GAME LEVELS Play now, play tomorrow

15  Download (0)

Full text

(1)

Luca Bellini - Luca Borsa Erika Signini

EN

IT ES PT FR PL EL RU UK RO BG DE NL AR

Family Games

basicadvanced

5-99

GAME 3

LEVELS Play now, play tomorrow anni • yearsanni • years

Gioco di cooperazione e memoria Juego de cooperaciòn y memoriaJogo cooperativo de memória Cooperative and memory game Jeu de mémoire et de coopération Gra pamieciowa i na współpraca ȆĮȚȤȞȓįȚıȣȞİȡȖĮıȓĮȢțĮȚȝȞȒȝȘȢ Игра на развитие памяти и навыков взаимодействия в группеГра для розвитку пам'яті та навичок взаємодіїCooperativă și memorie joc

Кооперация и памет игра

Play now, play tomorrow

advanced5-99basic3anni • yearsanni • years

1-45’2-410’

Play now, play tomorrow advanc

ed -99 anni • year 5 sbasic 3anni • year

s

1-4 5’

2-4 10’

video tutorialon-line

vide

ooriatut

l on-line ɂɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶ: «Ⱥɪɬɫɚɧɚ ɋ.ɩ.Ⱥ» ȼɢɚ ɋ. Ʉɚɬɟɥɥɢ 1, 22070 Ƚɪɚɧɞɚɬɟ, Ʉɨɦɨ, ɂɬɚɥɢɹɂɦɩɨɪɬɟɪ: ɈɈɈ «Ⱥɪɬɫɚɧɚ Ɋɭɫ», 125009 Ɋɨɫɫɢɹ, ɝ. Ɇɨɫɤɜɚ, Ⱦɟɝɬɹɪɧɵɣ ɩɟɪɟɭɥɨɤ, ɞ. 4, ɫɬɪ. 1, www.chicco.ru, Ɍɟɥɟɮɨɧ:

+7(495)662-30-27Ɉɫɧɨɜɧɵɟɦɚ

ɬɟɪɢɚɥɵɄɚɪɬɨɧȻɭɦɚɝɚȺȻɋɉɥɚɫɬɢɤ.ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɫɦ. ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɸɉɪɟɞɨɫɬɟɪɟɠɟɧɢɹ: ɫɦ. ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɸɍɫɥɨɜɢɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ: ɫɦ. ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɸɌɊ Ɍɋ 008/2011 "Ɉ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɢɝɪɭɲɟɤ" Ⱦɚɬɚ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ: ɭɤɚɡɚɧɚ ɧɚ ɭɩɚɤɨɜɤɟ (ɮɨɪɦɚɬ:ȽȽɇɇ), ɝɞɟ: ȽȽ-ɝɨɞ, ɇɇ- ɧɟɞɟɥɹ ɜ ɝɨɞɭɋɪɨɤ ɝɨɞɧɨɫɬɢ ɧɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ, ɋɪɨɤɫɥɭɠɛɵ 2 ɝɨɞɚ

Read the instructions carefully and keep for future reference - Leggere e conservare - Lire et conserver - Bitte die Gebrauchsanweisungen lesen und aufbewahren - Leer y conservar - Ler e conservar para futura referência - Lezen en bewaren - ∆ιαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες - Prosimy dokładnie przeczytać instrukcje i zachować je na przyszłość - Прочесть и сохранить - Okuyunuz ve saklayınız - Прочитати і зберегти - Leia e conserve - &RG0FRGHDOM

)DEEULFDWRLQ3RORQLD 0DGHLQ3RODQG )DEULTXpHQ3RORJQH )DEULFDGRHQ3RORQLD )DEULFDGRQD3ROyQLD *HSURGXFHHUGLQ3ROHQ țĮIJĮıțİȣȐȗİIJĮȚıIJȘȞȆȠȜȦȞȓĮ

:\SURGXNRZDQRZ3ROVFHɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɨɜɉɨɥɶɲɟ3RORQ\DGDUHWLOPLúWLU΍ΩϧϟϭΑϲϓϊϧ˵λɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɨɭɉɨɥɶɳɿɧɚɩɪɚɜɟɧɢɜɉɨɥɲɚIăFXWHvQ3RORQLD

Artsana S.p.A. 9LD6DOGDULQL&DWHOOL *UDQGDWH &RPR ,WDO\ ZZZFKLFFRFRP'\VWU\EXWRU$UWVDQD3RODQGVS]RR:DUV]DZDXO3RáF]\ĔVNDDLQIRSO#DUWVDQDFRP Artsana S.p.A. Via Saldarini Catelli, 1 22070 Grandate (Como) Italy www.chicco.comDystrybutor: Artsana Poland sp. z o.o.:DUV]DZDXO3RáF]\ĔVNDDinfo.pl@artsana.com

Read the instructions carefully and keep for future reference - Leggere e conservare - Lire et conserver - Bitte die Gebrauchsanweisungen lesen und aufbewahren - Leer y conservar - Ler e conservar para futura referência - Lezen en bewaren - ∆ιαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες - Prosimy dokładnie przeczytać instrukcje i zachować je na przyszłość - Прочесть и сохранить - Okuyunuz ve saklayınız - Прочитати і зберегти - Leia e conserve - Cod. 00009169000000 Mcode 57244DOM

