• No results found

ЗАЙЦЕВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ РОЗВИТОК АВТОМАТИЗОВАНОГО МЕТОДУ УДАРНО-ІМПУЛЬСНОГО ДЕФОРМУВАННЯ ПРИЗМАТИЧНИХ ЗРАЗКІВ ТИТАНОВОГО СПЛАВУ ВТ23

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "ЗАЙЦЕВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ РОЗВИТОК АВТОМАТИЗОВАНОГО МЕТОДУ УДАРНО-ІМПУЛЬСНОГО ДЕФОРМУВАННЯ ПРИЗМАТИЧНИХ ЗРАЗКІВ ТИТАНОВОГО СПЛАВУ ВТ23"

Copied!
5
0
0

Full text

(1)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ Факультет прикладних інформаційних технологій та електроінженерії Кафедра автоматизації технологічних процесів і виробництв ЗАЙЦЕВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ УДК 621.867 РОЗВИТОК АВТОМАТИЗОВАНОГО МЕТОДУ УДАРНО-ІМПУЛЬСНОГО ДЕФОРМУВАННЯ ПРИЗМАТИЧНИХ ЗРАЗКІВ ТИТАНОВОГО СПЛАВУ ВТ23 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» Автореферат дипломної роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр» Тернопіль 2018

(2)

Роботу виконано на кафедрі автоматизації технологічних процесів і виробництв Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України Керівник роботи: доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автоматизації технологічних процесів і виробництв Марущак Павло Орестович, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Рецензент: кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних технологій Тотосько Олег Васильович, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Захист відбудеться 27 грудня 2018 р. о 13.00 годині на засіданні екзаменаційної комісії №41 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56, навчальний корпус №1, ауд. 401.

(3)

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми роботи. У працях проф. М.Г. Чаусова, доц. А.П. Пилипенка, проф. П.О. Марущака [1-3] розроблена проста і ефективна методика реалізації ДНП, яка полягає у високошвидкісному розтязі матеріалу з накладанням на нього коливального процесу з високою частотою (кілька кілогерц). Такий режим навантаження досягається за рахунок спеціальної модифікації випробувальної установки, яка складається з двох контурів – зовнішнього (навантажувальної рами випробувальної машини) і внутрішнього. Внутрішній контур представляє собою найпростішу статично не визначену конструкцію, у вигляді трьох паралельних елементів, що навантажуються одночасно – центрального зразка та двох симетричних зразків-супутників («крихких проб»), різного поперечного перерізу, виготовлених із загартованих сталей 65Г чи У8-У12. При навантаженні даної конструкції зразки супутники руйнуються (при заданих навантаженні чи деформації) і здійснюється імпульсне введення енергії в матеріал досліджуваного зразка з реалізацією вказаного процесу навантаження. При оптимальних параметрах імпульсного введення енергії вдалось збільшити пластичну деформацію сплаву ВТ22 при наступному статичному розтягу, у порівнянні з вихідним станом, у 2,75 рази [2]. Мета роботи: Розвиток автоматизованих методів оцінювання деформацій бічних поверхонь та поверхонь руйнування призматичних зразків сплаву ВТ23. Об’єкт, методи та джерела дослідження. Основним об’єктом дослідження є автоматизація оцінювання деформування та руйнування титанового сплаву ВТ23. Наукова новизна отриманих результатів:  проаналізовано конструкцію та призначення об’єкту досліджень, виконано аналіз точності;  проаналізовано параметри деформування;  здійснено аналіз сучасних конструктивних в технологічних рішень для деформування;  поставлено задачі для здійснення досліджень;  підібрано та спроектовано технологічні засоби автоматичної системи контролю;  виконано техніко-економічне обґрунтування прийнятих рішень;  розглянуто питання застосування інформаційних технологій, охорони праці, безпеки в надзвичайних ситуаціях те екології. Практичне значення отриманих результатів. Проведені дослідження дозволяють врахувати оптимальні параметри деформування сплаву ВТ23 у лабораторних дослідженнях. Апробація. Окремі результати роботи доповідались на VІ науково-технічної конференції «Інформаційні моделі, системи та технології» у 2018 році. Структура роботи. Робота складається з розрахунково-пояснювальної записки та графічної частини. Розрахунково-пояснювальна записка складається з вступу, 7 частин, висновків та переліку посилань. Обсяг роботи:

(4)

розрахунково-пояснювальна записка – 120 арк. формату А4, графічна частина – 7 аркушів формату А1 ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ У вступі проведено огляд сучасних рішень автоматизації технологічних процесів та аналіз автоматизованих методів деформування сплаву ВТ23. В аналітичній частині проведено огляд сучасних конструкцій випробувальних пристроїв, приладів автоматизованого деформування та фрактодіагностування, їх конструктивні та технологічні особливості. У технологічній частині приведено характеристику об’єкту досліджень. У конструкторській частині подано опис та принципів та технічних засобів автоматизованого одержання та аналізу даних деформування і статистичного аналізу результатів фрактографічного контролю. У спеціальній частині розвинуто принципи та методи використання САПР та підходи фрактодіагностування сплаву ВТ23. У частині «Обґрунтування економічної ефективності» розглянуто питання організації наукової роботи і проведено розрахунки техніко-економічної ефективності проектних рішень. У частині «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» розглянуто питання планування робіт по охороні праці наукових підрозділах та установах. У частині «Екологія» проаналізовано вплив антропологічної діяльності на природне середовище, запропоновано підходи щодо ресурсозберження, дбайливого ставлення до довкілля. У загальних висновках щодо дипломної роботи описано прийняті в проекті технічні рішення і організаційно-технічні заходи, які забезпечують виконання завдання на проектування; оригінальні технічні рішення, прийняті автором в процесі роботи; технічні рішення роботи, які можуть бути впроваджені у виробництво; техніко-економічні показники та їх порівняння з базовими. ВИСНОВКИ Внаслідок стохастичної природи імпульсного введення енергії в сплав, а також внаслідок певної неоднорідності механічних властивостей титанового сплаву при його виготовленні, зокрема при прокатуванні листа, виявлено відмінності їх деформування і руйнування. Запропоновано підходи щодо оптимізації та автоматизації оцінювання деформування та руйнування зразків сплаву ВТ23. Розрахунки економічної ефективності підтвердили правильність прийнятих проектних рішень і показали, що завдяки впровадженню нової системи контролю знизилася собівартість продукції, покращилася якість завантаження продукції, а також покращився цілий ряд інших техніко-економічних показників. СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ РОБОТИ 1. А. Пилипенко, А. Дуль, С. Зайцев Розвиток автоматизованого методу

