuur AE&I met de Gemeente Enschede p.64
Tabel 6: Nieuwe overlegstructuur AE&I met de Gemeente Enschede

Tabel 6:

Nieuwe overlegstructuur AE&I met de Gemeente Enschede p.72

References