Publikačná činnosť - ThDr. Miroslav Lyko, PhD.

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Full text

(1)

Publikačná činnosť - ThDr. Miroslav Lyko, PhD.

Lyko, Miroslav: Kardinálne čnosti v rodine vo svetle učenia Magistéria Katolíckej cirkvi, ich misijný a sociálny rozmer : kresťanská misiológia a misijná práca v rodinách. - Nitra : UKF, 2007. - 72 s. - ISBN 978-80-8094-134-5.

Ohlasy:

2010 [3] LEHOCZKÁ, L. Premeny rómskeho etnika. In Etika sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. ISBN 978-80-7435-837-5, s. 307.

2009 [4] LEHOCZKÁ, L. Antropologická a sociologická reflexia marginálnosti a

marginalizácie. In Antropologické východiská pre sociálnu prácu a sociálne služby. Nitra : UKF, 2009. ISBN 978-80-8094-590-9, s. 205.

2009 [4] HABURAJOVÁ-ILAVSKÁ, L. - LEHOCZKÁ, L. Integrita a identita Rómov - v kontexte kulturálnych a sociálnych štúdií. In Dni sociálnej práce : Sociálna sféra Slovenskej republiky a sociálna práca (Európa, právo a prax). Nitra: UKF, 2009. ISBN 978-80-8094-473-5, s. 57.

2008 [4] LEHOCZKÁ, L. - HABURAJOVÁ-ILAVSKÁ, L. Priestor pre integritu Rómov. Nitra : UKF, 2008. ISBN 978-80-8094-406-3, s. 189.

Lyko, Miroslav - Lehoczká, Lýdia: Antropologické východiská pre sociálnu prácu a sociálne služby. - Nitra : UKF, 2009. - 211 s. - ISBN 978-80-8094-590-9.

Ohlasy:

2010 [3] LEHOCZKÁ, L. Premeny rómskeho etnika. In Etika sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. ISBN 978-80-7435-837-5, s. 307.

Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Počet záznamov: 1

Lyko, Miroslav: Heterosexuálne manželstvo ako základ rodiny v priestore s kresťanskou tradíciou : pohľad učenia Katolíckej cirkvi na manželstvo v kontexte zákona postupnosti a teologálnych čností, 2008.

In: Rómska rodina a škola v sociokultúrnom priestore : zborník vedeckých štúdií z vedeckého seminára / Jaroslav Balvín, Miroslav Lyko, Mária Záhumenská. - Nitra : UKF, 2008. - ISBN 978-80-8094-235-9, S. 224-285.

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách Počet záznamov: 1

Lyko, Miroslav: Ľudské a kresťanské hodnoty ako základ osobnosti človeka, 2009. In: Možnosti napredovania Rómov pri uplatnení sa v živote spoločnosti [projektová monografia] : výstup z 3. roku realizácie projektu VEGA : Ľudský kapitál u

marginalizovaných Rómov z aspektu edukácie a potrieb znalostného trhu práce / Mária Záhumenská. - Nitra : UKF, 2009. - ISBN 978-80-8094-628-9, S. 71-92.

(2)

Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch Počet záznamov: 2

Lyko, Miroslav: Ivan Kútny, vybrané kapitoly k štúdiu, 2004. - ISSN 0583-5577. In: Slovak Studies, roč. 35 (2004), s.34 - 35.

Lyko, Miroslav: Manželstvo ako cesta k cieľu ?, 2004.

In: Slovak Studies XXXV : supplement 1. - ISSN 0583-5577, 2004 - S. 19-26. Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

Počet záznamov: 1

Lyko, Miroslav: Manželstvo vo svetle Ecclesia de Eucharistia, 2006.

In: Duchovný pastier. - ISSN 0139-861X, Roč. LXXXVII, č. 8 (2006), s. 349-354. Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch

Počet záznamov: 5

Lyko, Miroslav: Kresťanstvo ako cesta a výzva pri napĺňaní identity Rómov.

