Para sa 'Yo

Download (0)

Full text

(1)

&

&

V

?

#

#

#

#

44

44

44

44

Soprano

Alto

Tenor

Bass

œ œ œ œ œ œ œ œ

Dang dang ay si dong i lay in

œ œ œ œ œ œ Œ

si na li du ma ay

œ œ œ œ œ œ œ œ

Dang dang ay si dong i lay in

œ œ œ œ œ œ Œ

si na li du ma ay

Ó

Œ ‰. r

œ

I

- - -

-&

&

V

?

#

#

#

#

S

A

T

B

5

œ œ œ œ

œ œ œ œ

Dang dang ay si dong i lay in

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

kaw na hi na ha nga an ko

œ œ œ œ œ œ Œ

si na li du ma ay

‰. r

œ

Ba

œ œ

œ œ œ œ œ œ

Dang dang ay si dong i lay in

œ œ œ œ œ œ œ œ œ

ya ni ka ng bu hay ko

œ œ œ œ œ œ Œ

si na li du ma ay

‰. rœ

I

- - - -- - - -©

(2)

&

&

V

?

#

#

#

#

S

A

T

B

œ œ œ œ œ œ œ œ

Dang dang ay si dong i lay in

œ œ œ œ œ œ œ œ

kaw na nag ma ma la sa

œ œ œ œ œ œ Œ

si na li du ma ay

œ œ œ œ jœ œ jœ

kit sa kap wa mo

œ œ œ œ œ œ œ œ

Dang dang ay si dong i lay in

w

w

Ooh

w

Ooh

œ œ œ œ œ œ Œ

si na li du ma ay

Œ

‰. rœ

Pag

w

- - - -- - -

-&

&

V

?

#

#

#

#

S

A

T

B

13

jœ ˙

Dang dang

jœ ˙

Dang dang

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

ma ma hal at pag tiya ga

..œœ

œ ˙˙

Dang dang

.œ jœ ˙

dang dang

.œ jœ ˙

dang dang

‰ œ œ

Pa na

..œœ

œ œœ

œ

œ

dang dang ay

jœ ˙

dang dang

jœ ˙

dang dang

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

na lig at pag a a ru ga

..œœ

J

œœ ˙˙

dang dang

.œ jœ œ ‰ œ œ

dang dang Ang la

.œ jœ œ ‰ œ œ

dang dang Ang la

‰ œ œ

Ang la

..œœ

J

œœ œœ ‰ œœ œœ

dang dang Ang la

-- - -

(3)

-&

V

?

#

#

#

A

T

B

œ œ œ œ œ œ œ œ

hat ng i to'y na ki ki

œ œ œ œ œ œ œ œ

hat ng i to'y na ki ki

œ œ œ œ œ œ œ œ

hat ng i to'y na ki ki

œ œ œ œ œ œ œ œ

hat ng i to'y na ki ki

œ œ œ œ œ œ œ

ta ko sa i yo

œ œ œ œ œ œ

ta ko sa 'yo

œ œ œ œ œ œ

ta ko sa 'yo

œ œ œ œ œ œ

ta ko sa 'yo

w

œ œ œ œ œ œ œ œ

Dang dang ay si dong i lay in

œ œ œ œ œ œ œ œ

Dang dang ay si dong i lay in

œ œ œ œ œ œ œ œ

Dang dang ay si dong i lay in

œ œ

Dang dang

œ œ œ œ œ œ

Œ

si na li du ma ay

œ œ œ œ œ œ Œ

si na li du ma ay

œ œ œ œ œ œ Œ

si na li du ma ay - - - -- - - -- - - -- - -

-&

&

V

?

#

#

#

#

S

A

T

B

21

w

ay

œ œ œ œ œ œ œ œ

Dang dang ay si dong i lay in

œ œ œ œ œ œ œ œ

Dang dang ay si dong i lay in

œ œ œ œ œ œ œ œ

Dang dang ay si dong i lay in

Œ

œ œ œ œ œ œ

Œ

si na li du ma ay

œ œ œ œ œ œ Œ

si na li du ma ay

œ œ œ œ œ œ Œ

si na li du ma ay

w

Ooh

œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Sa ti ngin ko'y da pat lang

w

Ooh

w

Ooh

˙

œ

œ

Ooh

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

M ga ya pak mo'y sun dan mu

w

w

- - -

-- - -

(4)

-&

&

V

?

