ודודודוד"""" תנשל הדבעמה תוליעפ ח תנשל הדבעמה תוליעפ ח תנשל הדבעמה תוליעפ ח תנשל הדבעמה תוליעפ ח2006200620062006

157  Download (0)

Full text

(1)

תרנכ ירקחמו רוטינ

תרנכ ירקחמו רוטינ

תרנכ ירקחמו רוטינ

תרנכ ירקחמו רוטינ

וד

וד

וד

וד

""""

תנשל הדבעמה תוליעפ ח

תנשל הדבעמה תוליעפ ח

תנשל הדבעמה תוליעפ ח

תנשל הדבעמה תוליעפ ח

2006

2006

2006

2006

וד

וד

וד

וד

""""

איח ח

איח ח

איח ח

איח ח

""""

סמ ל

סמ ל

סמ ל

סמ ל

'

' '

'

T5/2007

ינוי

ינוי

ינוי

ינוי

2007

2007

2007

2007

(2)
(3)

המדקה

המדקה

המדקה

המדקה

וד " ח תנשל תרנכה רקחל הדבעמה תוליעפ 2006

גיצמ תא ירקיע םיאצממה לש

תרנכה רוטינ תונקסמהו

תועבונה ןהמ

. םיכילהתה חותינבו םיירקיעה

םימייקתמה םגאב

שמו םיעיפ לע תוכיא םימה , םג ומכ תא

תואצות םירקחמה

םייגולונמילה ךלהמב ועצובש

הנשה .

תרנכה לארשי תנידמ לש תיתיבה םימה תכירצמ תיצחמכ קפסמה הייתש ימל םלג ימ רוקמ תשמשמ

ךכיפלו תלטומ ונילע הבוחה רמשל תא תרנכה תכרעמכ תיגולוקא

הביצי – הל ךכבו חיטב

שומיש רב -אמייק

ב באשמ ינויח הז ונל תורודלו םיאבה

. ליעפ רוטינ ךרעמו רבטצמ יעדמ עדי לע ססובמה לכשומ לוהינ

ןימאו הז ימואל דעי שומימ וחיטבי .

תרנכה רקחל הדבעמה המקוה וז הרטמל ,

עדי זכרמכ תלעופה תרנכל

םימגאו םימי רקחל הרבחה תרגסמב .

ב התמקה זאמ תופיצרב תכשמנה הדבעמה תוליעפ 1969

החיטבמ

ו דועית הניחב

םיכשמנ לש

םגאה בצמ ,

םימה תוכיאב תורומת יוהיזו ןויפיא ,

תרכה םיכילהתה

םייגולויבהו םיימיכה םילאקיסיפה ,

יוהיזו םייוניש ןמזה ריצב

. םינשב תונורחאה ךרעמ

רוטינה בחרוה

ללכושו כו

ו י ֵלכ לל -רוטינ םיינרדומ םייטמוטואו

הרושהמ הנושארה

םלועב . םירקחמה ומו םימוזי

לע םילעפ

הדבעמה ירקוח ידי ו

םידימעמ ונידיב

תא םילכה םיצוחנה חותינל

לכשומ לש

יאצממ רוטינה

תנבה

םתועמשמ ןתמו

תוצלמה לועפתל

םגאה . ימוחת םינתשמ רקחמה םע

םינשה יפל םיכרצה , ירעפ עדיה ,

תויעוצקמה תולוכיה תורוקמו

ןומימה .

לש תישונאהו תיזיפה תיתשתה תרנכה רקחל הדבעמה

תוימואלה תויתשתה דרשמ ביצקתמ תכמתנ ,

תנמוממ ליבקמב רוטינה תוליעפ

םינוש םיידועי םירקחמו לע

ידי תוביצנ םימה

) תימואלה תושרה םויכ

בויבו םימל .(

ךשמנ םוצמצל םידע ונא תונורחאה םינשב בחרתמו

צקתב תוימואלה תויתשתה דרשמ בי ,

רוטינהו רקחמה תוליעפל םימה תוביצנ תכימת דועב הראשנ

תוליעפ ףצר רומיש תרשפאמה המרב

רוטינה . תא רפשלו םיאתהל הדבעמה לש חווטה תכורא תלוכיב עגופו םירכינ לועפת יישק דימעמ הז בצמ

יעדמ דויצבו םדא חכב תויעוצקמה היתולוכי .

ידי לע םיכמתנה רקחמה ינוכמ דוחיא לש תנמתסמה המגמה

תויתשתה דרשמ ,

לעופה תבלושמ תירקחמ תכרעמל רשפא הבוחב תנמות תיתלשממ ךמס תדיחיכ ת

ו תוי

תרנכה רקחל הדבעמה לש תויעוצקמה תולוכיה רופישו רומישל .

תא ןובשחב תחקל בייח ןנכותמה ךלהמה

םיכרצה לולכמ םייקה

, םיימואלה םידעיה תאו םינש תבר תיביצקת החנזהמ האצותכ ורצונש םירעפה תא

םימה קשמ לש .

הווקית ינא ה דוחיאה ךלהמש

תוליעפ קוזיחו תושדחתהל תוכרעמה בוצייל איבי ןנכותמ

הנידמל התמורתו הדבעמה .

רקחל הדבעמב םייקה יעדמה עדיבו תויעוצקמה תולוכיב רבוגו ךלוה ןיינעל םידע ונא תונורחאה םינשב ותבחרהו תרנכה ומושייו

תוליבקמ תוכרעמל .

הדבעמה תווצ םיחלוקו םימ ירגאמל ותוליעפ תא ביחרה

יגתהו לוכשא ירגאמב תוצא תחירפו םימה תוכיא לע םיעיפשמה םימרוגה רותיאל תורוקמ תרבח תרזעל סי

םירגאמה לש תוילועפת תויעבל תונורתפ תאיצמלו .

ינלער לש אשונב הדבעמב רבטצהש עדיהו ןויסנה

תוילוחכ תוצא )

הירטקבונאיצ (

םעה תואירב תונקת ןוכדעל הדעווה תוצלמהב עמטוה )

ןידע תדעו (

הב ל הסחית ניקת

ת הייתש ימ לארשיב

.

ודה " ח יחכונה ומכ וד " תוח םימדוק ףקשמ

תא ףקיהה בחרה לש םיאשונה םיקיסעמה

תא תווצ הדבעמה .

ל הכרעהו הדות עיבהל םוקמה םג ןאכ הדבעמה תווצ לכ

, םירקוח , רקחמה ירזוע ,

תווצ י הלהנמהו םיה ומכ

לש הכימתה תוכרעמל םג םתמורת לע םימגאו םימי רקח

נה תימואלה ונתמישמ עוציבל תכשמ .

הנהמ האירק תכרבב

רד ' קינקוס ףסא

הדבעמה להנמ

(4)

ודה ירקיע

ודה ירקיע

ודה ירקיע

ודה ירקיע

""""

ח

ח

ח

ח

תרנכה בצמ

תרנכה בצמ

תרנכה בצמ

תרנכה בצמ

2006

2006

2006

2006

תנשב תרנכה רוזאב הדריש םימשגה תומכ

2006

תמדוקה הנשל המוד התיה

,

כ

370

מ

"

דבלב מ

,

ברה םימשגה עצומממ הנטק תומכ

-רוזאב יתנש

.

י היהש ץרמ שדוח טלב דחוימב

הדימב שב

ןפוד תאצוי

)

מ תוחפ

10

מ

"

מ

(

,

תיסחי םימושגה רבוטקוא שדוחו לירפא שדוח ותמועלו

.

