• No results found

Improvement of accounting and analytical support for the management of fixed assets of enterprises: the strategic aspect

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Improvement of accounting and analytical support for the management of fixed assets of enterprises: the strategic aspect"

Copied!
11
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

БУХГА ЛТЕР СЬКИЙ ОБЛІК, АНА ЛІЗ Т А А УДИТ УДК 657.42:005

Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення

управління основними засобами підприємств:

стратегічний аспект

Єршова Н.Ю.

кандидат економічних наук, професор кафедри економічного аналізу та обліку Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Стаття присвячена дослідженню теоретичних та практичних підходів до формування та функціонуван-ня обліково-аналітичного забезпеченфункціонуван-ня управлінфункціонуван-ня основними засобами підприємств. Запропоновано схему функціонування обліково-аналітичного забезпечення управління основними засобами підприємства, визна-чено функції обліково-аналітичного забезпечення управління основними засобами, розроблено алгоритм по-становки стратегічного управлінського обліку та аналізу основних засобів. Ключові слова: основні засоби, обліково-аналітичне забезпечення, стратегічний управлінський облік, аналіз, управління. Ершова Н.Ю. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОСНОВНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ: СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ Статья посвящена исследованию теоретических и практических подходов к формированию и функциони-рованию учетно-аналитического обеспечения управления основными средствами предприятий. Предложена схема функционирования учетно-аналитического обеспечения управления основными средствами предпри-ятия, определены функции учетно-аналитического обеспечения управления основными средствами, разра-ботан алгоритм постановки стратегического управленческого учета и анализа основных средств. Ключевые слова: основные средства, учетно-аналитическое обеспечение, стратегический управленче-ский учет, анализ, управление.

Yershova N.Yu. IMPROVEMENT OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT FOR THE MANAGEMENT OF FIXED ASSETS OF ENTERPRISES: THE STRATEGIC ASPECT

In the article theoretical and practical approaches to the formation and functioning of accounting and analytical support for the management of fixed assets of enterprises are investigated. The scheme of accounting and analytical support for the management of fixed assets of the enterprise is proposed. The functions of accounting and analytical support for the management of fixed assets are defined. Algorithm for setting strategic management accounting of fixed assets and analysis is developed.

Keywords: fixed assets, accounting and analytical support, strategic management accounting, analysis, man-agement. Постановка проблеми у загальному вигляді. Довгострокове функціонування та розвиток підприємств безпосередньо зале -жать від наявності дієвої системи управ -ління. Ця система є складним механізмом, який об’єднує процеси обліку, економічного аналізу, контролю з метою створення облі -ково-аналітичного забезпечення. Підвищення значення обліково-аналітичної інформації для потреб стратегічного управління актуалі -зують питання вдосконалення обліку та ана -лізу основних засобів, адаптації їх методів до потреб управління. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різною мірою проблеми формування та вико -ристання основних засобів, їх обліку та ана -лізу з метою надання необхідної інформації для досягнення цілей управління досліджені в роботах цілої низки зарубіжних та вітчизня -них вче-них. Серед -них слід назвати таких, як Л.А. Бернстайн [1], М.І. Бондар [2], Т.А. Бути -нець [3], М.А. Вахрушина [4], Н.Ю. Єршова [5], В.Г. Когденко [6], А.В. Максименко [7], Є.В. Мних [8], Г.В. Савицька [9], Ч.Т. Хорн -грен [10], А.В. Шайкан [11]. Сьогодні закла -дені теоретико-методологічні основи обліку та формування інформації в бухгалтерській звітності про основні засоби підприємства, досліджено проблеми аналітичної підтримки управлінських рішень тактичного та стратегіч -ного характеру з формування і використання основних засобів підприємств. Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Однак безперерв

(2)