#

#

#

#

S

A

T

B

w

œ œ œ .œ œ œ œ œ

la nga yon, mu la nga yon

w

Ooh

w

Ooh

˙n ˙˙

w

˙n ˙

˙˙n ˙

..œœ

jœœ œœ œœ

Pa ra sa

.œ jœ œ œ

Pa ra sa

.œ jœ œ œ

Pa ra sa

..œœ

œ œœ œœ

Pa ra sa

œœ œœ œœ œœ œœ

'yo, Ba ya ni,

œ œ œ œ œ

'yo, Ba ya ni,

œ œ œ œ œ

'yo, Ba ya ni,

œœ œœ œœ œœ œœ

'yo, Ba ya ni,

..œœ jœœ œœ œœ

a lay sa

.œ jœ œ œ

a lay sa

.œ jœ œ œ

a lay sa

.œ jœ œ œ

a lay sa

..˙˙

œœ œ

'yo Pa

˙ œ œ œ

'yo Pa

œ œ

'yo Pa

œ œ

'yo Pa - - - - -- - - -- - - - -- -

-&

&

V

?

#

#

#

#

S

A

T

B

31

..œœ

jœœ œœ œœ

nga kong tu

.œ jœ œ œ

nga kong tu

.œ jœ œ œ

nga kong tu

..œœ

œ œœ œœ

nga kong tu

..œœ jœœ œœ œœ œœ

la ran ang i

.œ jœ œ œ œ

la ran ang i

.œ jœ œ œ œ

la ran ang i

..œœ

œ œœ œœ œœ

la ran ang i

..œœ jœœ œœ œœ

sang tu lad

.œ jœ œ œ

sang tu lad

.œ jœ œ œ

sang tu lad

.œ jœ œ œ

sang tu lad

ww

mo

˙

˙

mo

œ œ œ œ

mo, o tu lad

w

mo

.œ jœ ˙

Ba gong

.œ jœ ˙

Ba gong

.œ jœ ˙

Ba gong

.œ Jœ ˙

Ba gong

œ œ œ ˙

bu hay

œ œ œ ˙

bu hay

.œ Jœ ˙

bu hay

.œ Jœ ˙

bu hay - - - -- - - -- - - -- - -

(5)

-&

V

?

#

#

#

A

T

B

tu nay na pag

œ œ œ œ œ

tu nay na pag

œ œ œ œ œ

tu nay na pag

œn œ œ œ œ

tu nay na pag pu gay sa

œ œ œ .œ jœ

pu gay sa

.œ Jœ œ œ

pu gay sa

.œ Jœ œ œ

pu gay sa 'yo, Ba ya ni

œ œ œ œ œ œ

'yo, Ba ya ni

w

yo

w

yo Pa ra sa 'yo

œ Œ œ œ œ œ

Pa ra sa 'yo

œ Œ œ œ œ œ

Pa ra sa 'yo

œ Œ

œ œ œ œ

Pa ra sa 'yo Dang dang

.˙ œ œ

Dang dang

.˙ œ œ

Dang dang

.˙ œ œ

Dang dang

ay, dang dang ay, dang dang

œ œ œ œ œ œ

ay, dang dang ay dang dang

œ œ œ œ œ œ

ay, dang dang ay, dang dang

œ œ œ œ œ œ

ay, dang dang ay, dang dang

- - - -- - - -- - - -- - -

-&

&

V

?

