Bahasa Pengaturcaraan C++

Top PDF Bahasa Pengaturcaraan C++:

Pembangunan Laman Web Bagi Bahasa Pengaturcaraan C++
Berdasarkan Reka Bentuk Teori Beban Kognitif

Pembangunan Laman Web Bagi Bahasa Pengaturcaraan C++ Berdasarkan Reka Bentuk Teori Beban Kognitif

Pembangunan laman web bagi Bahasa Pengaturcaraan C++ ini meliputi Struktur Aturcara Pilihan (If- Then-Else) dan juga Elemen Aturcara Bermodul/Fungsi. Sistem ini akan menerangkan dengan terperinci beserta contoh aturcaranya. Sistem ini akan memaparkan struktur aturcara-aturcara yang terdapat di dalam subjek Bahasa Pengaturcaraan ini. Kandungan yang terdapat di dalam sistem ini diambil dari modul subjek Bahasa Pengaturcaraan C++ yang digunakan di Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia serta berdasarkan kepada silibus yang digunakan dalam subjek SPM 2102, Bahasa Pengaturcaraan 1. Kaedah pembangunan sistem ini akan menggunakan Teori Beban Kognitif yang memastikan segala isi kandungan berkaitan subjek tersebut dapat diingati dengan berkesan oleh pelajar semasa mempelajari subjek Bahasa Pengaturcaraan C++.
Show more

9 Read more

Pembangunan Sistem Pengujian Adaptif Bagi Subjek Bahasa Pengaturcaraan C++

Pembangunan Sistem Pengujian Adaptif Bagi Subjek Bahasa Pengaturcaraan C++

Abstrak: Dalam menuju wawasan 2020, kerajaan telah mengambil pelbagai inisiatif dalam mempertingkatkan pembangunan sistem berkomputer di pelbagai bidang termasuklah bidang pendidikan. Antara inisiatif yang diambil adalah memperkenalkan penggunaan komputer riba (laptop) bagi guru sains dan matematik di sekolah menengah dan rendah. Pembangunan sesuatu sistem dapat merancakkan lagi penggunaan komputer dan Information Technology (IT) dalam sistem pendidikan negara. Antara sistem yang mengintergrasikan tekologi dalam membangunkan sesuatu sistem adalah Intelligent Tutoring System (ITS) atau Intelligent Computer-Aided Instruction (ICAI). Sistem ini terdiri daripada pelbagai cabang dan sistem latih tubi adalah salah satu daripada cabang ITS/ICAI. Selaras dengan itu, penyelidik mengambil inisiatif untuk membangunkan sistem berpangkalan data yang dapat menilai tahap kognitif pelajar berdasarkan pengujian adaptif mengikut aras Taksonomi Bloom bagi subjek Bahasa Pengaturcaraan C++. Penyelidik menggunakan model pembangunan ASSURE dalam pembinaan system pengujian ini. Model ini memerlukan penyelidik menganalisa pengguna, menyatakan objektif, memilih kaedah, media, dan bahan, menggunakan media dan bahan, memerlukan penglibatan pengguna, dan akhir sekali menilai dan membuat pengubahsuaian terhadap sistem yang dibangunkan. Perisian utama yang digunakan oleh penyelidik adalah Microsoft Visual Basic 6.0. Hasil daripada pembangunan ini, pelajar dapat mengetahui tahap kefahaman mereka bagi topik yang dipelajari. Selain itu juga, para pensyarah akan mengetahui tahap kefahaman pelajar mereka mengikut aras Taksonomi Bloom bagi topik yang diajar.
Show more

6 Read more

Pembangunan Laman Web Berasaskan Pendekatan Pemikiran Kritis Dan Penyelesaian Masalah
Bagi Subjek Bahasa Pengaturcaraan I (C++)

Pembangunan Laman Web Berasaskan Pendekatan Pemikiran Kritis Dan Penyelesaian Masalah Bagi Subjek Bahasa Pengaturcaraan I (C++)

