การเข ยนรายงานโครงงานว ทยาศาสตร บทท 4-5 ม ปลาก ต ว

20  Download (0)

Full text

(1)
(2)

การเขียนรายงานบทที่

4 - 5

(3)

บทที่ 4 ผลการศึกษาค้นคว้า

เป็นส่วนที่แสดงผลของโครงงาน เสนอในรูปแบบบรรยาย โดยมีตาราง แผนภูมิ แผนภาพที่ส าคัญตามความจ าเป็น ข้อมูลที่เป็นรายละเอียดมากเกินไปควรน าไปรวมไว้ ในภาคผนวก เพื่อไม่ให้การน าเสนอผลการทดลอง เยิ่นเย่อ

(4)

เทคนิคการน าเสนอข้อมูล ควรน าเสนอค าบรรยาย ก่อนแล้วตามด้วยตารางหรือแผนภาพ ไม่ควรบรรยายในลักษณะอ่านตารางหรือแผนภาพ ซึ่งเป็นการบรรยายรายละเอียดของตาราง ควร “แปล หรือ สรุป” ข้อมูลในตารางหรือใน แผนภาพ โดยแสดงจุดเด่นของข้อมูล ในเชิง เปรียบเทียบ หรือ เชื่อมโยง การน าเสนอตารางหรือแผนภาพ ควรเป็นไปตาม แบบแผนที่นิยม

(5)

บทที่ 4 ผลการศึกษาค้นคว้า ผลการทดลองที่ 1 ………. ... ... (ตารางที่ 2) ตารางที่ 2 ความสูงเฉลี่ย (ซม.) ของต้นผักบุ้งที่ปลูกโดยวิธีการใส่ปุ๋ยและ ไม่ใส่ปุ๋ยเป็นเวลา 3 สัปดาห์ วิธีการ ความสูงเฉลี่ยของต้น สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ใส่ปุ๋ย 3.5 9.8 19.4 ไม่ใส่ปุ๋ย 3.0 6.5 14.6 10

(6)

ผลการทดลองตอนที่ 3 การหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ป้องกันหญ้าพันใบมีด ... ... (ตารางที่ 3) ตารางที่ 3 จ านวนครั้งที่หญ้าพันใบมีดของเครื่องตัดหญ้าสายสะพาย แบบธรรมดาและแบบติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันหญ้าพันใบมีด ครั้งที่ จ านวนครั้งที่หญ้าพันใบมีด แบบธรรมดา แบบติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน 1 .. 10 เฉลี่ย 10

(7)

บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

เป็นการสรุปผลจากผลการทดลองในบทที่ 4ชี้ให้เห็นว่าผลการศึกษาบรรลุจุดมุ่งหมายหรือไม่ อย่างไร ข้อมูลที่ได้วิเคราะห์แล้ว หมายความว่าอย่างไรสรุปผลอาจมีข้อเดียวหรือหลายข้อก็ได้แต่จะต้อง สอดคล้องหรือตอบจุดมุ่งหมายแต่ละข้อได้

(8)

บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

การอภิปรายผล เป็นการให้ข้อสังเกตและค าอธิบาย ในเรื่องผลการทดลองในประเด็นหลัก ๆ เป็นการแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลการทดลอง ในเรื่องนี้กับกรอบทฤษฎี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ ผลการทดลอง/ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

(9)

หลักการอภิปรายผล

1) ไม่อภิปรายผลในทุกประเด็นย่อย ควรอภิปราย เฉพาะประเด็นหลักหรือประเด็นที่น่าสนใจ 2) การอภิปรายผลควรแสดงให้เห็นว่าผลการศึกษา ค้นคว้าสอดคล้องหรือขัดแย้งกับแหล่งอ้างอิง เช่น ทฤษฎีงานทดลอง/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

(10)

1. เขียนเรียงล าดับจากประโยชน์โดยตรงมากไปหาน้อย 2. เขียนให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการวิจัย 3. เขียนในแง่การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ อย่างไร 4. ไม่เขียนโดยคาดหวังประโยชน์จนเกินความเป็นไป

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน

(11)

1) ข้อเสนอแนะในทางปฏิบัติ

2) ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป

(12)