Fabbricato in Polonia Made in Poland Fabriqué en Pologne Fabricado en Polonia Fabricado na Polónia Geproduceerd in Polen țĮIJĮıțİȣȐȗİIJĮȚıIJȘȞ

ȆȠȜȦȞȓĮ:\SURGXNRZDQRZ3ROVFHɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɨɜɉɨɥɶɲɟ3RORQ\DGDUHWLOPLúWLU΍ΩϧϟϭΑϲϓϊϧ˵λɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɨɭɉɨɥɶɳɿ

ɂɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶ: «Ⱥɪɬɫɚɧɚ ɋ.ɩ.Ⱥ» ȼɢɚ ɋ. Ʉɚɬɟɥɥɢ 1, 22070 Ƚɪɚɧɞɚɬɟ, Ʉɨɦɨ, ɂɬɚɥɢɹɂɦɩɨɪɬɟɪ: ɈɈɈ «Ⱥɪɬɫɚɧɚ Ɋɭɫ», 125009 Ɋɨɫɫɢɹ, ɝ. Ɇɨɫɤɜɚ, Ⱦɟɝɬɹɪɧɵɣ ɩɟɪɟɭɥɨɤ, ɞ. 4, ɫɬɪ. 1, www.chicco.ru, Ɍɟɥɟɮɨɧ: +7(495)662-30-27ɈɫɧɨɜɧɵɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵɄɚɪɬɨɧȻɭɦɚɝɚȺȻɋɉɥɚɫɬɢɤɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɫɦ. ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɸɉɪɟɞɨɫɬɟɪɟɠɟɧɢɹ: ɫɦ. ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɸɍɫɥɨɜɢɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ: ɫɦ. ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɸɌɊ Ɍɋ 008/2011 "Ɉ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢɝɪɭɲɟɤ" Ⱦɚɬɚ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ: ɭɤɚɡɚɧɚ ɧɚ ɭɩɚɤɨɜɤɟ (ɮɨɪɦɚɬ:ȽȽɇɇ), ɝɞɟ: ȽȽ-ɝɨɞ, ɇɇ- ɧɟɞɟɥɹ ɜ ɝɨɞɭɋɪɨɤ ɝɨɞɧɨɫɬɢ ɧɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ, ɋɪɨɤ ɫɥɭɠɛɵ 2 ɝɨɞɚ

basicadvanced

5-99

GAME 3

LEVELS Play now, play tomorrowanni • yearsanni • years

Gioco di collaborazione e strategia Juego de colaboración y estrategiaJogo de colaboração e estratégiaCollaboration and strategy game Jeu de collaboration et de stratégie Gra strategiczna wymagająca współpracyΠαιχνίδι συνεργασίας και στρατηγικής Игра для развития коммуникативных навыков и стратегического мышления

Гра для розвитку навичок взаємодії та стратегічного мислення Игра за съвместна работа и стратегияJoc de colaborare și strategie

video tutorial on-line

Play now, play tomorrow

advanced5-99basic3anni • yearsanni • years

1-45’1-410’

Play now, play tomorrow advanc

ed -99 anni • year 5 sbasic 3anni • year

s

1-4 5’

1-4 10’

Family Games basicadvanced

4-99

GAME 2

LEVELSPlay now, play tomorrow anni • yearsanni • years

Family Games

Gioco di associazione visiva e destrezzaJuego de asociación visual y destrezaJogo de associação visual e destrezaVisual association and dexterity gameJeu d'association visuelle et d'adresse

Gra skojarzeniowa i zręcznościowa Παιχνίδι οπτικών συνδυασμών και δεξιότητας Игра для развития зрительного восприятия и ловкостиГра для розвитку візуальних асоціацій та вправностіИгра за визуална асоциация и сръчностJoc de asociere vizuală și dexteritate

Artsana S.p.A. Via Saldarini Catelli, 1 22070 Grandate (Como) Italy www.chicco.comDystrybutor: Artsana Poland sp. z o.o.:DUV]DZDXO3RáF]\ĔVNDDinfo.pl@artsana.com

Read the instructions carefully and keep for future reference - Leggere e conservare - Lire et conserver - Bitte die Gebrauchsanweisungen lesen und aufbewahren - Leer y conservar - Ler e conservar para futura referência - Lezen en bewaren - ∆ιαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες - Prosimy dokładnie przeczytać instrukcje i zachować je na przyszłość - Прочесть и сохранить - Okuyunuz ve saklayınız - Прочитати і зберегти - Leia e conserve - Cod. 00009168000000 Mcode 57244DOM

Fabbricato in Polonia Made in Poland Fabriqué en Pologne Fabricado en Polonia Fabricado na Polónia Geproduceerd in Polen țĮIJĮıțİȣȐȗİIJĮȚıIJȘȞ

ȆȠȜȦȞȓĮ:\SURGXNRZDQRZ3ROVFHɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɨɜɉɨɥɶɲɟ3RORQ\DGDUHWLOPLúWLU΍ΩϧϟϭΑϲϓϊϧ˵λɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɨɭɉɨɥɶɳɿ

ɂɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶ: «Ⱥɪɬɫɚɧɚ ɋ.ɩ.Ⱥ» ȼɢɚ ɋ. Ʉɚɬɟɥɥɢ 1, 22070 Ƚɪɚɧɞɚɬɟ, Ʉɨɦɨ, ɂɬɚɥɢɹɂɦɩɨɪɬɟɪ: ɈɈɈ «Ⱥɪɬɫɚɧɚ Ɋɭɫ», 125009 Ɋɨɫɫɢɹ, ɝ. Ɇɨɫɤɜɚ, Ⱦɟɝɬɹɪɧɵɣ ɩɟɪɟɭɥɨɤ, ɞ. 4, ɫɬɪ. 1, www.chicco.ru, Ɍɟɥɟɮɨɧ: +7(495)662-30-27ɈɫɧɨɜɧɵɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵɄɚɪɬɨɧȻɭɦɚɝɚȺȻɋɉɥɚɫɬɢɤɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɫɦ. ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɸɉɪɟɞɨɫɬɟɪɟɠɟɧɢɹ: ɫɦ. ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɸɍɫɥɨɜɢɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ: ɫɦ. ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɸɌɊ Ɍɋ 008/2011 "Ɉ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢɝɪɭɲɟɤ" Ⱦɚɬɚ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ: ɭɤɚɡɚɧɚ ɧɚ ɭɩɚɤɨɜɤɟ (ɮɨɪɦɚɬ:ȽȽɇɇ), ɝɞɟ: ȽȽ-ɝɨɞ, ɇɇ- ɧɟɞɟɥɹ ɜ ɝɨɞɭɋɪɨɤ ɝɨɞɧɨɫɬɢ ɧɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ, ɋɪɨɤ ɫɥɭɠɛɵ 2 ɝɨɞɚ

Play now, play tomorrow

advanced4-99basic2anni • yearsanni • years

1-45’2-610’

Play now, play tomorrow advanc

ed -99 4anni • year sbasic 2anni • year

s

1-4 5’

2-6 10’

video tutorialon-line

basicadvanced

4-99

GAME2

LEVELS Play now, play tomorrow anni • yearsanni • years

Gioco di memoria tattile e visiva Juego de memoria táctil y visualJogo de memória tátil e visual Tactile and visual memory game Jeu de mémoire tactile et visuelle Dotykowo-wzrokowa gra pamięciowa Παιχνίδι απτικής και οπτικής μνήμης Игра для развития тактильной и визуальной памятиГра для розвитку тактильної та візуальної пам'яті Joc de memorie tactilă și vizuală

Игра за тактилна и зрителна памет Family Games

Artsana S.p.A. Via Saldarini Catelli, 1 22070 Grandate (Como) Italy www.chicco.comDystrybutor: Artsana Poland sp. z o.o.:DUV]DZDXO3RáF]\ĔVNDDinfo.pl@artsana.com

Read the instructions carefully and keep for future reference - Leggere e conservare - Lire et conserver - Bitte die Gebrauchsanweisungen lesen und aufbewahren - Leer y conservar - Ler e conservar para futura referência - Lezen en bewaren - ∆ιαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες - Prosimy dokładnie przeczytać instrukcje i zachować je na przyszłość - Прочесть и сохранить - Okuyunuz ve saklayınız - Прочитати і зберегти - Leia e conserve - Cod. 00009164000000 Mcode 57244DOM

Fabbricato in Polonia Made in Poland Fabriqué en Pologne Fabricado en Polonia Fabricado na Polónia Geproduceerd in Polen țĮIJĮıțİȣȐȗİIJĮȚıIJȘȞ

ȆȠȜȦȞȓĮ:\SURGXNRZDQRZ3ROVFHɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɨɜɉɨɥɶɲɟ3RORQ\DGDUHWLOPLúWLU΍ΩϧϟϭΑϲϓϊϧ˵λɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɨɭɉɨɥɶɳɿ

ɂɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶ: «Ⱥɪɬɫɚɧɚ ɋ.ɩ.Ⱥ» ȼɢɚ ɋ. Ʉɚɬɟɥɥɢ 1, 22070 Ƚɪɚɧɞɚɬɟ, Ʉɨɦɨ, ɂɬɚɥɢɹɂɦɩɨɪɬɟɪ: ɈɈɈ «Ⱥɪɬɫɚɧɚ Ɋɭɫ», 125009 Ɋɨɫɫɢɹ, ɝ. Ɇɨɫɤɜɚ, Ⱦɟɝɬɹɪɧɵɣ ɩɟɪɟɭɥɨɤ, ɞ. 4, ɫɬɪ. 1, www.chicco.ru, Ɍɟɥɟɮɨɧ: +7(495)662-30-27ɈɫɧɨɜɧɵɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵɄɚɪɬɨɧȻɭɦɚɝɚɉɨɥɢɩɪɨɩɢɥɟɧɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɫɦ. ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɸɉɪɟɞɨɫɬɟɪɟɠɟɧɢɹ: ɫɦ. ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɸɍɫɥɨɜɢɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ: ɫɦ. ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɸɌɊ Ɍɋ 008/2011 "Ɉ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢɝɪɭɲɟɤ" Ⱦɚɬɚ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ: ɭɤɚɡɚɧɚ ɧɚ ɭɩɚɤɨɜɤɟ (ɮɨɪɦɚɬ:ȽȽɇɇ), ɝɞɟ: ȽȽ-ɝɨɞ, ɇɇ- ɧɟɞɟɥɹ ɜ ɝɨɞɭɋɪɨɤ ɝɨɞɧɨɫɬɢ ɧɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ, ɋɪɨɤ ɫɥɭɠɛɵ 2 ɝɨɞɚ

