VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY OCHRANA OSOBNOSTI, TLAČOVÝ ZÁKON, JUDIKATÚRA ESĽP

14 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Full text

(1)

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

„OCHRANA OSOBNOSTI, TLAČOVÝ ZÁKON, JUDIKATÚRA ESĽP“

1. Knihy

1.1. Knižná literatúra vo fonde Knižnice Justičnej akadémie SR

1.2. Knižná literatúra vo fonde iných knižníc

2. Časopisecké články

2.1. Časopisecké tituly proveniencie SR

2.2. Časopisecké tituly proveniencie ČR

3. Právne predpisy SR, európskych orgánov

4. Vybraná judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva a Najvyššieho súdu SR

1.

KNIHY

1.1 KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR

1. DOLEŽÍLEK, Jiři: Přehled judikatury ve věcech ochrany osobnosti. – Praha:ASPI, 2002. – 215 s. – ISBN 80 86395 383. – Signatúra: D08-1 (255)

2. FRIDRICH, Branislav - MIHÁLIKOVÁ, Silvia - MOKRÁ, Lucia - SIMAN, Michael: Ochrana ľudských práv v Európskej únii . - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - 245 s. - ISBN 978-80-223-2522-6. – Signatúra B032-59 (2836)

3. GREGUŠOVÁ, Daniela - DULAK, Anton - CHLIPALA, Miroslav - SUSKO, Boris: Právo

informačných a komunikačných technológií . - 1.vyd. - Bratislava : STU, 2005. - 186 s. - (Edícia vysokoškolských učebníc). - ISBN 80-227-2195-6. – Signatúra E17-1 (695)

4. KNAP, Karel - ŠVESTKA, Jiři - JEHLIČKA, Oldřich - PAVLÍK, Pavel - PLECITÝ, Vladimír: Ochrana osobnosti podle občanského práva . - 4. prepr., dopln. vyd. - Praha : Linde, 2004. - 435 s. - ISBN 80-7201-484-6. – Signatúra B08-17 (224)

5. MATES, Pavel: Ochrana soukromí : ve správním právu . - 2. atualiz. preprac. vyd. - Praha : Linde, 2006. - 313 s. - ISBN 80-7201-589-3. – Signatúra B031-18 (1551); B031-18a (2693) 6. R.ADAMS, Helen – F. BOCHER, Robert – A.GORDON, Carol – BARRY-KESSLER, Elizabeth:

Privacy in the 21st Century: Issues for Public School and Academic Libraries. – Westport: Libraries Unlimeted, 2005. – 247 p. – ISBN 1 59158 209 1 . – Signatúra E00-25 (2278) 7. ROZENBERG, Joshua: Privacy and the Press . – 1st. ed. – New York: Oxford University Press,

2005. – 274 p. – ISBN 978 0 19 928847 2 . – Signatúra B032-18 (1912)

8. SVÁK, Ján: Ochrana ľudských práv v troch zväzkoch : 1. zväzok. - Žilina : Eurokódex, 2011. - 520 s. - ISBN 978-80-89447-43-5. – Signatúra B032-63/I (3095)

9. SVÁK, Ján: Ochrana ľudských práv v troch zväzkoch : 2. zväzok. - Žilina : Eurokódex, 2011. - 624 s. - ISBN 978-80-89447-43-5. – Signatúra B032-63/II (3096)

(2)

10.SVÁK, Ján: Ochrana ľudských práv v troch zväzkoch : 3. zväzok. - Žilina : Eurokódex, 2011. - 592 s. - ISBN 978-80-89447-43-5. – Signatúra

11.SVÁK, Ján: Ochrana ľudských práv v troch zväzkoch : Príloha. - Žilina : Eurokódex, 2011. - 592 s. - ISBN 978-80-89447-43-5.- Signatúra B032-63/príloha (3098)

12.VEČERKOVÁ, Eva: Nekalá soutěž a reklama (vybrané kapitoly). – 1. vyd. Brno: MU, 2005. – 330 s. – ISBN 80 210 3607 9 . – Signatúra B09-119 (2483), B09-119a(2484)

13.VETERNÍKOVÁ, Mária: Právna ochrana osobnosti v slovenskom občianskom práve . - Bratislava : Procom, 2003. - 160 s. - ISBN 80-85717-12-3. – Signatúra B08-18 (225)

14.VOZÁR, Jozef – VALKO, Ernest – LAPŠANSKÝ, Lukáš: Tlačový zákon. Komentár. – 1. vyd.-Praha: C.H.Beck, 2009. – 261 s. – ISBN 978-80-7400-169-7. – Signatúra C08-21 (2832)

15.Zásada rovnakého zaobchádzania a jej ochrana - teória a prax vybraných európskych krajín a Slovenska : Komparatívna štúdia. - Bratislava : Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, 2010. - 181 s. - ISBN 978-80-89016-49-5. – Signatúra 61 (2972); 61a (2973); B032-61b (2974)

1.2 KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE INÝCH KNIŽNÍC

1. Aktuálne otázky ochrany základných ľudských práv a slobôd v Slovenskej republike : (recenzovaný zborník) / *zostavila Anna Zachová+. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, 2008. - 124 s. - ISBN 978-80-89016-37-2.- Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity

2. BARTÍK, Václav – JANEČKOVÁ, Eva: Ochrana osobních údajů v aplikační praxi : vybrané otázky. - 2. vyd. - Praha : Linde, 2010. - 263 s. ; 21 cm. - (Praktická právnická příručka). - ISBN

9788072018178.- Knižnica Paneurópskej vysokej školy práva , Knižnica Masarykovej univerzity v Brne

3. BREČKA, Samuel – ONDRÁŠIK, Branislav – KEKLAK, Richard: Médiá a novinári na Slovensku 2010 . - 1. vyd. Bratislava : EUROKÓDEX, 2010. 232 s. . - ISBN 978-80-89447-32-9 (brož.).- Knižnica Paneurópskej vysokej školy

4. BYSTŘICKÝ, Jiři – MUCHA, Ivan – ROZEHNAL, Aleš – AIMOVÁ, Irena: Média, komunikace a kultura. - 1. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2008. 94 s. - ISBN 80-7380-117-5.- Knižnica Paneurópskej vysokej školy

5. CIRÁK, Ján: Ochrana osobnosti v slovenskom občianskom práve. - 1. vyd. - Bratislava : Vyd. oddelenie PF UK, 1994. - 105 s. - (Studia Iuridica Bratislavensia, Nr. 2). - ISBN 80-7160-060-1. - Knižnica Trnavskej univerzity, Univerzitná knižnica v Bratislave

6. FEKETE, Imrich: Reklamné právo pre podnikateľov. - Bratislava : Epos , 1996 . - 208 s. plány . – Univerzitná knižnica v Bratislave

7. GERLOCH, Aleš – ŠTURMA, Pavel a kol. : Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století v českém, evropském a mezinárodním kontextu . - Praha : Auditorium, 2011. - 536 s. - ISBN 9788087284230 (viaz.).- Knižnica Trnavskej univerzity 8. HUMENNÍK, Ivan: Ochrana osobnosti a medicínske právo. - 1. vyd. - Žilina : Eurokódex , 2011.

