Pytje Dhe Pergjigjje Nga Procedura Administrative

17  Download (0)

Full text

(1)

Pytje dhe pergjigjje nga Procedura

Administrative

1.Cilat lloje te perfaqesimit dallohen ne Proceduren Administrative

1.Dallojme keto lloje *Perfaqesusi ligjore

*Perfaqesimi i perbashket *Perfaqesimi i perkohshem *Perfaqesimi i paleve

2.Shkruani per dallimet ne mes te vendimeve te plota te pjeserishme plotesuese

2. Dallim eshte se Vendimi i plote eshte vendim me te cilin objekti per te cilen zhvillohet procdura administrative ne vendoset ne tersi.

Vendimi i pjesshem si rregull ne proceduren administrative vendoset mbi qeshtje administrative ne tersi.

Vendimi plotsues eshte vendim te cilin e nxjerr organi kompetent per vendosjen e qeshtjeve te cilat nuk jane te perfshira ne vendim tashme te nxjerre ne procedures administrative.

3.Cilat jane elementet kryesore qe duhet te permbaj parashtresa

(2)

*.Objektin me te cilin ka te beje

*.Kerkesen perkatesisht propozimin e perfaqesimit *.Emrin dhe mbimerin e paraqitesit te parashtreses *.Data dhe nenshkrimin paraqitesit te parashtreses *.etje

4.Qfare karatersitka duhet ti ken aktet administrative ne

objekt e konflikitit administrativ

*.Te jete akte i nxjerresit te autorizuarit *.Te jete akte administrativ

*.Te jete akte juridik

*.Te jete nxjerre ne qeshtje administrative *.Te jete konkret dhe individual

*.Te jete perfundimtar ne procedura administrative

5.Cilat jane mjete e jashtezakonshme juridike ne proceduren konfliktin administrativ

*.Rishikimi i vendimit gjygjesor te formes se prere

*.Kerkesa per rrishyrtimin e jashtzakonshem te vendimit gjygjsor *.Kerkesa per mbrojtjen e ligjshmeris

6.Qfare lloje te konfliktit administrativ dallojme ?

*.Konflikt adm.... objektiv dhe subjektiv

*.Konflikt adm.... mbi anolimin (ligjshmerine) ti aktit admin *.Konflikt adm.... te jurdiksionit te plote

(3)

7.Qfare eshte qeshtje administrative

* Eshte qeshtje juridike qe vendoset me vendim (akt adm) te procedures administravtive.

8.Kur mund te ekzekutohet nje akt adm ?

* Ekzekutim nenkupton proceduren sipas te ciles zbatohet ekzekutimi

i vendimeve dhe perfundimeve te cilat jane bere te ekzekutushme ose ujdive te lidhura ne Proce.Administative vendim ekezkutohet pasi te jet bere tashme ne P.Administrative

9.Llojet e vendimeve

*.Vendime me gabime teknike *.Vendime te paligjshme

*.Vendime jo protune (te padrejta)

Varesisht se vendimet ai perkasin nje personi apo u perkasin numrit me te madhe te personave vendimet ndahen ne : * Vendime indivduale dhe

*Gjenerale

10.Duke patur parasysh shkollim e lidheshmeris se

oraganit gjate nxjerrjes se vendimit, vendimet ndahen ne:

* Vendime jurdikisht te lidhura dhe *Vendime diskrecionale

11.Shkruani per dallimet ne mes te afateve prekluzive dhe instruktive

(4)

Dallimi eshte se: Afatet prekluzive jane afate te tilla per shkak te leshimit te te cilave pala definitivisht humb te drejten per te kryer veprimin e caktuar procedural

ne proceduren e administrative te cilin eshte dashur te kryen brenda afateve te caktura si psh afati per rikthimin ne gjendje te meparshme.

Afatete instruktive jane afate te cilat u jane destinuar organet qe zhvillojne proceduren administrative Ketyre afateve jane te

detyruara tiu permbahen organet kompetente per zhvillmin e procedures administravtive per shkak te leshimit ti afatit instrukiv personi zyrtar mund te thirret ne pergjegjesi displinore psh afati per nxjerrjen e vendimit me Procedura eshte 1 muaj perkatesisht 2 muaj duke llogaritur nga data e pranimit te kerkeses se pales .

12. Shkruani per rendesin e procedures adm.?

Rendesia per P.A shprehet ne permbushjen e ndjenjes se sigurise se pales qe organi do te veproj objektivisht dhe ne perputhje me ligjin dhe do te nxjerr vendim te ligjshem dhe te drejte.

