• No results found

Analisis struktur menggunakan kaedah unsur terhingga

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2020

Share "Analisis struktur menggunakan kaedah unsur terhingga"

Copied!
9
10
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Analisis Struktur Menggunakan Kaedah Unsur Terhingga

Mohd Hilton Ahmad

Jabatan Kejuruteraan Struktur dan Bahan Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar

86400 Parit Raja, Batu Pahat, Johor. e-mail: hilton @ uthm.edu.my

Abstrak

Dengan perkembangan era teknologi pengkomputeran, pengiraan menggunakan pendekatan komputer amat pesat berlangsung. Ini termasuk dalam kaedah berangka digunakan untuk menganalisis sesuatu struktur kejuruteraan awam. Kaedah unsur terhingga yang merupakan kaedah berangka yang mampu menyelesaikan sesuatu struktur yang kompleks dan menjadi pilihan kebanyakan jurutera dan saintis dalam menjalankan analisis. Ia mampu membatasi matriks raksasa dan rumit yang sukar dilakukan oleh kaedah berangka yang lain. Di dalam kertas kerja ini, pengarang telah menulis beberapa pengaturacaraan berdasarkan hubungan konstitutif bersesuaian dengan struktur yang ingin dianalisis berdasarkan konsep kaedah unsur terhingga. Analisis dibuat ke atas beberapa anggota struktur seperti rasuk julur dan kepingan tapak konkrit atas asas. Perbandingan dibuat di antara analisis yang diperolehi daripada nilai teori yang dikira secara manual dan analisis menggunakan kaedah unsur terhingga. Daripada analisis tersebut, nilai respon struktur iaitu pesongan dan tegasan adalah baik dengan teori yang dibuat.

Katakunci: Unsur terhingga, kepingan konkrit, rasuk, pesongan, tegasan,

1. Pengenalan

Kaedah unsur terhingga merupakan suatu kaedah penghampiran kepada jawapan yang tepat dan alat terbaik untuk prosedur analisis struktur dan kontinua. Kaedah ini melangkaui kerumitan matematik untuk menyelesaikan masalah geometri yang kompleks di mana ia ditransfomasikan daripada pendekatan persamaan perbezaan kepada masalah algebra di mana blok binaan dalam unsur terhingga yang mempunyai persamaan kompleks diselesaikan dalam bentuk yang lebih mudah.

(2)

2. Kaedah unsur terhingga

2.1 Formulasi unsur terhingga untuk ciri unsur

x (u)

y (v)

Daya permukaan atau tarikan (UDL)

P1

P2

P3

z (w)

Rajah 1: Jasad yang dipertimbangkan

Sesuatu jasad boleh ditindaki 3 jenis daya seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1. Daya tersebut ialah daya tumpu, daya permukaan (disebut juga daya tarikan atau daya seragam) yang dikenakan ke atas permukaan jasad tersebut dan beban jasad (disebut juga beban gravity atau daya sendiri). Dalam kejuruteraan struktur, jurutera lebih berminat kepada nilai pesongan,Δ tegasan,σ dan terikan,ε.

{ } {

}

{ }

{

}

{ }

{

}

T

zx yz xy z y x T

zx yz xy z y x T

w v

u, , , σ = σ ,σ ,σ ,τ ,τ ,τ , ε = ε ,ε ,ε ,γ ,γ ,γ

= Δ

{ }

Δ =

[ ]

N

{ }

δ di mana

[

N

]

= fungsi bentuk

Dengan prinsip anjakan maya, dengan memberikan anjakan maya,

{ }

dδ kepada jasad

tersebut memberikan Kerja Dalaman Dilakukan = Kerja Luaran Dilakukan.

Kerja Dalaman Dilakukan

Tenaga terikan =

{ } { }

dε T σ dv

{ }

ε =

[ ]

B

{ }

δ ,

{ }

σ =

[ ]

D

{ }

ε

Dalam kes anjakan maya,

{ }

[ ]

{ }

{ }

T

[ ]

T

{ }

T

d B d

atau d

B

dε = δ , ε = δ

Biasanya dalam banyak kes, ia melibatkan tegasan awal,σ0 dan terikan awal,ε0.