In: Zvyšovanie úrovne socializácie rómskeho etnika zverejnené prostredníctvom systémov vzdelávania sociálnych pracovníkov a asistenta učiteľa : zborník z medzinárodnej

konferencie. - Nitra : UKF, 2006. - ISBN 80-8050-987-5, S. 42-46. Ohlasy:

2008 [3] BALVÍN, J. Filozofie výchovy a metody výuky romského žáka. Praha: Radix, 2008. 83 s. ISBN 978-80-86031-83-5.

Lyko, Miroslav: Kresťanské manželstvo vo svetle Deus caritas est, 2007.

In: Benedikt XVI. Deus caritas est. - Košice : Seminár sv. Karola Boromejského, 2006. - ISBN 80-89138-49-7, S. 97-104.

Lyko, Miroslav: Rodina ako miesto ochrany života, 2008.

In: Rodina - nádej budúcnosti : zborník z medzinárodného ekumenického vedeckéhosympózia konaného v rámci osláv „Dňa mesta Košice“6. mája 2008. - Ružomberok : Katolícka

univerzita, 2008. - ISBN 978-80-89361-21-2, S. 151-160. Ohlasy:

2008 [4] PRUŽINEC, T. Deregionalizácia spoločnosti - možná podoba sekularizácie alebo niečo iné ? In Anómia v spoločnosti, anómia v rodine. Nitra : UKF, 2009. 978-80-8094-514-5, s. 128.

Lyko, Miroslav: Kresťanstvo pri tvorbe hodnotového systému človeka, 2009.

In: Ľudský kapitál u marginalizovaných Rómov z aspektu edukácie a potrieb znalostného trhu práce : vedecké štúdie vydané v rámci projektu VEGA č. 1/4489/07 / Mária Záhumenská. - Nitra : UKF, 2009. - ISBN 978-80-8094-538-1, S. 124-151.

Ohlasy:

(3)

hodnôt v rómskej komunite. In Etika sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. ISBN 978-80-7435-837-5, s. 314.

2009 [4] SELICKÁ, D. Možnosti pomoci nezamestnaným klientom. In Možnosti

napredovania Rómov pri uplatnení sa v živote v spoločnosti. Nitra : UKF, 2009. ISBN978-80-8094-628-9, s. 115.

Lyko, Miroslav: Pohľad na výchovu podľa zásad kresťanskej etiky, 2009.

In: Multidimenziálny rozmer edukácie a sociálnej práce v rómskych komunitách : vedecké štúdie vydané v rámci projektu APVV-20-049105. Akademická a praktická inteligencia slovenskej populácie rómskych detí / Jaroslav Balvín, Mária Záhumenská. - Nitra : UKF, 2009. - ISBN 978-80-8094-502-2, S. 55-81.

Ohlasy:

2010 [4] SELICKÁ, D. - LEHOCZKÁ, L. Možnosti pomoci sociálno-pedagogickej práce rómskym rodinám. In Pedagogická veda a školská prax v historickom kontexte. Trnava : UCM, 2010. ISBN 978-80-8105-182-1, s. 647.

Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch Počet záznamov: 1

Lyko, Miroslav: Nedeľa - Deň Pána, 2006.

In: Slovak Studies. - ISSN 0583-5577, Roč. 2006, s. 6.

Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch Počet záznamov: 1

Lyko, Miroslav: Niektoré princípy štúdia misijnej práce v kontexte pastorácie Rómov na Ústave romologických štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2010.

In: Preventívny systém v rómskom svete. - Bratislava : Don Bosco, 2010. - ISBN 978-80-8074-119-8, S. 145-157.

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách Počet záznamov: 2

Lyko, Miroslav: Pohľad na dôstojnosť pracujúceho človeka v multikultúrnom priestore, v kontexte jeho života v rodine a sociálneho učenia Katolíckej cirkvi.

In: Rubikova kostka. Multikulturalita : mezinárodní konference 6. setkání národnostních menšin 25. setkání Hnutí R 12.-13 října 2006 / Jaroslav Balvín. - Praha : Komise Rady hl. m. Prahy pro oblast národnostních menšin, 2007. - ISBN 80-903727-2-4, S. 155-160.