Play now, play tomorrow

advanced4-99basic2anni • yearsanni • years

1-45’2-410’

Play now, play tomorrow advanc

ed -99 anni • year 4 sbasic 2anni • year

s

1-4 5’

2-4 10’

video tutorial on-line

Family Games

basicadvanced GAME 3

LEVELS Play now, play tomorrowanni • years5anni • years-99

Gioco di associazione di immagini e colori · Juego de asociación de colores y imágenes Jogo de cores e associação de imagens · Colours and images association game Jeu d’association de couleurs et d’images · Gra kolorów i obrazów stowarzyszenia Παιχνίδι που συνδυάζει χρώματα και εικόνες Игра на установление ассоциации с цветом и изображением Гра для розвитку пам'яті та рефлексів Culori și imagini joc de asociere Цветове и изображения асоциация игра

88X

ɂɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶ: «Ⱥɪɬɫɚɧɚ ɋ.ɩ.Ⱥ» ȼɢɚ ɋ. Ʉɚɬɟɥɥɢ 1, 22070 Ƚɪɚɧɞɚɬɟ, Ʉɨɦɨ, ɂɬɚɥɢɹɂɦɩɨɪɬɟɪ: ɈɈɈ «Ⱥɪɬɫɚɧɚ Ɋɭɫ», 125009 Ɋɨɫɫɢɹ, ɝ. Ɇɨɫɤɜɚ, Ⱦɟɝɬɹɪɧɵɣ ɩɟɪɟɭɥɨɤ, ɞ. 4, ɫɬɪ. 1, www.chicco.ru, Ɍɟɥɟɮɨɧ: +7(495)662-30-27Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɪɬɨɧȻɭɦɚɝɚ.ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɫɦ. ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɸɉɪɟɞɨɫɬɟɪɟɠɟɧɢɹ: ɫɦ. ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɸɍɫɥɨɜɢɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ: ɫɦ. ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɸɌɊ Ɍɋ 008/2011 "Ɉ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢɝɪɭɲɟɤ" Ⱦɚɬɚ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ: ɭɤɚɡɚɧɚ ɧɚ ɭɩɚɤɨɜɤɟ (ɮɨɪɦɚɬ:ȽȽɇɇ), ɝɞɟ: ȽȽ-ɝɨɞ, ɇɇ- ɧɟɞɟɥɹ ɜ ɝɨɞɭɋɪɨɤ ɝɨɞɧɨɫɬɢ ɧɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ, ɋɪɨɤ ɫɥɭɠɛɵ 2 ɝɨɞɚ

Read the instructions carefully and keep for future reference - Leggere e conservare - Lire et conserver - Bitte die Gebrauchsanweisungen lesen und aufbewahren - Leer y conservar - Ler e conservar para futura referência - Lezen en bewaren - ∆ιαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες - Prosimy dokładnie przeczytać instrukcje i zachować je na przyszłość - Прочесть и сохранить - Okuyunuz ve saklayınız - Прочитати і зберегти - Leia e conserve -

&RG0FRGHDOM

)DEEULFDWRLQ3RORQLD 0DGHLQ3RODQG )DEULTXpHQ3RORJQH )DEULFDGRHQ3RORQLD )DEULFDGRQD3ROyQLD *HSURGXFHHUGLQ3ROHQ țĮIJĮıțİȣȐȗİIJĮȚıIJȘȞȆȠȜȦȞȓĮ:\SURGXNRZDQRZ3ROVFHɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɨɜɉɨɥɶɲɟ3RORQ\DGDUHWLOPLúWLU΍ΩϧϟϭΑϲϓϊϧ˵λɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɨɭɉɨɥɶɳɿɧɚɩɪɚɜɟɧɢɜɉɨɥɲɚIăFXWHvQ3RORQLD

Artsana S.p.A. 9LD6DOGDULQL&DWHOOL *UDQGDWH &RPR ,WDO\ ZZZ

FKLFFRFRP'\VWU\EXWRU$UWVDQD

3RODQGVS]RR :

DUV]DZDXO

3RáF]\ĔVNDD LQIRSO#DUWVDQDFRP

video tutorialon-line Play now, play tomorrow

advanc

ed -99 anni • year 5 sbasic 3anni • year

s

2-4 5’

2-6 10’

Play now, play tomorrow

advanced5-99basic3anni • yearsanni • years

2-45’2-610’

Family Games line

www.chicco.com

Gioco di collaborazione e strategia Juego de colaboración y estrategia Jogo de colaboração e estratégia Collaboration and strategy game Παιχνίδι συνεργασίας και στρατηγικής

Игра для развития коммуникативных навыков и стратегического мышления Гра для розвитку навичок взаємодії та стратегічного мислення Gioco di associazione visiva e destrezza