-ний процес розвитку економіки та її ниніш -ній стан вимагають проведення подальших досліджень, спрямованих на формування обліково-аналітичного забезпечення управ -ління основними засобами підприємства для прийняття стратегічних управлінських рішень. Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є розвиток теоре -тично-методичних положень з формування обліково-аналітичного забезпечення управ -ління основними засобами в контексті забез -печення довгострокового функціонування та розвитку підприємств. Методологічною основою дослідження стали фундаментальні та прикладні дослі -дження в галузі бухгалтерського обліку, ана -лізу, управління. Використовувалися загаль -нонаукові та спеціальні методи, такі як аналіз і синтез, порівняння й узагальнення, систем -ний та структур-ний аналіз. Виклад основного матеріалу дослі -дження. Основні засоби становлять основу їх матеріально-технічної бази, зростання і вдо -сконалення яких є важливою умовою подаль -шого розвитку підприємств (рис. 1). Зниження темпів приросту первісної вар -тості основних засобів до попереднього року спостерігається у 2009 році (23,94%), 2011 році (11,25%), 2013 році (13,7%). У 2015 році спо -стерігається зниження первісної вартості основних засобів на 44,44%. Індекс росту залишкової вартості основних засобів має високі значення у 2009 році по відношенню до 2008 року (127,67%) та у 2015 році по відно -шенню до 2014 року (133,98%). Таким чином, простежується поступове зниження темпів росту вартості основних засобів підприємств з 2010 року. При цьому ступінь зносу основних засобів за 2007–2014 роки постійно збільшу -ється, але з 2015 року спостерігається його зменшення до 60,1%, що пояснюється вра -хуванням змін, що відбулись у зв’язку з при -йняттям Постанови Кабміну України «Про утворення ПАТ «Українська залізниця»» № 200 щодо передачі/надходження та оцінки основних засобів. З урахуванням ролі та значення основних засобів для довгострокового функціонування та розвитку підприємств необхідність удо -сконалення системи обліково-аналітичного забезпечення управління основними засо -бами підприємств пояснюється: – зміщенням акценту аналізу з внутріш -нього на зовнішнє бізнес-середовище, в якому розвивається або передбачає розвива -тися підприємство; – збільшенням швидкості прийняття управлінських рішень щодо зміни зовнішнього бізнес-середовища; – необхідністю продуманого взаємозв’язку між оперативним та стратегічним напрямами діяльності підприємства, оскільки облік, ана -ліз і контроль, досягнення стратегічних цілей і задач відображаються в конкретній системі показників; Рис. 1. Індекси росту первісної та залишкової вартості основних засобів підприємств України за 2008–2016 роки Примітка: 1) не включено вартість основних засобів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; 2) враховано зміни, що відбулись у зв’язку з прийняттям Постанови Кабінету Міністрів України «Про утворення публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»» від 25 червня 2014 року № 200 щодо передачі/надходження та оцінки основних засобів Джерело: розраховано за даними [12]

(3)

– розширенням методів аналізу основних засобів з метою забезпечення довгостроко -вого функціонування та розвитку підприєм -ства; удосконаленням системи показників, які характеризують ефективність використання основних засобів для цілей обліку, аналізу, а також відповідність їх тактичним і стратегіч -ним тенденціям; – вдосконаленням концепції обліку та аналізу під час управління основними засо -бами, їх складовими та їх динамікою; Стратегічне управління основними засо -бами підприємства є управлінською діяль -ністю, що забезпечує досягнення довгостро -кових цілей та вирішення довгостро-кових завдань на основі активізації наявного потен -ціалу розвитку та врахування впливу мінли -вого зовнішнього середовища. Тактичне управління основними засобами підприємства передбачає досягнення поточ -них цілей та вирішення поточ-них завдань, пов’язаних з ефективним використанням засобів праці, які перебувають в розпоря -дженні суб’єкта господарювання, на основі реалізації його внутрішніх можливостей. При цьому практично не враховується вплив мін -ливого зовнішнього середовища. Інформація про основні засоби здатна вплинути на прийняття низки управлінських рішень стратегічного й тактичного характеру (табл. 1). Основні міждисциплінарні знання, що застосовуються для організації взаємодії стратегічного й тактичного управління осно -вними засобами підприємства, представлені на рис. 2. Система обліково-аналітичного забезпе -чення відіграє одну з ключових ролей у функ -ціонуванні системи управління, забезпечуючи взаємодію різних рівнів управління, структур -них підрозділів, реагуючи на зовнішні та вну -трішні зміни. Згідно з визначенням М.А. Вахрушиної обліково-аналітична система управління – це система збору, обробки та передачі фінан -сової та нефінан-сової інформації, необхідна управлінському персоналу для контролю за виробничо-економічною діяльністю підпри -ємством та планування її, вимірювання та оцінювання отриманих результатів [4, с. 27]. Г.В. Савицька вважає, що обліково-аналітична система управління підприємством представ -лена сукупністю інформаційного (планові, облікові та позаоблікові джерела) та методич -ного забезпечення (методи і методики ана -лізу) діяльності підприємства [9, с. 55]. Обліково-аналітичне забезпечення – це інтегрована система, що включає бухгал -терський облік (фінансовий, управлінський, стратегічний), аналіз (фінансовий, управлін -ський, стратегічний, аудит (зовнішній та вну -трішній)) діяльності підприємства в розрізі бізнес-процесів і центрів відповідальності з метою прийняття управлінських рішень щодо вдосконалення виробництва, зниження витрат і підвищення ефективності викорис -тання ресурсів (зокрема, основних засобів) для забезпечення довгострокового функці -Таблиця 1 Відмінності між стратегічним і тактичним управлінням основними засобами підприємства Порівняльна ознака Тактичне управління основними засобами Стратегічне управління основними засобами Підпорядкованість управління Стратегічне управління осно -вними засобами Стратегічне управління фінансово-господарською діяльністю підприємства Цілі і завдання Короткострокові (поточні) Довгострокові (стратегічні) Способи досягнення цілей і рішення задач Реалізація внутрішніх можливостей - Активізація наявного потенціалу розвитку -Характер розв’язуваних завдань Повторювані Нові, неповторювані Оцінка результативності Підвищення ефективності Досягнення перспектив роз -витку та намічених темпів зростання Фактор часу Не враховується Враховується Рівень ризику Мінімальний Допустимий Виникнення основних факто -рів впливу Внутрішнє середовище Зовнішнє оточення Джерело: сформовано автором на основі джерел [4; 8; 9; 11; 13]

