EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE ÚSTAV JAZYKOV PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI ZA ROK 2009

23 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Full text

(1)

EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE ÚSTAV JAZYKOV

PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI ZA ROK 2009

Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách Počet záznamov: 2

BAB01 BREVENÍKOVÁ, Daniela - BREVENÍK, Gustáv. Anglicko-slovenský a

slovensko-anglický slovník termínov internetu. Bratislava : Mikula, 2009. 535 s. ISBN 978-80-88814-64-1.

BAB02 PAULEOVÁ, Milada. Stručný slovník ekonomických termínov : (slovensko-anglický a anglicko-slovenský). Bratislava : Iura Edition, 2008. 232 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-226-9.

BCI Skriptá a učebné texty Počet záznamov: 13

BCI01 BOCKOVÁ, Viera - HRIVÍKOVÁ, Tatiana. British, American and Slovak studies. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. 310 s. ISBN 978-80-225-2645-6. BCI02 DULEBOVÁ, Irina. Ruský jazyk pre pokročilých II.. Bratislava : Vydavateľstvo

EKONÓM, 2008. 122 s. ISBN 978-80-225-2655-5.

BCI03 FLOCHOVÁ, Eleonóra - KOČIŠOVÁ, Zuzana. Wirtschaftsdeutsch im Handel. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 115 s. ISBN 978-80-225-2672-2. BCI04 KANISOVÁ, Zdenka. Glosár k učebnici Sprache im Alltag : ein Konversationsbuch

für Fortgeschrittene. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 101 s. ISBN 978-80-225-2656-2.

BCI05 KOVÁCS, Ilona Julianna - VICZAI, Péter Tamás - STRELKOVÁ, Katarína. Ruský jazyk pre pokročilých III.. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 221 s. ISBN 978-80-225-2765-1.

BCI06 LIŠKOVÁ, Danuša - SERESOVÁ, Katarína. Wirtschaftsdeutsch in der Volkswirtschaft. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 94 s. ISBN 978-80-225-2689-0.

BCI07 ONDRČKOVÁ, Eva - GROSSMANOVÁ, Marta - LAPŠANSKÝ, Ladislav -

PAĽKOVÁ, Jana - CHABADOVÁ, Helena. Frázy z oblasti obchodného rokovania a obchodnej korešpondencie :

slovensko-nemecko-anglicko-francúzsko-španielsko-ruské. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 139 s. ISBN 978-80-225-2737-8.

BCI08 PAĽKOVÁ, Jana - FRÁTEROVÁ, Zuzana - JÓNOVÁ, Rút - KOTULIAKOVÁ, Tatiana - KRAVÁRIK, Ján - MRUŠKOVIČ, Jozef - PUCHOVSKÝ, Maroš. Cultura y civilización de espana : capítulos escogidos de la historia y realidad

(2)

contemporánea de Espana. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 176 s. ISBN 978-80-225-2829-0.

BCI09 POVCHANIČ, Štefan - GONDOVÁ, Daniela. Culture et communication

interculturelle : (aide - memoire). Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 167 s. ISBN 978-80-225-2684-5.

BCI10 POVCHANIČ, Štefan - GONDOVÁ, Daniela - JÓNOVÁ, Rút - LAPŠANSKÝ, Ladislav - MELUŠOVÁ, Elena - MRUŠKOVIČ, Jozef - PETRÍKOVÁ, Ľubica - RIZEKOVÁ, Iveta. Éléments de civilisation Slovaque. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 198 s. ISBN 978-80-225-2816-0.

BCI11 STRADIOTOVÁ, Eva - MEĽSITOVÁ, Jolana - KURDELOVÁ, Ľubica. Business informatics. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 108 s. ISBN

978-80-225-2796-5.

BCI12 STRELKOVÁ, Katarína - DULEBOVÁ, Irina - CHABADOVÁ, Helena -

HUDÍKOVÁ, Stanislava. Ruská ekonomická lexika : rusko-slovenský ekonomický slovník. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. 121 s. ISBN

978-80-225-2669-2.

BCI13 ŠAJGALÍKOVÁ, Helena - BOCKOVÁ, Viera - VEHNEROVÁ, Eva. Culture and communication. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. 154 s. ISBN

978-80-225-2650-0.

EAJ Odborné preklady publikácií - knižné Počet záznamov: 1

EAJ01 Naučme sa po anglicky. Z poľštiny preložila Marta Grossmanová. Bratislava : Viktoria Print, [2009]. 346 s. ISBN 978-80-89251-40-7.

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Počet záznamov: 9

FAI01 Lingvistika a lingvodidaktika II. : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. Vedecká redaktorka: Lívia Adamcová. Bratislava : Z-F LINGUA, 2009. CD-ROM. ISBN 978-80-89328-28-4.

FAI02 Lingvistika a lingvodidaktika IV. : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. Vedecký redaktor: Lívia Adamcová. Bratislava : Z-F LINGUA, 2009. CD-ROM. ISBN 978-80-89328-30-7.

FAI03 Deutsch als fachbezogene Fremdsprache in Grenzregionen. Internationale Konferenz. Deutsch als fachbezogene Fremdsprache in Grenzregionen : [Beiträge zur

internationalen Konferenz], Bratislava 7.-8. Februar 2008. Boris Blahak, Clemens Piber (Hg.). Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. 322 s. ISBN

978-80-225-2606-7.

FAI04 Nové trendy vo vyučovaní anglického jazyka. Vedecké sympózium. Nové trendy vo vyučovaní anglického jazyka : zborník prác z II. vedeckého sympózia Katedry anglického jazyka Ústavu jazykov EU v Bratislave konaného pod záštitou ministra

(3)

školstva SR Jána Mikolaja a rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. : Bratislava, 9. septembra 2008. Zostavovatelia: Daniela Breveníková ... [et al.]. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 105 s. ISBN 978-80-225-2607-4.

FAI05 Nové formy vzdelávania v informačnej spoločnosti : zborník vedeckých statí k výskumným projektom IGM 62/08 – Globalizácia a informatizácia v celoživotnom vzdelávaní a ich interakcia s európskou ekonomikou a IG 41/08 – Vypracovanie metodiky vhodnosti použitia e-learningového spôsobu vyučovania [elektronický zdroj]. Zborník zostavili: Peter Červenka, Marián Poláček, Attila Pólya, Katarína Seresová, Oľga Škvarčeková. Bratislava : EKONÓM, 2008. CD-ROM. ISBN 978-80-225-2629-6.

FAI06 Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom. Medzinárodná vedecká konferencia. Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 10.9.2009 [elektronický zdroj]. Zborník zostavil Peter Červenka. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. CD-ROM. ISBN 978-80-225-2810-8.

FAI07 Slovensko-anglický slovník. Zostavila Marta Grossmanová. Bratislava : Viktoria Print, [2009]. 365 s. ISBN 978-80-89251-40-7.

FAI08 LASKOVIČOVÁ, Tatiana. Vzory testov na prijímacie skúšky z anglického jazyka. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. 43 s. ISBN 978-80-225-2523-7. FAI09 POSPÍŠILOVÁ, Jana. Vzory testov na prijímacie skúšky z nemeckého jazyka.

Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. 50 s. ISBN 978-80-225-2524-4. Skupina C - Ostatné recenzované publikácie (ABC, ABD, ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách Počet záznamov: 1

ACD01 BAJZÍKOVÁ, Ľubica - ŠAJGALÍKOVÁ, Helena - WOJČÁK, Emil. Znalostná spoločnosť a prístupy EÚ z hľadiska vzdelávania. In Rozvoj ľudského kapitálu pre znalostnú spoločnosť. - Bratislava : VENA, 2009. ISBN 978-80-970181-0-8, s. 29-56. ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch

Počet záznamov: 6

ADE01 BLÁHOVÁ, Mária. Šťastie a ekonomický rast - vzájomné vzťahy a súvislosti. In Ekonomika a management : vědecký časopis Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze [elektronický zdroj]. - Praha : Podnikohospodářská fakulta VŠE v Praze, 2008. ISSN 1802-8934, 2008, č. 3. Názov z titulnej obrazovky.

Dostupné na internete: <http://www.ekonomikaamanagement.cz>.

ADE02 BLÁHOVÁ, Mária - MAJTÁNOVÁ, Anna. Technical reserves in the insurance services - comparison of national limits in the selected EU countries. In Acta scientiarum polonorum : Oeconomia. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2009. ISSN 1644-5707, 1, 8, 2009 s. 5-16.

