• No results found

B ED ABHYASKRAMATIL PATHANBABAT SWAYAMMULYANKAN V SAHAKARYANE KELELYA MULYANKANACHE STHAN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2020

Share "B ED ABHYASKRAMATIL PATHANBABAT SWAYAMMULYANKAN V SAHAKARYANE KELELYA MULYANKANACHE STHAN"

Copied!
8
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

SRJIS/BIMONTHLY/KURAHADE SHUBHANGI SURYAKANT (2586-2593)

JUNE-JULY , 2015, VOL. 2/10 www.srjis.com Page 2586

~r.ES> Aä¶mgH«$‘mVrb nmR>m§~m~V - ñd¶§‘yë¶m§H$Z d ghH$mè¶m§Zr Ho$boë¶m ‘yë¶m§H$ZmMo ñWmZ

Hw$èhmS>o ew^m§Jr gy¶©H$m§V Ph.D

A{g.àmܶmnH$, AܶmnH$ ‘hm{dÚmb¶ Aaʶoída,nwUo-9

~r.ES> Aä¶mgH«$‘mV {d{dY nmR>m§Mm g‘mdoe Ho$bobm Amho.¶m nmR>m§Mo ‘y붑mnZ H$aVmZm Ho$di {ejH$ ‘y붑mnZ H$ê$Z ˶mda A{^àm¶ XoV AgVmo.¶m~m~V g§emoYH$mbm ‘y붑mnZmVrb {d{dY ‘y붑mnZ nÕVtMm {dMma Ho$bm AgVm Ago bjmV Ambo H$s H$mhr nmR>m§~m~V {dÚm϶mªZm ñd¶§‘yë¶m§H$Z d ghH$mè¶m§Zr Ho$boë¶m ‘yë¶m§H$ZmMm {dMma H$aʶmgmR>r nS>Vmim gyMr,ê${~«H$ d nX{ZíM¶Z loUrMm dmna H$gm H$aVm ¶oB©b ¶mMm {dMma ‘m§S>bm Amho.Cƒ {ejUmV ñd¶§‘yë¶m§H$Z d ghH$mè¶m§Zr Ho$bobo ‘yë¶m§H$Z EH$ ì¶mnH$ Ñï>rZo Ho$bobo ‘yë¶m§H$Z Amho.

H$s dS>©- ñd¶§‘yë¶m§H$Z, ghH$mè¶m§Zr Ho$bobo ‘yë¶m§H$Z

àñVmdZm-

‘y붑mnZ hr gVV MmbUmar à{H«$¶m Amho.{ejUnÕVrV ñd¶§ d ghH$mè¶m§Zr Ho$boë¶m ‘yë¶m§H$Zm‘wio {d{dY ~Xb KS>V

Amho.ñd¶§‘yë¶m§H$Zm‘wio(Self Assessment) {dÚmWu ñdV:À¶m Aܶ¶Z à{H«$¶oH$S>o A{YH$ bj XoVmo. Amnë¶m AܶmnZmVrb Mm§Jë¶m ~m~r d H$‘VaVm ¶mMr ˶mbm OmUrd hmoVo.CƒñVar¶ H$m¡eë¶o {‘i{dʶgmR>r Vmo à¶ËZ

H$aVmo.BVam§er ghH$m¶m©Zo dmJʶmMr àd¥Îmr ghH$mè¶m§Zr Ho$boë¶m ‘yë¶m§H$Zm‘wio (Peer Assessment )dmT>Vo.¶m‘wioM {dÚm϶mªMr Aܶ¶Z d AܶmnZ à{H«$¶m A{YH$ {dH${gV H$aʶmgmR>r ñd¶§ d ghH$mè¶m§Zr Ho$bobo

‘y붑mnZ A˶§V ‘hÎdmMo Amho. à˶m^aUmÀ¶m à{H«$¶oV VrZ ‘mJmªZr à˶m^aU (Feed back) XoVm ¶oVo.{ejH$mH$Sy>Z {dÚm϶mªZm,{dÚm϶mªH$Sy>Z {ejH$m§Zm d {dÚm϶mªH$Sy>Z {dÚm϶mªZm. (1998) ¶m§Zm {dÚm϶mªZr {ejH$m§Zm {Xboë¶m

c Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

(2)

