ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА Д ЕП А РТ А М ЕН Т ГУ М А Н ІТА РН О Ї П О Л ІТИ К И УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

Download (0)

Full text

(1)

ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА Д Е П А Р Т А М Е Н Т Г У М А Н ІТ А Р Н О Ї П О Л ІТ И К И УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ просп. Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000, тел. 744 63 14, e-mail: humpolitic@dniprorada.gov.ua. e-mail: dnepr.uon@gmail.com Про розгляд запиту на отримання інформації Розглянувши інформаційний запит від 21.05.2019 щодо фінансування Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 6» Дніпровської міської ради (далі - СЗШ № 6), повідомляємо. Переобладнання приміщень харчоблоку, розташованого в основній будівлі СЗШ № 6 за адресою: вул. Робоча, 64, на даний час неможливе, оскільки за функціональним призначенням, що відображається у технічному паспорті та в експлікації, дані приміщення можна використовувати як кухню (2 приміщення), обідню залу, залу для миття посуду та підсобне приміщення. Для зміни функціонального призначення необхідна розробка проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту приміщень для переобладнання під навчальні кабінети та затвердження її у відповідних установах. Розгляд вищезазначеного питання можливий лише після закінчення реконструкції майстерень під харчоблок, яка триває на сьогоднішній день, введення в експлуатацію та організації повноцінного харчування учнів закладу в оновленій будівлі. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради в межах 'ком петенції робить все можливе для забезпечення функціонування закладу. Першочергово, згідно зі ст. 55 Бюджетного кодексу України забезпечується фінансування видатків за захищеними статтями (оплата праці працівників бюджетних установ; придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів; забезпечення продуктами; оплата комунальних послуг та енергоносіїв). У 2018 році було надано послуги з технічного обслуговування системи доочистки води, дератизації та дезінсекції, охоронні послуги, проведення лабораторних досліджень освітлення, повітря, питної води), з ремонту і технічного обслуговування газопроводів та газового обладнання; виконано поточний ремонт фасаду та придбано дидактичний матеріал, багато­ функціональний пристрій, ноутбук, комп'ютерне обладнання, інтерактивну На № вх. 12/383 від 05.06.2019 Криштопа С. А. foi+reguest-49702-aeOfOddb@dostup.pravda.com.ua

(2)

дошку, проектор, меблі НУШ (комплект парта та стілець), датчик температури, аварійний термостат, шкільна та спортивна форма (для дітей-сиріт). У 2019 році планується, крім видатків за захищеними статтями, надання послуг зі страхування педагогічних працівників, технічного обслуговування ліфтів, технічного обслуговування системи доочистки води, дератизації та дезінсекції, виконання поточного ремонту по заміні вікон, завершення робіт з реконструкції існуючих майстерень під харчоблок. Бюджетний запит формується один раз на рік відповідно до статей 75- 77 Бюджетного кодексу України у розрізі КПКВ та КЕКВ. Формування окремого бюджетного запиту за установами, зокрема по СЗШ № 6, не передбачено Бюджетним кодексом України. Терміни подання бюджетних запитів визначаються відповідним фінансовим органом згідно зі ст. 75 Бюджетного Кодексу України щорічно. Копії кошторису на 2019 рік та копії розрахунку до бюджету на 2019 рік по вищезазначеному закладу додаються. Додаток: на 3 арк. в 1 прим. Начальник управління освіти О. В. Салогуб Чайковська Тетяна Миколаївна ^ ■->; Ї С С С & -Товт Анастасія Ігорівна Клявченко Світлана Миколаїв Васильєва Інна Анатоліївна 744 64 11

(3)