(4)

ADE03 GROSSMANOVÁ, Marta - VOJTKOVÁ, Mária - KITA, Pavol. Role of brand loyalty in purchase of sports shoes. In Vezetéstudomány. - Budapest : Budapesti Corvinus egyetem, 2009. ISSN 0133-0179, 2009, évf. XL, sz. 6, s. 60-67.

ADE04 KITA, Jaroslav - KITA, Pavol - GROSSMANOVÁ, Marta. Marketing aspects of market orientation of Slovak industrial enterprises in purchasing. In Argumenta oeconomica. - Wroclaw : Wroclaw University of Economics, 2008. ISSN 1233-5835, 2008, nr. 2, s. 109-124. VEGA 1/0228/08.

ADE05 MAJTÁNOVÁ, Anna - BLÁHOVÁ, Mária. Aspekty pośrednictwa

ubezpieczeniowego na rynku ubwezpieczeniowym Unii Europejskiej. In Rozprawy ubezpieczeniowe. - Warszawa : Rzecznik Ubezpieczonych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. ISSN 1896-3641, 1/2008, zeszyt 4, s. 51-60.

ADE06 SERESOVÁ, Katarína - PÓLYA, Attila. E-learning im fremdsprachenunterricht der Wirtschaftsuniversität Bratislava. In Acta periodica. - Magyarország : Modern Üzleti Tudományok Főiskolája, 2009. ISSN 1787-9094, 2009, no. 5, s. 167-172.

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch Počet záznamov: 7

ADF01 ADAMCOVÁ, Lívia. Die Rolle der interkulturellen Kommunikation und der mündlichen Kompetenz im Deutschen. In Fórum cudzích jazykov : časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov [elektronický zdroj]. - Sládkovičovo : Ústav jazykov a odbornej komunikácie, Vysoká škola Višegrádu v Sládkovičove, 2009. ISSN 1337-9321, 2009, roč. 1, č. 1, s. 7-16.

ADF02 ADAMCOVÁ, Lívia. Zum Begriff "Standard" und "Nonstandard" im Deutschen. In Fórum cudzích jazykov : časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov [elektronický zdroj]. - Sládkovičovo : Ústav jazykov a odbornej komunikácie, Vysoká škola Vyšegrádu v Sládkovičove, 2009. ISSN 1337-9321, 2009, roč. 1, č. 2, s. 7-27.

ADF03 BLÁHOVÁ, Mária. Economic growth - a way to happiness?. In Journal of human resource management. - Bratislava : Comenius University Bratislava, Faculty of Management, 2008. ISSN 1335-3888, 2008, č. 1-2, s. 17-24.

ADF04 NÉMETHOVÁ, Ildikó. Vplyv kultúry na ekonomický rozvoj v Írskej republike. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2008. ISSN 1336-1562, 2008, roč. 6, č. 2, s. 60-68. Dostupné na internete:

<http://fmv.euba.sk/files/Casopis_Medzinarodne_vztahy_2-2008_Internet.pdf>. ADF05 PAŠKOVÁ, Hana - ZSAPKOVÁ, Eleonóra. Zodpovedá súčasná situácia vo výučbe

obchodnej angličtiny na Ekonomickej univerzite v Bratislave najnovším trendom?. In Fórum cudzích jazykov : časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov

[elektronický zdroj]. - Sládkovičovo : Ústav jazykov a odbornej komunikácie, Vysoká škola Vyšegrádu v Sládkovičove, 2009. ISSN 1337-9321, 2009, roč. 1, č. 3, s. 49-56.

(5)

ADF06 SERESOVÁ, Katarína. Verbo-nominálne spojenia a ich využitie v nemeckom ekonomickom texte. In Fórum cudzích jazykov : časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov [elektronický zdroj]. - Sládkovičovo : Ústav jazykov a odbornej komunikácie, Vysoká škola Vyšegrádu v Sládkovičove, 2009. ISSN 1337-9321, 2009, roč. 1, č. 3, s. 63-75.

ADF07 ŠAJGALÍKOVÁ, Helena - BREEZE, Ruth. Language profile of a graduate in management studies. In Journal of human resource management. - Bratislava : Comenius University Bratislava, Faculty of Management, 2008. ISSN 1335-3888, 2008, č. 1-2, s. 25-32.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Počet záznamov: 7

AEC01 ADAMCOVÁ, Lívia. Prosodie und Kommunikation - Überlegungen und

Kommentare aus Linguistischer Sicht. In Linguistics and didactics in the 21st century - trends, analyses and prognoses. - Praha : Kernberg Publishing, s.r.o, 2009. ISBN 978-80-87168-09-7, s. 108-121.

AEC02 ADAMCOVÁ, Lívia. Fremdsprachendidaktische Diskussionspunkte im Kontext des Phonetik-Unterrichts und der Ausspracheschulung. In Komunikativní přístup v cizojazyčné výuce u žáků s SPU. - Brno : Masarykova univerzita, 2008. ISBN 978-80-210-4782-2, s. 10-18.

AEC03 BREVENÍKOVÁ, Daniela. Miesto prekladu vo výučbe odbornej cudzojazyčnej komunikácie. In Od textu k prekladu III. - Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2008. ISBN 978-80-7374-089-4, s. 27-31.

AEC04 DULEBOVÁ, Irina. Kommunikativnyj potencial internacionaľnych frazeologizmov v slovackom i rossijskom političeskom diskurse. In Sociokuľturnyje problemy jazyka i kommunikacii : sbornik naučnych trudov, vypusk 5. - Saratov : Povolžskaja akademija gosudarstvennoj služby im. P. A. Stolypina, 2009. ISSN 1995-0500, s. 110-117. AEC05 LIĎÁK, Ján - JANÍČKOVÁ, Eva. O niektórych społeczno-ekonomicznych aspektach

rozwoju migracji. In Nauki ekonomiczno-społeczne i rozwój. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2008. ISBN 978-83-7378-400-0, s. 473-482. VEGA 1/0408/08.

AEC06 STRELKOVÁ, Katarína - HUDÍKOVÁ, Stanislava. K problému výučby

profesionálnej komunikácie. In Od textu k prekladu III. - Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2008. ISBN 978-80-7374-089-4, s. 180-184.

AEC07 STRELKOVÁ, Katarína. Internacionaľnyj aspekt kommunikacii pri obučenii russkomu jazyku. In Sociokuľturnyje problemy jazyka i kommunikacii : sbornik naučnych trudov, vypusk 5. - Saratov : Povolžskaja akademija gosudarstvennoj služby im. P. A. Stolypina, 2009. ISSN 1995-0500, s. 159-163.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách Počet záznamov: 41

(6)

AED01 ADAMCOVÁ, Lívia. Fehleranalyse und - korrektur im Fremdsprachenunterricht. In Lingvistika a lingvodidaktika II. : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2009. ISBN 978-80-89328-28-4, s. 6-28.

AED02 ADAMCOVÁ, Lívia. Kurzer Exkurs zur Geschichte der Phonetik. In Lingvistika a lingvodidaktika III. : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2009. ISBN 978-80-89328-29-1, s. 5-12.

AED03 ADAMCOVÁ, Lívia. Vzťah zvukovej a grafickej roviny nemeckého jazyka. In Lingvistika a lingvodidaktika V. : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2009. ISBN 978-80-89328-31-3, s. 6-16.

AED04 BAJZÍKOVÁ, Ľubica - ŠAJGALÍKOVÁ, Helena - WOJČÁK, Emil. Nový profil manažéra. In Rozvoj ľudského kapitálu pre znalostnú spoločnosť. - Bratislava : VENA, 2009. ISBN 978-80-970181-0-8, s. 121-137.

AED05 BREVENÍKOVÁ, Daniela. Rečnícky prejav v odbornej jazykovej príprave budúcich ekonómov a diplomatov. In Cudzie jazyky v kontexte odbornej komunikácie : zborník vedeckých prác. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Oddelenie jazykov, 2008. ISBN

978-80-8075-355-9, s. 23-29.

AED06 DELGADOVÁ, Elena - ŠAJGALÍKOVÁ, Helena. Analýza jazykových

kompetentností a jazykový profil manažéra. In Aktuálne marketingové trendy v teórii a praxi : vedecký monografický zborník. - Žilina : EDIS - Vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2008. ISBN 978-80-8070-964-8, s. 176-182.