Juego de asociación visual y destreza Jogo de associação visual e destreza Visual association and dexterity game Παιχνίδι οπτικών συνδυασμών και δεξιότητας Игра для развития зрительного восприятия и ловкости

Гра для розвитку візуальних асоціацій та вправності

Gioco di cooperazione e memoria Juego de cooperaciòn y memoria Jogo cooperativo de memória Cooperative and memory game Παιχνίδι συνεργασίας και μνήμης

Игра на развитие памяти и навыков взаимодействия в группе Гра для розвитку пам'яті та навичок взаємодії

Gioco di associazione di immagini e colori Juego de asociación de colores y imágenes Jogo de cores e associação de imagens Colours and images association game Παιχνίδι που συνδυάζει χρώματα και εικόνες

Игра на установление ассоциации с цветом и изображением Гра для розвитку пам'яті та рефлексів

Gioco di memoria tattile e visiva Juego de memoria táctil y visual Jogo de memória tátil e visual Tactile and visual memory game Παιχνίδι απτικής και οπτικής μνήμης Игра для развития тактильной и визуальной памяти

Гра для розвитку тактильної та візуальної пам'яті

basic advanced

5 -99

GAME 3

LEVELS Play now, play tomorrow

anni • years anni • years

(2)

Ми раді, що ви обрали гру «Ігрова кімната», яка належить до колекції

«Сімейні Ігри».

Ця гра допомагає вашій дитині розвивати свої здібності та водночас сприяє соціалізації; гра навчає дитину дотримуватись правил, вивчати нові принципи, вирішувати складнощі, перевіряє навички дитини навчатись від інших (дорослих та однолітків) та поступово вчить співпрацювати з ними. Крім того, це чудова можливість краще пізнати свою дитину та встановити з нею більш глибокий зв’язок під час гри.

Перш за все, розважайтесь з вашою дитиною, вивчаючи правила гри.

Подивіться на малюнки на картках та обговоріть з дитиною, що на них зображено. Покажіть дитині як працює комод та дозвольте спробувати покласти іграшки в шухлядки комоду протягом пробної гри.

Колективна гра на пам’ять за участю від 1 до 4 гравців

Необхідно вгадати найбільшу кількість місць, де було розміщено іграшки.

Ви вгадали всі місця, де були розміщені іграшки?

…Так? Молодці!

…Ні? Ви вгадали лише деякі з них? Шкода:

наступного разу будьте більш уважними.

- 1 комод - 12 іграшок

- 12 карток з іграшками

- 48 карток із взуттям – 12 для кожного кольору

UK

Елементи гри Як грати

ЦІЛЬ ГРИ – БАЗОВИЙ РІВЕНЬ Підготовка до гри

Як грати

Чи пам’ятаєте ви де іграшка?

Ви думаєте, що вона на підлозі?

Ви виграли!

Візьміть набір із 12 карток із взуттям.

Розмістіть комод на столі. Покладіть картки з іграшками навпроти та переконайтесь, що всі картки перегорнуті малюнком вниз.

Оберіть 6 карток з іграшками

(рекомендуємо по 2 кожного кольору).

Розпочинає наймолодший гравець, а потім продовжуйте за годинниковою стрілкою.

Гравець бере іграшку зі столу, показує її всім та кладе її в будь-яку шухлядку комоду малюнком вниз.

Хід переходить до наступного гравця, який буде робити такі самі дії з одним обмеженням – не дозволяється класти іграшки в ту шухлядку, яку обрав попередній учасник: якщо у попередньому раунді нижня шухлядка була зайнята, ви маєте використовувати першу зверху і так далі.

Розпочинайте з 4 іграшок та збільшуйте їх кількість у наступних іграх.

Перш за все, розважайтесь з вашою дитиною, вивчаючи правила гри.

Подивіться на малюнки на картках та обговоріть з дитиною, що на них зображено. Покажіть дитині як працює комод та дозвольте спробувати

3

Покладіть на картку з іграшкою картку із взуттям, що відповідає кольору шухлядки, де

знаходиться іграшка.

Покладіть на картку з іграшкою картку із взуттям із зображенням підлоги

Перемішайте картки з іграшками та зберіть їх у колоду.

Перегорніть першу картку.

Тепер перевірте фактичне розміщення іграшок, переглянувши кожну іграшку в шухлядках та поза ними. Якщо ви вгадали розміщення цих іграшок, залишайте картки з взуттям, якщо ні – відкладайте їх.

Всі гравці разом мають спробувати пригадати, де знайти іграшку: Вона досі на підлозі? Або вона в шухлядці? А в якій саме шухлядці?

Ми раді, що ви обрали гру «Ігрова кімната», яка належить до колекції

Іграшки, які ви не поклали в шухлядки, відкладіть на підлогу.

Ви думаєте, що вона в шухлядці?

Перегорніть всі картки, співвідносячи їх з картками з взуттям, які, на вашу думку, є вірними.

Ви вгадали всі місця, де були розміщені іграшки?

…Так? Молодці!

…Ні? Ви вгадали лише деякі з них? Шкода:

наступного разу будьте більш уважними.

Ви виграли

шухлядці

на підлозі?

