Shri Krishna Mahapurusha Stotram(श्रीकृष्ण महापुरुषस्तोत्रम्)

Loading.... (view fulltext now)

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Full text

(1)

Page | 1 Shri Krishna Mahapurush Stotram

AAJh—".k egkiq#"kLrks=e~AA

xq# ea=&nh{kk] leL;k ds lek/kku ,oa dk;Z flf) gsrq ;K] xq# ea=&nh{kk] leL;k ds lek/kku ,oa dk;Z flf) gsrq ;K] xq# ea=&nh{kk] leL;k ds lek/kku ,oa dk;Z flf) gsrq ;K] xq# ea=&nh{kk] leL;k ds lek/kku ,oa dk;Z flf) gsrq ;K] iwtk ,oa vuq"Bkukfn djokus ds fy;s lEidZ djsa&

iwtk ,oa vuq"Bkukfn djokus ds fy;s lEidZ djsa& iwtk ,oa vuq"Bkukfn djokus ds fy;s lEidZ djsa&

iwtk ,oa vuq"Bkukfn djokus ds fy;s lEidZ djsa& vkpk;Z jkt vkpk;Z jkt vkpk;Z jkt vkpk;Z jkt oekZ thA

oekZ thA oekZ thA oekZ thA

(2)

Page | 2

Contact- +91-9897507933, +91-7500292413(WhatsApp No.) Email- mahakalshakti@gmail.com

For more info

visit---www.scribd.com/mahakalshakti www.gurudevrajverma.com

AALrks=eAA

ekykoR;qokp%&

oUns ra ijekRekua loZdkj.kdkj.ke~A fouk ;su 'kok% losZ izkf.kuks txrhrysAA

fufyZIra lkf{k:ia p losZ"kka loZdeZlqA fo|ekua u n`"Va p loZS% loZ= loZnkAA ;su l`"Vk p iz—fr% lokZ/kkjk ijkRijkA czãfo".kqf'koknhuka izlw;kZ f=xq.kkfRedkAA txRò"Vk Lo;a czãk fu;rks ;L; lso;kA ikrk fo".kq'p txrka lagrkZ 'kadj% Lo;e~AA

(3)

Page | 3

/;k;Urs ;a lqjk% loZs equ;ks euoLrFkkA fl)k'p ;ksfxu% lUr% larra iz—rs% ije~AA

lkdkja p fujkdkja ija LosPNke;a foHkqe~A

oja ojs.;a ojna ojkgZa ojdkj.ke~AA

ri%Qya rikschta rilka p Qyizne~A Lo;a ri%Lo:ia p loZ:ia p loZr%AA lokZ/kkja loZchta deZ rRdeZ.kka Qye~A

rs"kka p Qynkrkja r}ht{k;dkj.ke~AA Lo;a rst%Lo:ia p HkDrkuqxzgfoxzge~A lsok /;kua u ?kVrs HkDrkuka foxzga foukAA

rÙkstks e.Mykdkja lw;ZdksfVleizHke~A vrhodeuh;a p :ia r= euksgje~AA

uohuuhjn';kea 'kjRiadtykspue~A 'kjRikoZ.kpUnzkL;eh"k)kL;lefUore~AA

(4)

Page | 4

pUnuksf{krlokZaxa jRuHkw"k.kHkwf"kre~AA f}Hkqta eqjyhgLra ihrdkS'ks;oklle~A fd'kksjo;la 'kkUra jk/kkdkUreuUrde~AA

xksikaxukifjo`ra dq=fpfUutZus ousA dq=fpn~ jkle/;LFka jk/k;k ifjlsfore~AA

dq=fpn~ xksios"ka p osf"Vra xksickydS%A 'krJ`axkpyksR—"Vs jE;s o`Unkous ousAA fudja dke/ksuwuka j{kUra f'k'kq:fi.ke~A

xksyksds fojtkrhjs ikfjtkrous ousAA os.kqa Do.kUra e/kqja xksihlEeksgdkj.ke~A fujke;s p oSdq.Bs dq=fpPp prqHkZqte~AA y{ehdkUra ik"kZnS'p lsfora p prqHkZtS%A dq=fpr~ Loka'k:is.k txrka ikyuk; pAA

'osr}his fo".kq:ia in~e;k ifjlsfore~A dq=fpr~ Loka'kdy;k czg~ek.Ms czg~e:fi.ke~AA

(5)

Page | 5

f'koLo:ia f'kona Loka'ksu f'ko:fi.ke~A LokReu% "kksM'kka'ksu lokZ/kkja ijkRije~AA Lo;a egf}jkM~:ia fo'okS?ka ;L; ykselqA yhy;k Loka'kdy;k txrka ikyuk; pAA ukukorkja fcHkzUra chta rs"kka lukrue~A olUra dq=fpr~ lUra ;ksfxuka ân;s lrke~AA

izk.k:ia izkf.kuka p ijekRekueh'oje~A ra p Lrksrqe'kDrkgecyk fuxqZ.ka foHkqe~AA fuyZ{;a p fujhga p lkja ok³~eulks% ije~A