AED07 DULEBOVÁ, Irina. Osobitosti výučby cudzieho jazyka na VŠ nefilologického zamerania ako sféry vplyvu inej kultúry. In Problematika výučby v jazykovej a odbornej komunikácii na VŠ nefilologického zamerania : zborník vedeckých

príspevkov s medzinárodnou účasťou [elektronický zdroj]. - Sládkovičovo : Vysoká škola Visegrádu v Sládkovičove, 2008. ISBN 978-80-89267-16-3, s. 31-36.

AED08 DULEBOVÁ, Irina. Súčasná ruská a slovenská politická lingvistika. In Lingvistika a lingvodidaktika V. : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2009. ISBN 978-80-89328-31-3, s. 17-23.

AED09 DULEBOVÁ, Irina. Jazyková manipulácia v politickom diskurze Slovenska a Ruska a internacionálna frazéma. In Lingvistika a lingvodidaktika V. : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2009. ISBN

978-80-89328-31-3, s. 105-111.

AED10 DZIVÁKOVÁ, Michaela. Jazykové problémy v postsovietskom priestore. In Lingvistika a lingvodidaktika V. : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2009. ISBN 978-80-89328-31-3, s. 24-30.

AED11 DZIVÁKOVÁ, Michaela. Vplyv ruského jazyka a postavenie ukrajinského jazyka v 19. a v 20. storočí na Ukrajine. In Lingvistika a lingvodidaktika V. : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2009. ISBN

(7)

AED12 HUDÍKOVÁ, Stanislava. O niektorých problémoch hospodárskej korešpodencie. In Problematika výučby v jazykovej a odbornej komunikácii na VŠ nefilologického zamerania : zborník vedeckých príspevkov s medzinárodnou účasťou [elektronický zdroj]. - Sládkovičovo : Vysoká škola Visegrádu v Sládkovičove, 2008. ISBN 978-80-89267-16-3, s. 58-62.

AED13 HULAJOVÁ, Ľubica. Úloha prekladu vo vyučovaní anglického jazyka na

Ekonomickej univerzite. In Cudzie jazyky v kontexte odbornej komunikácie : zborník vedeckých prác. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Oddelenie jazykov, 2008. ISBN

978-80-8075-355-9, s. 86-88.

AED14 KUNOVSKÁ, Ingrid. Autentické texty vo vyučovaní cudzích jazykov. In Lingvistika a lingvodidaktika IV. : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2009. ISBN 978-80-89328-30-7, s. 12-18.

AED15 LAPŠANSKÝ, Ladislav. K prekladu ekonomických textov. In Cudzie jazyky v kontexte odbornej komunikácie : zborník vedeckých prác. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Oddelenie jazykov, 2008. ISBN 978-80-8075-355-9, s. 101-103.

AED16 LASKOVIČOVÁ, Tatiana. The English language admission testing at the University of Economics. In Lingvistika a lingvodidaktika V. : zborník vedeckých prác

[elektronický zdroj]. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2009. ISBN 978-80-89328-31-3, s. 39-42.

AED17 MRÁZOVÁ, Mária - KUNOVSKÁ, Ingrid. Výstupy z projektu TALC

SK/05/B/F/LA-177427 a ich ďalšie využitie v praxi. In Problematika výučby v jazykovej a odbornej komunikácii na VŠ nefilologického zamerania : zborník

vedeckých príspevkov s medzinárodnou účasťou [elektronický zdroj]. - Sládkovičovo : Vysoká škola Visegrádu v Sládkovičove, 2008. ISBN 978-80-89267-16-3, s. 81-84. AED18 NÉMETHOVÁ, Ildikó. Business English through newspapers. In Cudzie jazyky v

kontexte odbornej komunikácie : zborník vedeckých prác. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Oddelenie jazykov, 2008. ISBN 978-80-8075-355-9, s. 112-115.

AED19 NÉMETHOVÁ, Ildikó. English for banking and finance. In Problematika výučby v jazykovej a odbornej komunikácii na VŠ nefilologického zamerania : zborník

vedeckých príspevkov s medzinárodnou účasťou [elektronický zdroj]. - Sládkovičovo : Vysoká škola Visegrádu v Sládkovičove, 2008. ISBN 978-80-89267-16-3, s. 85-87. AED20 ONDREJOVÁ, Zuzana. Nácvik hovorenia (tzv. speaking) vo výučbe anglického

odborného jazyka pre študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave. In Problematika výučby v jazykovej a odbornej komunikácii na VŠ nefilologického zamerania : zborník vedeckých príspevkov s medzinárodnou účasťou [elektronický zdroj]. - Sládkovičovo : Vysoká škola Visegrádu v Sládkovičove, 2008. ISBN 978-80-89267-16-3, s. 88-93.

(8)

AED21 ONDRUŠOVÁ, Terézia. Význam viacjazyčnosti v Európskej únii. In Cudzie jazyky v kontexte odbornej komunikácie : zborník vedeckých prác. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Oddelenie jazykov, 2008. ISBN 978-80-8075-355-9, s. 121-124.

AED22 ONDRUŠOVÁ, Terézia. Jazyková politika a výučba jazykov v kontexte EÚ. In Problematika výučby v jazykovej a odbornej komunikácii na VŠ nefilologického zamerania : zborník vedeckých príspevkov s medzinárodnou účasťou [elektronický zdroj]. - Sládkovičovo : Vysoká škola Visegrádu v Sládkovičove, 2008. ISBN 978-80-89267-16-3, s. 94-97.

AED23 POVCHANIČ, Štefan. L´oevre de Victor Hugo: L´échantillon modèle de l´évolution littéraire au XIX ème siècle?. In Philologia XIX : zborník Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2009. ISBN 978-80-223-2605-6, s. 63-68.

AED24 RUSIŇÁKOVÁ, Jarmila. Diplomatický jazyk - jazyk diplomatov?. In Lingvistika a lingvodidaktika III. : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2009. ISBN 978-80-89328-29-1, s. 49-58.

AED25 SERESOVÁ, Katarína. Využitie e-learningu na vysokých školách a univerzitách na Slovensku a v zahraničí. In Nové formy vzdelávania v informačnej spoločnosti : zborník vedeckých statí k výskumným projektom IGM 62/08 – Globalizácia a

informatizácia v celoživotnom vzdelávaní a ich interakcia s európskou ekonomikou a IG 41/08 – Vypracovanie metodiky vhodnosti použitia e-learningového spôsobu vyučovania [elektronický zdroj]. - Bratislava : EKONÓM, 2008. ISBN

978-80-225-2629-6, s. 92-96.

AED26 SERESOVÁ, Katarína. Charakteristik der Funktionsverbgefüge. In Lingvistika a lingvodidaktika IV. : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2009. ISBN 978-80-89328-30-7, s. 32-40.

AED27 SERESOVÁ, Katarína. Stav skúmania verbo-nominálnych spojení v slovenskej lingvistike. In Lingvistika a lingvodidaktika V. : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2009. ISBN 978-80-89328-31-3, s. 55-62. AED28 SERESOVÁ, Katarína. Sémantická analýza substantívnej časti verbo-nominálnych

spojení v súčasnom nemeckom ekonomickom texte. In Lingvistika a lingvodidaktika V. : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2009. ISBN 978-80-89328-31-3, s. 121-128.

AED29 SMOLEŇOVÁ, Elena. K niektorým otázkam slovotvorných postupov v talianskej ekonomickej lexike. In Lingvistika a lingvodidaktika II. : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2009. ISBN 978-80-89328-28-4, s. 62-69.

AED30 SMOLEŇOVÁ, Elena. Funkcie metafory v talianskom jazyku ekonómie. In Lingvistika a lingvodidaktika IV. : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2009. ISBN 978-80-89328-30-7, s. 41-45.

(9)

AED31 SMOLEŇOVÁ, Elena. K problematike výučby odbornej taliančiny ako tretí cudzí jazyk na Ekonomickej univerzite v Bratislave. In Lingvistika a lingvodidaktika V. : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2009. ISBN 978-80-89328-31-3, s. 73-80.

AED32 STRADIOTOVÁ, Eva. Použitie e-mailu vo výučbe cudzieho odborného jazyka. In Cudzie jazyky v kontexte odbornej komunikácie : zborník vedeckých prác. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta

sociálno-ekonomických vzťahov, Oddelenie jazykov, 2008. ISBN 978-80-8075-355-9, s. 149-153.