(4)

онування та розвитку підприємства. Тобто обліково-аналітичне забезпечення слід роз -глядати як інструмент для підвищення ефек -тивності управління підприємством. Основою обліково-аналітичної системи є три взаємопов’язані та взаємозалежні базові елементи (бухгалтерський облік, аналіз гос -подарської діяльності, аудит), які поділяються на структурні складові, які генерують інфор -мацію залежно від поставлених цілей. За допомогою взаємодії управлінських функцій в обліково-аналітичній системі формується обліково-аналітичне забезпечення управ -ління основними засобами (рис. 3). В системі обліково-аналітичного забезпечення управ -ління основними засобами підприємства формуються певні види фінансової та нефі -нансової інформації, які є основними дже -релами даних, що використовуються під час прийняття управлінських рішень тактичного та стратегічного характеру. Інформація першого виду – нормативно-правова інформація, яка представлена законодавчими і нормативними актами, методичними рекомендаціями та організа -ційно-економічною документацією підприєм -Економічна теорія Бухгалтерський та управлінський облік Економічний аналіз Організація виробництва Галузь знань Теоретичні та методичні основи управління основними засобами підприємства Теоретичні моделі, методи і способи управління основними засобами на макро- і мікрорівнях, що враховують вплив різних економічних ресурсів, фактору часу, нелінійний характер їх впливу на кінцевий результат діяльності. Особливості обліку основних засобів на підприємстві; зміни різних вартісних характеристик в процесі експлуатації; включення витрат, пов’язаних з використанням і відновленням вартості засобів праці. Облікова політика щодо основних засобів на підприємстві та управлінський облік. Використання знань в галузі організації виробництва для встановлення потреби в різних об’єктах засобів праці, підвищення ефективності їх експлуатації в результаті науково обґрунтованого підходу до розміщення робочих машин та устаткування, їх завантаження та переналагодження. Застосування різних аналітичних методик аналізу для тактичного й стратегічного управління основними засобами, забезпечення їх взаємозв’язку і підпорядкованості єдиній меті суб’єкта господарювання. Екологія Використання коштів праці, які забезпечують збереження навколишнього середовища, що знижують забруднення зовнішнього середовища, зменшують шкідливі викиди в атмосферу, водойми, які не забруднюють грунт. Менеджмент Способи і методи управління основними засобами на підприємстві, такі як експлуатація; амортизація; оновлення; відновлення; вибуття; переоцінка; інвестування. Використовувані знання Рис. 2. Основні міждисциплінарні знання, що застосовуються для організації взаємодії стратегічного й тактичного управління основними засобами підприємства Джерело: розроблено автором

(5)

ства. Цей вид інформації визначає процес обліку та управління (тактичного та стратегіч -ного) основними засобами підприємства. Інформація другого виду – дані бухгалтер -ського обліку, які формуються в системі регі -стрів обліку та різних видів звітності (фінан -сової, управлінської, стратегічної). Цей вид інформації становить левову частку всієї одержуваної інформації. Інформація бухгал -терського обліку є незамінною інформацією під час розроблення управлінських рішень щодо основних засобів, істотно впливаючи на задану стратегію. Інформація третього виду – відомості ана -літичного обліку, що характеризують струк -туру, склад, рух, ефективність використання основних засобів та вплив на показники фінансового стану підприємства. Інформація четвертого виду – необлікова інформація, що відображає достовірність Рис. 3. Схема функціонування обліково-аналітичного забезпечення управління основними засобами підприємства Джерело: розроблено автором

Елементи обліково

-

аналітичної

системи

Бухгалтерський облік

Фінансовий облік Управлінський облік Стратегічний управлінський облік

Аналіз

Фінансовий аналіз Управлінський аналіз Стратегічний управлінський аналіз

Аудит

Внутрішній аудит Зовнішній аудит

Інформаційне забезпечення функцій управління

Обліково

-

аналітичне забезпечення управління основними засобами

Нормативно -правова інформація (регулює процеси обліку та відображення у фінансовій звітності даних про основні засоби) Бухгалтерська інформація (збір, обробка, реєстрація первісних та поточних операцій в облікових та звітних регістрах) Аналітична інформація (дослідження та детальний аналіз даних про основні засоби в облікових та звітних регістрах, розрахунок показників, які відображають рух, ефективність їх використання) Необлікова інформація (контроль за достовірністю та точністю відображення даних про основні засоби в документації та звітності) Прийняття актуальних рішень тактичного та стратегічного характеру з управління основними засобами Формування планових, прогнозних, контрольних та аналітичних звітів з оцінкою прийнятих стратегічних та тактичних рішень на основі інформаційної бази обліково -аналітичного забезпечення управління основними засобами з метою забезпечення довгострокового функціонування та розвитку підприємства Галузева специфіка підприємств а Фактори зовнішнього середовища вплив