Procedura Administrative eshte nje nga mjetet per sigurimin valid te te drejtave te qytetarve dhe subjeketeve tjera por jo edhe i vetmi.

13.Objeti i proves

Objekti i te provuarit (thema probandi)jane faktet e

kontestueshme dhe faktet relevante jurdike qe kane ndikim ne vertetimin e te vertetes materiale.

14.Shkruani per akti pajtimin apo ujdin ne PA

14 Ujdija (pajtimi) eshte marveshje e lidhur midis paleve para personit zyrtar qe zhvillon PA Ujdia ne PA eshte menyra e

perfundimit te PA ne qeshtjen per te cilat procedura zhvillohet sipas kerkeses se pales e ne te marrin pjese dy ose me shum

(5)

pale me interesa te kunderta.Personi zyrtar kryesisht do te kujdeset qe ujdija mos te jet ne dem te te interesit publik e

moral.Ujdia shkruhet ne procesverbal duhet te jete e qarte dhe e caktuar ajo konsiderohet e lidhur kur palet pas leximit te

porcesverbalit mbi ujdin kopjuarit e te cilit u dozohet paleve. 15.Cilat prezullime procedural duhet te plotesohet

subjetet per te qene pale me procedura adm..

Sipas ligjit (kodit) te PA mund te ken cilsin e pales ne PA ne qofte se mund te jene titullar te te drejtave dhe detyrimeve per te cilat mund te vendoset ne PA ne kete kategori bejne pjese organet shtetrore njesit afersit qendrat e banimit grup i personave etj.

16.Shkruani per llojet e mjeteve proves ne PA ?

16

* Dokumentet * Deshmitaret * Ekportimi

* Deklarta e pales

* Gjyrmimi apo keshyrka e vendimit etj.

17.Nocioni i dokumentit mund te vertetohet ne dy kuptime ?

17

*Ne kuptimin e gjere *Ne kuptimin e ngushte

Me dokumente ne kuptimin e gjere kuptohet qdo objekt i cili

permbane shenje te dukshme me te cilin mund te deshmohet mbi ndonje fakt ngjarje apo rrethan.

(6)

me dokument ne kuptimin e ngusht (teknik) kuptohet shkresat zyrtare e cila leshohet me qellime qe me te te vertetohet

ekzistimi ose mos ekzistimi i ndonje ngjarje rrethan apo fakt.

18.Deshmitar

18 Kutojme personi fizik qe jep deklarat (deshmojne) per faktet dhe rrethanat qe jane objekt i shyritimeve dhe i te provuarit para organit qe e zhvillon P.A

19.Ekspertimi

19.Objekti i ekspertimit eshte vertetim (konstatim) i fakteve te kontestueshme relevant per te cilat kerkohet profosionalizem dhe kostatim i ekspertit ose vlersim i fakteve tashme te

kontestueshme

20 Deklarata e pales

20 Eshte mjet supsidiar provus se PA i cili nuk mund te

shfuqizohet deri sa te kete mjete tjera provuese per vertetimin e fakteve te caktuara.

21.Gjumimi apo keshyrja e vendit te ngjarjes:

21 Behet per vertetimin ose per sigurimin e rrethanave thelbesore nevoitet vrojtimi direkt apo personi: zyrtar qe kryeson proesin.

22.Sigurimi i Provave

22.Nenkuton ndermarrjen e masave edukative nga ana e organit konpetent (personi zyrtar) qe kane per qellim te sigurojne

mundesin e shfrytezimit te provave.

23.Cilat mjete provuese mund te administrohen per vertetim e fakteve ne procedura administrativ

(7)

* Vetem faktet e relevante juridike e jo edhe e drejta qe duhet te aplikohet

(rregulla juridike) sespe ekzistone parimi se organi qe zhvillon P.A duhet te njeh dispozita juridike

24.Cilat jane fazat ne PA * Fillimi i PA

*Procedura ankimore

*Ekzekutimi adm (Procedura e ekzuktimit adm) 25.Klasifikimi i Vendimeve ?

25.Varsisht nga kriteret e ndryshme qe merren si baze per klasifikimin e vendimeve mund ti dallohen disa lloje te

vendimeve: Pra nga numri i organeve qe i nxjerrin vendimet ato ndahen ne:

A:Vendime te nje organi (te thjeshta dhe

B:Vendime qe i nxjerrin dy ose me teper organe (Vendime te perbere)

26.Per nga vellimi i vendosjes se qeshtjes ne PA vendimet ndahen?

