MGA REHIYON SA LUZON

11  58  Download (0)

Full text

(1)

H

 

E

 

K

 

A

 

S

 

I

 

 

4

 

Modified In‐School Off‐School Approach Modules (MISOSA) 

Distance

 

Education

 

for

 

Elementary

 

Schools

 

SELF

INSTRUCTIONAL

 

MATERIALS

 

PAG

AASAHAN

 

NG

 

BAWAT

  

REHIYON

 

Department of Education 

BUREAU

 

OF

 

ELEMENTARY

 

EDUCATION

 

2nd Floor Bonifacio Building 

DepEd Complex, Meralco Avenue 

(2)

Revised

 

2010

 

by

 

the

 

Learning

 

Resource

 

Management

 

and

 

Development

 

System

 

(LRMDS),

 

DepEd

 ‐ 

Division

 

of

 

Negros

 

Occidental

 

under

 

the

 

Strengthening

 

the

 

Implementation

 

of

 

Basic

 

Education

 

in

 

Selected

 

Provinces

 

in

 

the

 

Visayas

 

(STRIVE).

 

  This edition has been revised with permission for online distribution 

through the Learning Resource Management Development System (LRMDS) Portal 

(http://lrmds.deped.gov.ph/) under Project STRIVE for BESRA, a project supported 

by AusAID.  

Section 9 of Presidential Decree No. 49 provides:

“No copyright shall subsist in any work of the

Government of the Republic of the Philippines. However,

prior approval of the government agency or office wherein

the work is created shall be necessary for exploitation of

such work for profit.”

(3)

1

GRADE IV

PAG-AASAHAN NG BAWAT REHIYON

Napag-aralan mo na ang iba’t ibang rehiyon sa bansa, nakita mo ba kung paano nagtutulungan ang mga rehiyon ng bansa? Hindi lamang nagtutulungan ang mga rehiyon. Sa modyul na ito matututuhan mo ang tungkol sa:

• paraan ng pag-aasahan ng mga rehiyon

• paano nakatutulong sa pag-unlad ng bansa ang pagpapabuti sa

produkto ng mga rehiyon

Buuin mo ang tsart ng mga rehiyon. Punan mo ng impormasyon ang sumusunod na tsart.

MGA REHIYON SA LUZON

Rehiyon Anyong

Lupa Anyong Tubig Likas na Yaman

Hanap-buhay Produkto

1. NCR 2. Rehiyon I 3. Rehiyon II 4. CAR 5. Rehiyon III 6. Rehiyon IV 7. Rehiyon V

(4)

2

MGA REHIYON SA VISAYAS

Rehiyon Anyong

Lupa Anyong Tubig Likas na Yaman

Hanap-buhay Produkto

1. Rehiyon VI 2. Rehiyon VII 3. Rehiyon VIII

MGA REHIYON SA MINDANAO

Rehiyon Anyong

Lupa Anyong Tubig Likas na Yaman

Hanap-buhay Produkto

1. Rehiyon IX 2. Rehiyon X 3. Rehiyon XI 4. Rehiyon XII 5. CARAGA 6. ARMM

Naibigay mo ba ang mga kailangang impormasyon? Paano nagiging magkakatulad ang mga rehiyon? Paano sila nagkakaiba?

Paano natutugunan ang pangangailangan ng isang rehiyon?

Basahin mo ang sumusunod:

Hindi kayang tustusan ng bawat rehiyon ang lahat ng kanyang kailangan. Ang mga produktong hindi kayang gawin ng rehiyon ay iniasa nito sa ibang rehiyon. Sa pamamagitan ng kalakalan, ang produktong wala sa isang rehiyon ay nakukuha nito. Ang mga produkto namang ginagawa ng rehiyon ay naipamamahagi nito sa mga rehiyong nangangailangan. Sa ganitong paraan nagaganap ang pag-aasahan ng mga rehiyon.

(5)

3

Halimbawa nito ay ang Rehiyon III. Maraming bigas ang Rehiyon III, subalit wala itong produktong mantikilya, toyo at gatas. Ginagawa naman ang mga produktong ito sa mga pabrikang nasa NCR. Sa pamamagitan ng kalakalan, naipagbibili sa Rehiyon III ang produkto ng NCR at ang NCR naman ay makabibili ng bigas sa Rehiyon III. Kung kailangan ng Rehiyon XI ang asukal, makabibili ito sa Rehiyon VI o Rehiyon VIII. Makabibili naman ang Rehiyon VI ng mga prutas mula sa Rehiyon XI.