- 288 s. - ISBN 9788089447589 (brož.).- Knižnica Paneurópskej vysokej školy

9. HORVÁTH, Edmund - BUDINSKÁ, Lucia: Ochrana osobnosti a náhrada nemajetkovej ujmy. – IURIS LIBRI, 2013. – 416 s. – ISBN 9788089635023

10. HURDÍK, Jan – LAVICKÝ, Petr – TELEC, Ivo: Občanské právo hmotné : obecná část, ochrana osobnosti. I.. - *Bratislava+ : Bratislavská vysoká škola práva ; Žilina : Poradca Podnikateľa,

(3)

2008. - 140 s. - (Eurokódex). - ISBN 9788073801366 (brož.). – Knižnica Paneurópskej vysokej školy

11.CHALUPKOVÁ, Helena – HOLÝ, Peter: Regulace reklamy. Komentář. – 1. vyd.-Praha: C.H.Beck, 2008. – 212 s. – Knižnica Masarykovej univerzity v Brne

12.Informovaný súhlas a inštitút predchádzajúceho priania : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou / *zostavil: Ivan Humeník+. - 1. vyd. - Bratislava : Eurokódex, s.r.o., 2011. - 112 s. - ISBN 978-80-89447-61-9.- Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity

13.JAKAB, Radomír: Porovnávacia reklama z pohľadu práva. - 1. vyd. - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Fakulta verejnej správy, 2010. - 117 s. - ISBN 9788081290008 (brož.).- Knižnica Paneurópskej vysokej školy

14.JANEČKOVÁ, Eva - BARTÍK, Václav: Kamerové systémy v praxi: právní režim z pohledu ochrany osobních údajů a ochrany osobnosti. - Praha: Linde, 2011. - 240 s. - ISBN 9788072018505. - Knižnica Masarykovej univerzity v Brne

15.Judikatúra vo veciach nekalej súťaže / zostavili Jozef Vozár, Ľubomír Zlocha . - Bratislava : Iura Edition , 2013 . - 223 s. – Univerzitná knižnica v Bratislave. – Univerzitná knižnica v Bratislave

16. KNAP, Karel et al.: Ochrana osobnosti podle občanského práva . - 4., podstatně přeprac. a dopl. vyd. - Praha : Linde Praha a.s. , 2004. - 435 s. - ISBN 80-7201-484-6. - Knižnica Trnavskej univerzity

17. KROUPA, Jiří: Mediální právo. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2009. - 248 s. - (Edice učebnic MU, č. 426). - ISBN 978-80-210-4884-3.- Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity 18.KUČEROVÁ, Alena – NONNEMANN, František: Ochrana osobních údajů v otázkách a

odpovědích. - 1. vyd.- Praha: BOVA Polygon, 2010. - 150 s. - ISBN 9788072731633. - Knižnica Masarykovej univerzity v Brne

19.KUČEROVÁ, Alena: Zákon o ochraně osobních údajů: komentář. – 1.vyd.- Praha: C.H. Beck, 2012, 516 s. - ISBN 9788071792260. – Knižnica Masarykovej univerzity v Brne

20.MACKOVÁ, Alena: Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů s komentářem včetně souvisejících zákonů a prováděcích předpisů. -1. vyd.- Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009.- 518 s.ISBN 9788073574727. - Knižnica Masarykovej univerzity v Brne

21.MAŠTALKA, Jiří: Osobní údaje, právo a my.- 1. vyd. .- Praha: C.H. Beck, 2008.- 212 s. -ISBN 9788074000331.- Knižnica Masarykovej univerzity v Brne

22.MATES, Pavel – JANEČKOVÁ, Eva – BARTÍK, Václav: Ochrana osobních údajů. - Praha : Leges, 2012. - Knižnica UPJŠ, Košice

23.MATES, Pavel: Ochrana soukromí ve správním právu. - [1. vyd.]. - Praha : Linde Praha a.s. , 2004. - 307 s. - ISBN 80-7201-458-7.- Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity

24. Monitorovanie zamestnancov a právo na súkromný život : *zborník vedeckých príspevkov+ / Helena Barancová *editorka]. - [1. vyd.]. - Bratislava : Sprint dva, 2010. - 192 s. - (Juristika). - ISBN 978-80-89393-43-5.- Knižnica Trnavskej univerzity

25.MORÁVEK, Jakub – BURIAN, David: Předávání osobních údajů do zahraničí: česká a evropská právníúprava, otázky a odpovědi. - Praha: Linde, 2012.- 263 s. -ISBN 9788072018789.- Knižnica Masarykovej univerzity v Brne

26.Ochrana osobnosti a náhrada nemajetkovej ujmy / zostavili Edmund Horváth, Lucia Budinská. - Bratislava : Iuris Libri , 2013 . - 416 s. – Univerzitná knižnica v Bratislave

27.Ochrana osobnosti podle občanského práva. - 3. přeprac. a dopl. vyd. - Praha : Linde, 1996. 361 s. - ISBN 80-7201-029-8.- Mestská knižnica v Bratislave

(4)

28. PALAŠČÁKOVÁ, Daniela – PALAŠČÁKOVÁ, Lenka: : Etika a právo v reklame : *elektronický zdroj] Ethics and law in advertising. - In: Marketingové trendy v znalostnej spoločnosti : zborník príspevkov 1. ročníka vedeckej konferencie : 8. decembra 2011, Poprad. -

Ružomberok : Verbum, 2011. - S. 165-175. - ISBN 978-80-8084-887-3. – Univerzitná knižnica Technickej univerzity v Košiciach

29.PLECITÝ, Vladimír: Problematika ochrany osob a majetku z pohledu soukromého a veřejného práva . - [1. vyd.]. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. - 139 s. - ISBN 978-80-7380-247-9.- Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity

30.Právo na ochranu osobnej slobody : zborník z celoštátneho odborného seminára s

medzinárodnou účasťou ku príležitosti 60. výročia založenia Rady Európy / *z prednesených a dodaných príspevkov zostavila Anna Zachová+. - 1. vyd. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2010. - 114 s. - ISBN 978-80-8054-479-9. - Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity 31.RAMIŠ, Vladan, et al.: Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání : se

souvisejícími dokumenty, formuláři, doporučenými postupy a metodickými výklady : komentář . - Praha : Linde, 2012. - 132 s. ; 21 cm. - ISBN 9788072018796.- Knižnica Paneurópskej vysokej školy

32.SLAVÍKOVÁ, Nataša et al.: Vplyv nového tlačového zákona na prácu novinárov a na život slovenskej spoločnosti. - Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku , 2008 . - 139 s. tab., ukážky . – Univerzitná knižnica v Bratislave