* ЗА Т В Е Р Д Ж Е Н О Наказ Міністерства фінансів України 28 січня 2002 року N 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 0 грудня 2015 року №1118) Затверджений у сумі: Тринадцять мільйонів сто дев'яносто дев'ять ти< КОШ ТОРИС на 2019 рік 40506248 Відділ централізованої бухгалтерії департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради № 2 (навчальних закладів Новокодацького та Чечелівського районів) (код за Є Д РП О У та найменування бю дж етної установи) _____________________________________________________________ м. Дніпра__________________________________________________ (найменування міста, району, області) вид бю джету М ісцевий (м іський бю д ж ет м. Д ніпра), Державний (осрітая субвенція)_______________________________________________ код та назва відом чої класифікації видатків та кредитування бю дж ету 06 Департамент гуманітарної політики Дніпровські» міської ради у - ^ о д та назва програмної класиф ікації видатків т а кредитування держ авного бю джету ____________ __________________ . _________ код та назва програмної класифікації видатків та кредитування м ісцевих бю джетів (код та назва Типової програм ної класифікації видатків та кредитування місцевих бю джетів / Тимчасової класиф ікації видатків т а кредитування для бю джетів місцевого самоврядування, які не застосовую ть програмно-цільового методу) 0611Д20 Надання загальної.середньої освіти-загальноосвітшми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами ) Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № б" Дніпровської міської ради — —--- --- а в а 1 Найменування Код Усього на рік РАЗОМ Загальний фонд Спеціальний фонд \ 2 3 4 5 НАДХОДЖЕННЯ - усього X 13 199 374,00 0,00 13 199 374,00 Н адходж ення коштів, із, загального ф онду бю джету к 13 199 374,00 X 13 199 374,00 Н адходження кош тів із спеціального ф онду бю джету, у т.ч. X X 0,00 0,00 надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 X 0,00 0,00 Плата за послуги, щ о надаю ться бю дж етними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100 X 0,00 о д о П лата за оренду м айна бю джетних установ 25010300 X 0,00 0,00 Надходження бю джетних установ від реалізації в установленому порядку м ай н а (крім нерухомого майна) 25010400 X 0,00 0,00 інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 X 0,00 0,00 .лагодінні внески, гранти та дарунки 25020100 X 0,00 0,00 Кош ти, щ о отримують бю джетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інш и х бю джетних установ для виконання цільових 25020200 X 0,00 0,00 заходів - інші надходження, у тому числі: 8 987 730,00 інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) X 8 987 730,00 О фіційні трансферти 40000000 X 8 987 730,00 В ід органів держ авного управління 41000000 X 8 987 730,00 Субвенції з держ авного бюджету місцевим бюджетам 41030000 X 8 987 730,00 Освітня субвенція з державного бю джету м ісцевим бю джетам 41033900 X 8 987 730,00 фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) X повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами X програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) X ** ♦♦ ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього X 13 199 374,00 0,00 13 199 374,00 Поточні видатки 2000 13 199 374,00 0,00 13 199 374,00 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 10 292 082,00 0,00 10 292 082,00 Оплата праці 2110 8 436 133,00 0,00 8 436 133,00 Заробітна плата 2111 8 4 3 6 133,00 8 436 133,00 Трошове утримання військовослужбовців ' ~ 2ТТ2— " ...!ї,00" "... “ Нарахування на оплату праці 2120 1 855 949,00 1 855 949,00 Використ ання товарів і послуг 2200 2 907 292,00 0,00 2 907 292,00 Предм ети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 0,00 М едикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 0.00

(4)

г 1 2 3 4 5 Продукти харчування 2 2 3 0 1 6 6 8 6 7 7 ,0 0 1 6 6 8 6 7 7 ,0 0 Оплата послуг (крім комунальних) 2 2 4 0 0,00 Видатки н а відрядж ення 2 2 5 0 0,00 Видатки т а заходи спеціального призначення 2 2 6 0 0,00 о д о Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 1 238 615,00 0 ,0 0 1 238 615,00 Оплата теплопостйчанШ 2 2 7 1 8 5 6 2 7 1 ,0 0 8 5 6 2 7 1 ,0 0 Оплата водопостачання і водовідведення 2 2 7 2 3 4 9 2 1 ,0 0 3 4 9 2 1 ,0 0 Оплата електроенергії 2 2 7 3 3 4 7 4 2 3 ,0 0 3 4 7 4 2 3 ,0 0 Оплата природного газу 2 2 7 4 0,00 Оплата іни/их-рнергоносіїв та інших комунальних послуг 2 2 7 5 0,00 Оплата енергосервісу 2 2 7 6 Дослідження (розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 0 ,0 0 о д о о д о Дослідження і розробки, окремі заходи розвит а' по реалізації державних (регіональних) програм•• 2 2 8 1 0,00 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку-'.... 2 2 8 2 0,00 Обслуговування боргових зобов'язань 2400 0 ,0 0 ОДО .»• о д о О бслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2 4 1 0 0,00 О бслуговування зовніш ніх боргових зобов'язань 2 4 2 0 0,00 П отпчні.траисферти ... ... . . ___ . . 26.00. ._... 0 ,0 0 .. _ д д а .... . о д а . . С убсидії т а поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2 6 1 0 0,00 Поточні трансферти органам державного управління інш их рівнів 2 6 2 0 0,00 Поточні трансферти урядам інозем них держ ав т а міжнародним організаціям 2 6 3 0 0,00 Соціальне забезпечення 2700 0 ,0 0 ОДО о д о Виплата пенсій і допомоги 2 7 1 0 о д о Стипендії 2 7 2 0 0,00 Тнші виплати населенню 2 7 3 0 0,00 Інші пот очнівидатки 2800 о д о Капітальні видатки 3000 0 ,0 0 о д о о д о Придбання основного капіталу 3100 0 ,0 0 о д о 0 ,0 0 П ридбання обладнання і предметів довгострокового користування 3 1 1 0 о д о Капітальне будівництво (придбання) 3120 0 ,0 0 о д о о д о Капітальне будівництво (придбання) житла 3 1 2 1 0,00 Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3 1 2 2 0 ,0 0 Капітальний ремонт 3130 0 ,0 0 о д о о д о Капітальний ремонт житлового фонду (,приміщень) 3 1 3 1 0,00 Капітальний ремонт інших об ’єктів 3 1 3 2 0,00 Реконструкція т а реставрація 3140 0 ,0 0 о д о о д о Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3 1 4 1 0,00 Реконструкіїія та реставрація інших об 'єктів 3 1 4 2 0,00 Реставрація пам 'яток культури, історії та архітектури 3 1 4 3 0,00 Створення держ авних запасів і резервів 3 1 5 0 0,00 П ридбання землі і нематеріальних активів 3 1 6 0 0,00 Капітальні трансферти 3200 0 ,0 0 о д о о д о К апітальні трансферти підприєм ствам (установам, організаціям ) 3 2 1 0 о д о К апітальні трансферти органам держ авного управління інш их рівнів 3 2 2 0 0,00 К апітальні трансферти урядам іноземних держ ав та міжнародним організаціям 3 2 3 0 0,00 К апітальні трансферти населенню 3 2 4 0 0,00 Падання внутрішніх кредитів 4110 0 ,0 0 о д о о д о Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4 1 1 1 0,00 Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4 1 1 2 о д о Надання інших внутрішніх кредитів 4 1 1 3 0,00 Надання зовнішніх кредитів 4210 о д о о д о о д о Нерозподілені видатки 9000 0 ,0 0 о д о о д о П ДМР № 2 навчальних закладів ського районів 04.02.2019 [О, місяць, рік) Л.М. Морокко (ініціали і прізвище) Є.О. Мітіна (ініціали і прізвище) і кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього". *** За гювТпосгїїся розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