ראש

שה ךלהמב ודדמנש םייגולורואטמה םירטמרפה

ימשגה תנוע תוגהנתה תא םיפקשמ הנ

ם

.

תנש

2006

הבש ףצרב הינש הנש התייה

התיה

תרנכה סלפמב הדירי תמגמ

.

יתלחתה סלפממ

לש םורב

211.75

'

רבמצדב

2005

,

ה

יאמב עיגה סלפמ

2006

לש יברימה םורל

210.68

'

.

הנשה לכ ךלהמב תיברימ םימ תביאש

םייעבטה םיגולורדיהה םיכילהתל ףסונב

,

סלפמ תא האיבה

לש ילמינימ םורל םגאה

211.91

'

תיגולורדיהה הנשה ףוסב

2005/6

ו

ל

לש ילמינימ םור

212.18

'

ירדנלקה הנשה ףוסב

ת

2006

.

ףרוחה תונופטש יפואו תרנכל המירזה רטשימ

)

םיעוריא ינש

ראוניב םייתועמשמ

(

ועיפשה

לע הארנה לככ

ןוטקנלפוטיפה תויסולכוא יפוא

.

תנש

2004

הרדגוה

כ

"

אלל הנש

םוינדירפ

"

ףצרב הינש

.

ץיק

2006

תוילוחכ תוצא לש הטילשב ןייפוא

)

הירטקבונאיצ

(

גוסהמ רקיעב

יספומרפסורדנילצ

ס

,

גוסה לש תוחכונ םע

ןונמוזינפא

.

ןקנח לש יצייקה זוכירה

םגאב ןקנח עוביק יכילהת דדועו ןטק היה םימב ינגרואיא

.

כ הרדגוה תרנכה ימ תוכיא ףרוחה ישדוחב

"

הבוט

"

בכרומ םימ תוכיא דדמ יפ לע

(CWQI)

,

תורמל

פומ ורצי רשא לירפאו ץרמב סיטסיצורקימ לש תוליער תויסולכוא תוחכונ

רפסמב תפוצ לש ע

םיעוריא

.

.

םוחתב הרדגוה םימה תוכיא ץיקה ישדוחב

"

ליבק אל

"

תוילוחכ לש ההובג תוחכונ לשב

.

תנשב תרנכב תוילוחכ לש תרבגומה הצופתה תורמ

2006

,

ימב ואצמנ אל הנשה לכ ךלהמב

כ ינלער תרנכה

יתומכ הדידמל תנתינה המרב תוילוח

ת

.

תנשב תרנכה רוטינ יאצממ םוכיס

2006

ףרוחה תונופטשל תימגאה תכרעמה תבוגתש הארמ

התייה

הנותמ

ביבאה ישדוחב

.

תיגולויב תוליעפ תגצה ךות הבצייתה תכרעמה וז הפוקת םותב

תיניפוא

.

ןייצל בושח

,

תרנכה תוצא תייסולכוא לדוגו הנבמב תוינוציקה תודונתהש

,

ופצינש יפכ

תונורחאה םינשב

)

2003

2007

(

,

בצמ תוגצימ

רשא תיגולוקאה תכרעמה לש תוביצי רסוחו רבעמ

היתש ימל םלג ימכ םגאה ימ תוכיא לש הערהב אטבתהל לולע

.

תלבט

תלבט

תלבט

תלבט

םיאצממה םוכיס

םיאצממה םוכיס

םיאצממה םוכיס

םיאצממה םוכיס

ףרוח ךלהמב הלע תרנכה סלפימ

2005/6

כב

-1.07

מ

,'

לש םורמ

211.75

מ

'

רבמצדב

2005

לש יברימ םורל

210.68

'

ב

יאמ

2006

.

םגאהמ הביאשה תרבגה

םורל סלפימה תדיריל המרת ויתסהו ץיקה ישדוחב

212.20

מ

'

ב

רבמצד

2006

.

סלפימ

סלפימ

סלפימ

סלפימ

םגאה

םגאה

םגאה

םגאה

הילע תמגמב םגאה תוחילמ

.

לש ירעזמ ךרע

238

גמ

"

לירפאב דדמנ דירולכ ל

רבמבונב יברימ ךרעו הנותחתה םימה תבכשב

)

245

מ

ג

"

ל

.(

דירולכ

דירולכ

דירולכ

דירולכ

לכב ןוינמליפאב יללכה ןחרזה זוכיר ראוני שדוח דבלמ

תנש

2006

ךומנ היה

ןוינמיליפאב יתנש ברה עצוממהמ

.

יללכ ןחרז

יללכ ןחרז

יללכ ןחרז

יללכ ןחרז

הנשה ישדוח לכב

)

טסוגואב דבלמ

(

ה זוכיר

ןחרז

ה

ןימז

(SRP)

היה ןוינמליפאב

ברה עצוממהמ ןטק

-יתנש

.

סמומ ןחרז

סמומ ןחרז

סמומ ןחרז

סמומ ןחרז

ממל םימוד ויה ףרוחה ישדוחב טרטינה יזוכיר

ו

ברה עצ

-יתנש

.

דע ינוימ

זוכיר רבוטקוא

ה

ןקנח

ה

ה ינגרואיא

לש היסולכוא תוחתפתה דדועו ךומנ הי

ןקנח תועבקמ תוילוחכ

.

כב ךרעוה יציקה ןקנחה עוביק

29

ולוכ םגאב ןוט

.

(5)

םיאצממה םוכיס תלבט

םיאצממה םוכיס תלבט

םיאצממה םוכיס תלבט

םיאצממה םוכיס תלבט

))))

ךשמה

ךשמה

ךשמה

ךשמה

((((

תנש

2006

הב תפסונ הנש התייה

םוינידירפ

החרפ אל

.

תסמויב

םוינידירפ

האישב

לע התלע אל

100

רג

'

מל

2

.

היה יתנשה הסמויבה עצוממ

68.8

רג

'

מל

2

,

המוד ךרע

הפוקתל יתנש ברה עצוממל דאמ

1969 – 1993

.

תיתנשה הסמויבה איש

)

עצוממ

ישדוח

(

הצאה לש החירפ םע יאמב םשרנ

הירבד

)

(Debarya sp

.

ץיקה ישדוחב

לש יתנש ברה עצוממל תיסחי תוהובג ויה תוסמויבה

25

רג

'

מל

2

ידי לע וטלשנו

תוילוחכ תוצא

.

תוצא

תוצא

תוצא

תוצא

וחה םיעצוממה

תנשב ליפורולכה תלוכת לש םיישד

2006

ידמל םידיחא ויה

,

רתויב הובגה ךרעה ןיב סחיה רשאכ

)

ילויב

(

רתויב ךומנה ךרעל

)

טסוגואב

(

היה

מ ןטק

-2

ברה תונושל האוושהב

לש סחיל עיגמש תיתנש

1:5

יעצוממ ןיב

םיינוציקה םישדוחה

.

לש ינושארה רוצייה לש םיישדוחה םיעצוממה

2006

ויה

ב

ברה עצוממל םימוד םישדחה תיברמ

-יתנש

וא

םיכומנ

טעמה ונממ

.