Projek ini dijalankan untuk mengatasi beberapa masalah yang berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran bagi subjek Bahasa Pengaturcaraan C++ . Mengikut kajian dan pengalaman pengkaji, tiada pembelajaran dan penilaian secara online yang khusus disediakan untuk pelajar yang mempelajari subjek Bahasa Pengaturcaraan C++. Sehingga kini, pembelajaran bagi subjek ini masih menggunakan kaedah syarahan di dalam kelas serta amali di dalam makmal. Manakala proses penilaian yang dilakukan pula adalah berasaskan kertas (paper-base assessment). Oleh yang demikian, penilaian adalah tidak setara dikalangan pelajar yang berlainan seksyen. Ini disebabkan oleh kriteria penilaian bagi setiap pensyarah yang mengajar subjek tersebut adalah berbeza antara satu sama lain. Melalui proses penilaian yang berbentuk penyelesaian masalah yang dilakukan di laman web ini, pelajar akan diuji melalui soalan yang menguji dari aspek pemikiran kritikal. Ini adalah penting agar keputusan bagi penilaian yang telah dilakukan dapat memberi gambaran yang lebih jelas mengapa seseorang pelajar itu cemerlang ataupun gagal, dan seterusnya memberi garis panduan kepada pensyarah untuk merancang dan memperbaiki pengajaran yang lebih berkesan serta membantu pelajar dalam meningkatkan pencapaian mereka bagi subjek Bahasa Pengaturcaraan C++.
Show more

9 Read more

Pembangunan Laman Web Pengaturcaraan C++ (Fungsi Dan Tatasusunan) Menggunakan Kaedah Pembelajaran Berasaskan Senario

Pembangunan Laman Web Pengaturcaraan C++ (Fungsi Dan Tatasusunan) Menggunakan Kaedah Pembelajaran Berasaskan Senario

Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Gading, Batu Pahat, Johor telah dijadikan sebagai situasi asas kepada senario di dalam laman web ini, bertepatan dengan sumber yang diperolehi oleh pembangun semasa pembangun menjalani sesi latihan mengajar ketika tahun ketiga pengajian pembangun di Universiti Teknologi Malaysia (UTM). Pengguna dianggap sebagai pengaturcara dan diminta untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungkait dengan senario yang diberikan. Senario tersebut dibahagi kepada dua bahagian iaitu bahagian fungsi dan bahagian tatasusunan. Pada setiap bahagian itu pula, pembangun menyediakan dua senario mengikut tahap kesukaran, di mana masalah yang berbangkit daripada senario pertama adalah lebih mudah berbanding masalah yang berbangkit daripada senario kedua. Bantuan diberikan dengan menunjukkan hasil akhir yang perlu pengguna perolehi setelah menyelesaikan masalah tersebut. Hasil akhir itu didatangkan dalam bentuk pembayang, supaya pengguna mendapat gambaran tentang perkara yang perlu mereka lakukan. Pengguna perlu menerokai kesemua sumber yang dibekalkan untuk mendapatkan penyelesaian, iaitu dalam bentuk buku elektronik (E-Book), laman-laman web yang berkaitan dengan bahasa pengaturcaraan C++, dan nota kuliah yang diperolehi berdasarkan silibus Bahasa Pengaturcaraan I, Jabatan Multimedia, Fakulti Pendidikan, Unviersiti Teknologi Malaysia.
Show more

6 Read more

Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK) bagi Kursus Bahasa Pengaturcaraan II (Visual Basic)

Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK) bagi Kursus Bahasa Pengaturcaraan II (Visual Basic)

Menurut Harun et al. (dalam Maslin et al., 2002), dalam bidang pendidikan sekolah, penekanan tentang pembelajaran pengaturcaraan diberikan kepada guruguru untuk menjayakan program celik komputer di sekolah-sekolah seperti kurikulum berteraskan multimedia dan teknologi maklumat yang diselit di dalam Program Khas Pensiswazahan Guru, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Di antara kursus yang ditawarkan adalah Bahasa Pengarangan (Authorware), Bahasa Pengaturcaraan C++, Bahasa Pengaturcaraan II (Visual Basic) dan sebagainya.