Обліково

-

аналітична система підприємства

(6)

обліку первинних операцій з основними засо -бами в облікових та звітних регістрах і групу -ється у виробничих, технічних, маркетингових, контрольних, аудиторських, інвестиційних та інших звітах. Дані, які генеруються інформаційними блоками обліково-аналітичного забезпе -чення управління основними засобами, систематизуються і доповнюються бухгал -терськими відомостями, а також використо -вуються для розроблення внутрішньо фірмо -вих стандартів щодо вдосконалення процесу обліку, аналізу та внутрішнього аудиту осно -вних засобів. Інформація про основні засоби, сформо -вана в системі обліково-аналітичного забез -печення має задовольняти конкретні потреби управління залежно від характеру та рівня прийнятих рішень. Оскільки необхідна інфор -мація формується з різних джерел, то для можливості її використання в інформаційній системі вона має відповідати вимогам і прин -ципам, серед яких слід назвати такі: – об’єктивність (інформація має об’єктивно відображати відомості про основні засоби на поточний момент і про перспективи їх змін); – своєчасність (інформація має надхо -дити до керівництва якомога швидше, тобто в момент появи в облікових регістрах, управлін -ській та фінансовій звітності); – аналітичність (інформація має відпові -дати управлінським потребам, дані про осно -вні засоби мають надходити з таким рівнем деталізації, яка необхідна для вирішення поставлених завдань та цілей); – єдність інформації, що надходить з різ -них джерел; – релевантність (інформація має бути точною для прийняття рішень). Врахування галузевої специфіки, внутріш -ніх та зовніш-ніх факторів під час формування обліково-аналітичного забезпечення управ -ління основними засобами підприємства дасть змогу бухгалтерам-аналітикам сформу -вати достовірну інформаційну базу для при -йняття ефективних управлінських рішень так -тичного та стратегічного характеру. З урахуванням класифікації управлінських функцій за О.М. Волковою розрізняють функ -ції, які покликані забезпечити організацію інформаційних потоків, і функції, які визнача -ють зміст інформаційних потоків [14]. Спира -ючись на це положення, виділимо такі функції обліково-аналітичного забезпечення в галузі управління основними засобами підприєм -ства (табл. 2). В системі управлінського обліку міститься значна кількість інформації, яка корисна для прийняття стратегічних управлінських рішень. На рис. 4 запропоновано проект постановки стратегічного управлінського обліку основних засобів з метою забезпе -чення довгострокового функціонування та розвитку підприємства. На першому етапі формуються цільові завдання стратегічного управлінського обліку основних засобів з метою забезпечення дов -гострокового функціонування та розвитку під -приємства. Ці дії передбачають проведення дослідницьких заходів зі збору інформації про Таблиця 2 Функції обліково-аналітичного забезпечення управління основними засобами підприємства Група функцій управлінняФункції Характеристика функції Функції, що забезпечують організацію інформаційних потоків інформаційне забезпечення Надання інформації про статті основного капіталу з метою оцінки, аналізу та управління основними засобами. аналіз Надання докладної прозорої інформації користувачам з метою виявлення проблем в політиці управління осно -вними засобами задля довгострокового функціонування та розвитку підприємства. планування Прогнозування та облік можливих змін у складі та струк -турі основних засобів. Функції, що визначають зміст інформаційних потоків організація Організація документообігу, розробка регламенту форму -вання управлінської звітності, стратегічної управлінської звітності. контроль Здійснення контролю над рухом і збереженням основних засобів. облік Відображення фактів господарського життя з метою визначення змін в структурі і динаміці основних засобів. Джерело: розроблено автором на основі джерела [14]

(7)