SRJIS/BIMONTHLY/KURAHADE SHUBHANGI SURYAKANT (2586-2593)

JUNE-JULY , 2015, VOL. 2/10 www.srjis.com Page 2587

à˶m^aUm‘wio AܶmnH$m§À¶m Aܶ¶Z à{H«$¶oV ~aoMgo ~Xb Pmbobo {XgyZ Ambo. (2003) ñd¶§ ‘yë¶m§H$Z d ghH$èm¶m§Zr Ho$bobo ‘yë¶m§H$ZmV 11 AQ>tMr j‘Vm nyU© H$amì¶mV Ago åhQ>bo Amho. (1991) ñd¶§‘yë¶m§H$ZmV {dÚm϶mªdm gh^mJ,¶mo½¶ ‘mZHo$ R>adyZ ˶mà‘mUo ‘yë¶m§H$Z d AmOrdZ {ejU ¶m~m~V gm§{JVbo. {d{dY {ejUVÁk ho {ejUmMr ‘mJ©Xe©H$ VÎdo d dJm©Vrb {dÚm϶mªÀ¶mA Aܶ¶ZmÀ¶m {d{dY g§Yr ¶m~m~V {dMma H$arV AmhoV,na§Vw {ejUmMr ‘mJ©Xe©H$ VÎdo d à˶j A§‘b~OmdUr ¶mV ’$maH$V {XgVo.åhUyZM ñd¶§ ‘yë¶m§H$Z d ghH$èm¶m§Zr Ho$bobo ‘yë¶m§H$Z ¶m~m~V AmnU {dMma H$aʶmMr JaO Amho.(2006) ¶m§À¶m ‘Vo ‘y붑mnZ à{H«$¶oV {dÚm϶mªÀ¶m g{H«$¶ gh^mJm‘wio ‘y붑mnZ aMZm,‘y붑mnZm‘Yrb {d{dY n¶m©¶,d ‘y붑mnZmMo {ZH$f R>a{dUo A{YH$ gmono OmVo.

ñd¶§ ‘yë¶m§H$Z (Self Assessment) -

Boud(1995) ¶m§À¶m ‘Vo - ñd¶§ ‘yë¶m§H$ZmV {ZpíMV ‘mZHo$ R>adyZ ˶m~m~V {ZU©¶ KoUo d ˶m ‘mZ§H$m~amo~a

Amnë¶m j‘VoMo JwUdÎVmnyd©H$ ‘y붑mnZ H$ê$Z XOm© R>a{dUo ¶m XmoZ n¡by§Mm g‘mdoe hmoVmo.

Andrade & Du(2007) ¶m§À¶m ‘Vo- - ñd¶§ ‘yë¶m§H$ZmV {dÚm϶mªÀ¶m (Formative Assessment)

AH$m[aH$ ‘y붑mnZmMm g‘mdoe hmoVmo.{dÚmWu ñdV:À¶m H$m‘mMr JwUdÎmm, Aܶm¶Z,{ZU©¶à{H«$¶m d nXdr ¶m§V g‘Ýd¶ gmÜݶmMm à¶ËZ H$aVmo.¶m{edm¶ ñdV:À¶m H$m‘mVrb H$‘VaVm AmoiIyZ ˶mV ~Xb H$aVmo.

 ñd¶§ ‘yë¶m§H$Z H$m H$am¶Mo?

1) ñdV:À¶m {ejUmVrb àJVrMm A§XmO KoʶmgmR>r.

2) ^{dî¶H$mimV H$m¶ {eH$m¶Mo? ¶mMm {ZU©¶ ñdV:À¶m j‘Vm AmoiIë¶mZ§Va KoVm ¶oB©b. 3) ñd¶§ ‘yë¶m§H$ZmV ñd¶§Aܶ¶ZmMo à{Vq~~ {XgVo.

4) ñd¶§ ‘yë¶m§H$Zm‘wio {dÚm϶m©bm ñdmV§Í¶ d O~m~Xmar ¶mMo ‘hÎd g‘OVo.

