VYHLÁŠKA ÚJD SR Č. 50/2006 Z. Z.,

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Full text

(1)

UMIESTŇOVANÍ, PROJEKTOVANÍ, VÝSTAVBE, UVÁDZANÍ DO

PREVÁDZKY, PREVÁDZKE, VYRAĎOVANÍ A PRI UZATVORENÍ

ÚLOŽISKA, AKO AJ KRITÉRIÁ PRE KATEGORIZÁCIU VYBRANÝCH

ZARIADENÍ DO BEZPEČNOSTNÝCH TRIED

Ing. Jozef Balaj, Ing. Miroslav Tkáč, Ing. Juraj Homola

(2)

Vyhláška ÚJD SR č. 50/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení pri ich umiestňovaní, projektovaní, výstavbe,

uvádzaní do prevádzky, prevádzke, vyraďovaní a pri uzatvorení úložiska, ako aj kritériá pre kategorizáciu vybraných zariadení do bezpečnostných tried je vydaná na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 23 ods. 8 atómového zákona. Vyhláška nahrádza pôvodnú vyhlášku Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 167/2003 Z. z. o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení.

Vzhľadom na prekonanosť doterajšej právnej úpravy, aktuálne trendy v tejto oblasti vo svete, medzinárodné skúsenosti obsiahnuté v novej sérii bezpečnostných štandardov vydávaných Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu vo Viedni (MAAE), vyhláška tieto nové trendy zohľadňuje vychádzajúc z pôvodnej právnej úpravy. Medzi dokumenty MAAE, ktoré obsahujú súčasné všeobecné uznávané poznatky a požiadavky v danej oblasti a sú prameňom požiadaviek obsiahnutých vo vyhláške, patria:

1. IAEA Safety Standards Series No. NS-R-1, (2000), Safety of Nuclear Power Plants: Design. Requirements. - Bezpečnosť jadrových elektrární: Projekt. Požiadavky.

2. IAEA Safety Standards Series No. NS-R-2, (2000), Safety of Nuclear Power Plants: Operation. Requirements. - Bezpečnosť jadrových elektrární: Prevádzka. Požiadavky. 3. IAEA Safety Standards Series No. NS-R-3, (2003), Site Evaluation for Nuclear

Installations. Safety Requirements. - Ohodnotenie umiestnenia jadrových zariadení. Bezpečnostné požiadavky.

4. IAEA Safety Standards Series No. NS-G-1.1, (2000), Software for Computer Based Systems Important to Safety in Nuclear Power Plants. Safety Guide - Softvér pre bezpečnostné významné systémy na báze počítačov v jadrových elektrárňach. Bezpečnostný návod.

5. IAEA Safety Standards Series No. NS-G-1.2, (2002), Safety Assessment and Verification for Nuclear Power Plants. Safety Guide. - Bezpečnostné hodnotenie a verifikácia pre jadrové elektráre. Bezpečnostný návod.

6. IAEA Safety Standards Series No. NS-G-1.3, (2002), Instrumentation and Control Systems Important to Safety in Nuclear Power Plants. Safety Guide. -Systémy kontroly a riadenia dôležité pre bezpečnosť v jadrových elektrárňach. Bezpečnostný návod.

7. IAEA Safety Standards Series No. NS-G-1.5, (2004), External Events Excluding Earhquakes in the Design of Nuclear Power Plants. Safety Guide - Vonkajšie udalosti s výnimkou zemetrasení v projekte jadrových elektrární. Bezpečnostný návod.

8. IAEA Safety Standards Series No. NS-G-1.6, (2003), Seismic Design and Qualification for Nuclear Power Plants. Safety Guide - Seizmický projekt a kvalifikácia pre jadrové elektrárne. Bezpečnostný návod.

9. IAEA Safety Standards Series No. NS-G-1.7, (2004), Protection against Internal Fires and Explosions in the Design of Nuclear Power Plants. Safety Guide - Ochrana proti vnútorným požiarom a explóziám v projekte jadrových elektrární. Bezpečnostný návod. 10. IAEA Safety Standards Series No. NS-G-1.8, (2004), Design of Emergency Power

Systems for Nuclear Power Plants. Safety Guide - Projekt havarijných napájacích

(3)

systémov jadrových elektrární. Bezpečnostný návod.

11. IAEA Safety Standards Series No. NS-G-1.9, (2004), Design of the Reactor Coolant System and Associated Systems in Nuclear Power Plants. Safety Guide - Projekt chladiaceho systému reaktora a súvisiacich systémov jadrových elektrární. Bezpečnostný návod.

12. IAEA Safety Standards Series No. NS-G-1.10, (2004) Design of Reactor Cointainment Systems for Nuclear Power Plants. Safety Guide - Projekt systému kontaimentu (hermetickej obálky) reaktora jadrových elektrární. Bezpečnostný návod.

13. IAEA Safety Standards Series No. NS-G-1.11, (2004), Protection against Internal Hazards other than Fires and Explosions in the Design of Nuclear Power Plants. Safety Guide -Ochrana proti vnútorným rizikám, iným, než požiare a explózie v projekte jadrových elektrární. Bezpečnostný návod.

14. IAEA Safety Standards Series No. NS-G-2.1, (2000), Fire Safety in the Operation of Nuclear Power Plants. Safety Guide - Požiarna ochrana v prevádzke jadrových elektrární. Bezpečnostný návod.

15. IAEA Safety Standards Series No. NS-G-2.3, (2001), Modifications to Nuclear Power Plants. Safety Guide - Modifikácie jadrových elektrární. Bezpečnostný návod.