AED33 STRADIOTOVÁ, Eva. Použitie wiki vo vzdelávacom procese. In Lingvistika a lingvodidaktika III. : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2009. ISBN 978-80-89328-29-1, s. 59-64.

AED34 STRADIOTOVÁ, Eva - MEĽSITOVÁ, Jolana - KURDELOVÁ, Ľubica. Vzťah študentov k informačným a komunikačným technológiám na Ekonomickej univerzite v Bratislave. In Lingvistika a lingvodidaktika III. : zborník vedeckých prác

[elektronický zdroj]. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2009. ISBN 978-80-89328-29-1, s. 65-70.

AED35 STRELKOVÁ, Katarína. Cudzojazyčná odborná komunikácia a obsahová náplň predmetu. In Problematika výučby v jazykovej a odbornej komunikácii na VŠ

nefilologického zamerania : zborník vedeckých príspevkov s medzinárodnou účasťou [elektronický zdroj]. - Sládkovičovo : Vysoká škola Visegrádu v Sládkovičove, 2008. ISBN 978-80-89267-16-3, s. 119-122.

AED36 STRELKOVÁ, Katarína. Bolonský proces a vytváranie spoločných učebných

pomôcok. In Lingvistika a lingvodidaktika IV. : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2009. ISBN 978-80-89328-30-7, s. 46-51.

AED37 SZTUKOVÁ, Mária. Nonverbal means in written communication. In Lingvistika a lingvodidaktika IV. : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2009. ISBN 978-80-89328-30-7, s. 52-57.

AED38 VEHNEROVÁ, Eva. Osobné zážitky a skúsenosti respondentov s cudzou kultúrou (anketa). In Lingvistika a lingvodidaktika IV. : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2009. ISBN 978-80-89328-30-7, s. 64-69.

AED39 VITA, Tiziano. Diversi aspetti dei dialetti italiani. In Lingvistika a lingvodidaktika II. : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2009. ISBN 978-80-89328-28-4, s. 70-75.

AED40 VITA, Tiziano. Lingua, musica e comunicazione. In Lingvistika a lingvodidaktika IV. : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2009. ISBN 978-80-89328-30-7, s. 58-63.

AED41 ZSAPKOVÁ, Eleonóra - PAŠKOVÁ, Hana. Osobnosť učiteľa obchodnej angličtiny - skutočnosť a ideál. In Lingvistika a lingvodidaktika IV. : zborník vedeckých prác

(10)

[elektronický zdroj]. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2009. ISBN 978-80-89328-30-7, s. 75-79.

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách Počet záznamov: 1

AFA01 ADAMCOVÁ, Lívia. Sprachvarietäten des Deutschen auf phonetischer Ebene. In Linguistische Treffen in Wrocław. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2009. ISBN 978-83-7432-488-5. ISSN 1426-7241, s. 31-45.

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách Počet záznamov: 1

AFB01 HELMOVÁ, Milena - JANÍČKOVÁ, Eva. Aspekty interkultúrnej komunikácie v globálnom hospodárskom prostredí. In Quo vadis cvičná firma - nové trendy v cvičnej firme : zborník medzinárodnej vedeckej konferencie [elektronický zdroj]. - Bratislava : [Katedra pedagogiky NHF EU], 2009. ISBN 978-80-225-2762-0.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách Počet záznamov: 4

AFC01 ADAMCOVÁ, Lívia. Die phonologische Kompetenz als Grundlage für den Erwerb der Standardlautung. In Beiträge zu Sprache und Sprachen 6 : Vorträge der 16. Jahrestagung der Gesellschaft für Sprache und Sprachen. - München : Lincom GmbH, 2008. ISBN 978-3-89586-261-8, s. 331-341.

AFC02 DELGADOVÁ, Elena - ŠAJGALÍKOVÁ, Helena. Competencias comunicativas y perfil lingüístico de estudiantes y graduados en las universidades de Eslovaquia dentro del Marco referencial Europeo. In Actas del V Congreso de la Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior : Pamplona, 31 de mayo al 2 de junio de 2007 [elektronický zdroj]. - Navarra : Servicio de Publicaciones, Universidad de Navarra, 2007. ISBN 84-8081-053-X, s. 191-196.

AFC03 ŠAJGALÍKOVÁ, Helena - BREEZE, Ruth - DELGADOVÁ, Elena. Transparency in the acquired language competences. In Actas del V congreso de la Asociación de centros de lenguas en la ensenanza superior (acles) : Pamplona, 31 de mayo al 2 de junio de 2007. - Pamplona : Universidad de Navarra, 2009. ISBN 84-8081-053-X, s. 24-29.

AFC04 ŠAJGALÍKOVÁ, Helena. Intercultural encounters between the interlocutors using different communication models. In Mosty, které nás spojují : Sborník příspěvků CASAJC. - Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2009. ISBN 978-80-73082-268-0.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách Počet záznamov: 55

AFD01 ADAMCOVÁ, Lívia. Grundlagen der rhetorischen Kommunikation. In Lingua Tyrnaviensis 2009 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie [elektronický zdroj]. - Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8082-283-5, s. 154-167.

(11)

AFD02 BAJZÍKOVÁ, Ľubica - WOJČÁK, Emil - ŠAJGALÍKOVÁ, Helena. A graduate's profile in managerial studies in the 21st century. In Striving for competitive advantage & sustainability: new challenges of globalization : proceedings of the 11th

international conference of the Society for Global Business and Economic

Development (SGBED) [elektronický zdroj]. - Perth : School of Management Curtin University of Technology, 2009. ISBN 978-0-9797659-5-7, s. 2006-2014.

AFD03 BLÁHOVÁ, Mária. Moderné trendy vo výučbe jazykov pre špecifické ciele. In Ekonomické vzdelávanie v znalostnej ekonomike : zborník príspevkov z

medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry pedagogiky NHF EU v Bratislave pod záštitou dekana NHF EU v Bratislave prof. Ing. Jána Lisého, PhD. [elektronický zdroj]. - Bratislava : [Katedra pedagogiky NHF EU], 2008. ISBN 978-80-225-2653-1, s.. VEGA 1/4629/07.

AFD04 BLÁHOVÁ, Mária. Kultúra, multikulturalizmus, globalizácia a medzinárodné podnikanie. In Medzikultúrny dialóg - nástroj stability a rozvoja európskeho priestoru : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 13.10.2008 v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2726-2, s. 22-26. VEGA 1/0561/08.

AFD05 BLÁHOVÁ, Mária. Podnikanie a etika. In Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem 2009 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie [elektronický zdroj]. -

Bratislava : Katedra podnikovohospodárska FPM EU, 2009. ISBN 978-80-225-3738-5, s. 39-43. VEGA 1/0686/08.

AFD06 BLÁHOVÁ, Mária. Cultural dimensions of ESP teaching. In Acta linguistica : language for specific purposes and intercultural communication. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2009. ISBN 978-80-8083-791-4, 2009, vol. 1, no 7, s. 28-31.

AFD07 BLÁHOVÁ, Mária. Multikultúrna spoločnosť a politická korektnosť. In Medzinárodné vzťahy 2008 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2823-8, s. 65-69.

AFD08 BLÁHOVÁ, Mária. Interkultúrna komunikácia v poisťovníctve. In Vývojové trendy v poisťovníctve III. : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. a dekana Národohospodárskej fakulty prof. Ing. Jána Lisého, PhD. 22. októbra 2009 v Senci [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra

poisťovníctva NHF EU, 2009. ISBN 978-80-225-2754-5. VEGA 1/ 4629/ 07. AFD09 BOCKOVÁ, Viera. Medziodborové štúdium ako faktor zvyšovania kvality výučby

cudzích jazykov. In Súčasné trendy vo vzdelávaní odbornej a laickej verejnosti v zdravotníckych disciplínach : 1. medzinárodná konferencia o problematike výučby odborných predmetov, informačno-komunikačných technológií a cudzích jazykov [elektronický zdroj]. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2008. ISBN 978-80-8082-214-9, s. 111-114.

(12)

AFD10 BOCKOVÁ, Viera. Výučba interkultúrnej komunikácie. In Nové trendy vo vyučovaní anglického jazyka : zborník prác z II. vedeckého sympózia Katedry anglického jazyka Ústavu jazykov EU v Bratislave konaného pod záštitou ministra školstva SR Jána Mikolaja a rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD.. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN

978-80-225-2607-4, s. 73-76.

