• No results found

– 2007 2006 2008

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2020

Share "– 2007 2006 2008"

Copied!
187
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

םימ

תוכיאל

ףגאה

לוצינו

םיכפשב

לופיטו

ףוסיא

םיחלוק

תיאלקח

היקשהל

יצרא

רקס

2007

/

2006

ןהכ

לאירא

,

ןמייפ

הניד

,

לדל

יקימ

םירקחמו

םירקס

רודמ

,

תיתביבסה

הדיחיה

,

םינגהו

עבטה

תושר

סשת

ולסכ

"

ט

,

רבמצד

2008

םילשורי

(2)

יוגיהה תווצ ירבח

:

יננחלאהרש

-וי

"

ר

,

םימתוכיאףגאתלהנמ

,

םימהתושר

ףשראיג

-םימתוכיאףגא

,

םימהתושר

דלוונירגינד

-םימתוכיאףגא

,

םימהתושר

ינורהאיבא

-תורוקמתרבח

רגרבדלוגםולש

-ישארסדנהמ

,

תואירבהדרשמ

ד

"

צרטהחרוחר

'

יקצי

-תואלקחהדרשמ

חמצבקעי

-נמ כ

"

בויבהתויתשתלהלהנמהל

ד

"

ץישבילבקעיר

-יגולורדיההתורשה

,

םימהתושר

ד

"

ןולאארויגר

-בויבתויתשתלהלהנמה

ד

"

אריפשרימאלקדר

-הביבסהתנגהלדרשמה

ןקלאדוד

-ןונכתףגא

,

םימהתושר

לוקרבהירא

-מ םילטיהתייבגועויסףגאלהנ

,

שר םימהתו

ייטשנרבהשירג ן

-הינףגא הכירצלו

,

םימהתושר

תשקםיסינ

-םינגהועבטהתושר

תודות

תושארב םימה תושרב םימה תוכיאל ףגאה ידבועל עוציבב ךרוצה תא וניבה רשא יננחלא הרש

רקסה

,

ומזי

,

רואלותאצוהלולעפוונמימ

.

םיטרפה לכב הדובעה ןמז לכ ךשמב ברועמ היה רשא ףשר איגל

,

הדובעה תוטיש

,

ףוסיאב עייס

תנה ודהתכירעבברועמהיהףוסבלוםינו

"

סופדלותאבהלדעח

.

דל

"

בקעיר ץישביל

,

רשא םיחלוקבםיקשומהםיחטשהיופימאשונלםרת

.

ןייטשנרבהשירגל עויסהלע

םיחלוקהירגאממםימהתכירצאשונב

.

םינושהםידרשמהמםינותנהתרבעהבוהצעבועייסשיוגיההתווצירבחל

.

ידבועןוגראמלנלבדל פשימבםיקשומהםיחטשהיופימאשונבעויסהלעםימה

"

ןד

.

דל

"

טמבםיכפשהתוקיפסחותינבעויסהלעהביבסהתנגהלדרשמהמןיבורדודר

"

םיש

.

דל

"

תותפריכפשאשונבעויסהלעהביבסהתנגהלדרשמהמבוקידצןליאר

.

יופימאשונבעויסהלעםימהתושרמןקלאדודל ה

יחטש ימבםיקשומהם פש

"

ד ן

.

טמה יליעפמ לכל

"

םירגאמהו םיש

,

ידבוע םימה תודוגא

,

לע םיבשומהו םיצוביקב םימה ישנא

הרופהלועפףותיש תרבעהו

םייתוכיאוםייתומכםינותנ

,

רקסהינותניוביעלומרתש

.

תשקםיסינל

,

םחשקרב רורדילאו

רקסהימוחתלכבהברהםתמורתלעםינגהועבטהתושרמ

.

ל ידבוע ימ תוכיא רודמ ם

ב תא ועציבש םינגהו עבטה תושרב תיתביבסה הדיחי טמה םוגיד

"

םיש

םירגאמהו

,

םיחלוקבםיקשומהםיחטשהיופימלועייס ףוסיאבםיפתושויהו

ינותנ רקסה

.

טמה םוגיד תאועציבש םינגהו עבטה תושרב תיתביבסה הדיחיבםילחנ רוטינ רודמ ידבועל

"

םיש

ינותנףוסיאבםיפתושויהוםירגאמהו קסה

ר

.

ל םדוביעבוםינותנהתנזהבעויסלעתיתביבסההדיחיהמילאומשלעיוגרבנטיויבליס

.

(3)

םיניינע ןכות

רפסמ

רואת

דומע

םילהנמריצקת

3

1 .

המדקה

4

2 .

הירצותוהדובעהיבלש

6

3 .

ה ףקי רקסה םינותנהףוסיאו

7

4 .

תורוקמ עדימה

8

5 .

םינותנהדסמ

,

חודהתקפהוםינותנהדוביע

8

6 .

םינותנהתולבגמוםיחלוקהתויומכבושיח

9

7 .

הביבסלםימרזומהםיחלוקיפדוע

11

8 .

הבילחתותפרמםיכפש

12

9 .

פשימבוםיחלוקבםיקשומהםיחטשלשיצראיופימ

"

ןד

19

10 .

היקשהלםיחלוקתוכיא

22

10.1

םיחלוקתוכיאינותנחותינ

22

10.2 דירולכ 23

10.3 ןורוב 24

10.4 ןרתנ 25

10.5

יללכןקנח

26

10.6

ןרתנהתחיפססחי

-SAR

27

11 .

םינותנהםוכיס

28

12 .

רקסתאוושה

2006/2007

רקסל

2003/2004

29

13 .

תנשלםיחלוקלוצינוםיכפשהתויומכןדמואןוכדע

2008 31

םיחפסנ

142

חפסנ 1

דירולכתמושת

) ק "

םנודלג

(

םיחלוקבםיקשומהםיחטשב

חפסנ 2

ןורובתמושת

) ק "

םנודלג

(

םיחלוקבםיקשומהםיחטשב

חפסנ 3

ןרתנתמושת

) ק "

םנודלג

(

םיחלוקבםיקשומהםיחטשב

חפסנ 4

יללכןקנחתמושת

) ק "

םנודלג

(

םיחלוקבםיקשומהםיחטשב

חפסנ 5

םיחלוקתוכיאינקתתטויט

םעהתואירבינקת

חפסנ 6

טמגורדשלהעצה

"

לעםיש

תיגולואגורדיהתושיגריפ

חפסנ 7

םיחלוקבהיקשהלםירתיהןתמלתונורקע

-וד "

ןירפלהתדעוח

חפסנ 8

םילודיגתיקשהוםיחלוקימתוכיא

-ד "

צרטהחרוחר

' יקצי

תילגנאבםילהנמריצקת

ABSTRACT

שרתתמישר םימי

רפסמ

רואת

דומע

1 .

בלחהקשמבהמרופרהתרגסמבתותפרתרדסה

12

2 .

תיאלקחהיקשהלםיחלוקלוצינוםיכפשבלופטוףוסיארקסםוכיס

, 2006/2007 13

3 .

ייגולונכטיפלםיכפשבלופיט

ת ןקתמה 16

4 .

םינקתמבםיכפשבלופיט

יינאכמ ם 17

5 .

הלםיחלוקלוצינוםיכפשבלופיטוףוסיא

תיאלקחהיקש

1963-2007

18

6 .

בוםירגאמבדירולכיזוכיר

טמ " םיש 23

7 .

םירגאמבןורוביזוכיר

טמבו " םיש 24

8 .

םירגאמבןרתניזוכיר

טמבו " םיש 25

9 .

םירגאמביללכןקנחיזוכיר

טמבו " םיש 26

10 .