ליפורולכ

ליפורולכ

ליפורולכ

ליפורולכ

תונרציו

תונרציו

תונרציו

תונרציו

תינושאר

תינושאר

תינושאר

תינושאר

תיתועמשמ הדירי רחאל הרבעש הנשב הדדמנש רופישה תמגמ ךשמה הפצנ

תנשב ןוטקנלפואוזה תויופיפצב

2004

.

תנשב םידופפוקה תויופיפצב היילעה

2006

םירפיטורה תויופיפצב הדיריב הוולמ

.

גמה חותינ

תורשפא לע עיבצמ תומ

הלעמ הרקבו הפירט ץחל לש הריבס

הטמ

(Top-down control)

יסחיב

םיגד

-ןוטקנלפואוזו ןוטקנלפואוז

-ןוטקנלפואוז

.

ןוטקנלפואוז

ןוטקנלפואוז

ןוטקנלפואוז

ןוטקנלפואוז

תנשב םייתועמשמ םינופטש םיעוריא רדעהב

2006

הנייפאתה הלוכ הנשה

נחת לכב יתאוצ םוהיזל םירוטקידניא םיקדייח לש םיכומנ םירפסמב

םוגידה תו

.

רבוטקואב

2006

ש

תיסחי םושג היה

,

םימרופילוקה רפסמב תוילע ופצנ

תינופטש המירז רדעה ללגב ןדריב אל ךא תרנכה םורדב םגו יכאזב םייתאוצה

.

םוהיז

םוהיז

םוהיז

םוהיז

ילאירטקב

ילאירטקב

ילאירטקב

ילאירטקב

כ

31

תרנכב תונחת עבראמ ופסאנש םימ תומיגדב והוז םינוש הרבדה ירמוח

תישדוח תורידתב

.

רבדהה ירמוח רפסמ

הנותנ אמגודב והוזש ה

,

ןיב הנתשה

11

ל

19

דבלב םירמוח

.

תונחתב םירמוחה לש םיזוכירב םילודג םייוניש ואצמנ

תונושה םוגידה

.

הלוע רוטינה יאצמממ

,

ןיבש הפוקתבש

2001

ל

2006

,

הלח

תרנכב םיבר הרבדה ירמוח לש עצוממה זוכירב תיתגרדה הדירי

.

ירמוח זוכיר

יה םימב הרבדהה

הייתש ימל םיצלמומה םיכרעהמ גרח אלו ןטק ה

.

ירמוח

ירמוח

ירמוח

ירמוח

הרבדה

הרבדה

הרבדה

הרבדה

םימ תוכיא

םימ תוכיא

םימ תוכיא

םימ תוכיא

מב םימה תוכיא ללקושמה םימה תוכיא דדמב האטבתהש יפכ הליבק התיה ביבאהו ףרוחה ךלה

CWQI

.

ח םידחא םירטמרפל םידדוב םישדוחב ומשרנ ליבקה םוחתמ תוגיר )

ןלהל םימ תוכיא סקדניא םישרת (

.

וכיא ץיקה ישדוח ךשמב תוילוחכ תוצא תוחכונ לשב רקיעב ליבקה םוחתל ץוחמ התיה םימה ת

(6)

ב תרנכב םימה תוכיא לש יפרג רואית 2006

רובע 10 םירטמרפ .

תטיש WQ םיללכושמ םיכרע יפל הכרענ

(Rating Values -RV) םיגצומה םירטמרפל ועבקנש

. לש הגצהה WQ

) תושו טיירבמה ,'

2002 ( תרשפאמ

מרפ לש ריהמ יוהיז המכסב גצומש יפכ םירתומה םהיתולובגמ םיגרוחה םירט

.

(7)

םיניינעה ןכות

םיניינעה ןכות

םיניינעה ןכות

םיניינעה ןכות

המדקה ... ...

... ...

... ...

i

ודה ירקיע "

ח תרנכה בצמ 2006

... ...

... ...

. ii

1 . המדקה -תרנכה רקחל הדבעמב רקחמהו רוטינה תולועפ בוליש ...

... ...

1

2 . רוטינ ... ...

... ...

... ...

2

2.1 אובמ ... ...

... ...

... 2

2.2 תנשל םגאה לש הקיזיפו היגולורואטמ 2006

... ...

... ...

4

2.3 ימיכה רוטינה יאצמימ ...

... ...

... ...

12

2.4 א ןוטקנלפוטיפה תויסולכו ...

... ...

... ....

24

2.5 ינושאר רוציי ,

תרנכב יטויבה ןזאמהו המישנ ...

... ...

... 27

2.6 תוירופו ליפורולכ ...

... ...

... ...

31

2.7 ןוטקנלפואוז רוטינ ...

... ...

... ...

33

2.8 םיטאיליצ רוטינ ...

... ...

... ...

39

2.9 םיקדייח ... ...

... ...

... 41

2.10 תרנכב תימיכויב ןצמח תשירד לש הקיטניקה ...

... ...

... 44

2.11 תרנכה םגאב םיגד תויסולכוא לש יטסוקאורדיה רוטינ :

ברו םייתנוע םיטקפסא

-םייתנש ... ...

46

2.12 יתאוצ םוהיזל םירוטקידניא רוטינ תרנכב

: ראוני – רבמצד 2006 ... ...

... 49

2.13 היצטנמידס יבצק –

2005-2006 ...

... ...

... 52

2.14 תוילוחכ ינלער ...

... ...

... ...

57

2.15 תרנכה לש המטסיסוקאב הרבדה ירמוח ...

... ...

... 59

2.16 תרנכב יבחרמ רוטינל תררגנ תכרעמ ...

... ...

... 65

2.17 תרנכ עדימ זכרמ ...

... ...

... ...

66

2.18 תרנכב םימה תוכיא תכרעהל יתומכ דדמ ...

... ...

... 73

3 . רוטינ ירקחמ ...

... ...

... ...

75

3.1 אובמ ... ...

... ...

... 75

3.2 םייעמ יליפט רוטינ :

Cryptosporidium sp. ו

Giardia sp. תרנכה ימב

... ...

... 75

3.3 טרוק תוכתמ /

תרנכב תודבכ ...

... ...

... .

76

3.4 תרנכב ןקנח עוביק ,

םגאב ןקנחה ןזאמב רסח ביכרמ ...

... ...

... 77

3.5 גרוא רמוח לש םיינבמ םיביכר ינ

... ...

... ...

81

3.6 תווקיהה ןגאמ הרבדה ירמוח לש תויגולוקא תועפשה ...

... ...

. 82

3.7 תנכותב שומישה PlanktoMetrix

ןוטקנלפוטיפ רוטינל ...

... ...

85

(8)

3.8 תרנכב יקיקלחו סמומ ןמחפ רוטינל תונכתיי רקחמ ...

... ...

... 92

4 . תרנכ ירקחמ ...

... ...

... ...

95

4.1 הו םושיי םייגולונמיל םילדומ רופיש ךשמ /

תרנכל םייגולוקא ...

... ...

95

4.2 תכרעמב םיבלושמה םיימוי ןיוול ירצומ לש המורתה תניחב SISCAL

תרנכה רוטינל ...

... 105

4.3 תוחולמ תועיבנ תואצמיה ןיב תרנכה םגא ברעמ ןופצב הריעצ הריבש ירוזא ןיבש רשקה תניחב ,

הדודר תימסייס תכרעמ תועצמאב

גוסמ היצולוזרב

CHIRP

... ...

... ...

... 111

4.4 תרנכב םויבורולכ ...

... ...

... ...

114

4.5 םגא תיעקרקמ ןאתמ רורחש לש יטסוקא תומיכו יוהיז )

ב בלש ' ( ... ...