Kerja dalaman dilakukan =

{ }

d

[ ]

B

{ }

totaldv di mana

T

v

T σ

δ

{ }

σ total =

[ ]

D

[

{ } { } { }

ε − ε0 + σ0

]

;

Kerja dalaman dilakukan =

{ }

dδ T

[

[ ] [ ][ ]

B T D B dv

{ }

δ −

[ ] [ ]

B T D

{ }

ε0 dv+

[ ]

BT

{ }

σ0 dv

]

(3)

{ }

[ ]

{ }

{ }

[ ]

{ }

{ }

T

[ ]

T

{ }

T d N d d N d

N δ Δ = δ Δ = δ

=

Δ , ,

Dengan menggantikan

{

}

T, kita dapati

{ }

dΔ dδ T

[ ]

N T

{ }

PS ds

Kerja yang disebabkan oleh daya jasad,

{ }

dΔ T

{ }

PB dv

Dalam kes anjakan maya,

{ }

dδ T

[ ]

N T

{ }

PB dv

Kerja luaran dilakukan =

{ }

{ }

[ ]

{ }

[ ]

{ }

⎦ ⎤ ⎢ ⎣ ⎡ + +

S B V T S T C T dv P N ds P N P dδ

Kerja luaran dilakukan = Kerja dalaman dilakukan;

{ }

[ ] [ ][ ]

{ }

[ ] [ ]

{ }

[ ]

{ }

{ }

{ }

[ ]

{ }

[ ]

{ }

⎥ ⎦ ⎤ ⎢ ⎣ ⎡ + + = + −

S V B T B T C T o T T T V T dv P N dv P N P d dv B dv D B dv B D B

dδ [ δ ε0 σ ] δ

di mana dengan menyingkirkan

{ }

T

dδ dan semua bebanan boleh diringkaskan sebagai

[ ]

F

{ }

P

[ ]

N

{ }

P dv

[ ]

N T

{ }

PB dv

[ ] [ ]

B T D

{ }

dv

[ ]

BT

{ }

dv

V B T S C 0 0 σ ε

+ + − +

= dan

persamaan di atas boleh diringkaskan sebagai

[ ] [ ] [ ][ ]

K B T D Bdv

V

=

[ ] [ ]

F = K

{ }

δ .

Unsur isoparametrik boleh digunakan untuk mengahsilkan pelbagai jenis unsur berguna. Formulasi isoparametrik menjadikan ia boleh menjana unsur bukan segiempat dan mempunyai sisi yang lengkung. Dalam memformulasikan unsur isoparametrik, sistem koordinat koordinat wajar mesti digunakan iaitu f(ξ,η,ζ). Unsur isoparametrik mempunyai definisi berikut:-

i i i

iu v Nv

N

u=

, =

Untuk unsur isoparametrik 6-nod, fungsi bentuk diberikan seperti dalam Rajah 1 manakala unsur isoparametrik 8-nod diberikan dalam Rajah 2.

4 5 2 3 6 1

η = 1

η = 0

η = -1

Fungsi bentuk Pada rentang tengah

N3 = (1- η2)(1+ ζ) / 2

N6 = (1- η2)(1- ζ) / 2

Pada nod bucu

N1 = -η (1 – η)(1 – ζ) / 4

N2 = -η (1 - η)(1 + ζ) / 4

N4 = η (1 + η)(1 + ζ) / 4

N5 = η (1 + η)(1 - ζ) / 4

(4)

8

7 6 5

4

3 2

1

Shape function At corner nodes

N1 = ¼ (1 – ζ) (1 – η) (-10 + 9 (-ζ2 – η2))

N3 = ¼ (1 + ζ) (1 – η) (-10 + 9 (ζ2 – η2))

N5 = ¼ (1 + ζ) (1 + η) (-10 + 9 (ζ2 + η2))

N7 = ¼ (1 – ζ) (1 + η) (-10 + 9 (-ζ2 + η2))

At mid-span

N2 = (9/32) (1 – 3ζ) (1 – ζ2) (1– η)

N4 = (9/32) (1 + 3ζ) (1 – ζ2) (1– η)

N7 = (9/32) (1 – 3η) (1 – η2) (1+ ζ)

N8 = (9/32) (1 + 3η) (1 – η2) (1+ ζ)

Rajah 2: Unsur isoparametrik 8-nod 2-dimensi

3. Analisis

3.1 Rasuk Terjulur yang dikenakan Ganding

Rajah 1 mengillustrasikan model unsur terhingga untuk rasuk terjulur dengan daya ganding bertindak pada hujung bebas diambil daripada Krishnamoorthy (2001). Perincian keputusan ditunjukkan dalam Jadual 1. Idealisasi unsur terhingga rasuk terjulur dikenakan satu daya ganding sebanyak 10 kN ditunjukkan di bawah. Jaringan unsur isoparametrik 8-nod merangkumi:

Bilangan unsur: 5

Bilangan nod: 28

Biangan sempadan: 3

Rajah 1: Jaringan Rasuk Terjulur (Krishnamoorthy, 2001)

(5)

Pengiraan teori

M0 0 2

2EI x M

=

δ

x

L

Jadual 1: Perbandingan pesongan untuk rasuk terjulur.