5) Aܶ¶Z à{H«$¶oda Amnbr ñdV:Mr ‘mbH$s Amho Ago g‘OyZ {dÚm϶m©Mo Aܶ¶Z KS>Vo. 6) ñd¶§ ‘yë¶m§H$Z Agë¶m‘wio Vr ~mhoê$Z bmXbobr à{H«$¶m Zmhr.

7) ñd¶§ ‘yë¶m§H$ZmV AH$m[aH$ ‘y붑mnZmda A{YH$ ^a {Xbm OmVmo.

8) ñd¶§ ‘yë¶m§H$ZmV Aܶ¶Zm϶m©§Mr {d{dYVm,˶m§Mr H$m‘m{df¶H$ ¿¶md¶mMr XjVm,˶m§Zm ¶oUmam AZw^d d nmíd©^y‘r ¶m§Mm {dMma Ho$bm OmVmo.

9) ñd¶§ ‘yë¶m§H$ZmV {dÚm϶mªZm A{YH$ O~m~Xma ~Z{dʶmgmR>r ˶m§Zr KoVbobo {ZU©¶ d AmOrdZ {ejU hr A˶§V ‘hËdmMr H$m¡eë¶o àmá hmoUo Amdí¶H$ Amho.

(3)

SRJIS/BIMONTHLY/KURAHADE SHUBHANGI SURYAKANT (2586-2593)

JUNE-JULY , 2015, VOL. 2/10 www.srjis.com Page 2588

 ñd¶§ ‘yë¶m§H$Z à{H«$¶m H$m¶©pÝdV H$er H$amb?

1) gdm©V àW‘ {dÚm϶mªZm H$moUVmhr {df¶,H$m¶©H«$‘mg§~§Yr ñd¶§ ‘yë¶m§H$Z nÕVrMr AmoiI H$ê$Z XoUo Amdí¶H$ Amho.

2) ¶m CnH«$‘mMm Z¸$s hoVy H$moUVm Amho ho {dÚm϶mªZm g‘OmdyZ gm§Jmdo.

3) {dÚm϶mªZm ˶m§À¶mH$Sy>Z H$m¶ Ano{jV Amho ho g‘Omdo ¶mgmR>r ñnï> gyMZm Agmì¶mV.

4) ñd¶§ ‘yë¶m§H$ZmV {dÚm϶mªZm ˶m§Zr {Xboë¶m Iè¶m ‘m{hVr~m~V gwa{jVVm dmQ>ob ¶mMr ImÌr XoVm Ambr nm{hOo.

5) H$moU˶mhr à{H«$¶oMr ‘mZHo$/{ZH$f R>>a{dVmZm {dÚm϶mªMm gh^mJ KoD$Z ˶m~m~V ñnïVm Agbr nm{hOo.e³¶ Agë¶mg ˶m ‘mZH$m§er g§~§{YV Z‘wZm {dÚm϶mªg‘moa R>odmdm.

6) ñd¶§ ‘yë¶m§H$ZmMr Or MmMUr V¶ma Ho$br OmB©b ˶mV AMwH$Vm,gà‘mUVm,{dídgZr¶Vm ¶m ~m~tMm {dMma Ho$bm Amho H$m? ho Vnmgmdo.

7) ñd¶§ ‘yë¶m§H$ZmgmR>r V¶ma Ho$bobr MmMUr ghH$mè¶m§Zr H$amd¶mÀ¶m ‘yë¶m§H$ZmgmR>r dmnê$ eH$Vmo. 8) gd© CnH«$‘, Aܶ¶Z d AܶmnZ à{H«$¶oV {Z¶{‘VnUo AmnU ¶mMm dmna H$ê$ eH$Vmo.

9) R>a{dboë¶m ‘mZm§H$mMo {ZarjU H$ê$Z ì¶mdhm[aH$ H$m¡eë¶o àmá H$aʶmgmR>r {dÚmWu à¶ËZ H$ê$ eH$Vm 10) ñd¶§ ‘yë¶m§H$ZmV {dÚm϶mªZm à{ejU d nwaogm gamd ¶m j‘Vm§Mm {dH$mg H$aUo Amdí¶H$