... 115

4.6 תרנכב םייפוקסורקימה םירוצייה לש בשחוממ סלטא תריציל םילכ חותיפ ...

... ...

118

4.7 תרנכב ןקנחה רוזחמ :

תירלוקלומ הרקבו םייגולויסיפוקא םיכילהת ...

... ...

122

4.8 תוילוחכ ינלער לש תיטנג הרקב ...

... ...

... 124

4.9 םימזינאגרואו םיאת תמדרת –

תוילוחכב רומישו תודירש תיגטרטסא ...

... ...

126

5 . םירחא םימ יפוגו תרנכה לש תווקיהה ןגא ירקחמ ...

... ...

... 129

5.1 לוכשא רגאמב םיגד תויסולכוא לש םייטסוקאורדיה םירקס ...

... ...

129

5.2 לוכשא ירגאמ לש תילוארדיההו תיגולונמילה תכרעמה חותינ ...

... ...

131

5.3 יה היגולורד , היגולורואטמ ,

ןוילעה ןדריה ןגאב םימ יבאשמ לוהינ לדומו םימ תוכיא ...

... 133

5.4 םחורי םגא

-שפונ יכרצל םחורי םגאב שומישל תורשפאה תקידב ...

... ...

139

5.5 רב לוצינל םייתומכ לוהינ ילכ

-םימגא לש אמייק :

לדומכ תרנכה ...

... ...

141

5.6 ימ תלפתהל לעפמב םדק ילופיט לש תוליעיה תקידב

-ןולקשא םי ...

... ...

142

6 . םיחפסנ ... ...

... ...

... 143

6.1 חוכ תנשב הדבעמב םדא 2006

... ...

... ...

143

6.3 תרקובמ תימואלניב תורפסב תילגנאב הדבעמה ימוסרפ 2006

... ...

... 146

6.4 וד " תנשל הדבעמה תוח 2006

... ...

... ...

149

(9)

1111

.

.

.

.

רקחמהו רוטינה תולועפ בוליש

רקחמהו רוטינה תולועפ בוליש

רקחמהו רוטינה תולועפ בוליש

רקחמהו רוטינה תולועפ בוליש

ב

ב

ב

ב

תרנכה רקחל הדבעמ

תרנכה רקחל הדבעמ

תרנכה רקחל הדבעמ

תרנכה רקחל הדבעמ

םיילקיסיפה םיכילהתה לולכימ תנבהל תלעופ תרנכה רקחל הדבעמה ,

לע םיעיפשמה םייגולויבהו םיימיכה

ר תרנכב םימה תוכיא לעו היצקיפורטיאה תמ .

רישי ןפואב ,

היצקיפורטיאה בצמ תא םיעבוקש םירטמרפה

בכרהו זוכיר םה םגאב םגאב םיניזמה

, ה רמוח ה ינגרוא ה םימב סמומ ו

יגוסו תומכ ה

תוצא . םינשב ומכ

תומדוק , ודב םג " תיתמיכס הרוצב םיגיצמ ונא הז ח )

רויא 1 ( תהו םיצלאמה םימרוגה ךרעמ תא םיכילה

תרנכב היצקיפורטיאה תמר תא םיעבוקה .

לש םיביכרמ לע רישי ןפואב םיעיפשמ םיצלאמה םימרוגה

םימב תיגולוקאה תכרעמה .

המגודל , הנירקה תמצוע ,

לעו המירזה לע םיעיפשמ תוחורו תורוטרפמט

םימה לש לוברעה תמצוע ,

תוצאה תוחתפתה לע םיעיפשמ ךכמ האצותכו ) ינושאר רוציי ( םרוזיפו בחרמב . ןכ ומכ , םיטנאירטונ לודיג ימרוגו , בוכיע וא ,

תוצאה לש תוחתפתה לע םיעיפשמ תווקיהה ןגאמ םיסנכנש

םיקדייחהו .

רויאב 1 תכרעמה לש םיירקיעה םיביכרמה םיגצומ :

םיטנאירטונ ,

רמוחו סמומ ינגרוא רמוח

יקיקלח ינגרואנא )

םייטויבא םיביכרמ (

תיטויבה תכרעמה יביכר ןכו : תוצא , םיקדייח , האוזוטורפ , םיגדו ןוטקנלפואוז .

םיצחב םינמוסמ הלאה םיביכרמה ןיב םירשוקש םיכילהתה .

םייטירקה םיקלחה תא ריהבהל םידעוימ תרנכה רקחל הדבעמב םיעצבתמה םירקחמהו רוטינה תודובע הז ךבוסמ ךרעמב ,

םייתומכ םילדומל תיתוכיאה המיכסה לש םוגרת רשפאלו .

ינ םילדומה תרזעב היהי ןת

תוכיא לעו היצקיפורטיאה תמר לע םינושה םימרוגה לש העפשהה תדימ לש רתוי תטרופמ הנבהל עיגהל מה םי .

רויא רויא רויא רויא 1111 : תמר תא םיעבוקה םיכילהתו םיצלאמ םימרוג

תרנכב היצקיפורטיאה :

םיצלאמ םימרוג =

Forcing Factors

, הטויב = Biota , ןוטקנלפוטיפ = Phyto , ןוטקנלפואוז = Zoop , םיגד = Fish , םיקדייח = Bact , האוזוטורפ = Proto ,

םיינגרואנא םיטנאירטונ =

Anorg, Nutrients

, ינגרוא רמוח

סמומ

= ,Diss. Org. Matter

יקיקלח רמוח =

Part. Organic &

Inorganic Matter . םיצלאמ םימרוג : א . מרוג םייגולוטמילק םי : 1 ( הנירק . 2 ( הרוטרפמט . 3 ( חור . 4 ( םשג . ב . םיצלאמ םימרוג ע " לועפת תוינידמ י :

5 ( תיתנש תערשמו םיסלפמ . 6 ( הביאש . 7 ( תוחולמ תועיבנ .

8 ( םיגד סולכיאו גייד .

9 ( תסינכ

לודיג יבכעמ םיטנאירטונ ) םידיציטספ , םידיציברה ( תורוקממ

םגאל ץוחמ םוהיז .

םיכילהת : א . םיילקיסיפ םיכילהת 10

(

תומירז , םילג לובריע ,

םיימינפ םישייס ,

םוח רוזיפ . ב .

םיביכרמ לש םזילובטמבו לודיגב םירושקש םיכילהת םיגולויב : 11 ( ינושאר רוציי . 12 ( לודיג , הייבר , התומת ) רוציי

ינושילשו ינוינש .( 13 ( המישנ . 14 ( הייער , הפירט . 15 ( תטילק םיטנאירטונ , ןחרז , נח טרוק תוכתמו ןק .

16 ( רמוח תשרפה

סמומ ינגרוא .

17 ( םיטנאירטונ רוזחימ .

18 ( הטילק

ינגרוא רמוח לש תיפורטורטה .

ג . םירושקש םיכילהת

םיגולויבה םיביכרמל םיטנאירטונ תקפסאב ,

תכרעמב םרוזחימ

םיטנמידסב םתריגאו :

םיטנמידסמ רורחש . 20 ( הריגא םיטנמידסב . 21 ( היצקיפינומא . 22 ( ינ היצקיפירט . 23 ( היצקיפירטיניד . 24 ( טאפלוס רוזיח .

25 ( דיפלוס ןוצמיח . 26 ( סיסונגונתמ . 27 ( ןקנח עוביק .