טמבןרתנהתחיפססחי

" םיש 27

(4)

תופמתמישר

רפסמ

רואת

דומע

1 . יחטש ם

בםיקשומ

ימ םיחלוק פשו

" ןד לארשיב

21

2 .

תויתנשהתוקיפסהתוגלפתהםעםיכפשבלופיטינקתמ

-ןופצ 32

3 .

תויתנשהתוקיפסהתוגלפתהםעםיכפשבלופיטינקתמ

-זכרמ 33

4 .

תויתנשהתוקיפסהתוגלפתהםעםיכפשבלופיטינקתמ

-םורד 34

5 .

םוגיאהיחפנתוגלפתהםעםיחלוקירגאמ

-ןופצ 35

6 .

וקירגאמ

םוגיאהיחפנתוגלפתהםעםיחל

-זכרמ 36

7 .

םוגיאהיחפנתוגלפתהםעםיחלוקירגאמ

-םורד 37

8 .

דירולכהיזוכירתוגלפתהםעםיחלוקירגאמ

-ןופצ 38

9 .

דירולכהיזוכירתוגלפתהםעםיחלוקירגאמ

-זכרמ 39

10 .

דירולכהיזוכירתוגלפתהםעםיחלוקירגאמ

-םורד 40

תואלבטתמישר

רפסמ

רואת

דומע

1 .

תיאלקחהיקשהלםיחלוקלוצינוםיכפשבלופיטוףוסיא

– 2006/2007

14

2 .

םיכפשבלופיטלםינקתמהיגוסיפלעםינותנזוכיר

15

3 .

םיחלוקרקסינותנןיבהאוושה

2006/2007

םיחלוקרקסינותנל

2003/2004

30

4 .

תופנותוזוחמיפלעםינותנזוכיר

41

5 .

לעםינותנזוכיר

םילחנהתווקיהינגאיפ

43

6 .

םיישארםוהתימינגאיפלעםינותנזוכיר

44

7 .

םילודגלופיטינקתמבםינותנזוכיר

לשהקיפס

600 מלא "

רתויוהנשבק

45

8 .

הישעתירוזאבםילודגםיכפשימרות

47

9 .

תומוקמהוםיבושיהלכבםהבלופיטהוםיכפשהתויומכ

,

ארדסיפל

' -ב ' 49

10 .

כיאיעצוממ

םיחלוקירגאמבםימתויו

85

11 . טוריפ

בםימהתורוקמ

ירגאמ יחלוק

תווקיהינגאיפלעם

94

12 .

םילודגםינקתמ

) 600 מלא "

רתויוהנשבק

( –

םירבוחמהםיבושיהטוריפ

103

13 .

םיכפשבלופיטינקתמבםיחלוקתויוכיאיעצוממ

123

14 .

בלחתותפרםעםיבושיטוריפ

127

15 .

בסלםיקלוסמהםיחלוקיפדוע

הבי 135

16 .

םיינוריעםיבושיבםימתכירצ

, 2006 136

17 .

םיננכותמםיכפשבלופיטינקתמוםיחלוקירגאמ

140

חפסנ

CD

רפסמ

רואת

1 .

תיאלקחהיקשהלםיחלוקלוצינוםיכפשבלופיטוףוסיא

,

יצרארקס

– 2006/2007 ,

PDF

2 .

אהלבט

'

-םיכפשימרות

-םיעובקםינותנ

3 .

בהלבט

' -ירגאמ םיחלוק

-םיעובקםינותנ

4 .

גהלבט

'

-םיכפשבלופיטינקתמ

-םיעובקםינותנ

(5)

םילהנמ ריצקת

ףוסיארקס םיכפשבלופיטו , םיחלוקלוצינו םינשל 2006/2007

לשהמזויוניה

בםימתוכיאףגא

תושר

םימה .

תנוכתמבךרענרקסה

נ

מרתויתבחר

ענשםירקס

ש ו רבעב

םיחלוקתוכיאםגללוכו

רגאמב םי טמבו " םיש . ףסונב , יופימעצוב GIS

פשימבוםיחלוקבםיקשומהםיחטשהלש

" ןד

םיחלמיסמועתכרעהו

.

רקסה מ

ושחרתהשםייונישהותומגמהלעעיבצ

תונורחאהםינשב ףוסיאהםוחתב ו לופיט םיכפשב לוצינו םיחלוקה . רטמ ו

ניהםיקשומהםיחטשהיופימת

ן

שמלעםיחלוקבהיקשההתעפשהתאןוחבל

םימהיבא

,

ל

םיחלוקבהיקשההמהאצותכעקרקהינפבתעקשומהםיחלמהתומכתאךירעה

,

ףקיהתאךירעהלו

ןונכתיכרצלםיחלוקבהקשומהחטשה

.

נהרקסה

כיחכו

לכמםינותנףוסיאוחטשתדובעלל

םימרוגה םוחתבםיקסועה . להמב רקסהך ורקסנ 1,214 יכפשימרות

םיבושיםיללוכהם

,

היישעתירוזא

םייאלקחםיכפשו

.

הנומההייסולכואמםיכפשללכרקסה

6.92

שפנןוילימ

.

תורוקמהלכמםיימלוגהםיכפשהתומכ

בתכרעומ כ -517 מלמ "

םכותמרשאכק

כ -457.7 מלמ " םיכפשק םייתיב , כ -46.6 מלמ "

היישעתיכפשק

, כ -3 מלמ " שק

םינושתורוקממרתיהותותפריכפ

) הלבט 1 .( כ -93.7% םיכפשהתויומכמ

ףוסיאתוכרעמלתורבוחמ

) 484.5 מלמ " ק ( , 91.5%

םיכפשהלכךסךותמ

לופיטינקתמבםילפוטמ

םיגוסמ

לםימרוזרתיהלכוםינוש

םיינושארםינקתמ , לחנל םי םילו .

תואלקחלםיחלוקתבשה : סךותמ ה " כ םיכפשה בםילפוטמה

םיכפשבלופיטינקתמ

יינאכמ ם

בוצייינגאו

,

םייאלקחםישומישלםיבשומ

כ -357.7 מלמ " םיווהמהק 75.6%

םילפוטמהםיחלוקהללכמ

.

םיפסונםיבשומהםיחלוקהלא

םיילושםימ

כלשףקיהבםינושתורוקממ

-75.2 מלמ " ק ימםיללוכה ונופטיש ת ,

ןותחתהןדריבתומירז

,

תיברעמההלעתבסיסבתמירז

םיזוקינו מעב

הלוחהק

.

ינקתמבםילפוטמהםיכפשהלכךסךותמ

כפשבלופיט םי יינאכמ ם בוצייינגאו ,

כהביבסלםיקלוסמ

-114.3 מלמ " םיווהמהק 24.2%

םילפוטמהםיחלוקהללכמ

.

ולאםיחלוק

הביבסלםיקלוסמ

, רשאכ

חפנםייקאל

ףרוחהתנועבםירגאמבםוגיא

, וא

וקימלשב

לאיצנטופלעביפרגואיגם

לןטק

יאלקחלוצינ

.

הבשההףקיהלכךס

םיילושםימבוםיחלוקימב

,

לעדמועתואירבהדרשממלוצינרתיהבםיביוחמה

310.8 מלמ " ק . ףסונב ,

פשהימבהיקשהתעצבתמ

"

כלשףקיהבןד

-160 מלמ "

םירדחומםיחלוקםיללוכהק

) 122.1 מלמ " ק (

יצראהלעפמהמםיריפשםימוהרדחההתודשמםוהתימ

.

