Resistance Is Surrender (Persian Translation)

Download (0)

Full text

(1)

1 ISSN 1751-8229

Volume Seven, Number Two

Farhad Alavi, Independent Scholar, Shiraz, Iran.

هدیهوتس تمواقم

تسا

1

کژیژ یوولاسا همجرت یولع داهرف ی

(2)

2

سرد زا ههد دنچ حضاورپ یاه هتشذگ ی

یکی هیامرس هک هدوب نیا کی هب ار نآ سکرام .تسا یندشندوبان یراد

نوخ شآ یم هیبشت ما هتکن زا یکی و ،درک

نوخ هک تسا نآ هیبشت نیا ِمولعم لااح ِزراب یاه ماشآ

ِتحارج زا سپ هشیمه اه

تح .داتسیا دنهاوخ اپرس هرابود مه گرم دح ات ی

شلات کاپ رد وئام یاه هیامرس ِیاپدر ِیزاس

تشگزاب هب مه یراد

ییلایتسا .دش ررنم نآ

هار زا زورما ِپچ یریثک یاه

هیامرس ِیناهج ِینومژه هب همیمض و یراد

یسایس ی ناشن نکاو یسارکومد اربیی ،نآ

یم ًلاثم .دهد یم ار ینومژه نکمم دح رد

مه اما ،دریذپ یم راکیپ نآ طباوض رد تاحلاصا یارب نانچ

نامه( دنک

موس عون یسارکومد ایسوس

2

.)

یم ای اب اما ،تسا یندنام ینومژه نیا هک دریذپ دوجو

نیا دیاب با « نایم فاکش اه » ی د ربارب ر نآ .دنک تمواقم

نآ زا ای نانچ ینومژه هک اج ج

ناه َف راظتنا رد زج هک تسا ومش زا ینارو

« یهیا تنوشخ »

یمن چیه ندوب ،درک ناوت

یب دوه همه ِیگ یم ار اهراکیپ ی

دریذپ -هخسن زا یبلاقنا یا «

اهنت کی یم ادخ تارن دناوت نام

دهد ِ» رگدیاه .

ای هک تسا نآ رب هزورما یلایتسا رد

هیامرس ی ِتمواقم هک تسا نیا ثحب یناهج ِیراد

،تسا نکممان یرما یقیقح

ِیناهج حور یایحا ات هک یراک مامت نیاربانب هقبط ِیبلاقنا

یم رگراک ی زا عافد درک میناوت

با هدنامز یاه هافر د یتیو ؛تسا

ینعی ِدارفا اب ندش ورایور رد

دنسم یم هک یتابیاطم اب تردق درک هدروآرب هب رداق میناد

ن ن شا نیا ریغ رد و ؛دنتسی

بقع تروص درگ

یم هک ییاج ،یگنهرف تاعیاطم تمس هب رس یب میناوت

و .میرب یپ هب ار یداقن راک ادص

نیا ای یم رارصا هک یداینب ِعون زا لکشم هک دزرو

س ،تسا نآ رت هیامر

تیاهن یناهج ِیراد ًا

ِیتخاسریز وصا زا رثأتم

ای یژویونکت «

یرازبا درخ »

یم .دشاب

یم لادتسا هک ای یم دنک

هیامرس دوش تردق و یناهج ِیراد

د یتیو هلمح اب هن ار نآ هب میقتسم ی

نداد زکرمت اب هک ،اه

هرابود نآ رد ،هنازور تاداع رب راکیپ ی یم هک اج

دوش « هزات یناهج تخاساپرب

» یاهداینب قیرط نیا زا ؛درک فیعضت

تردق ود یتی مک هیامرس و یم تسس مک

ینامز رد و دنوش د

تیو هنومن( دیشاپ دهاوخورف هر نیا ی

اتسیتاپاز بنج تفای

4

.)تسا

ِراکیپ زا هجوت ِیزاسوسرگد اب ای دض

-هیامرس لکش هب یراد یسایس راکیپ یاه

-ب دیکأت و ینومژه ِکیژویوئدیا ِتیمها ر

لصفم هرابود ِیدنب ملاک ی

ریسم ، « نردم تسپ »