діяльність підприємства, специфіки діяль -ності, оцінці ступеня впливу зовнішніх та вну -трішніх факторів, можливих загроз і ризиків. Підсумком першого етапу є складання при -близного плану завдань і робіт. На другому етапі проводиться планування послідовності заходів, необхідних для досяг -нення поставлених цілей і завдань, а саме дослідження чинної законодавчої бази бух -галтерського обліку, методик управлінського обліку; вибір концепцій аналізу, контролю; створення варіантів планових методик. Також затверджується необхідна до розробки доку -ментація для досягнення цілей стратегічного управлінського обліку, складається план робіт щодо введення стратегічного управлінського Етап 1. Визначення завдань стратегічного управлінського обліку основних засобів. Етап 2. Планування послідовності заходів, необхідних для досягнення поставлених цілей та завдань. Етап 3. Дослідження та аналіз стану обліково-аналітичної системи та стану обліково -аналітичного забезпечення управління основними засобами. Етап 4. Створення проекту стратегічного управлінського обліку основних засобів: 4.1 оцінка інформаційних потреб внутрішніх користувачів в обліковій, аналітичний інформації про основні засоби; 4.2 постановка цілей та завдань стратегічного управлінського обліку основних засобів з їх деталізацією; 4.3 використання інструментів бухгалтерського інжинірингу під час формування інформаційної бази стратегічного управлінського обліку основних засобів; 4.4 створення інформаційної бази для стратегічного управлінського обліку основних засобів; розробка відповідних розділів облікової політики; 4.5 визначення та затвердження обсягів, форми та строків подання інформації про основні засоби; 4.6 розробка форм аналітичних звітів; 4.7 розробка форм стратегічної управлінської звітності; 4.8 розробка напрямів організації процесів аналізу, контролю, прийняття стратегічних управлінських рішень на основі положень попередніх розділів; 4.9 розробка регламентів стратегічного управлінського обліку для внутрішніх користувачів, а саме показників ефективності використання основних засобів; показників, на які впливають стан та ефективність використання основних засобів; показників взаємодії стратегічного та тактичного управління основними засобами; визначення кола осіб, які мають доступ до інформаційної бази стратегічного управлінського обліку. Етап 5. Обговоренняпроекту постановки стратегічного управлінського обліку основних засобів. Етап 6. Узгодження та затвердження проекту постановки стратегічного управлінського обліку основних засобів. Етап 7. Затвердження регламентів та стандартів стратегічного управлінського обліку основних засобів у формі зведеної та звітної управлінської документації, яка також враховує галузеву специфіку підприємства. стратегічний управлінський облік Система управлінського обліку підприємства Рис. 4. Алгоритм постановки стратегічного управлінського обліку основних засобів підприємства Джерело: розроблено автором

(8)

обліку основних засобів в практичну діяль -ність підприємства. На третьому етапі вивчається та аналі -зується поточний стан обліково-аналітич -ної системи підприємства, детально дослі -джується функціонування її підсистеми, а саме обліково-аналітичного забезпечення управління основних засобів. Виявляються переваги та недоліки роботи цих систем, конкретизуються шляхи їх вдосконалення, складаються варіанти дій, розробляються послідовні системні плани. На четвертому етапі розробляється про -ект стратегічного управлінського обліку осно -вних засобів, що враховує спеціалізацію під -приємства. На п’ятому етапі проводиться обгово -рення проекту постановки стратегічного управлінського обліку основних засобів на зборах співробітників фінансових від -ділів або зборах співробітників бухгалте -рії. Обґрунтовуються потрібність і своєчас -ність застосування положень стратегічного управлінського обліку основних засобів, їх ефективність і ступінь впливу на фінансові результати звітного і наступного періоду, фінансовий стан підприємства. На шостому етапі проводяться узгодження та затвердження проекту постановки стра -тегічного управлінського обліку основних засобів. Підписуються відповідні розпорядчі накази про призначення відповідальних осіб, додаткове навчання співробітників бухгалте -рії, визначаються суми на фінансування підго -товки та ведення стратегічного управлінського обліку основних засобів на підприємстві. На сьомому етапі керівництвом затвер -джуються розроблені регламенти функціо -нування стратегічного управлінського обліку основних засобів та форми документаційного забезпечення. Вносяться зміни в положення облікової політики. Ці дії оформляються нака -зами внутрішнього порядку. Відмінною особливістю постановки стра -тегічного управлінського обліку основних засобів на підприємствах є використання методики управлінського обліку, а також інструментів бухгалтерського інжинірингу. Елементи інжинірингу спрямовані на накопи -чення та угруповання необхідних даних для інформаційного оснащення і систематизації процесу управлінського обліку основних засо -бів. Наприклад, формується деталізована інформаційна платформа з проектами про -міжних та підсумкових показників; варіантами альтернатив управління; аналізом відібраних альтернатив; вибором конкретного рішення і контролем за його доцільністю, своєчасністю, законністю та ефективністю для досягнення певної мети. Використання інструментів бух -галтерського інжинірингу під час постановки стратегічного управлінського обліку основних засобів синтезує проектні та системні підходи. Це дає змогу забезпечити прозорість інфор -маційних даних на всіх рівнях управління. Для раціональної організації процесу ана -лізу формування та використання основних засобів аналітикам необхідно більш деталізо -вано вибудовувати механізм послідовних дій у вигляді загальної системи аналізу основних засобів, що поєднує елементи фінансового, управлінського, стратегічного аналізу, пред -ставленого на рис. 5. Для формування деталізованої інфор -мації в обліково-аналітичному забезпеченні управління основними засобами, крім вико -ристання положень фінансового аналізу, необхідно залучати робочі аспекти управлін -ського аналізу, оскільки під час симбіозу цих видів аналізу відбивається дія всіх факторів, інформаційних потоків, їх взаємозв’язок та взаємозалежність. У зв’язку з цим алгоритм проведення аналізу основних засобів має такі структурні блоки. Блок 1 формує відомості про динаміку складу, структуру, рух, ефективність викорис -тання основних засобів в рамках управлін -ського аналізу. Блок 2 формує відомості про вплив осно -вних засобів на показники фінансового стану, фінансові результаті діяльності в рамках фінансового аналізу. Блок 3 генерує інформацію про зміни (фак -тори) зовнішнього та внутрішнього ділового середовища, позначаючи ступінь їх впливу на основні засоби в рамках стратегічного управ -лінського аналізу, забезпечуючи розширений аналіз стану основних економічних ресурсів підприємства. Одними з інструментів страте -гічного аналізу внутрішнього ділового серед -овища підприємства можуть бути модель Р.М. Гранта [15] та VRIO-аналіз [16]. Для діагностики взаємодії між стратегічним та тактичним рівнями управління основними засобами можуть бути використані певні залежності [13]: – управління процесом оновлення осно -вних засобів підприємства може бути пред -ставлене виразом, який описує тенденцію зміни структури основних засобів підприєм -ства та схильність суб’єкта господарювання до інтенсифікації виробничого процесу:

(9)

ОЗ(t) ОЗів i n = ∑ =1 , (1) де ΔОЗ(t) – тенденція зміни вартості осно -вних засобів; n – кількість різних видів осно -вних засобів, поновлюваних на підприємстві; ОЗів – величина введених основних засобів i-го виду; – управління процесом експлуатації осно -вних засобів підприємства може бути пред -ставлене виразом, який описує тенденцію зміни фондовіддачі підприємства з точки зору внеску кожної виробничої структури (підроз -ділу) в її формування: ∆ОЗ(t) ОЗ ПВі і i n =∑ × =1 , (2) де ΔОЗ(t) – тенденція зміни величини фон -довіддачі підприємства; n – кількість вироб -ничих структур (підрозділів) підприємства; ФО(i) – величина фондовіддачі в i-й вироб -ничій структурі (підрозділі); ПВi – питома вага основних засобів в i-й виробничій структурі (підрозділі) підприємства; – управління процесом амортизації осно -вних засобів підприємства може бути пред -ставлене виразом, який описує тенденцію зміни структури формування амортизаційних відрахувань залежно від схильності суб’єкта господарювання до прискореного або упо -вільненого способу повернення фінансових коштів, вкладених в засоби праці: А(t) Аі i n = ∑ =1 , (3) де А(t) – тенденція зміни амортизаційних відрахувань; n – кількість амортизаційних Блок 1.Управлінський аналіз основних засобів Аналіз динамікискладуі структури основних засобів Аналізосновних засобівнаявностіі руху Аналіз показників ефективності використанняосновних засобів Блок 2. Фінансовийаналіз основних засобів Аналіз ліквідності та платоспроможності Аналізактивівоборотності Аналіз рентабельності Блок 3. Стратегічнийуправлінський аналіз основних засобів Дослідження факторів зовнішнього ділового середовища внутрішнього ділового середовищаДослідження факторів Дослідження галузевої специфіки діяльності Оцінка впливу стану основних засобів на показники фінансових результатів Оцінка впливу стану основних засобів на показники фінансового стану Діагностикивзаємодії між стратегічним та тактичним рівнями управління основними засобами Блок 4. Формування зведеної аналітичної інформації про основні засоби: 1) формування звіту про поточний стан величини, структури, руху, ефективності використання основних засобів підприємства з розшифровкою аналітичних показників та характеристикою наслідків впливу факторів зовнішнього та внутрішнього ділового середовища на них; 2) формування прогнозного звіту, який містить важелі, які покращують структуру, ефективність використання основних засобів підприємства. Використання сформованої інформаційної платформи аналізу основних засобів керівництвом підприємства під часприйняття управлінських рішень тактичного та стратегічного характеру щодо оптимізації їх використання для забезпечення довгострокового функціонування та розвитку підприємства. Аналіз основних засобів Рис. 5. Алгоритм проведення аналізу основних засобів Джерело: розроблено автором

(10)