בםיחלוקלללוכהםוגיאהחפנ

לארשי וניה כ -173.5 מלמ " בק -304 םירגאמ םירוזפה ב

םאתהבץראהלכ

תיאלקחההכירצלוםימהתורוקמל

. םיחלוקהתוכיא : ללכךותמ ירגאמ ה

דבתועצבתמםיחלוק

כבתואלמתימיכתוכיאתוקי

-260 םירגאמ . כ -72%

מםיהובגדירולכהיזוכירםהבםירגאממעיגמהיקשהללצונמהםיחלוקהחפנמ

-250 גמ " ל . כ -8%

היקשהללצונמהםיחלוקהחפנמ

מםיהובגןורובהיזוכירםהבםירגאממעיגמ

-0.4 גמ " ל . כ -78%

מםיהובגןרתנהיזוכירםהבםירגאממעיגמהיקשהללצונמהםיחלוקהחפנמ

-150 גמ " ל . כ -36%

מםיהובגיללכהןקנחהיזוכירםהבםירגאממעיגמהיקשהללצונמהםיחלוקהחפנמ

-25 גמ " ל . םיחלוקבהיקשה :

שומהםיחטשהףקיה

םיק ב םיחלוקימ וע לעדמ 1,114,235 םנוד , םכותמ כ -562,690 םיקשומםנוד חוקיפב

כותואירבהדרשמ

-551,545

פשימבםיקשומםנוד

" ןד .

םירגאמבםימהתויוכיאחותינויופימהסיסבלע

תמושת דירולכה

םיחלוקב םיקשומה םיחטשל הניה כ -145,042 הנשבןוט .

פשהימבהיקשההוזתומכךותמ

" ד ן רות כתמ -40,905 הנשבןוט .

ו תמושת

םיחלוקבםיקשומה םיחטשלןור בה

כהניה

-99.8

הנשבןוט

.

ימבהיקשההוזתומכךותמ

פשה " ןד כתמרות -35.7 הנשבןוט . ת מוש

םיחלוקב םיקשומהםיחטשל ןרתנהת

כהניה -70,526 הנשבןוט . ךותמ

ימבהיקשההוזתומכ

פשה " ןד כתמרות -25,903 הנשבןוט . ת מוש הת

םיחלוקב םיקשומהםיחטשל ןקנח

כהניה

-8,224

הנשבןוט

.

ימבהיקשההוזתומכךותמ

(6)

1

.

המדקה

הנידמה תוחתפתה

מקהב יוטיב ידיל האב התמקה זאמ

ת תויתשת תובר

,

יה םימה תקפסא רשאכ

התי

הרתונו

הנוילעתובישחב

.

פ י

םימהיבאשמחות

ללוכ

םיחלוקהלוצינתא

יצראהםימהןזאממקלחכ

.

תויומכמקלחםיווהמםיחלוקה

קפוסמה םימה

םי היקשהל אלקח

י ת , שעתל י הי ןוניגלו . הרכהה יכ

נ י

םימ רוקמ םיכפשב תוארל ןת

םימהתורוקמרומישבולוהינבתורושקהתולועפלהאיבהשתוינידמביונישהבייח תואלקחל

,

ינפמהנגהל

םמוהיז ,

נגהלוהביבסהתרימשל

לעה

עבטיכרע

.

ט רחאל םיחלוק לוצינ

י

ה תונשב רבכ לחה ינושאר לופ

-60 . מב ךלה

אל בויב תויתשת ופסונ םינשה

י ףוס

םיכפשלשהכלוהו

הלדגוהכלהםתומכש

.

םיכפשבלופיטאשונברקחמהתומדקתהםע

םינקתמומקוה

םע

תמדקתמהיגולונכט

טל י

םיחלוקוםיכפשתטילקלםירגאמונבנוםיכפשבלופ

.

לעפמ ה

ישילשהוק

םקוה

פשהןוכמב םילפוטמה ןד שוג יחלוק תא ליעיןפואב לצנל ידכב

" ןד . םיחלוקה

עקרקה תתלםתרדחה תועצמאבתויאורבת ואתויאלקחתולבגה אלל םיבשומםימלםיכפוה

.

ןמז רחאל

תעגהדעישילשהוקהךרואלםינכרצלםימרזומוםימהםיבאשנעקרקהתתבהריגא לשךשוממ

ם ןופצל

-בגנהברעמ

.

היקשהל םיחלוקב בחרנה שומישה

הקידב בייח

םיחלוקה תויוכיא לש תשדוחמ

.

ושענ םינשה ךשמב

םינושהםיטביההמםיחלוקבהיקשהלםירושקהםיברםירקחמ

.

םגאשונבםיברועמויההלשממהידרשמ

םיחלוקהוםיכפשהתוכיאתאתועבוקהתונקתבוהקיקחב

.

תנשב 2004

םירשה תדעובורשוא

הלכלכל תוצלמה

רבנע תדעו

יתלב היקשהתוכיאל םיחלוק ימ גורדשל

תלבגומ .

וז הדעו

העבק

יטל םינוכמה יכ

לופ ב

רשפאתש תוכיאל וגרדושי המישרב םיטרופמה םיכפש

תולבגמ אלל היקשה

,

כיא תא רבנע תדעו העבק ןכ ומכ

יו

תלבגומ יתלב היקשהל םירתומה םיחלוקה תו

םילחנל קוליסלו

.

וש תוצלמהה

יחלוק תוכיא תונקת תטויטכ ובתכ

ם ע "

הביבסה תנגהלדרשמה י

דרשמו

תואירבה )

חפסנ 5 .(

תוכיאףגאויגולורדיההתורישהידילעקדבנםימהתורוקמלעהרימשהלשטביהבםיחלוקהתוכיאאשונ

ב םכוסוםימ

חפסנ 6 . ודה "

בוק ח

ע יכ

רתוי םירימחמםינוירטירק ץמאל שי םישיגר םירוזאב

. ד

עו חו

תד

ןירפלה )

1999 (

םיחלוקבהיקשהלםירתיהןתמלתונורקעהתא םכיס

.

ולא תוצלמהבהנד הדעוהשרחאל

,

םיחלוקב היקשההםוחתלםירושקהםיפסונ םימרוגםעתויוצעייתה המייקו

,

םיבייחיכ הנקסמלהעיגה

רתוי רימחמ ןקת ץמאל

.

הדעוה המצעל העבקש הרטמה

,

הלולעה םיחלוקב היקשה עונמל איה

םורגל

האולחתתוצרפתהל

,

תוקריהותוריפהלשתיאורבתהתוכיאהןוכיסלשתורשפאעונמלןכו

) חפסנ םי 7-8 .(

טלתיארחא תימוקמהתושרה

י פ ו

רשואמהםלוהןפואבםיחלוקהתאקלסלוהמוחתבםירצונהםיכפשבל

תיזוחמ בויב תדעוב

.

תיזוחמה בויבה תדעו

,

הינבהו ןונכתה קוח ףקותמ תלעופה

, לוכ

םידרשמ יגיצנ תל

םייתלשממ ,

תואירבהדרשמ

-וי " ר , שר

םימהתו

,

לדרשמה

נגה

הביבסהת

,

םינפהדרשמ

,

תויתשתלדרשמה

תוימואל

-בויבלהלהנמה

,

םינגהועבטהתושרתואלקחהדרשמ

,

תימוקמהתושרהיגיצנו

.

על י םית ,

יזכרמםיכפשבלופיט ןקתמלםיבושיהמכרובחלתופידעתללוכתינכתה

, תאז

םיקחרמהרשאכ

,

םירשפאמהיפרגופוטהותויומכה

.

םיכפשבלופיטןקתמתמקהתוקידצמםיכפשלשתולודגתויומכזוכיר

םדקתמ ,

מש קיפ

כיאב םיחלוק

ו

תובוט תוי

,

םיקידצמה םיחלוק

תמקה

הבשה תכרעמ

,

תללוכה תכרעמ

הכלוה ,

לוצינוםוגיא

.