33.ŠIMÍČEK, Vojtěch: Právo na soukromí. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2011. - 212 s. - (Sborníky, sv. č. 50). - ISBN 978-80-210-5449-3.-

Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity

34.VETERNÍKOVÁ, Mária: Právna ochrana osobnosti v slovenskom občianskom práve. - [1. vyd.]. - Bratislava : Procom, spol. s r.o., c2003. - 160 s. - ISBN 80-85717-12-3..- Knižnica Trnavskej univerzity

35.VIDRAN, Jan: Zaměstnanci v objektivu kamer : právní aspekty monitoringu zaměstnanců. – 1. vyd. – Praha: C.H. Beck, 2013. - 235 s. - (Beckova edice ABC). - ISBN 978-80-7400-453-7.- Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity

36.VOZÁR, Jozef – VALKO, Ernest – LAPŠANSKÝ, Lukáš: : Tlačový zákon . - Praha : C. H. Beck , 2009 . - 261 s. . – Univerzitná knižnica v Bratislave.- Knižnica Paneurópskej vysokej školy 37.VOZÁR, Jozef: Reklama a právo. - 1. vyd. - Bratislava : Veda, 1997. - 280 s. - ISBN

80-224-0529-9.- Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity. – Univerzitná knižnica v Bratislave 38.WILFING, Peter - KOVÁČECHOVÁ, Eva: Sloboda prejavu a žaloby na ochranu dobrej povesti :

porovnanie prístupu súdov na Slovensku, v USA a Európskeho súdu pre ľudské práva k žalobám verejných činiteľov. - [1. vyd.]. - Pezinok : Via Iuris, 2011. - 56 s. - ISBN 978-80-970686-1-5.- Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity

39.WINTER, Filip: Právo a reklama v praxi. - [1. vyd.]. - Praha : Linde Praha a.s., 2007. - 335 s. - ISBN 978-80-7201-654-9.- Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity.- Knižnica Paneurópskej vysokej školy

40.WINTER, Filip: Reklama a právo. - 1. vyd. - Praha : Orac, 2001. - 143 s. - ISBN 80-86199-31-2.- Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity

(5)

2.

ČASOPISECKÉ ČLÁNKY

2.1 ČASOPISECKÉ TITULY PROVENIENCIE SR

1. Babiaková, Eva et al.: Ochrana osobnosti a právo na súkromie. Náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch : občianske právo . – In: Zo súdnej praxe . - Roč. 15, č. 3 (2010), s. 85-91 . – ISSN 1335-177X

2. Babjaková, Ľudmila: O náhrade nemajetkovej ujmy alebo o ochrane osobnosti zase trochu inak . – In: Justičná revue, Roč. 56, č. 12 (2004), s. 1373-1383 . – ISSN 1335-6461

3. Bálintová, Miroslava . – In: Žaloba na ochranu osobnosti a jej využitie v intenciách ochrany ľudských práv . – In: Justičná revue . - Roč. 58, č. 11 (2006), s. 1659-1673 . - ISSN 1335-6461 4. Bálintová, Miroslava : Vyrovnanie sa s komunistickou minulosťou verzus ochrana osobnosti a

ďalšie práva fyzických osôb . - In: Justičná revue . - Roč. 58, č. 5 (2006), s. 764-774 . - ISSN 1335-6461

5. Bulla, Martin – Švec, Marek: Ochrana súkromia zamestnancov pri prevádzkovaní kamerového systému na pracovisku (národné a európske východiská). - In: Justičná revue . - Roč. 62, č. 10 (2010), s. 1062-1080 . - ISSN 1335-6461

6. Cirák, Ján: Peňažná satisfakcia - prostriedok súdnej ochrany osobnostných práv . – In: Justičná revue, Roč. 43, č. 8-9 (1991), s. 4-7 . - ISSN 1335-6461

7. Černý, Michal : Nová úprava elektronických reklam a šíření obchodních sdělení v právu ČR . – In: Právny obzor . - Roč. 89, č.1 (2006), s. - ISSN 0032-6984

8. Dinka, Pavol: Aká je pravda o tlačovom zákone? : rukojemník Lisabonskej zmluvy na Ústavnom súde. – In: Literárny (dvoj)týždenník . - Roč. XXIII, č. 13-14 (2010), s. 4 . - ISSN 0862-5999

9. Drgonec, Ján : Vzťah dobrej povesti právnickej osoby k ochrane osobnostných práv . – In: Justičná revue, Roč. 54, č. 11 (2002), s. 1227-1234 . - ISSN 1335-6461

10.Dulak, Anton: K náhrade nemajetkovej ujmy v Slovenskej a v Českej republike (alebo, čo spoločné nám ešte ostalo?). – In: Justičná revue, Roč. 63, č. 5 (2011), s. 720 -724 . - ISSN 1335-6461

11.Feťková, Gabriela : Porušenie práva na súkromie príkazom na odporúčanie a záznam telekomunikačných činností . – In: Justičná revue . - Roč. 58, č. 11 (2006), s. 1763-1772 . - ISSN 1335-6461

12.Feťková, Gabriela : Právo médií na slobodu prejavu a kritika sudcov . – In: Justičná revue . - Roč. 62, č. 4 (2010), s. 540-554 . - ISSN 1335-6461

13.Feťková, Gabriela: Rozhodovanie vo veciach ochrany osobnosti podľa OSP a jeho nesúlad s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd . - In: Justičná revue . - Roč. 54, č. 12 (2002), s. 1490-1497 .- ISSN 1335-6461

14.Graban, Adrián : Konzumpcia nároku na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch pri ochrane osobnosti. – In: Justičná revue, Roč. 63, č. 10 (2013), s. 1318-1327 . - ISSN 1335-6461 15.Hrubala, Ján: Súdne príkazy a rozhodnutia "sui generis", zasahujúce do súkromia -

potenciálne pochybenia a potenciálne následky. – In: Justičná revue, Roč. 63, č. 10 (2011), s. 1346 - 1356 . – ISSN 1335-6461

16.Jakab, Radomír: Právne prostriedky ochrany pred neoprávnenou porovnávacou reklamou. – In: Justičná revue . - Roč. 58, č. 12 (2006), s. 1852-1864 . - ISSN 1335-1109

(6)

17.Jakab, Radomír: Nevyžiadaná reklama prostredníctvom elektronickej pošty. – In: Justičná revue.- Roč. 65, č. 3(2013), s. 363-372 . - ISSN 1335-1109

18.Kerecman, Peter: O náhrade imaterálnej ujmy spôsobenej pozostalým usmrtením blízkej osoby podľa ustanovení o ochrane osobnosti . – In: Justičná revue . - Roč. 53, č. 2 (2001), s. 162-182.- ISSN 1335-6461

19.Kerecman, Peter : Ešte raz o náhrade citovej ujmy v peniazoch. – In: Justičná revue. - Roč. 55, č. 1 (2003), s. 93-97 .- ISSN 1335-6461