Sa pamamagitan ng kalakalan, napupunan ng isa’t isa ang mga kulang na produkto ng bawat rehiyon. Dahil dito, kailangang pagbutihin ng mga rehiyon ang kanilang produksiyon. Kung sapat lamang sa pangangailangan ng isang rehiyon ang produkto nito, hindi ito makapagbibili sa iba. Kailangang mapalalaki o maparami ang produksiyon ng rehiyon upang makatulong ito sa ibang rehiyon.

Saan-saang rehiyon maaaring ipagbili ang mga produktong ito?

(6)

4

Marami ang nagpupunta sa National Capital Region upang magpagamot dahil malalaki ang pagamutan pampubliko rito. Ang mga pagamutan sa National Capital Region ay nakatutulong nang malaki sa pagsugpo ng mga nakahahawang sakit at sa pagpapahaba ng buhay ng mga mamamayan sa iba’t ibang rehiyon.

(7)

5

May mga rehiyong nagbibigay ng iba’t ibang pagkakataon sa tao upang makapaghanapbuhay. Dito dumarayo ang mga walang hanapbuhay. Karaniwang may mga pabrika sa mga rehiyong ito. May mga naniniwala pa rin na maraming trabaho ang mapapasukan sa NCR. Sa mga dumarayo, may nagtatagumpay at ang iba ay nabibigo.

Bagamat iba-iba ang likas na yaman at kultura ng mga rehiyon, nagkakaisa ang mga ito. Sa dakilang mithiing magtulung-tulong sa pag-unlad ng kabuhayan ng bansa, nakasalalay ang matatag na kabuhayan ng Pilipinas sa pagtutulungan at pag-aasahan ng mga rehiyon.

Mahalaga rin pagbutihin ng mga rehiyon ang uri ng mga produkto ng mga ito. Kung mataas ang uri ng mga produkto ng rehiyon, maipagbibili ito hindi lamang sa mga rehiyon, kundi maging sa mga pamilihan sa ibang bansa. Sa gayon, makikinabang din ang buong bansa.

(8)

6

Pag-aralan ang mapang pangkabuhayan at sagutin ang mga tanong sa ibaba.

Isulat sa sagutang kuwaderno ang iyong sagot.

1. Anong produkto ang makukuha ng Cavite mula sa Rizal?

2. Anong produkto ang maaaring ipagbili ng Pampanga sa Bulacan? 3. Anu-anong produkto ang bibilhin ng Nueva Vizcaya sa Tarlac? 4. Ano ang produktong iaalok ng Batangas sa Pangasinan?

5. Kung bibili ng produkto ang Rizal sa Pampanga, anong produkto ito?

Ipakita ang sagot mo sa iyong guro.

(9)

7

Sagutin ang mga tanong sa ibaba. Pangatwiranan mo ang iyong sagot.

1. Ano ang iyong maitutulong sa pagpapanatili ng magandang pag-aasahan ng mga rehiyon?

2. Kung pagbibigayin ka ng mungkahi sa pagpapanatili ng magandang pag-aasahan ng mga rehiyon, ano ang iyong imumungkahi? Bakit mo ito imumungkahi?

Awitin mo ang “Sa mga Rehiyon” sa himing ng “Planting Rice.”

ISAPUSO MO

GAWIN MO

TANDAAN MO

(10)

8

Sa mga Rehiyon

1. Mga rehiyon sa ating bansa

Iba-iba ang likas-yaman Paboritong produkto Nandito makinig kayo.

Bawang ang sa Region 1 Tabako sa Region 2 Palay naman sa Region 3 Niyog, prutas sa 4 at 5.

2. Region 6 yamang-dagat

Mangga’t gitara sa Region 7 Maraming banig sa Region 8 Yamang-dagat din sa Region 9.

Orchids, prutas sa Region 10 Gayundin sa Region 11 Rambutan, durian, marang Lasa nila’y di malimutan.

Basahin ang bawat pangungusap.

Isulat sa sagutang kuwaderno ang T kung Tama at M kung Mali.

1. Ang pangunahing hanapbuhay at produkto ng isang rehiyon ay batay sa uri at dami ng likas-yaman.

2. Kung may likas na yaman ang rehiyon natitiyak ang pag-unlad nito.

3. Magkakatulad ang katangiang pisikal ng mga rehiyon.

4. Natutugunan ang mga pangangailangan ng rehiyon sa pamamagitan ng kalakan.

5. May mga rehiyong magkakatulad ang pangunahing hanapbuhay at produkto.

(11)

9

Maglibot sa inyong pamayanan. Alamin kung saan-saan nanggagaling ang mga produkto rito. Alamin din ang mga produktong ipinagbibili sa ibang lugar. Pagtalakayan ito sa isang maliit na grupo o pangkat.

Binabati kita at matagumpay mong

natapos ang modyul na ito! Maaari mo

na ngayong simulan ang susunod na

modyul.

Figure

Updating...

References