ב

התונש

-90

םיכפשבלופיטינקתמלשבררפסמומקוה

יינאכמ ם

לשתולודגתויומכבםילפטמהםימדקתמ

ירוזאה ןונכתל םאתהב םיבושי לש בר רפסממםיכפש

.

תאז םע דחי

,

םיאנתה םהב םירקמ ןיידע םנשי

םימייקתמ םניא ףתושמ םיכפשב לופיט ןקתמל םייחרכהה

,

םיכפשב ימוקמ לופט אוהראשנש ןורתפה

.

תויושרהרושיאבהשענםיחלוקהקוליס

,

דפקהךות

הביבסבהעיגפהיהתאלשה

(7)

היקשההתנועתארקלהכירצהתוסיווהנשהלכךשמבםיחלוקלשהטילקרשפאמםיחלוקםוגיא .

תניחבמ

תעמ םייקש יפכםימ תוסכמבץוציקמששח אלל הקפסאבתוביצי םיחלוק ימב שומישה רשפאמ ןכרצה

םיריפשםימברבודמשכתעל

חמ ןמזב

ס רו .

יחמרגאמתמקה

י

הקידבתב

הבשההלעפמתויאדכלתילכלכ

,

רגאמהימבהיקשהלתואלקחיחטשתונימזורגאמהיולימלםיירשפאהםימהתורוקמםיקדבנרתיהןיב

.

מףקיה

י

םלועבםיהובגהמאוהלארשיבםיכפשהרוזח

.

הבשהבםיטלובםיגשיהלארשיתנידמל

, מב י רוזח

םיחלוקבשומישמתועבונה תויעבןורתפבוםיחלוק

, המגמה

םיחלוקהלאיצנטופ אולמיוצימלעיגהלאיה

םלוהקוליסלוהבשהל

.

ףוסיאםוחתבושענשםיברהםייונישה

,

סיסבתאןכדעלךרוצההלעהןורחאהרושעבםיכפשקוליסולופיט

הלוצינוםיכפשבלופיטהלעעדימה

םיחלוק

ינקתמלכלינכדעוףיקמרקסעוציבידילעתאזותיצראהמרב

ץראב םיכפשב לופיטה

,

םיכפשה ימרות לע

)

הישעת ינקתמ

,

םירחאו םיבושיי

( ,

םינקתמה יגוס

, ירגאמ

םיחלוקהתוכיאוםיחלוקה

.

חטש תדובעללכ יחכונהרקסה

,

מ םינותנ ףוסיא

תושר םימה ,

םייזוחמ םידרשמו תיצראהבויבה תלהנמ

לש

ל דרשמהו תואירבה דרשמ

תנגה הביבסה .

ופסאנ םיכפשב לופיטה ינקתממ םיחלוק תוכיא ינותנ

מש םינקתמהמ

ףטוש םוגיד םיעצב

. םינקתמ

םניה ולא

יינאכמ ם םילודג , םיתרשמה

הלודג היסולכוא

.

ל דרשמה עצבמש רוטינה תינכת ךותמ ופסאנ םירגאממו םיכפשב לופיט ינקתממ םיפסונ םינותנ

נגה ת

ביבסה

םינגהו עבטה תושרב רוטינה תדיחי יחקפ תועצמאב ה

.

מ תויוכיא גרדמ עבקנ רקסב

ה

לש טביה

תוכיא םיחלוק .

ודה תקפהל הנעמ תתל תנמ לע וקלחב הנבנש םינותנה רגאמ ןכדוע הדובעה תרגסמב

"

הנעמו יחכונה ח

ינותנה סיסב לש ףטוש ןוכדעל ידיתע

ם . סיסב ה

מ םינותנ דוביע רשפאמ ןכדועמה םינותנ

םדקת , רושיק

לש עדימה ירגאמל

תושר

מ תועצמאב םימה

יוהיזה ירפסמו ןכרצה ירפס

,

םיביכרמהלש בולישו העמטה

תיפרגואיגעדימתכרעמיבגלעםגםינושה

)

GIS

.(

םיננכותמ םיחלוק םוגיאל םירגאמו םיכפשב לופיט ינקתמ ללוכ םינותנה סיסב

.

םייושע ןונכתה ינותנ

וטלחההתלבקךילהתבעייסל

םיחלוקבשומישהוםיכפשבלופיטהיבגלת

.

(8)

2

.

יבלש

הדובעה

הירצותו

1 .

םיכפשהתורוקמלכלעעדימזוכירוףוסיא

,

םיכפשבלופטהינקתמלאהכלוההוףוסיאה

.

2 .

יגולונכטטורפ

תי טה י

ןקתמלכבםיכפשבלופ

.

3 .

םהילאםירבוחמהםירחאםיכפשימרותוםיבושיהטורפוםינקתמהםוקימ

.

4 .

ירוףוסיא

התוכיאלעעדימזוכ

םיחלוק טמב

" םיש .

5 .

ימזוכירוףוסיא

לארשיבםיחלוקהקוליסןפואלעעד

,

םיחלוקהלוצינוהבשהללוכ

.

6 .

םתואםיניזמהםיפסונםימתורוקמוםיחלוקהירגאמלעעדימזוכירוףוסיא

.

7 .

הקשומהחטשהלדוגלעוהיקשהלםיחלוקהתויומכלעעדימהזוכירוףוסיא

.

8 .

זוכירוףוסיא

ה

פשהימתויומכלעעדימ

" ד

הקשומהחטשהלדוגלעוהיקשהלן

.

9 . יופימ GIS

םיחלוקבםיקשומהםיחטשהלש

.

10 . יופימ GIS

פשימבםיקשומהםיחטשהלש

" ןד .

11 .

היקשהלםיחלוקהתויוכיאלעעדימהזוכירוףוסיא

.

12 .

םינותנהדוביע

, ןוימ ,

הגצהוםוכיס

.

13 . ע י

הגצהובשחוממיפרגואיגעדימתכרעמתרזעבדוב

הפמיבגלע

.

14 .

ודהתכירע

"

ותשגהוח

.

ףוסיאהךרעמלעינכדעםינותנסיסבללוכהדובעהרצות

,

לוצינולופיט םיחלוק

רשפאיש

:

1 .

ואםישדחהבשהילעפמתמקהלתויופידעירדסןתמ

גורדש

תומייקתוכרעמ

.

2 .

וםיכפשתורוקמרותיא

םיחלוק

ימהתורוקמלוהביבסלםוהיזרוקמםיווהמהםילצונמאל

ם .

3 .

הבשהילעפמלךומסבםיחטשרותיא

,

םיחלוקימבםיריפשםימרימהלןתינםהב

.

4 .

דוחיאתויורשפאתניחב

/

ןיבגוזימ

טמ " םיש

הזלהזםיכומסההבשהילעפמו

.

5 .

ירתיהלשתשדוחמהניחב

חלוקבהיקשה

ורדיהתושיגרילעבםירוזאבםי

ההובגתיגול

.

(9)

3

.

ףקיה

רקסה

םינותנה ףוסיאו

תאףיקמרקסה

כללוכו ץראהלכ

-1,214

םיכפשינרציתורוקמ

: םיבושי , תומוקמ ,

הישעתירוזא

, תותפר

הבילח ,

הצתונחמ

"

אול

ת

שפוניר

.

תאללוכרקסה

הדוהיבםיידוהיה םיבושיה

ו ןורמוש . קלח םירעהמ תויניטסלפה

קלסמ תו תא יכפש ןה לא

לארשיתנידמיחטש

,

מלוגםרוזקלחולופיטרבועםיכפשהמקלחרשאכ

לארשיימוחתבתי

) הלבט 3 (.