یم باختنا ار .دنک

یم وق ای م هک دهد

ی عضو ِیتسیسکرام کیسلاک تسژ دوش «

نیعم یفن ِ»

هیامرس تسپ حطس رد ار یراد رارکت نردم

نیا :درک زورما روهظ اب هک

ِی « تفرعم تییاعف هناسانش

» و یعامتجا دییوت نیب ِضقانت هیامرس طباور

هضرع ناکما اب یراد ی

هراب نیتسخن ی

« قلطم ِیسارکومد »

نایرع هشیمه زا یرگِن و تراه عضوم نیا( هدش رت

5

.)دوب دهاوخ

هیزنم هب یطارفا پچ یارب عضاوم نیا هار ی

بانتجا یاه هنوگ زا

تسایس یا «

یقیقح » هتشگن هئارا هک یزیچ لصا رد ؛دنا

نآ ب ندیسر ِیوپاکت رد اه ییاوح ه

اح نیا اب .تسا یعضوم نینچ نادقف دنتسه شا اس یس یارجام مامت پچ ِتسکش

.تسا هدوبن هتشذگ خیرات رد

ِسرد تفگش یرگید روآ تسینومک زا نتخومآ یارب

هرطیس و ینیچ یاه ِیرارفنا ی

هعسوت هیامرس ی ِموس عون ِیبرغ یاپورا دشر و یراد

یسارکومد ایسوس زین

(3)

3

یم مارنا میناوت .میهد شا

نآ عقوم رچات بلاقنا

6

ناتسلگنا رد نآ

ردق بوشآ یپ اب هک دوب یناهگان و کان یاهدمآ

یپ ینیب ادیوه ریذپان دوش

یم هک دوب رلب ینوت نیا . یزیچ لگه ملاک رد ای دنک هنیداهن ار نآ تسناوت

ار هب( تسخن هک

یپ کی )ناونع آ

یم رهاظ دم دش

اقترا ترورض کی هب یخیرات یفداصت زا فرص ،دوبن تسیرچات کی رچات .دهد

ًا

ُگرس کی زا یب رایسب( هک دوب رلب نیا ؛دوب شدوخ .دیشخب لکش مسیرچات هب )در

تسپ پچ یاهدقن زا یخرب خساپ نآ .تسا تمواقم تسایس زا یدیدج عون ندیواک ،لضعم نیا هب نردم

زونه هک ییاه

تردق اب ندیگنج هب د

یتیو ا ندرک هرداصم زا ادج دنراد رارص تمواقم تسایس

رد ندنام هب مهتم «

میاداراپ » یمیدق

نادقتنم نیا :دنتسه یم

دنیوگ هزورما تردق ربارب رد د

تیو و هفیظ هک تسا نآ نام اب و نآ یورملق زا ندیشک رانک اب

رتنک جراخ ِدیدج یاهاضف نیرفآ .مینک تمواقم شا

ا یهیدب تس نیا هک ش رب تسا یدها شریذپ

یلایتسا

هیامرس یراد واقم تسایس . همیمض رگم تسین یزیچ تم

قلاخا یا ی

هقیرط یارب .پچ موس ی

بلط

یهاوخ

،دودحمان

بیرقت یلچیرک نومیاس ریخا باتک

ًا عضوم نینچ لماک رهظم ی

ا شلات .تس ِیزادنارب یاه

تیود

هدنام ماکان تحاقو امک رد ،دنا

د هریتن ر بنج :دبایب رارقتسا دیاب نآ زا رود هب هزات یتسایس دض یاه

،گنج

هورگ ،یکیژویوکا تاسسؤم هدافتسا ءوس ربارب رد هزرابم اح رد یاه

لکش رگید و ،یداژن و یسنج یاه ِیموب یاه

دوخ ربارب رد تمواقم زا یتسایس دیاب .یتاسیسأت د

تیو یتسایس ،دشاب هتشاد دوجو تسا ترابع هک

ِنارابمب زا د

تیو اب

،نکممان یتابیاطم و

تیدودحم خسف مزیناکم یاه

یاه د یتیو رب هدمع لادتسا . ِتواقم تسایس نتسب راک هب یا

رود رودا

تیود ربارب رد یادن ِیقلاخا دعُب اب

« بلط دودحمان ِیهاوخ »