Amho.ñd¶§ ‘yë¶m§H$ZmV g§X^u¶ {ZH$f V¶ma H$ê$Z ˶mà‘mUo nS>Vmim gyMr,ê${~«H$ nX{ZíM¶Z loUr ¶mgma»¶m V§ÌmMm dmna H$aVm ¶oVmo.{dÚm϶mªZm ˶m§Mr ‘yë¶m§H$Z nÌ AmYrM XoD$Z ˶mMo {ZH$f ñnï> Ho$bo OmVmV.˶mMà‘mUo AmnU ñdV: ‘yë¶m§H$Z H$m H$am¶Mo? ¶m~m~V hr ñnï> H$ënZm {Xbr OmVo. {dÚmWu ñdV:Mo H$m‘ nyU© Pmë¶mZ§Va JwU AWdm loUr XoD$ eH$VmV. ñd¶§ ‘yë¶m§H$Zm‘wio {dÚm϶mªMo Aܶ¶Z ¶mo½¶ {XeoZo hmoVo H$s Zmhr åhUOoM {Xboë¶m {ZH$fm§à‘mUo AmnU H$m‘ H$arV AmhmoV H$s Zmhr ho g‘OVo,na§Vw ˶mgmR>r ˶m§Zm àoaUm XoUo A˶§V ‘hÎdmMo Amho.

 ghH$mè¶m§Zr Ho$bobo ‘yë¶m§H$Z (Peer Assessment) -

ghH$mè¶m§H$Sy>Z Ho$boë¶m ‘y붑mnZmMr AZoH$ ê$no AmhoV.na§Vw ¶m{R>H$mUr EH$m {dÚm϶m©Zr Xþgè¶m {dXm϶m©Mo Ho$bobo ‘yë¶m§H$Z hmo¶.˶mZo ˶m {dÚm϶m©Zo Ho$boë¶m H$m‘m~m~V XOm© R>adyZ {Xbobm A{^àm¶ hmo¶.¶m{R>H$mUr EH$ {dÚmWu Xþgè¶m {dÚm϶m©Mo ‘yë¶m§H$Z loUr XoD$Z H$ê$ eH$Vmo AWdm à˶m^aU Úmdo Ago Ano{jV AgVo.

Falchikov,( 2007) - “Peer assessment requires students to provide either

feedback or grades (or both) to their peers on a product or a performance,

(4)

SRJIS/BIMONTHLY/KURAHADE SHUBHANGI SURYAKANT (2586-2593)

JUNE-JULY , 2015, VOL. 2/10 www.srjis.com Page 2589

may have been involved in determining”

Boud,Cohen & Sampson(1999) Observe that “ If students are expected to

put more effort into a course through their engagement in peer learning

activities, then it may be necessary to have this effort recognized through a commensurate shift

in assessment focus.”

Peer Assessment Mm dmna H$m H$am¶Mm?

1) Amnë¶m OrdZmVrb {dH$mgà{H«$¶oMm Peer Assessment EH$ ‘hÎdmMm ^mJ Amho.

2) Am¡nMm[aH$ {ejUmV {ejH$m§À¶m ^y{‘Ho$~amo~aM Amnë¶m ghH$mè¶mMr ^y{‘H$m hr {VVH$sM ‘hÎdmMr Amho. 3) ghH$mè¶m§Zr {Xboë¶m à˶m^aUm‘wio ghH$m¶m©Ë‘H$ Aܶ¶Zhr Mm§Jbo KSy> eH$Vo.

4) ghH$mè¶m§‘Yrb Aܶ¶Zm~m~V Kvale(2006) ¶mZo “Cognitive apprenticeship model” V¶ma Ho$bo.˶m§À¶m ‘Vo- {dÚmWu EH$‘oH$m§Vrb H$‘VaVm OmUyZ KoD$Z {ejUà{H«$¶m A{YH$ gwb^[a˶m AmH$bZ hmoʶmg ‘XV H$aVmV.

 EH$m g§emoYZmV Agohr {XgyZ Ambo Amho H$s boIZ H$m¡eë¶mMm {dH$mg H$aʶmgmR>r ghH$m¶m©Ë‘H$ Aܶ¶ZmMm (Peer

Learning) A{YH$ Mm§Jbm dmna Pmbm Amho.