AFD11 BOCKOVÁ, Viera. Význam výučby interkultúrnej komunikácie na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. In Medzikultúrny dialóg - nástroj stability a rozvoja európskeho priestoru : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 13.10.2008 v Bratislave. - Bratislava :

Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2726-2, s. 27-31.

AFD12 BOCKOVÁ, Viera - HRIVÍKOVÁ, Tatiana. Incorporation of culture-related aspects into language area studies. In Acta linguistica : language for specific purposes and intercultural communication. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2009. ISBN 978-80-8083-791-4, 2009, vol. 1, no 7, s. 38-44. AFD13 BOCKOVÁ, Viera - HRIVÍKOVÁ, Tatiana. Študijný program Cudzie jazyky a

interkultúrna komunikácia ako príspevok k inovácii obsahu ekonomického

vzdelávania na EU v Bratislave. In Quo vadis cvičná firma - nové trendy v cvičnej firme : zborník medzinárodnej vedeckej konferencie [elektronický zdroj]. - Bratislava : [Katedra pedagogiky NHF EU], 2009. ISBN 978-80-225-2762-0.

AFD14 BREVENÍKOVÁ, Daniela. Inovatívne prístupy vo vyučovaní anglického jazyka. In Nové trendy vo vyučovaní anglického jazyka : zborník prác z II. vedeckého sympózia Katedry anglického jazyka Ústavu jazykov EU v Bratislave konaného pod záštitou ministra školstva SR Jána Mikolaja a rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD.. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2607-4, s. 11-18.

AFD15 BREVENÍKOVÁ, Daniela - ŠAJGALÍKOVÁ, Helena. Žánrovo orientovaná analýza vo výučbe cudzích jazykov. In Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe II : medzinárodné sympózium pod záštitou Cercles [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. ISBN 978-80-225-2647-0, s. 13-18. AFD16 DULEBOVÁ, Irina. Metafora v slovenskom a ruskom politickom diskurze. In

Slovanstvo na križovatke kultúr a civilizácií : zborník príspevkov z vedeckej

konferencie. - Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied UMB Banská Bystrica, 2009. ISBN 978-80-8083-886-7, s. 81-87.

AFD17 FLOCHOVÁ, Eleonóra - KOČIŠOVÁ, Zuzana. Wirtschaftsdeutsch im Handel. In Lingua Tyrnaviensis 2009 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie

[elektronický zdroj]. - Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8082-283-5, s. 224-230.

AFD18 FRÁTEROVÁ, Zuzana. Educación para la tolerancia e interculturalidad y los temas extracurriculares en la escuela. In Acta linguistica : language for specific purposes and intercultural communication. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2009. ISBN 978-80-8083-874-4, 2009, vol. 2, no 8, s. 29-35.

(13)

AFD19 GROSSMANOVÁ, Marta. Teaching banking English. In Nové trendy vo vyučovaní anglického jazyka : zborník prác z II. vedeckého sympózia Katedry anglického jazyka Ústavu jazykov EU v Bratislave konaného pod záštitou ministra školstva SR Jána Mikolaja a rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD.. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN

978-80-225-2607-4, s. 61-66.

AFD20 GROSSMANOVÁ, Marta. Presentation of the textbook: Eva Ondrčková - Marta Grossmanová: Obchodné rokovania v nemčine a angličtine. In Acta linguistica : language for specific purposes and intercultural communication. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2009. ISBN 978-80-8083-874-4, 2009, vol. 2, no 8, s. 39-43.

AFD21 HELMOVÁ, Milena. Vplyv globalizácie na odbornú jazykovú prípravu študentov pre potreby praxe. In Ekonomické vzdelávanie v znalostnej ekonomike : zborník

príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry pedagogiky NHF EU v Bratislave pod záštitou dekana NHF EU v Bratislave prof. Ing. Jána Lisého, PhD. [elektronický zdroj]. - Bratislava : [Katedra pedagogiky NHF EU], 2008. ISBN 978-80-225-2653-1, s..

AFD22 HELMOVÁ, Milena - JANÍČKOVÁ, Eva. Interkultúrne aspekty v predmetoch nového študijného programu "Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia" na Ekonomickej univerzite v Bratislave. In Lingua Tyrnaviensis 2009 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie [elektronický zdroj]. - Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8082-283-5, s. 61-65. AFD23 HELMOVÁ, Milena. Zum Einsatz von geeigneten Strategien und Taktiken in

Geschäftsvehandlungen. In Acta linguistica : language for specific purposes and intercultural communication. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2009. ISBN 978-80-8083-874-4, 2009, vol. 2, no 8, s. 44-46. AFD24 HRIVÍKOVÁ, Tatiana. Princípy a metódy tvorby medziodborového študijného

programu. In Súčasné trendy vo vzdelávaní odbornej a laickej verejnosti v

zdravotníckych disciplínach : 1. medzinárodná konferencia o problematike výučby odborných predmetov, informačno-komunikačných technológií a cudzích jazykov [elektronický zdroj]. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2008. ISBN 978-80-8082-214-9, s. 141-144.

AFD25 HRIVÍKOVÁ, Tatiana. Európska identita - ako ju vytvoriť?. In Nové trendy vo vyučovaní anglického jazyka : zborník prác z II. vedeckého sympózia Katedry anglického jazyka Ústavu jazykov EU v Bratislave konaného pod záštitou ministra školstva SR Jána Mikolaja a rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD.. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2607-4, s. 77-80.

AFD26 HULAJOVÁ, Ľubica. Zefektívnenie výučby anglického jazyka na Ekonomickej univerzite v Bratislave. In Nové trendy vo vyučovaní anglického jazyka : zborník prác z II. vedeckého sympózia Katedry anglického jazyka Ústavu jazykov EU v Bratislave konaného pod záštitou ministra školstva SR Jána Mikolaja a rektora Ekonomickej

(14)

univerzity v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD.. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2607-4, s. 51-54.

AFD27 JANÍČKOVÁ, Eva. Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia. In Ekonomické vzdelávanie v znalostnej ekonomike : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry pedagogiky NHF EU v Bratislave pod záštitou dekana NHF EU v Bratislave prof. Ing. Jána Lisého, PhD. [elektronický zdroj]. - Bratislava : [Katedra pedagogiky NHF EU], 2008. ISBN 978-80-225-2653-1, s. 1-3.

AFD28 JANÍČKOVÁ, Eva. Aspekte und Einfluss der Interkulturalität auf die Beziehungen zwischen den EU-Ländern. In Acta linguistica : language for specific purposes and intercultural communication. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2009. ISBN 978-80-8083-874-4, 2009, vol. 2, no 8, s. 47-49. AFD29 KANISOVÁ, Zdenka. Prezentácia učebnice: Sprache im Alltag - Ein

Konversationsbuch für Fortgeschrichttene, Überbeitete Neuauflage : autori: Zdenka Kanisová - Manfred Richter. In Lingua Tyrnaviensis 2009 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie [elektronický zdroj]. - Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8082-283-5, s. 210-215.

AFD30 LIŠKOVÁ, Danuša - SERESOVÁ, Katarína. Odborný ekonomický nemecký jazyk a didakticko-metodické stratégie tvorby učebných materiálov na príklade učebnice pre Národohospodársku fakultu. In Ekonomické vzdelávanie v znalostnej ekonomike : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry pedagogiky NHF EU v Bratislave pod záštitou dekana NHF EU v Bratislave prof. Ing. Jána Lisého, PhD. [elektronický zdroj]. - Bratislava : [Katedra pedagogiky NHF EU], 2008. ISBN 978-80-225-2653-1, s..

AFD31 MCCULLOUGH, Paul. Textbooks - what are they good for?. In Nové trendy vo vyučovaní anglického jazyka : zborník prác z II. vedeckého sympózia Katedry anglického jazyka Ústavu jazykov EU v Bratislave konaného pod záštitou ministra školstva SR Jána Mikolaja a rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD.. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2607-4, s. 32-34.

AFD32 NÉMETHOVÁ, Ildikó. How to prepare an Introductory course to British studies: history through films. In Nové trendy vo vyučovaní anglického jazyka : zborník prác z II. vedeckého sympózia Katedry anglického jazyka Ústavu jazykov EU v Bratislave konaného pod záštitou ministra školstva SR Jána Mikolaja a rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD.. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2607-4, s. 81-84.

AFD33 NÉMETHOVÁ, Ildikó. The impact of culture on international business negotiations. In Acta linguistica : language for specific purposes and intercultural communication. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2009. ISBN

978-80-8083-791-4, 2009, vol. 1, no 7, s. 194-196.