ד . םיביכרמ ןיב רוזחמ יכילהת

םייקיקלח ) הטויב , סוטירטד ( םיסמומ םיביכרמו ) םיינגרוא , םיינגרואנא ( 28 ( היצגרגא , םיקיקלחל החיפסו היצלוקלפ . 29 ( םיקיקלח קוריפ , הסמה . 30 ( היצטנמידס . 31 ( העסהו הפחרה . תורעה : א . םימב םג םימייקתמ רויאבש םיכילהתה בור

םיבצקב ךא לארוטילה לש םידודרה םימב םגו םיקומעה םינוש . סלפמ ידי לע רקיעב םיעבקנ םירוזיאה ינש ןיב םיסחיה

שעו םגאה היצקיפורטואיאה תדימ לע עיפשהל םייו

. ב .

תונוילעה תובכשבו טנמידסהו םימה ןיבש רושימב םיכילהת הריגא וא רורחש יבצק ועבקי טנמידסה לש ,

וא העיקש

םיקיקלח וא םיסמומ םירמוח לש הפחרה .

(10)

2222

.

.

.

.

רוטינ

רוטינ

רוטינ

רוטינ

2.1

2.1

2.1

2.1

אובמ

אובמ

אובמ

אובמ

מ הלעמל הזמ לעופ תרנכב רוטינה ךרעמ

-35 הנש , תרנכה ימ תוכיא רחא בוקעל הרטמב ,

לע דומעל

עיפשמה םיכילהתה לע דומללו םימה תוכיאב םייוניש םתוכיא תא םיעבוקהו םי

. רקחל הדבעמה תווצ

ע תרנכה "

םגאה רוטינל םיארחא ןולא לאגי ש דועב

תרבח לש תווקיהה ןגא תדיחי "

תורוקמ " תלעופ

ה תומיכל שמ וילא תועיגמה תומורת

י םיינופצה זוקינה יחט .

תיחכונה התנוכתמב תיתנשה רוטינה תינכות ,

רוטינה תונש ךלהמב החתפתה רשא ,

לע תססובמ תודוקנ רפסמב םוגיד

) תונחת ( תרנכב םינוש םיקמועב ,

םיילקיסיפ םינתשמ לש בר רפסמ תקידבו ,

םייגולויבו םיימיכ ,

ימ תוכיא תא ףקשמ םהלש ןוכנ חותינ רשא

תכרעמה םוהיז לש תומגמ רותיאו םימה תוכיאב יוניש תומגמ תעיבק רשפאמו םגאה .

תינכות ידעי םוגידה תורידת תא הבר הדימב םיעבוק רוטינה

, ףוגב ןמוקימו םוגידה תונחת רפסמ תא

םיקדבנה םינתשמה תאו םימה .

רתי לע ןכ , םימה ףוג יפוא ,

וקמוע , ובש םימרזה רטשמ לש היפרגופוטהו

םגאה תיעקרק )

הירטמיתב (

, םוגיד תנחת לכב םימה תדומע קמועמ ופסאייש תומיגדה רפסמ תא וביתכי

תאו תומיגדהמ תחא לכב ךרעייש תוקידבה גוס .

רויאב 2 תוירקיעה רוטינה תונחת לש םוקימה גצומ

תרנכב , לע -תרנכה רקחל הדבעמה לש תיתנשה הדובעה תינכות יפ .

הנחת

A

, םגאה זכרמב תאצמנה ,

םיימיכו םייגולויב םינתשמ לש בר רפסמ קדבנ הבו עובשל תחא לש תורידתב תמגדנ ,

הלבטב טרופמש יפכ

1 . תופסונ םוגיד תונחת ,

ןופצ ריצב תומקוממה

-םורד , ומכ

D

,

G

ו

-K

, ןהבו רתוי הכומנ תורידתב תומגדנ

דבלב םצמוצמ םינתשמ רפסמ קדבנ .

תרנכב ופסאנש רוטינה ינותנ מ

1969 םויה דעו ,

םינותנ סיסב םיווהמ

ויפואב ידוחיי ,

ןתופיצר לשב ןהו תודידמה קויד לשב ןה .

פואו רוטינה ידעי עוציבה תלוכי לומ לא םילקשנ וי

) ביצקתו תויתשת (

, תורידתב םצמצל ךרוצ שי תחא אלו

םוגידה תונחת רפסמבו רוטינה .

הדידמה תואצות לש תונימאה תדימ תא ןיטקמ הכומנ תורידתב םוגיד ,

םגאב םיעצוממה םיכרעה תא תופקשמכ ,

םימה ףוגב םישחרתמה םיכילהתה תאו .

ןכ לע רתי ,

םוגיד

יחוורמב םילודג ןמז

, ןמזב הריהמ הנחבה רשפאמ אל

תונימא תא ןיטקמו םימה תוכיאב םייוניש לש תמא

רוטינה תכרעמ ,

םימה קשמ יכרצל םגאה לועפיתל םייחרכה םינותנ קפסמה ילככ .

םיבר םינתשמ ,

דחוימבו

תיגולוקאה תכרעמה לש םייגולויבה םיביכרה )

ןוטקנלפוטיפ ,

ז ו םיגדו ןוטקנלפוא (

, לע םירזופמ חטש ינפ

הרודס יתלב תינבתבו םימתכב םגאה .

ךכיפל , רוטינה תכרעמ תלוכיב עגופ םוגידה תונחת רפסמ םוצמצ

םגאה חטש לכב תללוכה םימה תוכיא בצמ תא הנוכנ ףקשל .

תחא הנחתב םוגיד ,

הנחת ומכ

,A

תאצמנה

רויא רויא רויא רויא 2222 : לע םוגידה תונחתו תרנכה תפמ

הדבעמה לש רוטינה תינכות יפ רקחל

תרנכה ) םילוגיע םימודא

( םוגידה תונחת

םיקדייחל יתאוצ רוקממ

תועיפומ

תורוחש תואלמ תודוקנכ .

(11)

םגאה זכרמב ,

םגאה לש םירחא םירוזאב םימה תוכיא תא הנוכנ ףקשי דימת אל ,

אדוובו תא גציימ וניאש י

םייפוחה םירוזאה .

הלבט הלבט הלבט הלבט 1111 : תרנכה רוטינ

םינתשמ ,

םוגיד תורידתו תונחת )

תדומע קמוע לכל תועצבתמ תוקידבה םימה

,

םיאבה םירטמרפה דבלמ :