ЛІТЕРАТУРА: 1. Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности: Теория, практика и интерпретация / пер. с англ. О.В. Скачковой и др. Москва: Финансы и статистика, 1996. 624 с. 2. Бондар М.І. Обліково-аналітична інформація в управлінні підприємницькою діяльністю. Економічний аналіз. 2010. Вип. 6. С. 13–16. 3. Бутинець Т.А. Основні засоби: точка зору економіста. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2012. № 2 (23). С. 22–36. 4. Вахрушина М.А., Сидорова М.И., Борисов Л.И. Стратегический управленческий учет. Москва: Рид Групп, 2011. 192 с. 5. Єршова Н.Ю. Формування системи фінансових індикаторів для оцінки фінансового стану підприємств промисловості (на прикладі підприємств машинобудування). Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. Вип. 233. Т. V. Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. С. 1263–1272. 6. Когденко В.Г. Методология и методика экономического анализа в системе управления коммерческой организацией: монография. Москва: Юнити-Дана, 2008. 543 с. 7. Максименко А.В. Проблемні питання обліку основних засобів. Фінанси, облік і аудит: збірник наукових праць. URL: www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Foa/2009_13/index.html. 8. Мних Є.В. Сучасний економічний аналіз: питання методології та організації. Бухгалтерський облік і аудит. 2006. № 1. С. 55–61. 9. Савицкая Г.В. Анализ производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственных предпри-ятий: учебник. 3-е изд., доп. и перераб. Москва: ИНФРА-М, 2010. 350 с. 10. Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: управленческий аспект / пер. с англ.; под ред. Я.В. Соко-лова. Москва: Финансы и статистика, 2004. 416 с. 11. Шайкан А.В. Бухгалтерський облік у прийнятті управлінських стратегічних рішень : монографія. Київ: КНЕУ, 2009. 303 с. груп основних засобів або використовуваних способів амортизації; Аi – величина амор -тизаційних відрахувань, нарахованих для i-ї групи основних засобів або i-м способом нарахування амортизації. Блок 2 передбачає складання розгорну -того звіту, що містить поточні аналітичні та прогнозні дані, отримані на основі результа -тів дослідження інформації з блоків управ -лінського та фінансового аналізу основних засобів. Ефективність обліково-аналітичного забез -печення управління основними засобами залежить від своєчасного усвідомлення управ -лінським персоналом важливості організації стабільної та послідовної роботи обліково-аналітичної системи та своєчасного обліку, аналізу та комплексної взаємодії всіх видів інформації (нормативно-правова, фінансово-аналітична, необлікова), галузевих особли -востей і факторів, що беруть участь у розро -бленні та здійсненні управлінських рішень на тактичному та стратегічному рівнях. Висновки з цього дослідження. В ході дослідження обґрунтовано, що система облі -ково-аналітичного забезпечення відіграє одну з ключових ролей у функціонуванні сис -теми управління, забезпечуючи взаємодію різних структурних підрозділів, реагуючи на зовнішні та внутрішні зміни. Доведено, що обліково-аналітичне забезпечення управ -ління основними засобами на підприємствах сприятиме: – підвищенню якості та розширенню області застосування облікової та аналітичної інформації; – формуванню та поданню користувачам актуальної та достовірної управлінської звіт -ності; – підготовці дієвих управлінських рішень із забезпечення довгострокового функціону -вання та розвитку підприємства; – оперативній реакції на зовнішні та вну -трішні зміни; – підвищенню стабільності фінансово-господарської діяльності. Доведено, що стратегічний управлінський облік значно розширює сферу своєї дії в інформаційному забезпеченні стратегічного управління основними засобами підприєм -ства. Запропонований алгоритм проведення аналізу основних засобів сприятиме наданню релевантних, актуальних аналітичних даних користувачам для потреб управління на рів -них рівнях ієрархії. Перспективою подальших досліджень є формування інформаційного забезпечення в системі внутрішнього аудиту, яка є бар’єром, що забезпечує заслін неефективному вико -ристанню фінансових, матеріальних та інших ресурсів, а також потужним фактором мобілі -зації внутрішньогосподарських резервів.

(11)

12. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua. 13. Аналіз господарської діяльності: теорія і практикум : навч. посіб / укл. Н.Ю. Єршова, О.В. Портна. Львів: Магнолія 2006, 2015. 312 с. 14. Волкова О.Н. Управленческий учет: учебник. Москва: ТК Велби, Проспект, 2007. 472 с. 15. Грант P.M. Ресурсная теория конкурентных преимуществ: практические выводы для формулирования стратегии. Вестник СПбГУ. Сер. 8 «Менеджмент». 2003. Вып. 3. C. 47–75.

16. Barney J.B. Gaining and sustaining competitive advantage. Pearson Prentice Hall, 2007. REFERENCES:

1. Bernstayn L.A. (1996) Analiz finansovoy otchetnosti: Teoriya, praktika i interpretatsiya [Analysis of financial statements: Theory, practice and interpretation]. – Moskva: Finansy i statistika [in Russian].