* Vendime te plota *Vendime te pjesshme *Vendime te plotesuse *Vendime te perkoheshme

27.Per nga efekti juridik vendimet ndahen ne *Vendime perfundimtare

(8)

*Vendime te ekzutushme ne P.Administrative

28.Shkruani per ankesen ne proceduren e konfilitit P.A

28.Kunder vendimit te nxjerre ne konfilikt admin ankesa mund te paraqitet te gjykata kompetente per qeshtjen administrative e shkolles se dyte (Departamenti per qeshtje administrative te gjyjates se apleit.

Ankesa ne konflikt adm paraqitet ne afate prej 15 diteve nga dita e dorzimit te vendimit te gjykates se apelit .Ankesa i derzohet drejpredrejt gjykates kompetente ose i dergohet me poste rekomand. Ankesa mund te behet edhe ne proces verbal ne gjykate. Te drejten per ti paraqiture ankes ne konfliktin

administrativ e kane vetem palet. Ankesa mund te paraqesin:

*Ana e paditur *Paditesi

*Personi i autorizuar

29. Kur behet nje akt adm i ekzekutushem ?

29 Vendimi ekzekutohet pasi te jete bere i ekzekutushem ne proceduren administrative Vendimi shkolles se pare behet ekzekutushem ne kete raste:

*Me kalimin ne afateve te ankeses nese ankesa nuk eshte paraqitur

*Me t'ia dorzuar pales nese ankesa nuk e shtyen ekekutimin e vendimit

*Me t'ia dorzuar pales vendimin ne te cilen ankesa hidhet posht ose ti refuzohet

(9)

Vendimi i shkolles se dyte te cilin ndryshohet vendimi i shkalles se pare behet i ekzukutushem kur ti jete dorzuar pales .

30 Kur ekziston dallimi ne ms vendimit perfundimtar dhe atyre te formes s prere ?

30 Vendimi i perfundimtare eshte vendim me te cilin ka

perfunduar procedura adm dmth vendim kunder te cilit nuk mund te perdoret mjeti i rregull Juridik (Ankim,Apelim,Ankesa ne

procedura Administrative)

Vendimi i formes se prer eshte ai vendim kunder te cilit nuk mund te paraqitet ankesa as te fillohet apo te bohet konflikti

administrtiv.

31.Shkruani se cilat jane mjetet e jashtezakonshme juridike ne proceduren administrative ?

*Perseritja e procedures administrative

*Ndryshimi dhe anulim i vendimit lidhur me konflikt adm *Kerkesa per mbrojtjen e ligjshmeris

*Anulimi dhe prishja vendimit te formes se prere me pelqimin ose kerkesen e pales.

*Anulimi i vendimit sipas te drejtes se mbikqyrjes *Prishja e jashtezakonshme e vendimit etje.

32. Ku ekziston dallimi ne mes te vendimit dhe perfundimit

32Vendimi eshte akt adm me te cilin organ kompetet vendoset mbi qeshtjen adm

e cila paraqet objekt te procedurat administrative.Me vendim venoset mbi ndonje te drejt,detyrim ose inters juridik te subjektit te caktuar.

(10)

Ndersa perfundimi eshte akt adm me te cilin vendoset mbo qeshtje qe i perkasin PA ose paraqitet si sekondar lidhure me zhvillim e procudures te cilin nuk vendosen me vendim

(Aktvendim).

33.Shkruani per dallimin ne me te konfliktit adm te ligjshmeris dhe te juridiksionit te plote?

33Dallim eshte se ne konflikt mbi ligjshmerin e aktit administrativ gjykata kompetente eshte e autorizuar te shqyrtoj vetem qeshtjen nese akti adm eshte i ligjshem apo i paligjshem ( Ai ishte nxjerr akti adm ne perputhje me ligjin dhe dispozitat tjera te nxjerra ne baze te ligjit.por jo edhe ti vendos qeshtjen konkrete adm..

Konflikti i jurdikisonit te plote i gjykates ne kete lloje konflikti ka autorizuar qe ti shqyrtoj jo vetem ligjshmerin e aktit adm te kontestuar por qe edhe mund ta vendos qeshtjen konkrete administrative (vendosja meritore)

34 Shkruani per palet ne proceduren e konfliktit adm?

34.Palet ne konflikt adm jane 1 paditsi, 2 ana e paditsit dhe 3 Personi i intersuar

1 (Paditesi) ne konfliktin adm eshte person i cili me qellim te

mbrojtjes se drejtave te bazuara me ligj paraqet padi per fillimin e konfliktit adm

2 (Ana e paditur ) ne konflikt adm eshte organi shtetrore

perkatesisht organizata qe ushtrone autorizime publike. Akte adm i se cilit konstatohet ne padi

3 Personi i trete te cilit me vendimin e aktit adm do ti shkaktoj ndonje dem quhet person i intersuar ne konfliktin administrativ.