5) {dÚm϶mªH$Sy>Z {‘imboë¶m à˶m^aUmV ˶m§À¶m H$m‘m~m~VÀ¶m {d{dY H$ënZm,doJù¶m nÕVrZo Ho$bobm {dMma,gwYmaUm d àmoËgmhZ {‘iy eH$Vo.

6) Peer Assessment ‘ܶo {ejH$ d {dÚmWu ¶m§À¶mVrb Ag‘Vmob Xÿa hmoʶmg ‘XV hmoVo VgoM Aܶ¶Z à{H«$¶oVrb {dÚm϶mªMo ñWmZ A{YH$ à^mdembr hmoVo.

7) Peer Assessment ho Aܶ¶Z à{H«$¶m H$er KS>Vo,{dÚm϶mªZm àmoËgmhZ d ˶m§À¶m H$ënZm§Zm A{YH$m{YH$ dmd XoʶmgmR>r Amho.

8) ¶mV VmËH$mi à˶m^aU {Xbo OmVo ˶m‘wio AH$m[aH$ ‘y붑mnZ (Formative) Mm§Jë¶m àH$mao hmoD$ eH$Vo.¶mV {dÚm϶m©Zo Xþgè¶m {dÚm϶m©bm ˶mÀ¶m H$m‘m~m~V loUr AWdm A{^àm¶ XoUo ‘hÎdmMo AgVo.

Peer Assessment {ejU à{H«$¶oMm ‘hÎdmMm ^mJ ~Zbm Amho. Amnë¶m ~r.ES> Aä¶mgH«$‘mV AmnU ¶mMm

(5)

SRJIS/BIMONTHLY/KURAHADE SHUBHANGI SURYAKANT (2586-2593)

JUNE-JULY , 2015, VOL. 2/10 www.srjis.com Page 2590

Peer Assessment H$m¶©pÝdV H$go H$amb?

1){dÚm϶mªZm gamd {Xë¶mg {dÚmWu ghH$mar {dÚm϶m©Mo Mm§Jbo ‘yë¶m§H$Z H$ê$ eH$VmV.

2)nmR>m§~m~VÀ¶m {ZarjUmIoarO dJm©V XoIrb Peer Assessment Mm dmna H$ê$ eH$Vmo. CXm. JQ>MMm©,{d{eï> {df¶mda V¶ma Ho$boë¶m ZmoQ²>g,go‘rZma B.

3)¶mV ‘yë¶m§H$ZmMo {ZH$f AJXr ñnï> Agbo nm{hOoV.

4)à˶m^aU XoVmZm gd© {dÚm϶mªZm gh^mJ {‘iob ¶mMr ImÌr H$ê$Z ¿¶m d Vm|S>r ñnï>rH$aU,{díbofU d gyMZm ho gd©

KQ>H$ à˶m^aUmgmR>r Amdí¶H$ AmhoV.Vo Oa à˶j Á¶m춺$sMo ‘yë¶m§H$Z Ho$bo Amho ˶mÀ¶mg‘moa bJoM (Face to

face) Ho$bo Jobo Va A{YH$ Mm§Jbo hmoB©b.

5)e¡j{UH$ dmVmdaU A{YH$ Mm§Jbo hmoʶmgmR>r Peer Assessment d Peer Learning ¶m‘ܶo g‘Ýd¶ gmYʶmMm à¶ËZ H$am.

6)Peer Assessment d Teacher Assessment ¶m Xaå¶mZ nwaogm doi AgUo Amdí¶H$ Amho.åhUOo

Peer Assessment Pmë¶mZ§Va {dÚm϶m©bm ˶mÀ¶m MwH$m g‘OVrb d Z§Va {ejH$mZo ‘yë¶m§H$Z H$amdo.

7)à˶j nmR> g§në¶mda bJoMM dJm©V Peer Assessment hmoUo Amdí¶H$ Amho.EH$Xm {dÚmWu dJm©Àm ~mhoa nS>bo d Z§Va H$mhr doimZo ho à˶m^aU KoVbo Va Vo {dídgZr¶ AgUma Zmhr.