2. Bondar M.I. (2010) Oblikovo-analitychna informatsiia v upravlinni pidpryiemnytskoiu diialnistiu [Accounting and analytical information in the management of entrepreneurial activity] Zb. nauk. prats Ternopilskoho nats. ekon. un-tu «Ekonomichnyi analiz» – Coll. sciences works of the Ternopil nation. econ Un “Economic Analysis”, 6, 13–16 [in Ukrainian].

3. Butynets T.A. (2012) Osnovni zasoby: tochka zoru ekonomista [Fixed assets: an economist’s point of view] Problemy teorii ta metodolohii bukhhalterskoho obliku, kontroliu i analizu – Problems of the theory and methodology of accounting, control and analysis, 2 (23), 22–36 [in Ukrainian].

4. Vakhrushina M.A., Sidorova M.I., Borisov L.I. (2011) Strategicheskiy upravlencheskiy uchet [Strategic Management Accounting]. – Moskva: Rid Grupp [in Russian].

5. Yershova, N.Yu. (2007) Formuvannia systemy finansovykh indykatoriv dlia otsinky finansovoho stanu pidpryiemstv promyslovosti (na prykladi pidpryiemstv mashynobuduvannia) [Formation of a system of financial indicators for assessing the financial condition of industrial enterprises (for example, enterprises of mechanical engineering)] Ekonomika: problemy teorii ta praktyky: Zb. nauk. рrats – Economics: The Problems of Theory and Practice: Coll. sciences works, 233, 1263–1272 [in Ukrainian].

6. Kogdenko V.G. (2008) Metodologiya i metodika ekonomicheskogo analiza v sisteme upravleniya kommercheskoy organizatsiey [Methodology and methodology of economic analysis in the management system of a commercial organization]. – Moskva: Yuniti-Dana [in Russian].

7. Maksymenko A.V. (2009) Problemni pytannia obliku osnovnykh zasobiv [Problematic issues of accounting for fixed assets] Finasy, oblik i audyt: Zbirnyk naukovykh prats – Fees, Accounting and Audit: Collection of Scientific Papers. Retrieved from: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Foa/2009_13/index.html [in Ukrainian].

8. Mnykh Ye.V. (2006) Suchasnyi ekonomichnyi analiz: pytannia metodolohii ta orhanizatsii [Modern economic analysis: the question of methodology and organization] Bukhhalterskyi oblik i audit – Accounting and auditing, 1, 55–61 [in Ukrainian].

9. Savitskaya G.V. (2010) Analiz proizvodstvenno-finansovoy deyatel’nosti sel’skokhozyaystvennykh predpriyatiy [Analysis of production and financial activities of agricultural enterprises]. – Moskva: INFRA-M [in Russian].

10. Khorngren Ch.T., Foster. D. (2004) Bukhgalterskiy uchet: upravlencheskiy aspect [Accounting: Management Aspect]. – Moskva: Finansy i statistika [in Russian].

11. Shaikan A.V. (2009) Bukhhalterskyi oblik u pryiniatti upravlinskykh stratehichnykh rishen [Accounting in making managerial strategic decisions]. – Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

12. Ofitsiinyi sait derzhavnoi sluzhby statystyky [Official site of the State Statistics Service] ukrstat.gov.ua/ Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

13. Yershova N.Yu, Portna O.V. (2007) Analiz hospodarskoi diialnosti: teoriia i praktykum [Business Analysis: Theory and Practice]. – Lviv: Mahnoliia 2006 [in Ukrainian].

14. Volkova O.N. (2007) Upravlencheskiy uchet [Managerial Accounting]. – Moskva: TK Velbi, Prospekt [in Russian].

15. Grant P.M. (2003) Resursnaya teoriya konkurentnykh preimushchestv: prakticheskie vyvody dlya formulirovaniya strategii [Resource theory of competitive advantages: practical conclusions for formulating a strategy] Vestnik SPbGU. “Menedzhment” – Bulletin of St. Petersburg State University. Ser. “Management”, 3, 47–75 [in Russian].

References

Related documents

The formal verification assessment of a Storm topology aims at checking for the existence of bolts that cannot process the incoming stream of tuples on time, thus causing a

While their parents, with great sacrifice, have improved their social capital in the Punjab, Indian children living in Italy are often faced with the necessity of conforming

Many disciplines are available to improve the planning and execution of military deployments, such as information technology and computers; communications; network flow

Vulnerable access management (infrastructure and application, public cloud) Information assets could be accessed by unauthorized entities due to faulty or vulnerable access

Regulation 18(2)(a) of the 2006 Regulations provides that persons covered by the Regu- lations – other than workers, self-employed persons, or a person who retains such status and

According to the experience that we have gained over many years and other information at our disposal, Fixapret  NF does not exert any harmful effects on health, provided that it

In indirect loans, the interest rate that the lender interested in purchasing the loan is willing to accept is called the “buy rate.” Lenders also typically allow the dealer

Should such evidence exist, the accumulated loss relating to the available-for-sale financial assets - calculated as the difference between their acquisition cost and fair value at