םנשי רפסמ

תומוקמוםיבושי

םיכפשימרות

רקסבםיעיפומאלש

לשב

םינותנרסוח

) הרוזפ יוודב ת , תונחמ

אבצ ,

דכוםינוינח

' .(

הקיטסיטטסלתיזכרמההכשלהינותנתאליכמעדימהרגאמ

םיבושילע

תומוקמו

םיכפשימרות

.

מ עדימה סיסב לע

טסיטטסל תיזכרמה הכשלה

הקי

ינותנ ופסאנ

תושר

םימה תויומכ םיללוכה םימה

בושילכלםיקפוסמה

.

לכתאללוכהעדימרגאמםייקםינגהועבטהתושרב

ינקתמ לופיטה ב

םיכפש ץראב

ו

ה לכ תא

םירגאמ

םיחלוקה תטילקל

.

ללוכ םינותנה סיסב

םינתשמ םינותנוםיעובק םינותנ

. םינותנה

םיללוכ םיעובקה

תא תרוצ ה בושי , עמ

לאפיצינומ דמ

י , נ " צ , זוחמ ,

זוקינ ןגא

,

זוקינ תושר

,

םוהת ימ ןגא

דכו '.

שענהתודידמו תוקידבבםירושקההלא תאםיללוכ םינתשמהםינותנה

םי

לשרוטינתינכת תרגסמב

דרשמה תנגהל

בסה הבי ,

תואירבהדרשמ

תושרו םימה

ינקתמיליעפמידילעםיעצובמשתודידמותוקידבו

רהוםיכפשבלופיטה

תוימוקמתויוש

.

ינותנ יסולכוא י

ה

וחקלנםינכדועמ

הקיטסיטטסלתיזכרמההכשלהמ

.

הביבסהתנגהלדרשמהמורדעהרפסמוחקלנתותפרינותנ

.

תואירבהדרשמלשםימתוכיאיחקפמףסאנםיחלוקבםיקשומהםיחטשתודואעדימ

.

פשימבםיקשומהםיחטשתודואעדימ

"

דגיזכרוםימתודוגאמףסאנןד

" ש םיבושיב .

ןוימ רשפאמ םינותנה לולכמ

, הצבקה , םוכס ו הגצה

םינותנה לכ לש

ומכ תונושה תורטמל שרדנה יפ לע

תיפרגואיגעדימתכרעמתרזעבםיאצממהחותינודוביע

)

GIS

.(

םהרקסלוסנכנשםינותנה

:

1 .

יישעתלותיבלםיריפשםימתכירצ

ה תנשל 2006

2 .

תנשלםיחלוקבהיקשהירתיה

2006

3 .

אינותנ

תנשלהייסולכו

2006

4 .

תנשלתותפרינותנ

2006

5 .

תנשלםיכפשבלופיטינקתמתקיפס

2006

6 .

תנשלםיחלוקירגאממםימתכירצ

2006

7 .

םינשלםיכפשלופיטינקתמבםימתוכיא

2006-2007

8 .

םינשלםיחלוקירגאמבםימתוכיא

2006-2007

(10)

4

.

עדימה תורוקמ

א .

םיכפשבלופטלםינקתמילהנמ

:

כפשתומכ

םיחלוקוםיכפשתוכיאוםי

.

ב .

םימהתושרבםימתוכיאףגא

:

םיחלוקוםיכפשתוכיא

ג .

םימהתושרבהכירצלוהינףגא

:

היישעתבוינוריעהרזגמבםימתכירצ

.

ד .

םימהתושרבהכירצלוהינףגא

:

ונופטישימתקפה

ת

םיחלוקלוצינו

.

ה .

הביבסהתנגהלדרשמה

,

תוזוחמבםיכפשיזכר

:

מוחתבםיכפשקוליסולופט

זוחמהי

.

ו .

הביבסהתנגהלדרשמבתויתשתלוכשא

:

תותפריכפשקוליסולופיט

.

ז .

תואירבהדרשמ

:

םיחלוקבהיקשהירתיה

,

זוחמהימוחתבםיכפשקוליסולופיט

.

ח .

תורוקמתרבח

-םיחלוקתבשהוםיכפשבלופטלהקלחמה

:

םיכפשבלופטלםינקתמ

,

תבשהילעפמו

םיחלוק

-םיחלוקוםיכפשתוכיאותומכ

.

ט . תושר

םינגהועבטה

:

יזכרמםינותנהסיסב

נשלתוליעפתוחוד

םי 2005-2007 ,

םימתוכיאינותנ

הביבסהתנגהלדרשמהרובעתעצובמשהדובעהתינכתתרגסמבופסאנש

,

תושרותואירבהדרשמ

םימה .

י .

הסדנהוןונכתידרשמ

:

םיכפשבלופיט

,

והינוהקוזחת

ל

םיכפשינקתמ

.

אי . דוגיא י

בויבלםירע

: לופיט םיכפשב ,

תויומכ .

בי .

םימתודוגא

:

םיחלוקלוצינוםוגיא

,

םיחלוקתויוכיא

, תויומכ .

גי .

דגיזכר

"

םיצוביקבש

:

פשימבוםיחלוקבהיקשהיחטש

" ןד .

ומסרופשתוחוד

:

די .

םיכפשלוצינולופיטףוסיארקס

– 2006 .

םינגהועבטהתושרוםימהתוביצנ

.

וט .

ישילשהוקהלעפמרוטינ

– 2006 .

הותורוקמתרבח

ןוינכט .

ט ז . וד "

תנשלםכסמתוליעפח

2006 .

תואירבהדרשמבהביבסהתואירבלהקלחמה

.

י ז . וד "

םיכפשבלופיטהינקתמלשםייתפוקתתוח

5

.

דסמ

ה

םינותנ

,

דוביע

חודה תקפהו םינותנה

לכמ עיגמה עדימב תופיצרב ןכדעתמ םינגהו עבטה תושר לש בושחמה תכרעמב אצמנ םינותנה סיסב

תורוקמה .

ידכו הדובעה תושירדל הנעמ תתל תנמ לע םינותנה סיסב הנבמ גרדוש הדובעה עוציב ךרוצל

םימהתושרלשםינותנהסיסבםערושיקרוציל

.

תנכותיבגלעחתופםושייה

ACCESS

ןכדועמהעדימהלשתואלבטתקפהרשפאמו

.

םינפואינשבגצומהזרקסבגצומבעדימה

:

א .

םימוכיסהליכמהתרבוח

, בקה תוצ ,

םינושםירטמרפיפלעתופמותואלבט

.

ב .

םיכפשהינרצילעםיטרופמםינותנףסונבותרבוחבעיפומשהמלכתאליכמהרוטילקת

, ינקתמ

םיחלוקהירגאמולופיטה

.

(11)

6

.

תויומכ בושיח

םיחלוקה

םינותנה תולבגמו

פ י

םיכפש קוליס ןורת

םיבר םיבושיב

לארשי תנידמב

ס תורוב תועצמאב רבעב היה

םייתיב הגיפ

, וא

תויזכרמ םיכפש ףוסיא תוכרעמ

. פ י

לש הצקה ןורת

ולא םינקתמ

יה ה בורל ב

םיכפשב לופיט ינקתמ

םיינושאר מה

עוקיש לע רקיעב םיססוב

, ןוצמיח

רורויא םיתיעלו

.

ייסולכואה לודיג

ה , יילעה ה ב תויומכ

םיכפשה

םיכפשב לופיטה תויגולונכטב רופישהו

תמקהל איבה

תוכרעמ

פש ףוסיא

םיכ תויזכרמ ו

תמרזה

םיכפשה

ינקתמלא

ט י לופ יינאכמ ם .