20.Kerecman, Peter : Nad zmenou ustanovení o miestnej príslušnosti súdu v konaní o ochranu osobnosti . – In: Justičná revue . - Roč. 56, č. 8-9 (2004), s. 942-950 . - ISSN 1335-6461 21.Kerecman, Peter: K úvahám o citovej ujme, jej odškodňovaní a ochrane osobnosti . – In:

Justičná revue . - Roč. 56., č. 6-7 (2004), s. 783-789 . - ISSN 1335-6461

22.Kerecman, Peter: Právo na primerané zadosťučinenie a náhradu nemajetkovej ujmy v slovenskom právnom poriadku. – In: Justičná revue . - Roč. 58, č. 10 (2006), s. 1431-1445 . - ISSN 1335-6461

23.Kerecman, Peter. - Postmortálna ochrana osobnosti pred neoprávnenými zásahmi médií . – In: Justičná revue . - Roč. 62, č. 3 (2010), s. 325-342 . - ISSN 1335-6461

24.Kerecman, Peter. - Postmortálna ochrana osobnosti pred neoprávnenými zásahmi médií . – In: Justičná revue . - Roč. 62, č. 2 (2010), s. 179-205 . - ISSN 1335-6461

25.Kerecman, Peter: Tlačový zákon - komentár . – In: Bulletin slovenskej advokácie . - Roč. XVI, č. 5 (2010), s. 36-37 . - ISSN 1335-1079 Multimédia

http://www.sak.sk/blox/cms/sk/zone1/bulletin/archiv/id9/id4/id1/id2/_getFile/BSA_05_we b.pdf

26.Konflikt slobody prejavu a práva na súkromie v kontexte judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva.- In: Justičná revue. – Roč. 63, č.8-9 (2011), s. 1060-1068. – ISSN 1335-6461 27.Krajčo, Jaroslav : Ochrana osobnosti a vecná príslušnosť súdu . – In: Zo súdnej praxe . - Č. 1

(1996), s. 6-7 .- ISSN 1335-177x

28.Kubinec, Martin: Porovnávacia reklama vo svetle slovenského práva. – In: Justičná revue . - Roč. 57, č.1 (2005), s. 60-72 . - ISSN 1335-6461

29.Kupcová, Zuzana : K priznávaniu finančného zadosťučinenia podľa článku 127 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky. – In: Justičná revue. - Roč. 55, č. 1 (2003), s. 17-22 . - ISSN 1335-6461 30.Kupcová, Zuzana: Ešte raz k priznávaniu finančného zadosťučinenia podľa článku 127 ods. 3

Ústavy Slovenskej republiky . – In: Justičná revue. - Roč. 55, č. 4 (2003), s. 391-397 . - ISSN 1335-6461

31.Kupcová, Zuzana : Interpretácia §11 Občianskeho zákonníka alebo ochrana osobnosti trochu inak. - In: Justičná revue . - Roč. 56., č. 3 (2004), s. 316-335 . - ISSN 1335-6461

32.Kurinec, Marián: K dôkazu pravdy (§ 200i ods. 3O.s.p.) v konaní o ochranu osobnosti . - In: Justičná revue . - Roč. 48, č. 6-7 (1996), s. 32-41 .- ISSN 1335-6461

33.Madliak, Jozef: Právna ochrana nedotknuteľnosti osoby a jej súkromia v Slovenskej republike. - In: Bulletin slovenskej advokácie . - Č. 2 (2004), s. 9-28 . – ISSN 1335-1079

34.Matejka, Ján : Ochrana všeobecných osobnostních práv v České republice. – In: Právny obzor . - Roč. 91, č. 2 (2008), s. 119-131 . - ISSN 0032-6984

35.Michalíček, Filip: Právo na súkromie a monitoring e-mailovej komunikácie zamestnancov. - In: Justičná revue.- Roč. 65, č. 4(2013), s. 494-506 . - ISSN 1335-1109

(7)

36.Muríň, Peter: Tlačová oprava a oprava odvysielaného údaja : nepravdivý a pravdu skresľujúci údaj, ústavnoprávne a nedzinárodnoprávne základy atrestnoprávna efekt. – In: Obchodné právo . - Roč. VII, č. 3 (2006), s. 20-29 . - ISSN 1335-6674

37.Muríň, Peter:Tlačová oprava a oprava odvysielaného údaja : legislatívny vývoj, súčasná právna úprava a očakávané zmeny . – In: Obchodné právo . - Roč. VII, č. 4 (2006), s. 29-38 . - ISSN 1335-6674

38.Novocký, Juraj: K niektorým aspektom uchovania a vydania počítačových údajov. - In: Justičná revue. – Roč. 63, č.4 (2011), s. 541-545. – ISSN 1335-6461

39.Perhács, Zoltán: Poznámky k sledovaniu, priestorovému a telefonickému odposluchu. - In: Justičná revue, Roč. 63, č.8-9 (2011), s. 1138-1144. – ISSN 1335-6461

40.Petkov, Ivan: Miera objektivizácie objektívnej zodpovednosti pri zásahu do osobnostných práv / Ivan Petkov . – In: Právny obzor. – ISSN 0032-6984. - Roč. 88, č. 2-3 (2005), s. 236-240 41.Petrík, Matúš: Sloboda prejavu a prejavy zasahujúce do osobnostných práv. – In: Justičná

revue, Roč. 56, č. 6-7 (2004), s. 698-712. – ISSN 1335-6461

42.Pirošíková, Marica : O ochrane osobnosti, zákone č. 58/1969 Zb. a ich výklade v súlade so zárukami obsiahnutými v článku 5 Dohovoru . – In: Justičná revue . - Roč. 57, č. 5 (2005), s. 662-677 . - ISSN 1335-6461

43.Pirošíková, Marica : Právo na život a žaloba na ochranu osobnosti . – In: Justičná revue . - Roč. 61, č. 4 (2009), s. 500-507 . - ISSN 1335-6461

44.Rozhodovanie vo veciach ochrany osobnosti podľa OSP a jeho nesúlad s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd / spracovala Gabriela Feťková. – In: Justičná revue . - Roč. 54, č. 12 (2002), s. 1490-1497 . - ISSN 1335-6461

45.Svák, Ján : Zásady a tendencie v ochrane práva na súkromie. – In: Justičná revue . - Roč. 52, č. 11 (2000), s. 1199-1215.- ISSN 1335-6461

46.Švidroň, Ján: Veda a prax pri ochrane osobnosti. – In: Právny obzor . - Roč. 86, č. 6 (2003), s.626-635 . - 0032-6984

47.Šukalová, Viera: Monitorovanie zamestnancov a ochrana súkromia. – In: Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Č. 12 (2011), s. 64-67. - ISSN 1337-060X

48.Tóthová, Marcela: Ochrana osobnosti v kontexte aplikácie vybraných zásad trestného konania = Protection of the personal rights in a context of application of selected principles of criminal proceeding, Protection of the personal rights in a context of application of selected principles of criminal proceeding . – In: Notitiae ex Academia Bratislavensi iurisprudentiae. - Č. 4 (2010), s. 97-104. - ISSN 1337-6810