9 Read more

Pengnyahralat bagi bahasa-bahasa perlaksanaan acara tunggal dan serempak

Pengnyahralat bagi bahasa-bahasa perlaksanaan acara tunggal dan serempak

Bagi bahasa-bahasa berpmsedur pula perkembangan dapat dilihat pada pengnyahralat masing-masing di mana perisian-perisian ini telah diterapkan sedikit kecerdikan. Maka pendekatan tekaan telah mula digantikan dengan sistem yang mampu membantu pengguna (pengaturcara) menumpukan kepada bahagian yang mengandungi ralat. Penyeiidikan ke arah ini telah bermula dengan pendekatan instrumentasi aturcara secara automatik di mana pengnyahralat berkemampuan menyeiitkan mesej di bahagian-bahagian yang menentukan aiiran aturcara [Huang, '80]; umpamanya di badan THEN dan ELSE bagi arahan pengujian IF, atau pun di awal sesuatu gelung dan fungsi. Apabiia aturcara yang telah dilengkapi mesej ini dilaksanakan, mesej-mesej yang dipamerkan pada output dapat memberikan gambaran perlakuan aturcara. Kaedah instrumentasi ini tergulung di dalam aiiran pengujian berpandukan laluan. Kaedah ini juga sering kita gunakan tanpa kita sedari iaitu apabiia kita menggemakan semula output (echoing o f output) di paparan dan ketika menggunakan stubs bagi mengenalpasti modul-modul yang telah dimasiikld. Seterusnya, kita akan mengkaji pendekatan yang digunakan pada pengnyahralat-pengnyahralat bagi bahasa Pascal, Prolog dan Ada. Pascal dan Prolog merupakan bahasa yang mendokong perlaksanaan aturcara acara tunggai sementara Ada membolehkan perlaksanaan aturcara acara serempak. Di samping iui bahasa Pascal merupakan bahasa berprosedur yang telah lama bertahan dan Prolog pula adalah salah satu bahasa kepintaran buatan yang mempunyai banyak applikasi. Bahasa Ada pula sesuai digunakan bagi sistem-sisiem perisian yang besar seperti kawalan radar dan kilang-kilang berautomasi. Kita trnjau dahulu takrifan pengaturcaraan serempak agar dapat memanfaatkan perbincangan seterusnya.
Show more

17 Read more

Analisis penyampulan data menggunakan model pengaturcaraan linear

Analisis penyampulan data menggunakan model pengaturcaraan linear

2.0 P E N E R A N G A N B E R G E O M E T R I M E N G E N A I K E C E K A PA N R E L A T IF Untuk memudahkan kita memahami bagaimana kecekapan setiap unit dapat diukur dan bagaimana sasaran untuk meningkat kecekapan unit yang kurang cekap dapat dilakukan, perhatikan contoh berikut: Katakan sebuah organisasi mempunyai tujuh cawangan atau unit. Unit-unit tersebut menggunakan dua jenis input dan menghasilkan satu output. Dengan menganggap hubungan antara input dan output berada dalam keadaan linear, kita boleh mengandaikan bahawa setiap unit boleh beroperasi pada sebarang nilai input dan output yang bukan negatif. Katakan untuk menghasilkan 100 unit output, setiap unit menggunakan jumlah input-input seperti dalam Jadual 1 di bawah:
Show more

14 Read more

Pendekatan perbandingan cerun untuk pengaturcaraan linear

Pendekatan perbandingan cerun untuk pengaturcaraan linear

Kaedah ini adalah untuk menyelesaikan masalah pengaturcaraan linear yang mempunyai dua pembolehubah. Penyelesaian memerlukan kepada kertas graf di mana setiap kekangan dilukis di atasnya untuk mendapatkan kawasan tersaur. Ketepatan sukar diperolehi sekiranya skil graf adalah besar. Umumnya, kaedah ini mudah digunakan oleh pelajar peringkat rendah. Ia tidak memerlukan kepada pengetahuan matriks. Oleh kerana penyelesaian masalah terhad kepada dua pembolehubah ia tidak boleh menyelesaikan masalah-masalah pengaturcaraan linear yang besar.