35.Pjeset themelore te vendimit

35.Vendim : shkresor duhet te permbaj pjeset permbajtesor te tij qe jane:

(11)

1.Hyrja (pjesa hyrse e vendimit )

2.Dispozitat (pjesa urdhuruse e vendimit ) 3.Arsyetimi i vendimit

4.Udhezimi mbi mjetin juridik

36.Bazat per zbatimin e ekzekutimit ?

36 Si baze per zbatimin e ekzekutimit ne PA mund ti sherbejne 1.Vendimi i ekzekutshem

2.Perfundimi i ekzkutushem

3.Ujdia e lidhur ne mes paleve me procedura administrative.

37.llojet e mjeteve juridike ne procedura adm?

1. Mjetet e rregullta am (Ankesa dhe kerkesa per rishqyrtim 2.Mjetet e jashtezakonshme juridike

38 Faktet te cilat nuk duhet te provohen 1.Faktet e pakontestushme (jakontestimore) 2.Faktet notore ( te njohura botesisht ) dhe

3.Prezumimet ligjore (Faktet ekzistimin e te cilit e presupuzuar ligj)

Prezumimet ligjore ndahen ne : 1 Prezumime ligjore te rrezushme 2 Prezumime ligjore te parrezushme.

40.Pala (krahas organit ) eshte pjesmarres kryesor dhe i

domesdoshem me proceduren administrative

(12)

41.Eshte person me kerkesen e te cilit hapet procedura

administrative psh paraqitesi i kerkeses per hapjen e puntoris zejtare.

42.Pala pasive ?

42.Eshte personi kunder te cilit zhvillohet procedura psh obliguesit tatimor ne proceduren per caktimit te tatimit

43.Pala sekondare ?

43.Eshte person i cili me qellim te mbrojtes se te drejtave ose intersave te veta juridike ka te drejta te merr pjes ne procedura adm psh pronari i nderteses e cila rrenohet ne proceduren e rrenimit te saj. Psh pronari i tokes e cila kufizohet me token e personit tjeter i cili kerkon lejen per ndertim ne procedura e cila zhvillohet per dhenjes se lejes per ndertim ky person kundershton dhenjen e lejes per ndertim sepse konsiderohet se me kete do ti cenohet interesi tij juridik ?

44.Pjeset perberse te vendimit ?

44.Vendimi eshte akt rreptesisht formal pjeset element e te cilit dhe rendimi i tyre jane te percaktuara me ligj .

Vendimi duhet te permbaje 1.Elemente themelore dhe 2.Pjeset teknike te tij.

45.Organet shtetrore e fillone proceduren adm sipas dy bazave te mundshme ?

1.Me nismen e vet Kryesisht (Ex offico) dhe 2.Me rastin e kerkese se pales

(13)

46.Objekti i procedures adm eshte vendosjen ne qeshtjen adm qe do te thot vendosja me deklarim te njeanshem te vullnetit te

organit mbi te drejten dhe detyrimet e organit mbi te drejten dhe detyrimet e subjektit te caktuar juridik.

As ligji mbi PA as ligji mbi konfliktin Adm nuk japin defincion ligjor te qeshtjes adm sespe nocioni i qeshtjes adm eshte nje nga

qeshtjet me te kontestuara ne teorin e PA

47.Dallimi ne mes te procedures adm dhe procedures penale ?

47.Procedura e pergjihshme adm dallon nga procedura penale 1.Per nga organet qe e zhvillojn njera dhe tjetra procedure 2.Per nga kodet (ligjet) me te cilat rregullohet kjo procedure 3.Per nga aktet qe i nxjerrin organet kompetente ne procedur perkatese

4.Per nga objekti i procedures perkatese.

Proceduren penale e zhvillon gjykata e kompetences se

pergjithshme dhe gjykata ushtarake nderkaqe proceduren admin e zhvillon organet e Admin Publike.

PA rregullohet me kode (ligjet) e procedures adminstrative kurs procedura penale rregullohet me kodin penal. Ne PA nxirret vendimi aktvendimi me te cilin vendos qeshjen adminstrative Kurse procedura penale nxjerr aktgjykim me te cilin shqiptohet sanskion per vepra penale.

48.Elementet e kuptimit te procedures administrative ?