Ohlasy:

2010 [3] BALVÍN, J. Multikulturalita, sociální etika a hra. Praha : Hnutí R, 2010. ISBN 978-80-86798-07-3, s. 242.

2009 [4] BALVÍN, J. - KUSIN, V. Filozofické aspekty sociálnej práce a edukácie v rómskych komunitách. Nitra : UKF, 2009. ISBN 978-80-8094-542-8, s. 186.

2009 [4] BALVÍN, J. Metody výkladu filozofie, profesní etiky a filozofie výchovy pro studenty sociální práce : v aplikaci na romskou kulturu. In Kultúrne kontexty sociálnej interakcie a sociálnej komunikácie etnicky zmiešaných lokálnych spoločenstvách. Nitra : UKF, 2009. ISBN 978-80-8094-644-9, s. 160.

(4)

2009 [4] BALVÍN, J. Multikulturalita a edukace romského žáka. Nitra: UKF, 2009. ISBN 978-80-8094-501-5, s. 207.

Lyko, Miroslav - Lehoczká, Lýdia: Trvácnosť kresťanských hodnôt : sociálna a misijná práca ako možnosť podpory ľudskej dôstojnosti človeka., 2010.

In: Etika sociální práce : zborník z konference VI. Hradecké dny sociální práce, Hradec Králové 16. až 17. října 2009. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. - ISBN 978-80-7435-037-5, S. 215-223.

Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách Počet záznamov: 5

Lyko, Miroslav: Inštitút tradičného manželstva a rodiny ako miesto a spôsob ochrany kresťanského kultúrnho dedičstva v spoločnosti, 2007.

In: Veda - vzdelávanie - prax. 3. diel : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou Jána Mikolaja ministra školstva a podpredsedu vlády SR : Nitra, 14.-15.

november 2007 / Eva Szórádová, Jozef Polák, Marcela Červeňanská. - Nitra : UKF, 2007. - ISBN 978-80-8094-204-5, S. 349-354.

Lyko, Miroslav: Prekračuje láska hranice ? Niektoré príčiny skutkov kresťanskej lásky, 2008. In: InteRRa 5 : interkulturalita a rómska národnostná menšina v sociálnych a pedagogických súvislostiach. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 25. - 26. septembra 2007 v Spišskej Novej Vsi / Vlasta Fabiánová, Vladimír Klein. - Nitra : UKF, 2008. - ISBN 978-80-8094-314-1, S. 439-443.

Lyko, Miroslav: Aktuálny pohľad Katolíckej cirkvi na náboženský život Rómov, 2008. In: InteRRa 6 : interkulturalita a národnostné menšiny: v sociálnych, filozofických, pedagogických, kultúrnych, historických a prírodovedných súvislostiach. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 22.-23.10.2008 / Jaroslav Balvín, Lenka

Vavreková. - Spišská Nová Ves : Hnutie R - Spiš, 2008. - ISBN 978-80-970032-1-0, S. 127-132.

Lyko, Miroslav: Poslanie ľudskej sexuality vyjadrené interpretáciou Dekalógu magistériom katolíckej cirkvi, 2009.

In: Sexualities II : collection of papers from the second international conference held on 30. Sept. - 1. Oct. 2008. Under the patronage Of Silvia Gašparovičová, wife of the president of Slovak republic / Dagmar Marková. - Nitra : UKF, 2009. - ISBN 978-80-8094-555-8, S. 450-466.

Lyko, Miroslav: Rozvážna cesta kresťanských manželov v službe životu, 2009. In: Ochrana života IX. "Slúžiť životu: médiá o živote a pre život" : konferencia s

medzinárodnou účasťou. - Trnava : Trnavská univerzita, 2008. - ISBN 978-80-8082-241-5, S. 144-148.

Abstrakty príspevkov z domácich konferencií Počet záznamov: 1

Lyko, Miroslav: Poslanie ľudskej sexuality vyjadrené interpretáciou Dekalógu Magistériom Katolíckej cirkvi, 2008.

(5)

ISBN 978-80-8094-394-3, S. 19.

Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách Počet záznamov: 1

Lyko, Miroslav: Cesta k prameňu : príspevok k dejinám Rímskokatolíckej farnosti

Ochodnica. - Ochodnica : Rímskokatolícky farský úrad, 2007. - 62 s. - ISBN 978-80-969743-4-4.

BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch Počet záznamov: 2

Lyko, Miroslav: Perspektíva spoločného napredovania manželov v prehlbovaní poznania objektívnej pravdy.

In: Teologické reflexie IV. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - ISBN 80-88741-69-6, S. 27-38.

Lyko, Miroslav: Posvätenie nového kostola v Nitre, 2007.

In: Katolícke noviny. - ISSN 1337-2238, Roč. 122, č. 41 (2007), s. 1.

Odborné práce v recenzovaných domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Počet záznamov: 1

Lyko, Miroslav: Dekalóg ako pomoc pri formovaní osobnosti mladého človeka, 2006.

In: Mládež a kriminalita : zborník referátov z II. medzinárodnej konferencie 25. - 27. októbra 2006 v Nitre konanej pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča ; Editor Alena Kolesárová. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2006 ; 21 cm. - ISBN 978-80-8094-090-4, S. 477-481.

Ohlasy:

2008 [4] LEHOCZKÁ, L. - HABURAJOVÁ-ILAVSKÁ, L. Priestor pre integritu Rómov. Nittra : UKF, 2008. ISBN 978-80-8094-406-3, s. 189.

Kvalifikačné práce (dizertačné, habilitačné, atestačné...) Počet záznamov: 1

Lyko, Miroslav: Zákon postupnosti v morálnej ceste manželov v kontexte magistéria Jána Pavla II. - Nitra : UKF, 2004. - 220 s.

Redakčné a zostavovateľské práce Počet záznamov: 1

Balvín, Jaroslav - Lyko, Miroslav - Záhumenská, Mária: Rómska rodina a škola v

sociokultúrnom priestore : zborník vedeckých štúdií z vedeckého seminára. - Nitra : UKF, 2008. - 416 s. - ISBN 978-80-8094-235-9.

Rôzne, ktoré nemožno zaradiť do predchádzajúcich Počet záznamov: 2

Lyko, Miroslav: Historická zmena hraníc nitrianskej diecézy, 2008. In: Nitrianske noviny. - ISSN 1335-8375, Roč. 16, č. 7 (2008), s. 6.

(6)

Lyko, Miroslav: Hľadanie zmyslu = [Rozhovor s Jánom Chryzostomom kardinálom. Korcom pri príležitosti jeho životného jubilea], 2009.

In: Náš jubilant Ján Chryzostom kardinál Korec. - Nitra : SSS, 2009. - ISBN 978-80-8061-360-0, S. 53-60.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Prehľad umeleckej činnosti za rok 2010 Skupina Z - Závažné umel. diela a výkony XXV005 [6 UKF] ref.č. EUCA00625

Lyko Miroslav [UKFFFAFFAKNS]. - Rádio Lumen [Institucia], Banská Bystrica. - Výstup umeleckej cinnosti:Autorský výstup; Druh

výstupu: Dielo; Názov:Ježiš sa narodil aj pre Rómov; Tech. popis:Hodinová relácia v Rádiu

Lumen; Miera účasti: Samostatná /

Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej cinnosti:6.1.2010; Odkaz na internetový zdroj:

http://www.lumen.sk/live-detail.php?id=1&m=1&r=2010; Dalšie údaje:Hodinová relácia v Rádiu Lumen

XXV006 [6 UKF] ref.č. EUCA00626

Lyko Miroslav [UKFFFAKNS]. - Rádio Lumen [Institucia], Banská Bystrica. - Výstup umeleckej cinnosti:Autorský výstup; Druh výstupu:

Dielo; Názov:Eucharistia ako posila pre pocestných; Tech. popis:Hodinová relácia v rádiu

Lumen; Miera účasti: Samostatná / Sólistická

; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej cinnosti:3.4.2010; Odkaz na internetový zdroj:

http://www.lumen.sk/live-detail.php?id=1&m=4&r=2010; Ďalšie údaje: Hodinová relácia

Figure

Updating...

References

Updating...

Related subjects :