Jarak daripada hujung bebas (cm), x

Nilai Teori,

2 0 2EI x

M

=

δ

Keputusan yang diperolehi oleh

C.S.K(2001)

Keputusan daripada program unsur

terhingga

40 0.002667 0.002667 0.002667

80 0.010667 0.010667 0.01067

120 0.023990 0.024000 0.0240

160 0.04266666 0.042666 0.04267

200 0.066667 0.066667 0.0667

3.2Analisis Kepingan konkrit pada tapak asas

Masalah kedua adalah silinder tebal untuk menunjukkan sempadan lengkung seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2. Perincian dan keputusan masalah ini ditunjukkan dalam Rajah 3 – Rajah 5 menunjukkan keputusan yang baik oleh model sediaada dan penyelidik yang lain.

Modulus Elastik, E = 1000.0 Nisbah Poisson = 0.3 Ketebalan, t = 1.0

Bilangan unsur = 9 Bilangan nod = 40 Bilangan titik tegar = 14

Rajah 2: Ujian silinder bulat tebal (Hinton, 1977).

(6)

0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08

0 5 10 15 20

Radius, m

V

er

ti

c

al

D

isp

lacem

en

t,

m

Result obtained by Hinton Present study

Rajah 3: Anjakan Tegak dalam Jejari

-8.0 -7.0 -6.0 -5.0 -4.0 -3.0 -2.0 -1.0 0.0

0 5 10 15 20

Radius, m

R

a

d

ial

st

re

ss

, k

N

/m

2

Result obtained by Hinton Present study

Rajah 4: Agihan tegasan jejari disebabkan oleh bebanan tekanan dalaman

0 2 4 6 8 10 12

0 5 10 15 20

Radius, m

H

o

o

p

S

tr

ess,

k

N

/m

2

Result obtained by Hinton Present study

Rajah 5: Agihan tegasan bulat disebabkan oleh bebanan tekanan dalaman.

3.3Kepingan tapak konkrit pada asas

(7)

Bilangan unsur = 64 Bilangan nod = 223 Bilangan sempadan = 35

Rajah 6: Jaringan tapak konkrit atas tanah (Noorzaei et al., 1991)

Jadual 2 menunjukkan parameter yang diperlukan untuk model hiperbolik anjal tidak linear yang digunakan oleh Noorzaie (1991) kecuali untuk Kur and Kb yang perlu dibuat anggapan untuk disesuaikan dengan program versi terkini. Program ini menggunakan kaedah bebanan berperingkat untuk analisis bukan linear sistem asas-tapak dengan lapan peringkat bebanan dan setiap peringkat dikenakan 20 kN/m2. Seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 7 di mana keamatan tekanan (kN/m2) melawan enapan (mm) pada titik tengah tapak yang menujukkan persamaan dengan Noorzaie (1991).

Jadual 3: Parameter tegasan-terikan untuk masalah 3.3

K n Pa

(

/ 2

)

m kN dalam

f

R φ0 ν Anggapan

ur

K

m Anggapan

b

K

305 0.9 101.32 0.8 39 0.3 600 0.9 200

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Pressure intensity, kN/m2

V

e

rt

ical

d

isp

lace

m

e

n

ts

(dow

nw

a

rd)

, m

m

current study Noorzaie, 1991

Rajah 7: Plot Tekanan-Enapan untuk titik tengah footing

(8)

-4.5 -4 -3.5 -3 -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0

-0.9 -0.8 -0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0

(σy/q)

(Y

/B

)

Present study Noorzaie, 2001 cl

Rajah 8: Agihan tegasan tegak sepanjang garistengah tapak.

4. Kesimpulan

Dengan teknologi yang begitu pantas, analisis struktur dalam bidang kejuruteraan awam dapat dilaksanakan dengan baik dan cepat. Dengan mengetahui geometri dan keadaan kesempadanan untuk sesuatu struktur, dan beban yang dikenakan terhadap struktur tersebut, beberapa masalah analisis struktur dapat ditangani dengan mengunakan kaedah unsur terhingga dengan menulis pengaturcaraannya. Analisis unsur terhingga mampu melangkaui matriks gergasi dan bentuk yang kompleks yang tidak mampu dilakukan oleh kaedah berangka yang lain.

Rujukan

[1] Duncan, J.M. and Chang, C.Y. 1970. Non-linear Analysis of Stress and Strain in Soils. Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division, ASCE, 96 (SM5), page 1629-1653.