مه تیادع یارب یم دنب

چیه :دوش د

یتیو ت درادن ار نیا لمح

هک ادن نیا هب دهد شوگ

ییاهن فده هکارچ ضت نآ

نیم « یسایس -یعقاو ِ» ِدییوتزاب یداصتقا دشر( شدوخ

تینما ،شا

یم یلچیرک .تسا )هریغ و یمومع دسیون

« هتبیا » مدآ تسد هب خیرات تداع بسح رب گنفت یاه

هب قامچ و راد تسد

یمن و هدش هتشون یوره اب هک تشاد راظتنا ناوت

ت زیمآ رخسم اب و

رپ رابغ و درگ ندرک

نآ رب اه ریچ نیا اب .تفای یگ

ح ا نامه ، ن هک روط ی

پچ مسیلیه هظحی ،داد ناشن ییاویش هب هشیتآود و اعف یارگ

گنفت نتشادرب ی قامچ و اه

نامز اه

تنوشخ ندنایامنزاب و دیلقت ابند هب دیابن یتسیشرانآ یسایس تمواقم .تسا ندروخ تسکش ن

نیتسخ نامرف هنایاور یا

تسا فیاخم نآ اب هک دشاب .

ًلاثم بخ تارکومد

تردق یارب تباقر زا ؟دننک دیاب راک هچ هدحتم تلاایا یاه د

یتیو تمس هب ار دوخ و دنیوشب تسد

نایم فاکش تردق ،دنشکب سپ تیمکاح یاه د

تیو یروهمج تسد هب ار تمواقم زا ینیپمک و دنراپسب ناهاوخ

ابق رد یتسیشرانآ دوب رارق رگا یلچیرک و ؟دنزادنایب هار شا

مه یفیرح اب لتیه نوچ

یم هچ دوش ورایور ر عبط ایآ ؟درک

ًا

دیاب مدآ یدروم نینچ رد «

تنوشخ ن

ِنیتسخ نامرف هنایاور دنک ییامنزاب و دیلقت ار یا »

بنج ایآ ؟تسا نآ فیاخم هک

یم تنوشخ نماد هب تسد تیمکاح اب ییورایور رد ناسنا هک یطیارش نیبام دیابن پچ نآ ره هک یعقاوم و دوش

هچ

یم یم و دوش نامه داد مارنا دیاب

« وره ت زیمآرخسم ندرک رابغ و درگ و

رپ اب » ِیگنگ ؟دنک مسر یزیامت طخ ،تسا

رگا :دراد هناخ بیرع ییلادتساان رد یلچیرک عضوم د

تیو نیا تسا رارق هک تسه نآ ناکما رگا ،دشاب یندنام اج

د تیو هیامرس ای( بقع نآ زا ارچ درک نوگنرس ار )یراد

(4)

4

هقیرط یشاب هدرک دودحم ،تسایس هب ار نامدوخ ارچ ؟مینکن وبق ار موس ی نآ هک م

یم یلچیرک هک روط دیوگ

« د تیو ار

یم سرپ هب نیا یارب هن و دناوخ

هک د تیو هشیدنا هب ار د ی

تا ییانعم یبوخ هب تسا نکمم هک یهاوخ یپو

هتشاد ییا

لب دنارب سپ دشاب نآ یارب

هناهاوخدب راثآ ای دشخبب دوبهب ار نآ هک رظن رد ار هتفای رارقتسا مظن ،دناشنورف ار شا

