Hesus Ng Aking Buhay

Full text

(1)

            Soprano Alto Tenor Bass        3 Oo..     3 Oo..      3 Oo..      doo      dum     doo doo     dum    doo     dum             dum dooh           Si kat ng u       Si kat ng u       Si kat ng u       Si kat ng u         S A T B 7   ma ga   ma ga   ma ga   ma ga       bu hos ng u       bu hos ng u       bu hos ng u       bu hos ng u  lan  lan  lan  lan       si moy ng da pit       si moy ng da pit       si moy ng da pit       si moy ng da pit   ha pon   ha pon   ha pon   ha pon       Si nag ng bu       Si nag ng bu       Si nag ng bu       Si nag ng bu         S A T B 13  wan  wan  wan  wan       ba tis na ma       ba tis na ma       ba tis na ma       ba tis na ma   li naw   li naw   li naw   li naw       da gat na bug       da gat na bug       da gat na bug       da gat na bug  haw  haw  haw  haw      

Ga yon ang Pa ngi

     

Ga yon ang Pa ngi

     

Ga yon ang Pa ngi



    

Ga yon ang Pa ngi

Arranged by: Albert A. de la Cruz

Copyright 2010

Albert de la Cruz's arrangements All Rights Reserved

(2)

        S A T B 19  no on    no on    no on    no on      kong He sus      kong He sus      kong He sus      ng a king bu     a king bu     a king bu       3 hay Sa an man a      3 hay Sa an man a       3 hay Sa an man a   ko   ko    ko bu    bu        

loo loo loo loo

    

loo loo loo loo

    ma ling I     ma ling I         S A T B 25    

loo loo loo loo

   

loo loo loo loo

   

ka'y na ro

  

ka'y na ro

   

loo loo loo loo

   

loo loo loo loo

     3 on tu ma li kod  on     loo Sa'    Sa'    man Sa'    

dam dam dam dam

   yong da     yong da    yong da      

dam dam dam dam da

    

3

ki lang pag i big

    3

ki lang pag i big

    

3

ki lang pag i big

    

3

ki lang pag i big

        S A T B     30   Mo sa   Mo dooh   Mo dooh   Mo dooh    a kin ta         ta wag at         3 mag pa pa a    3 a     3 a     3 a     la lang a    la lang a     la lang a     la lang a     3 ko'y 'Yong gi ni    3 ko'y 'Yong gi ni     3 ko'y 'Yong gi ni    3 ko'y 'Yong gi ni     gi liw at    gi liw at    gi liw at    gi liw at

(3)

        S A T B 37     S'yang i ta ta       S'yang i ta ta       S'yang i ta ta       S'yang i ta ta    pat sa pu    pat sa pu    pat sa pu    pat sa pu   so    so   so   so       doo doo   doo doo  doo doo   doo     

doo Ti nig ng kai

 doo  doo     ooo  bi gan        tsm tsm tsm tsm tsm    tsm tsm tsm         S A T B 43            o ya yi ng i        tsm tsm tsm tsm tsm    tsm tsm tsm   na        tsm tsm tsm tsm tsm    tsm tsm tsm           pa nga rap ng u        tsm tsm tsm tsm tsm    tsm tsm tsm         S A T B 46       li la        tsm tsm tsm tsm tsm    tsm tsm tsm         bi sig ng duk        tsm tsm tsm tsm tsm    tsm tsm tsm    ha         dooh    

dum dum dum dum

        i law ng may      I law ng mat     

(4)

        S A T B 50   ta kot   ta kot    dat da dat    dat da dat      gin ha wa ng a      gin ha wa ng a    dat da dat   

dat dat dat

 ba  ba  da   da           

Ga yon ang Pa ngi

     

Ga yon ang Pa ngi



     

Ga yon ang Pa ngi

      no on   no on   no on      kong He sus     kong He sus     kong He sus          S A T B 56     ng a king bu            3 hay Sa an man a     3 Sa an man a      3 Sa an man a    ko   ko    ko bu    bu    

loo loo loo loo

    

loo loo loo loo

   

ma ling i

   

ma ling i

   

loo loo loo loo

    

loo loo loo loo

    ka'y na ro     ka'y na ro         S A T B 61    

loo loo loo loo

    

loo loo loo loo

     3 on tu ma li kod  on    loo Sa'    Sa'    man Sa'    

dam dam dam dam

   yong da     yong da    yong da      

dam dam dam dam da

    

3

ki lang pag i big

    3

ki lang pag i big

    

3

ki lang pag i big

    

3

ki lang pag i big

      Mo sa   Mo doo   Mo doo   Mo doo

(5)

        S A T B 66    a kin ta         ta wag at         3 mag pa pa a    3 a     3 a     3 a     la lang a    la lang a     la lang a     la lang a     3 ko'y 'Yong gi ni    3 ko'y 'Yong gi ni     3 ko'y 'Yong gi ni    3 ko'y 'Yong gi ni     gi liw at    gi liw at    gi liw at    gi liw at             S A T B 72     S'yang i ta ta       S'yang i ta ta       S'yang i ta ta       S'yang i ta ta    pat sa pu    pat sa pu    pat sa pu    pat sa pu      so   so  so  so   ah   ah   ah   ah         3 Sa an man a     3 Sa an man a       3 Sa an man a       3 Sa an man a    ko bu    ko bu    ko bu    ko bu         S A T B 78     ma ling I     ma ling I     ma ling I     ma ling I     ka'y na ro     ka'y na ro     ka'y na ro     ka'y na ro         3 on tu ma li kod      3 on tu ma li kod       3 on tu ma li kod      3 on tu ma li kod    man Sa    man Sa    man Sa       man Sa    yong da    yong da     yong da    yong da      3

ki lang pag i big

    

3

ki lang pag i big

    

3

ki lang pag i big

    

3

(6)

        S A T B 84  Mo  Mo  Mo  Mo    sa   sa           a kin ta    a kin ta    a kin ta    a kin ta     ta wag at    ta wag at    ta wag at    ta wag at     3 mag pa pa a    3 mag pa pa a     3 mag pa pa a     3 mag pa pa a     la lang a    la lang a    la lang a     la lang a     3 ko'y 'Yong gi ni     3 ko'y 'Yong gi ni     3 ko'y 'Yong gi ni    3 ko'y 'Yong gi ni         S A T B 91     gi liw at    gi liw at    gi liw at    gi liw at       S'yang i ta ta       S'yang i ta ta       S'yang i ta ta       S'yang i ta ta    pat sa pu    pat sa pu    pat sa pu    pat sa pu  so  so  so  so    at          S'yang i ta ta  dooh dooh  doo doo   doo doo         S A T B 97    pat sa pu  dooh dooh   doo doo   doo doo  so  dooh  doo  doo            sa pu   sa pu   sa pu    sa pu   so!   so!   so!     so!

Figure

Updating...

References

Updating...

Related subjects :