םיינגותפ םיקדייח ,

קמוע " יקס " היגולורואטמו .(

*) הנחת

K

םייעובשל תחא

לודג םיב (

הקידבה תורידת

הקידבה תורידת

הקידבה תורידת

הקידבה תורידת

הנחת

הנחת

הנחת

הנחת

הקי

הקי

הקי

הקי

דבה גוס

דבה גוס

דבה גוס

דבה גוס

היגולורואטמהיגולורואטמהיגולורואטמהיגולורואטמ

לכ 10 תוקד

(LDS)A ,H ל ךומס ריוואה תרוטרפמט לכ

10 תוקד

(LDS)A ,H ל ךומס תיסחי תוחל

לכ 10 תוקד

H ל ךומס םימה ינפ תרוטרפמט

ףיצר ) יתעש עצוממ (

הדבעמה גג PAR רוא תנירק

הקיסיפהקיסיפהקיסיפהקיסיפ

עובשל תחא

A, D, G, H, K םימבהרוטרפמט ליפורפ

ר תודידמ תופיצ

LDS A הנחתב

עובשל תחא

A, D, G, H, K יקס קמוע

םייעובשל תחא

A רואה תורידח ליפורפ

םייעובשל תחא

A, M, F היצטנמידס יבצק

תופיצר תודידמ

הנתשמ תונחתה ןמוקימו רפסמ םימרז

הימיכהימיכהימיכהימיכ

םייעובשל תחא

A, D, G, H, K תוינילקלא

עובשל תחא

A, D, G, H, K* דירולכ

עובשל תחא

A, D, G, H, K* תילמשח תוכילומ

םייעובשל תחא

A, D, G, H, K ןדיס

םייעובשל תחא

A, D, G, H, K לזרב

םייעובשל תחא

A, D, G, H, K ןגנמ

םייעובשל תחא

A, D, G, H, K ינצמח -וד ןמחפ

םייעובשל תחא

A ינאגרוא ןמחפ

םייעובשל תחא

A, D,H, K דיפלוס

עובשל תחא

A סיסמ (לדליק) ןקנח

םייעובשל תחא

D, G, H סיסמ (לדליק) ןקנח

עובשל תחא

A, D, G, H, K* יללכ (לדליק) ןקנח

עובשל תחא

A, D, G, H, K* הינומא

עובשל תחא

A, D, G, H, K* טירטינ

עובשל תחא

A, D, G, H, K* טארטינ

עובשל תחא

A ןצמח

םייעובשל תחא

D, G, H, K ןצמח

ל תחא עובש

A, D, G, H, K* pH

עובשל תחא

A סמומ יללכ ןחרז

עובשל תחא םיי

D, G, H סמומ יללכ ןחרז

עובשל תחא

A טאפסופוטרוא

םייעובשל תחא

G,D,H טאפסופוטרוא

עובשל תחא

A, D, G, H, K* יללכ ןחרז

םייעובשל תחא

A הקיליס

םייעובשל תחא

A, D, G, H, K (טאפלוס) הרפוג

ובשל תחא םייע

A, D, G, H VSS םיפידנ םיפחרמ

םייעובשל תחא

A, D, G, H TSSםיפחרמ םיקצומ

עובשל תחא

A, D, G, H, K* תוריכע

היגולויבהיגולויבהיגולויבהיגולויב

םייעובשל תחא

A ןוטקנלפוטיפ

םייעובשל תחא

A ליפורולכ

םייעובשל תחא

A (תוירופ) תינושאר תונרצי

םייעובשל תחא

A, D, G, H, K ןוטקנלפואוז

שדוחל תחא םיי

םוגיד תודוקנ 52 םיגד

שדוחל תחא

םוגיד תונחת 13 יתאוצ רוקממ םיקדייח

שדוחל תחא

A (ןוטקנלפואוז -ורקימ) תוינסיר

שדוחל תחא

A יללכ - םייקדיח

שדוחל תחא

(12)

2.2

2.2

2.2

2.2

תנשל םגאה לש הקיזיפו היגולורואטמ

תנשל םגאה לש הקיזיפו היגולורואטמ

תנשל םגאה לש הקיזיפו היגולורואטמ

תנשל םגאה לש הקיזיפו היגולורואטמ

2006

2006

2006

2006

רמיר ןולא רמיר ןולא רמיר ןולא רמיר ןולא ,

, , , צל ירוי צל ירוי צל ירוי צל ירוי '''' יקסני יקסנייקסני יקסני

תנשב 2006 יגולורואטמה תורשה םע הלועפה ףותיש תרגסמ הבחרוה ,

לועפתו המקה םג תללוכ איהו

ןומרחה תגספ לע תיגולורואטמ הנחת לש םיפתושמ )

ןוילע לבכר (

, םינותנ תפלחהל ףסונב יתורישו

ם

םגאה לש היגולורואטמה אשונב .

ףטוש לופיט תרגסמב לע הרימשו

םינותנה תוכיא ,

ירישכממ קלח

םהבש הדידמה ו וליוכ החבטב תיגולורואטמה תנחתב םישמתשמ ונא

\ ופלחוה וא :

1 . ליוכמ טסב ןוויכו חור תוריהמ דמ ונפלחה .

2 . ליוכמ דמב תיסחי תוחלו ריוא תרוטרפמט דמ ונפלחה .

3 . שדח הרוטרפמט דמב ףלחוה ןכלו קוזינ םימ תרוטרפמט דמ )

הרא לבפמק תרצות "

ב .(

4 . ה ו ףוסיא לע תיארחאש הנכות ע

גואב םינותנ דובי ר

ה שדחמ הבתכנ םינותנ .

5 . ףוחב םינותנ תטילק לע תיארחאה תכרעמ הפלחוה .

לכ תינטלומיס תודדומה תויגולורואטמ תונחת שמח הדבעמה תושרל תודמוע םויכ 10

תא תוקד

םיאבה םייגולורואטמה םינתשמה :

ריוא תרוטרפמט ,

תיסחי תוחל ,

חור ןוויכו תוריהמ ,

לג תכורא הנירק

µm)

5-25 ( , ק הנירקו לג תרצ

)

nm

305-2800

(

. םימה ינפ תרוטרפמט םג תדדמנ החבטב הנחתב תונחתבו

עקרקה תרוטרפמט םג תדדמנ תויעקרקה .

תונחתה לכ לש םינותנ תדרוהו תוננובתה רשפאמה םושיי

ע חתופ ינטלומיס ןפואב "

רטכילש יקימ י )

רויא 3 ( , תרנכה רוזאב תינטלומיס ודדמנש חור ינותנ תמגודו

ךשמב 10 םימי ינוי שדוח ךלהמב 2006

) רויא 4 ( , םינותנב םיירשפאה םישומישהמ ןטק קלח קר תגציימ

םימייקה םייגולורואטמה .

ודב אוצמל ןתינ הז אשונב םיפסונ םיטרפ "

םימדוק תוח )

2004 , 2005 ( , רמאמבו

םסרופיש ב

-L&O

יבלשב אצמנ התעו םייפוס הכירע

: “

Shilo et al. The effect of wind variability on

topographic waves: Lake Kinneret case

אבה טוריפה יפל תיגולורואטמ הדידמ ינותנ תעכ ללוכ תרנכה לש יגולורואטמה םינותנה סיסב :

• תנשמ

1996 החבט תנחת

• תנשמ

1997 הדיצ תיבו חמצ תונחת

• תנשמ

2003 וקאה לע

הנחתב טפאר

A

.

• תנשמ

2006 ה תגספ לע תיגולורואטמ הנחת ןומרח

ודב םיעיפומ ןומרחה תגספ לע השדחה הנחתה אשונב םיפסונ םיטרפ "

ןגאל יגולורדיה לדומ אשונב דרפנ ח

ודה תרגסמב ןוילעה ןדריה "

יחכונה יתנשה ח .

םינותנה סיסב ךותמ עדימ תקפהל תויצקנופ חותיפב ונכשמה הנשה םג .

ינותנ לש חותינ עצוב םעפה

ה

-RUSS

. הז אשונב הבחרה ךשמהב

.

םייגולורואטמ םירטמרפ תדידמ לש יתנש םוכיס

ודב " הנחתב תועצבתמה תודידמה לע ורבעש םינשמ חווידה תנוכתמ תרמשנ הז ח \

תויגולורואטמה תו .