Ми раді, що ви обрали гру «Ігрова кімната», яка належить до колекції

«Сімейні Ігри».

Ця гра допомагає вашій дитині розвивати свої здібності та водночас сприяє соціалізації; гра навчає дитину дотримуватись правил, вивчати нові принципи, вирішувати складнощі, перевіряє навички дитини навчатись від інших (дорослих та однолітків) та поступово вчить співпрацювати з ними. Крім того, це чудова можливість краще пізнати свою дитину та встановити з нею більш глибокий зв’язок під час гри.

Ми раді, що ви обрали гру «Ігрова кімната», яка належить до колекції

(3)

Ми раді, що ви обрали гру «Ігрова кімната», яка належить до колекції

«Сімейні Ігри».

Ця гра допомагає вашій дитині розвивати свої здібності та водночас сприяє соціалізації; гра навчає дитину дотримуватись правил, вивчати нові принципи, вирішувати складнощі, перевіряє навички дитини навчатись від інших (дорослих та однолітків) та поступово вчить співпрацювати з ними. Крім того, це чудова можливість краще пізнати свою дитину та встановити з нею більш глибокий зв’язок під час гри.

Перш за все, розважайтесь з вашою дитиною, вивчаючи правила гри.

Подивіться на малюнки на картках та обговоріть з дитиною, що на них зображено. Покажіть дитині як працює комод та дозвольте спробувати покласти іграшки в шухлядки комоду протягом пробної гри.

Колективна гра на пам’ять за участю від 1 до 4 гравців

Необхідно вгадати найбільшу кількість місць, де було розміщено іграшки.

Ви вгадали всі місця, де були розміщені іграшки?

…Так? Молодці!

…Ні? Ви вгадали лише деякі з них? Шкода:

наступного разу будьте більш уважними.

- 1 комод - 12 іграшок

- 12 карток з іграшками

- 48 карток із взуттям – 12 для кожного кольору

UK

Елементи гри Як грати

ЦІЛЬ ГРИ – БАЗОВИЙ РІВЕНЬ Підготовка до гри

Як грати

Чи пам’ятаєте ви де іграшка?

Ви думаєте, що вона на підлозі?

Ви виграли!

Візьміть набір із 12 карток із взуттям.

Розмістіть комод на столі. Покладіть картки з іграшками навпроти та переконайтесь, що всі картки перегорнуті малюнком вниз.

Оберіть 6 карток з іграшками

(рекомендуємо по 2 кожного кольору).

Розпочинає наймолодший гравець, а потім продовжуйте за годинниковою стрілкою.

Гравець бере іграшку зі столу, показує її всім та кладе її в будь-яку шухлядку комоду малюнком вниз.

Хід переходить до наступного гравця, який буде робити такі самі дії з одним обмеженням – не дозволяється класти іграшки в ту шухлядку, яку обрав попередній учасник: якщо у попередньому раунді нижня шухлядка була зайнята, ви маєте використовувати першу зверху і так далі.

Розпочинайте з 4 іграшок та збільшуйте їх кількість у наступних іграх.

Перш за все, розважайтесь з вашою дитиною, вивчаючи правила гри.

Подивіться на малюнки на картках та обговоріть з дитиною, що на них зображено. Покажіть дитині як працює комод та дозвольте спробувати

3

Покладіть на картку з іграшкою картку із взуттям, що відповідає кольору шухлядки, де

знаходиться іграшка.

Покладіть на картку з іграшкою картку із взуттям із зображенням підлоги

Перемішайте картки з іграшками та зберіть їх у колоду.

Перегорніть першу картку.

Тепер перевірте фактичне розміщення іграшок, переглянувши кожну іграшку в шухлядках та поза ними. Якщо ви вгадали розміщення цих іграшок, залишайте картки з взуттям, якщо ні – відкладайте їх.

Всі гравці разом мають спробувати пригадати, де знайти іграшку:

Вона досі на підлозі? Або вона в шухлядці? А в якій саме шухлядці?

Ми раді, що ви обрали гру «Ігрова кімната», яка належить до колекції

Іграшки, які ви не поклали в шухлядки, відкладіть на підлогу.

Ви думаєте, що вона в шухлядці?

Перегорніть всі картки, співвідносячи їх з картками з взуттям, які, на вашу думку, є вірними.

Ви вгадали всі місця, де були розміщені іграшки?

…Так? Молодці!

…Ні? Ви вгадали лише деякі з них? Шкода:

наступного разу будьте більш уважними.

Ви виграли

шухлядці

на підлозі?

Ми раді, що ви обрали гру «Ігрова кімната», яка належить до колекції

«Сімейні Ігри».

Ця гра допомагає вашій дитині розвивати свої здібності та водночас сприяє соціалізації; гра навчає дитину дотримуватись правил, вивчати нові принципи, вирішувати складнощі, перевіряє навички дитини навчатись від інших (дорослих та однолітків) та поступово вчить співпрацювати з ними. Крім того, це чудова можливість краще пізнати свою дитину та встановити з нею більш глибокий зв’язок під час гри.

Ми раді, що ви обрали гру «Ігрова кімната», яка належить до колекції

(4)

Гра на пам’ять за 1частю від 2 до 4 гравців.