םיכפשהףוסיאתכרעמםימייקםיבושיתובחרהבואםישדחםיבושיב

תיזכרמה ב

בושיהלכ

המ ו

אלוידעלבשתויתשתהךרעממקלחהו

רושיאןתינ

סולכיא .

אוהיאנתהרשאכהבחרהיכילהתבםויהםיאצמנםיברםיבושי

,

הבושיהתויתשתבלופיט

קיתוו .

טביהה יתביבסה ,

םייאורבת םיעגפמלהנכסהו םימה תורוקמ םוהיז

וויה

ויתובקעבש רתויב בושח םרוג

םיכפשםרותלכובשךילהתלםידעונא

םיכפשקוליסןורתפולןיאןידעש

בואןונכתלשךילהבאצמנ

יבלש

רוביחוףוסיאתכרעמתמקה

םיכפשבלופטינקתמל

.

ליסלעולוכןעשנהבושי

הגיפסתורובתועצמאבקוליסכ םשרנםייתיבהגיפסתורובתועצמאבםיכפשקו

,

תאז תמועל

, בושי

ל םיקלוסמ ויכפשמ קלח רשא

תועצמאב םיכפש קלסמ קלחו תיזכרמ ףוסיא תכרעמ

בויבלרבוחמולוכוליאכםשרנםיגפוסתורוב

,

ןורתפתארקלתאצמנוהמלשוהםרטתכרעמהשהחנהב

.

לםהבתומוקמםנשי

א תמייק

םקלחבשאבצתונחמואתיוודבההרוזפה ומכקיודמעדימלבקלתורשפא

ףוסא תכרעמשי

תיזכרמ ל

םיכפש , א ך

אוה הצקה ןורתפ

ומכינושאר ןקתמ

בקר רוב

רשא אמגודל

ונממ

הביבסלהשילגלאיצנטופםייק

.

כאיהתכרעומהתומכהיחכונהרקסב

-10 מלמ "

הנשבםיכפשק

.

ב םינקתמ יינאכמ

ם דג

םיללכושמוםילו

ש

םיבושירפסממםיכפשםיטלוק

,

תדידמללכךרדבתעצובמ

תקיפס

םיימלוגהםיכפש

וןקתמלהסינכב

/

ןקתמהמהאיציבםיחלוקתקיפסתדידמוא

.

כ -419 מלמ "

םיווהמהםיכפשק

81% ךסמ לכ

בםילפוטמםיכפשה

-57

םילודגםינקתמ

,

הדידמהנשיםהב

.

תרגסמב

ופסאנ רקסה

ינותנ קיפס ה

ךסל המאתהוהאוושה העצובו ןקתמה אצומבםידודמ

ייסולכואה ה

ה רבוחמ

וזהיסולכואלשםימהתכירצינותנוןקתמלת

.

בושיה גוסל םאתהב ונתינש םימדקמ יפל םיכפשה תומכ הכרעוה םינקתמה ראשב

.

ודמלנ ולאםימדקמ

םילודגהםינקתמבםידודמהםינותנהמ

.

םיינוריעהםיכפשהימדקמ

,

ךסךותמ

הםימהתכירצ

יתיב ת ,

םניההזרקסבשומישהשענםהב

:

ינוריעבושי

: 70%

יתליהקבושי

: 65%

בשומ /

יפותישבשומ

: 60%

ץוביק : 55%

ףסונב , השענ

םייתיישעתה םיכפשה תומכ תא ךירעהל תנמ לע םימדקמב שומיש

.

לעפמ לכש ןוויכמ

יישעתהגוסלםאתהבםימבשמתשמ

ה ,

יודמםדקמקפסלישוקונשי

לעפמלכלק

.

ךכיפל ,

לעדמועויתיישעתהרזגמהללכלשומישבהיהישדיחאםדקמלעטלחוה

60% .

תויומכ בושיחל םימדקמב שומיש

םיכפשה

תירשפא האיגש וכותב ליכמ

,

ו םינותנ תבלצה ךא

ה עדימ

םינושתורוקממ

רשפא תא ה א י

רקסבםיעיפומהםינותנהןוכדעותומ

.

(12)

ואםיחלוק ימבהיקשה ליש

לשבו

םירחא תורוקממםימו םיחלוק

")

םינמוסמםימ

(" תבייחמ תא

א י רוש

תיזוחמה תואירבה תכשל

. אה י

נ רוש

י

הנש לכ ןת

,

םימה תורוקמ תא תטרפמה ותשקב יפ לע יאלקחל

,

םתוכיא ,

םתומכ ,

הקשומהחטשהתפמ

,

והיקשהתטיש

גוס םילודיגה .

ניאש םימה תומכלע םינותנה תא םכסלו תולדל ישוק שי

אהש ןויכםיחלוק ם

י

נ רוש

י

םימה תומכלע ןת

הלוכ .

רבודמש איה הכרעהה

כ לע

-37

מ ןוילימ

" ק ,

שב םרוקמש

י תונופט ,

תיברעמה הלעתב סיסב תמירז

ןותחתהןדריבתומירזוהלוחהקמעב

.

פשהיחלוק

" ןד ,

וקהתועצמאבםיקפוסמהםימ

םיללוכישילשה

כ -122.1 מלמ " ק םיחלוק , כ -38 מלמ "

ימק

שמ םוהת

יצראה לעפמהמםיריפש םימו הרדחהה תוד

.

פשהיחלוק

" ןד

רתיהבםיבייח םניא

היקשהי

לש

תואירבהדרשמ

,

הבוטהםתוכיאלשב

.

(13)

7

.

םיחלוק יפדוע

הביבסל םימרזומה

רקסהינותניפלע

, תנשב 2006

כוקלוס

-114.3 מלמ "

הביבסלםיחלוקק

.

םימרוזהםיחלוקהתויומכינותנ

תורוקמרפסמלעםיססובמהביבסל

:

1 .

םינקתמהיליעפמינותנ

.

2 .

הביבסהתנגהלדרשמבםילחנוםימףגאינותנ

.

3 .

םיחלוקהךסמוילאםירבוחמהםירגאמהוןוכמהמהיקשהלתקלוסמהםיחלוקהתומכתתחפה

ןוכמבםילפוטמה

.

תוביסרפסממתעבונהביבסלםיחלוקיפדועתמרזה

:

1 .

םוגיאחפנברסוח

הירגאמ

ףרוחהתנועבתויואגוםיחלוקימבםיאלמםיחלוק

,

אלרשאכ

היקשהתעצבתמ

.

ךכמהאצותכ

,

הביבסלםישלוגםיחלוקהיפדוע

.

2 .

םיחלוקהקוליסלםייאלקחםיחטשרדעהלשבםיחלוקהימלשוקיבברסוח

.

3 .

היקשהלהמיאתמהניאשהדוריםיחלוקימתוכיא

.

תיפהווהמוניאםילואםילחנלםיחלוקהקוליס

תוביסרפסממיוארןור

,

ןהתוירקיעהשכ

:

1 .

םהבםייפרגואיגםירוזאבשומישבואםיריפשםימםוקמבשומישבתויהלםייושעולאםיחלוק

תואלקחלםימיבאשמברסוחםייק

.

2 .

םייעבטהלודיגהיתבבתעגופםילחנבםיחלוקתמירז

,

םילחנבםימרוזהםיחלוקהבורשםגהמ

רבנעתדעוןקתבםידמועםניא

םילחנבהמרזהל

.

סמהלבט

' 15

םיחלוקהיפדועלש םילודגהםימרותהתאהגיצמ

) לעמ 100,000 מ

" ק .(

ןתינוזהלבטמ

יכדומלל

38 םינקתמ )

טמ " םיש / םירגאמ (

םיחלוקהבורתאםימרות

,

כבםיכרעומה

-75.3 מלמ " ק .