AFD34 ONDRČKOVÁ, Eva - PROCIKOVÁ, Júlia. Internacionalizácia vzdelania v rámci EÚ a jej odraz vo vyučovaní cudzích jazykov. In Ekonomické vzdelávanie v znalostnej ekonomike : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry

(15)

pedagogiky NHF EU v Bratislave pod záštitou dekana NHF EU v Bratislave prof. Ing. Jána Lisého, PhD. [elektronický zdroj]. - Bratislava : [Katedra pedagogiky NHF EU], 2008. ISBN 978-80-225-2653-1, s..

AFD35 PAĽKOVÁ, Jana. Trabajo con textos de política y economía en la clase de ELE. In Acta linguistica : language for specific purposes and intercultural communication. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2009. ISBN

978-80-8083-874-4, 2009, vol. 2, no 8, s. 92-97.

AFD36 PAĽKOVÁ, Jana. La enseñanza de la asignatura Negociaciones en la lengua española: una aproximación didáctica. In Studia Romanistica Beliana : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie "Románske štúdie: súčasný stav a perspektívy", 26.-27. marca 2009 v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica, 2009. ISBN

978-80-8083-858-4, s. 290-294.

AFD37 PAŠKOVÁ, Hana - ZSAPKOVÁ, Eleonóra - RUSIŇÁKOVÁ, Jarmila -

SZTUKOVÁ, Mária. Využívame výsledky výskumu v praxi?. In Nové trendy vo vyučovaní anglického jazyka : zborník prác z II. vedeckého sympózia Katedry anglického jazyka Ústavu jazykov EU v Bratislave konaného pod záštitou ministra školstva SR Jána Mikolaja a rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD.. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2607-4, s. 41-44.

AFD38 PAULEOVÁ, Milada. Vzťah medzi východiskovým a cieľovým jazykom. In Nové trendy vo vyučovaní anglického jazyka : zborník prác z II. vedeckého sympózia Katedry anglického jazyka Ústavu jazykov EU v Bratislave konaného pod záštitou ministra školstva SR Jána Mikolaja a rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD.. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2607-4, s. 22-25.

AFD39 PETRÍKOVÁ, Ľubica. Civilisations slovaque et française dans la formation des économistes. In Acta linguistica : language for specific purposes and intercultural communication. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2009. ISBN 978-80-8083-874-4, 2009, vol. 2, no 8, s. 106-108.

AFD40 POVCHANIČ, Štefan. Interkultúrna kompetentnosť. In Medzikultúrny dialóg - nástroj stability a rozvoja európskeho priestoru : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 13.10.2008 v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2726-2, s. 124-128.

AFD41 POVCHANIČ, Štefan. Communications contextuelles. In Studia Romanistica Beliana : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie "Románske štúdie: súčasný stav a perspektívy", 26.-27. marca 2009 v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica, 2009. ISBN 978-80-8083-858-4, s. 317-322.

AFD42 RIZEKOVÁ, Iveta. Efficacité de la communication scientifique. In Studia Romanistica Beliana : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie "Románske štúdie: súčasný stav a perspektívy", 26.-27. marca 2009 v Banskej

(16)

Bystrici. - Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica, 2009. ISBN 978-80-8083-858-4, s. 340-345.

AFD43 RUSIŇÁKOVÁ, Jarmila. K potrebe výskumu komunikácie v diplomatickej praxi. In Diplomatická služba členského štátu EÚ v procese európskej integrácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa uskutočnila v spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung v rámci projektu aplikovaného výskumu "Politicko-právne, ekonomické a bezpečnostné aspekty fungovania zastupiteľského úradu Slovenskej republiky" (č. projektu - AV 4/0111/06). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. ISBN 978-80-225-2630-2, s. 231-236.

AFD44 SERESOVÁ, Katarína - PÓLYA, Attila. Vplyv názorov účastníkov na e-learningové kurzy. In Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov z

medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2724-8.

AFD45 SERESOVÁ, Katarína. Verbo-nominálne spojenia z historického hľadiska. In Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2810-8.

AFD46 SERESOVÁ, Katarína. Testovanie vedomostných úrovní cudzieho všeobecného a odborného ekonomického jazyka pre bakalárske štúdium na EU v Bratislave v prostredí Moodle. In Lingua Tyrnaviensis 2009 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie [elektronický zdroj]. - Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8082-283-5, s. 104-108.

AFD47 STRADIOTOVÁ, Eva. Vzdelávacie blogy. In Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2724-8.

AFD48 STRADIOTOVÁ, Eva - MEĽSITOVÁ, Jolana - KURDELOVÁ, Ľubica. Médiá vo vyučovacom procese. In Nové trendy vo vyučovaní anglického jazyka : zborník prác z II. vedeckého sympózia Katedry anglického jazyka Ústavu jazykov EU v Bratislave konaného pod záštitou ministra školstva SR Jána Mikolaja a rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD.. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2607-4, s. 55-60.

AFD49 STRELINGER, Ján. How to prepare an effective and successful presentation. In Nové trendy vo vyučovaní anglického jazyka : zborník prác z II. vedeckého sympózia Katedry anglického jazyka Ústavu jazykov EU v Bratislave konaného pod záštitou ministra školstva SR Jána Mikolaja a rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD.. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2607-4, s. 26-31.

AFD50 ŠAJGALÍKOVÁ, Helena - BREEZE, Ruth - DELGADOVÁ, Elena. Ako môže transparentnosť v nadobudnutých jazykových kompetentnostiach zabezpečiť kvalitu. In Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe II : medzinárodné sympózium pod záštitou Cercles [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. ISBN 978-80-225-2647-0, s. 154-159.

(17)

AFD51 ŠAJGALÍKOVÁ, Helena. Profil učiteľa odborného cudzieho jazyka v 21. storočí. In Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe II : medzinárodné

sympózium pod záštitou Cercles [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. ISBN 978-80-225-2647-0, s. 160-165.

AFD52 VEHNEROVÁ, Eva. Komunikačné modely podľa typológie svetových kultúr. In Nové trendy vo vyučovaní anglického jazyka : zborník prác z II. vedeckého sympózia Katedry anglického jazyka Ústavu jazykov EU v Bratislave konaného pod záštitou ministra školstva SR Jána Mikolaja a rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD.. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2607-4, s. 85-89.

AFD53 ZELENAYOVÁ, Alojzia. Preklad v hospodárskej praxi: nové reálie - nová lexika. In Nové trendy vo vyučovaní anglického jazyka : zborník prác z II. vedeckého sympózia Katedry anglického jazyka Ústavu jazykov EU v Bratislave konaného pod záštitou ministra školstva SR Jána Mikolaja a rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD.. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2607-4, s. 67-72.

AFD54 ZSAPKOVÁ, Eleonóra. Perspectives of teaching business English at The University of Economics in Bratislava. In Nové trendy vo vyučovaní anglického jazyka : zborník prác z II. vedeckého sympózia Katedry anglického jazyka Ústavu jazykov EU v Bratislave konaného pod záštitou ministra školstva SR Jána Mikolaja a rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD.. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2607-4, s. 19-21. AFD55 ZSAPKOVÁ, Eleonóra - PAŠKOVÁ, Hana. Teaching business English - process of

approximation in the context of the European Union. In Les défis du développment durable: politiques industrielles et commerciales dans l'Union Européenne :

monographie sous rédaction de Claude Martin et Jaroslav Kita. - Bratislava : Édition EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2801-6, s. 487-494.

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií Počet záznamov: 1

AFG01 STRELKOVÁ, Katarína. Sovmestnye magisterskie programmy v Ekonomičeskom universitete v Bratislave (Slovakija). In Sotrudničestvo i razvitie partnerskich

otnošenij meždu rossijskimi i zarubežnymi vuzami v interesach vysšego obrazovanija v oblasti ekonomiki i menedžmenta : meždunarodnyj naučno-praktičeskij seminar, Moskva 2008. - Moskva : GOU VPO "REA im. G. V. Plechanova", 2008, s. 14-15. Abstrakt.

BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch Počet záznamov: 1

BDE01 ADAMCOVÁ, Lívia. Deutsche Sprachgeschichte - auch im auslandsgermanistischen Unterricht?. In Der Sprachdienst. - Wiesbaden : Gesellschaft für deutsche Sprache, 2009. ISSN 0038-8459, 2009, jg. 53, nr. 5, s. 163-164.

BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch Počet záznamov: 6

(18)

BDF01 POVCHANIČ, Štefan. O bohatstve viackultúrnosti. In Literárny (dvoj)týždenník : časopis Spolku slovenských spisovateľov. - Bratislava : Spolok slovenských spisovateľov. ISSN 0862-5999, 2. 12. 2008, roč. 21, č. 41-42.

BDF02 RIZEKOVÁ, Iveta. Le compte rendu. In Ľ amitié - mensuel en français. - Bratislava : Mária Felixová, Matilda Blahová - FLP. ISSN 1335-2695, december 2008 - január 2009, roč. XLII, č. 4-5, s. 12.

BDF03 RIZEKOVÁ, Iveta. Comment réussir son résumé?. In Ľ amitié - mensuel en français. - Bratislava : Mária Felixová, Matilda Blahová - FLP. ISSN 1335-2695, november 2008, roč. XLII, č. 3, s. 7.

BDF04 RIZEKOVÁ, Iveta. Ľ exposé. In Ľ amitié - mensuel en français. - Bratislava : Mária Felixová, Matilda Blahová - FLP. ISSN 1335-2695, február 2009, roč. XLII, č. 6, s. 6. BDF05 RIZEKOVÁ, Iveta. Qu´est-ce qu´argumenter?. In L´amitié - mensuel en français. -

Bratislava : Mária Felixová, Matilda Blahová - FLP. ISSN 1335-2695, apríl 2009, roč. XLII. č. 8, s. 5-6.

BDF06 RIZEKOVÁ, Iveta. Qu´est-ce qu´argumenter?. In L´amitié - mensuel en français. - Bratislava : Mária Felixová, Matilda Blahová - FLP. ISSN 1335-2695, máj - jún 2009, roč. XLII. č. 9-10, s. 11.

BEC Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Počet záznamov: 11

BEC01 ADAMCOVÁ, Lívia. Prosodie, Phonetik und Sprachwerb. In Deutsch

Sprachwirtschaft international. - Frankfurt am Main : Peter Lang GmbH, 2009. ISBN 978-3-631-58133-9. ISSN 1862-653X, s. 305-313.

BEC02 BOCKOVÁ, Viera - HRIVÍKOVÁ, Tatiana. Implementation of intercultural and globalization dimensions into English language teaching. In Kommunikáció az információs technológia korszakában : XVII. magyar alkalmazott nyelvészeti kongresszus [elektronický zdroj]. - Pécs ; Székesfehérvár : MANYE : Kodolányi János Föiskola, 2008. ISBN 978-963-06-4512-6. ISSN 1786-545X, s. 586-593. BEC03 BOCKOVÁ, Viera. Integrated system of quality assurance in language education. In

Kompetence v cizích jazycích jako důležitá součást profilu absolventa vysoké školy II : sborník příspěvků z mezinárodní konference konané 23.-24. září v Brně =

conference proceedings, internationale conference, 23-24 september, Brno

[elektronický zdroj]. - Brno : Centrum jazykové přípravy Univerzity obrany v Brně, 2009. ISBN 978-80-7231-664-9.

BEC04 BREVENÍKOVÁ, Daniela. Case studies as means of developing learners' creativity and critical thinking. In Kompetence v cizích jazycích jako důležitá součást profilu absolventa vysoké školy II : sborník příspěvků z mezinárodní konference konané 23.-24. září v Brně = conference proceedings, internationale conference, 23-24 september, Brno [elektronický zdroj]. - Brno : Centrum jazykové přípravy Univerzity obrany v Brně, 2009. ISBN 978-80-7231-664-9.

(19)

BEC05 HRIVÍKOVÁ, Tatiana. Everything is changing and we are changing with it (Omnia mutantur et nos mutantur in illis). In Kompetence v cizích jazycích jako důležitá součást profilu absolventa vysoké školy II : sborník příspěvků z mezinárodní konference konané 23.-24. září v Brně = conference proceedings, internationale conference, 23-24 september, Brno [elektronický zdroj]. - Brno : Centrum jazykové přípravy Univerzity obrany v Brně, 2009. ISBN 978-80-7231-664-9.

BEC06 MAJTÁNOVÁ, Anna - BLÁHOVÁ, Mária. Odborná angličtina v podmienkach poisťovníctva. In Odborný jazyk na vysokých školách V : sborník prací z mezinárodní konference [elektronický zdroj]. - Praha : Katedra jazyků Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze, 2009. ISBN 978-80-213-1901-1, s. 142-145. VEGA 1/4629/07.

BEC07 MRÁZOVÁ, Mária - KUNOVSKÁ, Ingrid. Význam predmetu Reálie vo výučbe cudzích jazykov a prezentácia nového učebného materiálu. In Cizí jazyk v kontextu multikulturní Evropy : sborník z mezinárodní konference vysokoškolských pedagogů z pedagogických, filozofických i dalších fakult vysokých škol z ČR a SR, konané

12.9.2008 [elektronický zdroj]. - Ústí nad Labem : Pedagogická fakulta, 2008. ISBN 978-80-7414-074-7, s. 171-175.

BEC08 NÉMETHOVÁ, Ildikó - BODNÁR, Zoltán. Web-based business english and german. In Kommunikáció az információs technológia korszakában : XVII. magyar

alkalmazott nyelvészeti kongresszus [elektronický zdroj]. - Pécs ; Székesfehérvár : MANYE : Kodolányi János Föiskola, 2008. ISBN 978-963-06-4512-6. ISSN 1786-545X, s. 305-308.

BEC09 PROCIKOVÁ, Júlia. Die Rolle der Printmedien im Sprachunterricht. In Kompetence v cizích jazycích jako důležitá součást profilu absolventa vysoké školy II : sborník příspěvků z mezinárodní konference konané 23.-24. září v Brně = conference

proceedings, internationale conference, 23-24 september, Brno [elektronický zdroj]. - Brno : Centrum jazykové přípravy Univerzity obrany v Brně, 2009. ISBN

978-80-7231-664-9.

BEC10 STRELKOVÁ, Katarína. K probleme prepodovanija russkogo jazyka kak biznes-jazyka v Ekonomičeskom universitete v Bratislave. In Dvadcať pervye Meždunarodnye Plechanovskie čtenija : doklady professorsko-prepodavateľskogo sostava. - Moskva : GOU VPO "REA im. G.V. Plechanova", 2008, s. 153-157. BEC11 ŠAJGALÍKOVÁ, Helena. European language portfolio and its potential for

autonomous learners. In Kompetence v cizích jazycích jako důležitá součást profilu absolventa vysoké školy II : sborník příspěvků z mezinárodní konference konané 23.-24. září v Brně = conference proceedings, internationale conference, 23-24 september, Brno [elektronický zdroj]. - Brno : Centrum jazykové přípravy Univerzity obrany v Brně, 2009. ISBN 978-80-7231-664-9.

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Počet záznamov: 10

BED01 ADAMCOVÁ, Lívia. Eine Sprache - viele Sprachen? Deutsch im Umgang mit Fachtexten. In Deutsch als fachbezogene Fremdsprache in Grenzregionen : [Beiträge

(20)

zur internationalen Konferenz], Bratislava 7.-8. Februar 2008. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. ISBN 978-80-225-2606-7, s. 45-50.

BED02 ADAMCOVÁ, Lívia. Unterrichtspraktische Folgerungen der Phonetikforschung. In Lingvistika a lingvodidaktika na školách fililogického zamerania : zborník príspevkov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2009. ISBN 978-80-89328-25-3, s. 7-16.

BED03 ADAMCOVÁ, Lívia. Richtig deutsch (aus-)sprechen - gibt es das? :

Sprechenaktivitäten und ihre Normen. In Deutsche Sprache in der Slowakei : internationale Fachtagung. - Trnava : Lehrstuhl für Germanistik, Philosophische Fakultät, Universität der Hl. Cyril und Method Trnava, 2009. ISBN

978-80-8052-335-0, s. 15-25.

BED04 ADAMCOVÁ, Silvia. Zum Wortakzent im Deutsch. In Lingvistika a lingvodidaktika na školách fililogického zamerania : zborník príspevkov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2009. ISBN 978-80-89328-25-3, s. 17-24.

BED05 BLAHAK, Boris. Zur Thematisierung regionaler Sprachvarietäten im Fachsprachen-Unterricht Deutsch in Regionen südöstlich des deutschen

Sprachraumes. In Deutsch als fachbezogene Fremdsprache in Grenzregionen : [Beiträge zur internationalen Konferenz], Bratislava 7.-8. Februar 2008. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. ISBN 978-80-225-2606-7, s. 19-37.