49.Uchovanie počítačových údajov a ochrana súkromia.- In: Justičná revue. – Roč. 63, č.6-7 (2011), s. 904-913. – ISSN 1335-6461

50.Vaníček, Z.: Ochrana soukromí v českém právu po nálezu Ústavního soudu. - In: Notitiae ex Academia Bratislavensi iurisprudentiae. - Č. 4 (2011), s. . - ISSN 1337-6810

51.Vojčík, Peter: Ochrana osobnosti a médiá. - In: Bulletin slovenskej advokácie . - Č. 1 (2004), s. 7-27. – ISSN 1335-1079

52.Vozár, Jozef: Ochrana osobnosti a sloboda slova a tlače . - In: Právny obzor . - Roč. 76, č. 4 (1993), s. 339-346 . – ISSN 0032-6984

53.Vozár, Jozef: Ochrana osobnosti a sloboda slova a tlače : (Pohľad na problematiku cez súdne rozhodnutia v Rakúsku) . - In: Právny obzor . - Roč. 76, č. 6 (1993), s. 632-635. – ISSN 0032-6984

(8)

54.Vozár, J. : Právna úprava reklamy v právnom poriadku Slovenskej republiky 3 . – In: Právny obzor . - Roč. 80, č. 5 (1997), s. 536-543. – ISSN 0032-6984

55.Vozár, Jozef: Právna úprava reklamy v právnom poriadku Slovenskej republiky 3 . - In: Právny obzor . - Roč. 80, č. 5 (1997), s. 536-543. – ISSN 0032-6984

56.Vozár, Jozef: Ochrana spotrebiteľa a reklama. – In: Stratégie v reklame, marketingu a médiách . - Č. 4 (1998), s. 58 . - ISSN 1335-2016

57.Vozár, Jozef : Ochrana osobnosti I. . – In: Stratégie v reklame, marketingu a médiách . - Č. 10 (1999), s. 45

58.Vozár, Jozef : Ochrana osobnosti II. – In: Stratégie v reklame, marketingu a médiách . - Č. 11 (1999), s. 42

59.Vozár, Jozef, Ochrana osobnosti III. – In: Stratégie v reklame, marketingu a médiách . - Č. 12 (1999), s. 57

60.Vozár, Jozef: Ochrana osobnosti IV. . –In: Stratégie v reklame, marketingu a médiách . - Č. 1 (2000), s. 37

61.Vozár, Jozef- Lapšanský Lukáš: Porovnávacia štúdia právnej úpravy reklamy alkoholických nápojov . – In: Právny obzor . - Roč. 84, č. 2 (2001), s. 117-133 . - ISSN 0032-6984

62.Vozár, Jozef – Lapšanský, Lukáš: : Reklama z pohľadu práva proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže. – In: Právny obzor . - Roč. 87., č. 6 (2004), s. 506-524 . - ISSN 0032-6984 Multimédia www.sappress.sk

63.Vozár, Jozef: Vybrané otázky osobnostných práv a autorského práva v reklame . – Inj: Právny obzor . - Roč. 88., č. 2-3 (2005), s. 167-171 . - ISSN 0032-6984 Multimédia www.sappress.sk 64.Vozár, Jozef: Posmrtná ochrana osobnostných práv . – In: Právny obzor . - Roč. 90, č. 3 (2007),

s. 238-246 . - ISSN 0032-6984

65.Vozár, Jozef : Právo na odpoveď. – In: Právny obzor . - Roč. 91, č. 3 (2008), s. 159-169 . - ISSN 0032-6984

66.Vozár, Jozef: Nemajetková ujma a primerané zadosťučinenie v práve nekalej súťaže a v autorskom práve . – In: Právny obzor . - Roč. 93, č. 4 (2010), s. 323-332 . - ISSN 0032-6984 67.Vozár, Jozef – Lapšanský, Lukáš: Porovnávacia reklama v slovenskom právnom poriadku. - In:

Právny obzor . - Roč. 94, č. 6 (2011), s. 558-576 . - ISSN 0032-6984

68.Werner, Ivan – Werner Andrej: Peňažná satisfakcia v prípade ochrany osobnosti a dobrej povesti . - In: Justičná revue . - Roč. 54, č. 5 (2002), s. 571-579 . – ISSN 1335-6461

69.Záhora, Jozef: Uchovanie počítačových údajov a ochrana súkromia. - In: Justičná revue, Roč. 63, č.6-7 (2011), s. 904-913. – ISSN 1335-6461

2.2.

ČASOPISECKÉ TITULY PROVENIENCIE ČR

1. Bartík, Václav – Janečková, Eva: Zveřejňování osobních údajů periodickým tiskem. - In: Právní rozhledy. - ISSN 1210-6410. - Roč. 17, č. 2 (2009), s. 60-63

2. Bílý, Ján: Důsledky omezení vlastníka v užívání věci . – In: Právní rozhledy. - ISSN 1210-6410. - Roč. 16, č. 16 (2008), s. 598-599

3. Doležal, Adam : Několik poznámek k aktuálním rozhodnutím soudů ve věcech náhrady škody na zdraví a kompenzace imateriální újmy . – In: Právní rozhledy. - ISSN 1210-6410. - Roč. 16, č. 15 (2008), s. 562-567

4. Drgonec, Jan: Pravo na sukromie podla Ustavy Slovenskej rebubliky . - In: Casopis pro pravni vedu a praxi. - ISSN 1210-9126. - Roc. 8, c. II (2000), s. 203-212

(9)

5. Dvorak, Jan et al.: K nekterym aktualnim otazkam ochrany osobnostnich prav fyzicke osoby. - In: Pravni forum. - ISSN 1214-7966. - Roc. 2, c. 6 (2005), s. 222-2

6. Fialová, Eva: Ochrana soukromí ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva. - In: Časopis pro právní vědu a praxi. - ISSN 1210-9126. - Roč. 22, č. 2 (2012), s. 121-127

7. Herczeg, Jiri: Ustavnepravni limity monitoringu telekomunikacniho provozu: konflikt mezi bezpecnosti a svobodou . - In: Bulletin advokacie. - ISSN 1210-6348. - Roc. 2010, c. 5 (2010), s. 22-31

8. Herczeg, Jiři: Poskytování informací o trestním řízení a ochrana soukromí poškozeného. - In: Trestní právo. - ISSN 1211-2860. - Roč. 14, č. 10 (2009), s. 4-10

9. Hrubesova, Helena: Osobnostni prava a prava na ochranu soukromi uzivatelu del chranenych pomoci DRM zakoupenych pres internet. - In: Pravni rozhledy. - ISSN 1210-6410. - Roc. 18, c. 4 (2010), s. 121-126