Необхідно вгадати найбільшу кількість місць, де було розміщено іграшки.

Гравець з найбільшою кількістю карток із взуттям виграє. Якщо кількість рівна, може бути кілька переможців.

UK

Ви виграли!

ЦІЛЬ ГРИ – ПРОФЕСІЙНИЙ РІВЕНЬ 5

Підготовка до гри

Кожен гравець бере набір з 12 карток із взуттям одного кольору.

Розмістіть комод на столі.

Покладіть 12 карток з іграшками навпроти та переконайтесь, що всі картки перевернуті малюнком вниз.

Використовуйте всі картки з іграшками та покладіть їх малюнком вниз.

Як грати

Розпочинає наймолодший гравець, а потім продовжуйте за годинниковою стрілкою.

Гравець бере іграшку зі столу, показує її всім та кладе її в будь-яку шухлядку комоду малюнком вниз.

Хід переходить до наступного гравця, який буде робити такі самі дії з одним обмеженням – не дозволяється класти іграшки в ту шухлядку, яку обрав попередній учасник:

якщо у попередньому раунді нижня шухлядка була зайнята, ви маєте використовувати першу зверху і так далі.

Розпочинайте з 6 іграшок та збільшуйте їх кількість у наступних іграх.

Іграшки, які ви не поклали в шухлядки, відкладіть на підлогу.

Після того, як всі гравці таємно обрали їх власні картки із взуттям, всі мають одночасно покласти їх на картки з іграшками.

Ви думаєте вона в шухлядці?

Чи пам’ятаєте ви де іграшка?

Ви все запам’ятали?

Ви думаєте, що вона на підлозі?

Покладіть на картку з іграшкою картку із взуттям, що відповідає кольору шухлядки, де знаходиться іграшка.

Покладіть на картку з іграшкою картку із взуттям із

зображенням підлоги

Хід переходить далі до наступного гравця за годинниковою стрілкою та гра продовжується поки не будуть оброблені всі картки з іграшками. Для кожної з них гравці розміщують картку із взуттям відповідно до того, де, на їх думку, знаходиться іграшка.

Всі гравці разом мають спробувати пригадати, де знайти іграшку: Вона досі на підлозі? Або вона в шухлядці? А в якій саме шухлядці?

Тепер перевірте фактичне розміщення іграшок, переглянувши кожну іграшку в шухлядках та поза ними. Якщо ви вгадали розміщення цих іграшок, залишайте картки з взуттям, якщо ні – відкладайте їх.

Перегорніть першу картку з колоди

Гравець з найбільшою кількістю карток із взуттям виграє. Якщо кількість рівна, може бути кілька переможців.

Ви виграли

?

(5)

Гра на пам’ять за 1частю від 2 до 4 гравців.

Необхідно вгадати найбільшу кількість місць, де було розміщено іграшки.

Гравець з найбільшою кількістю карток із взуттям виграє. Якщо кількість рівна, може бути кілька переможців.

UK

Ви виграли!

ЦІЛЬ ГРИ – ПРОФЕСІЙНИЙ РІВЕНЬ 5

Підготовка до гри

Кожен гравець бере набір з 12 карток із взуттям одного кольору.

Розмістіть комод на столі.

Покладіть 12 карток з іграшками навпроти та переконайтесь, що всі картки перевернуті малюнком вниз.

Використовуйте всі картки з іграшками та покладіть їх малюнком вниз.

Як грати

Розпочинає наймолодший гравець, а потім продовжуйте за годинниковою стрілкою.

Гравець бере іграшку зі столу, показує її всім та кладе її в будь-яку шухлядку комоду малюнком вниз.

Хід переходить до наступного гравця, який буде робити такі самі дії з одним обмеженням – не дозволяється класти іграшки в ту шухлядку, яку обрав попередній учасник:

якщо у попередньому раунді нижня шухлядка була зайнята, ви маєте використовувати першу зверху і так далі.

Розпочинайте з 6 іграшок та збільшуйте їх кількість у наступних іграх.

Іграшки, які ви не поклали в шухлядки, відкладіть на підлогу.

Після того, як всі гравці таємно обрали їх власні картки із взуттям, всі мають одночасно покласти їх на картки з іграшками.

Ви думаєте вона в шухлядці?

Чи пам’ятаєте ви де іграшка?

Ви все запам’ятали?

Ви думаєте, що вона на підлозі?

Покладіть на картку з іграшкою картку із взуттям, що відповідає кольору шухлядки, де знаходиться іграшка.

Покладіть на картку з іграшкою картку із взуттям із

зображенням підлоги

Хід переходить далі до наступного гравця за годинниковою стрілкою та гра продовжується поки не будуть оброблені всі картки з іграшками. Для кожної з них гравці розміщують картку із взуттям відповідно до того, де, на їх думку, знаходиться іграшка.

Всі гравці разом мають спробувати пригадати, де знайти іграшку: Вона досі на підлозі? Або вона в шухлядці? А в якій саме шухлядці?

Тепер перевірте фактичне розміщення іграшок, переглянувши кожну іграшку в шухлядках та поза ними. Якщо ви вгадали розміщення цих іграшок, залишайте картки з взуттям, якщо ні – відкладайте їх.