תנשל תויגולורואטמה תודידמה םוכיס 2006

ע גצוימ "

יתעש עצוממ י )

תימויה הדונתה גוציי (

ע " ישדוח פ

הנשה ) תיתנועה הדונתה גוציי .(

םירטמרפה םה גצוי םהלש יתנשה הדידמה םוכיסש

: 1 . ריוא תרוטרפמט

) םור 8 םגאה ינפ לעמ רטמ (

; 2 . םימה תרוטרפמט )

כ -5 ס " םינוילע מ (

; 3 . לג תרצק הנירק ;

4 . תכורא הנירק

לג ; 5 . תיסחי תוחל ;

6 . חורה תוריהמ .

תנשל תודידמה עצוממ 2006

םינשל יתנש ברה םוכיסל הושוה

1996-2005 . תשענ האוושהה ע ה

" תנשמ שדוחל יתעש עצוממ ןיב שרפהה בושיח י 2006

המוד עצוממ תמועל

וז הנשל ומדקש םינשה לכ רובע ,

םיעצוממה ינש ןיב םישרפה תפמ טוטרשו .

(13)

רויא

3

: ןפואב תויגולורואטמה תונחתה לש םינותנ תדרוהו תוננובתה רשפאמה רטכילש יקימ לש םושיי

ינטלומיס .

date

6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10

V

(

N

o

rt

h

-S

o

u

th

c

o

m

p

o

n

e

n

t,

m

s

-1 )

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

U

(

E

a

s

t-W

e

s

t

c

o

m

p

o

n

e

n

t,

m

s

-1 )

-4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14

B Z A T

רויא 4 : ינותנ תמגוד ךשמב תרנכה רוזאב תינטלומיס ודדמנש חור

10 ינוי שדוח ךלהמב םימי 2006

.

הלעמל : חרזמ ביכר

-חורה ןוויכ לש ברעמ .

הטמל : ןופצ ביכר –

םורד .

B

: החיטב ;

Z

: חמצ ;

A

: םגאה זכרמ ;

T

(14)

Date

09/2005 10/2005 11/2005 12/2005 01/2006 02/2006 03/2006 04/2006 05/2006

R

a

in

fa

ll

(m

m

)

0 20 40 60 80 100

120 B

A Z

Date

09/2006 10/2006 11/2006 12/2006

R

a

in

fa

ll

(m

m

)

0 20 40 60 80

B A Z

רויא 5 : הלעמל : תנועל ישדוח םשג

2005-2006

תרנכל ביבסמ תונחתב .

הטמל : ליחתל ישדוח םשג תנוע ת

2006-2007 .

B

: החיטב ;

Z

: חמצ ;

A

: םגאה זכרמ ;

ישדוחה םשגה םוכיס

ישדוחה םשגה םוכיס המ

-1.1.2006 ל דעו

-31.12.2006 החיטב תונחתב דדמנש יפכ

, הנחת

A

, גצומ חמצו

ב רויא 5 . ל יתנוע םוכיסב

-2005-2006 כ תמדוקה הנועל המודב םילבקתמ

-370 מ " דבלב מ – הנטק תומכ

עצומממ ברה םימשגה

-תרנכה רוזאב יתנש .

ןפוד תאצוי הדימב שבי היהש ץרמ שדוח ןיעל טלוב )

מ תוחפ

-10 מ " מ ( תיסחי םימושגה רבוטקוא שדוחו לירפא שדוח ותמועלו .

םייגולורואטמה םירטמרפה ראש

(15)

ריואהו םימה תרוטרפמט

בפו ראוני םישדוח הנשב רתויב םירקה םה ראור

, רתויב םחה אוה טסוגוא שדוחו .

ימישרת ינש תאוושהמ

ריואה תרוטרפמט לש תימויה הדונתה תטלוב הרוטרפמטה םוכיס ,

לש תלבגומה תימויה הדונתה תמועל

םימה ינפ תרוטרפמט .

דב התיה רבמטפסו ינוי ראורבפ םישדוחה לש תעצוממה ריואה תרוטרפמט "

כ

כב ההובג

-0.5 תיתנש ברה תעצוממה תישדוחה הרוטרפמטהמ תולעמ )

םירויא 6

ו -7 .( תטלוב ןכ ומכ

עצוממל סחיב לירפאו רבמבונ םישדוחה לש תיסחיה תורירקה .

עצוממהמ םימה ינפ תרוטרפמט שרפה

ריואה תרוטרפמט ישרפה םע הבוט המאתהב אצמנ יתנש ברה ) .

םירויא 6 ו -7 ( וזל המוד תוגהנתה הארמו

פמטב התפצנש ריואה תרוטר

.

0 5 10 15 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

hour

m

o

n

th

Air Temperature(C)

14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

0 5 10 15 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

hour

m

o

n

th

Water Surface Temp.(C)

16 18 20 22 24 26 28

רויא 6 : םורב ריואה תרוטרפמט לש םיישדוחו םייתעש םיעצוממ לש יתנש םוכיס 8

םגאה ינפ לעמ רטמ

) ןימי ( , םימה ינפ תרוטרפמטו )

לאמש .(

0 5 10 15 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

hour

m

o

n

th

Water Surface Temp.(C)

-1.2 -1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4

0 5 10 15 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

hour

m

o

n

th

Air Temperature(C)

-2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5

רויא 7 : שרפהה תנשמ שדוחל יתעש עצוממ ןיב

2006 םינשה רובע המוד עצוממ תמועל 1996

-2005 .

ןימימ : פמט . ריוא )

C

( ; אמשמ ל : פמט . םימ ינפ )

C

.( פמט יכרע .

ב םימ הףוס שדוח רבמצד חימ ולבקתה '

ןגא

תורוקמ לש תווקיהה דידמב תולקת ללגב

החבט תנחתב .

(16)

לג תכוראו הרצק הנירק

לג תרצק הנירק תודידמ )

305-2800

(nm

םיירהצה תועשב ימוי ילמיסקמ ךרע לע עובק ןפואב תוארמ

13:00-11:00 )

ףרוח ןועש יפל .(

לקסב ילויו ינוי םישדוחב תילמיסקמ הנירקה תיתנועה ה .

הנירקה ינותנ

רבמטפס שדוח לש םיירהצב הנירקב איש םיארמ לגה תכורא .

ןיב אוה לגה תרצק הנירקה םוחת 0

) הליל ( כל -1000

Wm-2

םויה תועשב .

אוה לגה תכורא הנירקה םוחת

ןיב 300 ל -450

Wm-2

בוריקב .

וממה לגה תרצק הנירקה תודידמ לירפא שדוחב םיירהצה תועשב תעצ

) םירויא 8

ו -9 ( םימש לע תודיעמ

ןפוד תאצוי הרוצב םיננועמ ,

הז שדוחב ודריש תורכינה םימשגה תויומכמ רורב ןכאש יפכ .

תרצק הנירקה

תיסחי םיריהב םימש לע הדיעמ ץרמ שדוחב הדדמנש לגה ,

תיסחי תומועזה םימשגה תויומכל המאתהב

) מ תוחפ -10 מ " מ ( ריש הז שדוחב וד .

רואה תועשב רקיעב הלעמ יפלכ הגירח התיה רבמטפס שדוחב יכ אצמנ לגה תכורא הנירקה תודידמב )

דע

30

Nm-2

.( תוליגר ואצמנ לגה תרצק הנירקה תודידמ שדוח ותואב .