10.Hruda, Ondřej: Podmínky přípustnosti srovnávací reklamy - co (ne)lze srovnávat?. – In: Obchodněprávní revue . Roč. 5, č. 1(2013), s. 1-

11.Hruda, Ondřej: Podmínky přípustnosti srovnávací reklamy a klamavá srovnávací reklama. – In: Obchodněprávní revue . Roč. 4, č. 11-12(2012), s. 305-

12.K nepripustnosti provedeni dukazu v obcanskopravnim rizeni zaznamem telefonickeho hovoru porizeneho bez souhlasu ucastnika hovoru : nalez Ustavniho soudu CR ze dne 7. 9. 2006, sp. zn. I. US 191/05 / Ustavni soud CR. - In: Soudni rozhledy. - ISSN 1211-4405. - Roc. 13, c. 1 (2007), s. 7-10

13.K výkladu náhrady nemajetkové újmy na zdraví. – In: Právní rozhledy . – ISSN 1210-6410.- Roč. 22, č. 7(2014), s. II

14.Mastalka, Jiri: Navrh noveho obcanskeho zakoniku z pohledu ochrany soukromi a osobnich udaju . - In: Pravni rozhledy. - ISSN 1210-6410. - Roc. 18, c. 10 (2010), s. 369-372

15.Mates, Pavel: Ochrana soukromi ve spravnim radu . - In: Pravni radce. - ISSN 1210-4817. - Roc. 14, c. 2 (2006), s. 50-55

16.Moravec, Ondřej: Právo na odpověď z pohledu ústavního práva . - In: Časopis pro právní vědu a praxi. - ISSN 1210-9126. - Roč. 15, č. 4 (2007), s. 289-295

17.Morávek, Jakub : Pořizování audio záznamu (ne novinářskou) veřejností v občanském soudním řízení. - In: Právní rozhledy. – ISSN 1210-6410. - Roč. 20, č. 12(2012), s. 429-

18.Nennemann, František: Adresný marketing a ochrana osobních údajů. – In: Právní rozhledy . – ISSN 1210-6410. - Roč. 21, č. 23-24 (2013), s. 813-

19.Nonnemann, František : Právní úprava ochrany osobnosti v novém občanském zákoníku a její vztah k ochraně osobních údajů. - In: Právní rozhledy . – ISSN 1210-6410. - Roč. 20, č.13-14(2012), s. 505-

20.Neradová, Věra: Uplatnění nároku na ochranu osobnosti s požadavkem náhrady

nemateriální újmy v penězích. – In: Právní rozhledy. - ISSN 1210-6410. - Roč. 19, č. 5 (2011), s. 180-182

21.Nova, Daniel: Ochrana soukromi a osobnich udaju v Charte zakladnich prav EU . - In: Casopis pro pravni vedu a praxi. - ISSN 1210-9126. - Roc. 15, c. 4 (2007), s. 339-344

22.Odpověď dotčené osoby, která má být uveřejněna v rozhlasovém nebo v televizním vysílání : usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 2. 2007, sp. zn. 30 Cdo 2612/2006 / Nejvyšší soud ČR. - In: Soudní rozhledy. - ISSN 1211-4405. - Roč. 14, č. 1 (2008), s. 15-17

23.Ochrana osobnosti a clanky v periodickem tisku. Ochrana prava na soukromi osob, ktere maji obchodni i jine kontakty s politiky : usneseni Nejvyssiho soudu CR ze dne 31. 8. 2006, sp. zn.

(10)

30 Cdo 2796/2005 / Nejvyssi soud . - In: Pravni rozhledy. - ISSN 1210-6410. -Roc. 15, c. 3 (2007), s. 109-112

24.Ondřejová, Eva: Ochrana soukromí v britském právu. – In: Právní rozhledy. - ISSN 1210-6410. - Roč. 21, č. 12 (2013), s. 433-438

25.Ondrejová, Dana: Nevyžádaná reklama napříč současnou, budoucí a evropskou právní regulací. – In: Právní fórum . – Č. 7(2012), s. 312-

26.Právo na odpověď v tisku a předchozí odpověď dotčené osoby : usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 4. 2007, sp. zn. 30 Cdo 996/2007 / Nejvyšší soud ČR. - In: Právní rozhledy. - ISSN 1210-6410. - Roč. 15, č. 18 (2007), s. 685-686

27.Právo na odpověď v periodickém tisku : usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 5. 2006, sp. zn. 30 Cdo 861/2005 / Nejvyšší soud ČR. - In: Právní rozhledy. - ISSN 1210-6410. - Roč. 14, č. 19 (2006), s. 718-719

28.Právo na odpověď v tisku a předchozí odpověď dotčené osoby : usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 4. 2007, sp. zn. 30 Cdo 996/2007 / Nejvyšší soud ČR. - In: Právní rozhledy. - ISSN 1210-6410. - Roč. 15, č. 18 (2007), s. 685-686

29.Pravo na ochranu osobnosti a smrt osoby opravnene ci povinne ze zasahu do tohoto prava : usneseni Nejvyssiho soudu CR ze dne 27. 9. 2005, sp. zn. 30 do 1051/2005 / Nejvyssi soud CR: In: Soudni rozhledy. - ISSN 1211-4405. - Roc. 12, c. 5 (2006), s. 179-181

30.Pravo na soukromi a na rodinny zivot. Nezajisteni bezpecneho navratu jako poruseni cestovni smlouvy a ochrana osobnosti pozustalych : usneseni Nejvyssiho soudu CR ze dne 31. 1. 2007, sp. zn. 30 Cdo 3577/2006 / Nejvyssi soud CR. - In: Pravni rozhledy. - ISSN 1210-6410. - Roc. 17, c. 8 (2009), s. 296-298

31.Prutahy v soudnim rizeni a ochrana osobnosti. K duvodum vylucujicim neopravnenost zasahu do osobnostnich prav : usneseni Nejvyssiho soudu CR ze dne 5. 3. 2009, sp. zn. 30 Cdo 5352/2008 / Nejvyssi soud CR. - In: Pravni rozhledy. - ISSN 1210-6410. - Roc. 17, c. 11 (2009), s. 406-407

32.Raus, David: Reklama klamavá a reklama srovnávací v komuniitární a české soutěžní legislativě . – In: Právní rozhledy. - ISSN 1210-6410. - Roč. 8, č. 7 (2000), s. 290-294

33.Reklama a inzerce v periodickém tisku a právo na odpověď : usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 12. 2005, sp. zn. 30 Cdo 993/2005 / Nejvyšší soud ČR. - In: Právní rozhledy. - ISSN 1210-6410. - Roč. 14, č. 7 (2006), s. 269

34.Ryška, Michal : Výše a účel náhrady nemajetkové újmy v penězích při ochraně osobnosti . – In: Právní rozhledy. - ISSN 1210-6410. - Roč. 17, č. 9 (2009), s. 305-308

35.Ryška, Michal: Náhrada škody na zdraví a ochrana osobnosti. – In: Právní rozhledy. - 1210-6410. - Roč. 17, č. 16 (2009), s. 591-593