یم دروآ » ؟

تاملک نیا ص

ًافر نایب نآ رگ هک دنا د تیو اربیی تسایس یایؤر و زورما ِکیتارکومد «

بلط دودحمان ِیهاوخ ِ»

یطابترا رد یتسیشرانآ لگنا

هراو دنیامن :دنراد تیدوجوم هیوسود و یتسیشرانآ ناگ

، هدهع ار یقلاخا رکفت یم راد

دنوش

و د تیو یم لبقت ار عامتجا میظنت و هرادا قن زین هدنیامن .دنک

یقلاخا ی

-نمربا کی لثم یلچیرک ِتسیشرانآ ِیسایس

7

یم لمع دوسآ رد ،دنک

یگ د تیو یم نارابمب تابیاطم اب ار نک

هچره و ؛د د

تیو دیآرب تابیاطم نیا یاضرا ددصرد

یب هانگ رت یم رظن هب راک دسر

. دنیامن تسیشرانآ ناگ با

،قطنم نیا زا یوریپ ضارتعا

زاب ِیروتاتکید کی رب هن ار ناشیاه

یسارکومد زا یریوزت رب هک یاربیی یاه

ی رمتم تخاس دنهاوخ زک تنایخ هب مهتم هک

هدروخدنگوس وصا هب یراک ی

وخ د تسا .

تارهاظت هلمح هب ضارتعا رد نتگنیشاو و ندنی رد یپ اس دنچ میظع

هطبار زا ییاثم هنومن قارع هب هدحتم تلاایا ی ی

مه هناتسیز یپ .تسا تمواقم و تردق نیب ی ِ اکیسکوداراپ دمآ

رد نآ تبسانم فرط ود ره هک دوب نیا

ا هدش اضر

فیطی حور ناضرتعم .دندوب ن ار ناش

یم تار یم ناعذا ینشور هب :دنداد

تسایس فیاخم هک دندرک ابق رد تیود یاه

رد ِدارفا .دنتسه قارع دنسم

تردق نوخ هب تح ،دنتفریذپ ار نیا یدرس ی

چیه هب تاضارتعا اهنت هن :دنتسج دوس نآ زا

ا ِمیمصت عنام لکش هتفرگ یپز

،دشن قارع هب هلمح ی ندیشخب تیعورشم هب هک

کمک زین نآ هب ج نکاو .درک

و جر

هدوت هب شوب دننکرهاظت ی

ندنی زا شرادید هب ضرتعم ِناگ د

لمع ر :دوب نینچ «

یم دینیب هک نامه نیا ! هک تسا یزیچ

یم یارب نیا رد مدرم هک یراک هک یروط ،میگنج

یم اج دننک -تیود تسایس هب ضارتعا رد تارهاظت ناش

قارع رد

ناکما زین ریذپ

ش دو .»