6 Read more

Terjemahan sastera bahasa Rusia bahasa Melayu:
Cabaran dan cara penyelesaian

Terjemahan sastera bahasa Rusia bahasa Melayu: Cabaran dan cara penyelesaian

Cabatan utama dalam penterjemahan puisi adalah: adakah perlu dalam proses penterjemahan puisi, rima yang merupakan ciri khas kebanyakan puisi Rusia dikekalkan sedangkan puisi Melayu keba[r]

12 Read more

The Morphological Analysis of Bahasa Malaysia

The Morphological Analysis of Bahasa Malaysia

THE MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF BAHASA MALAYSIA THE MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF BAHASA MALAYSIA Ch~ May See School of Mathematical Sciences Universiti Sains Malaysia Penang Malaysia Abstract This paper de[.]

8 Read more

Bahasa orang asli Melayu proto: Bahasa atau dialek Melayu?

Bahasa orang asli Melayu proto: Bahasa atau dialek Melayu?

Rekonstruksl Kata Dalam Bahasa Me/ayu Asma h H aJI , Monograf Bahasa Melayu, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.. Language and Language Situation tn South Focus on Ma/ayslO, Kuala Lu[r]

16 Read more

Spesifikasi bahasa pengaturcaraan AMAL

Spesifikasi bahasa pengaturcaraan AMAL

Bahasa pengaturcaraan telah menjadi alat komunikasi terpenting di dalam hubungan manusia-komputer. Dengan bahasa pengaturcaraan, manusia dapat menjadikan komputer sebagai “alat bantu” yang sangat berguna di pelbagai bidang penghidupan. Tanpa bahasa pengaturcaraan, kebolehan dan penggunaan sesuatu jenis komputer tidak akan seanjal (fleksibel) seperti penggunaannya sekarang, dan setiap masalah yang perlu diselesaikan melalui komputer akan memerlukan kom puter yang khusus dibina untuk mengatasi masalah tersebut Memandangkan kepentingan ini, bahasa pengaturcaraan merupakan salah satu bidang yang sentiasa mendapat tumpuan oleh penyelidik-penyelidik sains komputer. Hasil daripada penyelidikan-penyelidikan yang berterusan selama hampir 40 tahun, bahasa pengaturcaraan telah mengalami elovusi. Elovusi tersebut bermula dengan bahasa generasi pertam a yang berbentuk bahasa mesin dan merupakan bahasa pengaturcaraan peringkat yang paling rendah, menuju ke bahasa
Show more

10 Read more

Kesepaduan, sikap, orientasi pembelajaran, motivasi dan strategi belajar dalam pembelajaran Bahasa Inggeris sebagai bahasa asing

Kesepaduan, sikap, orientasi pembelajaran, motivasi dan strategi belajar dalam pembelajaran Bahasa Inggeris sebagai bahasa asing

Perbezaan individu pelajar (kesepaduan, sikap, orientasi, motivasi, dan strategi) dibentuk sebagai model hipotesis yang diuji dalam kajian ini yang dapat menjadi model motivasi yang bermanfaat bagi guru untuk memotivasi pelajar dan bermanfaat kepada pelajar sendiri untuk memotivasi dirinya dalam pembelajaran bahasa Inggeris sebagai bahasa asing khususnya di sekolah menengah atas di Indonesia. Seperti yang dinyatakan dalam latar belakang kajian dalam bahagian 1.2, perkara-perkara yang tidak berjalan dengan berkesan sehingga proses pengajaran dan pembelajaran adalah sukar untuk diubah daripada pengajaran berpusatkan guru kepada pengajaran berpusatkan pelajar. Guru masih menunjukkan bahawa mereka adalah pusat maklumat dan pelajar hanya penerima maklumat. Arahan pengajaran dan pembelajaran menjadi satu cara dari guru kepada pelajar mereka. Paradigma lama ini sukar untuk berubah jika guru tidak mempunyai keinginan tinggi untuk tahu pelajar-pelajar mereka dan melibatkan perbezaan potensi pelajar dalam program pengajaran dan pembelajaran mereka. Mereka mungkin tidak sedar tentang pentingnya melibatkan perbezaan potensi pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam kurikulum berasaskan sekolah di Indonesia (Permen No.41 tahun 2007) dinyatakan dengan jelas bahawa prinsip pertama untuk merekabentuk sukatan pelajaran dan rancangan pengajaran sebagai program pengajaran adalah kefahaman perbezaan individu pelajar di dalam kelas.
Show more