BED06 HRIVÍKOVÁ, Tatiana. Postavenie cudzích jazykov v systéme štúdia na Ekonomickej univerzite. In Ohlasy na maturitnú skúšku v anglickom jazyku : zborník príspevkov z národnej konferencie učiteľov anglického jazyka [elektronický zdroj]. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8082-299-6, s. 31-36.

BED07 ONDRČKOVÁ, Eva - LIŠKOVÁ, Danuša. Annäherung an eine deutsch-slowakische Wirtschaftssprache. Eine persönliche Bilanz seit der Jahrhundertwende. In Deutsch als fachbezogene Fremdsprache in Grenzregionen : [Beiträge zur internationalen Konferenz], Bratislava 7.-8. Februar 2008. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. ISBN 978-80-225-2606-7, s. 51-58.

BED08 PECZEOVÁ, Eleonóra. Globalisierung und interkulturelle Kompetenz in der

Wirtschaftspraxis zwischen Slowaken und Partnern aus Nachbarländern. In Deutsch als fachbezogene Fremdsprache in Grenzregionen : [Beiträge zur internationalen Konferenz], Bratislava 7.-8. Februar 2008. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. ISBN 978-80-225-2606-7, s. 195-201.

BED09 PIBER, Clemens. "Wir kommen ja alle irgendwie von irgendwoher..." Grenze und Grenzüberschreitung im Kino. Zur fachdidaktischen Verwendung deutschsprachiger Spielfilmszenen im Lehrbereich Interkulturelle Wirtschaftskommunikation. In Deutsch als fachbezogene Fremdsprache in Grenzregionen : [Beiträge zur internationalen Konferenz], Bratislava 7.-8. Februar 2008. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. ISBN 978-80-225-2606-7, s. 173-188.

BED10 STRELKOVÁ, Katarína. Spoločné magisterské programy - cesta k formovaniu návykov interkultúrnej komunikácie. In Lingvistika a lingvodidaktika na školách

(21)

fililogického zamerania : zborník príspevkov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2009. ISBN 978-80-89328-25-3, s. 105-109.

BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) Počet záznamov: 1

BFA01 ADAMCOVÁ, Lívia. Entwicklung der auditiven Wahrnehmungsfähigkeit:

Rundfunknachrichten im Fremdsprachenunterricht. In Sprachliche Förderung und Weiterbildung - Transdisciplinär : Abstracts zur 39. Jahrestagung der Gesellschaft für Angewandte Linguistik in Karlsruhe. - Karlsruhe : Pädagogische Hochschule, 2009, s. 29.

Skupina X - Nezaradené

AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Počet záznamov: 1

AEE01 ADAMCOVÁ, Lívia. Der Fremde Akzent in der interkulturellen Kommunikation und dessen Prognostik bei slowakischen Germanistikstudenten an der Universität

Bratislava. In Cross cultural communication. - Frankfurt am Main : Peter Lang GmbH, 2009. ISBN 978-3-631-58340-1. ISSN 0945-9588, s. 19-27.

DAI Dizertačné a habilitačné práce Počet záznamov: 4

DAI01 BLÁHOVÁ, Mária. Interkultúrna komunikácia v medzinárodných ekonomických vzťahoch : dizertačná práca. Škol. Ľudovít Tóth. Bratislava, 2008. 163 s.

DAI02 DZIVÁKOVÁ, Michaela (dizert.). Východná Európa po r. 1991: jazyková situácia a politika : dizertačná práca. Škol. Ľubor Matejko. Bratislava, 2009. 117 s.

DAI03 KUNOVSKÁ, Ingrid. Úloha médií vo vyučovaní interkultúrnych reálií : dizertačná práca. Škol. Hana Borsuková. Bratislava, 2009. 175 s.

DAI04 STRADIOTOVÁ, Eva. Využívanie weblogov vo výučbe cudzích jazykov : dizertačná práca. Škol. Richard Repka. Bratislava, 2009. 175 s.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch Počet záznamov: 3

EDI01 ADAMCOVÁ, Lívia. [ Wirtschaftsdeuts in der Volkswirtschaft]. In Lingvistika a lingvodidaktika II. : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2009. ISBN 978-80-89328-28-4, s. 114-115. Recenzia na:

Wirtschaftsdeutsch in der Volkswirtschaft / Lišková Danuša ; Seresová Katarína. - Bratislava : EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2689-0.

EDI02 LIŠKOVÁ, Danuša. [Spiel und Spass mit deutschen Phraseologismen]. In Fórum cudzích jazykov : časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov [elektronický zdroj]. - Sládkovičovo : Ústav jazykov a odbornej komunikácie, Vysoká škola Vyšegrádu v Sládkovičove, 2009. ISSN 1337-9321, 2009, roč. 1, č. 2, s. 80-81. Recenzia na: Spiel und Spass mit deutschen Phraseologismen / Gajdošová Silvia. - Bratislava : FIDAT, 2008. ISBN 978-80-89328-15-4.

(22)

EDI03 VITA, Tiziano. Ruffino Vita, Il Viaggio della Vita. In Il Convivio. - Sicilia :

Castiglione di Sicilia, ottobre - dicembre 2008, anno IX, num. 4, s. 70. Recenzia na: Il Viaggio della Vita / Ruffino Vita. - 2008.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

Počet záznamov: 9

GII01 ADAMCOVÁ, Lívia. Ústav jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave bol 24. - 28.11.2008 na "Týždeň vedy a techniky na Slovensku" dobre pripravený. In Ekonóm : informačný spravodajca Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava :

Ekonomická univerzita v Bratislave, 2008, 2008, roč. 13, č. 3-4, s. 13-14. GII02 HELMOVÁ, Milena - KUBAN, Heike. Medzinárodné parlamentné štipendium

Nemeckého spolkového snemu : šanca pre politický dorast. In Ekonóm : informačný spravodajca Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická

univerzita v Bratislave, 2008, 2008, roč. 13, č. 3-4, s. 13.

GII03 MRUŠKOVIČ, Jozef. Nové prístupy k riadeniu ponuky podnikov a jazyková výchova ekonomických odborníkov. In Ekonóm : informačný spravodajca Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2008, 2008, roč. 13, č. 3-4, s. 26-28.

GII04 PAĽKOVÁ, Jana. Návšteva čílskeho veľvyslanca. In Ekonóm : informačný spravodajca Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2008, 2008, roč. 13, č. 3-4, s. 07.

GII05 POSPÍŠILOVÁ, Jana. Výmenný seminár Bratislava - Halle. In Ekonóm : informačný spravodajca Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická

univerzita v Bratislave, 2008, 2008, roč. 13, č. 3-4, s. 12.

GII06 STRELKOVÁ, Katarína. Letný kurz ruského jazyka v Moskve. In Ekonóm : informačný spravodajca Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2008, 2008, roč. 13, č. 3-4, s. 11.

GII07 ŠAJGALÍKOVÁ, Helena. Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe II. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2008. ISSN 0323-262X, 2008, roč. 37, č. 4, s. 534-535.

GII08 VITA, Tiziano. Gli italiani e l' Europa. In Zborník zo Študentského odborného kolokvia k 50. výročiu prvého zasadnutia Európskeho parlamentu : 1958-2008 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku, 2008, s. 36-38.

GII09 ZSAPKOVÁ, Eleonóra. Nové trendy vo vyučovaní anglického jazyka : II.

medzinárodné vedecké sympózium Katedry anglického jazyka ÚJ EU. In Ekonóm : informačný spravodajca Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava :

Ekonomická univerzita v Bratislave, 2008, 2008, roč. 13, č. 3-4, s. 12. Počet záznamov spolu: 195

(23)

Štatistika: kategória publikačnej činnosti

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách 2

BCI Skriptá a učebné texty 13

EAJ Odborné preklady publikácií - knižné 1

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

9 ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich

vydavateľstvách

1 ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 6 ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 7 AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých

zborníkoch, monografiách 7

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

41 AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých

konferenciách

1 AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých

konferenciách 1

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 4 AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 55 AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 1 BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 1 BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch 6 BEC Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch

(konferenčných aj nekonferenčných) 11

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

10 BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) 1 AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých

zborníkoch, monografiách

1

DAI Dizertačné a habilitačné práce 4

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch 3

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

9

Figure

Updating...

References

Updating...

Related subjects :