8){dÚm϶mªMo Aܶ¶Z A{YH$ Mm§Jbo hmoʶmgmR>r ghH$mè¶m§Zr à˶m^aU XoUo Amdí¶H$ Amho ¶mMr OmUrd H$ê$Z XoUo Amdí¶H$ Amho.EImXo ì¶m»¶mZ g§në¶mda {dÚm϶mªZr EH$‘oµH$m§À¶m døm Vnmgmì¶mV.˶m‘ܶo gXa ì¶m»¶mZm~m~V Amnë¶mbm Oo AmH$bZ Pmbo Amho ˶m g§X^m©Vrb A{^àm¶ {bhmdoV,¶m‘wio ì¶m»¶mZmVrb Ame¶mg§~§Yr H$mhr e§H$m Agë¶mg ˶m Xÿa hmoVrb.˶m‘wio {dÚm϶mª‘ܶo ghH$m¶m©Ë‘H$ Aܶ¶ZmMo dmVmdaZ {Z‘m©U hmoB©b.hm A{^àm¶ ghH$mar Aܶ¶ZmWu boIr,Vm|S>r AWdm MMm© H$ê$ZXoIrb XoD$ eH$VmV.¶mV gdm©V ‘hÎdmMo {dÚm϶mªZm à{ejU XoUo ‘hÎdmMo

Amho. Peer Assessment H$go H$amdo ¶m~m~V ñnï> gyMZm Úmì¶mV.H$moU˶mhr {dÚm϶mª~m~V nyd©J«h bjmV Z

KoVm ho ‘yë¶m§H$Z ìhmdo.¶mÑï>rZo ~r.ES> Aä¶mgH«$‘mVXoIrb Amnë¶mbm Self Assessment d Peer

(6)

SRJIS/BIMONTHLY/KURAHADE SHUBHANGI SURYAKANT (2586-2593)

JUNE-JULY , 2015, VOL. 2/10 www.srjis.com Page 2591

{dÚm϶m©Zo nmR> Koʶmnydu Ho$bobo ñd¶§‘yë¶mH$Z

àíZmW©H$ {dYmZo hmo¶ Zmhr

1)nmR>Q>mMU ¶mo½¶ nm¶è¶mZwgma,ì¶mH$aUÑîQ>çm ¶mo½¶ V¶ma Ho$bo H$m? 2)doioÀ¶m CnbãYVoZwgma nmR>mMm Ame¶ {ZdS>bm H$m?

3) nmR>mVrb AܶmnZ ‘wÔo V¶a Ho$bo H$m? 4)nmR>mMr C{Ôï>o {ZpíMV Ho$br H$m? 5)nmR>mVrb àíZm§Mr aMZm ¶mo½¶ Ho$br Amho H$m?

6)nmR>mVrb Ame¶mMo AܶmnZ H$aʶmgmR>r ¶mo½¶ g§X^©J«§Wm§Mm dmna Ho$bm H$m? 7)nmR>mgmR>r AZwê$n e¡j{UH$ gm{h˶mMm dmna Ho$bm H$m?

8)nmR>mV ¶mo½¶ ˶m {R>H$mUr Jm^mKQ>H$,‘yë¶o d OrdZH$m¡eë¶o ¶m§Mm n[aM¶ H$ê$Z XoʶmgmR>r ¶mo½¶ Aܶ¶Z AZw^dm§Mr {ZdS> Ho$br H$m?

9){ZdS>boë¶m AܶmnZ nÕVrZwgma nmR>Q>mMU Amho H$m?

10)nmR>mg§~§Yr nyd©kmZ OmJ¥V H$aʶmgmR>r Zm{dݶnyd©H$ {dMma Ho$bm Amho H$m? 11)g§H$bZmVrb àíZm§‘ܶo dñVy{Zð>/bKwÎmar/XrKm}Îmar/‘wº$/CƒñVar¶ àíZm§Mm g‘mdoe

Ho$bm Amho H$m?

12) nmR>‘mJ©Xe©Z Koʶmnydu AmnUmbm AܶmnZ H$aVmZ ¶oUmè¶m AS>MUtMr ¶mXr V¶ma Ho$br H$m?

13) Cn¶moOZ nmVirdarb àíZm§Mr H$m{R>ʶnmVir Vnmgbr H$m? 14) ’$bH$boIZmMo ¶mo½¶ {Z¶moOZ Ho$bo H$m?