88 Read more

Methodological Thoughts from the Linguistic Field

Methodological Thoughts from the Linguistic Field

Another important factor in working with informants is to ensure that the informant gives consistent judgments. If not, the data are obviously going to be unreliable. To ensure such consistency it is important to re- circulate questions and to ask about structures in a variety of environments. For example, I did this when investigating the passive form of what we can call 'semantically transitive stative verbs', that is, verbs that describe states but require two noun phrases, verbs such as baji' 'hate', enga' 'remember', esto 'love', kasta 'regret', lebur 'like', loppa 'forget', ngarte 'understand', parcaja 'believe', tao 'know', tresna 'love', yaken 'be sure', and others. I would ask about some of the verbs in one elicitation, sometimes asking about the same verb with a different kind of subject or object. Asking about sentences such as those in (4), which are not perfect in English but are fine in Bahasa Madura, the verb occurring as ekaloppae.
Show more

21 Read more

Kemahiran bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab

Kemahiran bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab

Muhammad, A., Jasmi, K. A., Mustari, M. I., Sackkani, S., & Ali, F. (2012). Kemahiran Bertutur dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab in Seminar Antarabangsa Perguruan dan Pendidikan Islam [SEAPPI2012] (International Seminar on Teacher and Islamic Education [SEAPPI2012]) at Le Grandeur Palm Resort, Senai, Johor Bahru on 8-9 March 2012, pp. 889-899. ISBN 99917-44-89-4.

12 Read more

Non linguistics Problems in Teaching of Indonesian Language

Non linguistics Problems in Teaching of Indonesian Language

Abstract. There are two kinds of problems in the teaching of a language, namely: linguistic and non- linguistic problems. These two problems must be handled in balance so that the teaching of language can reach the objective optimally. It is a fact that the non-linguistic problem is not yet seen as a problem in the teaching of a language. Every strategy of a language teaching is done entirely in order to handle the linguistic problems. The consequence of strategies which neglect non-linguistic problems is a less satisfactory result of the language teaching. There are some non-linguistic problems in the teaching of Bahasa Indonesia, some of them are elaborated in this paper, namely: (i) the interlanguage contact in Indonesia, (ii) the attitude of Indonesian people to Bahasa Indonesia, (iii) feeling that Bahasa Indonesia has been spoken well, (iv) legal sanction to those who look down upon Bahasa Indonesia is unavailable yet. (v) teaching materials, especially teaching materials of other than Bahasa Indonesia pay less attention to good and right language, and (vi) not many people can be followed as example in speaking Bahasa Indonesia.
Show more

10 Read more

Text
ABSTRAK (BAHASA INDONESIA & BAHASA INGGRIS) pdf

Text ABSTRAK (BAHASA INDONESIA & BAHASA INGGRIS) pdf

2 Ekuador dan Peru yang lebih tinggi daripada rata-rata normalnya. Akibat dari La Nina adalah hujan turun lebih banyak di Samudera Pasifik sebelah barat Australia dan Indonesia. Dengan demikian di daerah ini akan terjadi hujan lebat dan banjir di mana-mana. Istilah El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol, dibaca "El Ninyo" yang berarti anak laki-laki kecil. Sedangkan La Nina dibaca “La Ninya“ diartikan anak perempuan kecil. Sejarahnya, pada abad ke-19 nelayan Peru menyadari terjadinya kondisi menghangatnya suhu lautan yang tidak biasa di wilayah pantai Amerika Selatan, dekat Ekuador dan meluas hingga perairan Peru. Hal ini terjadi di sekitar musim Natal pada setiap tahun. Pada tahun-tahun normal, air laut dalam yang bersuhu rendah dan kaya akan nutrisi bergerak naik ke permukaan di wilayah dekat pantai. Kondisi ini dikenal dengan upwelling. Ketika terjadi El Nino upwelling jadi melemah, air hangat dengan kandungan nutrisi yang rendah menyebar disepanjang pantai sehingga panen para nelayan berkurang.
Show more