ตัวอย่างการเขียนผลการทดลอง

จากการฟอกฆ่าเชื้อดอกอ่อนเบญจมาศด้วย สารละลายคลอรอกซ์ความเข้มข้นร้อยละ 0, 10, 20, 30 และ 40 เป็นเวลา 20 นาที พบว่าดอกอ่อนเบญจมาศมี ความปลอดเชื้อสูงสุดร้อยละ 80.00 เมื่อฟอกฆ่าเชื้อ ด้วยสารละลายคลอรอกซ์ความเข้มข้นร้อยละ 40 รองลงมาคือ ความเข้มข้นร้อยละ 30 และ 20 ดอกอ่อน เบญจมาศมีความปลอดเชื้อร้อยละ 65.00 และ 40.50 ตามล าดับ (ตารางที่ 1)

(13)

ตารางที่ 1 เปอร์เซ็นต์ความปลอดเชื้อของดอกอ่อนเบญจมาศที่ฟอกฆ่าเชื้อ ด้วยสารละลายคลอรอกซ์ความเข้มข้นต่าง ๆ กัน เป็นเวลา 20 นาที ความเข้มข้นของสารละลาย เปอร์เซ็นต์ความปลอดเชื้อของ คลอรอกซ์ (%) ดอกอ่อนเบญจมาศ (%) 0 0.00 10 25.25 20 40.50 30 65.00 40 80.00

(14)

ตัวอย่างการเขียนสรุปผลการทดลอง

จากการฟอกฆ่าเชื้อดอกอ่อนเบญจมาศด้วย สารละลายคลอรอกซ์ความเข้มข้นร้อยละ 0, 10, 20, 30 และ 40 เป็นเวลา 20 นาที พบว่าดอกอ่อนเบญจมาศ มี เปอร์เซ็นต์ความปลอดเชื้อเพิ่มขึ้นตามความเข้มข้นของ สารละลายคลอรอกซ์ที่เพิ่มขึ้น โดยมีเปอร์เซ็นต์ความ ปลอดเชื้อสูงสุดร้อยละ 80.00 เมื่อใช้สารละลายคลอรอกซ์ ความเข้มข้นร้อยละ 40

(15)

ตัวอย่างการเขียนอภิปรายผลการทดลอง

จากการฟอกฆ่าเชื้อดอกอ่อนเบญจมาศด้วยสารละลาย คลอรอกซ์ความเข้มข้นร้อยละ 0, 10, 20, 30 และ 40 เป็นเวลา 20 นาที พบว่าดอกอ่อนเบญจมาศมีเปอร์เซ็นต์ความปลอดเชื้อ เพิ่มขึ้นตามระดับความเข้มข้นของสารละลายคลอรอกซ์ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากสารละลายคอรอกซ์มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบจึงมี สมบัติในการฆ่าเชื้อโรค (มาลี, 2539) เมื่อความเข้มข้นของ สารละลายคลอรอกซ์เพิ่มมากขึ้น ปริมาณของคลอรีนก็เพิ่มมาก

(16)

บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ สรุปผล ... ... สรุปผลได้ดังนี้ 1. ... 2. ... อภิปรายผล ... ... ... ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองของ... ... (ชื่อ, ปีพ.ศ.) ... ... ... 12 ประโยชน์ 1. ... 2. ... ข้อเสนอแนะ 1. ... 2. ...

(17)

บทคัดย่อ

ความหมาย

: สาระส าคัญอย่างสังเขปของ

โครงงานวิทยาศาสตร์

องค์ประกอบ

: จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า

วิธีการศึกษาค้นคว้า

ผลการศึกษาค้นคว้า

(18)

ประโยชน์

: ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจภาพรวมของโครงงานอย่าง คร่าว ๆ เข้าใจรายละเอียดได้เร็วขึ้น ก่อนที่จะอ่าน รายละเอียดของรายงานทั้งฉบับ

การเขียน :

-

เขียนด้วยข้อความสั้น ๆ ไม่เกิน 350 ค า - เขียนสรุปสาระส าคัญที่เป็นแก่นของโครงงาน - เขียนโดยใช้ภาษาเขียนที่กะทัดรัดชัดเจน

(19)

(1) บทคัดย่อ โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง... มีจุดมุ่งหมาย...ท าการศึกษาค้นคว้า โดย... ... ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า... ... ...

(20)

Figure

Updating...

References

Related subjects :