تسا بیاج اس زا زواچ وگوه هک یریسم هک

2006 هیامرس نآ رد قیقد هدرک یراذگ

ًا پچ هک تسا ینآ اب فیاخم

تسپ تردق ربارب رد تمواقم یاج هب :تسا هدرک رایتخا نردم د

یتیو وا ، ق ترد هب دعب ،اتدوک یارب شلات اب وا( ار

هرهب اب )کیتامرد یقایس و کبس یب ِیرادرب

هاگتسد زا هنامحر یاه

د ِیتیو فادها جیورت یارب لاوئزنو روآ گنچ هب شا

وغشم لااح یو هتشذگ نیا زا یماظن

هموح ندرک سویراب ی

8

ناماس و نآ رد حلسم یاهدحاو یارب شزومآ ِیهد .تساج

تاریثأت هک نونکا :نیسپاو تشهد و «

تمواقم » هیامرس طباوض هب تبسن ار یراد یم ساسحا شا

ِیتقوم دوبمک( دنک

زا یملاقا یکمک گرزب یاهرازاب رد اهلااک

-د یتیو حرط زا ) ندرک یکی یارب ییاه

24 تیامح ِبزح گ

یبزح هب شر

یم فرح هناگی تح .دنز

ی نادحتم زا یضعب بنج فیعضت تمیق هب نیا ایآ :دنتسه نونظم وا تکرح نیا هب مه شا

یاه

هدیشخب ترارح لاوئزنو بلاقنا هب هک یمدرم ره هب ؟دش دهاوخ مامت دنا

شنیزگ نیا هچرگ اح ی

تسا هرطاخم اما زیمآ

یم مامت دیاب ًا

درک یسیونزاب ار نآ هفیظو :

نیا ح هک تسا ز

ای( تسییایسوس بزح زا ییومعم عون ناونع هب هن ار دیدج ب

تسینورپ

9

) د تیو لکش ندرک جیسب یارب یرازبا ناونع هب هک ، لثم( تسایس زا ییاه

هتیمک یاه

grass roots slum

(5)

5

؟مییوگب دیاب هچ زواچ لثم یسک هب .تشاداو «

تردق !هن د

یتیو ، کب رانک طقف ،ریگن گنچ هب ار د

تیو تیعضو و

نک اهر ار تردق دنسم رد ِرضاح »

زواچ ؟ ار بلغا رد کقید کی دح د

یم تس دنزادنا سپ نینچ ایآ ییو وا یندیشک

هخسن هب ار مک زا یا

همخپ سوکرام ِیگ

10

یسب هک پچ زا یرا ار وا نونکا یکیزکم یاه

« کی ِسوکرام یمک

همخپ »

یم باطخ هیامرس نیا هزورما ؟تساک دهاوخن ورف دننک

گرزب ناراد

-تکرش ،ستیگ لیب هدویآ یاه

و هدننک

هابور نایچراکش

ربارب رد هک دنتسه د

تیو « تمواقم » یم ناشن .دنهد

سرد ی تخومآ دیاب ارنیا رد هک تسا نآ

نارب رما هک د

هدنزا تابیاطم رب ندرکن رارصا یقیقح ی «

دودحمان »

ی تسا هک

یم رد ِدارفا میناد دنسم

ِناوت تردق ندروآرب

دنرادن ار شا .

نآ یم اه هک دنناد مه ام

یم یارگ نینچ میناد «

بلط ِیهاوخ

دودحمان »

یارب یلکشم چیه ی نایناب

:درک دهاوخن داریا تردق «

اقتنا تابیاطم اب !تسا ییاع رایسب وخ ِید

روآدای ام هب د

مه هک دیدش یگ

میراد تسود چ رد

یناهج هنوگ دنز

یگ ک مین . دنز یعقاو یایند رد ام هنافسأتم یم یگ

هک ییاج ،مینک

اب دیاب ا یم هلک و رس نکمم ذوم مینز

.» رد ِدارفا نارابمب داد مارنا دیاب هک یراک سکعیاب دنسم

یتابیاطم اب تردق

تسرد ،کیژتارتسا

-باختنا .دشن هجاوم هباشم ییاهرذع اب رگید ات ؛تسا دودحم و قیقد ،هدش

***

:تشوناپ

1

-Resistance is Surrender

؛ ِدقن رد هیاقم نیا باتک

Infinitely Demanding

یلچیرک نومیاس رد

London Review of

Books

دمآرد رشن هب (

http://www.lrb.co.uk/v29/n22/zize01_.html )

هخسن . یپ هیاقم نیا زا یسراف یا رد رت

هلرم نیب ی ( کژیژ تاعیاطم یللمیا

IJZS

.م .هتفای راشتنا )

2

-State

؛

3

-Third Way social democracy

4

-Zapatista movement

5

-Antonio Negri and Michael Hardt

6

-Margaret Thatcher

7

-Super

-

ego

8

-barrios

9

-Juan Domingo Perón

10

Figure

Updating...

References

Related subjects : Persian Translation