53 Read more

Bahasa Inggris sebagai bahasa asing dan evaluasi kurikulum di Indonesia: a review

Bahasa Inggris sebagai bahasa asing dan evaluasi kurikulum di Indonesia: a review

bahasa Latin dan menjadi cara yang biasa mempelajari bahasa asing . Hal ini diklasifikasikan sebagai Grammar Metode Translation ( Richards dan Rodgers , 1990) . Sebuah kelas khas terjemahan Grammar difokuskan pada membaca dan menulis dengan sedikit perhatian diberikan kepada berbicara atau mendengarkan ( Bowman , 1989) . Penelitian oleh Brown ( 1989) sebagaimana dikutip oleh Jawarskowa dan Porte ( 2007) mengemukakan bahwa , awal 1960-an adalah waktu pergeseran ke "praktek lisan melalui pola latihan dan banyak pengkondisian perilaku ' terinspirasi " . Audio - Lingual Method yang diadopsi selama periode ini menekankan pentingnya mendengarkan , pemahaman dan kemampuan lisan dengan lafal yang tepat . Siswa diminta untuk mengulangi apa yang guru katakan kepada mereka . Metode menyusun kalimat, pengulangan dan penegasan kembali . Pertunjukan peserta didik dipantau, dikontrol, dan diperbaiki melalui metode ini .
Show more

10 Read more

Penguasaan bahasa melayu dalam kalangan pelajar peralihan di tiga buah sekolah di daerah Skudai

Penguasaan bahasa melayu dalam kalangan pelajar peralihan di tiga buah sekolah di daerah Skudai

Menurut Harun (1966) bahasa Melayu merupakan sebuah bahasa Austronesia dan mempunyai kaitan yang rapat dengan bahasabahasa etnik lain yang dituturkan di Nusantara. Terdapat ahli bahasa yang berpendapat bahawa bahasa Melayu tergolong dalam rumpun bahasa Melayu–Polinesia. Bahasa ini dituturkan di seluruh Kepulauan Melayu Nusantara yang antaranya di Indonesia, Malaysia, Brunei dan Singapura sebagai pusatnya. Bahasa Melayu juga menjadi bahasa lingua franca pada kemuncak Kesultanan Melayu Melaka. Sejak kebelakangan ini, kepentingan Bahasa Melayu semakin disedari oleh masyarakat di dunia, khususnya di Semenanjung Tanah Melayu, Selatan Thailand, Sumatera, Kepulauan Riau dan beberapa daerah di Borneo. Apabila tercapai kemerdekaan dalam tahun 1957, bahasa yang dipilih untuk menjadi bahasa Kebangsaan negara baru itu ialah bahasa Melayu.
Show more

45 Read more

Creating the Open Wordnet Bahasa

Creating the Open Wordnet Bahasa

Abstract. This paper outlines the creation of the Wordnet Bahasa as a resource for the study of lexical semantics in the Malay language. It is created by combining information from several lexical resources: the French-English-Malay dictionary FEM , the KAmus Melayu- Inggeris KAMI , and wordnets for English, French and Chinese. Construction went through three steps: (i) automatic building of word candidates; (ii) evaluation and selection of accept- able candidates from merging of lexicons; (iii) final hand check of the 5,000 core synsets. Our Wordnet Bahasa is only in the first phase of building a full fledged wordNet and needs to be further expanded, however it is already large enough to be useful for sense tagging both Malay and Indonesian.
Show more

10 Read more

Show all 10000 documents...