15) ñdmܶm¶ {dÚm϶mªÀ¶m H¥$Vrbm dmd XoUmam Amho H$m?

nmR> gwé AgVmZm ghH$mar AܶmnH$mZo H$amd¶mMo ‘yë¶m§H$Z

Ame¶ 1 2 3 4

nmR>Q>mMU d ‘mJ©Xe©Z

nmR>Q>mMU doio˦m AJmoXa

nyU© ZìhVo.

Á¶m {Xder nmR> Amho ˶m {Xder nmR>Q>mMU V¶ma Ho$bo.‘mJ©Xe©Z KoVbo Zmhr. nmR>Q>mMU doionydu V¶ma Ho$bo.‘mJ©Xe©Z KoVbo. nmR>Q>mMU doionydu V¶ma H$ê$Z,nmR>mg§~§er AgUmè¶m AS>MUtMr ¶mXr H$ê$Z nmR>‘mJ©Xe©Z KoVbo. àñVmdZm nyd©kmZmda AmYm[aV àíZ {dMmabo {MÌo,ZH$mem/ AmboI ¶m§Mm dmna H$ê$Z àíZ

{dMmabo.

{MÌo,ZH$mem/Ambo I ¶m§Mm dmna

H$ê$Z d {dÚm϶mªMm à˶j gh^mJ KoD$Z àíZ

{dMmabo

nyd©kmZmda AmYm[aV dV©‘mZnÌ/pìhS>rAmo p³bn/Q>onaoH$m°S>©>a/MMm©

/

emãXrH$ Ioim§Mm dmna H$ê$Z àñVmdZm Ho$br.

hoVwH$WZ nyd©kmZ nmR>çKQ>H$ ¶m§À¶mer gm§JS> KmbVm Ambr nyd©kmZ d nmR>çKQ>H$ ¶m§À¶mV WmoS>çm à‘mUmV gm§JS> nyd©kmZ d nmR>çKQ>H$ ¶m§À¶mV ¶mo½¶ gm§JS> KmVbr.

nyd©kmZ d nmR>çKQ>H$ ¶m§À¶mVrb Xþdm A˶§V

(7)

SRJIS/BIMONTHLY/KURAHADE SHUBHANGI SURYAKANT (2586-2593)

JUNE-JULY , 2015, VOL. 2/10 www.srjis.com Page 2592

Zmhr. KmbVm Ambr. Ho$bo.

{df¶ {ddoMZ ñnï>rH$aU ¶mo½¶ CXm.gh Ho$bo. AmdmOmVrb MT CVma,àíZm§Mr ¶mo½¶ aMZm ¶mZwgma ¶mo½¶ CXm.gh ñnï>rH$aU Ho$bo. AmdmOmVrb MT CVma,àíZm§Mr ¶mo½¶ aMZm ¶mZwgma ¶mo½¶ CXm.gh ñnï>rH$aU Ho$bo. Ho$di EH$m

gmYZmMm dmna Ame¶mZwHy$b AmdmO,CXm.gh ñnîQrH$aU, ì¶mH$aUÑîQ>çm d {dMmaàd©VH$ àíZm§Mr ¶mo½¶ aMZm,e¡j{UH$ gm{h˶mMm ¶mo½¶ dmna

’$bH$boIZ R>rH$ Ho$bo

a§JrV ISy>Mm A{Vdmna,’$ù¶m Mo ¶mo½¶ {Z¶moOZ

a§JrV ISy>Mm ¶mo½¶ dmna,’$bH$boIZ gaiaofoV d ‘wÔogwX

a§JrV ISy>Mm ¶mo½¶ dmna ’$bH$boIZ gai aofoV d ‘wÔogwX,’$ù¶mMo ¶mo½¶

{Z¶moOZ àíZ d à~bZ àíZ H$‘r {dMmabo. {dÚm϶mªMm gh^mJ H$‘r àíZ ¶mo½¶ à‘mUmV {dMmabo.na§Vw ‘wº$ d CƒñVar¶ àíZm§Mr g§»¶m A{YH$ hdr hmoVr.à~bZ {Xbo.

àíZ ¶mo½¶ à‘mUmV {dMmabo. ‘wº$ d CƒñVar¶ àíZm§Mr

g§»¶m ¶mo½¶ hmoVr.à~bZ {Xbo.