(5)

ударно-VI науково-технічної конференції «Інформаційні моделі, системи та технології» Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, (Тернопіль, 12 - 13 грудня 2018 р.). - Тернопіль: ТНТУ. - 50 с. АНОТАЦІЯ Розвинуто автоматизовані методи ударно-імпульсного деформування призматичних зразків титанового сплаву ВТ23 на основі використання оптико-цифрового аналізу. Розвинуто методики, розроблене програмне забезпечення для автоматизованого аналізу даних. Ключові слова: автоматизоване деформування та руйнування, аналіз поверхні зламу зразків, алгоритм. ANNOTATION

The automated methods of shock-pulse deformation of prismatic specimens of titanium alloy VТ23 on the basis of the use of optic-digital analysis are developed. Developed methods, developed software for automated data analysis.

Keywords: automated deformation and fracture, analysis of the surface of the breakage of specimens, algorithm.

Використана література [1] Чаусов М. Нові методи покращення механічних властивостей титанових сплавів захисного спорядження / Микола Чаусов, Павло Марущак, Андрій Пилипенко // Матеріали міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій“ до 100 річчя з дня заснування НАН України та на вшанування пам’яті Івана Пулюя (100 річчя з дня смерті), 22–24 травня 2018. – Тернопіль: ТНТУ, 2018. – С. 72-73. [2] Чаусов М.Г. Особливості деформування і руйнування пластичних матеріалів при ударно-коливальному навантаженні / М.Г.Чаусов, П.О.Марущак, А.П.Пилипенко, В.Б, Березін. – Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2018. - 288с. [3] Чаусов М.Г. Методика поліпшення пластичних властивостей листових двофазних високоміцних титанових сплавів за рахунок ударно-коливального навантаження: науково-методичні рекомендації для підприємств України з проектування та виробництва сільськогосподарської техніки / М.Г. Чаусов, А.П. Пилипенко, П.О. Марущак. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2017. – 48с.

References

Related documents

Міністерство освіти і науки України Бердянський державний педагогічний університет Факультет фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти

2 Carbon dioxide diffuses from active cells to red blood cells and reacts with water. 3 Carbonic acid dissociates forming hydrogen ions that combine with

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСВА УКРАЇНИ Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Методичні вказівки до лабораторної роботи № 22 на тему «Модифікація та відлагодження проекту у середовищі програмного забезпечення «Factory

Міністерство освіти і науки України ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА імені ПЕТРА ВАСИЛЕНКА Навчально-науковий інституту

Курс: підготовка  бакалаврів освітньо­кваліфікаційний  Напрям, спеціальність,  рівень

On this, the occasion of the 20th anniversary of the “Ising Lectures” in Lviv (Ukraine), we give some personal reflections about the famous model that was suggested by Wilhelm Lenz

Міністерство освіти і науки України ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА КАФЕДРА КОНСТРУКТИВНОЇ ГЕОГРАФІЇ І КАРТОГРАФІЇ ДЕПАРТАМЕНТ

Міністерство освіти і науки України ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА імені ПЕТРА ВАСИЛЕНКА Навчально-науковий

Необхідно збільшити кількість аудиторних годин (практичних занять) із дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням". Безпосередньо не відповідаю

Experience • Internet Web Site Development and e-Commerce • Business and Marketing Consultant • Founder and President of Franchise Company • Franchisee with four

Upon completion of this article, the reader should be able to: (a) Understand unique aspects of grief and bereavement following the loss of a loved one; (b) Differentiate between

1. China’s economy: further managed slowdown with structural adjustment We would like to see a further slowdown of credit growth over the next couple of years. This will

Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи з дисципліни “Кухні народів світу” для студентів денної та заочної форм

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ ТА СТУДЕНТІВ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ МАШИН, СПОРУД ТА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний університет «Запорізька політехніка» Кафедра українознавства та загальної мовної підготовки ПРОГРАМА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Будівництво та цивільна

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний педагогічний університет ім. Драгоманова Інститут фізичного виховання та

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Інженерно-технологічний факультет Кафедра машин та обладнання

Analizirajući način oglašavanja poduzeća, može se primijetiti da su aktivnosti usmjerene na korištenje prednosti mobilnog marketinga i alate mobilnog marketinga, što

Regardless of what your dream retirement looks like, prudent financial preparation can help you achieve it by helping you build retirement strategies to maximize your income