(5)

- -РОЗРАХУНКИ ДО Б Ш ^ Е Т У НА 2 0 1 9 ^ Ік --- '’Путчам---~-іха= Я ^Ш ,І :£ЛЄЬ&кіЩ М І г*і& й 0 6 1 1 0 2 0 Над ан ня за га льн о ї се р е д н ьо ї о світи зага льн о о світн ім и н а вчальн и м и за к ла д а м и (в т.ч. ш к о ло ю -д и тячи м сад к о м , ін те р н а то м пр и ш к о лі), сп е ц іа лізо ва н и м и ш к олам и , ліц е ям и , гім н азіям и , к о ле гіум ам и ) К ЗО "Се ре д н я загальн оо світн я ш к ола № 6" Д М Р 2110 Оплати праці 8436,133,00 2111 Заробітна т ат а: 8 436 133,00 По тарифікації За штатним розписом грн* 12 м грн* 12 м 5 605 128,00 2 326 764,00 Матеріальна допомога педпрацівникам Матеріальна допомога та соціальна послуга бібліотекарям Винагорода 247 136,00 9 969,00 247 136,00 2120 Нарахування на о т а т у праці 22 % 1 8 5 5 9 4 9 , 0 0 2200' Використ ання т оварів і послуг 2 9 0 7 2 9 2 ,0 0 2230 Продукти харчування: Г 1668 677,00 Категорія дітей Діти Тариф Дні Діти 1-4кл. 332 19,03 163 1029 827,84 Діти 1-4кл.: Діти пільгової категорії (малозабезпечені, сироти, під опікою) 5 19,03 163 15 509,45 Діти 1-4кл.: Діти пільгової категорії (з багатодітних сімей) 29 19,03 163 89 954,81 Діти 1-4кл.: Діти пільгової категорії (інваліди) 8 19,03 163 24 815,12 Діти іЧкл.: Діти пільгової категорії (учні, батьки яких є учасниками АТО) 14 19,03 163 43 426,46 Діти 1-4кл.: Діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах 5 19,03 163 15 509,45 Діти 1-4кл.: Діти пільгової категорії (учні, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС) 19,03 163 Діти 5-1 Ікл.: Діти пільгової категорії (малозабезпечені, сироти, під опікою) 17 24,63 163 68 249,73 Діти 5^Гікл.: Діти пільгової категорії (з багатодітних сімей) 43 24,63 163 172 631,67 Діти 5-1 Ікл.: Діти пільгової категорії (інваліди) 6 24,63 163 24 088,14 Діти 5-1 Ікл.: Діти пільгової категорії (учні, батьки яких є учасниками АТО) 18 24,63 163 72 264,42 Діти 5-1 Ікл.: Діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах 1 24,63 163 4 014,69 Діти 5-1 Ікл.: Діти пільгової категорії (учні, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС) 2 24,63 163 8 029,38 Діти ПІД: (100%) 15 23,68 163 57 897,60 Діти ГЦД: (50%) 22 11,84 163 42 458,24 5 1 7 2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1 2 3 8 6 1 5 ,0 0 Тариф Обсяг в нат. од. 2271 О т ат а тетопостачання 1349,34 634,585 856 271,00 : 2272 Оплата водопостачання і водовідведення 12,936 2 700 34 921,00 2273 О т ат а електроенергії 2,28792 151 851 347 423,00 2274 О т ат а природного газу 11,6132 ВСЬОГО: 13 199 374,00 * ( і л д а м.п. (У ЦБ Д ГП Д М Р № 2 навчальн их зак лад ів га Че челівськ ого рай он ів 04.02.2019р. Л.М . М орок к о Є.О. М ітіна -.ш ці: провідні фафаі Л.Л. Бабенко

,

А.М. Зливко * уі\Г

Figure

Updating...

References

Related subjects :