;a Lrksrqe{keks·uUr% lgòonussu pAA iapoD='prqoZD=ks xtoD=% "kMkuu%A

;a Lrksrqa u {kek ek;k eksfgrk ;L; ek;;kAA ;a Lrksrqa u {kek Jh'p tMhHkwrk ljLorhA osnk u 'kDrk ;a Lrksrqa dks ok fo}ka'p osnfor~AA

(6)

Page | 6

bR;qDRok ;k p xkU/kohZ fojjke #jksn pAA —ikfuf/ka iz.kuke Hk;krkZ p iqu% iqu%A —".k'p 'kfDrfHk% lk/kZef/k"Bkua pdkj gAA

HkrZqjH;Urjs rL;k% ijekRek fujk—fr%A mRFkk; 'kh?kza oh.kka p /k`Rok LukRok p okllhAA

iz.kuke nsola?ka czkã.ka iqjr% fLFkre~A usnqnqZUnqHk;ks nsok% iq"io`f"Va p pfØjsAA n`"V~ok pksifj nEiR;ks% iznnq% ijekf'k"ke~A

xU/koksZ nsoiqjrks uurZ p txkS {k.ke~AA thfora iqjr% izki nsokuka p ojs.k pA

txke iRU;k lk/kZa p firk ekrk p gf"kZr%AA

micgZ.kxU/koksZ xU/koZuxja iqu%A ekykorh jRudksfVa /kukfu fofo/kkfu pAA iznnkS czkã.ksH;'p Hkkst;kekl rku~ lrhA

(7)

Page | 7

egksRloa p fofo/ka gjsukZeSdeaxye~A tXeqnsZok'p LoLFkkua foiz:ih gfj% Lo;e~AA

,rr~ rs dfFkra loZZa Lrojkta p 'kkSudA

bna Lrks=a iq.;:ia iwtkdkys rq ;% iBsr~AA gfjHkfDra gjsnkZL;a yHkrs oS".koks tu%A ojkFkhZ ;% iBsn~ HkDR;k pkfLrd% ijekLFk;kAA

/kekZFkZdkeeks{k.kka fuf'pra yHkrs Qye~A fo|kFkhZ yHkrs fo|ka /kukFkhZ yHkrs /kue~AA Hkk;kZFkhZ yHkrs Hkk;kZa iq=kFkhZ yHkrs lqre~A /kekFkhZ yHkrs /keZa ;'kks·FkhZ yHkrs ;'k%AA Hkz"VjkT;ks yHksn~ jkT;a iztkHkz"V% iztka yHksr~A jksxkrksZ eqP;rs jksxkn~ c)ks eqP;sr cU/kukr~AA

Hk;kUeqP;sr HkhrLrq /kua u"V/kuks yHksr~A nL;qxzLrks egkj.;s fgaòtUrqlefUor%AA nkokfXunX/kks eqP;sr fueXu'p tyk.kZosA

(8)

Page | 8

Qy%& tks oS".ko iq#"k iwtkdky esa bl iq.;e; Lrks= dk ikB djrk gS] og Jhgfj dh HkfDr ,oa muds nkL; dk lkSHkkX; izkIr djrk gSA tks vkfLrd iq#"k mÙke vkLFkk vkSj HkfDrHkko ls bl Lrks= dks i<+rk gS] og /keZ] vFkZ] dke] eks{k& pkjksa iq#"kkFkksZa dks fl) dj ysrk gSA bl Lrks= ds ikB ls fo|kFkhZ dks fo|k] /kukFkhZ dks /ku] Hkk;kZ dh bPNk okys dks Hkk;kZ vkSj iq= dh dkeuk okys dks iq= izkIr gksrk gSA /keZ pkgus okyk /keZ vkSj ;'k dh bPNk okyk ;'k ikrk gSA ftldk jkT; fNu x;k gks] og jkT; vkSj ftldh larku u"V gks x;h gks] og larku ikrk gSA jksxh jksx ls vkSj dSnh cU/ku ls eqDr gks tkrk gSA egkHk;] fglad tUrqvksa ls f?kjus ij] ty vFkok vfXuHk; esa ;g Lrks= euq"; dks jf{kr djrk gSA Hkksti= ij bl Lrks= dk fuekZ.k dj fuokl LFky vFkok O;kikj LFky esa LFkkfir dj fuR; iwtu djus ls mDr LFkku esa lkSHkkX; dh vfHko`f) gksrh gSA

Books Written by Gurudev Shri Raj Verma ji

(9)

Page | 9

• Shri Baglamukhi Divya Sadhana

To purchase these books contact to Hari Publications on given numbers.Mob- 09027154151, 09897035137

Figure

Updating...

References

Updating...

Related subjects :