àíZm§Mr ¶mo½¶ aMZm d à‘mUmV {dMmabo. CƒñVar¶ d ‘wº$ àíZm§Mr g§»¶m A{YH$

hmoVr,dJm©Vrb gd© {dÚm϶mªMm gh^mJ KoVbm. {df¶mdarb à^yÎd {df¶ A{YH$ gmo߶m nÕVrZo g‘OmdyZ gm§Jm¶bm hdm hmoVm. Ame¶ ñnï> H$aVmZm AOyZ gmonr CXm.XoUo Amdí¶H$ hmoVo. Ame¶ {d{dY CXm.Ûmao ñnï> Ho$bm.

Ame¶mZwgma EH$m {df¶mMm BVa {df¶m§er

g‘dm¶,d¶mZwê$n {d{dY CXm.Mm dmna,

{d{dY nwñVH$m§Mo dmMZ, nmR> Pmë¶mZ§Va {dÚm϶m©Zo H$amd¶mMo ñd¶§ ‘yë¶m§H$Z- nX{ZíM¶Z loUr

Vnerb 1 2 3 4 5

1)nmR>mMr àñVmdZm 2) hoVwH$WZ 3)H$WZmVrb AmoKdVonUm 4) ¶mo½¶ CXm.gh ñnï>rH$aU

5) àíZm§Mr ¶mo½¶ aMZm 6) ’$bH$ boIZ,ñdmܶm¶

7)nmR>mMo Peer Assessment Pmë¶mZ§Va ˶m§Zr gyM{dboë¶m gwYmaUm

(8)

SRJIS/BIMONTHLY/KURAHADE SHUBHANGI SURYAKANT (2586-2593)

JUNE-JULY , 2015, VOL. 2/10 www.srjis.com Page 2593

9){dÚm϶mªMm gh^mJ

10)Peer Assessment d Teacher Assessment

¶m§À¶m JwUmVrb ‘yë¶Vm

Aem àH$mao nmR> gwê$ hmoʶmnydu,nmR> gwê$ AgVmZm d nmR> Pmë¶mZ§Va Amnë¶mbm ñd¶§ ‘yë¶m§H$Z d ghH$mè¶m§Zr Ho$bobo ‘yë¶m§H$Z ¶mMm dmna H$aVm ¶oB©b.

g§X^©gyMr

Andrade, H. & Du, Y. (2007). Student responses to criteria-referenced

self-Assessment. Assessment and Evaluation in Higher Education, 32 (2),

159-181

Boud, D. (1995). Enhancing learning through self-assessment. London: Kogan

Page

Boud, D. & Falchikov, N. (2006) Aligning assessment with long-term learning.

Assessment and Evaluation in Higher Education, 31(4), 399-413.

Boud, D. & Falchikov, N. (2007). Rethinking assessment in higher education.

References

Related documents

Tata 475 SI MPFI is a spark ignition multipoint fuel injection water cooled, petrol engine with SOHC (Single OverHead Cam) valve mechanism in ‘V’ t ype arrangement.. All inlet valves

OmZH$mar Am±H$‹S>m gyMH$m§H$, à^wËd gyMH$m§H$ VWm {gångZ Ho$ {d{dYVm gyMH$m§H$ Ho$ g§X^© _| O¡d-{d{dYVm gyMH$m§H$ H$m {dñV¥V dU©Z H$a|Ÿ

Chapter four covered the Constraint Domain, which comprises the sub-themes (categories) of: cultural values adjustment, and PM systems design/organisation

It was found that the coefficient of friction increased with increase in wt % of boron for composites sintered at 1200 o C and 1500 o C... At the beginning of the test, the

The above results clearly indicate that non-price factors such as irrigation, high yielding varieties, and cropping intensity were more powerful in influencing

We describe Grindstone, a suite of programs for testing and calibrating parallel per- formance measurement tools.. The suite consists of nine simple SPMD style PVM pro- grams

steering algorithm applies a frequency correction to the micro-stepper every 12 minutes computed from the measured difference between the output of the micro-stepper and the

It can be seen that cell densities on the 3D scaffolds (5% and 10% of control for PCL-HA and PLA-HA, respectively) were lower than that of HA (79% of control) (p < 0.05),