36.Stedron, Bohumir: Cteni e-mailove posty zamestnavatelem a ochrana soukromi . - In: Bulletin advokacie. - ISSN 1210-6348. - Roc. 2004, c. 10 (2004), s. 48-51

37.Svoboda, Karel: K promlčení osobnostních práv a práva uskutečnit jednostranný právní úkon. – In: Právní rozhledy . – ISSN 1210-6410. - Roč. 20, č. 21(2012), s. 761-

38. Sýkora, Jan : Přípustnost důkazu zvukovými a obrazovými záznamy v civilním dokazování. – In: Právní fórum . – Č. 12/2012, s. 532-

39.Štefko, Martin: Ochrana soukromí zaměstnanců ve světle čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod . - In: Jurisprudence. -- ISSN 1802-3843. - Roč. 21, č. 7-8 (2012), s. 17-21

(11)

40.Telec, Ivo: Prirozene pravo osobnostni a jeho statni ochrana . - In: Pravni rozhledy. - ISSN 1210-6410. - Roc. 15, c. 1 (2007), s. 1-10

41.Telec, Ivo: Chráněné statky osobnostní. – In: Právní rozhledy. - ISSN 1210-6410. -- Roč. 15, č. 8 (2007), s. 271-281

42.Telec, Ivo : Test přiměřenosti zadostiučinění za nemajetkovou ujmu. – In: Právní rozhledy. – ISSN 1210-6410 Roč. 18, č. 4 (2010), s. 144-152

43.Valko, Helena: Ochrana soukromi a osobnosti mladistveho ve svetle posledni novely zakona o soudnictvi ve vecech mladeze . - In: Pravni rozhledy. - ISSN 1210-6410. - Roc. 14, c. 14 (2006), s. II

44.Vlasák, Michal: Náhrada nemajetkové újmy v Principech evropského deliktního práva (PETL) a v návrhu občanského zákoníku . – In: Jurisprudence. - Roč. 18, č. 4 (2009), s. 40-49

45.Vozár, Jozef: Ochrana osobnostných práv v reklame. – In: Právní rozhledy. – ISSN 1210-6410. - , Roč. 6, č. 4 (1998), s. 161-166

46.Žaloba na odstranění určité věci jako prostředek ochrany osobnosti : rozhodnutí ve věcech občanskoprávních / Nejvyšší soud České republiky. - In: Soudní rozhledy. - ISSN 1211-4405. - Roč. 17, č. 9 (2011), s. 331-332

3.

PRÁVNE PREDPISY SR , EURÓPSKYCH ORGÁNOV

1. Ústava SR Zb. č.460/1992

2. Ústavný zákon 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd 3. 99/1963 Zb. – Občiansky súdny poriadok

4. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník 5. 300/2005 Z.z. – Trestný zákonník 6. 301/2005 Z.Z. – Trestný poriadok

7. 564/2001 Z.z. - o verejnom ochrancovi práv

8. 211/200 Z. z. - o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

9. 351/2011 Z.z. - o elektronických komunikáciách

10.215/2004 Z.z. - o ochrane utajovaných skutočností a o zmene niektorých zákonov 11.428/2002 Z.z. - o ochrane osobných údajov

12.618/2003 Z.z. - autorský zákon

13.532/2010 Z.z. - o Rozhlase a televízii Slovenska

14.167/2008 Z.z. - o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve (tlačový zákon 15.166/2003 Z.z. - o ochrane súkromia (o ochrane pred odpočúvaním)

16.343/2007 Z.z. - audiovizuálny zákon

17.220/2007 Z.z. - zákon o digitálnom vysielaní

18.147/2001 Z.z. - o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov

19.308/2000 Z.z. - o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona o telekomunikácii 20.Dodatkový protokol k Úmluvě Rady Evropy č. 108 o ochraně osob se zřetelem na

automatizované zpracování osobních dat

21.Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy (2004)16 o právu na odpověď v prostředí nových sdělovacích prostředků

22.Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy (85)20 z 25. 10. 1985 o ochraně osobních údajů používaných pro účely přímého marketingu

23.Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod 24.Evropská úmluva o přeshraniční televizi z 5. 5. 1989

(12)

25.Evropský parlament, Rada a Komise slavnostně vyhlašují jako Listinu základních práv Evropské unie níže uvedené znění: LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE. 2010/C 83/02 (Beck online)

26.Evropský parlament, Rada a Komise slavnostně vyhlašují jako Listinu základních práv

Evropské unie níže uvedené znění: Ustanovení vnitřních pravidel Eurojustu pro zpracování a ochranu osobních údajů. (Znění přijaté jednomyslně kolegiem Eurojustu na zasedání dne 21. října 2004 a schválené Radou dne 24. února 2005) (2005/C 68/01) (Beck online)

27.Listina základních práv Evropské unie. 2007/C 303/01 (Beck online) 28.Listina základních práv Evropské unie. 2012/C 326/02 (Beck online)

29.Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EHS) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů

30.Rámcové rozhodnutí Rady 2008/977/SVV ze dne 27. listopadu 2008, o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a justiční spolupráce v trestních věcech

31.Rezoluce (74)26 Výboru ministrů Rady Evropy o právu na odpověď a postupu jednání ve vztahu k tisku

32.Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) (Beck online)

33.Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002, o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací

34.Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/114/ES ze dne 12. prosince 2006 o klamavé a srovnávací reklamě (Beck online)

35.Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES ze dne 15. března 2006, o uchovávání údajů vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických komunikací nebo veřejných komunikačních sítí a o změně Směrnice 2002/58/ES

36.Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/65/ES ze dne 11. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání

37.Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES ze dne 25. listopadu 2009, kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací, směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací a nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele. (Beck online)

38.Směrnice Evropského parlamentu a Rady 89/552/EHS ze dne 3. října 1989 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání

39.Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

40.Úmluva Rady Evropy č. 108 z 28. ledna 1981 o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat

(13)

4.