#

#

#

#

S

A

T

B

43

.œ œ œ œ œ œ œ

ay si dong i lay, dang dang

.œ œ œ œ œ œ œ

ay si dong i lay, dang dang

.œ œ œ œ œ œ œ

ay si dong i lay, dang dang

.œ œ œ œ œ œ œ

ay si dong i lay, dang dang

œ œ œ œ œ œ

ay, dang dang ay, dang dang

œ œ œ œ œ œ

ay, dang dang ay, dang dang

œ œ œ œ œ œ

ay, dang dang ay, dang dang

œ œ œ œ œ œ

ay, dang dang ay, dang dang

.œ œ œ œ ˙

ay si dong i lay

.œ œ œ œ ˙

ay si dong i lay

.œ œ œ œ ˙

ay si dong i lay

.œ œ œ œ œ ˙

ay si dong i lay

.˙ Œ

.˙ Œ

.˙ ‰. rœ

Wa

.˙ Œ

jœ ˙

Dang dang

jœ ˙

Dang dang

œ œ œ œ œ œ œœ œ œ

la na kong na la la man

..œœ

œ ˙˙

Dang dang - - - - -- - - -- - - -- - - -

(6)

-&

&

V

?

#

#

#

#

S

A

T

B

.œ jœ ˙

dang dang

.œ jœ ˙

dang dang

‰. rœ

na

..œœ

œ œœ

œ

œ

dang dang ay

jœ ˙

dang dang

jœ ˙

dang dang

œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ

mas ma bu ti pang pa ra an

..œœ

J

œœ ˙˙

dang dang

.œ jœ œ ≈ œ œœ

dang dang Pa sa la

.œ jœ œ ≈ œ œ œ

dang dang Pa sa la

≈ œ œ œ

Pa sa la

..œœ

J

œœ œœ ≈ œœ œœœœ

dang dang Pa sa la

œ œ œ œ œ œ

ma tan ang ba ya

œ œ œ œ œ œ

ma tan ang ba ya

œ œ œ œ œ œ

ma tan ang ba ya

œ œ œ œ œ œ

ma tan ang ba ya

œ œ œ œ œ

ning tu lad

œ œ œ œ œ

ning tu lad

œ œ œ œ œ

ning tu lad

œ œ œ œ œ

ning tu lad - - - -- -- - - -- - - -- - -

-&

&

V

?

#

#

#

#

S

A

T

B

53

w

mo

œ œ œ œ œ œ œ œ

dang dang ay si dang i lay in

œ œ œ œ œ œ œ œ

dang dang ay si dong i lay in

œ œ œ œ œ œ œ œ

dang dang ay si dong i lay in

Œ

œ œ œ œ œ œ

Œ

si na li du ma ay

œ œ œ œ œ œ Œ

si na li du ma ay

œ œ œ œ œ œ Œ

si na li du ma ay

..œœ

jœœ œœ œœ

Pa ra sa

.œ jœ œ œ

Pa ra sa

.œ jœ œ œ

Pa ra sa

..œœ

œ œœ œœ

Pa ra sa

œœ œœ œœ œœ œœ

'yo, Ba ya ni,

œ œ œ œ œ

'yo, Ba ya ni,

œ œ œ œ œ

'yo, Ba ya ni,

œœ œœ œœ œœ œœ

'yo, Ba ya ni,

..œœ jœœ œœ œœ

a lay sa

.œ jœ œ œ

a lay sa

.œ jœ œ œ

a lay sa

.œ jœ œ œ

a lay sa

..˙˙

œœ œ

'yo Pa

˙ œ œ œ

'yo Pa

œ œ

'yo Pa

œ œ

'yo Pa - - - - -- - - -- - - -- - -

(7)

-&

V

?

#

#

#

A

T

B

..œœ

jœœ œœ œœ

nga kong tu

.œ jœ œ œ

nga kong tu

.œ jœ œ œ

nga kong tu

..œœ

œ œœ œœ

nga kong tu la ran ang i

.œ jœ œ œ œ

la ran ang i

.œ jœ œ œ œ

la ran ang i

..œœ

œ œœ œœ œœ

la ran ang i

..œœ jœœ œœ œœ

sang tu lad

.œ jœ œ œ

sang tu lad

.œ jœ œ œ

sang tu lad

.œ jœ œ œ

sang tu lad mo

˙

˙

mo

œ œ œ œ

mo, o tu lad

w

mo

.œ jœ ˙

Ba gong

.œ jœ ˙

Ba gong

.œ jœ ˙

Ba gong

.œ Jœ ˙

Ba gong bu hay

œ œ œ ˙

bu hay

.œ Jœ ˙

bu hay

.œ Jœ ˙

bu hay - - - -- - - -- - - -- - -

-&

&

V

?