ץראהזכרמבםיאצמנםיחלוקהיפדועבור

,

םיינוריעהםיזכרמלךומס

.

קתיינפה

םהבתומוקמלולאםיחלו

ליעוהליושעהיקשהלםימברסוחםייק

.

קרפ 13

םיכפשהתויומכלשןדמוא גיצמ

םיחלוקהלוצינו

תנשל 2008 .

יפלע

ןדמואה ה

תוחנהלעססבתמ

הזרקסמ

םינותנו

חפנםידודמ

יפדוע ה ק םיחלו

הלוצינאללהביבסלםיקלוסמה

י ונ כ -105 מלמ " ק .

(14)

8

.

יכפש

הבילח תותפרמ ם

ןקנחוןחרזתובוכרתבוינגרוארמוחברישעלבזלשתולודגתויומכוםיכפשתורציימהבילחתותפר

. תותפר

םיטנאירטונבםוהיזידי לעםימיבאשמב העיגפלילאיצנטופרוקמ תווהמהבילחה

, םיחלמ ,

ינגרוארמוח

םינגותפו .

םימהזמהתמירזתאעונמליושעםיכפשבןוכנלופיט

הביבסל .

תנשל ןוכנ

2006

לארשיב שי

79,303

תובלוח תורפ

: 50,039

ו תויצוביקה תותפרב

-29,264 תותפרב

תויבשומה .

תואלקחה דרשמב ושענש םירקחמ יפ לע

,

לארשיב תבלוח הרפ לש תעצוממה םימה תכירצ

הניה 150

םויל רטיל

.

כבתכרעומ תיצוביקהתפרבםיכפשה תקיפס

-130

םויל הרפלרטיל

, ועב

תקיפסשד

כבתכרעומתיבשומהתפרבםיכפשה

-60

םוילהרפלרטיל

.

תורפהןוניצותפרהתפיטשיכילהתבוללכבתפרהלועפתןפואבםילדבהמתעבונםיכפשהתומכבםילדבהה

טרפב .

וזהדובעלוסנכוהולאםיכפשימדקמ

,

תפרלכבםיכפשהתמורתתאךירעהלתנמלע

.

תרגסמב "

בלחהקשמבהמרופרה

" מ

ףוסיאהאשונלתיללכתינכותשיגהלתפרלכתביוח

,

לופיטהוהכלוהה

םיכפשב .

עויסיקנעמלוכז הביבסהתנגהלדרשמהותואלקחהדרשמידי לעוולרשאתוינכותה

. תרגסמב

המרופרה ,

תנשבהלחהש

1999

תותפרהמםוהיזהתעינמלםימיאתמתונורתפורדסוה

.

וללכהלאתונורתפ

:

תותפרדוחיא

, זרימ

תוככסבו

,

םיקצומתדרפה

,

םיכפשהםרזבםדקלופיט

,

םירוקמוםימוטאןוטביחטשמ

היצטסופמוקולבזןוסחאל

.

תורטמיתשבלחהקשמבהמרופרל

:

א .

התולעייתה

ףנע תועצמאב

רפסמםוצמצ

ה תותפר ו תלדגה תורתונה .

ב . תקספה

יתביבסהםוהיזה

תועצמאב

הביבסהלעהנגהלתויתשתתמקה

.

פרהךלהמב

כבבלחהתותפררפסמםצמוצהמרו

-30% ) מ -1,453 ל -1,025 .(

תנשל ןוכנ

2007 כ -1,004 תותפר ) 98% (

ו ורשואש הרדסה תוינכת ושיגה

-890 ןהמ

תא ומילשה

ה עוציב

לדרשמהתושירדבתודמועו

תנגה הביבסה .

םישרת 1

בלחהקשמתמרופרםושייבתומדקתההךילהתתאגיצמ

.

םישרת 1 :

תותפרתרדסה

בלחהקשמבהמרופרהתרגסמב

(15)

םישרת

2

:

תיאלקח

היקשהל

םיחלוק

לוצינו

םיכפשב

לופיטו

ףוסיא

רקס

םוכיס

,

2007

/

2006

םירי

פש

םימ

תכירצ

)

תיתיב

+

תיתי

ישעת

(

813.5

מ

ל

מ

"

ק

םינק

תמל

םיר

בוחמ

ה

ם

יכפש

םיינכמ

בוציי

ינגא

ו

473

מלמ

"

ק

)

91.5%

(

0 %

2.7 %

4 %

םינקתמלםירבוחמהםיכפש

םיינושאר

20.5

מלמ

"

ק

63.6%

םימה

תכירצמ

םיימ

ל

וגה

םיכ

פ

שה

ךס

517.2

מ

ל

מ

"

ק

הביבסל

םיחלוק

קוליס

114.3

מלמ

"

ק

)

24.2%

(

םיח

לוק

י

מ

ת

ב

שה

:

357.7

מ

למ

"

ק

ם

יילו

ש

ם

ימ

לוצינ

:

75.2

מ

למ

"

ק

הס

"

כ

:

432.9

מלמ

"

ק

ה

יקשהל

םיבש

ומ

םיחלוק

357.7

מלמ

"

ק

)

75.8%

(

םילםיימלוגםיכפש

0.01

מלמ

"

ק

םילחנלםיימלוגםיכפש

13.9

מלמ

"

ק

ה

רדחה

פ

שב

"

ןד

122.1

מל

מ

"

ק

ה

בשה

יל

ע

פמ

235.6

מל

מ

"

ק

םירחא

םינקתמ

92.4

מלמ

"

ק

םינקתמ

םיינכמ

380.5

מלמ

"

ק

ם

יחלו

ק

ב

ה

קש

ומ

חטש

פ

שו

"

ן

ד

1,114,235

םנו

ד

הצתונחממםיכפש

"

ל

תיאודבה הרוזפהו

10

מלמ

"

ק

(16)

2006/2007 - תיאלקחהיקשהלםיחלוקלוצינוםיכפשלופיטוףוסיא - 1 הלבט

םיכפשה ךסמ % *םיימלוגה

1

םייתיבםיכפש

457.7 90.2

2

הישעתיכפש

46.6 9.2

3

הבילחתותפריכפש

3.0 0.6

4 (הבילחתותפר + הישעת + םייתיב) םיימלוגהםיכפשהךס

507.3 100.0

5 (םינטקםימרותותיוודבהרוזפ ,םייאבצםיסיסב) םירחאתורוקממתפסות

10.0

6

םירחאתורוקממתפסותללוכםיימלוגהםיכפשהךס

517.3

7

בויבתוכרעמלםירבוחמהםיכפש

484.5 93.7

8

בוצייינגאוםיינאכמלופיטינקתמלםימרוזהםיכפש

473.0 91.4

9

עוקישינגאוםיגפוסתורוב ,בקרתורוב - םיינושארםינקתמלםיכפשקוליס

20.5 4.0

10

םילםיימלוגםיכפשתמרזה

0.0 0.0

11

םילחנלםיימלוגםיכפשתמרזה

13.9 2.7

12

ןד"פשהיחטשבםיחלוקתרדחה

122.1 25.8

13

םיחלוקימבהיקשה

235.6 49.8

14

וטנםיבשומםיחלוקתומכ

357.7 75.6

15

םיחלוקבםילהמנהםירחאתורוקממםימתומכ

75.2

16

םיילושםימוםיחלוקבהיקשהכ"הס

432.9

17

לוצינאללהביבסלםיחלוקקוליס

114.3 24.2

18

םנוד 562,690

19

םנוד 551,544

20

םנוד 1,114,234

21 םיכפש קוליסו לופיט

הנש / ק"מ ןוילימ - םיכפשה תויומכ

םינמוסמםימבהיקשהלתואירבהדרשמירתיהיפלםיחלוקירגאממהקשומחטש

ןד"פשיממהקשומחטש

םיחלוקרקיעבםיליכמהק"מלמ 173.5-כלשחפנבםימירגאמ 304 כ"הס םיחלוק לוצינו הבשה

(17)