Перегорніть першу картку з колоди

Гравець з найбільшою кількістю карток із взуттям виграє. Якщо кількість рівна, може бути кілька переможців.

Ви виграли

?

(6)

Благодарим Вас за покупку настольной игры «Playroom» от Chicco.

Данная игра поможет Вашему ребенку развить разнообразные навыки и умения, а также способствует процессу социализации.

Дети научатся принимать правила игры, решать проблемы, применять знания и умения на практике, изучат новые понятия. В процессе увлекательной и интересной игры детки будут взаимодействовать как с взрослыми, так и со сверстниками и учиться у них.

Более того, благодаря семейным настольным играм вы интересно проведете время с малышом и можете узнать его лучше во время игры.

Прежде всего, внимательно рассмотрите с малышом компоненты игры.

Изучите иллюстрации на карточках и обсудите с малышом, что они означают. Покажите ребенку комод, объясните его предназначение.

Позвольте ему поиграть с ним.

Совместная игра на развитие памяти. Количество игроков 1-4.

Цель игры — вспомнить правильное расположение карточек с изображением игрушек.

Определили правильное месторасположение всех игрушек?

Да? Молодцы!

Определили правильное месторасположение лишь некоторых игрушек?

Как жаль…постарайтесь быть чуть внимательнее в следующий раз.

- 1 комод

- 12 маленьких карточек с игрушками - 12 больших карточек с игрушками

- 48 карточек с изображением

кроссовок – 4 набора из 12 карточек с изображением кроссовок одинакового цвета

RU

Компоненты игры

Давайте узнаем правила игры

Базовый уровень, 3 года+

Подготовка к игре

Правила игры

Вы помните, где игрушка?

Вы думаете, что игрушка на полу?

Вы выиграли!

Возьмите набор из 12 карточек с изображением кроссовок

одинакового цвета.

Поместите комод на середину стола.

Положите маленькие карточки с

изображением игрушек перед комодом.

Переверните их картинкой вниз.

Выберите 6 маленьких карточек с изображением игрушек. Мы рекомендуем использовать 2 карточки каждого цвета. Найдите большие карточки с изображением таких же игрушек, отберите 6 карточек.

Младший игрок начинает, затем игра продолжается по часовой стрелке.

Игрок берет маленькую карточку со стола, показывает ее всем и кладет картинкой вниз в любой ящик комода. Следующий игрок должен также выбрать карту, показать ее и положить картинкой вниз в ящик комода ниже предыдущего. Если карточку положили в нижний ящик, следующий игрок должен положить свою карточку в верхний ящик комода.

Начните с 4 маленьких карт, со временем увеличивайте количество используемых карточек.

Карточки, которые вы не положили в комод, остаются на столе.

Таким образом, считается, что игрушки не убрали, и они остались на полу.

Прежде всего, внимательно рассмотрите с малышом компоненты игры.

Изучите иллюстрации на карточках и обсудите с малышом, что они Прежде всего, внимательно рассмотрите с малышом компоненты игры.

Изучите иллюстрации на карточках и обсудите с малышом, что они Прежде всего, внимательно рассмотрите с малышом компоненты игры.

означают. Покажите ребенку комод, объясните его предназначение.

Изучите иллюстрации на карточках и обсудите с малышом, что они означают. Покажите ребенку комод, объясните его предназначение.

Изучите иллюстрации на карточках и обсудите с малышом, что они

3

Положите на большую карточку с изображением игрушки карточку с изображением кроссовок. На карточке должен быть изображен цвет ящика, в котором, по вашему мнению, размещена игрушка.

Переверните карточку с изображением кроссовок, таким образом, чтобы на ней не было картинки ящика. Перемешайте большие карточки с изображением игрушек и

сложите их в колоду.

Тяните первую карту

Проверьте расположение игрушек, вынимая каждую карточку из ящика комода. Затем переверните карточки, которые лежали рядом с комодом. Если вы угадали месторасположение игрушки, оставьте карточку с изображением кроссовок, если нет — отложите ее в сторону.

Все игроки должны попытаться вспомнить

месторасположение игрушки. Она «на полу»? Или в одном из ящиков? В каком она ящике?

Благодарим Вас за покупку настольной игры «Playroom» от Chicco.

Вы думаете, что она в одном из ящиков?

Переверните все большие карточки, поместите на них карточки с изображением кроссовок.

Определили правильное месторасположение всех игрушек?

Да? Молодцы!

Определили правильное месторасположение лишь некоторых игрушек?

Как жаль…постарайтесь быть чуть внимательнее в следующий раз.

Вы выиграли!

Благодарим Вас за покупку настольной игры «Playroom» от Chicco.

Данная игра поможет Вашему ребенку развить разнообразные навыки и умения, а также способствует процессу социализации.

Дети научатся принимать правила игры, решать проблемы, применять знания и умения на практике, изучат новые понятия. В процессе увлекательной и интересной игры детки будут взаимодействовать как с взрослыми, так и со сверстниками и учиться у них.

Более того, благодаря семейным настольным играм вы интересно проведете время с малышом и можете узнать его лучше во время игры.

Компоненты игры

Благодарим Вас за покупку настольной игры «Playroom» от Chicco.

Figure

Updating...

References