16. IAEA Safety Standards Series No. NS-G-2.4, (2002), The Operating Organization for Nuclear Power Plants. Safety Guide - Organizácia prevádzky jadrových elektrární. Bezpečnostný návod.

17. IAEA Safety Standards Series No. NS-G-2.6, (2002), Maintenance, Surveillance and In-Service Inspection in Nuclear Power Plants. Safety Guide - Údržba, prevádzkové skúšky a prevádzkové kontroly v jadrových elektrárňach. Bezpečnostný návod.

18. IAEA Safety Standards Series No. NS-G-2.9, (2003), Commissioning for Nuclear Power Plants. Safety Guide - Spúšťanie jadrových elektrární. Bezpečnostný návod.

19. IAEA Safety Standards Series No. NS-G-3.1, (2002), External Human Induced Events in Site Evaluations for Nuclear Power Plants. Safety Guide - Vonkajšie udalosti, spôsobené ľudským činiteľom v hodnotení lokalít jadrových elektrární. Bezpečnostný návod.

20. IAEA Safety Standards Series No. NS-G-3.3, (2003), Evaluations of Seismic Hazards for Nuclear Power Plants. Safety Guide - Hodnotenie seizmických rizík jadrových elektrární. Bezpečnostný návod.

21. IAEA Safety Standards Series No. NS-G-3.4, (2003), Meteorological Events in Site Evaluations for Nuclear Power Plants. Safety Guide - Meteorologické vplyvy v hodnotení lokalít jadrových elektrární. Bezpečnostný návod.

22. IAEA Safety Standards Series No. NS-G-3.6, (2005), Geotechnical Aspects of Site Evaluation and Foundations for Nuclear Power Plants. Safety Guide - Geotechnické aspekty hodnotenia umiestňovania a zakladania jadrových elektrární. Bezpečnostný návod.

Vyhláška ďalej zohľadňuje požiadavky skupiny WENRA (Asociácia dozorných orgánov nad jadrovou bezpečnosťou členských krajín EÚ) pri využívaní jadrovoenergetických zariadení na mierové účely a boli v nej zapracované najnovšie odporúčania MAAE, čím táto vyhláška predstavuje harmonizáciu všeobecne platných právnych predpisov Slovenskej

(4)

republiky s medzinárodnými štandardmi, platnými aj v krajinách Európskej únie. Použitá terminológia, pojmy a definície vychádzajú z medzinárodne uznávaných štandardov.

Vo vyhláške sú podrobne rozpracované povinnosti subjektov pri zabezpečovaní plnenia požiadaviek na jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení pri ich umiestňovaní, projektovaní, výstavbe, uvádzaní do prevádzky, prevádzke, vyraďovaní a pri uzatvorení úložiska.

Vyhláška tiež obsahuje požiadavky na kategorizáciu vybraných zariadení do bezpečnostných tried so zohľadnením plnenia príslušnej bezpečnostnej funkcie v jadrovom zariadení. Popisuje formu vypracovávania kategorizácie vybraných zariadení. Určuje požiadavky na kvalifikáciu vybraných zariadení. Vyhláška si kladie za cieľ ustanoviť požiadavky na jadrovú bezpečnosť vo všetkých „fázach života" jadrového zariadenia.

K§ 1 :

Upravuje predmet vyhlášky v súlade s § 23 ods. 8 zákona.

K § 2 :

Definuje základné pojmy použité vo vyhláške. Tieto pojmy vychádzajú z doteraz používanej slovenskej a medzinárodnej technickej praxe v danej oblasti, ustanovenie paragrafu ich precizuje a stanovuje ich použitie pre problematiku, s ktorou sa vyhláška zaoberá.

K § 3 :

Obsahuje požiadavky na kategorizáciu vybraných zariadení do bezpečnostných tried so zohľadnením plnenia príslušnej bezpečnostnej funkcie v jadrovom zariadení. Popisuje formu vypracovávania kategorizácie vybraných zariadení. Určuje požiadavky na kvalifikáciu vybraných zariadení.

K§ 4 :

Stanovuje požiadavky na jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení pri ich umiestňovaní. K§ 5 :

Toto ustanovenie definuje požiadavky na jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení pri ich projektovaní, pričom ich rozčleňuje na všeobecné, platné pre všetky jadrové zariadenia a osobitné, platné pre jadrové zariadenia s jadrovým reaktorom, resp. pre úložisko.

K § 6 :

Ustanovenie definuje požiadavky na jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení pri ich výstavbe, uvádzaní do prevádzky, prevádzke, vyraďovaní a uzatvorení úložiska, pričom ich rozčleňuje na všeobecné, platné pre všetky jadrové zariadenia a osobitné, platné pre jadrové zariadenia s jadrovým reaktorom, resp. pre jadrové zariadenia určené § 2 písm. f) bodmi 2 až 4 zákona.

K § 7 :

Týmto ustanovením sa zrušuje doteraz platná právna úprava.

K § 8 :

Určuje dátum nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.

(5)

Prílohy k vyhláške:

Návrh vyhlášky má štyri prílohy, ktoré podrobne špecifikujú: 1) kritériá pre kategorizáciu vybraných zariadení,

2) vlastnosti územia, ktoré vylučujú jeho využitie na umiestnenie jadrových zariadení, 3) požiadavky na jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení pri ich projektovaní,

4) požiadavky na jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení pri ich výstavbe, spúšťaní, prevádzke, vyraďovaní a v prípade úložiska aj pri jeho uzatvorení.

Figure

Updating...

References

Updating...

Related subjects :