#

#

#

#

S

A

T

B

65

œ œ œ œ œ

tu nay na pag

œ œ œ œ œ

tu nay na pag

œ œ œ œ œ

tu nay na pag

œn œ œ œ œ

tu nay na pag

œ œ œ .œ jœ

pu gay sa

œ œ œ .œ jœ

pu gay sa

.œ Jœ œ œ

pu gay sa

.œ Jœ œ œ

pu gay sa

œ œ œ œ œ œ

'yo, Ba ya ni

œ œ œ œ œ œ

'yo, Ba ya ni

w

yo

w

yo

œ Œ œ œ œ œ

Pa ra sa 'yo

œ Œ œ œ œ œ

Pa ra sa 'yo

œ Œ œ œ œ œ

Pa ra sa 'yo

œ Œ

œ œ œ œ

Pa ra sa 'yo

..œœ

jœœ œœ œœ

Pa ra sa

.œ jœ œ œ

Pa ra sa

.œ jœ œ œ

Pa ra sa

..œœ

œ œœ œœ

Pa ra sa

œœ œœ œœ œœ œœ

'yo, Ba ya ni,

œ œ œ œ œ

'yo, Ba ya ni,

œ œ œ œ œ

'yo, Ba ya ni,

œœ œœ œœ œœ œœ

'yo, Ba ya ni, - - - -- - - -- - - -- - - -

(8)

-&

&

V

?

#

#

#

#

S

A

T

B

..œœ jœœ œœ œœ

a lay sa

.œ jœ œ œ

a lay sa

.œ jœ œ œ

a lay sa

.œ jœ œ œ

a lay sa

..˙˙

œœ œ

'yo Pa

˙ œ œ œ

'yo Pa

œ œ

'yo Pa

œ œ

'yo Pa

..œœ

jœœ œœ œœ

nga kong tu

.œ jœ œ œ

nga kong tu

.œ jœ œ œ

nga kong tu

..œœ

œ œœ œœ

nga kong tu

..œœ jœœ œœ œœ œœ

la ran ang i

.œ jœ œ œ œ

la ran ang i

.œ jœ œ œ œ

la ran ang i

..œœ

œ œœ œœ œœ

la ran ang i

..œœ jœœ œœ œœ

sang tu lad

.œ jœ œ œ

sang tu lad

.œ jœ œ œ

sang tu lad

.œ jœ œ œ

sang tu lad

ww

mo

˙ ˙

mo

œ œ œ œ

mo, o tu lad

w

mo

.œ jœ ˙

Ba gong

.œ jœ ˙

Ba gong

.œ jœ ˙

Ba gong

.œ Jœ ˙

Ba gong - - - -- - - -- - - -- - -

-&

&

V

?

#

#

#

#

S

A

T

B

78

œ œ œ ˙

bu hay

œ œ œ ˙

bu hay

.œ Jœ ˙

bu hay

.œ Jœ ˙

bu hay

œ œ œ œ œ

tu nay na pag

œ œ œ œ œ

tu nay na pag

œ œ œ œ œ

tu nay na pag

œn œ œ œ œ

tu nay na pag

œ œ œ .œ jœ

pu gay sa

œ œ œ .œ jœ

pu gay sa

.œ Jœ œ œ

pu gay sa

.œ Jœ œ œ

pu gay sa

œ œ œ œ œ œ

'yo ba ya ni

œ œ œ œ œ œ

'yo ba ya ni

w

'yo

w

'yo

œ œ œ œ

pa ra sa

œ œ œ œ

pa ra sa

œ œ œ œ

pa ra sa

œ œ œ œ

pa ra sa

.˙ œ

'yo pa

.˙ œ

'yo pa

.˙ œ

'yo pa

œ

'yo pa

˙ ˙˙b

ra sa

˙ ˙

ra sa

˙ ˙

ra sa

˙ ˙

ra sa - - - -- - - -- - - -- - -

(9)

-&

V

?

#

#

#

A

T

B

'yo!

w

'yo!

w

'yo!

w

'yo!

w

w

w

para sa POEA Chorale

Figure

Updating...

References

Related subjects :