[2] Duncan, J.M., Byrne, P., Wong, K.S. and Marby, P. 1980. Strength Stress-Strain and Bulk Modulus Parameters for Finite Element Analyses of Stresses and Movements in Soil Masses, Report No. UCB/GT/80-01. Department of Civil Engineering, University of California, Berkeley.

[3] Duncan, J.M., Seed, W. and Ozawa, Y. 1984. FEADA84: A Computer Program for Finite Element Analysis of Dams. Department of Civil Engineering, Virginia Polytechnic Institute and State University, Blackburg.

[4] Hinton, E. and Owen, D.R.J. 1977. Finite Element Programming. Academies Press, London.

[5] Kenneth L.L.., and Izzat M. I. 1975. Static stress by Linear and Nonlinear Methods. Journal of the Geotechnical Division, Vol. 101, page 871-887.

(9)

and Rockfill Dams Considering the Sequence of Construction. Journal Computational Mechanics for the Next Millennium Solid Mechanics and Fluid Mechanics, Vol. 1.

[9] Noorzaie, J., Godble, P.N. and Viladkar, M. N. 1991. Nonlinear Soil-Structure Interaction in Frames, A Parametric Study. Computers and Structures Vol. 49, N0.3:561-566.

[10] Noorzaie J. 1991. Non-Linear soil structure interaction of plane framed structure. Ph.D. thesis. Department of Civil Engineering, University of Rockee, India.

[11] Zienkiewicz, O.C. 1979. Finite Element Method. 3rd Edition. Tata McGraw-Hill

References

Related documents

To detect phase locking of neural responses across a broad range of frequency bands in the prethreshold period, we performed a full time-frequency analysis of ITC and power in

Worth € 77 My Football Trading BluePrint for Making Thousands of Dollars Betting on Both Teams to!. Score

Importantly this study also found no increase in fetal growth restriction or adverse neonatal outcomes (including premature delivery and low Apgar scores) in pregnancies exposed

Nabídkou řešení uživatelských problémů s hormonální antikoncepcí je údajně návrat k nitroděložním tělískům a přechod k jiným neorálním metodám, které jsou i při

There is a wealth of policy measures in place across Member States to promote the building of long lasting and strategic partnerships between the public and private sectors, which

onderzoek naar het leven van Jezus heeft zijn persoon niet verhelderd, maar eerder onzichtbaarder gemaakt tegen de achtergrond van de traditie. De historische Jezus bleek niet

It is critical, however, that all team members have an opportunity to present their thoughts and views and understand their contribution to the final team output in order for

El 1899 inició, ya como director, las excavaciones en Babilonia, donde trabajó durante dieciocho años, desarrollando su técnica específica para la excavación de una arquitectura

Performance Analysis of Tracking on Mobile Devices using Local Binary Descriptors.. Mohammad

Finally this project are guide by three main objective, firstly to redesign and improve existing bicycle frame, to analyze bicycle frame using Finite Element

Lizard trap circuit is the new design which can attracts the lizard using insect as a bait and small light emitting diode (LED), it also placed at the square line with LDR

It is know that, vehicles which used Compressed Natural Gas (CNG) or Natural Gas Vehicles (NGV) has been proven more economic from the petrol or diesel driven vehicles

this patient had the R496L mutation previously identified in Type A Niemann-Pick disease patients. Both Ashkenazi Jew- ish Type B patients were heteroallelic for the AR608

We have used rat cortical collecting tubules perfused in vitro to study the effects of antidiuretic hormone (ADH) and desoxy- corticosterone (DOCA) on the unidirectional fluxes

phospholipids of the phagocytic vesicle fraction from macrophages contained relatively more sphingomyelin, lyso-(bis)phosphatidic acid, and phosphatidylserine and less

The review of literature illustrates the need for the community college to reexamine its planning function to ensure it responds positively and appropriately to the

Rather, we select a few prominent problems arising in the years since September 11, 2001, namely whether securing aviation deserves priority over other

resulting pile has decreasing final density and its coordination number approaches.. the low value predicted for the theoretical marginal

The work in this paper is motivated by the observation that the two-party secret handshakes schemes proposed so far suffer from the one-time credentials as a common

We were further interested in how sampling strategies con- strained the different model parameters during calibration (Fig. Parameters of the snow routine had mostly large normal-

Mohammed was thus able to take control of the reins of power, change little about the basic authoritarian functionings of the state, steer civil society in a more technocratic,

cuttlefish a sea creature with ten arms and a wide flat shell inside its body, that produces a black substance like ink when it is attacked DAY : DATE : WORDS MEANING

Trial court awarded defendant attorney fees based on plaintiffs’ voluntary dismissal (see ORCP 54 A(3)), despite lack of any evidence that practice in question was, in fact, a