םיכפשב

לופטל

םינקתמה

יגוס

יפ

לע

םינותנ

זוכיר

:2

הלבט

םייתיב תותפרמ

הישעתמ כ"הס

1

ךשמנרווא

1 21

13,658 2,124

71 405

2,600

0.5

2

תעבוקמהצוב

1 2

31,884 1,503

697 2,200

0.4

3

תלעפושמהצוב

47 312

3,365,080

208,530 548

20,422 229,500

45.2

4

ןד"פש- הרדחהותלעפושמהצוב 1

39 1,782,584

128,177

25 2,468

130,670

25.8

5

ינושילשלופיט

1 1

36,785 3,482

18 3,500

0.7

6

םיגולויבםיגברמ

3 3

58,784 5,384

19 5,403

1.1

7

יטקפמוקןקתמ

63 64

67,510 4,096

75 93

4,264

0.8

8

קסידרוטור 2

8 13,085

1,166

11 5

1,181

0.2

9

MBR

1 1

688 330

1,018

0.2

10

RBC

1 3

890 83

29 15

127

0.0

11

םיינאכמםינקתמכ"הס

121 454

5,370,260

355,233 758

24,473 380,464

75.0

12

רוואינגא

7 27

40,646 3,545

95 1,685

5,325

1.0

13

רורוויאועוקשינגא

13 43

73,330 6,324

60 644

7,028

1.4

14

רגאמוחטשרורוויא,עוקש

16 101

463,124

25,414

181 2,166

27,761

5.5

15

םירפושמבוצייינגאכ"הס

35 171

577,100

35,283

336 4,495

40,114 7.9

16

ןוצמחתוכירב

22 35

19,390 1,703

141 1,154

2,977

0.6

17

ןוצמחועוקשינגא

154 236

300,808 23,698

1,065 3,608

28,371

5.6

18

רגאמועוקשינגא

45 108

257,020 17,557

449 2,264

20,270

4.0

19

םירגאמ 7

20 8,295

635

22 657

0.1

20

בוצייינגאכ"הס

228 399

585,513 43,593

1,676 7,026

52,276 10.3

21

עוקשינגא

12 13

7,880 704

71 826

1,601

0.3

22

יודיאועוקשינגא

5 5

730 206

14 9,673

9,892

2.0

23

בקרתורוב

39 41

24,108 1,313

14 30

1,356

0.3

24

הגיפסתורוב

116 116

104,314 7,482

55 73

7,610

1.5

25

םיינושארםינקתמכ"הס

172 175

137,032

9,704 154

10,602 20,460

4.0

26

םילימלוג

1 11

11

0.0

27

לחנלימלוג

14 251,554

13,873

2 13,874

2.7

28

םילחנלוםילכ"הס

0 15

251,554

13,883

0 2

13,885 2.7

29

לכה

ךס

556

1,214

6,921,459

457,696

2,924

46,597

507,198

100.0

םיכפשהךסמ % ק"מ X1000 תיתנשםיכפשתומכ היסולכוא ימרות

םיכפש

רפסמ

(18)

םישרת 3

:

םיכפשבלופיט

ןקתמהתייגולונכטיפל

םיכפשב לופיט תייגולונכט

תרבוחמ היסולכוא

םיכפש ךס

X1000

מ

"

ק

םינקתמ

יינאכמ

ם

5,370,260

380,464

םירפושמ בוציי ינגא

577,100

40,114

בוציי ינגא

585,513

52,276

םיינושאר םינקתמ

137,032

20,460

לחנל ימלוג

251,554

13,874

םיל ימלוג

0

11

הצ תונחמו תיאודב הרוזפ

"

ל

עודי אל

10,000

הס

"

כ

6,921,459

517,199

(19)

םישרת 4

: םיכפשבלופיט כמםינקתמב

א םיינ

ט

תייגולונכט

י

םיכפשב

לופ

תרבוחמ

היסולכוא

הס

"

םיכפש

כ

X1000

מ

"

ק

תלעפושמ

הצוב

3,365,080

229,500

פש

"

ןד

1,782,584

130,670

יינאכמ

ם

םירחא

221,706

20,166

הס

"

כ

5,369,370

380,337

References

Related documents

Taken as a whole, the health studies show elevated risk for development of asthma and reduced lung function in children who live near major highways.. Studies of particulate matter

Deter- mination of nitric oxide free radicals, total phenolic con- tents, flavonoid contents, DPPH free radicals, inhibition of oxidation of linolenic acid and total reducing

AD has simulated the second heart sound by a chirp model, estimated its instantaneous frequency, calculated the corresponding zero–crossing instantaneous frequency, calculated

Compared to control, the water-soluble extract from Echinacea suspension fermented with Lactobacillus plantarum 1MR20 showed twice time higher radical scavenging activity on

For example, a finite element (FE) model with appropri- ate mathematical description of the object was adopted as the constraint to reconstruct the modulus of elasticity in [23];

In this study we selected 45 male HD patients. All of them were dialyzing 3 times per week by cuprophane mem- brane and acetate solution for 4 hours at each session. Drug schedules

Associations between urinary phthalate metabolite concentrations (log transformed, μ g/g creatinine) and handgrip strength, stratified by the 90th quantile of the omega-6 to

In the cohort and change analyses only a few significant associations were observed including an increased OR for tiredness (2.94, 95%CI: 1.43 to 6.05) for participants in the top 25

composed mainly of recombinant proteins in the form of an unfinished tertiary structure; therefore, more hydro- phobic acids are exposed on the water-protein interface, thereby

In the most populous Australian states of NSW and Victoria, total lead petrol emissions accounted for 34.6 and 32.6 %, respectively, of the variance in death by assault rates 18

Santos CNS, Xiao W, Stephanopoulos G: Rational, combinatorial, and genomic approaches for engineering L-tyrosine production in Escherichia coli. Eid J, Fehr A, Gray J, Luong K, Lyle

: Constitutive expression of selected genes from the pentose phosphate and aromatic pathways increases the shikimic acid yield in high-glucose batch cultures of an Escherichia

Method: Here, we investigate the use of dark-field functional photoacoustic microscopy (fPAM) for intrinsic visualizing of the relative hemodynamics of the rat sciatic nerve in

However, the greatest absolute difference in reaction rate between samples from CLLS cultures and negative controls was observed when grown in YP + medium, indicating that the use of

However, total variation (TV) minimization was proven to be applicable in edge preserving image denoising processes [11,12]. This algorithm is based on minimizing the l1 norm of

Taken together, our data suggest that MoGrp1 functions as a novel splicing factor with poly(U) binding activity to regulate fungal virulence, development, and stress responses in

תיגולוקאה תכרעמה תוביציו םימה תוכיא לרוג יבגל תונקסמ וקסוהו םיירשפא םישיחרת רפסמ. תננכותמה תומכב הלפתה תוכרעמ תמלשה תובקעב םימה יאצמ תלדגה יבגל תמייקה תיזחתה

(i) I do not now owe an overpayment on a Federal Pell Grant, Federal Supplemental Educational Opportunity Grant, or Leveraging Educational Assistance Partnership Grant (formerly

Since establishment, the NCC’s main work has been to assess the performance of Australia’s governments (Australian and state/territory) in meeting the agreed reform commitments

adolescents' heightened interest in music, music therapy is frequently a viable therapy option for adolescents. A survey of music therapy journal articles highlighted six categories