48. Elementet e PA jane:

1.Subjektet e PA 2.Objekti i PA

(14)

3.Qellimi i PA

1.Subjketet e PA jane pjesmarrsit e domesdoshem ne PA ato jane organ qe zhvillon procedura si dhe pala

2.Objekti i procedures adminstrative:

Eshte qeshtje adm dmth vendosja autorative mbi drejten dhe detyrimet dhe intersin juridik te subjektit te caktura juridik. 3.Qellimi (caku) PA:

Eshte nxerrja e vendimit valid te drejt dhe te ligjshme )

Nxerrja e vendimit te vlefshem behet me aplikimin objektiv dhe te rregullt .

49.Llojet e PA

49.Dallojme dy lloje te PA

1.Procedura e veqant dam

2.Procedura e pergjithshme adm

Procedura e pegjjithshme jane rregulla te pergjitshme sepse keto nuk jane te kufizuar ne lemin ose materien e caktuar adm por ato ulejne ne teresi apo pjeserishte ligji PA permbane norma ti

procedurale me te cilat rregullohet

1. Menyra e ushtrimit te adm

2.Menyra e nxjerres se akteve individuale adm Procedura e veqant adm rregullojne kompetencat e organeve format e veprimeve dhe te akteve mirpo vetem te llojeve te caktuara te organve dhe te materieve te caktuara adm

(15)

50.Me ligjin e procedures se pergjithshme administrative percaktohet disa parime mbi te cilat bazohet dhe zhvillohet procedura adm dhe nga te cilat burojn te gjitha institute tjera. Parimet themelore paraqesin direktiva,orjentime dhe udhheqese rregullla te punes etj.

51.Rendesia juridike e parimeve themelore te PA

51.Parime themelore te PA qendron ne detyrimin e organit te administrates publike te cilat zbatojne kodin ligjin ne procedur te pergjithshme administrative dhe vendos per qeshtje adm parimet themelore sherbejn si urdherthyes per interpretimin e normave juridike te LPA

52.Dallojme dy grupe te parimeve themelore

1 Parimet themelore te PA dhe 2 Parimet tjera te PA

Parimet themelore jane: 1 Parmet i mbrojtjes te qytetarve ,Parime i te vertetes materiale,Parimi i degjimit te pales etj.

Kurse parimet tjera te PA jane : Parimi i oficialitetit maskimi ofical) dhe maksim Privat dhe parimi miksimes inkuzitore dhe parimi i disponibilitetit parimi i arialitetit dhe parimi i shkrimit dhe parimi i publicitetit PA etj.

53.Dallimi mes procedures adm dhe procedures civile ?

53.Dallime mes tyre eshte

1.Per nga organet te cilat e zhivllojne procedura perkatse

2.Per nga aktet (Ligjet) e veqanta me te cilat rregullohet njera dhe tjetra procedure

3.Per nga aktet qe i nxjerrin 4.Per nga objekti i procedures

(16)

5.Per nga palet qe marrin pjese ne procedure etj.

P.A e zhvillone organet e administres publike dhe organet tjera kurse P.C e zhvillone gjykata e kompeences se pergjithshme dhe gjykatat tjera ,

P.A rregullohet me kode (ligje) e procedura adm me te cilat rregullohet kompetencat dhe veprimet e adm.Publike kurse P.C rregullohet me ligjet (kodet) e procedurat civile me te cilat

rregullohet me kompetencat,perberja e gjykates te cilat e zhvillon P.C e veqmas veprimet juridike pasurore,kontest familjar dhe

kontest te tjera etj.

54.-Raporti i PA me procedura tjera ?

P.A paraqet nje nga llojet e procedures ligjore (juridike ) si qdo P.ligjore edhe ajo perbehet nga nje varg veprimesh secila veprim ka pikpamjen apo piksynimet e veta e te gjitha se bashku jane te drejtuara ne vendosjen perfundimtare te qeshtjes administrative.

56.Si quhet ndryshe afatet ne procedura e Kundervajtes ?

* Afate ligjore * Zyrtare * Subjektive * Objektive

* Afatet ligjore jane te caktuara me ligj dhe nuk mund te zgjaten * Kurse afatet zyrtare jane ato afate te cilat i cakton gjyqtari qe e zhvillon procedura e kundervajtes duke u bazuar me ligj ato mund te shtyhen me vendimin e organit qe e zhvillone P.K.

(17)

57.Nese P.K eshte pezuulluar ate i paguan organi (gjykata) qe e ka zhvilluar P.K por nese P.K eshte pezuulluar per shkak te

fletparaqitjes se rreme shpenzimet e P.K paguan paraqitis i tille Ne aktevendim mbi kundervajtjen caktohet

a.Kush i paguan shpezimet (personit i cili i heqe ato) b.Shuma e shpenzimeve

Figure

Updating...

References

Related subjects :