VYBRANÁ JUDIKATÚRA EURÓPSKEHO SÚDU PRE ĽUDSKÉ PRÁVA A

NAJVYŠŠIEHO SÚDU SR

1. JUD58924SK - JUD58924SK – Rozsudok senátu ESĽP 57986/00 – Vec: Turek proti

Slovensku . - Číslo sťažnosti 57986/00) . – Dotknuté články : Čl. 8 a čl. 6 odst. 1 Dohovoru (právo na rešpektovanie rodinného a súkromného života; právo na spravodlivý proces) 2. JUD58834SK - JUD58834SK – Rozsudok senátu ESĽP 56193/00, 57581/00 – Vec: E. O. a

V. P. proti Slovensku. – Dotknuté články: Čl. 6 odst. 1, 8, 13 Dohovoru (právo na spravodlivé konanie - dĺžka konania; právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života; právo na účinný právny prostriedok nápravy)

3. JUD58793SK - JUD58793SK - Rozsudok senátu ESĽP 54797/00 . -H. F. proti Slovensku . - Dotknuté články: Čl. 6 odst. 1 a 8 Dohovoru (právo na spravodlivé konanie, právo na rešpektovanie súkromného života)

4. JUD58504SK - JUD58504SK – Rozsudok senátu ESĽP 42435/02 – Vec: White proti

Švédsku1) . - Číslo sťažnosti: 42435/02 .- Dotknuté články Dohovoru: čl. 8 (rešpektovanie súkromného a rodinného života)

5. JUD58997SK - JUD58997SK - Rozsudok senátu ESĽP 32881/04. – Vec: K. H. a ďalší proti Slovensku (vyhotovenie kópie zdravotníckej dokumentácie) . - Číslo sťažnosti: 32881/04 6. JUD58950SK - JUD58950SK - Rozsudok senátu ESĽP 7510/04 . – Vec:Kontrová proti

Slovensku. – Záväzky štátu pri potieraní domáceho násilia. - Číslo sťažnosti: 7510/04 7. JUD58988SK - JUD58988SK – Rozsudok senátu (5. sekcia) ESĽP 13327/04 . – Vec: Brunet

– Lecomte a Sarl Lyon Mag´ proti Francúzsku (Ochrana osobnosti: vysokoškolský pedagóg ako verejný činiteľ) . - Číslo sťažnosti 13327/04 .- Dotknuté články : Dohovor článok 10 (sloboda prejavu)

8. JUD58933SK - JUD58933SK - Rozsudok senátu ESĽP 10699/05 . – Vec: Paulík proti Slovensku . – Číslo sťažnosti: č. 10699/05). – Dotknuté články: Čl. 8 Dohovoru, čl. 14 v spojení s čl. 8 Dohovoru a čl. 1 Protokolu č. 1 k Dohovoru (právo na rešpektovanie

súkromného a rodinného života; zákaz diskriminácie, právo na pokojné užívanie majetku) 9. JUD77852SK - JUD77852SK - Rozsudok senátu ESĽP 18968/07. – Vec: V. C. proti

Slovensku - sterilizácia rómskej ženy bez jej slobodného a informovaného súhlasu . - Číslo sťažnosti: 18968/07

10. JUD33077SK - JUD33077SK . – Rozsudok NS SR 5 Cdo 39/2000. - Ochrana osobnosti § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení

neskorších predpisov zákon č. 52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch . - Údaje o tom, či konkrétny občan je alebo nie je členom určitého združenia občanov, prípadne, či mu členstvo v združení zaniklo, sú údaje, týkajúce sa jeho osoby, resp. jeho súkromia, do ktorého patrí aj realizácia záujmov občana (aj profesionálnych) spočívajúca v združovaní sa a v účasti na činnosti združenia; tieto údaje sú chránené Ústavou SR a normami súkromného práva. Výrok súdu o priznaní, resp. nepriznaní náhrady nemajetkovej ujmy podľa § 13 ods. 2 OZ nemá povahu závislého výroku. 11. JUD43700SK - JUD43700SK . – Rozsudok NS SR 6 Sžo 250/2008 . - Sprístupnenie

informácie o súkromí alebo osobných údajov. - Ak žiadateľ požiadal o sprístupnenie informácií o súkromí alebo osobných údajov (resp. dokumentov obsahujúcich tieto informácie), povinná osoba ich podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov sprístupní len vtedy, ak

(14)

to ustanovuje osobitný zákon alebo na základe predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej osoby (osoby, ktorej sa týka informácia o súkromí alebo osobný údaj). 12. JUD62172SK - JUD62172SK. – Uznesenie NS SR 3 Cdo 137/2008 . - Právo na ochranu

osobnosti . - V prípade zásahu do práva na súkromie nie je zníženie dôstojnosti alebo vážnosti v spoločnosti v značnej miere jedinou relevantnou formou závažnosti ujmy spôsobenej fyzickej osobe na chránených právach. Ak došlo k zásahu do súkromia, nie je procesnou povinnosťou dotknutej osoby preukazovať, že neoprávnený zásah pôsobil difamačne a mal za následok zníženie jej vážnosti a dôstojnosti v spoločnosti.

13. JUD85934SK - JUD85934SK . - Uznesenie NS SR 1 MCdo 4/2010 . - Uplatnenie petičného práva a právo na ochranu osobnosti . - Petičné právo je ústavne zaručené a uplatnené podľa práva iba za predpokladu, že nezasahuje neoprávnene do iných základných práv; ak je petičné právo zneužité, môže dôjsť k neoprávnenému zásahu do práv na ochranu osobnosti.

14. JUD74264SK - JUD74264SK. – Uznesenie NS SR 3 Cdo 84/2011. - Ochrana osobnosti . - Nie je vylúčené, že tým istým konaním, ktoré po smrti fyzickej osoby neoprávnene zasiahlo do osobnosti zomrelého (napríklad jeho cti a dobrého mena), došlo zároveň k zásahu aj do osobnosti pozostalej osoby (napríklad do jej práva na súkromie). Podľa okolností, za ktorých k takému konaniu došlo, prichádza do úvahy tak možnosť tzv. postmortálnej ochrany osobnosti zomrelého v zmysle ustanovenia § 15 Občianskeho zákonníka, ako aj možnosť ochrany osobnosti pozostalej osoby v zmysle § 11 až 13 Občianskeho zákonníka.

15. JUD80707SK - JUD80707SK . – Rozsudok NS SR 8 Sžp 8/2011. - Informačné, reklamné a propagačné zariadenia. - Ak sa informačné, reklamné a propagačné zariadenie

umiestňuje na miestach viditeľných z verejných priestorov a je spojené so stavbou alebo pozemkom, je jeho vlastník, nájomca alebo iný zriaďovateľ povinný vyžiadať si povolenie stavebného úradu.

16. JUD85924SK - JUD85924SK . – Uznesenie NS SR 4 Cdo 81/2011. - Náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch § 11, § 13 Občianskeho zákonníka Podmienkou priznania náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch v zmysle § 13 ods. 2 Občianskeho zákonníka je vždy, v závislosti na individuálnych okolnostiach daného prípadu, existencia závažnej ujmy. Za závažnú ujmu treba považovať ujmu, ktorú fyzická osoba vzhľadom na okolnosti, za ktorých k porušeniu práva došlo, intenzitu zásahu, jeho trvanie alebo dopad a dôsledky, považuje za ujmu značnú; pritom nie sú rozhodujúce jej subjektívne pocity, ale

objektívne hľadisko, teda to, či by predmetnú ujmu takto v danom mieste a čase (v tej istej situácii, prípadne spoločenskom postavení a pod.) vnímala aj každá iná fyzická osoba.

V Pezinku, 23.4.2014

Zostavila: PhDr. Zuzana Šimovičová, PhD. Telefón: 033 6903318

Figure

Updating...

References

Updating...

Related subjects :