לג תכורא הנירקה רועשב הגירחה

שדוחב רבמופס הו ריואב ןה ומשרנש תיסחי תוהובג תורוטרפמטל המאתהב תאצמנ

שדוחב םימה ינפב ן

הז .

0 5 10 15 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

hour

m

o

n

th

Short Wave Rad (Nm-2)

0 100 200 300 400 500 600 700 800

0 5 10 15 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

hour

m

o

n

th

Long Wave Rad (Nm-2)

300 350 400 450

רויא 8 : לג תכורא הנירק לש םיישדוחו םייתעש םיעצוממ לש יתנש םוכיס )

Wm-2

, לאמש ( לג תרצקו

) ןימי .(

0 5 10 15 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

hour

m

o

n

th

Long Wave Rad (Nm-2)

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30

0 5 10 15 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

hour

m

o

n

th

Short Wave Rad (Nm-2)

-100 -50 0 50 100

רויא 9 : שרפהה תנשמ שדוחל יתעש עצוממ ןיב

2006 םינשה רובע המוד עצוממ תמועל 1996

-2005 . ןימימ :

לג תרצק הנירק )

Wm-2

( , לאמשמ : רא הנירק לג תכו

)

Wm-2

(17)

חור תוריהמו תיסחי תוחל

רחא תוחור תא םיגדמ חורה תוריהמ יעצוממ לש יתנש םוכיס

-םגאל תוינייפואה תויציקה םיירהצה .

העש

15:00 הנשה לכ ךרואל אישה תעש איה )

ףרוח ןועש ,

איה לעופב אישה תעש 14:00

ץיק ןועש יפל (

,

ינוי םישדוחהו

-ילוי -ה ם-הב םישדוח-ה ם-ה טסוגוא רתויב תוקזחה ןה תוחור

) םג האר רויא

4 .( ףרוחה ישדוח

תועשהו 00:00

דע 10:00 לע תדמועו רתויב הכומנה איה חורה תוריהמ עצוממב םהב םינמזה הללכהב ןה

מ תוחפ -2

ms-1

.

תיסחי תוחלה (%)

דב היוצמ םגאה ינפ לעמ "

חורה תוריהמ םע תילילש המאתהב כ )

הלדג תוריהמ –

תוחל

תתחופ .( דוח ןפוד יאצוי תיסחי תוחל יכרע הנשה םיארמ רבוטקואו לירפא םיש ,

םע האלמ המאתהב

הלאה םישדוחה ינש תא ונייפאש תוגירחה םשגה תויומכ .

םיעבונ ילויב חור תוריהמ לש םיגירחה םיכרעה

ילוי שדוח לש ןושארה קלחל קר ומכוס הז שדוח רובע םיכרעהש ךכמ הארנה לככ ,

תוזע תוחור ויה ובש

סחי תי . םינותנ וחקלנ אל שדוחה לש ינשה קלחב ,

הובג אוה הז שדוח תוחור לש יללכה עצוממה ןכלו

תיסחי . ) םירויא 10 ו -11 .(

0 5 10 15 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

hour

m

o

n

th

Humidity (%)

40 45 50 55 60 65 70

0 5 10 15 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

hour

m

o

n

th

WindSpeed(ms-1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

רויא 10 : תיסחי תוחל לש םיישדוחו םייתעש םיעצוממ לש יתנש םוכיס )

לאמש ( חור תוריהמו )

ןימי .(

0 5 10 15 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

hour

m

o

n

th

Humidity (%)

-15 -10 -5 0

0 5 10 15 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

hour

m

o

n

th

WindSpeed(ms-1)

-1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2

רויא 11 : שרפהה תנשמ שדוחל יתעש עצוממ ןיב

2006 ועל םינשה רובע המוד עצוממ תמ 1996

-2005 .

ןימימ : חור תוריהמ )

ms-1

( , לאמשמ : תיסחי תוחל .(%)

(18)

םינותנ חותינל תורגשו תויצקנופ

םייבושיח םילכ רפסמ ופסונ הנשה ךלהמב )

וידועיי תויצקנופ תועצמאב רקיעב ת

תנכתב תובתכנה

Matlab

( טמרפ לש בחרמבו ןמזב םייונישב תוננובתה םירשפאמה םייגולורואטמ םיר

, היגרנאו הרוטרפמט

םימה ףוג לש ,

םינזאמ יבושיחו .

םייגולורואטמ םינותנ לע הלעפהל םינתינ הלא םילכ ,

יילאקיזיפ ם

םיימיכו

ע םיפסאנש "

הדבעמה י ,

םימ ינזאמל תורושקה תודידמ לעו ,

םוחו םיסמומ .

תויצקנופ תולעפומ ןכ ומכ

ה ירישכמ לש הרוטרפמט תודידמ לע הלא

-STD

הו

-LDS

. תירלודומ הרוצב תויונב תויצקנופה

תרחא היצקנופ תיינב ךרוצל הינשה םע תחא ידיימ ןפואב ןתוא בלשל תרשפאמה .

חותינה תורגש

לאקיזיפה י

עובק ןפואב םירופישו םייוניש תורבוע ,

לאקיזיפה חותינה תניחבמ ןה י

, ןהש טלפה תניחבמ ןהו

תורציימ .

נש השדח היצקנופ ונסנכה הנשה ה תודידמ ינותנ תא חתנל הדעו

-RUSS

, תויצקנופ םע ןתוא בלשלו

תורחא )

הנילקומרת תאיצמ ,

םגאה סלפמ ,

םייגולורואטמ םינותנו .(

רויא םי 12 , 13 ו -14 תא םיגיצמ

השדחה היצקנופה תנתונש תונושה תויורשפאה .

200

220

240

260

280

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

time (JD)

th

e

rm

o

c

lin

e

z

l

o

c

a

ti

o

n

(

m

)

16

18

20

22

24

26

28

תרנכה סלפמ

200

220

240

260

280

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

time (JD)

th

e

rm

o

c

lin

e

z

l

o

c

a

ti

o

n

(

m

)

16

18

20

22

24

26

28

תרנכה סלפמ

רויא 12 : םימה ליפורפב הרוטרפמט חותינ )

ה ינותנ

-RUSS

( , נילקומרתה םוקימ םגאה סלפמו ה

(19)

200 220 240 260 280 0

5 10 15 20 25 30 35 40 45

th

e

rm

o

c

lin

e

z

l

o

c

a

ti

o

n

(

m

)

0 5 10 15 20 25 30 35 40

תרנכה סלפמ

200 220 240 260 280

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

th

e

rm

o

c

lin

e

z

l

o

c

a

ti

o

n

(

m

)

0 5 10 15 20 25 30 35 40

תרנכה סלפמ

רויא 13 : תגצה זוכיר ב ליפורולכ תדומע

םימה ) ה ינותנ

-RUSS

( , סלפמו הנילקומרתה םוקימל האוושהב

םגאה .

z

(m

)

200

220

240

260

280

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

time (JD)

z

(m

)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

z

(m

)

200

220

240

260

280

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

time (JD)

z

(m

)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

רויא 14 : תגצה זוכיר סמומ ןצמח תדומעב

םימה ) ה ינותנ

-RUSS

( , סלפמו הנילקומרתה םוקימל האוושהב

Figure

TABLE  D  STATION: JORDAN VALLEY INTAKE

TABLE D

STATION: JORDAN VALLEY INTAKE p.58
TABLE  B   STATION: WATERCARRIER INTAKE

TABLE B

STATION: WATERCARRIER INTAKE p.58

References

Related subjects :